Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 104/ ) Στην Αθήνα σήµερα την 19 Ιουλίου 2006, οι παρακάτω αναφερόµενοι αφενός ιονύσιος Νικολάου, Γενικός ιευθυντής του ΣΕΒ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, ιονύσιος Νικολάου ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Χάρτου, ηµήτριος Ασηµακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραµµατέας ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας και αφετέρου ρακόπουλος ηµήτριος, Πρόεδρος και Γκογκάκης Αθανάσιος, Γεν. Γραµµατέας, ως εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.. Λάµπρου Σέµπου, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν την υπογραφή Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας, µε τους ακόλουθους όρους: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων (βιοµηχανιών και βιοτεχνιών) χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας Άρθρο 2 Βασικοί µισθοί και ηµεροµίσθια Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως είχαν διαµορφωθεί την , σύµφωνα µε τις από Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την αυξάνονται περαιτέρω από κατά ποσοστό 3%. Οι συνηµµένοι πίνακες, αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Σ.Σ.Ε. Άρθρο 3 Επιδόµατα 1. Σε όλους τους εγγάµους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδοµα γάµου, σε ποσοστό επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων, όπως αυτά διαµορφώνονται στο αντίστοιχο µισθολογικό κλιµάκιο. Το επίδοµα 1 \\Odysseas\public\O.ME.D\06s-s-e\Sse-2006\sse xartopoiia.doc

2 αυτό χορηγείται και στους χήρους ρες, διαζευγµένους νες, καθώς και στους άγαµους γονείς, εφόσον έχουν την επιµέλεια παιδιών. 2. Για όσες κατηγορίες εργαζοµένων προβλεπόταν από την 45/91 Α του Π Αθηνών, που ακυρώθηκε µε την αριθµ. 673/97 απόφαση του ΣτΕ, η χορήγηση επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και µέχρι επαναπροσδιορισµού του, µε οποιοδήποτε τρόπο, καταβάλλεται διορθωτικό ποσό, προσαρµοσµένο σε ευρώ, στο ίδιο ύψος που αντιστοιχούσε το παραπάνω επίδοµα την Άρθρο 4 Ηµέρες εβδοµαδιαίας Εργασίας Σχετικά µε την ισχύ των σαράντα (40) ωρών και 5νθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας, ισχύουν για τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς οι υπ αριθµ. 25/83 και 59/83 αποφάσεις του Αθηνών. Άρθρο 5 ιάλειµµα Εργασίας Στους υπαγόµενους στην παρούσα ΣΣΕ µισθωτούς, που απασχολούνται περισσότερες από έξη (6) ώρες την ηµέρα, χορηγείται διάλειµµα εργασίας 15 κάθε εργάσιµη ηµέρα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του Π.. 88/99 (ΦΕΚ 94 τ. Α 1999). Άρθρο 6 Αποζηµίωση λόγω καταγγελίας σύµβασης εργατοτεχνιτών/-τριών Σε εφαρµογή του άρθρου 4 της από ΕΓΣΣΕ, οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περ. α άρθρ. 3 του β.δ. της 16/ , όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του (άρθρο 5) του (άρθρο 4), και του (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας: Από 2 µήνες έως 1 έτος Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη 5 ηµεροµίσθια 7 ηµεροµίσθια 15 ηµεροµίσθια 30 ηµεροµίσθια 60 ηµεροµίσθια 100 ηµεροµίσθια 120 ηµεροµίσθια 145 ηµεροµίσθια 2 \\Odysseas\public\O.ME.D\06s-s-e\Sse-2006\sse xartopoiia.doc

3 Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 165 ηµεροµίσθια Άρθρο 7 Ετήσια άδεια µε αποδοχές Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. Σε εφαρµογή του άρθρου 5 της από ΕΓΣΣΕ, η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους. Άρθρο 8 Άδεια µητρότητας Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από τη πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις. Άρθρο 9 Άδεια φροντίδας παιδιού α) Σε εφαρµογή του άρθρου 6 της από ΕΓΣΣΕ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 της από ΕΓΣΣΕ, - οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών µε αφετηρία τη λήξη της άδειας µητρότητας του άρθρου 8 ανωτέρω, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δυο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 µήνες και σε µια ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. - την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. 3 \\Odysseas\public\O.ME.D\06s-s-e\Sse-2006\sse xartopoiia.doc

4 - το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους αυτούς ως άνω όρους των φυσικών γονέων και µε χρονική αφετηρία την υιοθεσία. - την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς - η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. β) Σε εφαρµογή του άρθρου 9 της από ΕΓΣΣΕ, το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών της παρ. (α) ανωτέρω, όπως ισχύει, δικαιούται ο/ η εργαζόµενος/-η µε αίτησή του/-της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά. Άρθρο 10 Άδεια για µονογονεϊκές οικογένειες. Σε εφαρµογή του άρθρου 7 της από ΕΓΣΣΕ, - στους εργαζόµενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα, που έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. - η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. Άρθρο 11 Άδεια γάµου και γεννήσεως τέκνου Εργαζόµενοι και εργαζόµενες που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές, για όσους εργάζονται πενθήµερο και έξι (6) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές, για όσους εργάζονται εξαήµερο, η οποία δεν συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/1945. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο. 4 \\Odysseas\public\O.ME.D\06s-s-e\Sse-2006\sse xartopoiia.doc

5 Οι άδειες αυτές δεν συµψηφίζονται µε τις άδειες αναψυχής (ετήσιες άδειες) του α.ν. 539/45, όπως ισχύουν. Άρθρο 12 Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/-η έχει τρία παιδιά και πάνω. Άρθρο 13 Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης και άδεια λόγω AIDS α) Σε εφαρµογή του άρθρου 8 της από ΕΓΣΣΕ, εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, µε αποδοχές. β) Σε εφαρµογή του άρθρου 12 της από ΕΓΣΣΕ, στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δέκα εξ (16) ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δυο γονείς, επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. γ) Εργαζόµενοι-ες µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ες προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε αποδοχές. Άρθρο 14 Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς. Σε εφαρµογή του άρθρου 9 της από ΕΓΣΣΕ, στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών µε αποδοχές. Άρθρο 15 Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτηµένων» ατόµων κατά την περίοδο της απεξάρτησης 5 \\Odysseas\public\O.ME.D\06s-s-e\Sse-2006\sse xartopoiia.doc

6 Σε εφαρµογή του άρθρου 10 της από ΕΓΣΣΕ, δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτηµένου» ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µια φορά. Άρθρο 16 Επιτροπή Οµαδοποίησης Ειδικοτήτων Η προβλεπόµενη στο άρθρο 17 των από Σ.Σ.Ε. Επιτροπή Οµαδοποίησης Ειδικοτήτων παρατείνει τις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο αυτό τις οποίες θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει µέχρι τέλος του Άρθρο 17 Ισχύς Προηγούµενων Όρων Κάθε διάταξη προϊσχύουσας ΣΣΕ ή Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ και δεν είναι αντίθετη µε αυτήν, εξακολουθεί να ισχύει. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, ιατάγµατα, ΕΓΣΣΕ, ΣΣΕ, ιαιτητικές Αποφάσεις, Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισµούς ή και έθιµα, δεν θίγονται από την παρούσα. Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Η παρούσα ΣΣΕ ισχύει από την ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών και τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Χάρτου Για την Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου ιονύσιος Νικολάου ηµήτριος ρακόπουλος Για την Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας Αθανάσιος Γκογκάκης ηµήτριος Ασηµακόπουλος Νικόλαος Σκορίνης 6 \\Odysseas\public\O.ME.D\06s-s-e\Sse-2006\sse xartopoiia.doc

7 7 \\Odysseas\public\O.ME.D\06s-s-e\Sse-2006\sse xartopoiia.doc

8 1. ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 1.1. ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΧΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΟΥ Κ.Λ.Π ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,02 86,40 864,02 950, ,29 88,33 883,29 971, ,35 90,44 904,35 994, ,53 92,35 923, , ,95 95,50 954, , ,05 97,11 971, , ,63 101, , , ,11 106, , , ,27 111, , ,90 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,94 88,99 889,94 978, ,79 90,98 909, , ,48 93,15 931, , ,24 95,12 951, , ,60 98,36 983, , ,18 100, , , ,16 104, , , ,00 109, , , ,76 114, , ,74 Σελίδα, 1

9 1.2. ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΟΙ ΧΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΠΟΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,14 80,71 807,14 887, ,02 86,40 864,02 950, ,81 89,38 893,81 983, ,12 92,01 920, , ,98 94,50 944, , ,86 96,59 965, , ,44 101, , , ,90 105, , , ,80 111, , ,88 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,35 83,14 831,35 914, ,94 88,99 889,94 978, ,62 92,06 920, , ,72 94,77 947, , ,33 97,33 973, , ,84 99,48 994, , ,81 104, , , ,64 108, , , ,12 114, , ,53 Σελίδα, 2

10 1.3. ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ,85 3,09 30,85 33, ,15 3,22 32,15 35, ,92 3,29 32,92 36, ,84 3,38 33,84 37, ,14 3,41 34,14 37, ,87 3,49 34,87 38, ,50 3,65 36,50 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44, ,78 3,18 31,78 34, ,11 3,31 33,11 36, ,91 3,39 33,91 37, ,86 3,49 34,86 38, ,16 3,52 35,16 38, ,92 3,59 35,92 39, ,60 3,76 37,60 41, ,37 3,94 39,37 43, ,32 4,13 41,32 45,45 Σελίδα, 3

11 1.4. Ο ΗΓΟΙ ΟΛΛΑΝ ΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ή ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (REFINERS) ,67 3,07 30,67 33, ,15 3,12 31,15 34, ,15 3,22 32,15 35, ,29 3,33 33,29 36, ,98 3,40 33,98 37, ,87 3,49 34,87 38, ,50 3,65 36,50 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44, ,59 3,16 31,59 34, ,08 3,21 32,08 35, ,11 3,31 33,11 36, ,29 3,43 34,29 37, ,00 3,50 35,00 38, ,92 3,59 35,92 39, ,60 3,76 37,60 41, ,37 3,94 39,37 43, ,32 4,13 41,32 45,45 Σελίδα, 4

12 1.5. ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ (ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ 3 ΚΑΙ 4) ,52 2,85 28,52 31, ,57 2,96 29,57 32, ,99 3,10 30,99 34, ,36 3,24 32,36 35, ,85 3,39 33,85 37, ,34 3,43 34,34 37, ,00 3,60 36,00 39, ,71 3,77 37,71 41, ,60 3,96 39,60 43, ,38 2,94 29,38 32, ,46 3,05 30,46 33, ,92 3,19 31,92 35, ,33 3,33 33,33 36, ,87 3,49 34,87 38, ,37 3,54 35,37 38, ,08 3,71 37,08 40, ,84 3,88 38,84 42, ,79 4,08 40,79 44,87 Σελίδα, 5

13 1.6. Ο ΗΓΟΙ ΠΕΡΙΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΑΛΑΝ ΡΩΝ, ΚΡΙΣΑ ΟΡΟΙ ,67 3,07 30,67 33, ,50 3,15 31,50 34, ,37 3,24 32,37 35, ,46 3,35 33,46 36, ,98 3,40 33,98 37, ,87 3,49 34,87 38, ,50 3,65 36,50 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44, ,59 3,16 31,59 34, ,45 3,25 32,45 35, ,34 3,33 33,34 36, ,46 3,45 34,46 37, ,00 3,50 35,00 38, ,92 3,59 35,92 39, ,60 3,76 37,60 41, ,37 3,94 39,37 43, ,32 4,13 41,32 45,45 Σελίδα, 6

14 1.7. ΟΚΙΜΑΣΤΕΣ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ή ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ ,18 2,92 29,18 32, ,67 3,07 30,67 33, ,19 3,12 31,19 34, ,72 3,27 32,72 35, ,93 3,39 33,93 37, ,79 3,48 34,79 38, ,45 3,65 36,45 40, ,18 3,82 38,18 42, ,07 4,01 40,07 44, ,06 3,01 30,06 33, ,59 3,16 31,59 34, ,13 3,21 32,13 35, ,70 3,37 33,70 37, ,95 3,50 34,95 38, ,83 3,58 35,83 39, ,54 3,75 37,54 41, ,33 3,93 39,33 43, ,27 4,13 41,27 45,40 Σελίδα, 7

15 1.8. ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ ΧΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ,52 2,85 28,52 31, ,02 3,00 30,02 33, ,10 3,11 31,10 34, ,47 3,25 32,47 35, ,88 3,39 33,88 37, ,73 3,47 34,73 38, ,41 3,64 36,41 40, ,13 3,81 38,13 41, ,03 4,00 40,03 44, ,38 2,94 29,38 32, ,92 3,09 30,92 34, ,03 3,20 32,03 35, ,44 3,34 33,44 36, ,90 3,49 34,90 38, ,77 3,58 35,77 39, ,50 3,75 37,50 41, ,27 3,93 39,27 43, ,23 4,12 41,23 45,35 Σελίδα, 8

16 1.9. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΟΥ, ΜΥΛΩΘΡΟΙ, Ο ΗΓΟΙ ΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΠΡΕΣΣΑ ΟΡΟΙ Κ.ΛΠ ,52 2,85 28,52 31, ,76 2,98 29,76 32, ,10 3,11 31,10 34, ,47 3,25 32,47 35, ,88 3,39 33,88 37, ,65 3,47 34,65 38, ,32 3,63 36,32 39, ,01 3,80 38,01 41, ,93 3,99 39,93 43, ,38 2,94 29,38 32, ,65 3,07 30,65 33, ,03 3,20 32,03 35, ,44 3,34 33,44 36, ,90 3,49 34,90 38, ,69 3,57 35,69 39, ,41 3,74 37,41 41, ,15 3,92 39,15 43, ,13 4,11 41,13 45,24 Σελίδα, 9

17 1.10. ΒΟΗΘΟΙ Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΑΛΑΝ ΡΩΝ, ΠΑΓΚΑ ΩΡΟΙ, ΡΕΤΣΙΝΑ ΕΣ Κ.ΛΠ ,52 2,85 28,52 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,33 3,23 32,33 35, ,73 3,37 33,73 37, ,23 3,42 34,23 37, ,91 3,59 35,91 39, ,61 3,76 37,61 41, ,49 3,95 39,49 43, ,38 2,94 29,38 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,30 3,33 33,30 36, ,74 3,47 34,74 38, ,26 3,53 35,26 38, ,99 3,70 36,99 40, ,74 3,87 38,74 42, ,67 4,07 40,67 44,74 Σελίδα, 10

18 1.11. ΖΥΓΙΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΖΥΓΙΣΤΕΣ ,52 2,85 28,52 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,68 3,37 33,68 37, ,98 3,40 33,98 37, ,64 3,56 35,64 39, ,36 3,74 37,36 41, ,22 3,92 39,22 43, ,38 2,94 29,38 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,69 3,47 34,69 38, ,00 3,50 35,00 38, ,71 3,67 36,71 40, ,48 3,85 38,48 42, ,40 4,04 40,40 44,44 Σελίδα, 11

19 1.12. ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ ,52 2,85 28,52 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,36 3,24 32,36 35, ,80 3,38 33,80 37, ,08 3,41 34,08 37, ,74 3,57 35,74 39, ,45 3,75 37,45 41, ,32 3,93 39,32 43, ,38 2,94 29,38 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,33 3,33 33,33 36, ,81 3,48 34,81 38, ,10 3,51 35,10 38, ,81 3,68 36,81 40, ,57 3,86 38,57 42, ,50 4,05 40,50 44,55 Σελίδα, 12

20 1.13. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΚΟΝ ΟΛΙΣΤΕΣ, ΠΑΚΕΤΙΣΤΕΣ ,52 2,85 28,52 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,70 3,37 33,70 37, ,98 3,40 33,98 37, ,64 3,56 35,64 39, ,36 3,74 37,36 41, ,22 3,92 39,22 43, ,38 2,94 29,38 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,71 3,47 34,71 38, ,00 3,50 35,00 38, ,71 3,67 36,71 40, ,48 3,85 38,48 42, ,40 4,04 40,40 44,44 Σελίδα, 13

21 1.14. ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΟΥ Κ.ΛΠ ,52 2,85 28,52 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,66 3,37 33,66 37, ,98 3,40 33,98 37, ,64 3,56 35,64 39, ,36 3,74 37,36 41, ,22 3,92 39,22 43, ,38 2,94 29,38 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,67 3,47 34,67 38, ,00 3,50 35,00 38, ,71 3,67 36,71 40, ,48 3,85 38,48 42, ,40 4,04 40,40 44,44 Σελίδα, 14

22 2. ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΪΑ 2.1. Ο ΗΓΟΙ ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ,67 3,07 30,67 33, ,50 3,15 31,50 34, ,37 3,24 32,37 35, ,46 3,35 33,46 36, ,98 3,40 33,98 37, ,87 3,49 34,87 38, ,50 3,65 36,50 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44, ,59 3,16 31,59 34, ,45 3,25 32,45 35, ,34 3,33 33,34 36, ,46 3,45 34,46 37, ,00 3,50 35,00 38, ,92 3,59 35,92 39, ,60 3,76 37,60 41, ,37 3,94 39,37 43, ,32 4,13 41,32 45,45 Σελίδα, 15

23 2.2. Ο ΗΓΟΙ ΟΛΛΑΝ ΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ,67 3,07 30,67 33, ,15 3,12 31,15 34, ,15 3,22 32,15 35, ,29 3,33 33,29 36, ,98 3,40 33,98 37, ,87 3,49 34,87 38, ,50 3,65 36,50 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44, ,59 3,16 31,59 34, ,08 3,21 32,08 35, ,11 3,31 33,11 36, ,29 3,43 34,29 37, ,00 3,50 35,00 38, ,92 3,59 35,92 39, ,60 3,76 37,60 41, ,37 3,94 39,37 43, ,32 4,13 41,32 45,45 Σελίδα, 16

24 2.3. ΒΟΗΘΟΙ Ο ΗΓΩΝ ΟΛΛΑΝ ΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ,52 2,85 28,52 31, ,57 2,96 29,57 32, ,99 3,10 30,99 34, ,36 3,24 32,36 35, ,85 3,39 33,85 37, ,34 3,43 34,34 37, ,00 3,60 36,00 39, ,71 3,77 37,71 41, ,60 3,96 39,60 43, ,38 2,94 29,38 32, ,46 3,05 30,46 33, ,92 3,19 31,92 35, ,33 3,33 33,33 36, ,87 3,49 34,87 38, ,37 3,54 35,37 38, ,08 3,71 37,08 40, ,84 3,88 38,84 42, ,79 4,08 40,79 44,87 Σελίδα, 17

25 2.4. Ο ΗΓΟΙ ΠΕΡΙΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΑΛΑΝ ΡΩΝ ,67 3,07 30,67 33, ,36 3,14 31,36 34, ,15 3,22 32,15 35, ,92 3,29 32,92 36, ,98 3,40 33,98 37, ,87 3,49 34,87 38, ,50 3,65 36,50 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44, ,59 3,16 31,59 34, ,30 3,23 32,30 35, ,11 3,31 33,11 36, ,91 3,39 33,91 37, ,00 3,50 35,00 38, ,92 3,59 35,92 39, ,60 3,76 37,60 41, ,37 3,94 39,37 43, ,32 4,13 41,32 45,45 Σελίδα, 18

26 2.5. ΒΟΗΘΟΙ ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ,52 2,85 28,52 31, ,02 3,00 30,02 33, ,10 3,11 31,10 34, ,47 3,25 32,47 35, ,88 3,39 33,88 37, ,49 3,45 34,49 37, ,14 3,61 36,14 39, ,86 3,79 37,86 41, ,74 3,97 39,74 43, ,38 2,94 29,38 32, ,92 3,09 30,92 34, ,03 3,20 32,03 35, ,44 3,34 33,44 36, ,90 3,49 34,90 38, ,52 3,55 35,52 39, ,22 3,72 37,22 40, ,00 3,90 39,00 42, ,93 4,09 40,93 45,02 Σελίδα, 19

27 2.6. ΒΟΗΘΟΙ Ο ΗΓΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΝ ΡΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ,52 2,85 28,52 31, ,54 2,95 29,54 32, ,96 3,10 30,96 34, ,33 3,23 32,33 35, ,73 3,37 33,73 37, ,23 3,42 34,23 37, ,91 3,59 35,91 39, ,61 3,76 37,61 41, ,49 3,95 39,49 43, ,38 2,94 29,38 32, ,43 3,04 30,43 33, ,89 3,19 31,89 35, ,30 3,33 33,30 36, ,74 3,47 34,74 38, ,26 3,53 35,26 38, ,99 3,70 36,99 40, ,74 3,87 38,74 42, ,67 4,07 40,67 44,74 Σελίδα, 20

28 2.7. ΓΥΑΛΙΣΤΕΣ, ΚΟΠΤΕΣ, ΕΜΑΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΥΓΙΣΤΕΣ, ΠΡΕΣΣΑ ΟΡΟΙ ,52 2,85 28,52 31, ,57 2,96 29,57 32, ,99 3,10 30,99 34, ,36 3,24 32,36 35, ,85 3,39 33,85 37, ,34 3,43 34,34 37, ,00 3,60 36,00 39, ,71 3,77 37,71 41, ,60 3,96 39,60 43, ,38 2,94 29,38 32, ,46 3,05 30,46 33, ,92 3,19 31,92 35, ,33 3,33 33,33 36, ,87 3,49 34,87 38, ,37 3,54 35,37 38, ,08 3,71 37,08 40, ,84 3,88 38,84 42, ,79 4,08 40,79 44,87 Σελίδα, 21

29 2.8. ΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΛΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ,52 2,85 28,52 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,33 3,23 32,33 35, ,73 3,37 33,73 37, ,23 3,42 34,23 37, ,91 3,59 35,91 39, ,61 3,76 37,61 41, ,49 3,95 39,49 43, ,38 2,94 29,38 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,30 3,33 33,30 36, ,74 3,47 34,74 38, ,26 3,53 35,26 38, ,99 3,70 36,99 40, ,74 3,87 38,74 42, ,67 4,07 40,67 44,74 Σελίδα, 22

30 2.9. ΣΚΑΡΤΑ ΟΡΟΙ ,52 2,85 28,52 31, ,52 2,95 29,52 32, ,96 3,10 30,96 34, ,34 3,23 32,34 35, ,70 3,37 33,70 37, ,98 3,40 33,98 37, ,64 3,56 35,64 39, ,36 3,74 37,36 41, ,22 3,92 39,22 43, ,38 2,94 29,38 32, ,41 3,04 30,41 33, ,89 3,19 31,89 35, ,31 3,33 33,31 36, ,71 3,47 34,71 38, ,00 3,50 35,00 38, ,71 3,67 36,71 40, ,48 3,85 38,48 42, ,40 4,04 40,40 44,44 Σελίδα, 23

31 3. ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 3.1. ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,12 87,51 875,12 962, ,49 89,45 894,49 983, ,00 91,30 913, , ,74 93,07 930, , ,70 94,87 948, , ,64 96,66 966, , ,22 101, , , ,70 105, , , ,62 111, , ,78 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,37 90,14 901,37 991, ,32 92,13 921, , ,39 94,04 940, , ,66 95,87 958, , ,16 97,72 977, , ,64 99,56 995, , ,62 104, , , ,46 109, , , ,97 114, , ,47 Σελίδα, 24

32 3.2. Ο ΗΓΟΙ ΚΟΜΠΕΡΑΣ, ΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΑΚΚΟΥΛΟΜΗ-ΧΑΝΩΝ, ΠΕΤΣΕΤΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΑΝ ΡΕΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΣΑΚΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΕΤΡΑ ΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Κ.ΛΠ ,92 2,89 28,92 31, ,10 3,01 30,10 33, ,16 3,12 31,16 34, ,68 3,27 32,68 35, ,93 3,39 33,93 37, ,79 3,48 34,79 38, ,45 3,65 36,45 40, ,18 3,82 38,18 42, ,07 4,01 40,07 44, ,79 2,98 29,79 32, ,00 3,10 31,00 34, ,09 3,21 32,09 35, ,66 3,37 33,66 37, ,95 3,50 34,95 38, ,83 3,58 35,83 39, ,54 3,75 37,54 41, ,33 3,93 39,33 43, ,27 4,13 41,27 45,40 Σελίδα, 25

33 3.3. ΒΟΗΘΟΙ Ο ΗΓΩΝ ΤΕΤΡΑ ΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Κ.Λ.Π ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ,92 2,89 28,92 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,85 3,39 33,85 37, ,14 3,41 34,14 37, ,80 3,58 35,80 39, ,50 3,75 37,50 41, ,38 3,94 39,38 43, ,79 2,98 29,79 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,87 3,49 34,87 38, ,16 3,52 35,16 38, ,87 3,69 36,87 40, ,63 3,86 38,63 42, ,56 4,06 40,56 44,62 Σελίδα, 26

34 4. ΠΟΛΤΟΣ 4.1. ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ΣΟ ΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,51 85,15 851,51 936, ,51 87,05 870,51 957, ,12 99,01 990, , ,63 102, , , ,34 105, , , ,51 107, , , ,08 112, , , ,54 117, , , ,15 123, , ,17 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,06 87,71 877,06 964, ,63 89,66 896,63 986, ,82 101, , , ,28 105, , , ,88 108, , , ,90 111, , , ,86 115, , , ,69 120, , , ,05 126, , ,76 Σελίδα, 27

35 4.2. ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΠΟΛΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,26 78,93 789,26 868, ,66 81,17 811,66 892, ,54 84,05 840,54 924, ,81 85,48 854,81 940, ,08 87,61 876,08 963, ,20 89,62 896,20 985, ,78 94,28 942, , ,26 98,83 988, , ,67 103, , ,44 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ,94 81,29 812,94 894, ,01 83,60 836,01 919, ,76 86,58 865,76 952, ,45 88,05 880,45 968, ,36 90,24 902,36 992, ,09 92,31 923, , ,06 97,11 971, , ,91 101, , , ,80 106, , ,68 Σελίδα, 28

36 4.3. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ,57 2,96 29,57 32, ,33 3,13 31,33 34, ,15 3,22 32,15 35, ,80 3,28 32,80 36, ,98 3,40 33,98 37, ,87 3,49 34,87 38, ,50 3,65 36,50 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44, ,46 3,05 30,46 33, ,27 3,23 32,27 35, ,11 3,31 33,11 36, ,78 3,38 33,78 37, ,00 3,50 35,00 38, ,92 3,59 35,92 39, ,60 3,76 37,60 41, ,37 3,94 39,37 43, ,32 4,13 41,32 45,45 Σελίδα, 29

37 4.4. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΩΝ ,74 2,97 29,74 32, ,33 3,13 31,33 34, ,15 3,22 32,15 35, ,80 3,28 32,80 36, ,98 3,40 33,98 37, ,87 3,49 34,87 38, ,50 3,65 36,50 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44, ,63 3,06 30,63 33, ,27 3,23 32,27 35, ,11 3,31 33,11 36, ,78 3,38 33,78 37, ,00 3,50 35,00 38, ,92 3,59 35,92 39, ,60 3,76 37,60 41, ,37 3,94 39,37 43, ,32 4,13 41,32 45,45 Σελίδα, 30

38 4.5. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ,57 2,96 29,57 32, ,78 2,98 29,78 32, ,19 3,12 31,19 34, ,56 3,26 32,56 35, ,98 3,40 33,98 37, ,87 3,49 34,87 38, ,50 3,65 36,50 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44, ,46 3,05 30,46 33, ,67 3,07 30,67 33, ,13 3,21 32,13 35, ,54 3,35 33,54 36, ,00 3,50 35,00 38, ,92 3,59 35,92 39, ,60 3,76 37,60 41, ,37 3,94 39,37 43, ,32 4,13 41,32 45,45 Σελίδα, 31

39 4.6. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΧΥΡΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ,92 2,89 28,92 31, ,74 2,97 29,74 32, ,99 3,10 30,99 34, ,36 3,24 32,36 35, ,85 3,39 33,85 37, ,69 3,47 34,69 38, ,37 3,64 36,37 40, ,06 3,81 38,06 41, ,97 4,00 39,97 43, ,79 2,98 29,79 32, ,63 3,06 30,63 33, ,92 3,19 31,92 35, ,33 3,33 33,33 36, ,87 3,49 34,87 38, ,73 3,57 35,73 39, ,46 3,75 37,46 41, ,20 3,92 39,20 43, ,17 4,12 41,17 45,29 Σελίδα, 32

40 4.7. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΥΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ KAI ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΩΝ ,92 2,89 28,92 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,36 3,24 32,36 35, ,80 3,38 33,80 37, ,64 3,46 34,64 38, ,32 3,63 36,32 39, ,01 3,80 38,01 41, ,93 3,99 39,93 43, ,79 2,98 29,79 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,33 3,33 33,33 36, ,81 3,48 34,81 38, ,68 3,57 35,68 39, ,41 3,74 37,41 41, ,15 3,92 39,15 43, ,13 4,11 41,13 45,24 Σελίδα, 33

41 4.8. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ,92 2,89 28,92 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,80 3,38 33,80 37, ,65 3,47 34,65 38, ,32 3,63 36,32 39, ,01 3,80 38,01 41, ,93 3,99 39,93 43, ,79 2,98 29,79 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,81 3,48 34,81 38, ,69 3,57 35,69 39, ,41 3,74 37,41 41, ,15 3,92 39,15 43, ,13 4,11 41,13 45,24 Σελίδα, 34

42 4.9. ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ,92 2,89 28,92 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,80 3,38 33,80 37, ,65 3,47 34,65 38, ,32 3,63 36,32 39, ,01 3,80 38,01 41, ,93 3,99 39,93 43, ,79 2,98 29,79 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,81 3,48 34,81 38, ,69 3,57 35,69 39, ,41 3,74 37,41 41, ,15 3,92 39,15 43, ,13 4,11 41,13 45,24 Σελίδα, 35

43 4.10. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΚΡΟΗΣ ΘΥΡΙ ΟΣ ΑΕΡΑ & ΚΥΚΛΩΝΩΝ Κ.ΛΠ ,92 2,89 28,92 31, ,67 2,97 29,67 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,80 3,38 33,80 37, ,65 3,47 34,65 38, ,32 3,63 36,32 39, ,01 3,80 38,01 41, ,93 3,99 39,93 43, ,79 2,98 29,79 32, ,56 3,06 30,56 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,81 3,48 34,81 38, ,69 3,57 35,69 39, ,41 3,74 37,41 41, ,15 3,92 39,15 43, ,13 4,11 41,13 45,24 Σελίδα, 36

44 4.11. ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΚΡΟΗΣ ΘΥΡΙ ΩΝ ΑΕΡΟΣ ,92 2,89 28,92 31, ,52 2,95 29,52 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,80 3,38 33,80 37, ,42 3,44 34,42 37, ,07 3,61 36,07 39, ,78 3,78 37,78 41, ,67 3,97 39,67 43, ,79 2,98 29,79 32, ,41 3,04 30,41 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,81 3,48 34,81 38, ,45 3,55 35,45 39, ,15 3,72 37,15 40, ,91 3,89 38,91 42, ,86 4,09 40,86 44,95 Σελίδα, 37

45 4.12. ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΧΥΡΟΥ, ΤΡΟΦΟ ΟΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Κ.ΛΠ ,92 2,89 28,92 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,80 3,38 33,80 37, ,65 3,47 34,65 38, ,32 3,63 36,32 39, ,01 3,80 38,01 41, ,93 3,99 39,93 43, ,79 2,98 29,79 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,81 3,48 34,81 38, ,69 3,57 35,69 39, ,41 3,74 37,41 41, ,15 3,92 39,15 43, ,13 4,11 41,13 45,24 Σελίδα, 38

46 4.13. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΛΗΣ, Ο ΗΓΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ,92 2,89 28,92 31, ,50 2,95 29,50 32, ,96 3,10 30,96 34, ,32 3,23 32,32 35, ,80 3,38 33,80 37, ,49 3,45 34,49 37, ,14 3,61 36,14 39, ,86 3,79 37,86 41, ,74 3,97 39,74 43, ,79 2,98 29,79 32, ,39 3,04 30,39 33, ,89 3,19 31,89 35, ,29 3,33 33,29 36, ,81 3,48 34,81 38, ,52 3,55 35,52 39, ,22 3,72 37,22 40, ,00 3,90 39,00 42, ,93 4,09 40,93 45,02 Σελίδα, 39

47 5. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΪΑΣ, ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 5.1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΛΗΣ ,52 2,85 28,52 31, ,47 2,95 29,47 32, ,90 3,09 30,90 33, ,25 3,23 32,25 35, ,63 3,36 33,63 36, ,92 3,39 33,92 37, ,59 3,56 35,59 39, ,29 3,73 37,29 41, ,15 3,92 39,15 43, ,38 2,94 29,38 32, ,35 3,04 30,35 33, ,83 3,18 31,83 35, ,22 3,32 33,22 36, ,64 3,46 34,64 38, ,94 3,49 34,94 38, ,66 3,67 36,66 40, ,41 3,84 38,41 42, ,32 4,03 40,32 44,35 Σελίδα, 40

48 6. ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ,05 2,81 28,05 30, ,46 2,95 29,46 32, ,87 3,09 30,87 33, ,28 3,23 32,28 35, ,65 3,37 33,65 37, ,73 3,37 33,73 37, ,40 3,54 35,40 38, ,11 3,71 37,11 40, ,95 3,90 38,95 42, ,89 2,89 28,89 31, ,34 3,03 30,34 33, ,80 3,18 31,80 34, ,25 3,33 33,25 36, ,66 3,47 34,66 38, ,74 3,47 34,74 38, ,46 3,65 36,46 40, ,22 3,82 38,22 42, ,12 4,01 40,12 44,13 Σελίδα, 41

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας : 23/13-5-2003) Στην Αθήνα σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιµατισµού, πιλοποιίας στρωµατοποιίας και εφαπλωµατοποιίας όλης της χώρας για το 2002» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Μετά 10 χρόνια από την πρόσληψη: 27,66

Μετά 10 χρόνια από την πρόσληψη: 27,66 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΒΑΦΕΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων στιγµιαίας παρασκευής τροφίµων» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 73/12-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείο Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 72/12-7-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στ ις επιχειρήσεις ιµατισµού, πιλοποιίας, στ ρωµατοποιίας και εφαπλωµατοποιίας όλης της χώρας για το 2002». (Πράξη Κατ άθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιουνίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Κεραµοποιών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Κεραµοποιών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Κεραµοποιών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 87/30-07-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ )

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήµερα την 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός:

Στην Αθήνα σήµερα την 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2004-2005 Στην Αθήνα σήµερα την 28 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων Ot16R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (Y.Α.) ΤΩΩΝ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ - ΜΕΛΩΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΩΣΕΩΩΣ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα 12 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης ραπανιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΕΡΩΝ,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΕΡΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΕΡΩΝ, ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΠΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές «Συλλογική σύµβαση εργασίας για Κτηνιάτρους απασχολούµενους σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις για τη διετία 2008-2009» - Π.Κ. 133/15-10-2008 Στην Αθήνα σήµερα 25.7.2008, οι υπογράφοντες,

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ETΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ETΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ETΩΝ 2004-2005 Στην Αθήνα σήµερα την 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός κ.κ.: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα την 06 Ιουνίου 2006 στα γραφεία του Σωµατείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 102/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 102/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 102/28-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝIΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα 10 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες την παρούσα ΣΣΕ, αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 21 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ι. ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Για τους τεχνίτες που έχουν συµπληρώσει 32 χρόνια εργασίας στον κλάδο από δηµιουργούνται νέα µισθολογικά κλιµάκια των ετών και µ

Για τους τεχνίτες που έχουν συµπληρώσει 32 χρόνια εργασίας στον κλάδο από δηµιουργούνται νέα µισθολογικά κλιµάκια των ετών και µ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την 22 Ιουλίου 2004 στα γραφεία του ΟΜΕ, οι παρακάτω αναφερόµενοι: α) Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, Σολωµού 65, ΑΘΗΝΑ 2. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ

1. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, Σολωµού 65, ΑΘΗΝΑ 2. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 101/ Συλλογική σύμβαση εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών, -τριών όλης της χώρας για το έτος 2000.

Π.Κ. 101/ Συλλογική σύμβαση εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών, -τριών όλης της χώρας για το έτος 2000. Π.Κ. 101/28-7-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών, -τριών όλης της χώρας για το έτος 2000. Στην Αθήνα σήμερα, 24 Ιουλίου 2000 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Υποδηµατεργατών-τριών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Υποδηµατεργατών-τριών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Υποδηµατεργατών-τριών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 66/20-07-2004) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Σπορελαιουργίας, Πυρηνελαιουργίας, Σαπωνοποιίας όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούμενων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 97/30-7-2002) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας O75R07 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 137/26-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αυξήσεις βασικών ηµεροµισθίων

ΑΡΘΡΟ 1 Αυξήσεις βασικών ηµεροµισθίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερµαστών κ.λπ. καθώς και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών που απασχολούνται στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2004 1 Π.Κ. 70/26-7-2004 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στα καταστήµατα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας. Σήµερα, την 20 η Ioυλίoυ 2004 στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 134/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 134/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 134/19-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα 12 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 Στην Ελευσίνα, σήµερα την 15η Απριλίου 2002, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 9/13.3.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών µε την ειδικότητα του/της συµβούλου οµορφιάς/αισθητικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 132/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 132/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 132/13-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήµερα 14 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες την παρούσα ΣΣΕ, : 1) Ιωάννης ραπανιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/4-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 2 Ιουλίου 2002 και επί της οδού Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 45/28-6-2002

Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 45/28-6-2002 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑ- ΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Χηµικής Βιοµηχανίας όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ιαιτητική απόφαση 31/2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών όλης της χώρας για το 2000

ιαιτητική απόφαση 31/2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών όλης της χώρας για το 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Ο.Ε.Κ.Ι..Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ο ιονύσης Νικολάου, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2010 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.2010) Στην Αθήνα σήµερα 18 Νοεµβρίου 2010 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 124/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 124/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 124/15-9-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία, στις σύγχρονες γενικές κλινικές και στις επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 49/21-6-2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ (Π.Κ.Υ.Ε. 97/ )

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ (Π.Κ.Υ.Ε. 97/ ) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2003 (Π.Κ.Υ.Ε. 97/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 19/7/2002, οι υπογράφοντες, αφενός ηµήτρης Αρµενάκης, Α Αντιπρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 65/8-7-2002 2ετής Σ.Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εµπορίας Πουλερικών όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 12 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 66/8-7-02) Στην Αθήνα σήµερα 3 Ιουλίου 2002

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 68/13-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2000-2001 Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες αφενός Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 28/2002

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 28/2002 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 80/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ

Π.Κ. 80/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ Π.Κ. 80/19-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000-2001 Στην Αθήνα σήμερα 10 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες, αφενός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 122/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000

Π.Κ. 122/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000 Π.Κ. 122/8-9-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000 Για τους όρους Αμοιβής & Εργασίας των εργατοτεχνιτών κλωστοϋφαντουργίας και εριοϋφαντουργίας όλης της χώρας Σήμερα την 27η Ιουλίου 2000, στα γραφεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: ΠΚ 31/11-8-2011) Στην Αθήνα σήµερα, στις 7 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 95/ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000

Π.Κ. 95/ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000 Π.Κ. 95/27-7-2000 ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000 Σήμερα Πέμπτη 20 Ιουλίου 2000, οι υπογράφοντες: αφενός α) Λεωνίδας Κρασάρης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ. 86/25-7-2002 ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικών Φαρµάκων και Εκπρόσωπος αυτού,

Κτηνιατρικών Φαρµάκων και Εκπρόσωπος αυτού, ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΤΟΥΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 86/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΤΟΥΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 86/ ) 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001. (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 86/12-9-2001) Σήµερα Τετάρτη 25 Ιουλίου 2001 οι υπογράφοντες αφ ενός : 1. Λ. Κρασάρης, Πρόεδρος του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι διετής και ισχύει από έως και

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι διετής και ισχύει από έως και ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Πειραιάς 7 Οκτωβρίου 2004 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών Γεωτρυπανιστών Βοηθών Εκσκαπτικών και Ανυψωτικών Μηχανηµάτων Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων όλης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 Στην Aθήνα, σήµερα την 24 η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Εριοβιοµηχανίας και Εριοϋφαντουργίας, των απασχολουµένων στα Βαφεία-Τυποβαφεία-Φινιριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 97/07-09-2005) Σήµερα 30 Ιουνίου 2005 οι

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Π.Κ.93.: 27/7/2006

- 1 - Π.Κ.93.: 27/7/2006 - 1 - Π.Κ.93.: 27/7/2006 ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006, για το προσωπικό που απασχολείται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τοµέα και υπηρεσία φαρµακευτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα