13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)."

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ, δυνάμει της με αριθμό Φ10035/31064/2000/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 469/ ), αφετέρου δε της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΧΑΪΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και με διακριτικό τίτλο «HIPAC AEBE», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευρυδάμαντος 53 και εκπροσωπείται νομικά από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, Ελευθέριο Καραογλάνη του Ηλία, κάτοικο Αγ. Σοφίας 29 (Ν. Σμύρνη) σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση 8443/ ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) (ΑΡΜΑΕ 33280/01/Β/95/39/ , Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ / , ΑΦΜ , ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ), συστάθηκε δε με την αριθ.57/ πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Νικολέτας Τζανοπούλου και δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ 2119/ ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε.), οι δε τροποποιήσεις του δημοσιεύτηκαν στα με αριθμούς 6344/99, 7086/03, 12721/05, 14582/09 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) και δεν έχει λυθεί και δεν έχει ούτε τεθεί σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ 28188/12/ βεβαίωση της Περιφέρειας Αττικής, δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το αριθ πρωτ / πιστοποιητικό του Τμήματος μητρώου της Υπ.Γ.Ε.ΜΗ., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), ύστερα από τη με αριθμό 31/2013 προκήρυξή του, με την οποία προκήρυξε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (100 Η/Υ με εγκατεστημένο το λογισμικό τους σύστημα) και με επί πλέον προμήθεια Η/Υ και Λογισμικού (Η/W- S/W) ίδιου τύπου μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής ποσότητας, 7 Η/Υ με το λογισμικό τους για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Εσόδων-Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς δωρεάν Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής υποστήριξης του συστήματος για

2 36 μήνες τουλάχιστον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' και Β' και με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη μέχρι του ποσού των ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η προκήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με: 1. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 2. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) Περί Δημόσιου Λογιστικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) και το π.δ. 113/ Το Π.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1976) Περί Λογιστικού ν.π.δ.δ.. 5.Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση Δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 6. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 7. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 8. Τις Π1/3306 και Π1/3305 (ΦΕΚ 1789/2010) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί σύναψης, εκτέλεσης και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5, 12, 13 και 16 του Ν. 2286/ Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια κ.α. διατάξεις». 10. Το Ν.2676/1999 (ΦΕΚ/Α/1999) Περί οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 11. Το Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/06) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». 12. Τα άρθρα 101, 102, 103 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1737/Β/2006), Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε. 13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 2

3 14. Τις με αριθμούς Φ10035/31064/2000/ και Φ10035/20892/1094/ αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί διορισμού της Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 15. Τη με αριθμό 500/48/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΒΛΛΗ4691Ω3-ΝΗΧ), που αναφέρεται στην έγκριση διενέργειας του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού. 16. Τη με αριθμό πρωτ. ΥΑΠ/Φ30/Γ/367/ εγκύκλιο (εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και παροχής συναφών υπηρεσιών έγκριση προμήθειας από τη Γ.Γ.Κ.Α. Από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης). 17. Το με αριθμό πρωτ. 9455/ έγγραφο της ΗΔΙΚΑ για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Εσόδων-Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. 18. Την με αριθμό 277/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Διενεργηθέντος του διαγωνισμού την , κατά τον οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία HIPAC ΑΕΒΕ, σύμφωνα με το με αριθμό 3 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, με τη με αριθμό 62/55/ απόφαση του Δ.Σ. αυτού ο Ο.Α.Ε.Ε. κατακύρωσε τα αποτελέσματα του ως άνω διαγωνισμού στην ανωτέρω εταιρεία για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 100 Η/Υ με εγκατεστημένο το λογισμικό τους σύστημα και αναθέτει, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα, το ως άνω έργο και υπηρεσίες στην αφετέρου συμβαλλόμενη HIPAC ΑΕΒΕ αντί του ποσού των ,00 πλέον Φ.Π.Α., την οποία ανάθεση και αποδέχεται η αφετέρου συμβαλλόμενη όπως νόμιμα εκπροσωπείται με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Πρόχειρου Διαγωνισμού είναι η προμήθεια ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (100 Η/Υ με εγκατεστημένο το λογισμικό τους σύστημα) και με επί πλέον προμήθεια Η/Υ και Λογισμικού (Η/W- S/W) ίδιου τύπου μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής ποσότητας, 7 Η/Υ με το λογισμικό τους για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Εσόδων- Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. και οι Υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτού μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, τουλάχιστον 36 μηνών, σύμφωνα με τους όρους των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α' και Β' της παρούσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 3

4 Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Όπου στις λειτουργικές ή τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται σχετικά με κάποιο χαρακτηριστικό η λέξη δυνατότητα, αυτό σημαίνει ότι το χαρακτηριστικό αυτό υπάρχει στην προσφερόμενη προμήθεια. Με κανένα τρόπο δε σημαίνει χαρακτηριστικό για το οποίο υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί αργότερα. Όλες οι προδιαγραφές (λειτουργικές και τεχνικές), που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β', θεωρούνται υποχρεωτικές απαιτήσεις (εκτός εάν άλλως αναφέρεται). Και συγκεκριμένα η Ανάδοχος αναλαμβάνει και υποχρεούται να προμηθεύσει, κατά τα ανωτέρω, τον Ο.Α.Ε.Ε., τα υπό προμήθεια είδη και να παράσχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικών υπηρεσιών 36 μήνες, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' και Β', καθώς και τη σχετική προσφορά (που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεθοδολογία εκτέλεσης και το χρονοδιάγραμμα) της Αναδόχου και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΗΜΑ Ως τίμημα της παρούσας σύμβασης ορίζεται το ποσό των πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακοσίων είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά (59.920,00 ), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% ήτοι το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ,60 ευρώ, το οποίο προσέφερε με την από 14/1/2014 προσφορά της η Ανάδοχος προς τον Ο.Α.Ε.Ε. και αυτό έγινε αποδεκτό με τη με αριθμό 62/55/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και συγκεκριμένα αναλυτικά έχει ως εξής: α) Κόστος προμήθειας 100 Η/Υ και Λογισμικού (H/W S/W) #56.000,00 # συν ποσό #12.880,00 # για ΦΠΑ 23% ήτοι σύνολο #68.880,00 # β) Επί πλέον προμήθεια Η/Υ και Λογισμικού (Η/W- S/W) ίδιου τύπου μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής ποσότητας, 7 Η/Υ με το λογισμικό τους #3.920,00 # συν ποσό #901,60 # για ΦΠΑ 23% ήτοι σύνολο #4.821,60 # ΑΡΘΡΟ 3 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει εφάπαξ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για το Δημόσιο και εφόσον προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Τιμολόγιο της Αναδόχου, που θα αναγράφει την ακριβή ονομασία του είδους, 4

5 σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση. β. Φορολογική ενημερότητα. γ. Ασφαλιστική ενημερότητα. δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που, τυχόν, του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Το τιμολόγιο θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή-Αναδόχου (3% ΜΤΠΥ, 2,4% ΟΓΑ+ΧΑΡΤ. Επί του ΜΤΠΥ και 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ. δηλ. σύνολο κρατήσεων 3,172%) και παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το Ν. 2198/94. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Ε. Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η παράδοση-αποστολή της προμήθειας θα γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα, που θα ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους. Το διάστημα αυτό, για την παράδοση αποστολή του συνόλου του εξοπλισμού και του λογισμικού, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών ή εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 2. Η παράδοση-αποστολή του εξοπλισμού πραγματοποιείται με δαπάνες του Προμηθευτή, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ) της παρούσας σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας, όπου και θα γίνονται και οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Ο Ο.Α.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χώρου για την παράδοση του εξοπλισμού αν παραστεί ανάγκη. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ο.Α.Ε.Ε. (Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Πληροφορικής, την Επιτροπή Παραλαβής και τα Τμήματα του πίνακα διάθεσης (Παράρτημα Β') για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση του εξοπλισμού, κατά τα ανωτέρω, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο του κάθε τμήματος, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 5

6 ποσότητα και η ημερομηνία της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίσθηκε. 3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, μπορεί να παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού μέχρι το ¼ αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το λογισμικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑI ΠΕΡIΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η προσωρινή παραλαβή των ειδών της προμήθειας (υλικό λογισμικό) θα γίνει για τις υπηρεσίες Ν. Αττικής από την τριμελή επιτροπή παραλαβών, που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΕ, ενώ για τις Περιφερειακές από τις κατά τόπους Επιτροπές Παραλαβής τoυ Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίες θα συντάξουν πρακτικό προσωρινής παραλαβής, με την συμπλήρωση πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγκατάσταση, αφού βεβαιωθούν για την τήρηση όλων των όρων των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών. Στη συνέχεια και μετά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω, θα συντάξουν πρακτικό καλής λειτουργίας, το οποίο θα αποσταλεί στο Τμ. Προμηθειών, προκειμένου αυτό να διαβιβαστεί στην τριμελή επιτροπή παραλαβών της προμήθειας, η οποία και θα συντάξει το πρακτικό οριστικής παραλαβής, αφού βεβαιωθεί για την τήρηση των προϋποθέσεων οριστικής παραλαβής ήτοι μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου του παραδοθέντος εξοπλισμού, λογισμικού κλπ. Η οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, από την ως άνω Επιτροπή, που θα συντάξει το πρακτικό οριστικής παραλαβής, μετά τον έλεγχο για την πλήρη και καλή λειτουργία του παραδοθέντος συστήματος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, αλλά και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' και Β' αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. Εάν το σύνολο ή μέρος του παραδοθέντος συστήματος δεν θα είναι σύμφωνα με τους όρους της. 6

7 2. Από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών τουλάχιστον παρέχεται εγγύηση για την καλή λειτουργία του συστήματος (H/W-S/W), κατά το οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού (H/W-S/W). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης o Προμηθευτής εγγυάται και για το επίπεδο απόδοσης του εξοπλισμού. Είναι υπεύθυνος για την, χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα, διόρθωση κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται. Ο Προμηθευτής μπορεί vα δώσει εγγύηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αv τα ελαττώματα κατά τη διάρκεια της εγγύησης, συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή τoυ συνόλου του Υλικού Λογισμικού, o Προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις αυτών, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και πλήρης λειτουργία του εξοπλισμού. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο π.δ. 118/ Η Επιτροπή Παραλαβής της Προμήθειας θα συντάξει το Πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό, κατά τα ανωτέρω, έλεγχο του συνόλου του παραδοθέντος εξοπλισμού. Εάν το σύνολο ή μέρος του παραδοθέντος εξοπλισμού δεν θα είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης θα απορρίπτονται. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. δύναται με απόφασή του να ορίσει εύλογη προθεσμία για την αντικατάσταση του μηχ/κου εξοπλισμού κλπ., που απορρίφθηκε, εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί. Αν ο προμηθευτής δεν δεχθεί ή δεν μπορέσει να τα αντικαταστήσει κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που απορρίφθηκε (μέρος ή σύνολο) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσας προθεσμίας θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Ο Προμηθευτής φέρει την ευθύνη για την σωστή ποσότητα και ποιότητα των παραδοθέντων μηχ/των κλπ. μέχρι την πλήρη παράδοση αυτών στους χώρους που υποδεικνύονται στον πίνακα διάθεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) της παρούσας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκ των υστέρων και κατά τη χρήση του εξοπλισμού, από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε..Ε. ότι τα μηχ/τα κλπ. δεν έχουν τη σωστή ποιότητα ή δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα, τυχαία δε κατά τη δειγματοληπτική παραλαβή του εξοπλισμού ευρέθησαν καλώς, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που δεν είχε τη σωστή ποιότητα ή να προσκομίσει μηχ/τα που δεν ευρέθησαν στη σωστή (συμβατική) ποσότητα, χωρίς δαπάνη για τον 7

8 Ο.Α.Ε.Ε., σε προθεσμία που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. Διαφορετικά, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που δεν ευρέθη στην σωστή ποσότητα ή ποιότητα αντίστοιχα και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει τον εξοπλισμό κλπ. θα πρέπει να αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί. ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το Έργο, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει και διαθέτοντας το προσωπικό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα της προκήρυξης. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, η Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με τον Ο.Α.Ε.Ε. και να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Η Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνη υπεύθυνη για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό για την εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας, που προκληθεί σε τρίτους ή σε εργαζόμενους του Ο.Α.Ε.Ε., υποχρεούται μόνη αυτή προς αποκατάστασή της. Η Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά της προσωπικού, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Ο.Α.Ε.Ε. ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ο.Α.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού της Αναδόχου, οπότε η Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Σε περίπτωση που μέλος του προσωπικού, που απασχολεί η Ανάδοχος στον Ο.Α.Ε.Ε., αποχωρήσει από αυτήν ή λύσει τη συνεργασία του μαζί της, η Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή του, θα παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα το αποχωρήσαν μέλος. Η Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις 8

9 ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Ο.Α.Ε.Ε. Ο Ο.Α.Ε.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου, μόνη δε υπεύθυνη καθίσταται η Ανάδοχος, ο δε Ο.Α.Ε.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της Αναδόχου ή σε τρίτους. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς, κατά τ ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδώσει το μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης προσωπικού μισθοδοσίας, που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' και Β' της παρούσας σύμβασης. Επίσης, η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, εφόσον δεν ανταποκρίνεται στους όρους του συμφωνητικού συντήρησης του συστήματος διαχείρισης προσωπικού μισθοδοσίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, ή οι εργασίες συντήρησης δεν εκτελεσθούν εντός του συμβατικού χρόνου ή δεν εκτελεσθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης, που χορηγήθηκε, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο, που υπολογίζεται ως εξής: α.- Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το Ό του μέγιστου χρόνου παράτασης 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε ή της εργασίας που εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα. β.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε ή της εργασίας που εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α' και β' προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ.- Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε ή της εργασίας που εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα. 9

10 Τα παραπάνω ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών ή των εκπροθέσμων παρασχεθεισών εργασιών, χωρίς το Φ.Π.Α. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα ή οι υπηρεσίες που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση αυτών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Κάθε απόκλιση ή παράβαση των όρων της Προκήρυξης θα έχει ως συνέπεια την κήρυξη της Αναδόχου ως εκπτώτου. Και συγκεκριμένα. 1. Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα, που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμό, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα υπό προμήθεια είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που της δόθηκε μετά από αίτησή της ή εφόσον δεν ανταποκρίνεται στους όρους του συμφωνητικού συντήρησης του συστήματος διαχείρισης και τα ΠΑΡΑΡΗΡΤΗΜΑ Α' και Β', μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης, που της δόθηκε, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/ Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. β. Προμήθεια του συστήματος διαχείρισης ή ανάθεση του έργου συντήρησης σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ο.Α.Ε.Ε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου. 10

11 γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του Αναδόχου από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα, όπως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. δ. Σε περίπτωση που η προμήθεια του συστήματος διαχείρισης ή η εργασία συντήρησης σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει, από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα στον Ο.Α.Ε.Ε. τη με αριθμό εγγυητική επιστολή της Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού Πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ #5.992,00#, λόγω εγγύησης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και η οποία θα παραμείνει στην Υπηρεσία καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας και του έργου, που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. 11

12 ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με τον Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του π.δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 12 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι σημειώνεται ότι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, παρέχει το δικαίωμα στον Ο.Α.Ε.Ε. να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως για τον Οργανισμό την παρούσα σύμβαση, οπότε και καταπίπτει υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. η εγγύηση καλής εκτέλεσης, χωρίς άλλη δικαστική ενέργεια, παρά μόνο αυτή της κοινοποίησης της καταγγελίας. Ο Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα του Ο.Α.Ε.Ε. ή τρίτων, που ήθελε συμβεί κατά την παράδοση ή επ ευκαιρία της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή κατά τη διάρκεια συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος ή επ ευκαιρία αυτού και είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση κάθε άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής ζημιάς σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο δε Ο.Α.Ε.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 12

13 ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Κάθε διαφορά, που θα προκύψει μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών, που δημιουργούνται από τη σύμβαση θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Αυτά, αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται, όπως ακολουθεί, έλαβε δε ο Οργανισμός δύο (2) εκ των πρωτοτύπων, η δε Προμηθεύτρια ένα (1). ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 14

15 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PC) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Αριθμός Τεμαχίων 100 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (οθόνη, κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, mouse κ.λ.π.), να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία, που θα αναγράφεται εμφανώς επάνω σε αυτά και στα κιβώτια συσκευασίας. Όλοι οι προσφερόμενοι σταθμοί εργασίας (προσωπικοί υπολογιστές) θα πρέπει να έχουν την ίδια σύνθεση. Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια τροφοδοσίας, καλώδιο δικτύου Ethernet κ.λ.π.). Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους εγγύησης της παρούσης ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι επιδόσεις του συστήματος βάση μετροπρογράμματος Bapco SysMark2007 Preview για το προσφερόμενο σύστημα να είναι : Να κατατεθεί κείμενο με τα αποτελέσματα του BapcoSysmark2007 για το προσφερόμενο ή αντίστοιχης δυναμικότητας σύστημα. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 150 Μικροεπεξεργαστής συνόλου εντολών x86-64 δύο ή περισσότερων πυρήνων, σύγχρονης αρχιτεκτονικής Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHZ) Να αναφερθεί η συχνότητα FSB (MHZ) Να αναφερθεί η Μνήμη Cache L2. 15

16 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΤΡΙΚΗ (Motherboard) Να αναφερθεί το Chipset ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ελεύθερες θύρες επέκτασης κατά την παράδοση του Η/Υ (PCI) Θύρες USB Υποστήριξη διαύλου PCI Express - Ταχύτητα υποστηριζόμενου δαύλου NAI >16x Παράλληλη θύρα 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ Ζητούμενο μέγεθος μνήμης RAM 3GB Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη σε GB Δυνατότητα αναβάθμισης μνήμης, χωρίς αντικατάσταση της ζητούμενης Να αναφερθεί ο τύπος και η συχνότητα της προσφερόμενης μνήμης ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Χωρητικότητα σε GB Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων (Data Transfer Rate) Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM) Gb/s Θέσεις για επιπλέον σκληρό δίσκο 1 ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ DVD-ROM ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ (S-VGA) Κάρτα γραφικών on-board Μνήμη σε MB Υποστήριξη ανάλυσης ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000 Mbps (auto sensing), με δυνατότητα Network Boot. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 1280x1024/ 75 Hz true color 16

17 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Αριθμός πλήκτρων Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. MOUSE NAI Optical Mouse με τροχό (wheel) Τύπος διαύλου USB ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λειτουργικό σύστημα Windows 7 PROFESSIONAL GREEK / ENGLISH 32 bit ή ισοδύναμο το οποίο θα προσφερθεί με την τελευταία ενημερωμένη έκδοση του έτους της διακήρυξης και θα είναι προεγκατεστημένο. Εάν κατά την παράδοση του εξοπλισμού το Λ.Σ. δεν προσφέρεται επίσημα από την κατασκευάστρια εταιρία, ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει προεγκατεστημένο νεότερης PROFESSIONAL έκδοσης λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα θα συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και θα περιέχεται κατάλληλη διαδικασία επανεγκατάστασης του εφόσον απαιτηθεί. Σε όλους τους προσφερόμενους Η/Υ ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει λογισμικό αυτοματισμού γραφείου ανοιχτού κώδικα (π.χ. OpenOffice) με την τελευταία ελληνική έκδοση. ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ Κάθε μονάδα υπολογιστή να συνοδεύεται από αντίστοιχη μονάδα οθόνης Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο Τύπος LCD / TFT Διαγώνια διάσταση (inches) Υποστηριζόμενη Ανάλυση Ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης 1280 x 1024/75 Hz ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Χρόνος Απόκρισης 5 ms 17

18 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Τυπικός λόγος αντίθεσης (Typical Contrast ratio) 800 : Είσοδος σήματος Analog D-Sub 15 pin Γωνία Θέασης ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Πιστοποιήσεις > TCO Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει η οθόνη. ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES Το κουτί να είναι mini ή midi ή micro tower Τροφοδοτικό ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Πιστοποίηση CE, FCC CLASS B, Energy Star Υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά πρότυπα (standards) και να προσκομιστούν τα σχετικά αντίγραφα πιστοποιητικών Μηχανισμός πρόσβασης /πιστοποίησης χρήστη (user password) με κλείδωμα σε επίπεδο BIOS και Λειτουργικού Συστήματος Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη σύνδεση των υπολογιστών με το υπάρχον δίκτυο του ΟΑΕΕ Ο Προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του Προσωπικού Υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία. 18

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ (71) ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα