Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ"

Transcript

1 Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ Αςκιςεισ Ρίνακεσ Τιμϊν Άσκηση 1 η Γίλεηαη o παξαθάησ αιγόξηζκνο, ζηνλ νπνίν έρνπλ αξηζκεζεί νη εληνιέο εθρώξεζεο: Αιγόξηζκνο Πνιιαπιαζηαζκόο Γεδνκέλα //α,β// Αλ α > β ηόηε αληηκεηάζεζε α, 1 γ 0 Όζν α > 0 επαλάιαβε 2 δ α mod 10 Όζν δ > 0 επαλάιαβε 3 δ δ 1 4 γ γ + β Τέινο_επαλάιεςεο 5 α α div 10 6 β β * 10 Τέινο_επαλάιεςεο Απνηειέζκαηα //γ// Τέινο πνιιαπιαζηαζκόο Δπίζεο δίλεηαη ππόδεηγκα πίλαθα (πίλαθαο ηηκώλ), κε ζπκπιεξσκέλεο ηηο αξρηθέο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ α,β (ηηκέο εηζόδνπ), θαζώο θαη ηεο εληνιήο εθρώξεζεο κε αξηζκό 1. Α. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ πίλαθα θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε, εθηειώληαο ηνλ αιγόξηζκν κε αξρηθέο ηηκέο α = 20, β = 50 (πνπ ήδε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα). Γηα θάζε 1

2 εληνιή εθρώξεζεο πνπ εθηειείηαη λα γξάςεηε ζε λέα γξακκή ηνπ πίλαθα: α. Τνλ αξηζκό ηεο εληνιήο πνπ εθηειείηαη (ζηελ πξώηε ζηήιε). β. Τε λέα ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ επεξεάδεηαη από ηελ εληνιή (ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε). Μνλάδεο 10 Β. Να γξάςεηε ηκήκα αιγνξίζκνπ, πνπ ζα έρεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ εληνιή: Αλ α > β ηόηε αληηκεηάζεζε α, β ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εληνιή αληηκεηάζεζε. Μνλάδεο 5 Γ. Να γξάςεηε ηκήκα αιγνξίζκνπ, πνπ ζα έρεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ην παξαθάησ ηκήκα: δ α mod 10 Όζν δ > 0 επαλάιαβε δ δ 1 γ γ + β Τέινο_επαλάιεςεο ρξεζηκνπνηώληαο αληί ηεο εληνιήο Όζν ηελ εληνιή Γηα. Σην λέν ηκήκα αιγνξίζκνπ λα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν ηηο κεηαβιεηέο α, β, γ, δ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αξρηθό ηκήκα. Μνλάδεο 5 2

3 Λφςθ α. Αριθμός εντολών α β γ δ B. Αλ α > β ηόηε temp α α β β temp Τέινο_αλ Γ. Γηα δ από (α mod 10) κέρξη 1 κε_βήκα -1 γ γ + β Τέινο_επαλάιεςεο 3

4 Άςκθςθ 2 θ Γίλεηαη o παξαθάησ αιγόξηζκνο, ζηνλ νπνίν έρνπλ αξηζκεζεί νη εληνιέο εθρώξεζεο: 1 Γηάβαζε Χ 2 Όζν X > 1 επαλάιαβε 3 Aλ Χ mod 2=0 ηόηε 4 Χ Χ div 2 5 Αιιηώο 6 Χ 3 * Χ Τέινο_αλ 8 Τέινο_επαλάιεςεο Δπίζεο δίλεηαη ην παξαθάησ ππόδεηγκα πίλαθα (πίλαθαο ηηκώλ), κε ζπκπιεξσκέλε ηελ αξρηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Χ. Αριθμός Εντολής Χ Χ > 1 Χ mod 2= Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ πίλαθα θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε, εθηειώληαο ηνλ αιγόξηζκν κε αξρηθή ηηκή Χ=5 (πνπ ήδε θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα). Α. Γηα θάζε εληνιή πνπ εθηειείηαη λα γξάςεηε ζε λέα γξακκή ηνπ πίλαθα ηα εμήο: 1. Τνλ αξηζκό ηεο εληνιήο πνπ εθηειείηαη (ζηελ πξώηε ζηήιε). 2. Αλ ε γξακκή πεξηέρεη εληνιή εθρώξεζεο, ηε λέα ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε. Αλ ε γξακκή πεξηέρεη έιεγρν ζπλζήθεο, ηελ ηηκή ηεο ζπλζήθεο (Αιεζήο, Ψεπδήο) ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε. Μνλάδεο 16 4

5 Β. Να θάλεηε ηε δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ (δηάγξακκα ξνήο). Μνλάδεο 4 Λφςθ Α. B. Αρικμόσ εντολισ Χ Χ > 1 X mod 2 = αλθκισ 3 ψευδισ αλθκισ 3 αλθκισ αλθκισ 3 αλθκισ αλθκισ 3 αλθκισ αλθκισ 3 αλθκισ ψευδισ 5

6 Άσκηση 3η Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ κε αξηζκεκέλεο εληνιέο γηα εύθνιε αλαθνξά ζε απηέο. Κάζε εληνιή πεξηέρεη έλα ή δύν θελά (ζεκεησκέλα κε ), πνπ ην θαζέλα αληηζηνηρεί ζε κία ζηαζεξά ή κία κεηαβιεηή ή έλαλ ηειεζηή. Δπίζεο δίλεηαη πίλαθαο όπνπ θάζε γξακκή αληηζηνηρεί ζηε δηπιαλή εληνιή ηνπ ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ θαη θάζε ζηήιε ζε κία ζέζε κλήκεο (κεηαβιεηή). Η θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα πνπ έρεη ε εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο εληνιήο ζηε κλήκε: ζπγθεθξηκέλα, δείρλεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηελ νπνία επεξεάδεη ε εληνιή. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο θαζεκηάο εληνιήο θαη δίπια λα ζεκεηώζεηε ηε ζηαζεξά, ηε κεηαβιεηή, ή ηνλ ηειεζηή πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ην θάζε θελό ηεο εληνιήο ώζηε λα έρεη ην απνηέιεζκα πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα, σο εμήο: Α. Γηα ηηο εληνιέο 1 θαη 2, λα ζεκεηώζεηε ζηαζεξέο ηηκέο. 6

7 Β. Γηα ηηο εληνιέο 3,7,10 θαη 11, λα ζεκεηώζεηε ηειεζηέο, θαη γηα ηηο ππόινηπεο, λα ζεκεηώζεηε κεηαβιεηέο. Λφςθ > 4. Α 5. Β, Α 6. Δ, Ε Β 9. Ζ , 7

8 Άσκηση 4η Γίλεηαη ν κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο C κε έμη ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληίζηνηρα ηηο παξαθάησ ηηκέο: 2, 5, 15, 1, 32, 14 θαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ: min 100 max -100 Για i από 1 μζχρι 6 με_βιμα 2 Α C*i+ B C*i+1+ Αν A < B τότε Lmin A Lmax B Αλλιϊσ Lmin B Lmax A Τζλοσ_αν Αν Lmin < min τότε min Lmin Τζλοσ_αν Αν Lmax > max τότε max Lmax Τζλοσ_αν Εκτφπωςε Α, Β, Lmin, Lmax, min, max Τζλοσ_επανάλθψθσ D min * max Εκτφπωςε D Να εθηειέζεηε ην παξαπάλσ ηκήκα αιγνξίζκνπ θαη λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο: 8

9 α. Τηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ Α, Β, Lmin, Lmax, min θαη max, όπσο απηέο εθηππώλνληαη ζε θάζε επαλάιεςε. Μνλάδεο 18 β. Τελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο D πνπ εθηππώλεηαη. Μνλάδεο 2 Λφςθ i A B D min max Lmin Lmax C[1] C[2] C[3] C[4] C[5] C[6] Αρχικοποίθςθ θ επανάλθψθ θ επανάλθψθ θ επανάλθψθ Θα εκτυπωκοφν οι τιμζσ: , , , -32 9

10 Άςκθςθ 5θ Γίλεηαη ν παξαθάησ αιγόξηζκνο : Αλγόρικµοσ Αρικµοί_ΜΕΡΕΝ ιάβαςε Α Β 4 C 2 Aρχι_επανάλθψθσ Β (Β ^ 2) 2 Εµφάνιςε Β C C + 1 Μζχρισ_ότου C > (A 1) D (2 ^ A) 1 E B MOD D Εµφάνιςε D Αν E = 0 τότε F (2 ^ (C 1)) * D Εµφάνιςε "Σζλειοσ αρικµόσ:", F G 0 Πςο F > 0 επανάλαβε G G + 1 F F DIV 10 Τζλοσ_επανάλθψθσ Εµφάνιςε G Τζλοσ_αν Τζλοσ Αρικµοί_ ΜΕΡΕΝ Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο ηηκέο πνπ ηππώλεη ν παξαπάλσ αιγόξηζκνο, αλ ηνπ δώζνπκε ηηκέο εηζόδνπ: α. 3, Μνλάδεο 12 β. 4, Μνλάδεο 8 10

11 Άςκθςθ 6θ Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ και μια ςυνάρτθςθ: Διάβαςε Κ L 2 A 1 Πςο Α < 8 επανάλαβε Αν Κ MOD L = 0 τότε X Fun (A, L) Αλλιϊσ X A + L Τζλοσ_αν Εμφάνιςε L, A, X A A + 2 L L + 1 Τζλοσ_επανάλθψθσ... Συνάρτθςθ Fun (Β, Δ) : ΑΚΕΑΙΗ Μεταβλθτζσ Ακζραιεσ: Β, Δ Αρχι Fun (Β + Δ) DIV 2 Τζλοσ_ςυνάρτθςθσ Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν L, A, X, όπωσ αυτζσ εκτυπϊνονται ςε κάκε επανάλθψθ, όταν για είςοδο δϊςουμε τθν τιμι 10. Μονάδεσ 20 11

12 Λφςθ Κυρίωσ Ρρόγραμμα Υποπρόγραμμα K L A X B Δ Αρχικοποίθςθ : < 8, ιςχφει 1 θ επανάλθψθ 10 mod 2 =0 ιςχφει Κλιςθ ςυνάρτθςθσ 1 2 Επιςτροφι ςτο πρόγραμμα 1 Ρράξεισ < 8, ιςχφει 2 θ επανάλθψθ 10 mod 3 =0 δεν ιςχφει 6 Ρράξεισ < 8, ιςχφει 3 θ επανάλθψθ 10 mod 4 =0 δεν ιςχφει 9 Ρράξεισ < 8, ιςχφει 4 θ επανάλθψθ 10 mod 5 =0 ιςχφει Κλιςθ ςυνάρτθςθσ 7 5 Επιςτροφι ςτο πρόγραμμα 6 Ρράξεισ < 8, ιςχφει τερματιςμόσ επανάλθψθσ Θα εκτυπωκοφν οι τιμζσ: 2 1 1, 3 3 6, 4 5 9,

13 Άςκθςθ 7 θ ίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και υποπρογράμματα: ΡΟΓΑΜΜΑ Κλιςθ_Τποπρογραμμάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΑΙΕΣ: α, β, χ ΑΧΗ α <- 1 β <- 2 ΑΧΗ_ΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝ α<= 4 ΤΟΤΕ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, β, χ) ΑΛΛΙΩΣ χ <- υν1(α, β) ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΓΑΨΕ α, β, χ ΜΕΧΙΣ_ΟΤΟΥ χ > 11 ΓΑΨΕ χ ΤΕΛΟΣ_ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Κλιςθ_Τποπρογραμμάτων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ1 (λ, κ, μ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΑΙΕΣ: κ, λ, μ ΑΧΗ κ <- κ + 1 λ <- λ + 3 μ <- κ + λ ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΤΗΣΗ υν1(ε, η): ΑΚΕΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΑΙΕΣ: ε, η ΑΧΗ η <- η + 2 ε <- ε * 2 υν1 <- ε + η ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΤΗΣΗΣ Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τισ τιμζσ που κα εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ. Μονάδεσ 20 13

14 Λφςθ Κφριο πρόγραμμα Διαδικαςία Συνάρτθςθ α β χ λ κ μ ε η Κφριο πρόγραμμα αρχικοποίθςθ 1 2 1θ επανάλθψθ 1 <= 4, ιςχφει Κλθςθ διαδικαςίασ 1 2 Εκτζλεςθ διαδικαςίασ Επιςτροφι ςτο κφριο πρόγραμμα > 11, δεν ιςχφει - 2θ επανάλθψθ 4 <= 4, ιςχφει Κλιςθ διαδικαςίασ Εκτζλεςθ διαδικαςίασ Επιςτροφι ςτο κφριο πρόγραμμα > 11, δεν ιςχφει - 3θ επανάλθψθ 7 <= 4, δεν ιςχφει Κλιςθ ςυνάρτθςθσ 7 4 Εκτζλεςθ ςυνάρτθςθσ 14 6 Επιςτροφι ςτο κφριο πρόγραμμα 20 20> 11, ιςχφει - τερμ επανάλθψθσ Θα εμφανιςτοφν οι τιμζσ 4 3 7, , , 20 14

15 Διάφορεσ Αςκιςεισ (1 ο και 2 ο Θζμα) Άςκθςθ 1 θ Ο παρακάτω αλγόρικμοσ αποτελεί τμιμα μθ δομθμζνου προγράμματοσ. Να γράψεισ αλγόρικμο ςχεδιαςμζνο με τισ αρχζσ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ, που να εκτελεί τισ ίδιεσ λειτουργίεσ. ΑΡΧΗ ΟΟ ςυνκικθ1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Εντολι 2 ΑΝ ςυνκικθ3 ΣΟΣΕ Εντολι4 Πιγαινε ςτο Σζλοσ ΑΛΛΙΩ Εντολι5 ΣΕΛΟ_ΑΝ ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΛΟ Λφςθ όςο ςυνκικθ1 επανάλαβε Εντολι 2 αν ςυνκικθ3 τότε Εντολι4 ςυνκικθ1 ψευδισ αλλιϊσ Εντολι5 τζλοσ_επανάλθψθσ 15

16 Άςκθςθ 2θ Ο παρακάτω αλγόρικμοσ αποτελεί τμιμα μθ δομθμζνου προγράμματοσ. Να γράψεισ αλγόρικμο ςχεδιαςμζνο με τισ αρχζσ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ, που να εκτελεί τισ ίδιεσ λειτουργίεσ. ΑΡΧΗ ΑΝ ςυνκικθ1 ΣΟΣΕ Εντολι1 ΑΝ ςυνκικθ2 ΣΟΣΕ Εντολι2 Εντολι3 Πιγαινε ςτθν Εντολι5 ΣΕΛΟ_ΑΝ Εντολι4 Εντολι5 Πιγαινε ςτθν Αρχι ΣΕΛΟ_ΑΝ Εντολι3 ΣΕΛΟ Λφςθ όςο ςυνκικθ1 επανάλαβε Εντολι1 αν ςυνκικθ2 τότε Εντολι2 Εντολι3 αλλιϊσ Εντολι4 Εντολι5 τζλοσ_επανάλθψθσ Εντολι3 16

17 Άςκθςθ 3θ Αν θ μεταβλθτι Α ζχει τθν τιμι 10, θ μεταβλθτι Β ζχει τθν τιμι 5 και θ μεταβλθτι Γ ζχει τθν τιμι 3 ποιεσ από τισ παρακάτω εκφράςεισ είναι αλθκείσ και ποιεσ ψευδείσ. Α. ΟΧΙ (Α >Β) Β. A > Β ΚΑΙ Α<Γ Η Γ=<Β Γ. Α>Β ΚΑΙ (Α<Γ Η Γ=<Β) Δ. Α = Β Η (Γ-Β) < 0 Ε. (Α > Β ΚΑΙ Γ< Β) Η ( Β <> Γ ΚΑΙ Α< Γ) Λφςθ:: α) Ψευδισ. β) Αλθκισ. γ) Αλθκισ. δ) Αλθκισ. ε) Αλθκισ Άςκθςθ 4θ Να γράψεισ τισ εντολζσ για τα παρακάτω Α. Αν θ Βακμολογία (ΒΑΘΜΟ) είναι μεγαλφτερθ από τον Μζςο όρο (ΜΟ) τότε να τυπϊνει Πολφ καλά, αν είναι ίςθ ι μικρότερθ του Μζςου όρου μζχρι και 2 μονάδεσ να τυπϊνει Καλά και όταν είναι μικρότερθ του Μζςου όρου περιςςότερο από 2 μονάδεσ να τυπϊνει Μζτρια. Β. Αν το τμιμα (ΣΜΗΜΑ) είναι Γ1 και θ βακμολογία (ΒΑΘΜΟ) είναι μεγαλφτερθ από 15 τότε να τυπϊνει το επϊνυμο (ΕΠΩΝΤΜΟ). Γ. Αν θ απάντθςθ (ΑΠΑΝΣΗΗ) δεν είναι Ν ι ν ι Ο ι ο τότε να τυπϊνει το μινυμα Λάκοσ απάντθςθ. Δ. Αν ο αρικμόσ Χ είναι αρνθτικόσ ι το HM(X)=0 τότε να τυπϊνεται το μινυμα Λάκοσ δεδομζνα, αλλιϊσ να υπολογίηεται θ παράςταςθ (Χ^2+5*Χ)/(Σ_Ρ(Χ)* ΗΜ(Χ)). Λφςθ: α) αν ΒΑΘΜΟ > ΜΟ τότε γράψε 'Πολφ καλά' αλλιϊσ_αν ΒΑΘΜΟ >= ΜΟ 2 τότε Γράψε 'Καλά' αλλιϊσ γράψε 'Μζτρια' β) αν ΣΜΗΜΑ = 'Γ1' και ΒΑΘΜΟ > 15 τότε 17

18 γράψε ΕΠΩΝΤΜΟ γ) αν ΑΠΑΝΣΗΗ <> 'Ν' και ΑΠΑΝΣΗΗ <> 'ν' και ΑΠΑΝΣΗΗ <> 'Ο' και ΑΠΑΝΣΗΗ <> 'ο' τότε γράψε 'Λάκοσ απάντθςθ ' δ) αν Χ < 0 ι ΗΜ(Χ) = 0 τότε γράψε 'Λάκοσ δεδομζνα ' αλλιϊσ Τ (Χ ^ * Χ) / (Σ_Ρ(Χ) * ΗΜ(Χ)) Άςκθςθ 5θ Ζςτω το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ: Κ <- 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5 Α <- Ι^3 Κ <- Κ+Α ΓΡΑΨΕ Ι, Α ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΨΕ Κ Λφςθ: Πόςεσ φορζσ κα εκτελεςτεί ο βρόχοσ; Ποια θ λειτουργία των εντολϊν; Γράψτε τισ παραπάνω εντολζσ χρθςιμοποιϊντασ τθν εντολι επανάλθψθσ ΟΟ και τθν εντολι επανάλθψθσ ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ. Ποιον από τουσ τρεισ τρόπουσ προτιμάσ και γιατί. Ο βρόχοσ κα εκτελεςτεί ςυνολικά 21 φορζσ. Ο αλγόρικμοσ υπολογίηει και τυπϊνει τα κετικά πολλαπλάςια του 5 που είναι μικρότερα του 100, τουσ κφβουσ των πολλαπλαςίων αυτϊν κακϊσ και το ςυνολικό άκροιςμα των κφβων των πολλαπλαςίων του 5. Με τθ χριςθ τθσ επαναλθπτικισ δομισ όςο επανάλαβε το ιςοδφναμο τμιμα αλγόρικμου είναι το εξισ: Κ 0 i 0 όςο i <= 100 επανάλαβε Α Ι ^ 3 Κ Κ + Α γράψε Ι, Α i i + 5 τζλοσ_επανάλθψθσ γράψε Κ 18

19 Με τθ χριςθ τθσ επαναλθπτικισ δομισ Αρχι_επανάλθψθσ Μζχρισ_ότου, το ιςοδφναμο τμιμα αλγόρικμου είναι το εξισ: Κ 0 i 0 Αρχι_επανάλθψθσ Α Ι ^ 3 Κ Κ + Α γράψε Ι, Α i i + 5 μζχρισ_ότου i > 100 γράψε Κ Με ζντονθ γραφι παρουςιάηονται οι εντολζσ που πρζπει να προςτεκοφν, ενϊ οι εντολζσ που πρζπει να αφαιρεκοφν ζχουν γραμμι διαγραφισ. Άςκθςθ 6θ Διάβαςε προςεκτικά τα παρακάτω τμιματα προγράμματοσ. Ποια είναι τα λάκθ; Διόρκωςζ τα, ϊςτε να λειτουργοφν ςωςτά. Α. ΔΙΑΒΑΕ Μιςκόσ ΟΟ Μιςκόσ <>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Άκροιςμα <- 0 ΑΝ Μιςκόσ > Μζγιςτοσ ΣΟΣΕ Μζγιςτοσ <- Μιςκόσ ΣΕΛΟ_ΑΝ ΑΝ Μιςκόσ < Ελάχιςτοσ ΣΟΣΕ Ελάχιςτοσ <- Μιςκόσ ΣΕΛΟ_ΑΝ Άκροιςμα <- Άκροιςμα+Μιςκόσ ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Άκροιςμα <- 0 ΑΝ Μιςκόσ > Μζγιςτοσ ΣΟΣΕ Μζγιςτοσ <- Μιςκόσ ΣΕΛΟ_ΑΝ ΑΝ Μιςκόσ < Ελάχιςτοσ ΣΟΣΕ Ελάχιςτοσ <- Μιςκόσ ΣΕΛΟ_ΑΝ Άκροιςμα <- Άκροιςμα+Μιςκόσ ΔΙΑΒΑΕ Μιςκόσ ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ Μιςκόσ<>0 Γ. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 Άκροιςμα <- 0 ΔΙΑΒΑΕ Μιςκόσ ΑΝ Μιςκόσ > Μζγιςτοσ ΣΟΣΕ Μζγιςτοσ <- Μιςκόσ 19

20 ΣΕΛΟ_ΑΝ ΑΝ Μιςκόσ < Ελάχιςτοσ ΣΟΣΕ Ελάχιςτοσ <- Μιςκόσ ΣΕΛΟ_ΑΝ Άκροιςμα <- Άκροιςμα+Μιςκόσ ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Εκτζλεςε εικονικά τισ εντολζσ ςτο χαρτί και ςθμείωνε τα αποτελζςματα που προκφπτουν. Με αυτόν τον τρόπο κα δεισ τα λάκθ και ςτθ ςυνζχεια κα κάνεισ τισ διορκϊςεισ. Λφςθ: Με ζντονθ γραφι παρουςιάηονται οι εντολζσ που πρζπει να προςτεκοφν, ενϊ οι εντολζσ που πρζπει να αφαιρεκοφν ζχουν γραμμι διαγραφισ. α) διάβαςε Μιςκόσ Άκροιςμα 0 όςο Μιςκόσ <> 0 επανάλαβε Άκροιςμα 0 αν Μιςκόσ > Μζγιςτοσ τότε Μζγιςτοσ Μιςκόσ αν Μιςκόσ < Ελάχιςτοσ τότε Ελάχιςτοσ Μιςκόσ Άκροιςμα Άκροιςμα + Μιςκόσ διάβαςε μιςκόσ τζλοσ_επανάλθψθσ β) διάβαςε Μιςκόσ Άκροιςμα 0 Αρχι_επανάλθψθσ Άκροιςμα 0 αν Μιςκόσ > Μζγιςτοσ τότε Μζγιςτοσ Μιςκόσ αν Μιςκόσ < Ελάχιςτοσ τότε Ελάχιςτοσ Μιςκόσ Άκροιςμα Άκροιςμα + Μιςκόσ διάβαςε Μιςκόσ μζχρισ_ότου Μιςκόσ = 0 γ) Άκροιςμα 0 για I από 1 μζχρι 10 Άκροιςμα 0 διάβαςε Μιςκόσ αν Μιςκόσ > Μζγιςτοσ τότε Μζγιςτοσ Μιςκόσ αν Μιςκόσ < Ελάχιςτοσ τότε 20

21 Ελάχιςτοσ Μιςκόσ Άκροιςμα Άκροιςμα + Μιςκόσ τζλοσ_επανάλθψθσ Άςκθςθ 7θ Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάηει το βακμό ενόσ μακθτι και να υπολογίηει τθν αντίςτοιχθ αξιολόγθςθ του με βάςθ το βακμό του και ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 17,5-20 Άριςτα 15,5 17,4 Πολφ καλά 13,5 15,4 Καλά 9,5 13,4 Μζτρια 0 9,4 Απορρίπτεται Σο πρόγραμμα να γραφεί με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: - Με εντολζσ ΑΝ... ΣΟΣΕ - Με εντολζσ ΑΝ... ΣΟΣΕ... ΑΛΛΙΩ_ΑΝ - Με εμφωλευμζνα ΑΝ. Λφςθ:: Με εντολζσ Αν... τότε: διάβαςε βακμόσ αν βακμόσ >= 17.5 και βακμόσ <= 20 τότε γράψε 'Άριςτα' αν βακμόσ >= 15.5 και βακμόσ <= 17.4 τότε γράψε 'Πολφ καλά' αν βακμόσ >= 13.5 και βακμόσ <= 15.4 τότε Γράψε 'Καλά' αν βακμόσ >= 9.5 και βακμόσ <= 13.4 τότε γράψε 'Μζτρια' αν βακμόσ <= 9.4 τότε γράψε 'Απορρίπτεται' Με εντολζσ Αν... τότε... αλλιϊσ_αν: διάβαςε βακμόσ αν βακμόσ >= 17.5 και βακμόσ <= 20 τότε γράψε 'Άριςτα' αλλιϊσ_αν βακμόσ >= 15.5 τότε γράψε 'Πολφ καλά' 21

22 αλλιϊσ_αν βακμόσ >= 13.5 τότε γράψε 'Καλά' αλλιϊσ_αν βακμόσ >= 9.5 τότε γράψε 'Μζτρια' αλλιϊσ γράψε 'Απορρίπτεται' Με εμφωλευμζνα Αν: διάβαςε βακμόσ αν βακμόσ >=17.5 και βακμόσ <= 20 τότε γράψε 'Άριςτα' αλλιϊσ αν βακμόσ >= 15.5 τότε γράψε 'Πολφ καλά' αλλιϊσ αν βακμόσ >= 13.5 τότε γράψε 'Καλά' αλλιϊσ αν βακμόσ >= 9.5 τότε γράψε 'Μζτρια' αλλιϊσ γράψε 'Απορρίπτεται' Άςκθςθ 8θ Να γράψετε πρόγραμμα που να υπολογίηει τθ ςυνάρτθςθ y(x)=x2-3x+2 για όλεσ τισ τιμζσ του x από 1 ζωσ 3 ςε βιματα του 0.1. Λφςθ: Πρόγραμμα υνάρτ Μεταβλθτζσ ακζραιεσ: i πραγματικζσ: y, x Αρχι για i από 1 μζχρι 3 με_βιμα 0.1 y x ^ 2 3 * x + 2 γράψε y τζλοσ_επανάλθψθσ Σζλοσ_Προγράμματοσ 22

23 Τεςτ Αυτοαξιολόγθςθσ (Τετράδιο μακθτι) Δίνονται οι παρακάτω ομάδεσ εντολζσ. Σε κάκε μια από αυτζσ, να βάλετε τισ εντολζσ ςτθ ςωςτι ςειρά με τθν οποία κα πρζπει να γράφονται ςε ζνα πρόγραμμα 1. Α. ΓΡΑΨΕ Δεν υπάρχει ρίηα Β. ΑΝ Α>0 ΣΟΣΕ Γ. ΣΕΛΟ_ΑΝ Δ. ΑΛΛΙΩ Ε. Ρίηα<-Σ_Ρ(Α) 2. Α. ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ (Απάντθςθ= Ν Ή Απάντθςθ= ν ) Β. ΔΙΑΒΑΕ Απάντθςθ Γ. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ. ΓΡΑΨΕ Δϊςε απάντθςθ : Χαρακτιριςε τα παρακάτω ςαν ςωςτό ι λάκοσ 3. Οι εντολζσ που βρίςκονται ςε ζνα βρόχο ΟΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ εκτελοφνται τουλάχιςτον μία φορά. 4. Η τιμι του βιματοσ ςτθν εντολι ΓΙΑ είναι υποχρεωτικι να αναγράφεται. 5. Κάκε εντολι ΑΝ πρζπει να ζχει τθν αντίςτοιχθ εντολι ΣΕΛΟ_ΑΝ. 6. Κάκε βρόχοσ που υλοποιείται με τθν εντολι ΟΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να γραφεί και με χριςθ τθσ εντολισ ΓΙΑ. 7. Αν το Α ζχει τθν τιμι 5 και το Β τθν τιμι 6 τότε θ λογικι ζκφραςθ Α>5 Ή Α<3 ΚΑΙ Β>5 είναι ψευδισ. Διάλεξε ζνα μεταξφ των προτεινόμενων 8. Ποιο από τα παρακάτω υπολογίηει το άκροιςμα των 100 πρϊτων περιττϊν αρικμϊν A. 23

24 Άκροιςμα <- 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 Άκροιςμα <- Άκροιςμα+Ι ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ B. Άκροιςμα <- 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 Άκροιςμα <- Άκροιςμα+ Ι ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γ. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 Άκροιςμα <- 0 Άκροιςμα <- Άκροιςμα+ Ι ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 Άκροιςμα <- Ι ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9. Σι κα εκτυπϊςει το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ Α <- 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 20 ΜΕ_ΒΗΜΑ 10 Α <- Α+Ι^2 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΨΕ Α Α. 0 Β. 100 Γ. 500 Δ

25 10. Πόςεσ φορζσ κα εκτελεςτεί θ παρακάτω επανάλθψθ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α <- 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 Α <- Α-1 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ Α=0 Α. 10 Β. 0 Γ. 5 Δ. Άπειρεσ 11. Δίνονται οι παρακάτω εντολζσ Α <- 1 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 Α <- Α*Ι ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ποιεσ από τισ επόμενεσ ομάδεσ εντολϊν δίνουν ςτο Α τθν ίδια τιμι Α. Β. Α <- 1 Α <- 1 Ι <- 1 Ι <- 1 ΟΟ Ι<=10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Ι <- Ι+2 ΟΟ Ι <=10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Α <- Α*Ι Α <- Α*Ι Ι <- Ι+2 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γ. Δ. Α <- 1 Α <- 1 Ι <- 1 Ι <- 1 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 25

26 Α <- Α*Ι Α <- Α*Ι Ι <- Ι+2 Ι <- Ι+2 ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ Ι<10 ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ Ι= Πόςεσ φορζσ κα εκτελεςτεί θ παρακάτω επανάλθψθ ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3 ΓΡΑΨΕ Μινυμα ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ A. 2 B. 0 Γ. 1 Δ. Άπειρεσ 13. Ποια θ λειτουργία του παρακάτω τμιματοσ προγράμματοσ Β <- 10 ΔΙΑΒΑΕ A Β <- Α ΑΝ Α < 0 ΣΟΣΕ B <- -A ΣΕΛΟ_ΑΝ Α <- 0 ΓΡΑΨΕ Β A. Tυπϊνει τον αρικμό που διάβαςε B. Tυπϊνει τθν απόλυτθ τιμι του αρικμοφ που διάβαςε Γ. Tυπϊνει πάντα τθν τιμι 0 Δ. Tυπϊνει πάντα τθν τιμι 10 26

27 Λφςθ: 1. Β, Ε, Δ, Α, Γ 2. Γ, Δ, Β, Α 3. Λάκοσ 4. Λάκοσ 5. ωςτό 6. Λάκοσ 7. ωςτό 8. Β 9. Γ 10. Δ 11. Β 12. Γ Άςκθςθ 9θ Ο αλγόρικμοσ τθσ φυςςαλίδασ όπωσ διατυπϊκθκε ςτθν παράγραφο 3.7 ζχει το μειονζκτθμα ότι δεν είναι αρκετά ζξυπνοσ ϊςτε να διαπιςτϊνει ςτθν αρχι ι ςτο μζςο τθσ διαδικαςίασ αν ο πίνακασ είναι ταξινομθμζνοσ. Να ςχεδιαςκεί μία παραλλαγι του αλγορίκμου αυτοφ που να ςταματά όταν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία του πίνακα είναι ιδθ ταξινομθμζνα. Υπόδειξθ: Να χρθςιμοποιιςετε μία βοθκθτικι μεταβλθτι που να ελζγχει το τζλοσ κάκε επανάλθψθσ του εξωτερικοφ βρόχου ( Για i από 2 μζχρι n ) αν για τθν τρζχουςα τιμι του i ζγιναν αντιμετακζςεισ ςτοιχείων. Λφςθ: Ο πίνακασ κα ζχει ταξινομθκεί αν ςε κάποιο πζραςμα δεν γίνει καμιά αντιμετάκεςθ. Για τον λόγο αυτό ςτθν εςωτερικι επανάλθψθ του αλγόρικμου τθσ φυςαλίδασ κα χρθςιμοποιιςουμε τθ μεταβλθτι ταξινομικθκε λογικοφ τφπου, θ οποία, ενϊ ςτθν αρχι 27

28 κάκε περάςματοσ κα ζχει τθν τιμι αλθκισ, κα γίνεται ψευδισ μόλισ παρατθρθκεί τουλάχιςτον μία αντιμετάκεςθ. Η εξωτερικι επανάλθψθ του αλγόρικμου δεν μπορεί πλζον να πραγματοποιθκεί με τθ δομι για από μζχρι, μιασ και δεν γνωρίηουμε φςτερα από πόςεσ επαναλιψεισ κα ταξινομθκεί τελικά ο πίνακασ. Για τον λόγο αυτό κα χρθςιμοποιθκεί θ δομι όςο επανάλαβε, θ οποία κα ολοκλθρϊνεται όταν ο πίνακασ ταξινομθκεί, δθλαδι όταν θ μεταβλθτι ταξινομικθκε πάρει τθν τιμι αλθκισ. Για να επιτρζψουμε ςτον αλγόρικμο να περάςει ςτθν πρϊτθ επανάλθψθ, αρχικά εκχωροφμε τθν τιμι ψευδισ ςτθ μεταβλθτι ταξινομικθκε. ταξινομικθκε ψευδισ i 2 όςο ταξινομικθκε <> αλθκισ επανάλαβε ταξινομικθκε αλθκισ για j από n μζχρι i με_βιμα 1 αν Α[j 1] > A[j] τότε temp A*j+ A*j+ A*j 1] A[j 1+ temp ταξινομικθκε ψευδισ τζλοσ_επανάλθψθσ i i + 1 τζλοσ_επανάλθψθσ Άςκθςθ 10θ Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου ςε φυςικι γλϊςςα κατά βιματα: Βιμα 1: Αν Α > 0 τότε πιγαινε ςτο Βιμα 5 Βιμα 2: Αν Α = 0 τότε πιγαινε ςτο Βιμα 7 Βιμα 3: Σφπωςε Αρνθτικόσ Βιμα 4: Πιγαινε ςτο Βιμα 8 Βιμα 5: Σφπωςε Θετικόσ Βιμα 6: Πιγαινε ςτο Βιμα 8 Βιμα 7: Σφπωςε Μθδζν Βιμα 8: Σφπωςε Σζλοσ 28

29 1. Να ςχεδιάςετε το ιςοδφναμο διάγραμμα ροισ. Μονάδεσ 6 2. Να κωδικοποιιςετε τον αλγόρικμο ςε ψευδογλϊςςα ςφμφωνα με τισ αρχζσ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ. Μονάδεσ 5 ΔΟΘΗΚΕ ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΕΩΤΗΜΑ 2 ΝΑ ΕΡΑΝΑΔΙΑΤΥΡΩΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Να κωδικοποιιςετε το τμιμα αλγορίκμου ςε ψευδογλϊςςα ςφμφωνα με τισ αρχζσ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ. Λφςθ Αν Α > 0 τότε Εκτφπωςε "Θετικόσ" Αλλιϊσ_αν Α = 0 τότε Εκτφπωςε "Μθδζν" Αλλιϊσ Εκτφπωςε "Αρνθτικόσ" Τζλοσ_αν Εκτφπωςε "Σζλοσ" 29

30 Άςκθςθ 11θ ίνεται θ παρακάτω ακολουκία αρικμϊν: 25, 8, 12, 14, 71, 41, 1. Σοποκετοφμε τουσ αρικμοφσ ςε ςτοίβα και ςε ουρά. 1. Ποια λειτουργία κα χρθςιμοποιθκεί για τθν τοποκζτθςθ των αρικμϊν ςτθ ςτοίβα και ποια για τθν τοποκζτθςι τουσ ςτθν ουρά; Μονάδεσ 2 2. Να ςχεδιάςετε τισ δφο δομζσ (ςτοίβα και ουρά) μετά τθν τοποκζτθςθ των αρικμϊν. Μονάδεσ 4 3. Ποια λειτουργία κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ζξοδο αρικμϊν από τθ ςτοίβα και ποια για τθν ζξοδό τουσ από τθν ουρά; Μονάδεσ 2 4. Πόςεσ φορζσ κα πρζπει να γίνει θ παραπάνω λειτουργία ςτθ ςτοίβα και πόςεσ ςτθν ουρά για να εξζλκει ο αρικμόσ 71; Μονάδεσ 2 Λφςθ 1. Για τθν τοποκζτθςθ αρικμϊν ςτθ ςτοίβα κα χρθςιμοποιθκεί θ λειτουργία ϊκθςθ και για τθν ουρά κα χρθςιμοποιθκεί θ λειτουργία ειςαγωγι. 30

31 3. Για τθν ζξοδο αρικμϊν από τθ ςτοίβα κα χρθςιμοποιθκεί θ λειτουργία απϊκθςθ και για τθν ςε ουρά κα χρθςιμοποιθκεί θ λειτουργία εξαγωγι φορζσ κα εκτελεςτεί θ απϊκθςθ για να εξζλκει ο αρικμόσ 71 από τθ ςτοίβα ενϊ για τθν ουρά απαιτείται θ εκτζλεςθ τθσ εξαγωγισ 5 φορζσ. Άςκθςθ 12 θ 31

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6. Μονάδες ΓΑΨΕ Δεν υπάρχει ρίηα 2. ΑΝ Α>0 ΤΟΤΕ 3. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 4. ΑΛΛΙΩΣ 5. ίηα Τ_(Α)

Μονάδες 6. Μονάδες ΓΑΨΕ Δεν υπάρχει ρίηα 2. ΑΝ Α>0 ΤΟΤΕ 3. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 4. ΑΛΛΙΩΣ 5. ίηα Τ_(Α) 50 Χρόνια ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΣΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Σηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΣΕ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ Γϋ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ Α I. Η ςειριακι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκασ Γιώργοσ Ημερομηνία : 28/12/2015 Διάρκεια: 3 ώρεσ ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε ςτο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο : _ Θ Ε Μ Α 1 ο Α. Ν α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ο φ ν ο ι α κ ό λ ο υ κ ε σ π ρ ο τ ά ς ε ι σ μ ε τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Εργαςτιριο 9

Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Εργαςτιριο 9 Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Εργαςτιριο 9 Συναρτιςεισ Αφαιρετικότθτα ςτισ διεργαςίεσ Συνάρτθςεισ Διλωςθ, Κλιςθ και Οριςμόσ Εμβζλεια Μεταβλθτών Μεταβίβαςθ παραμζτρων ςε ςυναρτιςεισ Συναρτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 4.1

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 4.1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 4. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο να επιλφει το Διαγώνιο Σφςτθμα: A ι το ςφςτθμα : ι ςε μορφι εξιςώςεων το ςφςτθμα : Αλγόρικμοσ m(). Διαβάηουμε τθν τιμι του ( θ διάςταςθ του Πίνακα Α )..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 5 ΜΕΘΟΔΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο κα δίνει τισ τιμζσ 5 και 6 ςε δφο μεταβλθτζσ a και b και κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το άκροιςμά τουσ sum. ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ a 5 b 6 sum a+b sum ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Η πιο απλι μορφι ςφγκριςθσ εντολισ ελζγχου ζχει τθ μορφι : if (<ζπλζήθε>) εληνιή; if(<ζπλζήθε>){ block εληνιώλ; }

2 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Η πιο απλι μορφι ςφγκριςθσ εντολισ ελζγχου ζχει τθ μορφι : if (<ζπλζήθε>) εληνιή; if(<ζπλζήθε>){ block εληνιώλ; } 2 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τα πιο πολλά προγράμματα απαιτοφνται να γίνονται κάποιοι ζλεγχοι γαι το αν μπορεί να γίνει μια πράξθ ( π.χ. αν ο διαιρζτθσ δεν είναι μθδζν ), αν ζνασ αρικμόσ ι όνομα υπάρχει ςε μια λίςτα,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal Παράγραφοσ 8.2 Βαςικοί τφποι δεδομζνων Σα δεδομζνα ενόσ προγράμματοσ μπορεί να: είναι αποκθκευμζνα εςωτερικά ςτθν μνιμθ είναι αποκθκευμζνα εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Περιλαμβάνει τα δεύτερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι και σήμερα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 2000 Έστω τμήμα αλγορίθμου με μεταβλητές Α, Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ ΑΔΠΠ

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ ΑΔΠΠ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ 2009 - ΑΔΠΠ ΘΔΜΑ 1ο Α. Να ραξαθηεξίζεηε θάζε κία από ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ

17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 17. Πολυδιάςτατοι πίνακεσ Ιωάννθσ Κατάκθσ Πολυδιάςτατοι πίνακεσ o Μζχρι τϊρα μιλοφςαμε για μονοδιάςτατουσ πίνακεσ ι int age[5]= 31,28,31,30,31; o Για παράλλθλουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ε περίπτωςθ που θ διαφορά των δφο ηαριϊν είναι 3 τότε ο παίκτθσ ξαναρίχνει μόνο ζνα ηάρι.

Ε. ε περίπτωςθ που θ διαφορά των δφο ηαριϊν είναι 3 τότε ο παίκτθσ ξαναρίχνει μόνο ζνα ηάρι. 1 ο Σετ Ασκήσεων Δομή Επιλογής - Επανάληψης Άςκθςθ 1θ: Ζνα παιχνίδι με ηάρια παίηεται ωσ εξισ: Α. Ο παίκτθσ αρχικά ποντάρει κάποιο ποςό και ρίχνει δφο ηάρια. Β. Ο παίκτθσ κερδίηει (το ποςό που ζχει ποντάρει)

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Β Για k από 1 μέχρι 29 θ.(1..) Για i από k μέχρι 30 Αν Π[i] (2)... Π[θ] τότε

Θ Ε Μ Α Β Για k από 1 μέχρι 29 θ.(1..) Για i από k μέχρι 30 Αν Π[i] (2)... Π[θ] τότε Θ Ε Μ Α Β 2 0 1 4 Γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ζε θζίλνπζα ζεηξά, ησλ ζηνηρείσλ ελόο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα αξηζκώλ Π[30] κπνξεί λα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: Αξρηθά, ν πίλαθαο ζαξώλεηαη από ηελ αξρή κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 1 Άσκηση 1 Μια βιομησανική επισείπηση έσει καταγπάτει τιρ μηνιαίερ πυλήσειρ τυν πποφόντυν τηρ, πος ήσαν οι εξήρ (σε εκατ. εςπώ): Μήναρ Πυλήσειρ 1 50 2 54 3 61 4 68 5 76 6 87

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ. 1. Έστω τµήµα αλγορίθµου µε µεταβλητές A, B, C, D, X και Υ. D 2

Α. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ. 1. Έστω τµήµα αλγορίθµου µε µεταβλητές A, B, C, D, X και Υ. D 2 ΑΕσΠΠ 1 Α. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 1. Έστω τµήµα αλγορίθµου µε µεταβλητές A, B, C, D, X και Υ. D 2 για Χ από 2 µέχρι 5 µε_βήµα 2 A 10 * X Β 5 * Χ+Ι0 C Α + Β-(5 * Χ) D 3 * D - 5 Υ A + B - C + D Να βρείτε τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων. 18. Αλφαριθμητικά. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΡΛ 032: Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων

Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων. 18. Αλφαριθμητικά. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΡΛ 032: Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων Ρρογραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων 18. Αλφαριθμητικά Ιωάννθσ Κατάκθσ Αλφαρικμθτικά o Ζνα string είναι μία ακολουκία χαρακτιρων, ςθμείων ςτίξθσ κτλ Hello How are you? 121212 *Apple#123*% Σιμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο Αριθμητικά κυκλώματα Ημιαθροιστής (Half Adder) Ο ημιαθροιςτήσ είναι ζνα κφκλωμα το οποίο προςθζτει δφο δυαδικά ψηφία (bits) και δίνει ωσ αποτζλεςμα το άθροιςμά τουσ και το κρατοφμενο. Με βάςη αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό

343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό 343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό Τμιμα Μακθματικϊν Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2013-2014 Χάρθσ Παπαδόπουλοσ 207δ, B όροφοσ e-mail: charis@cs.uoi.gr Ωρεσ Γραφείου: Δευτζρα 11-13 & Παραςκευι 11-13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

(3Μονάδεσ) Δεδομζνα //Α// Για i από 1 μζχρι 10 k (100+i)mod 101 B[k] A[i] Τζλοσ_επανάλθψθσ Αποτελζςματα //Β,k//

(3Μονάδεσ) Δεδομζνα //Α// Για i από 1 μζχρι 10 k (100+i)mod 101 B[k] A[i] Τζλοσ_επανάλθψθσ Αποτελζςματα //Β,k// Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκασ Γιώργοσ Ημερομηνία : 21/2/2016 Διάρκεια: 3 ώρεσ ΘΕΜΑ Α /40 (Α1)Να απαντήςετε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά;

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά; Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί β -5 Όζν β

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Περιεχόμενα Ζννοια δομισ Οριςμόσ δομισ Διλωςθ μεταβλθτϊν Απόδοςθ Αρχικϊν τιμϊν Αναφορά ςτα μζλθ μιασ δομισ Ζνκεςθ Δομισ Πίνακεσ Δομϊν Η ζννοια τθσ δομισ Χρθςιμοποιιςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Δεδομζνων. Αναηιτθςθ και Ταξινόμθςθ Διάλεξθ 3

Δομζσ Δεδομζνων. Αναηιτθςθ και Ταξινόμθςθ Διάλεξθ 3 Δομζσ Δεδομζνων Αναηιτθςθ και Ταξινόμθςθ Διάλεξθ 3 Περιεχόμενα Αλγόρικμοι αναηιτθςθσ Σειριακι αναηιτθςθ Αναηιτθςθ κατά ομάδεσ Δυαδικι Αναηιτθςθ Ταξινόμθςθ Ταξινόμθςθ με παρεμβολι (insertion sort) Ταξινόμθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρθμζνα Θζματα Συςτθμάτων Ελζγχου

Προχωρθμζνα Θζματα Συςτθμάτων Ελζγχου ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΤ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ. Σμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Τπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΣΕ Π.Μ.. «Νέες Σεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» Προχωρθμζνα Θζματα Συςτθμάτων Ελζγχου

Διαβάστε περισσότερα

16. Πίνακεσ και Συναρτήςεισ

16. Πίνακεσ και Συναρτήςεισ Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 16. Πίνακεσ και Συναρτήςεισ Ιωάννθσ Κατάκθσ Σιμερα o Κλιςθ με τιμι o Κλιςθ με αναφορά o Πίνακεσ και ςυναρτιςεισ o Παραδείγματα Ειςαγωγι o Στισ προθγοφμενεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπηικό Διαγώνιζμα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπηικό Διαγώνιζμα ΑΕΠΠ 1o Επαναληπηικό Διαγώνιζμα Ολνκαηεπώλπκν: ΘΕΜΑ 1 A. Nα αλαθέξεηε ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξεί έλαο αιγόξηζκνο (νλνκαζηηθά) B. Με πνην ηξόπν κπνξεί λα πάξεη ηηκή κηα κεηαβιεηή; (Μονάδες 2) Γ. Να

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα: Επανάληψη σε συναρτήσεις Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών 343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό Τμιμα Μακθματικϊν Πανεπιςτιμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ 1 Μάκθςθ κατανομισ πικανότθτασ Σε όλθ τθν ανάλυςθ μζχρι τϊρα ζγινε ςιωπθρά θ παραδοχι ότι γνωρίηουμε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ

Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ Η αζξνηζηηθή κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ ιήκκαηνο είλαη κηα κέζνδνο γηα νιόθιεξε ηε δηαρεηξηζηηθή θιάζε θαη πξνζαξκόδεηαη πνιύ θαιά ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο μιγαδικό επίπεδο οι εικόνεσ δφο ςυηυγϊν μιγαδικϊν είναι ςθμεία ςυμμετρικά ωσ προσ τον πραγματικό άξονα

α) Στο μιγαδικό επίπεδο οι εικόνεσ δφο ςυηυγϊν μιγαδικϊν είναι ςθμεία ςυμμετρικά ωσ προσ τον πραγματικό άξονα ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΤΣΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΣΕΕΡΙ A. Ζςτω μια ςυνάρτθςθ f θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 15. Πίνακεσ ΙI. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 15. Πίνακεσ ΙI. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 15. Πίνακεσ ΙI Ιωάννθσ Κατάκθσ Σιμερα o Ειςαγωγι o Διλωςθ o Αρχικοποίθςθ o Πρόςβαςθ o Παραδείγματα Πίνακεσ - Επανάλθψθ o Στθν προθγοφμενθ διάλεξθ κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. τελική επανάληψη /4/2015 1

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. τελική επανάληψη /4/2015 1 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον τελική επανάληψη 2015 7/4/2015 1 Α -Β θέμα 40Μ+20Μ Ορθά συντακτικώς γραμμένες προτάσεις, λέξεις κλειδιά, ολοκληρωμένες φράσεις Χρήση κριτικής σκέψης σε

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε τα αποτελέσματα αυτού του αλγόριθμου για Χ=13, Χ=9 και Χ=22. Και στις 3 περιπτώσεις το αποτέλεσμα του αλγορίθμου είναι 1

Να γράψετε τα αποτελέσματα αυτού του αλγόριθμου για Χ=13, Χ=9 και Χ=22. Και στις 3 περιπτώσεις το αποτέλεσμα του αλγορίθμου είναι 1 Άσκηση 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ_ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ X ΌΣΟ Χ > 1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Χ MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ Χ Χ / 2 Χ 3 * Χ + 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ // Χ // ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ_ΑΝΑΘΕΣΗΣ Να γράψετε τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Άζθεζε 1. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ αξηζκώλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα εμεηάδεη αλ νη πίλαθεο είλαη ίζνη, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx+β είναι μια ευκεία με εξίςωςθ y=αx+β θ οποία τζμνει τον άξονα των y ςτο ςθμείο Β(0,β) και ζχει κλίςθ λ=α.

Η γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ f(x)=αx+β είναι μια ευκεία με εξίςωςθ y=αx+β θ οποία τζμνει τον άξονα των y ςτο ςθμείο Β(0,β) και ζχει κλίςθ λ=α. ε καρτεςιανό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων Οxy δίνεται ευκεία ε. Σί ονομάηουμε : α) γωνία που ςχθματίηει θ ευκεία ε με τον άξονα xϋx; β) ςυντελεςτι διευκφνςεωσ τθσ ευκείασ ε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ α) Παρατιρθςθ β) Παρατιρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1 ΗΟΤΝΗΟΤ ΑΔΠΠ

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1 ΗΟΤΝΗΟΤ ΑΔΠΠ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΗΟΤΝΗΟΤ 007 - ΑΔΠΠ ΘΔΜΑ ο Α.. Ση είλαη νη ηειεζηέο θαη πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ ηειεζηώλ; Μνλάδεο 4 Α.. Παράγραθος.4., ζελίδα 3 αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f.

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f. .. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ Ζςτω θ ςυνάρτθςθ : A θ οποία είναι " ". Τότε ορίηεται μια νζα ςυνάρτθςθ, θ μζςω τθσ οποίασ το κάκε ιςχφει y. : A με Η νζα αυτι ςυνάρτθςθ λζγεται αντίςτροφθ τθσ. y y A αντιςτοιχίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

8.4. Δραστηριότητες - ασκήσεις

8.4. Δραστηριότητες - ασκήσεις 8.4. Δραστηριότητες - ασκήσεις ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΔΤ1. ΔΤ2. ΔΤ3. ΔΤ4. Αν η μεταβλητή Α έχει την τιμή 10, η μεταβλητή Β έχει την τιμή 5 και η μεταβλητή Γ έχει την τιμή 3, ποιες από τις παρακάτω εκφράσεις είναι αληθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Πικανοτιτων Σθμειϊςεισ προγραμματιςμοφ: βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Κϊςτασ Αρβανιτάκθσ

Εργαςτιριο Πικανοτιτων Σθμειϊςεισ προγραμματιςμοφ: βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Κϊςτασ Αρβανιτάκθσ Εργαςτιριο Πικανοτιτων Σθμειϊςεισ προγραμματιςμοφ: βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν Κϊςτασ Αρβανιτάκθσ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

= = 124

= = 124 Λζξεισ Κάκε μακθτισ μζςα ςτθν ομάδα κα πρζπει να ζχει μια αρικμομθχανι. Ζνασ μακθτισ κα διαβάηει φωναχτά τουσ αρικμοφσ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ κα τουσ γράφουν ςτθν αρικμομθχανι πατϊντασ κάκε φορά το πλικτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο)

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) χήμα Κφκλωμα RLC ςε ςειρά χήμα 2 Διανυςματικι παράςταςθ τάςεων και ρεφματοσ Ζςτω ότι ςτο κφκλωμα του ςχιματοσ που περιλαμβάνει ωμικι, επαγωγικι και χωρθτικι

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκτυο Multi-Layer Perceptron και ο Κανόνασ Back-Propagation. Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ

Το Δίκτυο Multi-Layer Perceptron και ο Κανόνασ Back-Propagation. Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ Το Δίκτυο Multi-Layer Percetron και ο Κανόνασ Back-Proagation Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ Το Πρόβλθμα XOR Περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ Percetron =1 νευρϊνασ. Πχ. Αδυναμία λφςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν. Ειςαγωγι ςτθν Python

Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν. Ειςαγωγι ςτθν Python Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν Ειςαγωγι ςτθν Python Γ Μζροσ Modules, Αντικειμενοςτραφισ Προγραμματιςμόσ ςτθν Python, Classes, Objects, Αλλθλεπίδραςθ με αρχεία Ειςαγωγι αρκρωμάτων (modules): import

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότθτα 10: Συνακροιςτικζσ ςυναρτιςεισ. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότθτα 10: Συνακροιςτικζσ ςυναρτιςεισ. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότθτα 10: Συνακροιςτικζσ ςυναρτιςεισ Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χριςθσ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Αςκήςεισ 11 ησ Ενότητασ

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Αςκήςεισ 11 ησ Ενότητασ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Αςκήςεισ 11 ησ Ενότητασ Λουκάσ Βλάχοσ Τμιμα Φυςικισ Α.Π.Θ. Θεςςαλονίκθ, 2014 Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στήλη Β Προτάσεις. 1. Όσο συνθήκη επανάλαβε εντολές Τέλος_επανάληψης 2. Αρχή_επανάληψης εντολές Μέχρις_ότου συνθήκη

Στήλη Β Προτάσεις. 1. Όσο συνθήκη επανάλαβε εντολές Τέλος_επανάληψης 2. Αρχή_επανάληψης εντολές Μέχρις_ότου συνθήκη ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα