ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά :19/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Aριθ. πρωτ: 882 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραφείο : Προέδρου Ταχ. Δ/νση : Κυζίκου 39 Τ.Κ : Πληροφορίες : Δέσποινα Μαυρομμάτη Τηλ. : FAX : Περίληψη: Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια ευθύνης της περιοχής ευθύνης του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μειοδοτικός. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α). β. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α). γ. Του Ν 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α). δ. Του Ν 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α). ε. Του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). στ. Του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α). ζ. Του Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α). η. Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α), του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ 190/Α). θ. Του άρθρου 26 του Ν 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 226/Α). ι. Του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη κ.λ.π.» (ΦΕΚ 85/Α).

2 ια. Του ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α). 2.Του Π.Δ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ 11/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Την 78/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιά στα πλαίσια ευθύνης της περιοχής του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και καθαρίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού 4. Την 79/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού ,00 (μη συμπερ. του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α: 00/6117<<λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία>> σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ.δ του Ν. 3852/10 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β/ ) Απόφαση Υπ. Οικονομικών για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς μέσω δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού στα πλαίσια ευθύνης της περιοχής του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθώς και η διάθεση πίστωσης ποσού 150,00 σε βάρος του Κ.Α: <<Δημοσίευση προκηρύξεων >> σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ.δ του Ν. 3852/10 προϋπολογισμού οικονομικού έτους την με αριθμ 8/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου που αφορά την <<μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Εκτελεστική Επιτροπή >> ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιo μειοδοτικό διαγωνισμό με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Χειρουργική επέμβαση-παρεχόμενη υπηρεσία Τιμή (κατώτερη) Τακτικά ιατρεία 20 Κλινική εξέταση Επείγοντα 50 Επανεξετάσεις Η πρώτη δωρεάν 10 Νοσηλεία απλή (χωρίς τροφή, φάρμακα) ημερησίως 20 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πλαστική μυκτήρων 100 Εκτομή ακρορινίου 150 Ρινοτομή 250 Εκτομή ρινοφαρυγγικού πολύποδα Ρινοσκόπηση-βιοψία 50 Εκτομή μαλθακής υπερώας 150 Διόρθωση στοματορινικής επικοινωνίας Αμυγδαλοεκτομή 150

3 Εκτομή βλεννογόνου λαρυγγικών κοιλιών 150 Λαρυγγοπλαστική-παράλυση λάρυγγα 500 Τραχειοτομή 100 Τραχειοστομία προσωρινή 100 Τραχειοστομία μόνιμη 100 Συρραφή 250 Εκτομή-αναστόμωση 450 Τραχειοπλαστική-collapsus 400 Λοβεκτομή πνεύμονα-πνευμονεκτομή 500 Θωρακοστομία 100 Ερευνητική θωρακοτομή 400 Εκτομή θωρακικού τοιχώματος 400 ΑΥΤΙ Ωταιμάτωμα 90 Ακρωτηριασμός πτερυγίου 60 Συρραφή τραύματος πτερυγίου 60 Zepp 200 Εκτομή της κάθετης μοίρας 200 Ολική εκτομή ακουστικού πόρου (ετερόπλευρη) 250 Ολική εκτομή ακουστικού πόρου (αμφοτερόπλευρη) 400 Ανάτρηση τυμπανικού ογκώματος 200 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ορχεκτομή σκύλου 80 Ορχεκτομή γάτας 40 Κρυψορχία κοιλιακή 130 Κρυψορχία βουβωνική 80 Ακρωτηριασμός πέους 200 Ακρωτηριασμός πέους + ουρηθροστομία 300 Πλαστική πόσθης 150 Παροχέτευση αποστημάτων προστάτη 300 Παροχέτευση εκτομή παραπροστατικών 300 κύστεων Σπερματοληψία 20 Εργαστηριακή εξέταση σπέρματος 25 Σπερματέγχυση 20 Συντήρηση νωπού σπέρματος-σπερματέγχυση 25 Ωοθηκυστερεκτομή σκύλου 120 Πυομήτρα γάτας 100 Πυομήτρα σκύλου 150 Δυστοκία (συντηρητικά) Καισαρική τομή 150 Άμεση περιποίηση νεογεννήτων μετά την καισαρική τομή Πρόπτωση κόλπου (συντηρητικά) 15 Πρόπτωση κόλπου (χειρουργικά) Νεοπλάσματα κόλπου Τραύματα κόλπου 50 Συγγενείς ανωμαλίες κόλπου 100 Πλαστική αιδοίου 90 Εκλαμψία 30 Α.Μ.Ν. (FNA) 15 A.M.N. θεραπεία(ανά συνεδρία,χωρίς φάρμακο) 20 Έλεγχος σταδίου οιστρικού κύκλου(κ.ε.κ.ε.) 15 Διάγνωση κυοφορίας Έλεγχος ρελαξίνης 35 Ρ4 άμεσα 40

4 Ρ4 μαζικά 15 ΔΕΡΜΑ Απόστημα παροχέτευση 80 Τραύμα συρραφή 50 Συρίγγιο Επωλεκράνιο ύγρωμα παροχέτευση 100 Επωλεκράνιο ύγρωμα εξαίρεση 200 Νεοπλάσματα Κάλυψη με μόσχευμα-κρημνός 300 Βιοψία νεοπλάσματος 80 Μαστεκτομή ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδεκτομή 300 Επινεφριδεκτομή 600 Θυμεκτομή 500 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ανοικτός αρτηριακός πόρος 600 Περικαρδιεκτομή 300 ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σπληνεκτομή 180 Χυλοθώρακας 600 Αφαίρεση λεμφαδένα-βιοψία εξωτερικός 80 Αφαίρεση λεμφαδένα-βιοψία εσωτερικός 130 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κρανιοτομή 500 Ατλαντοαξονικού υπεξαρθρήματος 500 Αυχενική σπονδυλοπάθεια 600 Θυριδοποίηση 500 Πεταλεκτομή-κοιλιακή αποσυμπίεση 500 Κατάγματα-εξαρθρήματα σπονδυλικής στήλης 500 Αναστόμωση περιφερικού νεύρου 250 ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Νεφροτομή 200 Νεφρεκτομή 250 Βιοψία νεφρού 120 Αναστόμωση ουρητήρα 300 Έκτοποι ουρητήρες 450 Κυστεοτομή 180 Κυστεκτομή 200 Κυστεοστομία 150 Ουρηθροτομή 200 Ουρηθροστομία περινεϊκή 200 Ουρηθροστομία προοσχεϊκή 200 Ουρηθροστομία οσχεϊκή 250 Ουρηθροστομία προηβική 300 Προβολή ουρήθρας 200 ΟΦΘΑΛΜΟΣ Πλήρης oφθαλμολογική εξέταση +βυθοσκόπηση,schirmer 30 test,flourescein stain Πλήρης οφθαλμολογική εξέταση 50

5 Τονομέτρηση 6 Εγχύσεις υπό τον επιπεφυκότα 30 Πλαστική βλεφάρων εντρόπιο Πλαστική βλεφάρων εκτρόπιο 200 Ειδικές επεμβάσεις βλεφάρων Κρημνός τρίτου βλεφάρου 150 Κρημνός επιπεφυκότα Γέφυρα, μισχωτός 250 Μετάθεση αδένα τρίτου βλεφάρου 150 Επεμβάσεις τρίτου βλεφάρου 200 Αποφράξεις ρινοδακρυικών πόρων Δερμοειδής κύστη 300 Καταρράκτης 400 Εξάρθρημα φακού 400 Εξόρυξη βολβού 200 Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα(ρετινογραφία) 100 Λοιπές ειδικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις Χειρουργικές επεμβάσεις οφθαλμού προσαύξηση +100 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπογνάθιος σιαλοκήλη Εκτομή σιαλογόνων 150 αδένων Βατράχιο παροχέτευση 50 Βατράχιο Εκτομή σιαλογόνων 150 αδένων Λαγόχειλο 200 Γλωσσεκτομή 150 Φαρυγγοστομία 150 Ουλίτιδα Αποτρύγωση, στίλβωση 60 Αποτρύγωση, εξαγωγές, Περιοδοντίτιδα χειρουργική αντιμετώπιση,στίλβωση Εξαγωγή Μονόρριζο δόντι 50 Εξαγωγή Κυνόδοντας ή πολύρριζο δόντι 100 Εξαγωγή χειρουργική εξαγωγή 150 Στοματορρινικό συρίγγιο 150 Επουλίδα εξαίρεση 60 Επουλίδα τμηματική γναθεκτομή 200 Υπερπλαστική ουλίτιδα ουλεκτομή μονόρριζο δόντι(με την 60 Ενδοδοντική θεραπεία έμφραξη) Ενδοδοντική θεραπεία Κυνόδοντας ή πολύρριζο δόντι 100 Ενδοδοντική θεραπεία 4 ος προγόμφιος(με την 130 έμφραξη) Έμφραξη κοιλότητας με αμάλγμα ή ρητίνη 50 Οισοφαγοτομή-οισοφαγεκτομή αυχενική μοίρα 250 Οισοφαγοτομή-οισοφαγεκτομή θωρακική μοίρα 400 Οισοφαγοκήλη 400 Αγγειακός δακτύλιος 400 Οισοφαγοστομία 150 Γαστροτομή 200 Γαστρεκτομή 250 Γαστρεκτομή-Γαστρεντεροαναστόμωση 350

6 Διάταση-στροφή στομάχου 350 Γαστροπηξία 200 Γαστροστομία 150 Πυλωροπλαστική 250 Εντεροτομή 150 Εντεροκτομή-εντεροαναστόμωση 300 Εντεροπτύχωση 200 Κολοπηξία 200 Νηστιδοστομία 200 Pull through resection and nastomosis 250 Βιοψία εντέρου 150 Ατρησία πρωκτού 200 Βιοψία ήπατος 100 Ηπατεκτομή 300 Πυλαιοσυστηματική αναστόμωση-εξωηπατική 400 Πυλαιοσυστηματική αναστόμωση ενδοηπατική 600 Χολοκυστεκτομή 250 Χοληδοεντεροστομία 350 Βιοψία παγκρέατος 100 Παγκρεατεκτομή 200 Αφαίρεση παραπρωκτικών σάκκων ετερόπλευρη 150 Αφαίρεση παραπρωκτικών σάκκων αμφοτερόπλευρη 220 Περιπρωκτικά νεοπλάσματα 150 Περιπρωκτικά συρίγγια 200 Ερευνητική λαπαροτομή 200 Ανοικτή περιτοναϊκή παροχέτευση 300 Κοιλιοκήλη μετατραυματική Ομφαλοκήλη 100 Βουβωνοκήλη ετερόπλευρη 150 Βουβωνοκήλη αμφοτερόπλευρη 200 Οσχεοκήλη ετερόπλευρη 150 Περινεϊκή κήλη ετερόπλευρη 250 Περινεϊκή κήλη αμφοτερόπλευρη 400 Διαφραγματοκήλη 400 ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Ουρά 120 Άκρο πρόσθιο 250 Άκρο οπίσθιο 250 Δάκτυλο 120 ΑΡΘΡΟΔΕΣΕΙΣ Ώμος +οστεομόσχευμα 350 Αγκώνας +οστεομόσχευμα 350 Αντιβραχιοκαρπική +οστεομόσχευμα 300 Καρπός +οστεομόσχευμα 300 Καρπομετακαρπική +οστεομόσχευμα 300 Αντιβραχιοκαρπομετακαρπική +οστεομόσχευμα 350 Γόνατο +οστεομόσχευμα 350 Κνημοταρσική +οστεομόσχευμα 300 Ταρσός +οστεομόσχευμα 300 Ταρσομεταρσική +οστεομόσχευμα 300 Κνημοταρσομεταταρσική +οστεομόσχευμα 350 Φαλαγγοφαλαγγική +οστεομόσχευμα 250 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ Γνάθος Αναίμακτα 80

7 Γνάθος Αιματηρά 250 Γνάθος Κονδυλεκτομή 300 Ώμος Αναίμακτα 80 Ώμος Αιματηρά 250 Αγκώνας αναίμακτα 100 Αγκώνας Αιματηρά 250 Καρπός Αιματηρά 250 Ιερολαγόνια Αιματηρά 250 Ισχίο Αναίμακτα 100 Ισχίο Αιματηρά 250 Επιγονατίδα Πτύχωση ιστών 150 Επιγονατίδα Εκσκαφή τροχιλίας 250 Επιγονατίδα Μετάθεση κνημιαίου 300 κυρτώματος Ταρσός Αιματηρά 250 Φάλαγγας Αιματηρά 200 Ουρά αιματηρά 200 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση μεταλλικής πλάκας 150 Αφαίρεση ήλου 100 Αφαίρεση κοχλία 100 Αφαίρεση υλικών εξωτερικής οστεοσύνθεσης 80 Χρήση οστικών μοσχευμάτων 100 Βιοψία οστού 100 Βιοψία μυός 80 Εκτομή κεφαλής μηριαίου Ετερόπλευρα 300 Εκτομή κτενιτών μυών Ετερόπλευρα 150 Εκτομή κτενιτών μυών αμφοτερόπλευρα 250 Τριπλή οστεοτομία πυέλου Ετερόπλευρα 500 Ολική αρθροπλαστική ισχίου Ετερόπλευρη 1000 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΕΣ Κερκίδα-ωλένη 400 Μηριαίο-κνήμη 400 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάταξη-σταθεροποίηση καταγμάτων συντηρητικά 100 Σώμα-κλάδος κάτω γνάθο αιματηρά 250 Γενειακή σύμφυση αιματηρά 150 Ωμοπλάτη αιματηρά 250 Βραχιόνιο αιματηρά 250 Υπερκονδύλιο-μεσοκονδύλιο βραχιονίου αιματηρά 300 Κερκίδα-ωλένη αιματηρά 250 Monteggia αιματηρά 250 Δάκτυλα αιματηρά 200 Καρπός-μετακάρπια αιματηρά 250 Πύελος αιματηρά 300 Μηριαίο αιματηρά 250 Κεφαλή-αυχένα μηριαίου αιματηρά 300 Υπερκονδύλιο-μεσοκονδύλιομηριαίου αιματηρά 300 Επιγονατίδα αιματηρά 250 Κνήμη-περόνη αιματηρά 250 Ταρσός-μετατάρσια αιματηρά 250 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΤΕΝΟΝΤΕΣ Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου Ενδαρθρικά 300

8 Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου Εξωαρθρικά 300 Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου +μηνισκεκτομή 350 Ρήξη πλαγίων συνδέσμων 250 Ρήξη πλαγίων συνδέσμων 150 Τενοντοροφή αχίλλειος τένοντας 300 ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Παρεχόμενη υπηρεσία Τιμή (κατώτερη) Ηρέμηση 10 Αναισθησία σε ζώα με φυσική κατάστασηasa Αναισθησία σε ζώα με φυσική κατάστασηasa 3 70 Αναισθησία σε ζώα με φυσική κατάστασηasa 4 90 Νοσηλεία στην Εντατική/ημέρα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Είδος προσαρμογής Τιμή (κατώτερη) Αναισθησία σε σκύλους σωματικού βάρους > κιλά Διάρκεια αναισθησίας άνω των 2 ωρών +15/ώρα Εκτός ωραρίου (βραδινά) +100% Ειδική αναλγησία +20 Διενέργεια θετικού αερισμόυ(π.χ. σε +30 θωρακοτομή) Τραχειοστομία +20 Φλεβοαποκάλυψη +10 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Παρεχόμενη υπηρεσία Τιμή Απλή ακτινογραφία 10 Μυελογραφία 70(οι 3 πρώτες λήψεις)+10(κάθε επιπλέον λήψη) Διάβαση per os 50 κυστεογραφία 50 Ουρογραφία 70 Υπερηχοτομογραφία 50 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γενική εξέταση αίματος 12 ΔΕΚ/ΔΠΔ 5 Buffy coat 5 Μυελόγραμμα 15 Κυτταρολογική εξέταση 15 Παρασιτολογική εξέταση αίματος (Knott s test) 10 Leishmania test 20 Ehrlichia test 20 Dirofilaria test 20 Ehrlichia/ Dirofilaria/Borrelia test 25 Parvo test 20 Giardia test 20 Carre test 20 FeLV/FIV test 25 Leishmania (IFA-IgG) screening 15 Leishmania (IFA-IgG) 8

9 Προσδιορισμός ομάδας αίματος 20 PT 20 APTT 20 FDP s 15 D-dimer 20 PIVKAs 20 Εξέταση κορτιζόλης στο σκύλο 25 Εξέταση θυροξίνης (Τ4) στο σκύλο και τη γάτα 20 (low ή high level) Εξέταση χολικών οξέων στο σκύλο (ζεύγος 40 δειγμάτων: πριν και 2 hμετά το γεύμα Lactate (μετά από συννενόηση με το 8 αιματολογικό εργαστήριο) Κάθε βιοχημική παράμετρος 4 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Κλινική εξέταση (+ εξέταση ούρου) Τακτικά ιατρεία Επείγοντα Επανεξετάσεις Η πρώτη δωρεάν 10 Εμβολιασμός Χωρίς το εμβόλιο 20 Καλλιέργεια ούρων 15 Εξωτερική αποπαρασίτωση 10 Εσωτερική αποπαρασίτωση 10 Έξοδα χειρουργείου 15 Καθετηριασμός ουροδόχου 20 Ενδοσκοπήσεις + βιοψία 70 Επεμβατικές ενδοσκοπήσεις 90 Βιοψία δέρματος 50 Θωρακοκέντηση- Κοιλιοκέντηση Διαγνωστική ή 30 θεραπευτική Παρακέντηση λεμφογαγγλίου Χωρίς 20 κυτταρολογική εξέταση Μυελοκέντηση Χωρίς 45 κυτταρολογική εξέταση Μυελοκέντηση + βιοψία μυελού των οστών Χωρίς 100 κυτταρολογική - ιστολογικήεξέταση Αρθροκέντηση Χωρίς 30 κυτταρολογική εξέταση Άλλες διαγνωστικές παρακεντήσεις Χωρίς 20 κυτταρολογική εξέταση Ενδοδερμική δοκιμή 80 Εξέταση ξεσμάτων για το δέρμα 10 Καλλιεργεια για μύκητες 20 Καλλιέργεια για βακτηρίδια Απλή 20 Βιοψία ήπατος Λαπαρασκοπική 100 Βιοψία νεφρού Λαπαρασκοπική 100 Χρόνος ροής αίματος 20 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 20 Μετάγγιση αίματος + πλαστικός περιέκτης 100

10 Νοσηλεία Χωρίς ενδοφλέβια 20 θεραπεία Νοσηλεία Με ενδοφλέβια 30 θεραπεία Ευθανασία 20 Κούρεμα 30 Ερευνητική λαπαροτομή 50 Άρθρο 1 Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 2 Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατόν επί του ενδεικτικού τιμοκαταλόγου παροχής ιατρικών πράξεων θα διεξαχθεί στο γραφείο του Συνδέσμου Προστασίας & Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσ/νίκης (οδός Κυζίκου αριθμός 39), την 11 η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Άρθρο 3 Δικαιούμενοι συμμετοχής 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης και δύνανται να καλύψουν τις ανάγκες των διοικητικών ορίων που ορίζει ο ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν με δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελμά τους. β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν με δικαστική απόφαση το δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις με τους ΟΤΑ ή να συμμετέχουν σε δημοπρασίες των ΟΤΑ. γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα ή από τις προμήθειες του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ. 3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Άρθρο 4 Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερομένων 1. Αποκλείεται του διαγωνισμού αυτός που καταδικάσθηκε αμετάκλητα για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα:

11 α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Κοινής Δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής Δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, όποιος καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του συμπεριφορά. Ως αδικήματα σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά θεωρούνται (ενδεικτικά): α) υπεξαίρεση β) εκβιασμός γ) πλαστογραφία δ) ψευδορκία, ε) δόλια πτώχευση και επιπλέον: i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ii. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου iii. απάτη, υπό την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης που αφορά την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων/συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 3. Αποκλείεται επίσης του διαγωνισμού όποιος: α. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (εκούσια ή αναγκαστική), αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. β. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. γ. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. δ. Έχει αποδεδειγμένα φανεί ασυνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, τόσο έναντι του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης όσο και έναντι των άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. ε. Έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία ή έχει αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές. στ. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. ζ. Δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.

12 4. Για να αποδείξουν ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τα δικαιολογητικά του επόμενου άρθρου. Άρθρο 5 Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α. Έλληνες πολίτες και ημεδαπά νομικά πρόσωπα. α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης. β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: - οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), - ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), - ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, - σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται: - Αυτά που αφορούν την πτώχευση και τον πτωχευτικό συμβιβασμό (διαδικασία εξυγίανσης), την ειδική εκκαθάριση του Πτωχ. Κώδικα καθώς και την αναγκαστική διαχείριση, από το οικείο πρωτοδικείο. - Αυτά που αφορούν την εκκαθάριση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή την οικεία περιφέρεια εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, από το πρωτοδικείο εάν πρόκειται για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και από το ειρηνοδικείο εάν πρόκειται για συνεταιρισμούς. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

13 - αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, - αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, - σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, - σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό δεν γίνεται δεκτό, εάν έχει μεν εκδοθεί μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος του όμως που τυχόν αναγράφεται σε αυτό λήγει νωρίτερα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται: - ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα και ότι δεν έχουν στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος συμμετοχής στους διαγωνισμούς αυτούς, - ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, - ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, - ότι δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς τον Σύνδεσμο ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, - ότι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. ζ. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: - Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. - Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, ΑΔΑ: ΒΕΖΧΟΡΘΓ-Λ89

14 πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. Β. Αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης. β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου, το ποινικό μητρώο ή ισοδύναμο έγγραφο θα αφορά τα φυσικά πρόσωπα που το διοικούν ή το εκπροσωπούν, κατά τα οριζόμενα αναλόγως ανωτέρω στην περίπτωση Α (β) για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1Α. δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν γίνεται δεκτό, αν η διάρκεια ισχύος που τυχόν αναγράφεται σε αυτό λήγει νωρίτερα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. ε. Υπεύθυνη δήλωση κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, στην οποία θα δηλώνεται: - ότι δεν έχουν στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, - ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, - ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, - ότι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. στ. Τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης της ανωτέρω περίπτωσης ζ της παραγράφου 1Α, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Γ. Συνεταιρισμοί. Οι συνεταιρισμοί, επί πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση Α, πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα. Δ. Ενώσεις προμηθευτών. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 2. Εάν σε κάποια χώρα (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το ΑΔΑ: ΒΕΖΧΟΡΘΓ-Λ89

15 γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή μνεία της προγενέστερης κατάθεσης των δικαιολογητικών. 4. Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 5. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης. 6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής του δηλούντος και να περιέχουν γενικά τα στοιχεία που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον υποβάλλεται από εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 7. Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 8. Πτυχίο κτηνιάτρου (ων) 9. Άδεια λειτουργίας ιατρείου (ων) Άρθρο 6 Γλώσσα Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 7 Αντίγραφα 1. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. 2. Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν 2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους. 3. Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Δικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 4. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 URL: www.kethea.gr Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα & κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα