Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο"

Transcript

1 Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

2 Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο To Entersoft Retail είλαη έλα κνληέξλν θαη απηόλνκν ινγηζκηθό θαη απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising. Τν ινγηζκηθό βειηηζηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο από ηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έσο ηε βέιηηζηε εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πηζηόηεηάο ηνπ, ζπληειεί ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ θόζηνπο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ νξγαληζκνύ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ κε ην Entersoft Retail είλαη θηιηθή θαη γξήγνξε θαη ζπκβάιεη ζηελ βειηησκέλε εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή ζε όιν ην θάζκα ηεο δηαρείξηζεο. Ζ νπζηαζηηθή θαη πνιπεπίπεδε πιεξνθόξεζε πνπ πξνζθέξεη ην Entersoft Retail, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αμηνπνίεζή ηεο νδεγώληαο ζε ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο θαη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο πξνζθέξνληαο ηελ επειημία πνπ απαηηνύλ νη ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο αγνξάο.

3 Βέιηηζηε Δκπεηξία Θαηαλαισηή Κέζα από ηελ νζόλε ηνπ ηακείνπ κπνξνύλ λα ζηέιλνληαη κελύκαηα κεηαμύ ησλ θαηαζηεκάησλ γηα θξαηήζεηο εηδώλ, ειαρηζηνπνηώληαο ηηο ρακέλεο πσιήζεηο ελώ ηαπηόρξνλα αλαβαζκίδεηαη ε εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή. Τν ζύζηεκα multi-queue, κε ηηο πνιιαπιέο νζόλεο πώιεζεο ζην ίδην ηακείν, εμππεξεηεί ηνλ επόκελν πειάηε, ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο πξνεγνύκελεο απόδεημεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, δηεπθνιύλνληαο ηαπηόρξνλα ηνλ πειάηε πνπ ζέιεη λα θαζπζηεξήζεη. Θαηαρώξεζε Γσξνεπηηαγήο ζην POS Παξαγσγηθόηεηα & Ηθαλνπνίεζε ηνπ Θαηαλαισηή Ζ νζόλε αθήο ηνπ ηακείνπ δηαζέηεη ζύγρξνλε αηζζεηηθή, είλαη εμαηξεηηθά θηιηθή θάλνληαο ηε ρξήζε ηεο επράξηζηε θαη ηαρύηεξε. Θάζε ππνινγηζηήο - ηακείν, έρεη ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνιιώλ ρεηξηζηώλ θαη παξέρνληαη δηθαηώκαηα «μεθιεηδώκαηνο» γηα αθπξώζεηο παξαζηαηηθώλ θαη δηνξζώζεηο, ελώ ε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ηαρύηαηε. Τν θεληξηθό ζύζηεκα Back office, ζπγρξνλίδεηαη κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο front office, κε πβξηδηθή ιεηηνπξγηθόηεηα, online, off line ή θαη απηόλνκα θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ ζπλερώο ελεκεξσκέλε εκπνξηθή θαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηαπηόρξνλε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή πιεξνθόξεζε. Θαηακέηξεζε Τακείνπ Τν ζύζηεκα ππνζηεξίδεη όινπο ηνπο ηξόπνπο ηξόπνη είζπξαμεο θαη εμόθιεζεο, Κεηξεηά, Πηζησηηθέο, Γσξνεπηηαγέο, Θνππόληα, Δμαξγύξσζε Πόλησλ, Ξέλα λνκίζκαηα κε απηόκαηα ξέζηα, θ.ά. Γηαζέηεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο εθθαζάξηζεο ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ ε νπνία παξέρεη ζεκαληηθά νθέιε έλαληη γξαθεηνθξαηηθώλ θαη ρξνλνβόξσλ δηαδηθαζηώλ, απνθεύγνληαη νη δηπιέο θαηαρσξίζεηο ζηνηρείσλ κε πηζαλά ιάζε, κεηώλνληαη ηα ηειεθσληθά θόζηε εθόζνλ ππάξρεη ζύλδεζε internet ADSL, ηα πνιιά κεραλάθηα θαξηώλ ζην ρώξν εξγαζίαο, ηα δύν ραξηηά ζηνλ πειάηε, κε ηε δπλαηόηεηα θνηλήο εθηύπσζεο απόδεημεο θαη ζπλαιιαγήο ηεο πηζησηηθήο, πξνζθέξνληαο θαιύηεξε θαη γξεγνξόηεξε εμππεξέηεζε ζηνλ θαηαλαισηή.

4 Δπηρεηξεκαηηθή Σηξαηεγηθή Τν Entersoft Retail ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ δηαδηθαζηώλ, ησλ ζπλαιιαγώλ αιιά θαη ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο, εληζρύνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηινγέο. Ζ νινθιεξσκέλε θαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ ζεκείσλ ιηαληθήο κε ηηο Δκπνξηθέο Πνιηηηθέο πνπ απνθαζίδνληαη, κε ηηο Πξνσζεηηθέο Δλέξγεηέο πνπ «ηξέρνπλ» ηόζν καδηθά ζηα θαηαζηήκαηα, όζν θαη επηιεθηηθά αλά πεξηνρή γηα παξάδεηγκα, πξνζθέξνπλ ηελ επειημία πνπ απαηηεί ην ζύγρξνλν θαη εμαηξεηηθά δπλακηθό ιηαλεκπόξην. Σύγρξνλε Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ Τν ινγηζκηθό ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κε πιήξε δηάζηαζε ελεξγεηώλ, από ηελ αλαπιήξσζε ησλ εκπνξεπκάησλ, έσο ηελ θπζηθή απνγξαθή θαη θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ, κε δεκηνπξγία παξαζηαηηθώλ ινγηζηηθήο απνγξαθήο, ραξαθηεξηζκνύο δηαθνξώλ, κε πξνηάζεηο θάιπςεο ησλ δηαθνξώλ κε ελδνδηαθηλήζεηο, απηόκαηε δεκηνπξγία εγγξαθώλ πιενλαζκάησλ θαη ειιεηκκάησλ, ζπκβάιινληαο ζηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ αλαπιήξσζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα, βειηηζηνπνηείηαη κε ηελ ηζρπξά παξακεηξνπνηήζηκε πξόηαζε αλαπαξαγγειίαο, από ηα θαηαζηήκαηα ζηα θεληξηθά θαη από ηα θεληξηθά ζηνπο πξνκεζεπηέο ή απεπζείαο ζηνπο πξνκεζεπηέο, ελώ ε παξαθνινύζεζε ησλ απνζεκάησλ θαη νη ελδνδηαθηλήζεηο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Barcodes Ζ ρξήζε barcode ππνζηεξίδεηαη πιήξσο, από ηελ απιή θαηαρώξεζή ηνπ, έσο θαη ηελ πνιπδηάζηαηε, κε Φξώκα, Κέγεζνο, Επγηζηηθά θαη άιιεο δηαζηάζεηο. Ζ δεκηνπξγία θαη ε αλάζεζε ησλ Barcodes ζηα είδε γίλεηαη κε όινπο ηνπο ηύπνπο Barcodes, ελώ ππνζηεξίδεηαη θαη ε εθηύπσζή ηνπο. Δπηπξόζζεηα ην ινγηζκηθό πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαλόλσλ επεμεξγαζίαο ησλ Barcode κε παξακεηξηθή θαη πξνγξακκαηηδόκελε εξκελεία, αλά είδνο, πξνκεζεπηή, νηθνγέλεηα, ζαηδόλ, θ.ιπ., γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ.

5 Τν Entersoft Retail έρεη ελζσκαησκέλεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη είλαη ζρεδηαζκέλν ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη απόιπηα ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε αγνξάο ρσξίο λα απαηηνύληαη ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο από εηδηθνύο. Τν ινγηζκηθό ππνζηεξίδεη όιν ηνλ εκπνξηθό θύθιν, Παξαγγειίεο, Παξαιαβέο, Πσιήζεηο, Πιεξσκέο, Τηκνινγήζεηο, Δπηζηξνθέο, θνζηνιόγεζε πνιιαπιώλ παξαιαβώλ, ζπγθέληξσζε Γειηίσλ Ιηαληθήο θαη ζπκθσλία Ε Ζκέξαο. Top είδε ζε πσιήζεηο Πιεξνθόξεζε γηα Δλεκεξσκέλεο Απνθάζεηο Τop θαηεγνξίεο ζε πσιήζεηο Τν Entersoft Retail δηαζέηεη πιήξεο, πινύζην, αλαιπηηθό θαη ηππνπνηεκέλν Reporting αλά ππνθαηάζηεκα θαη ηακείν γηα νπνηαδήπνηε νκαδνπνίεζε εηδώλ, πειαηώλ, αλάιπζε πσιήζεσλ αλά ώξα, είδνο, νκάδα, νηθνγέλεηα εηδώλ, αθόκα θαη ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αληιείζηε άκεζα όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη μεθαζαξίζηε ην ηνπίν. Γείηε ηη ζέινπλ νη πειάηεο ζαο, ηη αγνξάδνπλ πεξηζζόηεξν, από πνύ, ηη αμηνινγνύλ ζεηηθά θαη ηη όρη θαη αληαπνθξηζείηε απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπο, βειηηώλνληαο ηελ εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή θαη εληζρύνληαο ηεο αληαγσληζηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ νινθιεξσκέλε πιεξνθόξεζε, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο απόδνζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζπλνιηθά ηεο επηρείξεζεο, πξνζθέξνπλ ηα απαηηνύκελα εξγαιεία γηα ηελ ιήςε γξήγνξσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ απνθάζεσλ, ώζηε ε επηρείξεζε λα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζην δπλακηθά εμειηζζόκελν πεξηβάιινλ ηεο ιηαληθήο. Αλάιπζε πσιήζεσλ αλά εκέξα θαη ώξα

6 Marketing & Πηζηόηεηα Τν ζύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Σπζηήκαηνο Entersoft CRM, ή κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηνδήπνηε άιιν CRM. Ζ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθώλ θαη ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πειαηώλ, ε αλάιπζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ζηα θαηαζηήκαηα, ζε ώξεο, κέξεο, αλά δώλε εκπνξεπκάησλ κέζα ζην θαηάζηεκα, νη δείθηεο κεηαηξνπήο πσιήζεσλ, θ.ιπ., παξάγνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ νδεγνύλ ζε απνθάζεηο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, εμνηθνλόκεζεο πόξσλ θαη αύμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Οη επηινγέο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηώλ, αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαπόλσλ, παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο βειηίσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαλαισηή, δεκηνπξγώληαο ηθαλνπνηεκέλνπο θαη πηζηνύο πειάηεο. Δλίζρπζε ησλ Πσιήζεσλ Τν ινγηζκηθό όρη κόλν εμππεξεηεί ηελ πώιεζε ηελ πξνάγεη θηόιαο κε ηηο πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη. Τα Info Kiosks κέζα ζην θαηάζηεκα κπνξνύλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ θαηαλαισηή, δίλνληάο ηνπ επηπιένλ ηδέεο, λα πξνβάιεη ηηο ηξέρνπζεο πξνζθνξέο ή πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο πώιεζεο up selling ή cross selling. To Entersoft Retail δηνρεηεύεη άκεζα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ζην info kiosk ρσξίο επηπιένλ δηαρεηξηζηηθά θόζηε βάζεο δεδνκέλσλ. Oη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γίλνληαη απόιπηα ζηνρεπκέλεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε, εληζρύνληαο ηελ πηζηόηεηα (loyalty) κε θάξηεο κειώλ ή θάξηεο bonus. Δπηπξόζζεηα ε εύρξεζηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ SMS Marketing κέζα από ην ζύζηεκα πξνζδίδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο άκεζεο, δηαθξηηηθήο, θαη νηθνλνκηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο, ε νπνία πξνβάιεη άκεζα ηα απνηειέζκαηά ηεο. PIM Product Information Management, ην ζύζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ εηδώλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε, όπσο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο, ρξόλνη παξάδνζεο, δηαζεζηκόηεηα, παξεκθεξή ή ζπκπιεξσκαηηθά πξντόληα ζην είδνο αλαθνξάο, ηηο πξνζθνξέο θ.ν.θ. Τν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ εηδώλ, αληιεί θαη ζπλζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ κέζα από ην Entersoft Retail θάλνληαο ην πξνζσπηθό εμππεξέηεζεο ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο ην πην ελεκεξσκέλν ηεο αγνξάο. Digital Signage, ην ινγηζκηθό κεηαθέξεη απηόκαηα ηα δεδνκέλα ησλ ηηκώλ θαη ησλ πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί, ζηελ ειεθηξνληθή ζήκαλζε ηνπ ξαθηνύ ή αθόκα θαη ζηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο πνπ δηαζέηεη ην θαηάζηεκα.

7 Τακείν POS Απηόκαηα Τακεία, Cash Cycle Manager Απηόκαηε Δθθαζάξηζε Πηζησηηθώλ Γηαρείξηζε barcode Γηαρείξηζε επηζηξνθώλ BackOffice Σηαηηζηηθέο αλαιύζεηο Απηόκαηνο ζπγρξνληζκόο θεληξηθώλ κε θαηαζηήκαηα Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ, αλαπιήξσζε, ελδνδηαθηλήζεηο Πσιήζεηο E-Commerce, portal, e-shop, B2B Απηόκαηε ελεκέξσζε εηδώλ, ηηκώλ, εκπνξηθώλ πνιηηηθώλ InfoKiosks PIM, Product Information Management Γηαζύλδεζε κε ειεθηξνληθέο εηηθέηεο ξαθηνύ θαη ειεθηξνληθέο επηγξαθέο Τερληθά Φαξαθηεξηζηηθά & Σρεδηαζκόο Τν ινγηζκηθό δηαζέηεη κηα αλαβαζκηζκέλε αηζζεηηθή εηθόλα θαη παξέρεη έλα πιήξσο ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζην θαηάζηεκα. Πάλσ από ην 90% ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο Ιηαληθήο γίλνληαη κέζσ ηεο νζόλεο αθήο, ζηνρεύνληαο ζηελ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε ζην ηακείν. Γεδνκέλνπ ησλ κηθξώλ απαηηήζεσλ κλήκεο (CPU) πνπ απαηηεί ην ινγηζκηθό, ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εληππσζηαθή. Δπέιηθην θαη άκεζα πξνζαξκόζηκν ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο Ιηαληθήο, ην Entersoft Retail ηξνπνπνηείηαη ώζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θάζε ηύπνπ ιηαληθήο αθόκα θαη αλά ρξήζηε αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ, ελώ είλαη εύθνια επεθηάζηκν. Υβξηδηθό σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία θαη επηθνηλσλία ηνπ κε άιια ζπζηήκαηα, δηαζθαιίδεη όιεο ηηο πηζαλέο πεξηπηώζεηο δηαζύλδεζεο, αθόκα θαη αλάκηθηεο. On-line δηαζύλδεζε, Full On-line, Offline Fail Over, VPN High Bandwidth ζύλδεζε, Stand Alone, θάζε θαηάζηεκα κία εγθαηάζηαζε, κε εκεξήζηα ζύλδεζε (Low bandwidth) ή θαη Data Interchange κέζσ αξρείσλ, θαζώο θαη κηθηή κε On-line, Stand-Alone θαη VPN Connection. Τν Entersoft Retail είλαη κηα νινθιεξσκέλε ιύζε γηα ηελ αγνξά Ιηαληθήο, ρξεζηκνπνηεί State of the Art ηερλνινγία θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ αιπζίδσλ ιηαληθήο θαη franchising. Marketing CRM Retail Θάξηεο Πηζηόηεηαο / Loyalty Δκπνξηθέο πνιηηηθέο Σηαηηζηηθέο αλαιύζεηο Marketing Γηαρείξηζε Παξαπόλσλ SMS Marketing Θακπάληεο Θακπάληεο Marketing Σπκβαηόο εμνπιηζκόο POS Input Devices, Scanners Οζόλεο Αθήο Πεξηθεξεηαθά Pole Displays Σπξηάξηα Cash Cycle Manager Φνξνινγηθνί Κεραληζκνί & Δθηππσηέο Θεξκηθνί Δθηππσηέο

8 ES MKG Entersoft A.E. Αθήνα: Θεσσαλονίκη: Σόυια: Βουκουρέστι: Ι. Σπγγξνύ 362 & Δπξηπίδνπ Αλη. Τξίηζε 21 Mladost 4 block 459, 13 George Galinescu Str., GR Θαιιηζέα T: F: GR Ππιαία T: F: st floor, BG1715 Sofia T: F: th floor, Bucharest T: F:

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα