Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας"

Transcript

1 Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Landslide hazard pre-estimation methods using Geographic Information Systems: method evaluation and implementation in Magnissia prefecture. ΜΟΥΤΣΟΚΑΠΑΣ, Πρ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, Κ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Β. Ν. ΚΛΗΜΗΣ, Ν. Σ. MSc Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Επίκ. Καθηγητής, Τμ. Γεωπληροφορικής&Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών ρ Σεισμολόγος, Ερευνητής Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ο νομός Μαγνησίας παρουσιάζει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων με συχνότητα 8-34 περιστατικά ανά 100km 2 τα οποία σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν κατοικημένες περιοχές, τμήματα του οδικού δικτύου ή άλλα τεχνικά έργα. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης της αξιοπιστίας μεθοδολογιών εκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων τους με καταγεγραμμένα συμβάντα με περιοχή εφαρμογής το νομό Μαγνησίας. Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν περιέλαβαν την προσαρμοσμένη σε Ελληνικά δεδομένα μεθοδολογία της FEMA (USA), την τροποποιημένη μεθοδολογία Newmark και τον υπολογισμό του συντελεστή ασφαλείας F s. ABSTRACT: The probability of hazardous landslides in the area of Magnissia is relatively high with a frequency of 8-34 events for every 100km 2 Those events, affect in many cases,urban areas, the road network or other assets. In this paper, an effort is made to evaluate the applicability, the accuracy and the reliability of different landslide hazard estimation methodological approaches, by comparing their results with actual recorded landslides that occurred in the area of Magnissia prefecture. The methodological approaches adopted in this paper include the HazUS methodology proposed by FEMA (USA) as it has been adapted to Hellenic data, the Newmark modified methodology and the computation of the static factor of safety F s. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο νομός Μαγνησίας έχει έκταση 2.360km 2 και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Περιφέρειας της Θεσσαλίας. Ο υπόψη νομός, μαζί με την Πιερία, Ηλεία, Εύβοια και υτική Ελλάδα κατατάσσονται στην πρώτη πεντάδα περιοχών με τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας σε κατολισθήσεις. Έχει πληγεί κατ επανάληψη από πολλά κατολισθητικά φαινόμενα, τα οποία αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει σε τακτική βάση, στα πλαίσια της αδιάκοπης εξέλιξης του γήινου αναγλύφου αλλά και της ανθρωπογενούς παρέμβασης. Γνωρίζοντας το βεβαρημένο ιστορικό του Νομού Μαγνησίας, σε θέματα αστοχιών λόγω κατολισθητικού κινδύνου, κρίθηκε σκόπιμη η επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου και η προσπάθεια εκτίμησης του κατολισθητικού κινδύνου σε επίπεδο πρoεκτίμησης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται μια συστηματική προσπάθεια, για συμβολή στην αντιμετώπιση του ζητήματος των αστοχιών στο νομό και αντιστοίχως στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας του πολίτη. 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η γεωλογική δομή μιας περιοχής παίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση των 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 γεωτεχνικών αστοχιών, δεδομένου ότι ελέγχει πολλούς από τους παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την ευστάθεια των πρανών. Η γεωλογική δομή της Ανατολικής Θεσσαλίας, σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1:50.000, περιλαμβάνει αλλουβιακές αποθέσεις, κώνους κορημάτων, κροκαλοπαγή, προσχώσεις, ηφαιστειακά πετρώματα, λιμναίες και ποταμοχερσαίες αποθέσεις, ολισθόλιθους, φλύσχη, ασβεστόλιθους, σχιστόλιθους, μάρμαρα, γνεύσιους και οφιολιθικά πετρώματα Σχήμα 1. Η Μαγνησία αποτελεί ένα τεκτονικό εργαστήριο με βάση την ενεργό τεκτονική που χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή αποτελεί μία από τις πλέον σεισμικά ευαίσθητες περιοχές του Ελληνικού χώρου αν λάβουμε υπόψη τη μορφολογία της περιοχής που διαμορφώνεται από συστήματα τεκτονικών κεράτων και βυθισμάτων. Αναλυτικότερα έχουμε το βύθισμα του Αλμυρού - Παγασητικού και το τεκτονικό κέρας της Όρθρυος που ακολουθούν τη γενική διεύθυνση Α, το τεκτονικό κέρας της χερσονήσου του Πηλίου κατά τη διεύθυνση Β - ΝΑ και το βύθισμα του διαύλου των Ωρεών - Τρικερίου το οποίο ακολουθεί ΑΒΑ - Ν διεύθυνση. Από τα διαθέσιμα σεισμολογικά δεδομένα για το νομό Μαγνησίας και με βάση το σεισμικό κατάλογο του Παπαζάχου, προκύπτει ότι η περιοχή του νομού Μαγνησίας βρίσκεται σε ζώνη με υψηλή σεισμική δράση. Το μέγιστο Μέγεθος σεισμού με επίκεντρο το Νομό είναι Μ=6.8 στις 8 Μαρτίου 1957 στην περιοχή Βελεστίνου και η μέγιστη μακροσεισμική ένταση που έχει παρατηρηθεί στην περιοχή του νομού είναι X βαθμοί της κλίμακας Mercalli στις 20 Ιανουαρίου 1905, ενώ συνολικά έχουν συμβεί (12) σεισμοί με μέγεθος Μ 6.0 ενώ υπήρξαν 5 θύματα κατά το χρονικό διάστημα Σχήμα 1. Γεωλογικός χάρτης του Νομού Μαγνησίας Figure 1. Geologic map of the Prefecture of Magnesia 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί δεκάδες παράγοντες που προκαλούν τις κατολισθήσεις, με καθοριστικούς παράγοντες ενεργοποίησης των φαινομένων στον νομό Μαγνησίας: την ενεργό τεκτονική που χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή, την υψηλή σεισμική δράση, τα έντονα τεκτονισμένα και αποσαθρωμένα πετρώματα, τον μεγάλο σε πάχος μανδύα αποσάθρωσης, τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τις υψηλές τιμές βροχόπτωσης και τέλος την ανθρωπογενή παρέμβαση που θεωρείται καθοριστική και επιταχύνει ή ενεργοποιεί την εκδήλωση των κατολισθήσεων. Με βάση τα παραπάνω, επελέγησαν οι μέθοδοι εκτίμησης των κατολισθήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του κατολισθητικού κινδύνου στον Νομό. Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την μεθοδολογία της FEMA όπως αυτή τροποποιήθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, την τροποποιημένη μεθοδολογία κατά Newmark, η οποία υπολογίζει τις προκαλούμενες ανελαστικές μετακινήσεις υπό σεισμικά φορτία και τη μεθοδολογία του υπολογισμού του συντελεστή ασφαλείας F S, με την οποία υπολογίζεται ο συντελεστής ασφαλείας έναντι ολίσθησης και συνεπώς ο αντίστοιχος κίνδυνος αστοχίας σε στατικές συνθήκες λειτουργίας πρανούς ή και σε ακραίες υδραυλικές συνθήκες και ακόμη, σε ορύγματα όπου υπάρχει η ανθρώπινη παρέμβαση. 3.1 Εκτίμηση της επικινδυνότητας με βάση τον υπολογισμό του συντελεστή ασφαλείας πρανούς (F s ) Για τον υπολογισμό του συντελεστή ασφαλείας, F s, δημιουργήθηκε χωρική βάση δεδομένων που περιέλαβε τις παραμέτρους της αντίστοιχης εξίσωσης υπολογισμού του F s,. Ως ανάγλυφο χρησιμοποιήθηκε το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DΤΜ) το οποίο κατασκευάστηκε με βάση τοπογραφικά διαγράμματα της Γ.Υ.Σ κλίμακας 1:50000 και σημεία του Τριγωνομετρικού δικτύου. Ο γεωλογικός χάρτης της περιοχής έρευνας (Νομός Μαγνησίας) κατασκευάσθηκε με βάση τους αντίστοιχους Γεωλογικούς Χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1: Tα μηχανικά χαρακτηριστικά του βραχώδους υποβάθρου καθορίστηκαν από τη βάση δεδομένων που υποστηρίζει το λογισμικό RocLab (Rocscience Inc, 2007) που είναι βασισμένο στα γενικευμένα κριτήρια αστοχίας κατά Hoek- Brown. Άλλες παράμετροι είναι: το κορεσμένο ποσοστό του στρώματος του σχηματισμού (block) που αστοχεί, το οποίο, σε πολλές περιπτώσεις αντιστοιχεί στο πάχος του ελουβιακού μανδύα που καλύπτει τους βραχώδεις σχηματισμούς, καθορίστηκε με βάση το ύψος βροχής στην περιοχή, και τέλος, το πάχος του στρώματος του σχηματισμού (block) που αστοχεί, καθορίστηκε με βάση το είδος του γεωλογικού σχηματισμού και τη μορφολογική κλίση του πρανούς (º), σύμφωνα με μελέτες και μετρήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή Πίνακας 1. Πίνακας 1. Μέγιστο πάχος της πλάκας που αστοχεί (t) με βάση τη μορφολογική κλίση (º). Table 1. Τhe slope-normal thickness of the failure slab (t) correlated to the slope angle (º). Μορφολογική κλίση (º) Πάχος πλάκας (t) 90º 80º t=0.0m 80º 70º t=1.0m 70º 60º t=1.5m 60º 50º t=2.0m 50º 40º t=2,5m 40º 30º t=4,0m 30º 0º t=10m Για τον καθορισμό του κορεσμένου σε νερό, ποσοστού του στρώματος του σχηματισμού που αστοχεί, χρησιμοποιήθηκε εύρος τιμών που αφορούσε τον κορεσμό σε στατικές συνθήκες λειτουργίας πρανούς, (m=10% και m=50%), έως ακραίες υδραυλικές συνθήκες, m=100% Σχήμα 2. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε βροχόπτωση <20mm για ποσοστό κορεσμού 10%, >20mm για ποσοστό κορεσμού 50% και >58.5mm για ποσοστό κορεσμού 100% με πιθανότητα 50,6% να συμβεί τέτοιο ακραίο γεγονός, δηλαδή 1 γεγονός στα 2 χρόνια (Π. Νάστος, 2007: προσωπική επικοινωνία). Οι θεματικοί χάρτες αποτυπώνουν σε κάθε σημείο του Νομού Μαγνησίας τον συντελεστή ασφαλείας F s, με βάση την Εξίσωση 1 : c ' tan ' m w tan ' FS (1) tsin a tan tan 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 Σχήμα 2. Συντελεστής ασφαλείας F s σε ακραίες υδραυλικές συνθήκες (m:100%) Figure 2. Factor of Safety under saturation (m:100%) όπου φ': η ενεργή γωνία τριβής (º), c : η ενεργή συνοχή του υλικού (kpa), a: η μορφολογική κλίση (Deg), γ: το ειδικό βάρος του υλικού (kn/m3), γ w : το ειδικό βάρος του νερού (kn/m3), t: το πάχος της πλάκας που αστοχεί (m) και m: το κορεσμένο σε νερό ποσοστό, της πλάκας που αστοχεί (%). εδομένου ότι οι αστοχίες (κατολισθήσεις) καταγράφηκαν σε ορύγματα οδοποιίας (τεχνητά πρανή) των οποίων η κλίση δεν μας ήταν γνωστή, υιοθετήθηκε ως κλίση των ορυγμάτων υ:β=2:1. Η παραπάνω κλίση επιλέχθηκε ως η πλέον πιθανή να έχει χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή των οδών, λαμβάνοντας υπόψη τη βραχώδη σύσταση της περιοχής, σε συνδυασμό με τα απότομα πρανή του Πηλίου. 3.2 Η μεθοδολογική προσέγγιση της FEMA Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιεί η Federal Emergency Management Agency για την αποτύπωση της μόνιμης εδαφικής μετακίνησης για επιφανειακού τύπου κατολισθήσεις υπό σεισμικά φορτία, υπολογίζεται με βάση την Εξίσωση 2 : E[PGD] = E [A c /PGA] x PGA x n (2) όπου E[A c /PGA] οι αναμενόμενες μετακινήσεις (cm/cycle) που δίνονται από το Σχήμα 4, PGA η κορυφαία εδαφική επιτάχυνση (g) που υπολογίζεται με τους εμπειρικούς τύπους εκτίμησης της Εξίσωσης 3 και Εξίσωσης 4, που προτείνει ο (Skarlatoudis et al., 2003) και n: ο αριθμός των κύκλων που δίνεται από την Εξίσωση 5 κατά (Seed and Idriss, 1982). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 Σχήμα 3. Σενάριο υπολογισμού συντελεστή ασφαλείας σε στατικές και ακραίες υδραυλικές συνθήκες που αφορά σε ορύγματα οδοποιίας με κλίση υ:β=2:1 Figure 3. Scenario of calculate safety factor under static conditions partially and fully saturated referring to cut slope inclination vertical: horizontal l= 2:1 log PGA M In( R h ) 0.10F 0.06S (4) όπου PGA: η κορυφαία εδαφική επιτάχυνση (cm/sec 2 ), M: η σεισμική ροπή, R: η επικεντρική απόσταση σε km, h: το εστιακό βάθος σε km, F: η μεταβλητή που αφορά στον εστιακό μηχανισμό και S: η μεταβλητή που αφορά στις τοπικές εδαφικές συνθήκες. n=0.3419m M M (5) Σχήμα 4. Σχέση μεταξύ των αναμενόμενων μετακινήσεων και του λόγου της κρίσιμης επιτάχυνσης (A C ) ως προς την κορυφαία εδαφική επιτάχυνση (PGA). Figure 4. Relationship between displacement factor (d/a is ) and the ratio of critical acceleration over PGA (A c /PGA). log PGA M 1.35 In( R 6) 0.09F 0.06S (3) όπου Μ το μέγεθος της σεισμικής ροπής Το μέγεθος του συγκεκριμένου σεισμού έχει υπολογισθεί με βάση την πιθανολογική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας και την εφαρμογή της από-άθροισης (de-aggregation) για την περιοχή της Μαγνησίας όπου για περίοδο επανάληψης T R =475 χρόνια, με βάση τα σεισμολογικά στοιχεία της περιοχής, υπολογίζεται το χαρακτηριστικό σεισμικό μέγεθος για την αντίστοιχη περίοδο επανάληψης. Με βάση τα παραπάνω, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 Σχήμα 5. Μόνιμες εδαφικές μετακινήσεις για επιφανειακού τύπου ολισθήσεις (ανώτερο όριο). Figure 5. Permanent Ground Displacements for shallow type landslides (Upper Bound) υπολογίστηκε η ανελαστική εδαφική μετακίνηση για σεισμικό μέγεθος Μ=6.3, με περίοδο επανάληψης Τ R =475 και με πιθανότητα P 475 =4.4% να συμβεί στα επόμενα 100 χρόνια Σχήμα 5. Στο σχήμα 4 η μέση κορυφαία επιτάχυνση της ολισθαίνουσας μάζας,: a is PGA (επιφανειακές και περιορισμένης έκτασης κατολισθήσεις). 3.3 Υπολογισμός μετακινήσεων με βάση την τροποποιημένη μεθοδολογία Newmark Η τροποποιημένη μεθοδολογία κατά Newmark για τον υπολογισμό των ανελαστικών μετακινήσεων Σχήμα 6 αποτελεί έναν δείκτη σεισμικής συμπεριφοράς, για πρανή με κλίση >10º. Οι ανελαστικές (μόνιμες) μετακινήσεις από σεισμικά φορτία, υπολογίζονται ως συνάρτηση της κρίσιμης επιτάχυνσης (A c ) και της έντασης κατά Arias (I a ), σύμφωνα με την Εξίσωση 6. logd n 1.521logIa 1.993logA C (6) όπου D n οι μετακινήσεις κατά Newmark (cm), I α η ένταση κατά Arias (m/sec) Εξίσωση 5 και A C η κρίσιμη επιτάχυνση. I 2 0 at () dt 2g (7) 0 όπου I ο ένταση κατά Arias (1970), π = 3.14, g επιτάχυνση της βαρύτητας και a(t) η χρονοϊστορία της επιτάχυνσης. 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του συντελεστή ασφαλείας F S και τα αποτελέσματα που συστηματοποιούνται με τη μορφή των 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 σχετικών θεματικών χαρτών, διαπιστώνεται ότι το περίπου 1.0% (23.6km 2 ) της συνολικής έκτασης του νομού Μαγνησίας, σε στατικές συνθήκες με ακραίες υδραυλικές συνθήκες Στον χάρτη κατολισθητικής επικινδυνότητας σύμφωνα με την κατάλληλα προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, μεθοδολογική προσέγγιση της FEMA, Σχήμα 6. Χάρτης με τις προεκτιμώμενες κατά Newmark ανελαστικές μετακινήσεις (cm) φυσικών πρανών, υπό σεισμικό φορτίο. Figure 6. Map showing predicted Newmark displacements (cm) on natural slopes under seismic loads. (m=100%), παρουσιάζουν αστοχία, ήτοι F s <1.0. Πρόκειται για περιοχές με φυσικά πρανή με μεγάλη κλίση. Στα ίδια πλαίσια, υπολογίζεται ο συντελεστής ασφαλείας F S σε τεχνητά πρανή όπου η ανθρωπογενής παρέμβαση με την μορφή διάνοιξης οδών επιτάχυναν ή ενεργοποίησαν την εκδήλωση κατολισθήσεων στις αντίστοιχες θέσεις. Έτσι, για 67 καταγεγραμμένες κατολισθήσεις σε τεχνητά πρανή, υπολογίσθηκε ο αντίστοιχος συνελεστής ασφαλείας F S, με κλίση ορυγμάτων υ:β=2:1. Στην περίπτωση αυτή, η πρόβλεψη αστοχιών (κατολισθήσεων) η οποία επετεύχθη, έφτασε σε ποσοστό επιτυχίας 88%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για την απλοποιητική προσέγγιση του φαινόμενου. αποτυπώνονται σε κάθε σημείο του νομού Μαγνησίας, οι μόνιμες εδαφικές μετακινήσεις (cm). Η προσέγγιση αυτή, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή ποσοτικοποιεί το θέμα της επιδεκτικότητας των γεωλογικών σχηματισμών σε κατολίσθηση υπό σεισμικό φορίο. Τα αποτελέσματα που αξίζουν περαιτέρω διερεύνησης και σχολιασμού, με τιμές μετακινήσεων >5cm, εμφανίζονται σχεδόν στο σύνολό τους, στο νότιο Πήλιο, περιοχή στην οποία έχουν εκδηλωθεί κατ επανάληψη κατολισθητικά φαινόμενα. Απότομα πρανή και αποσαθρωμένοι βραχώδεις σχηματισμοί, κάτω από το καθεστώς της διάβρωσης αποτελούν τις επικίνδυνες περιοχές εκδήλωσης κατολισθήσεων. Σύμφωνα με την τροποποιημένη μεθοδολογία κατά Newmark, οι τιμές των 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7

8 μετακινήσεων που υπολογίσθηκαν είναι μάλλον χαμηλές, έως 6cm, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αναφέρονται σε μόνιμες μετακινήσεις λόγω σεισμικών φορτίων, οπότε η μοναδική σύγκριση που μπορεί να γίνει είναι με τη μεθοδολογική προσέγγιση της FEMA. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρμογή 3 διαφορετικών προσεγγίσεων για την εκτίμηση του κατολισθητικού κινδύνου στα φυσικά πρανή του νομού Μαγνησίας έδειξε ότι και οι τρεις μεθοδολογίες δίνουν απο ποιοτική άποψη, λιγότερο ή περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα σε ότι αφορά στην εκτίμηση του κατολισθητικού κινδύνου. Οι διαφοροποιημένες τιμές των εκτιμώμενων ανελαστικών μετακινήσεων για σεισμικά φορτία κατά Newmark και FEMA, είναι μάλλον αιτιολογημένο, καθώς ο τρόπος υπολογισμού τους διαφέρει. Για να υπάρξει δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησής τους απαιτείται η εφαρμογή τους σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί αστοχίες πρανών λόγω σεισμικής διέγερσης. Σε ότι αφορά τα τεχνητά πρανή, η μέθοδος υπολογισμού του συντελεστή ασφαλείας F S, μπορεί να βαθμονομηθεί με σχετική ακρίβεια και αποδεικνύεται ότι δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης του κατολισθητικού κινδύνου με ικανοποιητική αξιοπιστία, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας καλύπτουν το 88% των περιπτώσεων αστοχιών που έχουν καταγραφεί στα ορύγματα της περιοχής. Αν ληφθεί υπόψη ότι η εκτίμηση του κατολισθητικού κινδύνου με βάση τον υπολογισμό του συντελεστή ασφαλείας, λαμβάνει υπόψη ως αποσταθεροποιητικό παράγοντα την παρουσία του νερού και τα στατικά φορτία, ενώ οι μεθοδολογίες των Newmark και FEMA, αναφέρονται στα σεισμικά φορτία, προκύπτει ότι ο συνδιασμός και όλων των άνω μεθοδολογιών είναι απαραίτητος, ώστε να εκτιμηθεί με ασφάλεια και ικανοποιητική αξιοπιστία, ο κατολισθητικός κίνδυνος σε μια ευρεία περιοχή. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Edwin L. Harp, John A. Michael, and William T. Laprade, (2006), Shallow-Landslide Hazard Map of Seattle, published in published in USGS, Washington, pp Federal Emergency Management Agency FEMA, (2002), Technical manual for HAZUS99, Service Release 2 (SR2), Potential Earth Science Hazards, pp Hoek, E., Carranza-Torres, C.T., and Corkum, B. (2002), Hoek-Brown failure criterion 2002 edition, Proc. North American Rock Mechanics Society meeting in Toronto. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., (1990) - Μελέτη κατολισθητικών φαινομένων Νομού Μαγνησίας, 172 σελ. Makdisi, F. I. and Seed, H. B., "Simplified Procedure for Estimating Dam and Embankment Earthquake-Induced Deformations", Journal of the Geotechnical Engineering Division, American Society of Civil Engineers, vol. 104, No. GT7, July, pp Μουτσοκάπας Π., (2005) ιπλωματική εργασία. ιαχείριση σεισμικού κινδύνου με το λογισμικό HAZUS. Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, 104 σελ., Σέρρες. Μουτσοκάπας Π., (2009), Μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης «Μέθοδοι διαχείρισης γεωτεχνικών κινδύνων. Αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας.», 163σελ.., Αθήνα. Newmark, N. M., (1965), "Effects of Earthquakes on Dams and Embankments", Geotechnique, vol. 15, no. 2, pp Παπαζάχος, Β., Παπαζάχου, Κ., (2003), - Οι σεισμοί της Ελλάδος, 286σελ. RockLab User s Guide, (2007), Numerical modelling for rock mechanics, pp Seed, H. B. and Idriss, I. M "Ground Motions and Soil Liquefaction During Earthquakes", Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, California, Monograph Series, p. 13. Skarlatoudis, A.A., C.B. Papazachos, B.N. Margaris, N. Theodulidis, Ch Papaioannou, I. Kalogeras, E.M. Scordilis and V. Karakostas (2003) Empirical peak ground motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece, Bull Seism. Soc. Am., 93, Wieczorek, G. F., Wilson, R. C. and Harp, E. L., (1985), "Map of Slope Stability During Earthquakes in San Mateo County, California", U.S. Geological Survey Miscellaneous Investigations Map I E, scale 1: Wilson, R. C., and Keefer D. K., (1985), "Predicting Areal Limits of Earthquake Induced Landsliding, Evaluating Earthquake Hazards in the Los Angeles Region", U.S.G.S Professional Paper, Ziony, J. I., Editor, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 8

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση,

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση, ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 10ης ΑΣΚΗΣΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ. Γεωλόγος Issue #: [Date]

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός πρανών µε το κριτήριο των προκαλούµενων από σεισµό µόνιµων µετατοπίσεων

Σχεδιασµός πρανών µε το κριτήριο των προκαλούµενων από σεισµό µόνιµων µετατοπίσεων Σχεδιασµός πρανών µε το κριτήριο των προκαλούµενων από σεισµό µόνιµων µετατοπίσεων Design of slopes with the criterion of the seismic-induced permanent displacements ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Μ. Γ., ρ Μηχ., Π.Μ. &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΤΕΙ Κ. Μακεδονίας Μ. Ψαρουδάκης, Πολ. Μηχανικός ΔΠΘ, MSc Π.Π.

Ν. Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΤΕΙ Κ. Μακεδονίας Μ. Ψαρουδάκης, Πολ. Μηχανικός ΔΠΘ, MSc Π.Π. Ημερίδα ΤΕΕ-ΤΚΜ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, Θεσσαλονίκη 7 Δεκεμβρίου 2015 Ευχαριστίες: Το έργο SciNetNatHaz χρηματοδοτείται μερικώς από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπαθεοδώρου, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα Ν. Κλήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Κ. Παπαθεοδώρου, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα Ν. Κλήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα Ευχαριστίες: Το έργο SciNetNatHaz χρηματοδοτείται μερικώς από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μαύρη Θάλασσα Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ, Π.Λ. ΑΝΙΗΛΙ ΗΣ, Θ.Σ. ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ,.Γ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπαθεοδώρου, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα Νίκος Κλήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Κ. Παπαθεοδώρου, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα Νίκος Κλήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα Ευχαριστίες: Το έργο SciNetNatHaz χρηματοδοτείται μερικώς από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μαύρη Θάλασσα Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Έµφαση σε έργα Οδοποιίας

Εκτίµηση της ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Έµφαση σε έργα Οδοποιίας Εκτίµηση της ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Έµφαση σε έργα Οδοποιίας Στέφανος Χαραλάµπους Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων. Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments

Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων. Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments ΖΑΝΙΑ, Β. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες τεχνητών πρανών-επιχωμάτων και τοίχων αντιστήριξης από σεισμούς στα Ιόνια νησιά. Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο

Αστοχίες τεχνητών πρανών-επιχωμάτων και τοίχων αντιστήριξης από σεισμούς στα Ιόνια νησιά. Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο Αστοχίες τεχνητών πρανών-επιχωμάτων και τοίχων αντιστήριξης από σεισμούς στα Ιόνια νησιά. Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο Κωνσταντία Μάκρα & Εμμανουήλ Ροβίθης Ερευνητές ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ Στόχος Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Στις 21:07 τοπική ώρα, της 16

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπαθεοδώρου, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα Ν. Κλήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

Κ. Παπαθεοδώρου, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα Ν. Κλήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα Ευχαριστίες: Το έργο SciNetNatHaz χρηματοδοτείται μερικώς από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μαύρη Θάλασσα Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίµηση Κινδύνου Κατολίσθησης Οδικών Πρανών κατά µήκος των Οδών Σέρρες Λαϊλιάς και Σέρρες - Εξοχή

Ποσοτική Εκτίµηση Κινδύνου Κατολίσθησης Οδικών Πρανών κατά µήκος των Οδών Σέρρες Λαϊλιάς και Σέρρες - Εξοχή 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, Νο. P124 Ποσοτική Εκτίµηση Κινδύνου Κατολίσθησης Οδικών Πρανών κατά µήκος των Οδών Σέρρες Λαϊλιάς και Σέρρες - Εξοχή Quantitative Landslide Risk Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Επιδεκτικότητα κατολίσθησης πρανών της οδού Σερρών - Λαϊλιά

Επιδεκτικότητα κατολίσθησης πρανών της οδού Σερρών - Λαϊλιά 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, Νο. P123 Επιδεκτικότητα κατολίσθησης πρανών της οδού Σερρών - Λαϊλιά Landslide susceptibility along the Serres-Lailias road ΑΛΕΞΟΥ Η, Μ.Ν. ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύμμετρη ολίσθηση σώματος από παλμικές διεγέρσεις ή εγγύς-τουρήγματος

Ασύμμετρη ολίσθηση σώματος από παλμικές διεγέρσεις ή εγγύς-τουρήγματος Ασύμμετρη ολίσθηση σώματος από παλμικές διεγέρσεις ή εγγύς-τουρήγματος καταγραφές. Asymmetric block sliding from idealized pulse wavelets and near-fault ground motions. ΓΑΡΙΝΗ, Ε. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΓΚΑΖΕΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Η εφαρμογή των γεωλογικών πληροφοριών σε ολόκληρο το φάσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού τους περιβάλλοντος Η περιβαλλοντική γεωλογία είναι εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V Εισαγωγή - Ορισµοί R=H*V Ο σεισµικός κίνδυνος (R-seismic risk) αποτελεί εκτιµήσεις της πιθανότητας να συµβούν απώλειες που σχετίζονται µε παράγοντες της σεισµικής επικινδυνότητας (ανθρώπινες, κοινωνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση της επιρροής της υδρολογίας των πρανών στην ευστάθειά τους. Simulation of the influence of slopes hydrology on their stability.

Προσοµοίωση της επιρροής της υδρολογίας των πρανών στην ευστάθειά τους. Simulation of the influence of slopes hydrology on their stability. Προσοµοίωση της επιρροής της υδρολογίας των πρανών στην ευστάθειά τους. Simulation of the influence of slopes hydrology on their stability. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΚΟΝΑΞΗ Φ. Αγρονόµος

Διαβάστε περισσότερα

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7.1 Σύνοψη Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο τη µελέτη του φαινοµένου της ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και τη δηµιουργία νέων εµπειρικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &E8, Μικροζωνικές Γ. Δ. Μπουκοβάλας ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Δεκέμβριος 8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Ανάλυση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Ανάλυση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Ανάλυση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης Probabilistic and Deterministic Seismic Hazard Assessment in the Area of Thessaloniki ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ, Σ.Κ. Γεωλόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11 η -12 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11 η -12 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Καπόγιαννη 1, Μιχαήλ Σακελλαρίου 2, Ιωάννης Καλογεράς 3

Ελένη Καπόγιαννη 1, Μιχαήλ Σακελλαρίου 2, Ιωάννης Καλογεράς 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 1893 Ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τον αντισεισμικό σχεδιασμό οπλισμένων πρανών σύνθετης γεωμετρίας Integrated

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 05 Τίτλος: «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ν. Μαγνησίας και η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζονται από υψηλή σεισμικότητα. Ισχυροί σεισμοί έχουν πλήξει επανειλλημένα την περιοχή και ειδικά την πόλη του Βόλου. Τον τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ ΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

Comparative Study of Two-Dimensional and Three-Dimensional Slope Stability Analyses.

Comparative Study of Two-Dimensional and Three-Dimensional Slope Stability Analyses. Συγκριτική Θεώρηση ισδιάστατων και Τρισδιάστατων Αναλύσεων Ευστάθειας Πρανών Comparative Study of Two-Dimensional and Three-Dimensional Slope Stability Analyses. ΓΑΚΗΣ, Α. ΤΣΟΤΣΟΣ, ΣΤ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικά σενάρια και τρωτότητα δικτύων κοινής ωφελείας και υποδομών στην πόλη των Γρεβενών

Σεισμικά σενάρια και τρωτότητα δικτύων κοινής ωφελείας και υποδομών στην πόλη των Γρεβενών Σεισμικά σενάρια και τρωτότητα δικτύων κοινής ωφελείας και υποδομών στην πόλη των Γρεβενών Seismic scenarios and vulnerability assessment of lifelines and infrastructures in the city of Grevena ΚΑΚΔΕΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 97 Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Αστοχίας Αναχωμάτων λόγω Σεισμικής Φόρτισης

Μεθοδολογία για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Αστοχίας Αναχωμάτων λόγω Σεισμικής Φόρτισης Μεθοδολογία για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Αστοχίας Αναχωμάτων λόγω Σεισμικής Φόρτισης A Simplified Methodology for the Seismic Vulnerability Assessment of Earthen Levees ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΚΚΟΥ, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης The Role of the Local Soil Conditions in the Seismic Risk Assessment of the

Διαβάστε περισσότερα

Νέα µεθοδολογία εκτίµησης σεισµικών συντελεστών για τη ψευδοστατική ανάλυση ευστάθειας πρανών χωµάτινων φραγµάτων

Νέα µεθοδολογία εκτίµησης σεισµικών συντελεστών για τη ψευδοστατική ανάλυση ευστάθειας πρανών χωµάτινων φραγµάτων Νέα µεθοδολογία εκτίµησης σεισµικών συντελεστών για τη ψευδοστατική ανάλυση ευστάθειας πρανών χωµάτινων φραγµάτων A.Γ. Παπαδηµητρίου Λέκτορας. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ Γ.. Μπουκοβάλας Καθηγητής. Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η ανάλυση ευστάθειας βραχώδους πρανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ 1 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ 2 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ 3 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Foundation of Structures on Isolated Slabs with Concrete Piles οn Soft and Liquifiable

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική Απόκριση Χωµατίνου Φράγµατος µε Ακριβείς καί Απλοποιηµένες Μεθόδους Εφαρµογή στο Φράγµα Αστερίου

Σεισµική Απόκριση Χωµατίνου Φράγµατος µε Ακριβείς καί Απλοποιηµένες Μεθόδους Εφαρµογή στο Φράγµα Αστερίου Σεισµική Απόκριση Χωµατίνου Φράγµατος µε Ακριβείς καί Απλοποιηµένες Μεθόδους Εφαρµογή στο Φράγµα Αστερίου Seismic Response Analysis of Earthfill Dams Using Rigorous and Simplified Methods The Case of Αsterios

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη The Effect Of Rate Of Displacement On The Residual Strength Of Weathered Flysch ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 05 Τίτλος: «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την ΕπικαιροποίησηΓνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 6η ΑΣΚΗΣΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1892 Μεθοδολογία τριδιάστατης ανάλυσης βραχοπτώσεων λόγω σεισμού. Εφαρμογή στον σεισμό της Λευκάδας 14/08/2003,

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η προσομοίωση της σεισμικής κίνησης με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων για τους εδαφικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Συμπεριφορά υπόγειων αγωγών Φυσικού Αερίου υπό σεισμική φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 14/4/2006

Θεσσαλονίκη 14/4/2006 Θεσσαλονίκη 14/4/2006 ΘΕΜΑ: Καταγραφές δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ από τη πρόσφατη δράση στη περιοχή της Ζακύνθου. Στις 01:05 (ώρα Ελλάδας) της 5 ης Απριλίου 2006 συνέβη στο θαλάσσιο χώρο της Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μετά την καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων µέσω της τεχνικής γεωραντάρ, ακολούθησε η επεξεργασία και ανάλυσή τους. Σκοπός της επεξεργασίας των αρχικών δεδοµένων που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μ W 6.3 ΤΗΣ 12/06/2017

ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μ W 6.3 ΤΗΣ 12/06/2017 ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μ W 6.3 ΤΗΣ 12/06/2017 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Η αναφορά στη χρήση του περιεχομένου αυτής της έκθεσης είναι η εξής: ΙΤΣΑΚ (2017): Σεισμός Λέσβου Μw 6.3 της 12/06/2017

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία ΓΑΡΙΝΗ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 3

Ευαγγελία ΓΑΡΙΝΗ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, Άρθρο 3 Πρακτικού Ενδιαφέροντος Παράδοξα στην Δυναμική Ολίσθηση Σώματος Υποβαλλομένου σε Εγγύς του Ρήγματος Κραδασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων Elastic displacement response spectra Μάνου Δ. Κ., Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψ. Δρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Πιτιλάκης Κ. Δ., Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...vi 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικό σηµείωµα Στόχος της διατριβής οµή της διατριβής...4

Πρόλογος...vi 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικό σηµείωµα Στόχος της διατριβής οµή της διατριβής...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...vi 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα...1 1.2 Στόχος της διατριβής...3 1.3 οµή της διατριβής...4 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ρευστοποίηση εδαφικών σχηµατισµών...8 2.1 Εισαγωγή...8

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παπαζάχος Κων/νος Εργαστήριο Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ ΣΕΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope.

Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. Μελέτη των Μετακινήσεων των Πρανών Ορυγµάτων πριν από την Αστοχία. A Study on the pre-failure Displacements of an Excavated Slope. ΓΑΚΗΣ, Α. ΤΣΟΤΣΟΣ, ΣΤ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Imperial College, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αστάθεια πρανών γεωφραγµάτων λόγω σεισµικής καταπόνησης

Αστάθεια πρανών γεωφραγµάτων λόγω σεισµικής καταπόνησης Αστάθεια πρανών γεωφραγµάτων λόγω σεισµικής καταπόνησης Β. Ζανιά Υποψήφια ιδάκτωρ, Τοµέας Μηχανικής, Γενικό Τµήµα Πολυτεχνείου Κρήτης Ι. Τσοµπανάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τοµέας Μηχανικής, Γενικό Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Αχιλλέας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1, Γεώργιος ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ 2, Κώστας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 3

Αχιλλέας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1, Γεώργιος ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ 2, Κώστας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 6 Βελτιωμένη Μεθοδολογία Εκτίμησης Σεισμικών Συντελεστών για τη Ψευδο-Στατική Ανάλυση Ευστάθειας Πρανών Χωμάτινων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ευστάθειας Πρανών µε Χρήση Στοχαστικών Μεθόδων

Ανάλυση Ευστάθειας Πρανών µε Χρήση Στοχαστικών Μεθόδων Ανάλυση Ευστάθειας Πρανών µε Χρήση Στοχαστικών Μεθόδων Slope Stability Analyses using Stochastic Methods ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, Π. ΣΤΥΛΙΑΝΙ Η, Ε. ΚΑΒΒΑ ΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υπ. ιδάκτωρ, ΕΜΠ Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: Ηµ/νία παραλαβής : Ηµ/νία παράδοσης :

ΟΝΟΜΑ: Ηµ/νία παραλαβής : Ηµ/νία παράδοσης : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας : Γεωτεχνικής Μηχανικής Εργ/ριο : Εδαφοµηχανικής & Θεµελιώσεων Α. Σ. Τ. Ε. - 1 ΜΑΘΗΜΑ : «Τεχνική Σεισµολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανοτική Μεθοδολογία για τον Υπολογισμό Παραμενουσών Σεισμικών Μετατοπίσεων σε Πρανή

Πιθανοτική Μεθοδολογία για τον Υπολογισμό Παραμενουσών Σεισμικών Μετατοπίσεων σε Πρανή Πιθανοτική Μεθοδολογία για τον Υπολογισμό Παραμενουσών Σεισμικών Μετατοπίσεων σε Πρανή A Probabilistic Methodolog for Estimating Seismic Slope Displacements ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ, Θ. Πολιτικός Μηχανικός, Fugro West,

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική Αριθµητική ιερεύνηση Σεισµικής Απόκρισης Χωµάτινων Φραγµάτων & Υψηλών Επιχωµάτων

Παραµετρική Αριθµητική ιερεύνηση Σεισµικής Απόκρισης Χωµάτινων Φραγµάτων & Υψηλών Επιχωµάτων Παραµετρική Αριθµητική ιερεύνηση Σεισµικής Απόκρισης Χωµάτινων Φραγµάτων & Υψηλών Επιχωµάτων Parametrical Investigation of Seismic Response of Earth Dams & Tall Embankments via Numerical Analyses ΑΝ ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισµικός σχεδιασµός µεγάλων χωµάτινων φραγµάτων µε κριτήρια επιτελεστικότητας

Αντισεισµικός σχεδιασµός µεγάλων χωµάτινων φραγµάτων µε κριτήρια επιτελεστικότητας Αντισεισµικός σχεδιασµός µεγάλων χωµάτινων φραγµάτων µε κριτήρια επιτελεστικότητας Γ.. Μπουκοβάλας Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. A.Γ. Παπαδηµητρίου Επίκουρος καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Investigation of effectiveness of piles as landslide countermeasure ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.T. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα