Καισζνξίζαηε ζηελ έλαηε έθδνζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ PROFILES. Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο, Η Δξεπλεηηθή Οκάδα ηνπ PROFILES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καισζνξίζαηε ζηελ έλαηε έθδνζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ PROFILES. Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο, Η Δξεπλεηηθή Οκάδα ηνπ PROFILES"

Transcript

1 15 Μαρηίοσ 2014 Τεύτος 9 Ειζαγωγικό Καισζνξίζαηε ζηελ έλαηε έθδνζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ PROFILES. Τα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ κέζα ζηελ έλαηε έθδνζε, ζα δώζνπλ κηα γεληθή εηθόλα ζε ζρέζε κε ηηο θπξηόηεξεο δξάζεηο θαη εθδειώζεηο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο PROFILES από ηνλ Ιαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Μάξηην ηνπ Η ερεσνηηική Ομάδα Ελένη Α. Κύζα Επιζηημονική Υπεύθσνος PROFILES URL: eleni.kyza/ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Τκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Σπνπδώλ Γηαδηθηύνπ Γιάννης Γεωργίοσ Ερεσνηηικός Σσνεργάηης PROFILES URL: ioannis.georgiou Γηδαθηνξηθόο Φνηηεηήο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Σπνπδώλ Γηαδηθηύνπ Μέζα ζε ασηό ηο ηεύτος Ηκεξίδεο PROFILES 1 Γηεζλέο ελεκεξσηηθό δειηίν PROFILES 2 Σπγθεθξηκέλα, ζην ηεύρνο απηό ζα παξνπζηαζηνύλ δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην δηθηύσζεο θαη δηάρπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δξάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο PROFILES κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα κέζα από ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαζώο επίζεο θαη δξάζεηο-πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην PROFILES Δπρόκαζηε πσο ζα απνιαύζεηε ηελ έλαηε απηή έθδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ ηνπ PROFILES. Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο, Η Δξεπλεηηθή Οκάδα ηνπ PROFILES Ημερίδα: Παποςζίαζη ενοηήηων PROFILES : Δθαπμογέρ & Αξιολόγηζη Σηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εκεξίδα «Παξνπζίαζε ελνηήησλ PROFILES : Δθαξκνγέο & Αμηνιόγεζε» ζην Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ εθπαηδεπηηθνί θαη από ηηο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα (Οκάδα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Οκάδα Βηνινγίαο Γπκλαζίνπ, Οκάδα Φεκείαο Γπκλαζίνπ, Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ). Σην πξώην κέξνο ηεο εκεξίδαο εθπξόζσπνο από ηελ θάζε νκάδα παξνπζίαζε ηελ ελόηεηα PROFILES πνπ ζρεδηάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Σηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ζπδήηεζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο από ηηο άιιεο νκάδεο έδσζαλ αλαηξνθνδόηεζε. Σην δεύηεξν κηζό ηεο εκεξίδαο αθνινύζεζε βησκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζπδήηεζε ζε όηη αθνξά ζην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην πιαίζην ηεο δηεξώηεζεο. Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζύληνκα βηληενγξαθεκέλα απνζπάζκαηα από θαιέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο κε δηεξώηεζε. Η εκεξίδα νινθιεξώζεθε κε εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο νκάδεο ηνπο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπδεηήζεθαλ νη εθαξκνγέο ησλ ελνηήησλ PROFILES θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ καζεζηαθώλ ελνηήησλ. Γξάζεηο εθπαηδεπηηθώλ 3-5 Γηδαθηηθέο εθαξκνγέο PROFILES

2 Σειίδα 2 Διεθνές ενημερωηικό δεληίο PROFILES Το εσρωπαϊκό πρόγραμμα PROFILES ως μέρος ηης εκπαιδεσηικής ηασηόηηηας Avi Hofstein & Rachel Mamlok-Naaman, Weizmann Institute of Science, Israel (απόζπαζμα από ηο εσρωπαϊκό ενημερωηικό δεληίο PROFILES, αρ. 5) Έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο ζηόρνπο ηνπ PROFILES είλαη ην λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο όηη ε κάζεζε κε δηεξώηεζε απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηόηεηαο (ε δηαδηθαζία απηή ζην πιαίζην ηνπ PROFILES είλαη γλσζηή θη σο απηo-αποηελεζμαηικόηηηα) ανάμεζα ζηοσς εκπαιδεσηικούς ποσ ζσμμεηέτοσν ζηο πρόγραμμα PROFILES. Σπγθεθξηκέλα, ην ζθεπηηθό είλαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ αλαπηύμεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηελ αίζζεζε απηή, ηόηε ζην κέιινλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο PROFILES αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ έλα εγεηηθό ξόιν ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζπλερίδνληαο λα αλαπηύζζνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπ PROFILES. Σπλνιηθά, ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο δεμηόηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε έλα απνηειεζκαηηθό εθπαηδεπηηθό-εγέηε: (1) ηερληθέο δεμηόηεηεο, (2) ελλνηνινγηθέο δεμηόηεηεο, (3) δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο, θαη (4) δεμηόηεηεο απην-κάζεζεο. Πεπνίζεζή καο είλαη όηη ηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ηνπ PROFILES παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηελ επθαηξία λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο απηέο κέζα από ηελ ελεξγό εκπινθή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ αθνινπζνύληαη ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ. Αδηακθηζβήηεηα, κνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ζηελ έξεπλα δξάζεο κπνξνύλ λα παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νδεγώληαο ζε εθπαηδεπηηθνύο-εγέηεο. Πνηεο είλαη σζηόζν νη ελδείμεηο εθείλεο πνπ καξηπξνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο όηη ε κάζεζε κε δηεξώηεζε απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηόηεηαο ελόο εθπαηδεπηηθνύ; Πιεξνθνξίεο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αίζζεζε απηή (δειαδή ηελ απην-απνηειεζκαηηθόηεηα) κπνξεί λα ζπιιερζνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο), κέζα από αλαζηνραζηηθνύο απνινγηζκνύο (γξαπηνύο ή πξνθνξηθνύο) ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη κέζσ ζπλεληεύμεσλ πνπ δηεμάγνληαη από ηνπο ζπληνληζηέο ησλ πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο. Αμίδεη σζηόζν λα ζεκεησζεί όηη ε αίζζεζε απηή κπνξεί λα επεθηαζεί πέξα από ην πξόγξακκα επηκόξθσζεο θαη θάπνηεο ελδείμεηο πνπ καξηπξνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο όηη ε κάζεζε κε δηεξώηεζε απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη νη αθόινπζεο: 1. Η πξνζπκία λα εκπιέμνπλ θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνύο από ην ζρνιείν ηνπο ζηελ εθαξκνγή ησλ ηδεώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 2. Η πξνζπκία λα εληνπίζνπλ ζπλαθή κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ ζέκαηα θαη δηδαθηηθέο ηδέεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή π.ρ. θνηλσληθν-επηζηεκνληθά δεηήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ έλα πην ηνπηθό ραξαθηήξα (π.ρ. έλα πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα ηεο πεξηνρήο) 3. Παξνπζηάδνληαο απνδεηθηηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία λα ηαπηίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κε ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηόζν ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνύ όζν θαη ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο) 4. Ταπηίδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα, κε ην ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνπ δεκνζηεύεηαη ζην δηαδίθηπν) 5. Καηαβάιινληαο πξνζπάζεηα ώζηε ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα ελεκεξσζεί γηα ην πξόγξακκα θαη λα εθηηκήζεη ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο 6. Κνηλνπνηώληαο ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ αλάπηπμε είηε ζηελ πξνζαξκνγή κηαο καζεζηαθήο ελόηεηαο ζην πιαίζην ελόο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο 7. Η δέζκεπζε γηα δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή θάπνηαο καζεζηαθήο ελόηεηαο πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο 8. Καηαβάιινληαο πξνζπάζεηα γηα ηε ζπιινγή απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πξαθηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ ηάμε ηα νπνία λα ζπλάδνπλ κε ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ PROFILES 9. Όηαλ αληηιακβάλνληαη όηη ην ζέκα πνπ δηδάζθεηαη είλαη ζπλαθέο κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ θη έηζη πξνάγεη ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε ζηελ ηάμε ηνπο 10. Όηαλ απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε θάπνηα πθηζηάκελε ελόηεηα ώζηε ε ελόηεηα λα πξνβάιιεη πεξηζζόηεξν ηε θηινζνθία θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 11. Η πξνζπκία θη ε ηθαλόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εγέηεο, θαζνδεγώληαο λένπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζπκβάιινληαο ζηε δηάρπζε ησλ ηδεώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Με βάζε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο PROFILES, αλακέλεηαη όηη πεξίπνπ 5% -10% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζα επηδείμνπλ ςειά επίπεδα απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ζα ελζσκαηώζνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηε δηδαζθαιία κε δηεξώηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Ωο εθ ηνύηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί απηνί αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εθπαηδεπηηθνί-εγέηεο ππνζηεξίδνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ είλαη αξράξηνη θαη δελ θαηέρνπλ ηε θηινζνθία θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ PROFILES. Δπηπξόζζεηα, ζεσξνύκε όηη κεηά από ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PROFILES, ππάξρεη αδήξηηε αλάγθε ζε θάζε κηα από ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα λα ππάξρεη κηα νκάδα εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ζα ζπλερίζνπλ λα θξαηνύλ ηε θιόγα δσληαλή. Με άιια ιόγηα, ελζσκαηώλνληαο ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ PROFILES ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηόηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί απηνί κπνξνύλ λα δηαζθαιίζνπλ όηη ην PROFILES ζα ζπλερίζεη λα παξακέλεη κηα βηώζηκε θαη άζβεζηε ηδέα.

3 Σειίδα 3 Δράζεις εκπαιδεσηικών PROFILES ο Παγκύπριο Σσνέδριο Μαθηηών Καθηγηηών για ηις Θεηικές Επιζηήμες Σηηο Φεβξνπαξίνπ 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία ην 3 ν Παγθύπξην Σπλέδξην Μαζεηώλ Καζεγεηώλ γηα ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο ( ην νπνίν έιαβε ρώξα ζην Columbia Beach Resort Πηζζνύξη. Σηόρνο ηνπ ελ ιόγσ ζπλεδξίνπ ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο, κε ηελ πξόθιεζε πξνβιεκαηηζκνύ, ζπδήηεζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ ζηελ επίιπζε ζύγρξνλσλ θαζεκεξηλώλ, θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, ην ζπλέδξην απνζθνπνύζε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ επηζηεκνληθνύ αιθαβεηηζκνύ θαη ηνπ ξόινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνο ελεξγόο πνιίηεο. Σην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ, ζε κηα θαηάκεζηε αίζνπζα από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο, παξνπζηάζηεθαλ εξγαζίεο πνπ αθνξνύζαλ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ησλ καζεζηαθώλ ελνηήησλ ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο PROFILES απνζπώληαο ηδηαίηεξα ζεηηθά ζρόιηα από ηνπο ζπλέδξνπο πνπ είραλ παξαβξεζεί. Σπγθεθξηκέλα ζε όηη αθνξά ζην πξόγξακκα PROFILES παξνπζηάζηεθαλ νη εξγαζίεο: «Με δύν πνηήξηα κπίξα είκαη εγθιεκαηίαο» από ηελ εθπαηδεπηηθό Μαξία Τζηεξθέδνπ Γεσξγίνπ (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES ), «Γηεξώηεζε, Δλλνηνινγηθή θαηαλόεζε θαη Κίλεηξα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Α Γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηελ Αλζξώπηλε Αλαπαξαγσγή: Παγθύπξηα Απνηειέζκαηα» από ηνλ επηζεσξεηή Βηνινγίαο π. Γεκήηξην Μαππνύξα θαη «Κινπή ζην εξγαζηήξην αξγπξνρνΐαο: Αζώνο ή έλνρνο;» από ηελ εθπαηδεπηηθό Δύα Γηαθνπκή-Φαηδεζεθιή (Οκάδα Φεκείαο Γπκλαζίνπ PROFILES ). Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί Ταζνύια Μνπιισηνύ (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES ), Μαξία Τζηεξθέδνπ-Γεσξγίνπ (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES ), Άληξε Ισάλλνπ (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES ), Γηώξγνο Μειηώηεο (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES ) θαη Αλδξεαλή Μπάηηεικαλ (Οκάδα Βηνινγίαο PROFILES ) ζπκκεηείραλ ζην ζπλέδξην κε παξνπζηάζεηο πνπ αθνξνύζαλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο είηε κε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ηνπο.

4 Σειίδα 4 Δράζεις εκπαιδεσηικών PROFILES SCIENTIX: Η κοινόηηηα Φσζικών Επιζηημών ζηην Εσρώπη ηων Χπςζηάλλα Λςμπούπιδος (Ομάδα Γημοηικήρ)& Γήμηηπαρ Χαηζησαμπή (Ομάδα Βιολογίαρ) Τι είναι ηο scientix 2; Τν Scientix 2 είλαη έλα επξσπατθό πξόγξακκα ην νπνίν ηξέρεη θάησ από ην European Schoolnet, ην δίθηπν Υπνπξγείσλ Παηδείαο 30 Δπξσπατθώλ ρσξώλ, θαη δηαλύεη ηε δεύηεξή ηνπ θάζε. Τν πξόγξακκα θηλείηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ηεο Τερλνινγίαο θαη ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ζηνρεύεη ζην λα απνηειέζεη θόκβν γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ έηξεμαλ θαη ηξέρνπλ ζηελ Δπξώπε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη ε δηάρπζε ηεο γλώζεο πνπ έρεη παξαρζεί θαη παξάγεηαη ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα κέζσ δηαθόξσλ δξάζεσλ. Εκπαιδεσηικό σλικό: Τν πξόγξακκα πξνσζεί ηελ αξρεηνζέηεζε, ρξήζε, αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ έρεη παξαρζεί ζε επξσπατθό επίπεδν. Από ην 2009, ην Scientix έρεη ήδε ζπγθεληξώζεη εθπαηδεπηηθό πιηθό από κεγάιν αξηζκό επξσπατθώλ εθπαηδεπηηθώλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ ή ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ 6νπ θαη ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ην πξόγξακκα δηά βίνπ κάζεζεο, αιιά θαη δηάθνξεο εζληθέο πξσηνβνπιίεο. Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπλερίζεη λα εκπινπηίδεηαη, αιιά θαη λα βειηηώλεη ηηο κεζόδνπο αλαδήηεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δληζρύεη επίζεο ηελ αμηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ ζε επξσπατθό επίπεδν, παξέρνληαο επθαηξίεο κεηαγιώηηηζεο ηνπ πιηθνύ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ην δεηήζνπλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ πιαηθόξκαο. Εκπαιδεσηικοί: Τν πξόγξακκα, πέξα από ηνλ δηαδηθηπαθό ηνπ ηόπν, παξέρεη κέζα από δηαδηθηπαθέο θαη κε ππεξεζίεο ηελ επθαηξία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δσληαλήο θνηλόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ. Η πύιε είλαη δηαζέζηκε ζε έμη γιώζζεο: Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιζπαληθά, Ιηαιηθά θαη Πνισληθά. Σηελ πύιε ιεηηνπξγεί επίζεο πιαηθόξκα Moodle κε δσξεάλ on-line καζήκαηα ηα νπνία δπλαηόλ λα εκπινπηίδνληαη από εζληθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία επίζεο, θαηόπηλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ πνπ πξνθεξύζζνληαη θαηά θαηξνύο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα πνπ ηξέρνπλ απεπζείαο από ην Scientix, ή από πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζηελ νκπξέια ηνπ. Μπνξνύλ επίζεο λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνύο πνπ αθνξνύλ ζε αμηνπνίεζε πεξηβαιιόλησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από δηάθνξα πξνγξάκκαηα, είηε ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθνύ, είηε ζε επίπεδν ηάμεο ή ζρνιηθήο κνλάδαο.

5 Σειίδα 5 Δράζεις εκπαιδεσηικών PROFILES Διάτσζη ηοσ προγράμμαηος Τν Scientix έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν ζεκείσλ επαθήο ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηάδνζή ηνπ ζε εζληθό επίπεδν θάζε ρώξαο πνπ ζπκκεηέρεη. Τν λενζύζηαην δίθηπν ζεκείσλ Scientix Δζληθήο Δπαθήο θαιύπηεη 30 επξσπατθέο ρώξεο θαη πεξηιακβάλεη ηα Υπνπξγεία Παηδείαο, επηζηεκνληθά θέληξα, παλεπηζηήκηα θαη θέληξα θαηάξηηζεο, κεηαμύ άιισλ. Σηελ Κύπξν, εζληθό θέληξν ππεύζπλν γηα ην πξόγξακκα είλαη ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ελώ ζπκκεηέρνπλ σο Scientix ambassadors (εζληθνί εθπξόζσπνη) ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί ε Γξ. Γήκεηξα Φαηδερακπή θαη ε Γξ. Φξπζηάιια Λπκπνπξίδνπ, νη νπνίεο γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν εθπαηδεπηηθώλ ηνπ PROFILES Cyprus. Σσνανηήζεις εθνικών εκπροζώπων ηοσ προγράμμαηος Η Γήκεηξα Φαηδερακπή ζπκκεηείρε ζηελ πξώηε ζπλάληεζε εθπξνζώπσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο από ηηο Ννεκβξίνπ 2013 θαη ε Φξπζηάιια Λπκπνπξίδνπ ζηε δεύηεξε ζπλάληεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ζηηο Βξπμέιιεο από ηηο Φεβξνπαξίνπ Καηά ηηο ζπλαληήζεηο απηέο, πέξαλ από ηελ επεμήγεζε ηνπ ξόινπ ηνπο σο εζληθνί εθπξόζσπνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ άιια πξνγξάκκαηα ηα νπνία ηξέρνπλ θάησ από ην European Schoolnet, όπσο είλαη ην GoLab, ην Future Classroom Lab θαη ην Open Discovery Space. Πέξαλ από ηελ επθαηξία ηεο ελεκέξσζεο, νη ζπλαληήζεηο απηέο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ώζηε λα εληαρζνύλ ζε κηα θνηλόηεηα εθπαηδεπηηθώλ κε παξόκνηα ελδηαθέξνληα θαη πξνζαλαηνιηζκνύο ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηε δηαζύλδεζή ηνπο κε ηελ θνηλσλία, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. Η επθαηξία απηή είλαη αλνηθηή πιένλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθό: απηή ηε ζηηγκή κέζσ ηνπ Scientix o θάζε εθπαηδεπηηθόο έρεη ηελ επθαηξία ζπκκεηνρήο ζε κηα δηα δώζεο θνηλόηεηα εθπαηδεπηηθώλ αλά ηελ Δπξώπε πνπ αιιειεπηδξά ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Μαζεκαηηθώλ θαη Τερλνινγίαο. Scientix και Profiles Απηή ηε ζηηγκή ην Profiles είλαη έλα από ηα πξνγξάκκαηα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Scientix, αιιά δελ ππάξρεη αλαξηεκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό από ηηο δξάζεηο νπνηαζδήπνηε ρώξαο. Υπάξρεη ινηπόλ αλνηθηό πεδίν, ώζηε θάπνηα από ηα πεξηβάιινληα ηα νπνία έρνπλ αλαπηύμεη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Κύπξν θαη ζε άιιεο ρώξεο, λα αλαξηεζνύλ από ην πξόγξακκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη λα ηύρνπλ κεηάθξαζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο επξσπαίνη εθπαηδεπηηθνί. Απηό ζα έδηλε επθαηξία λα αμηνπνηεζεί θαη αμηνινγεζεί ην παξαρζέλ πιηθό ηόζν ζε εζληθό, όζν θαη ζε επξσπατθό επίπεδν. Για περιζζόηερες πληροθορίες: Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: Δγγξαθείηε ζην ειεθηξνληθό δειηίν ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπηθνηλσλήζηε κε ηνπο Scientix Deputy Ambassadors ηεο ρώξαο ζαο: Μια ησταία αλλά επωθελής, για ηην Ομάδα Φημείας Λσκείοσ PROFILES , ζσνάνηηζη ηος Γιώπγος Μηλιώηη (Ομάδα Χημείαρ Λςκείος) Τελ Τξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ 2014, ζην πιαίζην ησλ θαζηεξσκέλσλ ζεκηλαξίσλ εηδηθνηήησλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ε Γξ. Μαξία Αλησλίνπ, Λέθηνξαο ζην Τκήκα Δπηζηήκεο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζην ΤΔΠΑΚ, έδσζε δηάιεμε κε ζέκα ην λεξό θαηά ηε δηάξθεηα ζεκηλαξίνπ ζηε Λεκεζό. Αξρίδνληαο ηε δηάιεμή ηεο, νη ζπλάδειθνη ηεο Οκάδαο Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES , πνπ ήκαζηαλ παξόληεο, αληηιεθζήθακε όηη ε δηάιεμή ηεο Γξ. Αλησλίνπ είρε πνιύ ζηελή ζρέζε κε ην ζέκα πνπ επηιέμακε γηα ηε θεηηλή ελόηεηα PROFILES Τη λεξό λα πησ γηα λα μεδηςάζσ;. Με ην πέξαο ηεο δηάιεμεο πιεζίαζα ηε Γξ. Αλησλίνπ θαη κεζά από κηα ζύληνκε ζπδήηεζε καδί ηεο, παξνπζίαζα ην πξόγξακκα PROFILES θάλνληαο αλαθνξά ζηε θεηηλή ελόηεηα ηεο Οκάδαο Φεκείαο Λπθείνπ γηα ην λεξό. Μέζα από ηε ζπδήηεζε απηή δηεπζεηήζεθε ελ ηέιεη ζπλάληεζε κε ηε Γξ. Αλησλίνπ ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΤΔΠΑΚ κε ζηόρν κηα πην ιεπηνκεξή παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ηεο ελόηεηάο καο. Η ζπλάληεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 28 Φεβξνπαξίνπ Σην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο απηήο, εθπξνζσπώληαο ηελ Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES , παξνπζίαζα ζηε Γξ. Αλησλίνπ ηελ ελόηεηα PROFILES Τη λεξό λα πησ γηα λα μεδηςάζσ; δεηώληαο ηελ αλαηξνθνδόηεζή ηεο. Οη παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα εύζηνρεο θαη ζεκαληηθέο θαη καο βνήζεζαλ λα βειηηώζνπκε αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ ελόηεηά καο. Τέηνηνπ είδνπο ζπλαληήζεηο κε επηζηήκνλεο ζρεηηθνύο κε ηα ζέκαηα ησλ δηδαθηηθώλ ελνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη αλαπηύζζνληαη ζηα πιαίζην ηνπ PROFILES κόλν νθέιε κπνξνύλ λα απνθέξνπλ γηα όινπο.θα ήζεια εθ κέξνπο ηεο Οκάδαο Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES , λα επραξηζηήζσ θαη δεκόζηα ηε Γξ. Αλησλίνπ γηα ηελ πνιύηηκε θαη αληδηνηειή βνήζεηά ηεο.

6 Διδακηικές εθαρμογές PROFILES Αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο PROFILES είλαη θαη νη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο PROFILES (Οκάδα Βηνινγίαο, Οκάδα Γεκνηηθήο, Οκάδα Φεκείαο). Η πεξίνδνο ησλ εθαξκνγώλ μεθίλεζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ θαη ζα νινθιεξσζεί πεξί ηα κέζα Απξηιίνπ. Σην πιαίζην απηό, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ νκάδσλ PROFILES έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθαξκόζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ ελόηεηα PROFILES πνπ ζρεδίαζαλ καδί κε ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο ζηελ νκάδα ηνπο. Σηηο εθαξκνγέο ηεο ελόηεηαο Βηνινγίαο PROFILES Κιηκαηηθνί πξόζθπγεο νη Κύπξηνη: Απνκαθξπζκέλν ζελάξην ή θνληηλή πξαγκαηηθόηεηα; ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Σηάισ Νηθνιάνπ (Γπκλάζην Γεξνζθήπνπ - Πάθνο) Γήκεηξα Παξαζθεπά - Φαηδερακπή (Γπκλάζην Γεξνζθήπνπ - Πάθνο) Κνξίλα Σθνπξίδνπ (Λύθεην Αγίαο Φπιάμεσο - Λεκεζόο) Σηηο εθαξκνγέο ηεο ελόηεηαο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο PROFILES Ο Νηθόιαο θαη ε Άλλα ζέινπλ λα αζινύληαη. Μπνξνύλ; ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Άληξε Γεσξγίνπ (Γεκνηηθό Σρνιείν ΚΗ'- Αξραγγέινπ Μηραήι - Λεκεζόο) Φξπζηάιια Λπκπνπξίδνπ (Γεκνηηθό Σρνιείν Γξνζηάο - Λάξλαθα) Μηράιεο Μηραήι (Γ Γεκνηηθό Σρνιείν Γεξύλεηαο) Κσλζηαληίλα Σηεθάλνπ (Θ Γεκνηηθό Σρνιείν Πάθνπ «Κνππάηεην») Μαξηαιέλα Φξηζηνδνπιίδνπ (Γεκνηηθό Σρνιείν Καξκηώηηζζαο) Σηηο εθαξκνγέο ηεο ελόηεηαο Φεκείαο Γπκλαζίνπ PROFILES Κινπή ζην εξγαζηήξην αξγπξνρνΐαο. Αζώνο ή Έλνρνο ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Δύα Γηαθνπκή-Φαηδεζεθιή (Γπκλάζην Βεξγίλαο - Λάξλαθα) Φξπζηάιια Κνπκπάξνπ (Γπκλάζην Γξνζηάο) Λέλα Κύδα-Πνγηαηδή (Γπκλάζην Πέξα Φσξίν-Νήζνπ - Λεπθσζία) Γηάλλα Σπκεσλίδνπ (Γπκλάζην Έγθσκεο - Λεπθσζία) Αληξέαο Φαηδεζηπιιήο (Τερληθή Σρνιή Γ - Λεπθσζία) Σηηο εθαξκνγέο ηεο ελόηεηαο Φεκείαο Λύθεηνπ PROFILES Πνην λεξό λα πησ γηα λα μεδηςάζσ ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Διέλε Γηεξσλίηνπ (Λύθεην Αγίνπ Ισάλλε - Λεκεζόο) Άληξε Δπζηξαηίνπ-Φξηζηνδνπιίδνπ (Λύθεην Πνιεκηδηώλ - Λεκεζόο) Άληξε Ισάλλνπ (Πεξηθεξεηαθό Λύθεην Απνζηόινπ Λνπθά Κνινζζίνπ - Λεκεζόο) Γηώξγνο Μειηώηεο (Λύθεην Αγίνπ Σππξίδσλα) Ταζνύια Μνπιισηνύ (Πεξηθεξεηαθό Λύθεην Απνζηόινπ Λνπθά Κνινζζίνπ - Λεκεζόο) Μαξία Τζηεξθέδνπ-Γεσξγίνπ (Πεξηθεξεηαθό Λύθεην Απνζηόινπ Λνπθά Κνινζζίνπ - Λεκεζόο)

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills 28. 6. 2017-30.6. 2017 Σηο Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΚΕ: ένας οδηγός για ειδικόηηηα ΠΕ 19-20 Eιζαγωγικά Οη εθαξκνγέο ζηελ ηάμε θαη νη αληίζηνηρεο ππνζηεξηθηηθέο ζπλαληήζεηο (ζπλνιηθά 8 +8) απνηεινύλ ζπλδπαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Τν παξαθάησ project εθαξκόζηεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ Γπκλαζίνπ. Η νκάδα έξγνπ ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.)

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΓΡΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα Κ.Ν. Λνγνηερλίαο κε ηνπο εμήο ζηόρνπο: Σπζηεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΦΤΛΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΦΤΛΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ» «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΦΤΛΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ» ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ 4.1.1.δ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΠΨ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ηέιηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta.

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. 1 Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 2 3 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην Find us κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία. ηελ ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα