Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ"

Transcript

1 Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο αλαπηπμηαθήο πξόηαζεο είλαη κηα ζύλζεηε εξγαζία. Σε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ε εμέιημε ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο ηνπ Ναππιίνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Πεξηιακβάλεη δύν δηαθξηηέο ελόηεηεο κε ζαθή νξηνζέηεζε: ηελ Παιηά Πόιε θαη ηηο Νέεο Σπλνηθίεο, νη νπνίεο αιιεινζπκπιεξώλνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζύγρξνλνπ αζηηθνύ θέληξνπ. Η Παιηά Πόιε απνηειείηαη από δηαηεξεηέα θηίξηα ηνπ 19 νπ αηώλα θαη ηζηνξηθά κλεκεία παιαηόηεξωλ επνρώλ. Μαδί κε ηα θάζηξα είλαη ν πόινο έιμεο πιήζνπο επηζθεπηώλ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ε ηνπηθή νηθνλνκία. Η πξόθιεζε ηεο αλαδήηεζεο δξόκωλ γηα κηα βηώζηκε πόιε ζε ζπλζήθεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο είλαη κεγάιε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Αεηθνξία ζε επνρή πνιύπιεπξεο θξίζεο Βηώζηκεο Πόιεηο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αλζξωπνγελέο Πεξηβάιινλ, Αεηθόξνο Αλάπηπμε, Βηώζηκε πόιε, Φέξνπζα Ιθαλόηεηα, Σπκπαγήο πόιε, Τνπξηζκόο, Ναύπιην. ΕΙΑΓΧΓΗ Ο ζρεδηαζκόο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο κηαο ζύγρξνλεο πόιεο, ζύκθσλα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο κειεηεηέο, εμαξηάηαη από πέληε βαζηθέο παξακέηξνπο: (α) Τα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ ζα επηθέξεη ε ηειηθή εθαξκνγή, (β) Τελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ, γηαηί ν βνινληαξηζκόο είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο θαη λα αθπξώζεη ηελ όιε πξνζπάζεηα, (γ) Τε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ελόο αεηθνξηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (δ) Τε δηαξθή πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη (ε) Τελ εθηίκεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρηεί ε αεηθνξηθή αλάπηπμε. Απηέο νη γεληθέο θαηεπζύλζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζε άιια πξνβιήκαηα, όπσο απνθνκηδή ζθνππηδηώλ, ύδξεπζε, απνρέηεπζε θ.ιπ. Πξναπαηηνύκελν ζην ζρεδηαζκό κηαο βηώζηκεο πόιεο είλαη ε επίιπζε απηώλ ησλ βαζηθώλ αζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ κε ηξόπνπο θηιηθνύο ζην πεξηβάιινλ. Ζ έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο βηώζηκεο πόιεο (eco city) αλαθέξεηαη ζε κία πεξηνρή ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππόςε, από ην αξρηθό αθόκα ζηάδην δεκηνπξγίαο ηεο, ηελ νηθνινγηθή ηεο επηβάξπλζε πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ επηινγή ηνπ Ναππιίνπ σο αληηθεηκέλνπ έξεπλαο είλαη εμαηξεηηθά πξνθιεηηθή. Γηαζέηεη σο ζπγθξηηηθό αλαπηπμηαθό πιενλέθηεκα ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία έρεη σξηκάζεη ε ηδέα ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πόιε δε ζρεδηάδεηαη εμ αξρήο. Ο αζηηθόο ηζηόο έρεη δηακνξθσζεί εδώ θαη ηεηξαθόζηα ρξόληα. Ο ζρεδηαζκόο ζα ζηεξηρηεί ζηε ιύζε δεδνκέλσλ πξνβιεκάησλ, ζην ζεβαζκό ηνπ

2 αλζξσπνγελνύο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο. Πξώην ζηάδην ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζα είλαη κηα κηθξή ηζηνξηθή πεξηήγεζε ζηα πξνβιήκαηα αλάπηπμεο ηεο πόιεο. «ΣΑ 100 ΥΡΟΝΙΑ ΜΟΝΑΞΙΑ» Η ππωηεύοςζα Αθεηεξηαθό ζεκείν γηα κηα κειέηε ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Ναππιίνπ είλαη ε Καπνδηζηξηαθή πεξίνδνο. Όηαλ ν Κπβεξλήηεο ήξζε ζην Ναύπιην, βξήθε πιεζπζκό, πνπ δνύζε επί ην πιείζηνλ ππό άζιηεο ζπλζήθεο. Ζ επηδεκία παλώινπο ηνπ 1828 είλαη ε απόδεημε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνύζε. Ζ έθηαζε ηεο πόιεσο πεξηνξηδόηαλ ζην πεξηηεηρηζκέλν ηκήκα ηεο, δειαδή ζηε ζεκεξηλή παιηά πόιε. Πνιινί όκσο δηέκελαλ ζηα θάζηξα ηνπ Παιακεδηνύ θαη ηεο Αθξνλαππιίαο. Ο πιεζπζκόο απηόο πξνεξρόηαλ θπξίσο από πξόζθπγεο Κξεηηθνύο, Φηώηεο, Μηθξαζηάηεο, Μεζνινγγίηεο θ.ά. αιιά θαη Πεινπνλλήζηνπο δησγκέλνπο από ηνλ Ηκπξαήκ. Δπί πιένλ, σο πξσηεύνπζα θαη σο ην αζθαιέζηεξν ζεκείν ηεο Δπαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο, είρε πξνζειθύζεη κεγάιν αξηζκό θηιόδνμσλ πνιηηηθώλ θαη επίδνμσλ γξαθεηνθξαηώλ. Ο Καπνδίζηξηαο θαζηέξσζε ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηεο παιηάο πόιεο: επέβαιε ην γθξέκηζκα ησλ ζαξαγηώλ, όξηζε κε πνιενδνκηθή δηάηαμε ηνπο αξρηηεθηνληθνύο ξπζκνύο (θιαζηθό, λενθιαζηθό) ώζηε λα κε ζπκίδνπλ ζε ηίπνηε ηελ Τνπξθνθξαηία θαη κεξίκλεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξνζθπγηθνύ ζπλνηθηζκνύ θαηνίθσλ, εθηόο ησλ ηεηρώλ, ηεο πεξίθεκεο Πξόλνηαο. «Έιπζε» ην πξόβιεκα ηδηνθηεζίαο ηεο γεο. Ζ αξρηθή ηνπ δίθαηε ηδέα, πνπ πξνέβιεπε κνίξαζκα ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη δεκηνπξγία αγξνηηθνύ ζπλνηθηζκνύ ζηελ Πξόλνηα, δελ εθαξκόζηεθε. Αληί γηα ηελ «πξνηθνδόηεζε» κε δέθα ζηξέκκαηα ζε θάζε νηθνγέλεηα, ε θαιιηεξγήζηκε γε, ζηα πεξίρσξα, κνηξάζηεθε ζηνπο «κεγάινπο ηνπ Αγώλα». Γε πξόθεηηαη γηα ηζηθιίθηα (κε εμαίξεζε ηελ απόθηεζε ηνπ Αβδήκπεε από ην Σππξίδσλα Τξηθνύπε), αιιά γηα θνληηλά ζηα ηείρε ρσξάθηα, πνπ ζα κεηαηξέπνληαλ ζε νηθόπεδα. Έηζη, ε Πξόλνηα έκεηλε έλαο εξγαηηθόο ζπλνηθηζκόο κε ζπηηάθηα, ρηηζκέλα ζε νηθόπεδα ησλ 20 θαη 30 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Μέρξη ην 1834, ε «αλάπηπμε» ηεο πόιεο ζηεξηδόηαλ: α) Σηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, β) Σηα θηελά εξγαηηθά ρέξηα θαη γ) Σην ιηκάλη. Μεηά ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεύνπζαο ζηελ Αζήλα όια άιιαμαλ. Από ην 1835 σο ην 1940 ην Ναύπιην πεξηνξίδεηαη ζηελ παιηά πόιε θαη ηελ Πξόλνηα. Οη «κεγάινη» ηνπ Αγώλα κεηαθνκίδνπλ ζηελ Αζήλα θαη πσινύλ ζηαδηαθά ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο (αζηηθά αθίλεηα θαη θηήκαηα). Η πόλη - Φπούπιο Γηα 100 ρξόληα (από δεθαεηία 1830 σο δεθαεηία 1930) βηώλεη κηα απίζαλε κνλαμηά. Γηαθέξεη από όιεο ηηο άιιεο Πεινπνλλεζηαθέο πόιεηο. Πεξηνξίδεηαη εληόο ησλ ηεηρώλ. Απμάλεη θαζ ύςνο. Ζ ηξηώξνθε θαη ηεηξαώξνθε νηθνδνκή πνπ ήηαλ κέρξη ηόηε αλύπαξθηε ζηηο γεηηνληθέο πόιεηο (Άξγνο, Κόξηλζν, Τξίπνιε), εδώ είλαη ν θαλόλαο. Οη θάηνηθνί ηνπ δελ έρνπλ ρηήκαηα θαη νη πεξηζζόηεξνη είλαη «μελνκεξίηεο». Πεξίπνπ ν κηζόο πιεζπζκόο εξγάδεηαη ζην Γεκόζην. Σηνπο θαηνίθνπο, πνπ ζηαζεξνπνηείηαη ν πιεζπζκόο κεηά ην 1840, πεξηιακβάλνληαη ην πξνζσπηθό ηεο Ννκαξρίαο, ην πξνζσπηθό θαη ε θξνπξά ησλ θπιαθώλ ηνπ Παιακεδίνπ, ην πξνζσπηθό ηεο 4 εο Μεξαξρίαο, ηνπ 8 νπ Σπληάγκαηνο, ηνπ Οπινζηαζίνπ, ηνπ Σηξαηησηηθνύ Ννζνθνκείνπ, ηεο Αλσηέξαο Γηνηθήζεσο Φσξνθπιαθήο, ηνπ Δθεηείνπ,

3 ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ. Όιε ε νηθνλνκία ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Τν ιηκάλη θζίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα δελ αλαπηύζζεηαη. Ζ πόιε πδξεύεηαη από ηελ πεγή ηεο Άξηαο (πεξί ηα 3 ρικ. από ην θέληξν ηεο). Υπάξρεη πιήξεο απνρεηεπηηθό δίθηπν, αιιά θαηαιήγεη ζην ιηκάλη. Ο Βάιηνο πνπ μεθίλαγε από ηελ άθξε ηνπ ιηκαληνύ θαη εθηεηλόηαλ θαηά κήθνο ηνπ κπρνύ ηνπ Αξγνιηθνύ Κόιπνπ, είρε θαηαζηήζεη ηελ εινλνζία ελδεκηθή λόζν. Σο ηέλορ Όια απηά ηα «εθαηό ρξόληα κνλαμηάο» δηακόξθσζαλ κηα εληειώο ηδηόκνξθε πόιε. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο δελ ππήξραλ πνπζελά αιινύ ζηελ Διιάδα. Καηά ηελ επηθξαηνύζα, ζηελ ηνπηθή θνηλή γλώκε, αληίιεςε γηα λα γίλεη, ηόηε, «βηώζηκν» ην Ναύπιην έπξεπε : α) Να γθξεκηζηνύλ ηα πεξηαζηηθά ηείρε, β) Να επηρσκαησζεί ε Φόζζα, αύιαθαο πιάηνπο 14 κέηξσλ κε ζαιαζζηλό λεξό, κπξνζηά ζηα ηείρε θαη γ) Να επηρσκαησζεί ν Βάιηνο. Απηό ην «πάλδεκν» αίηεκα νδήγεζε ζηαδηαθά ( ) ζηελ θαηαζηξνθή αλεθηίκεησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο θαη ελόο πινύζηνπ ζε βηνπνηθηιόηεηα πγξνβηόηνπνπ. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ: ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΕΛΝΣΟΡΑΝΣΟ Η απσή Μεηά ηνλ πόιεκν ην Ναύπιην αιιάδεη πιήξσο. Οη πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο θεύγνπλ. Μηα βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ είρε εκθαληζηεί ζην κεζνπόιεκν (θνλζεξβνπνηεία, θαπλαπνζήθεο, ππξελεινπξγεία) αξρίδεη ζηγά- ζηγά λα κεηώλεηαη θαη ηειηθά εμαθαλίδεηαη. Τν ιηκάλη εμππεξεηεί εκπνξηθά πινία πνπ κεηαθέξνπλ πνξηνθάιηα κέρξη ην Από ηόηε νη νδηθέο ζπγθνηλσλίεο αληηθαζηζηνύλ ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κε πινία. Τα 60 ρξόληα πνπ έρνπλ πεξάζεη από ην ρηίζηκν ησλ δύν κεγάισλ μελνδνρείσλ ηνπ ΔΟΤ (Ξελία θαη Ακθηηξύσλ), ηώξα ηδησηηθώλ, κεηακόξθσζαλ πιήξσο ην Ναύπιηνλ. Κύξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη ν Τνπξηζκόο. Πξνζειθύεη επαγγεικαηίεο θαη εξγαδόκελνπο από επξύηεξεο πεξηνρέο. Οη ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ κεηώζεθαλ από ηε ζπξξίθλσζε ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ θαη ην θιείζηκν ησλ εξγνζηαζίσλ, όρη κόλν θαιύθζεθαλ από ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, αιιά δεκηνπξγήζεθαλ θαη πνιιέο αθόκε. Απμάλεη θαηαθόξπθα ηελ αμία ηεο γεο θαη αιιάδεη πιήξσο ηελ πόιε. Σα πποβλήμαηα Σήκεξα ζην ηζηνξηθό θέληξν δελ ππάξρεη πιένλ θακία άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία λα κελ έρεη ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκό κε εμαίξεζε ηα δηθεγνξηθά γξαθεία θνληά ζην δηθαζηηθό κέγαξν. Αληίζεηα, ζπλνιηθά, ε πόιε έρεη ηξηπιαζηάζεη ηελ έθηαζή ηεο ζε ζρέζε κε ην 1971 θαη έρεη δηπιαζηάζεη ην κόληκν πιεζπζκό ηεο. Ζ δηάηαμε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζε κηα πόιε, θαζνξίδεη θαη ηηο ρξήζεηο ηεο γεο. Σην Ναύπιην νη ππεξεζίεο ζηαδηαθά κεηεγθαηαζηάζεθαλ θαη δηαζθνξπίζηεθαλ ζε κεγάιε έθηαζε, δίλνληαο ώζεζε ζηελ κεγάιε ρξεζηκνπνίεζε κεραλνθίλεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ. Τν ίδην ζπλέβε θαη κε ην εκπνξηθό θέληξν. Οη παιηνί εκπνξηθνί δξόκνη ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ηνπξηζηηθνύο θαη εμππεξεηνύλ κόλν ηνπο επηζθέπηεο. Τα λέα θαηαζηήκαηα άλνημαλ θαηά κήθνο ησλ κεγάισλ νδηθώλ αξηεξηώλ ζηηο εηζόδνπο ηεο πόιεο

4 Ο κόληκνο πιεζπζκόο ηεο παιηάο πόιεο έρεη πεξηνξηζηεί ζε 500 πεξίπνπ θαηνίθνπο, αλ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε απηή ηελ πεξηνρή, απαζρνινύληαη πάλσ από εξγαδόκελνη. Μεγάινο αξηζκόο θηηξίσλ παξακέλνπλ αθαηνίθεηα θαη αξθεηά είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε. Ζ ζπληήξεζή ηνπο είλαη απξόζθνξε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ έρεη ζέζεη ε Αξραηνινγία. Οι πανζιόν Σην Ναύπιην, δελ εθαξκόζηεθε θαλέλα Δπξσπατθό πξόγξακκα αλαπαιαίσζεο θαηνηθηώλ. Έηζη νη θάηνηθνη αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθύγνπλ ζην ηέρλαζκα ησλ «παλζηόλ». Ζ ΔΔ ρξεκαηνδνηνύζε αδξά ηε κεηαηξνπή δηαηεξεηέσλ νηθηώλ ζε παλζηόλ, αιιά όρη ζε θαηνηθίεο. Απνηέιεζκα είλαη 50 πεξίπνπ δηαηεξεηέα λα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 5 10 δσκαηίσλ θαη αξθεηά αθόκα λα πεξηκέλνπλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο Γελ ππήξμε θακία κειέηε ηεο Φέξνπζαο Ηθαλόηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ησλ επηπηώζεσλ ζε απηή ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα. Η Φέρουσα Ικανότητα ππνδνρήο κηαο πεξηνρήο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο επηζθεπηώλ πνπ κπνξεί λα δερηεί ε πεξηνρή ρωξίο λα ππάξμεη κε απνδερηή επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Μπνξεί λα κεηξεζεί κε δηάθνξεο παξακέηξνπο: 1. Βηνθπζηθέο (νηθνινγηθέο) ζρεηηθά κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ 2. Κνηλωληθό Πνιηηηζηηθέο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο πάλω ζηνλ πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο ππνδνρήο 3. Φέξνπζα Ιθαλόηεηα Υπνδνκώλ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηωλ ηνπξηζηώλ Η πποαζηιοποίηζη Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ε νπνία ζπλέπεζε κε ηελ αικαηώδε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απηνθηλήησλ έθεξε θαη έλα δπζάξεζην απνηέιεζκα. Τε ρανηηθή θαη άλαξρε νηθνδόκεζε ηεο γεηηνληθήο ππαίζξνπ. Ζ θνύζθα ηνπ real estate βξήθε ην απνθνξύθσκά ηεο ζηα πεξηβόιηα ησλ γεηηνληθώλ ρσξηώλ. Τα θηίζκαηα απηά πξννξίδνληαλ θαη γηα παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο, αιιά επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κόληκεο θαηνηθίεο. Σε αληίζεζε κε ό,ηη ζπκβαίλεη ζην Ναύπιην, ζήκεξα, ε αεηθνξηθή αληίιεςε πξνσζεί ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό ηεο ζςμπαγούρ πόληρ (compact city) ε νπνία εθηόο ηνπ όηη απαληά ζηελ νηθηζηηθή δηάρπζε (urban sprawl), ζπκβάιιεη θαη ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ ζηελ πξναζηηνπνίεζε θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ, πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεκόζηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη ηεο πεξηαζηηθήο θύζεο. Γηα κηα βηώζηκε πόιε, όκσο, έλα βαζηθό δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ε αλαδήηεζε ησλ πνιενδνκηθώλ κνληέισλ πνπ ηεο αλαινγνύλ, εηδηθόηεξα σο πξνο: ηελ θαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηώλ, ηελ ππθλόηεηα θαη ηελ ηεξάξρεζε ηεο δνκήο ηεο (θέληξν ηνπηθά θέληξα - πξνάζηηα). Έλαο ζσζηόο ζρεδηαζκόο πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηηο κεηαθηλήζεηο. Δλεξγεηαθά θέξδε ζα πξνέθππηαλ από ηε κείσζε ησλ κεραλνθίλεησλ κεηαθηλήζεσλ, ηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ζηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ πην νξζνινγηθή αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ θαη κε θπζηθώλ πεγώλ. Όηαλ κηα πόιε, όπσο ην Ναύπιην, δηαρέεηαη ζηα πξνάζηηά ηεο, δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ΜΜΜ, νύηε θαη από πνδήιαηα γηαηί νη απνζηάζεηο είλαη καθξηλέο. Τν απηνθίλεην, θαη όια ηα δπζάξεζηα πνπ ην αθνινπζνύλ, γίλεηαη ην θπξίαξρν κέζν.

5 Η ΜΟΡΦΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΝΑΤΠΛΙΟ Ο ηοςπιζμόρ ηος αββαηοκύπιακος Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε κεξηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Ναππιίνπ. Σηηο δεθαεηίεο ήηαλ πόινο έιμεο μέλσλ ηνπξηζηώλ. Οη δηαθνπέο ηνπο πεξηιάκβαλαλ πνιπήκεξε παξακνλή ζην Ναύπιην θαη επηζθέςεηο ζηνπο γεηηνληθνύο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο (Μπθήλεο, Δπίδαπξν, Τίξπλζα). Ήηαλ ε επνρή ησλ πεξίθεκσλ «θακαθηώλ», πνπ απνζαλαηίζηεθαλ ηόζν ζηε ινγνηερλία (Β. Βαζηιηθόο) όζν θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (Σθαιελάθεο, Γεσξγηάδεο θ.ά.). Από ηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη κεηά νη μέλνη ηνπξίζηεο είλαη πεξαζηηθνί από ηελ πόιε. Τα ηαμηδησηηθά γξαθεία επηιέγνπλ άιια κέξε γηα δηακνλή θαη ηελ πεξηιακβάλνπλ σο ελδηάκεζν ζηαζκό ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. Τελ απώιεηα απηή αλαπιήξσζε ν «ηνπξηζκόο ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ». Αζελαίνη, θπξίσο, ηελ πξνηηκνύλ γηα κηα ζύληνκε απόδξαζε έζησ θαη κηαο εκέξαο. Τν Ναύπιην πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε ηνπ έλα «ηαμίδη ζην ρξόλν». Τνπ επηηξέπεη λα πάξεη κηα γεύζε από ηε δσή κηαο πόιεο ηνπ 19 νπ αηώλα. Τν ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηνπ Ναππιίνπ, ζε ζρέζε κε άιινπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο είλαη, θαηά θύξην ιόγν, ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Η ηύση ηων παλιών ζπιηιών Καιή ηύρε πξνζηάηεπζε ην πεξηβάιινλ απηό. Ζ νηθνλνκηθή αλέρεηα ηηο πξώηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ην γιύησζε από ηελ επηδεκία ηεο αληηπαξνρήο. Από ην 1960 ηέζεθαλ απζηεξνί όξνη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή θαη ηηο νπνηεζδήπνηε επεκβάζεηο ζηα παιηά ζπίηηα. Πάλσ από 300 θηίξηα έρνπλ θεξπρηεί δηαηεξεηέα. Μηα πνιηηηθή βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο πόιεο δελ κπνξεί παξά λα πεξηιακβάλεη ζπγθξνηεκέλεο δξάζεηο γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλάπιαζε απηώλ ησλ θηηξίσλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνκπζνπνίεζε ηελ πνιηηηθή ησλ παλζηόλ. Οη παξαδνζηαθνί πειάηεο ηνπο έρνπλ κεηώζεη ηηο επηζθέςεηο. Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ δεκηνπξγεί αληηδξάζεηο. Αθόκα θαη αλ δελ ππήξρε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα ππήξρε θάκςε. Μηα πόιε απνηεινύκελε κόλν από παλζηόλ, κάιινλ απνγνεηεύεη ηνλ επηζθέπηε. Ζ ιύζε ζα ήηαλ κηα πνιηηηθή πνπ ζα επέηξεπε λα επηζηξέςεη ε θαηνηθία ζηελ παιηά πόιε, λα αλαθηεζνύλ νη παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη λα δηαηεξεζεί ε αηζζεηηθή ηεο. Μειέηεο ππάξρνπλ, όπσο είλαη ε βαζηθή κειέηε ηεο νκάδαο ηνπ θαζεγεηή ηνπ ΔΜΠ θ. Εήβα, ζηα πιαίζηα ηεο ΔΠΑ ην 1984, αιιά θαη κεηαγελέζηεξεο. Λείπεη ε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ε αλαδήηεζε ρξεκαηνδόηεζεο. Γηα λα γίλεη απνδεθηή κηα ηέηνηα πνιηηηθή, ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνλ εμππεξεηνύλ: ζπγθνηλσλία, πξνζηηά θαηαζηήκαηα, «θζελά» ζπίηηα, θαιό πεξηβάιινλ, ρακειή εγθιεκαηηθόηεηα, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, εύθνιε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θ.ά. Πνιιέο παξεκβάζεηο δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ, ιόγσ ηνπ θαζεζηώηνο ησλ δηαηεξεηέσλ. Μηα ιύζε γηα λα δνζνύλ απηέο νη δπλαηόηεηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο παιηάο πόιεο ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ ρώξσλ ηνπ αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ιηκαληνύ.

6 Σα κάζηπα Πέξαλ ησλ θηηξίσλ ηεο παιηάο πόιεο, ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη θαη ηα ηξία θάζηξα Παιακήδη, Αθξνλαππιία, Μπνύξηδη. Σε αληίζεζε κε όιε ηελ ππόινηπε Διιάδα δελ ρξεκαηνδνηήζεθαλ δξάζεηο ζε απηά ηελ επνρή πνπ θαηέθζαλαλ εθαηνκκύξηα επξώ γηα ππνδεέζηεξα έξγα. Ζ βαζηθή αηηία ήηαλ όηη έπξεπε λα γίλεη ηζνκεξήο θαηαλνκή θνλδπιίσλ αλά λνκό θαη ηα ρξήκαηα πνπ αλαινγνύζαλ ζηελ Αξγνιίδα, απνξξνθνύληαλ από ηνπο ζίγνπξα ζεκαληηθόηεξνπο - αξραηνινγηθνύο ρώξνπο Δπηδαύξνπ θαη Μπθελώλ. Ούηε αλαζηειώζεηο, νύηε εξγαζίεο αλάδεημεο έγηλαλ ζηα θάζηξα ηνπ Ναππιίνπ από ην 80 θαη κεηά. Σηελ Αθξνλαππιία, ε Φνύληα πξόιαβε θαη θαηεδάθηζε ηα θηίξηα ησλ θπιαθώλ θαη ην παιηό Σηξαηησηηθό Ννζνθνκείν γηα λα ρηηζηεί ηνπξηζηηθό ζπγθξόηεκα. Από ην 1974, κόλν ην 2010 βξέζεθαλ θνλδύιηα γηα αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο είλαη ηώξα ζε εμέιημε Τν Παιακήδη δέρεηαη πεξί ηηο επηζθέπηεο ην ρξόλν. Σπλήζσο όκσο ε μελάγεζε πεξηνξίδεηαη ζηε θπιαθή ηνπ Κνινθνηξώλε θαη ζηελ απόιαπζε ηεο σξαίαο ζέαο. Τίπνηα δελ έρεη αλαδεηρζεί γηα λα καο παξνπζηάζεη πσο ήηαλ ε δσή ζηηο ηάπηεο ηνπ Παιακεδηνύ. Ο θαζαξηζκόο ηνπ θξνπξίνπ από ηα πξόζζεηα Οζσκαληθά θαη Νενειιεληθά θηίζκαηα, πνπ έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 50, ήηαλ θαη ε ηειεπηαία παξέκβαζε. Όια ηα μύιηλα κέξε ησλ θξνπξίσλ μειώζεθαλ θαη ζήκεξα έρνπκε απιώο θάπνηνπο πέηξηλνπο γίγαληεο, ηηο ηάπηεο, μεραζκέλεο ζηελ θνξπθή ηνπ γξαληηέληνπ ιόθνπ. Ζ έληαμε ηεο Αθξνλαππιίαο θαη ηνπ Παιακεδηνύ ζην Δπξσπατθό Οηθνινγηθό Γίθηπν Natura 2000, αληί ηεο αλαθήξπμήο ηνπο σο κλεκείσλ Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, κηθξή πξνζηαζία πξνζθέξεη. Τν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ δύν ιόθσλ δελ είλαη ε ζπάληα παλίδα θαη ρισξίδα, αιιά ηα ηζηνξηθά ηνπο κλεκεία. Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο είλαη βαζηθόο όξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. Τν Μπνύξηδη είλαη κηα άιιε πεξίπησζε ζηξεβιήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο. Από θαηνηθία ηνπ δήκηνπ, έγηλε ην 1930 μελνδνρείν ην νπνίν παξέκεηλε ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην Από ηόηε πξνβιεκαηίδνληαη πώο ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί θαη πνηνο θνξέαο ζα ην αλαιάβεη. ΝΑΤΠΛΙΟ, ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΠΟΛΗ Όηαλ κηιάκε γηα ην Ναύπιην, ε νπηηθή καο πεξηνξίδεηαη ζηελ παιηά πόιε θαη ζηα θάζηξα ηνπ. Ζ δσή ζηηο λέεο ζπλνηθίεο θαη ηα πεξίρσξα καο απαζρνιεί ιηγόηεξν. Σε έλα ζρεδηαζκό βηώζηκεο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα πξνβιήκαηα όισλ ησλ επί κέξνπο ρώξσλ. Ζ έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο βηώζηκεο πόιεο (eco city) δίλεη απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ δηαβίσζεο, όπσο: 1) Η ηοπική παπαγωγή ηποθίμων. Οη ζύγρξνλνη πνιενδόκνη ζέινπλ λα νξίδεηαη επαθξηβώο ε γεσξγηθή έθηαζε ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί ηελ πόιε. Απηό ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ναππιίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη. Όιε ε γεσξγηθή πεξηνρή ηνπ Καιιηθξαηηθνύ δήκνπ Ναππιηέσλ θπξηαξρείηαη ζηα πεδηλά από ηα εζπεξηδνεηδή θαη ζηα εκηνξεηλά από ηελ ειαηνθνκία. Δίλαη ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα -θιίκα, έδαθνοπνπ πξνζδηνξίδεη απηή ηελ ηάζε. Ζ αμία ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο ππεξβαίλεη ηελ

7 αμία ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηνλ επηζηηηζκό ηξνθίκσλ. Ζ εθαξκνγή πνιηηηθώλ πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο γε θαη ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ είλαη επηβεβιεκέλε. 2) Η ελασιζηοποίηζη ηηρ δαπανούμενηρ ενέπγειαρ θαη ε παξαγσγή απηήο από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Απηό είλαη ην βαζηθό δήηεκα γηα ην κειινληηθό πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. Οη αλάγθεο ηνπ δήκνπ γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη κεγάιεο. Ο θσηηζκόο ησλ θξνπξίσλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ θηηξίσλ είλαη δαπαλεξόο θαη ελεξγνβόξνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ, αιιά θαη ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ (κεηά από έλα ηεξάζηην θαηαζθεπαζηηθό ιάζνο) απαηηεί κεγάιεο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μηα ιύζε είλαη ν Γήκνο λα πξνγξακκαηίζεη ηε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ, ζε θηήκαηα θιεξνδνηεκάησλ, έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ελεξγεηαθή απηνλνκία ηνπ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξακε. Πέξα όκσο από ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα δνύκε θαη ηελ θαηαλάισζε πγξώλ θαπζίκσλ. Ζ πξναζηηνπνίεζε έρεη απμήζεη ηελ νδηθή θπθινθνξία. Έλα ζύζηεκα πνδειαηνδξόκσλ ζα επέηξεπε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θαηαλάισζεο 3) Η διασείπιζη ηος νεπού, είλαη έλα άιιν θαίξην δήηεκα. Οη θάηνηθνη ηνπ Ναππιίνπ ρξεζηκνπνηνύλ εκθηαισκέλν λεξό. Αλ θαη ν Γήκνο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ κηα πεγή πόζηκνπ λεξνύ, πνπ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο πόιεο, ην δίθηπν είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε. Οη κεγάιεο πνζόηεηεο θζνξίνπ θαζηζηνύλ ην λεξό κε πόζηκν. 4) Η διασείπιζη ηων αποβλήηων, ε θνκπνζηνπνίεζε απηώλ θαη ε αλαθύθισζή ηνπο είλαη έλα άιιν κεγάιν ζέκα. Ζ ύπαξμε ρσκαηεξήο δίπια ζηε κεγαιύηεξε πιαδ ηνπ Γήκνπ, ηελ Καξαζώλα απνηειεί ληξνπή γηα ηελ πόιε καο. 5) Η μείωζη ηων αημοζθαιπικών πύπων. Σην Ναύπιην δελ παξαηεξείηαη θπθινθνξηαθή ξύπαλζε. Ζ αηκόζθαηξα επηβαξύλεηαη ηνλ ρεηκώλα όηαλ πλέεη βόξεηνο άλεκνο ρακειήο εληάζεσο, ή ππάξρεη ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή ζε ρακειό ύςνο, νπόηε, εγθισβίδνληαη πάλσ από ηελ πόιε ηα λέθε ησλ ππξελεινπξγείσλ ηεο πεξηνρήο. Αλ θαη ηα εξγνζηάζηα απηά έρνπλ απνκαθξπλζεί από ηνλ αζηηθό ηζηό εδώ θαη ηξηάληα ρξόληα, ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπο ζε θνληηλή απόζηαζε δελ έιπζε ην πξόβιεκα. 6) Η αξιοποίηζη και διάζωζη ηηρ ιζηοπικήρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ. Σηνηρείν βαζηθό ζηε δηακόξθσζε ηεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο. Σηελ πεξίπησζε κηαο πόιεο πνπ ζέιεη λα έιθεη ηνπο επηζθέπηεο ε ηνπηθή ηαπηόηεηα απνηειεί ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα Τα ηζηνξηθά θηίξηα δελ κπνξνύλ λα απνηεινύλ κόλν ην ληεθόξ ελόο ηνπξηζηηθνύ παδαξηνύ. Ζ αλάδεημή ηνπο ζε ρώξνπο θηινμελίαο πνιηηηζηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία δεκνζίσλ ππεξεζηώλ βειηηώλεη ηε γεληθή εηθόλα. ΕΠΙΛΟΓΟ Ζ αεηθνξηθή αλάπηπμε ηνπ Ναππιίνπ δελ πεξλάεη κέζα από αλνηθηέο ιεσθόξνπο, αιιά από επηθίλδπλεο αηξαπνύο. Ζ αγνξαία αληηκεηώπηζε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ην απαηειό όλεηξν όηη κπνξεί ε πόιε λα γίλεη πξννξηζκόο καδηθνύ ηνπξηζκνύ είλαη δπλαηόλ λα λαξθνζεηήζεη ηελ πνξεία πξνο κηα βηώζηκε δηέμνδν. Απαηηνύληαη ζνβαξέο ηνκέο, αιιαγή λννηξνπίαο θαη λέα ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία κπνξεί λα δηακνξθώζεη κηα γεληά πνπ ζα δηαπλέεηαη κε λέεο αμίεο. Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε καδί κε όια ηα δεηλά πνπ έρεη θέξεη ζηνλ ηόπν καο έθεξε θαη έλα κέγηζην θαιό, απνκπζνπνίεζε ηε ζηξεβιή αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Ζ ζπγθπξία είλαη επλντθή, θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα κπνξεί λα ηνικήζεη παξεκβάζεηο. Πάληα ζέιακε έλα ζρνιείν αλνηθηό ζηελ θνηλσλία, ηώξα ζέινπκε έλα ζρνιείν θηλεηήξην κνριό ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο.

8 Τν Ναύπιην απνηειεί ηδαληθό πεδίν δξαζηεξηόηεηαο. Γελ είλαη ην κνλαδηθό ζηελ Διιάδα. Πόιεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ην ηζηνξηθό δηαηεξεηέν θέληξν κε ηηο ζύγρξνλεο ζπλνηθίεο ππάξρνπλ αξθεηέο. Έλα δίθηπν «Ηζηνξηθό παξειζόλ Αεηθνξηθό κέιινλ» πνπ ζα έλσλε ζρνιεία δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ θαη ζα βνεζνύζε ζηελ αληαιιαγή γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καξνύδνπ Σέκλε, Τν Ναύπιην (1970), ΜΗΔΤ. Λακπξηλίδεο Μηραήι, Η Ναππιία (1899). Ληάηα Δπηπρία, Τν Ναύπιην θαη ε ελδνρώξα ηνπ (1999), Αθαδεκία Αζελώλ ΚΔΜΝΔ. Μνδηλόο Μηρ., Η βηώζηκε πόιε (2000), Σηνραζηήο. Σπιινγηθό έξγν, Ναύπιην, αλαγλώξηζε θαη αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνύ Κέληξνπ (1984), ΔΜΠ-Τκήκα Αξρηηεθηόλσλ. Σπιινγηθό έξγν, Τν Ναύπιην ζηα ρξόληα ηνπ Καπνδίζηξηα (1998), Α.Π.Θ. Πνιπηερληθή ζρνιή- Τκήκα Αξρηηεθηόλσλ. Σπιινγηθό έξγν, Αεηθνξία, ελέξγεηα θαη κεηαθνξέο (2005), Διιεληθή Δηαηξία Πεξηβάιινληνο.

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα