Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.)"

Transcript

1 400 Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) Α. Τσιρούκης 1,2, Κ. Γεωργίου 2, Σ. Βέργος 1 & Κ.Α. Θάνος 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Καρδίτσα 2 Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα Περίληψη Η Ιπποκαστανιά (Αesculus hippocastanum L., Hippocastanaceae) είναι φυλλοβόλο δένδρο, ενδηµικό της Βαλκανικής. Η φυσική, γεωγραφική της κατανοµή περιορίζεται στην Ελλάδα και σε πολύ µικρότερο βαθµό στην Αλβανία και στην ΠΓ Μ. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και χαρτογραφείται, για πρώτη φορά, η λεπτοµερής εξάπλωση του είδους στην Ελλάδα. Με επιτόπιες επισκέψεις, κατά το διάστηµα Μάρτιος 2005 Αύγουστος 2006, διαπιστώθηκε η παρουσία του είδους σε 98 υποπληθυσµούς που εντοπίζονται στους ορεινούς όγκους της Ηπείρου, της. Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεά Ελλάδας. Για κάθε υποπληθυσµό καταµετρήθηκε το σύνολο των ενηλίκων ατόµων (συνολικά 1464 ενήλικα άτοµα σε όλη την Ελλάδα) και έγινε καταγραφή διαφόρων αβιοτικών και βιοτικών παραµέτρων: γεωγραφικές συντεταγµένες, γεωλογικό υπόστρωµα, υψόµετρο, κλίση, έκθεση, επιφάνεια κατάληψης, τύπος ενδιαιτήµατος, συνοδά είδη, βαθµός φυσικής αναγέννησης κ.α. Από την µαθηµατική επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψαν γραφήµατα και συµπεράσµατα σχετικά µε την κατανοµή του µεγέθους των υποπληθυσµών, την κατακόρυφη εξάπλωση, τα οικολογικά χαρακτηριστικά του ενδιαιτήµατος, την ικανότητα αναγέννησης κλπ. Επιπλέον, εκτιµήθηκαν οι εξωγενείς κίνδυνοι - απειλές που αντιµετωπίζει το είδος (παγετός, πληµµύρες, ξηρασία, πυρκαγιές, κατανάλωση σπερµάτων από διάφορα ζώα, υλοτοµία, συλλογή σπερµάτων για φαρµακευτικούς λόγους). Τέλος, µε εφαρµογή του λογισµικού RAMAS, εκτιµάται η κατάσταση διατήρησης της ιπποκαστανιάς στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια της IUCN: Κρισίµως Κινδυνεύον [B2ab(iv,v)]. Conservation status of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in Greece A. Tsiroukis 1,2, K. Georghiou 2, S. Vergos 1 & C.A. Thanos 2 1 Dept. of Forestry and Natural Environment Management, Karditsa, Greece 2 Dept. of Biology, University of Athens, GR-15784, Athens, Greece Horse chestnut (Αesculus hippocastanum L., Hippocastanaceae) is a deciduous tree endemic to the Balkan Peninsula. Its natural, geographical distribution is restricted to Greece and to a lesser extent Albania and FYROM. This work presents, for the first time, a detailed map of the occurrence of the species in Greece. Through onsite visits carried out during the period March 2005 August 2006, the presence of horse chestnut has been verified to occur in 98 subpopulations, on the mountains of Epirus, W. Macedonia, Thessaly and Sterea Ellas. For each subpopulation, all adult individual plants have been counted (a total of 1464 trees in Greece) along with data recorded on various biotic and abiotic parameters (geographical coordinates, geological substratum, altitude, slope, exposure, area of occupancy, habitat type, accompanying taxa, degree of natural

2 401 regeneration etc). The mathematical elaboration of these data has produced graphs and conclusions related to the subpopulation size, the altitudinal occurrence, the ecological characteristics of the species habitat, the regenerative capacity etc. Furthermore, the threats to the species have been also evaluated (frost, flooding, drought, wildfire, seed predation by animals, felling, seed collection for pharmaceutical reasons). Finally, the conservation status of Αesculus hippocastanum in Greece has been assessed according to the new IUCN criteria and with the help of RAMAS software: Critically Endangered [B2ab(iv,v)]. Εισαγωγή Η Ιπποκαστανιά, Αesculus hippocastanum L., είναι φυλλοβόλο δένδρο που ανήκει στην οικογένεια Hippocastanaceae, µέσου ύψους 20-30m, ενδηµικό της Βαλκανικής. Τα φύλλα είναι σταυροειδώς αντίθετα, µεγάλα, µε µακρύ µίσχο µήκους 15-20cm, σύνθετα, µε 5-7 παλαµοειδή φυλλάρια (Αθανασιάδης 1986). Η κόµη είναι πλατιά και πυκνή ενώ η διάµετρος του κορµού σε ενήλικα δένδρα µε καλές συνθήκες αύξησης µπορεί να φθάσει τα 80-90cm. Η φυσική, γεωγραφική της κατανοµή περιορίζεται στην Ελλάδα και σε πολύ µικρότερο βαθµό στην Αλβανία και στην ΠΓ Μ. Αναφέρεται επίσης και σε µία περιοχή της Βουλγαρίας (Lack 2000), που όµως τόσο η µεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους υποπληθυσµούς όσο και άλλες ενδείξεις οδηγούν στην άποψη ότι πρόκειται για µη αυτόχθονη παρουσία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και χαρτογραφείται για πρώτη φορά, η λεπτοµερής εξάπλωση του είδους στην Ελλάδα και γίνεται καταγραφή και επεξεργασία διαφόρων βιοτικών και αβιοτικών παραµέτρων που αφορούν το είδος και τον οικότοπό του. Τέλος, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, εκτιµάται η κατάσταση διατήρησης της ιπποκαστανιάς στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια της IUCN (World Conservation Union 2001). Μεθοδολογία Κατά το διάστηµα Μάρτιος 2005 Αύγουστος 2006, πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στους ορεινούς όγκους των γεωγραφικών διαµερισµάτων της Ηπείρου, της. Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αποστολές έγιναν τόσο σε θέσεις γνωστές από τη δηµοσιευµένη βιβλιογραφία (Halacsy 1901, 1902, 1904, Strid 1976, Bergmeier 1990, Strid & Tan 2000, Avtzis & Avtzis 2002) όσο και σε περιοχές που επελέγησαν από την επεξεργασία διαφόρων ενδείξεων και πληροφοριών (συναδέλφων της ασικής Υπηρεσίας καθώς επίσης κτηνοτρόφων και υλοτόµων των ορεινών περιοχών).

3 402 Σε όλες τις αποστολές εξακριβώθηκε (ή όχι) η παρουσία του είδους και καταγράφηκαν οι γεωγραφικές συντεταγµένες (µε σύστηµα GPS) και οι ακριβείς τοποθεσίες-τοπωνύµια. Προσδιορίστηκε η αυτοτέλεια καθενός υποπληθυσµού (στη βάση της απόστασης από τον πλησιέστερο, οπότε ορισµένες θέσεις εµφάνισης ενοποιήθηκαν σε έναν υποπληθυσµό) και καταµετρήθηκαν µέχρις ενός όλα τα ενήλικα άτοµα Έγινε ακόµη κατά προσέγγιση υπολογισµός των επιφανειών κατάληψης κάθε υποπληθυσµού. Καταγράφηκαν επίσης οι οικολογικές συνθήκες εµφάνισης και οι παράγοντες απειλής των πληθυσµών, ο τύπος του ενδιαιτήµατος, βιοµετρικά δεδοµένα του είδους (ύψος, διάµετρος), ο βαθµός φυσικής αναγέννησης, τα συνοδά είδη, καθώς επίσης το υψόµετρο και αδροµερή στοιχεία για το γεωλογικό υπόστρωµα, την κλίση και την έκθεση του οικοτόπου. Όλα τα δεδοµένα υφίστανται επεξεργασία τόσο στο σύνολο των εµφανιζόµενων υποπληθυσµών όσο και στο σύνολο των καταµετρηθέντων ατόµων προκειµένου να εξαχθούν τα αντίστοιχα συµπεράσµατα. Τέλος, µε βάση όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και µε τη χρήση του λογισµικού RAMAS Red List εκτιµάται η κατάσταση διατήρησης της ιπποκαστανιάς στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια της IUCN (World Conservation Union 2001). Αποτελέσµατα Συζήτηση Η παρουσία του είδους στην Ελλάδα καταγράφηκε σε 98 υποπληθυσµούς (sensu IUCN) όπως παρουσιάζονται στο Σχήµα 1. Το σύνολο των υποπληθυσµών βρίσκεται κατά µήκος των 2 κύριων ορογραµµών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, στους ορεινούς όγκους των γεωγραφικών διαµερισµάτων της Ηπείρου, της. Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας (σε 14 νοµούς). Ανά 25 υποπληθυσµοί εντοπίζονται στην Πίνδο και στον Κίσαβο ενώ ακολουθούν: Άγραφα (11), Βαρδούσια (7), Τύµφη (6), Όλυµπος (5), Βόιο (2), Καπροβούνι (2), Κοκκινόλακος-Χατζή (2), Μαυροβούνι (2), Παρνασσός (2), Τυµφρηστός (2), Αθαµανικά Όρη (1), Βουλγάρα (1), Καλιακούδα (1), Οίτη (1), Όρη Ναυπακτίας (1), Πιέρια (1), Πήλιο (1). Καταµετρήθηκαν συνολικά 1464 ενήλικα άτοµα ιπποκαστανιάς, εκ των οποίων τα 551 απαντούν στην οροσειρά της Πίνδου (37,6% του συνόλου των ατόµων) και ακολουθούν ο Κίσαβος (10,0%), τα Άγραφα (9,9%), τα Βαρδούσια (8,7%) και το Βόϊο (8,3%). Το µέγεθος των υποπληθυσµών κυµαίνεται σηµαντικά (από 1 έως 153 άτοµα) ενώ ο µαθηµατικός µέσος υποπληθυσµός περιλαµβάνει

4 403 µόλις 15 ενήλικα δένδρα. Πολλοί υποπληθυσµοί αποτελούνται από µικρές συστάδες 2-5 ατόµων ενώ το 63% των υποπληθυσµών της Ιπποκαστανιάς ανήκει στην κλάση 1-10 άτοµα. Συµπεραίνεται λοιπόν ο εξαιρετικά µεγάλος κατακερµατισµός της φυσικής κατανοµής του είδους στην Ελλάδα και η συνακόλουθη ευάλωτη κατάστασή του. Σχήµα 1. Η φυσική, γεωγραφική κατανοµή της Aesculus hippocastanum L. στην Ελλάδα. (Ο χάρτης έγινε µε τη χρήση του λογισµικού της Flora Hellenica, από τον Prof. Arne Strid.) Οι επιφάνειες κατάληψης κάθε υποπληθυσµού παρουσιάζουν αντίστοιχα µεγάλο εύρος (από µερικές δεκάδες τετραγωνικά µέτρα έως 10,8ha), η δε κατανοµή συχνοτήτων των επιφανειών κατάληψης παρουσιάζει 2 µέγιστα, στις κλάσεις m 2 (17%) και m 2 (28%).

5 404 Η Ιπποκαστανιά εµφανίζεται µε επίσης µεγάλη κατακόρυφη εξάπλωση, από τα 218m (Κίσαβος) µέχρι τα 1485m (Μικρά Όντρια, Καστοριά). Από τα διαγράµµατα κατανοµής συχνοτήτων εµφάνισης συναρτήσει υψοµέτρου παρατηρείται µέγιστο στην κλάση m, τόσο στο σύνολο των ατόµων (35%) όσο και στο σύνολο των πληθυσµών (31%). Μεταξύ των υψοµέτρων m φύονται 1051 άτοµα (72% του συνόλου) που ανήκουν σε 64 υποπληθυσµούς (65% του συνόλου). Το τυπικό ενδιαίτηµα του είδους είναι τα πρανή απότοµων, συνήθως, ρεµάτων µε µόνιµη ή παροδική ροή νερού αλλά εµφανίζεται και µέσα σε δάση ή σε πρανή δρόµων. Πιο συγκεκριµένα, η καταγραφή έδειξε ότι το 62% του συνόλου των ατόµων απαντά σε ρέµατα µε συνεχή ροή νερού, το 11% σε ρέµατα µε παροδική ροή και το 9% σε ξηρά ρέµατα. Το υπόλοιπο 18% επιµερίζεται κατά 12% µέσα στα δάση και κατά 6% στα πρανή των δρόµων. Η Ιπποκαστανιά θεωρείται κατάλοιπο της τελευταίας παγετώδους περιόδου που επιβιώνει σε καταφύγια (refugia) θέσεων όπου η παρουσία του νερού µετριάζει τις ακραίες θερµοκρασίες. Από τη λεπτοµερή καταγραφή των κυριότερων συνοδών δασικών ειδών κάθε υποπληθυσµού, επικρατεί η παρουσία του είδους Abies borisii regis (σε ποσοστό 52% επί του συνόλου των πληθυσµών) και ακολουθούν τα είδη Fraxinus ornus (41%), Fagus sylvatica (37%), Platanus orientalis (34%), Quercus spp. (22%), Castanea sativa (12%), Salix alba (11%) και Juniperus communis (10%). Ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί η τεκµηρίωση της απουσίας φυσικής αναγέννησης (βαθµός 0) στο 62% των υποπληθυσµών και περιορισµένης αναγέννησης (βαθµός 1) στο 32% ενώ αρκετά καλή αναγέννηση (βαθµός 2) παρατηρήθηκε µόλις στο 6%. Όσον αφορά το γεωλογικό υπόστρωµα, η Ιπποκαστανιά συναντάται σε ενδιαιτήµατα που έχουν περίπου κοινά εδαφικά χαρακτηριστικά. Το είδος φύεται σε υπόστρωµα ενός αδροµερούς υλικού που συγκεντρώνει λεπτόκοκκο έδαφος ανάµεσα στις κροκάλες και τα βαθύτερα στρώµατα. Γενικότερα το είδος φαίνεται πως αναπτύσσεται πάνω σε ορυκτό έδαφος και όχι σε εδάφη µε διαµορφωµένους ορίζοντες. Πρέπει να σηµειώσουµε επίσης πως σε δύο περιπτώσεις (στα Μεγάλα και Μικρά Όντρια, Κοζάνη και Καστοριά, αντίστοιχα) το πέτρωµα είναι καθαρά ασβεστολιθικό σχηµατίζοντας µεγάλους βραχώδεις ογκόλιθους αλλά και υπόγειες υδατοδεξαµενές (καταβόθρες). Ως προς τα βιοµετρικά στοιχεία του είδους διακρίνεται ένα µέσο ύψος περί τα 10-12m και διάµετρος από 25-40cm. Η εµφάνιση των ταξιανθιών και η ωρίµανση των καρπών επηρεάζεται από το υψόµετρο και το µικροκλίµα της περιοχής.

6 405 Οι εξωγενείς κίνδυνοι που απειλούν το είδος εντοπίζονται κυρίως στην καταστροφή των αρτιβλάστων από τα βοοειδή και άλλα κτηνοτροφικά ζώα, καθώς επίσης και από όψιµους παγετούς και σε µικρότερο βαθµό από τον άνθρωπο που ξεριζώνει τα νεαρά φυτά προκειµένου να τα µεταφυτεύσει σε κήπους σπιτιών. Τα ώριµα άτοµα δεν κινδυνεύουν πλέον ιδιαίτερα από την υλοτοµία γιατί οι θέσεις ανάπτυξής τους είναι αρκετά δυσπρόσιτες. Στην υλοτοµία όµως των προηγούµενων αιώνων θα πρέπει να αποδοθεί η συρρίκνωση ή εξαφάνιση ορισµένων υποπληθυσµών (πχ Πήλιο και Χελιδόνα, αντίστοιχα). Το ίδιο το είδος αντιµετωπίζει επίσης εγγενή δυσκολία αναπαραγωγής από το γεγονός ότι παράγει σπέρµατα που κατατάσσονται στην κατηγορία των ανορθόδοξων (recalcitrant) που η αφυδάτωσή τους οδηγεί σε απώλεια βιωσιµότητας ενώ παράλληλα δεν είναι δυνατή η διατήρησή τους (υπό φυσικές ή τεχνητές συνθήκες) περισσότερο από µερικούς µήνες (Rudolf 1974, Berjak & Pammenter 1997). Επιπλέον τα σπέρµατα είναι ληθαργικά κατά την ωρίµανσή τους και απαιτείται σχετικά µακρά περίοδος στρωµάτωσης για την άρση του λήθαργου, γεγονός που χρονοθετεί τη φύτρωση στο τέλος του χειµώνα (Τσιρούκης, αδηµοσίευτα δεδοµένα). Τέλος, επιπρόσθετα επιβαρυντικά στοιχεία αποτελούν το µεγάλο µέγεθος των σπερµάτων (το είδος παράγει τα µεγαλύτερα σπέρµατα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής χλωρίδας), η απουσία γνωστών ζώων-διασπορέων (η διασπορά φαίνεται να ανήκει στους τύπους της βαροχωρίας και της υδροχωρίας) ενώ, τέλος, το είδος παρουσιάζει το φαινόµενο της πληροκαρπίας. Μεταξύ των θηρευτών των σπερµάτων είναι οι κόρακες που κατά το χρόνο διασποράς των σπερµάτων από το µητρικό φυτό (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος) επιτίθενται κατά σµήνη στα σπέρµατα και τα τρυπούν µε το ράµφος τους, οπότε αρχίζουν και σαπίζουν. Ακόµη οι σκίουροι και άλλα τρωκτικά αλλά και ο άνθρωπος (ως συλλέκτης σπερµάτων για φαρµακευτικούς σκοπούς - ρευµατισµούς, αιµορροΐδες κλπ.) αποδεκατίζουν την ετήσια παραγωγή σπερµάτων. Ακραίες εµφανίσεις ξηρασίας, οι σπάνιες περιπτώσεις πυρκαγιάς αλλά και η κλιµατική αλλαγή αποτελούν πρόσθετες απειλές για τη διατήρηση του είδους, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ όψιν τόσο ο κατακερµατισµός των υποπληθυσµών όσο και η δυσκολία φυσικής αναγέννησης. Η Ιπποκαστανιά, Aesculus hippocastanum, εµφανίζεται για πρώτη φορά στη Βάση εδοµένων της IUCN ως είδος για το οποίο δεν υπάρχει πληροφορία (?) για την παγκόσµια κατάσταση διατήρησής του το Έχει κριθεί Απροσδιόριστο [Indeterminate (I)] στην πρώην Γιουγκοσλαβία και Εύτρωτο [Vulnerable (V)] στη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα προστατεύεται από το Προεδρικό ιάταγµα 67/1981 και έχει

7 406 καταγραφεί ως άλλο σηµαντικό είδος σε 6 Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας του ικτύου ΦΥΣΗ Με την εφαρµογή του λογισµικού RAMAS Red list διερευνήθηκε η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια της IUCN, 2001 (v 3.1.) και εκτιµάται ότι το είδος είναι: ΚΡΙΣΙΜΩΣ ΚΙΝ ΥΝΕΥΟΝ (CRITICALLY ENDANGERED) - κριτήρια B2ab(iv,v). Βιβλιογραφία Αθανασιάδης, Ν. (1986). ασική Βοτανική ( ένδρα και θάµνοι των δασών της Ελλάδος) Μέρος ΙΙ. Θεσσαλονίκη. Avtzis, N. & Avtzis, D. (2002). The attack of Aesculus hippocastanum L. by Cameraria ohridella Deschka and Dimic (Lepidoptera: Gracillaridae) in Greece. In: Proceedings of Ecology Survey and Management of Forest Insects, GTR_NE_31. Bergmeier, E. (1990). Wälder und Gebüsche des Niederen Olymp (Kato Olympos, NO- Thessalien). Ein Beitrag zur systematischen und orographischen Vegatationsgliederung Griechenlands. Phytocoenologia 18: Berjak, P. & Pammenter, N.W. (1997). Desiccation-sensitive (recalcitrant) seeds. Pp in: Ellis, R.H., Black, M., Murdoch, A.J. & Hong, T.D. (eds) Basic and Applied Aspects of Seed Biology. Kluwer Academic Publishers. Halácsy, E. de (1901, 1902, 1904). Conspectus Florae Graecae 1, 2, 3. G. Engelmann, Lipsiae. Lack, W. (2000). Lilac and Horse-Chestnut: Discovery and rediscovery. Curtis's Botanical Magazine ser. 6 17: Rudolf, P.O. (1974). Aesculus L., buckeye. Pp in: Schopmeyer, C.S. (tech. coord.) Seeds of woody plants in the United States. Agricultural Handbook 450. USDA Forest Service. Strid, A. (1976). Floristic notes from Mt. Olympos and Mt. Falakron (Boz Dagh), northern Greece. Botaniska Notiser 129: Strid, A. & Tan, Κ. (2000). Flora and Phytogeography of NW Greece (Epirus and W Macedonia). Botanical Institute, University of Copenhagen. World Conservation Union (IUCN) (2001). IUCN Red List Categories and Criteria, v Species Survival Commission, IUCN.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ευριπίδη 18, Τ.Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. / fax

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Κ. Κοσμάς Ν. Γιάσογλου Αικ. Κουναλάκη Ορ. Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 4 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1, ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ. 2, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε. 1, ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. 2 Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας.

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Prediction of post-fire regeneration in burned forest Allepo pines (Pinus halepensis) at Ilia

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Παύλος Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ Λουτρά Θέρμης e-mail: pavkon@fri.gr Περίληψη Οι μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Mountain Full of Beauties and Myths

A Mountain Full of Beauties and Myths Ένα Βουνό Γεμάτο Ομορφιές και Μύθους A Mountain Full of Beauties and Myths Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης Οίτη: Ένα Βουνό Γεμάτο Ομορφιές και Μύθους / Oiti: A Mountain Full of Beauties and Myths

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο Παράρτημα 6.5.4 Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο Έργου: Σελίδα 2 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Γενικές πληροφορίες για τους πληθυσμούς Spermophilus στην Ευρώπη και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΡΥΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Π. ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ, Μ. ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗ, Θ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Δασοκομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Περσεφόνη Σέξτου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc, Δ/νση Δασών Πέλλας. Οδηγός Υπαίθρου Field excursion guide

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Περσεφόνη Σέξτου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc, Δ/νση Δασών Πέλλας. Οδηγός Υπαίθρου Field excursion guide ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 1. Πρόλογος.2 2. Ελληνικά δάση 3 3. Πιερία & Εθνικός Δρυμός Ολύμπου 8 4. Πέλλα (Υπομεσογειακά δάση) 14 5. Χαλκιδική (Μεσογειακά δάση) 27 6. Δράμα (Ελληνική Ροδόπη, Ψυχρόβια δάση)...43

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ 9 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 6 Ορισµός και η έννοια του δικτύου 6 Οφέλη 7 Αλιεία 7 Τουρισµός 8 Επιστηµονική γνώση 8 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ψάρια ανήκουν στα Σπονδυλόζωα και απαντούν τόσο

Τα ψάρια ανήκουν στα Σπονδυλόζωα και απαντούν τόσο ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ 38 Τα ψάρια ανήκουν στα Σπονδυλόζωα και απαντούν τόσο στη θάλασσα όσο και στα εσωτερικά νερά, π.χ. σε ποταμούς και λίμνες. Από τις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 25 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 25 th ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 25 ο Ετήσιο Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του Καθηγητή Γεωργίου Πανταζή 29 η Μαΐου 1 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

DISSEMINATION OF FINDINGS TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY

DISSEMINATION OF FINDINGS TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action D.6 Deliverable D.6.1 LIFE07NAT/GR/000296 DISSEMINATION OF FINDINGS TO THE SCIENTIFIC COMMUNITY

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα