Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ"

Transcript

1 Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο αλαπηπμηαθήο πξόηαζεο είλαη κηα ζύλζεηε εξγαζία. Σε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ε εμέιημε ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο ηνπ Ναππιίνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Πεξηιακβάλεη δύν δηαθξηηέο ελόηεηεο κε ζαθή νξηνζέηεζε: ηελ Παιηά Πόιε θαη ηηο Νέεο Σπλνηθίεο, νη νπνίεο αιιεινζπκπιεξώλνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζύγρξνλνπ αζηηθνύ θέληξνπ. Η Παιηά Πόιε απνηειείηαη από δηαηεξεηέα θηίξηα ηνπ 19 νπ αηώλα θαη ηζηνξηθά κλεκεία παιαηόηεξωλ επνρώλ. Μαδί κε ηα θάζηξα είλαη ν πόινο έιμεο πιήζνπο επηζθεπηώλ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ε ηνπηθή νηθνλνκία. Η πξόθιεζε ηεο αλαδήηεζεο δξόκωλ γηα κηα βηώζηκε πόιε ζε ζπλζήθεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο είλαη κεγάιε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Αεηθνξία ζε επνρή πνιύπιεπξεο θξίζεο Βηώζηκεο Πόιεηο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αλζξωπνγελέο Πεξηβάιινλ, Αεηθόξνο Αλάπηπμε, Βηώζηκε πόιε, Φέξνπζα Ιθαλόηεηα, Σπκπαγήο πόιε, Τνπξηζκόο, Ναύπιην. ΕΙΑΓΧΓΗ Ο ζρεδηαζκόο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο κηαο ζύγρξνλεο πόιεο, ζύκθσλα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο κειεηεηέο, εμαξηάηαη από πέληε βαζηθέο παξακέηξνπο: (α) Τα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ ζα επηθέξεη ε ηειηθή εθαξκνγή, (β) Τελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ, γηαηί ν βνινληαξηζκόο είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο θαη λα αθπξώζεη ηελ όιε πξνζπάζεηα, (γ) Τε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ελόο αεηθνξηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (δ) Τε δηαξθή πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη (ε) Τελ εθηίκεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρηεί ε αεηθνξηθή αλάπηπμε. Απηέο νη γεληθέο θαηεπζύλζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζε άιια πξνβιήκαηα, όπσο απνθνκηδή ζθνππηδηώλ, ύδξεπζε, απνρέηεπζε θ.ιπ. Πξναπαηηνύκελν ζην ζρεδηαζκό κηαο βηώζηκεο πόιεο είλαη ε επίιπζε απηώλ ησλ βαζηθώλ αζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ κε ηξόπνπο θηιηθνύο ζην πεξηβάιινλ. Ζ έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο βηώζηκεο πόιεο (eco city) αλαθέξεηαη ζε κία πεξηνρή ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππόςε, από ην αξρηθό αθόκα ζηάδην δεκηνπξγίαο ηεο, ηελ νηθνινγηθή ηεο επηβάξπλζε πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ επηινγή ηνπ Ναππιίνπ σο αληηθεηκέλνπ έξεπλαο είλαη εμαηξεηηθά πξνθιεηηθή. Γηαζέηεη σο ζπγθξηηηθό αλαπηπμηαθό πιενλέθηεκα ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία έρεη σξηκάζεη ε ηδέα ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πόιε δε ζρεδηάδεηαη εμ αξρήο. Ο αζηηθόο ηζηόο έρεη δηακνξθσζεί εδώ θαη ηεηξαθόζηα ρξόληα. Ο ζρεδηαζκόο ζα ζηεξηρηεί ζηε ιύζε δεδνκέλσλ πξνβιεκάησλ, ζην ζεβαζκό ηνπ

2 αλζξσπνγελνύο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο. Πξώην ζηάδην ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζα είλαη κηα κηθξή ηζηνξηθή πεξηήγεζε ζηα πξνβιήκαηα αλάπηπμεο ηεο πόιεο. «ΣΑ 100 ΥΡΟΝΙΑ ΜΟΝΑΞΙΑ» Η ππωηεύοςζα Αθεηεξηαθό ζεκείν γηα κηα κειέηε ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Ναππιίνπ είλαη ε Καπνδηζηξηαθή πεξίνδνο. Όηαλ ν Κπβεξλήηεο ήξζε ζην Ναύπιην, βξήθε πιεζπζκό, πνπ δνύζε επί ην πιείζηνλ ππό άζιηεο ζπλζήθεο. Ζ επηδεκία παλώινπο ηνπ 1828 είλαη ε απόδεημε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνύζε. Ζ έθηαζε ηεο πόιεσο πεξηνξηδόηαλ ζην πεξηηεηρηζκέλν ηκήκα ηεο, δειαδή ζηε ζεκεξηλή παιηά πόιε. Πνιινί όκσο δηέκελαλ ζηα θάζηξα ηνπ Παιακεδηνύ θαη ηεο Αθξνλαππιίαο. Ο πιεζπζκόο απηόο πξνεξρόηαλ θπξίσο από πξόζθπγεο Κξεηηθνύο, Φηώηεο, Μηθξαζηάηεο, Μεζνινγγίηεο θ.ά. αιιά θαη Πεινπνλλήζηνπο δησγκέλνπο από ηνλ Ηκπξαήκ. Δπί πιένλ, σο πξσηεύνπζα θαη σο ην αζθαιέζηεξν ζεκείν ηεο Δπαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο, είρε πξνζειθύζεη κεγάιν αξηζκό θηιόδνμσλ πνιηηηθώλ θαη επίδνμσλ γξαθεηνθξαηώλ. Ο Καπνδίζηξηαο θαζηέξσζε ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηεο παιηάο πόιεο: επέβαιε ην γθξέκηζκα ησλ ζαξαγηώλ, όξηζε κε πνιενδνκηθή δηάηαμε ηνπο αξρηηεθηνληθνύο ξπζκνύο (θιαζηθό, λενθιαζηθό) ώζηε λα κε ζπκίδνπλ ζε ηίπνηε ηελ Τνπξθνθξαηία θαη κεξίκλεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξνζθπγηθνύ ζπλνηθηζκνύ θαηνίθσλ, εθηόο ησλ ηεηρώλ, ηεο πεξίθεκεο Πξόλνηαο. «Έιπζε» ην πξόβιεκα ηδηνθηεζίαο ηεο γεο. Ζ αξρηθή ηνπ δίθαηε ηδέα, πνπ πξνέβιεπε κνίξαζκα ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη δεκηνπξγία αγξνηηθνύ ζπλνηθηζκνύ ζηελ Πξόλνηα, δελ εθαξκόζηεθε. Αληί γηα ηελ «πξνηθνδόηεζε» κε δέθα ζηξέκκαηα ζε θάζε νηθνγέλεηα, ε θαιιηεξγήζηκε γε, ζηα πεξίρσξα, κνηξάζηεθε ζηνπο «κεγάινπο ηνπ Αγώλα». Γε πξόθεηηαη γηα ηζηθιίθηα (κε εμαίξεζε ηελ απόθηεζε ηνπ Αβδήκπεε από ην Σππξίδσλα Τξηθνύπε), αιιά γηα θνληηλά ζηα ηείρε ρσξάθηα, πνπ ζα κεηαηξέπνληαλ ζε νηθόπεδα. Έηζη, ε Πξόλνηα έκεηλε έλαο εξγαηηθόο ζπλνηθηζκόο κε ζπηηάθηα, ρηηζκέλα ζε νηθόπεδα ησλ 20 θαη 30 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Μέρξη ην 1834, ε «αλάπηπμε» ηεο πόιεο ζηεξηδόηαλ: α) Σηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, β) Σηα θηελά εξγαηηθά ρέξηα θαη γ) Σην ιηκάλη. Μεηά ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεύνπζαο ζηελ Αζήλα όια άιιαμαλ. Από ην 1835 σο ην 1940 ην Ναύπιην πεξηνξίδεηαη ζηελ παιηά πόιε θαη ηελ Πξόλνηα. Οη «κεγάινη» ηνπ Αγώλα κεηαθνκίδνπλ ζηελ Αζήλα θαη πσινύλ ζηαδηαθά ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο (αζηηθά αθίλεηα θαη θηήκαηα). Η πόλη - Φπούπιο Γηα 100 ρξόληα (από δεθαεηία 1830 σο δεθαεηία 1930) βηώλεη κηα απίζαλε κνλαμηά. Γηαθέξεη από όιεο ηηο άιιεο Πεινπνλλεζηαθέο πόιεηο. Πεξηνξίδεηαη εληόο ησλ ηεηρώλ. Απμάλεη θαζ ύςνο. Ζ ηξηώξνθε θαη ηεηξαώξνθε νηθνδνκή πνπ ήηαλ κέρξη ηόηε αλύπαξθηε ζηηο γεηηνληθέο πόιεηο (Άξγνο, Κόξηλζν, Τξίπνιε), εδώ είλαη ν θαλόλαο. Οη θάηνηθνί ηνπ δελ έρνπλ ρηήκαηα θαη νη πεξηζζόηεξνη είλαη «μελνκεξίηεο». Πεξίπνπ ν κηζόο πιεζπζκόο εξγάδεηαη ζην Γεκόζην. Σηνπο θαηνίθνπο, πνπ ζηαζεξνπνηείηαη ν πιεζπζκόο κεηά ην 1840, πεξηιακβάλνληαη ην πξνζσπηθό ηεο Ννκαξρίαο, ην πξνζσπηθό θαη ε θξνπξά ησλ θπιαθώλ ηνπ Παιακεδίνπ, ην πξνζσπηθό ηεο 4 εο Μεξαξρίαο, ηνπ 8 νπ Σπληάγκαηνο, ηνπ Οπινζηαζίνπ, ηνπ Σηξαηησηηθνύ Ννζνθνκείνπ, ηεο Αλσηέξαο Γηνηθήζεσο Φσξνθπιαθήο, ηνπ Δθεηείνπ,

3 ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ. Όιε ε νηθνλνκία ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Τν ιηκάλη θζίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα δελ αλαπηύζζεηαη. Ζ πόιε πδξεύεηαη από ηελ πεγή ηεο Άξηαο (πεξί ηα 3 ρικ. από ην θέληξν ηεο). Υπάξρεη πιήξεο απνρεηεπηηθό δίθηπν, αιιά θαηαιήγεη ζην ιηκάλη. Ο Βάιηνο πνπ μεθίλαγε από ηελ άθξε ηνπ ιηκαληνύ θαη εθηεηλόηαλ θαηά κήθνο ηνπ κπρνύ ηνπ Αξγνιηθνύ Κόιπνπ, είρε θαηαζηήζεη ηελ εινλνζία ελδεκηθή λόζν. Σο ηέλορ Όια απηά ηα «εθαηό ρξόληα κνλαμηάο» δηακόξθσζαλ κηα εληειώο ηδηόκνξθε πόιε. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο δελ ππήξραλ πνπζελά αιινύ ζηελ Διιάδα. Καηά ηελ επηθξαηνύζα, ζηελ ηνπηθή θνηλή γλώκε, αληίιεςε γηα λα γίλεη, ηόηε, «βηώζηκν» ην Ναύπιην έπξεπε : α) Να γθξεκηζηνύλ ηα πεξηαζηηθά ηείρε, β) Να επηρσκαησζεί ε Φόζζα, αύιαθαο πιάηνπο 14 κέηξσλ κε ζαιαζζηλό λεξό, κπξνζηά ζηα ηείρε θαη γ) Να επηρσκαησζεί ν Βάιηνο. Απηό ην «πάλδεκν» αίηεκα νδήγεζε ζηαδηαθά ( ) ζηελ θαηαζηξνθή αλεθηίκεησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο θαη ελόο πινύζηνπ ζε βηνπνηθηιόηεηα πγξνβηόηνπνπ. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ: ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΕΛΝΣΟΡΑΝΣΟ Η απσή Μεηά ηνλ πόιεκν ην Ναύπιην αιιάδεη πιήξσο. Οη πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο θεύγνπλ. Μηα βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ είρε εκθαληζηεί ζην κεζνπόιεκν (θνλζεξβνπνηεία, θαπλαπνζήθεο, ππξελεινπξγεία) αξρίδεη ζηγά- ζηγά λα κεηώλεηαη θαη ηειηθά εμαθαλίδεηαη. Τν ιηκάλη εμππεξεηεί εκπνξηθά πινία πνπ κεηαθέξνπλ πνξηνθάιηα κέρξη ην Από ηόηε νη νδηθέο ζπγθνηλσλίεο αληηθαζηζηνύλ ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κε πινία. Τα 60 ρξόληα πνπ έρνπλ πεξάζεη από ην ρηίζηκν ησλ δύν κεγάισλ μελνδνρείσλ ηνπ ΔΟΤ (Ξελία θαη Ακθηηξύσλ), ηώξα ηδησηηθώλ, κεηακόξθσζαλ πιήξσο ην Ναύπιηνλ. Κύξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη ν Τνπξηζκόο. Πξνζειθύεη επαγγεικαηίεο θαη εξγαδόκελνπο από επξύηεξεο πεξηνρέο. Οη ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ κεηώζεθαλ από ηε ζπξξίθλσζε ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ θαη ην θιείζηκν ησλ εξγνζηαζίσλ, όρη κόλν θαιύθζεθαλ από ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, αιιά δεκηνπξγήζεθαλ θαη πνιιέο αθόκε. Απμάλεη θαηαθόξπθα ηελ αμία ηεο γεο θαη αιιάδεη πιήξσο ηελ πόιε. Σα πποβλήμαηα Σήκεξα ζην ηζηνξηθό θέληξν δελ ππάξρεη πιένλ θακία άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία λα κελ έρεη ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκό κε εμαίξεζε ηα δηθεγνξηθά γξαθεία θνληά ζην δηθαζηηθό κέγαξν. Αληίζεηα, ζπλνιηθά, ε πόιε έρεη ηξηπιαζηάζεη ηελ έθηαζή ηεο ζε ζρέζε κε ην 1971 θαη έρεη δηπιαζηάζεη ην κόληκν πιεζπζκό ηεο. Ζ δηάηαμε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζε κηα πόιε, θαζνξίδεη θαη ηηο ρξήζεηο ηεο γεο. Σην Ναύπιην νη ππεξεζίεο ζηαδηαθά κεηεγθαηαζηάζεθαλ θαη δηαζθνξπίζηεθαλ ζε κεγάιε έθηαζε, δίλνληαο ώζεζε ζηελ κεγάιε ρξεζηκνπνίεζε κεραλνθίλεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ. Τν ίδην ζπλέβε θαη κε ην εκπνξηθό θέληξν. Οη παιηνί εκπνξηθνί δξόκνη ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ηνπξηζηηθνύο θαη εμππεξεηνύλ κόλν ηνπο επηζθέπηεο. Τα λέα θαηαζηήκαηα άλνημαλ θαηά κήθνο ησλ κεγάισλ νδηθώλ αξηεξηώλ ζηηο εηζόδνπο ηεο πόιεο

4 Ο κόληκνο πιεζπζκόο ηεο παιηάο πόιεο έρεη πεξηνξηζηεί ζε 500 πεξίπνπ θαηνίθνπο, αλ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε απηή ηελ πεξηνρή, απαζρνινύληαη πάλσ από εξγαδόκελνη. Μεγάινο αξηζκόο θηηξίσλ παξακέλνπλ αθαηνίθεηα θαη αξθεηά είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε. Ζ ζπληήξεζή ηνπο είλαη απξόζθνξε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ έρεη ζέζεη ε Αξραηνινγία. Οι πανζιόν Σην Ναύπιην, δελ εθαξκόζηεθε θαλέλα Δπξσπατθό πξόγξακκα αλαπαιαίσζεο θαηνηθηώλ. Έηζη νη θάηνηθνη αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθύγνπλ ζην ηέρλαζκα ησλ «παλζηόλ». Ζ ΔΔ ρξεκαηνδνηνύζε αδξά ηε κεηαηξνπή δηαηεξεηέσλ νηθηώλ ζε παλζηόλ, αιιά όρη ζε θαηνηθίεο. Απνηέιεζκα είλαη 50 πεξίπνπ δηαηεξεηέα λα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 5 10 δσκαηίσλ θαη αξθεηά αθόκα λα πεξηκέλνπλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο Γελ ππήξμε θακία κειέηε ηεο Φέξνπζαο Ηθαλόηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ησλ επηπηώζεσλ ζε απηή ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα. Η Φέρουσα Ικανότητα ππνδνρήο κηαο πεξηνρήο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο επηζθεπηώλ πνπ κπνξεί λα δερηεί ε πεξηνρή ρωξίο λα ππάξμεη κε απνδερηή επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Μπνξεί λα κεηξεζεί κε δηάθνξεο παξακέηξνπο: 1. Βηνθπζηθέο (νηθνινγηθέο) ζρεηηθά κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ 2. Κνηλωληθό Πνιηηηζηηθέο ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο πάλω ζηνλ πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο ππνδνρήο 3. Φέξνπζα Ιθαλόηεηα Υπνδνκώλ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηωλ ηνπξηζηώλ Η πποαζηιοποίηζη Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ε νπνία ζπλέπεζε κε ηελ αικαηώδε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απηνθηλήησλ έθεξε θαη έλα δπζάξεζην απνηέιεζκα. Τε ρανηηθή θαη άλαξρε νηθνδόκεζε ηεο γεηηνληθήο ππαίζξνπ. Ζ θνύζθα ηνπ real estate βξήθε ην απνθνξύθσκά ηεο ζηα πεξηβόιηα ησλ γεηηνληθώλ ρσξηώλ. Τα θηίζκαηα απηά πξννξίδνληαλ θαη γηα παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο, αιιά επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κόληκεο θαηνηθίεο. Σε αληίζεζε κε ό,ηη ζπκβαίλεη ζην Ναύπιην, ζήκεξα, ε αεηθνξηθή αληίιεςε πξνσζεί ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό ηεο ζςμπαγούρ πόληρ (compact city) ε νπνία εθηόο ηνπ όηη απαληά ζηελ νηθηζηηθή δηάρπζε (urban sprawl), ζπκβάιιεη θαη ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ ζηελ πξναζηηνπνίεζε θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ, πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεκόζηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη ηεο πεξηαζηηθήο θύζεο. Γηα κηα βηώζηκε πόιε, όκσο, έλα βαζηθό δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ε αλαδήηεζε ησλ πνιενδνκηθώλ κνληέισλ πνπ ηεο αλαινγνύλ, εηδηθόηεξα σο πξνο: ηελ θαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηώλ, ηελ ππθλόηεηα θαη ηελ ηεξάξρεζε ηεο δνκήο ηεο (θέληξν ηνπηθά θέληξα - πξνάζηηα). Έλαο ζσζηόο ζρεδηαζκόο πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηηο κεηαθηλήζεηο. Δλεξγεηαθά θέξδε ζα πξνέθππηαλ από ηε κείσζε ησλ κεραλνθίλεησλ κεηαθηλήζεσλ, ηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ζηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ πην νξζνινγηθή αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ θαη κε θπζηθώλ πεγώλ. Όηαλ κηα πόιε, όπσο ην Ναύπιην, δηαρέεηαη ζηα πξνάζηηά ηεο, δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ΜΜΜ, νύηε θαη από πνδήιαηα γηαηί νη απνζηάζεηο είλαη καθξηλέο. Τν απηνθίλεην, θαη όια ηα δπζάξεζηα πνπ ην αθνινπζνύλ, γίλεηαη ην θπξίαξρν κέζν.

5 Η ΜΟΡΦΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΝΑΤΠΛΙΟ Ο ηοςπιζμόρ ηος αββαηοκύπιακος Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε κεξηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Ναππιίνπ. Σηηο δεθαεηίεο ήηαλ πόινο έιμεο μέλσλ ηνπξηζηώλ. Οη δηαθνπέο ηνπο πεξηιάκβαλαλ πνιπήκεξε παξακνλή ζην Ναύπιην θαη επηζθέςεηο ζηνπο γεηηνληθνύο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο (Μπθήλεο, Δπίδαπξν, Τίξπλζα). Ήηαλ ε επνρή ησλ πεξίθεκσλ «θακαθηώλ», πνπ απνζαλαηίζηεθαλ ηόζν ζηε ινγνηερλία (Β. Βαζηιηθόο) όζν θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (Σθαιελάθεο, Γεσξγηάδεο θ.ά.). Από ηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη κεηά νη μέλνη ηνπξίζηεο είλαη πεξαζηηθνί από ηελ πόιε. Τα ηαμηδησηηθά γξαθεία επηιέγνπλ άιια κέξε γηα δηακνλή θαη ηελ πεξηιακβάλνπλ σο ελδηάκεζν ζηαζκό ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. Τελ απώιεηα απηή αλαπιήξσζε ν «ηνπξηζκόο ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ». Αζελαίνη, θπξίσο, ηελ πξνηηκνύλ γηα κηα ζύληνκε απόδξαζε έζησ θαη κηαο εκέξαο. Τν Ναύπιην πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε ηνπ έλα «ηαμίδη ζην ρξόλν». Τνπ επηηξέπεη λα πάξεη κηα γεύζε από ηε δσή κηαο πόιεο ηνπ 19 νπ αηώλα. Τν ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηνπ Ναππιίνπ, ζε ζρέζε κε άιινπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο είλαη, θαηά θύξην ιόγν, ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Η ηύση ηων παλιών ζπιηιών Καιή ηύρε πξνζηάηεπζε ην πεξηβάιινλ απηό. Ζ νηθνλνκηθή αλέρεηα ηηο πξώηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ην γιύησζε από ηελ επηδεκία ηεο αληηπαξνρήο. Από ην 1960 ηέζεθαλ απζηεξνί όξνη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή θαη ηηο νπνηεζδήπνηε επεκβάζεηο ζηα παιηά ζπίηηα. Πάλσ από 300 θηίξηα έρνπλ θεξπρηεί δηαηεξεηέα. Μηα πνιηηηθή βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο πόιεο δελ κπνξεί παξά λα πεξηιακβάλεη ζπγθξνηεκέλεο δξάζεηο γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλάπιαζε απηώλ ησλ θηηξίσλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνκπζνπνίεζε ηελ πνιηηηθή ησλ παλζηόλ. Οη παξαδνζηαθνί πειάηεο ηνπο έρνπλ κεηώζεη ηηο επηζθέςεηο. Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ δεκηνπξγεί αληηδξάζεηο. Αθόκα θαη αλ δελ ππήξρε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα ππήξρε θάκςε. Μηα πόιε απνηεινύκελε κόλν από παλζηόλ, κάιινλ απνγνεηεύεη ηνλ επηζθέπηε. Ζ ιύζε ζα ήηαλ κηα πνιηηηθή πνπ ζα επέηξεπε λα επηζηξέςεη ε θαηνηθία ζηελ παιηά πόιε, λα αλαθηεζνύλ νη παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη λα δηαηεξεζεί ε αηζζεηηθή ηεο. Μειέηεο ππάξρνπλ, όπσο είλαη ε βαζηθή κειέηε ηεο νκάδαο ηνπ θαζεγεηή ηνπ ΔΜΠ θ. Εήβα, ζηα πιαίζηα ηεο ΔΠΑ ην 1984, αιιά θαη κεηαγελέζηεξεο. Λείπεη ε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ε αλαδήηεζε ρξεκαηνδόηεζεο. Γηα λα γίλεη απνδεθηή κηα ηέηνηα πνιηηηθή, ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνλ εμππεξεηνύλ: ζπγθνηλσλία, πξνζηηά θαηαζηήκαηα, «θζελά» ζπίηηα, θαιό πεξηβάιινλ, ρακειή εγθιεκαηηθόηεηα, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, εύθνιε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θ.ά. Πνιιέο παξεκβάζεηο δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ, ιόγσ ηνπ θαζεζηώηνο ησλ δηαηεξεηέσλ. Μηα ιύζε γηα λα δνζνύλ απηέο νη δπλαηόηεηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο παιηάο πόιεο ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ ρώξσλ ηνπ αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ιηκαληνύ.

6 Σα κάζηπα Πέξαλ ησλ θηηξίσλ ηεο παιηάο πόιεο, ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη θαη ηα ηξία θάζηξα Παιακήδη, Αθξνλαππιία, Μπνύξηδη. Σε αληίζεζε κε όιε ηελ ππόινηπε Διιάδα δελ ρξεκαηνδνηήζεθαλ δξάζεηο ζε απηά ηελ επνρή πνπ θαηέθζαλαλ εθαηνκκύξηα επξώ γηα ππνδεέζηεξα έξγα. Ζ βαζηθή αηηία ήηαλ όηη έπξεπε λα γίλεη ηζνκεξήο θαηαλνκή θνλδπιίσλ αλά λνκό θαη ηα ρξήκαηα πνπ αλαινγνύζαλ ζηελ Αξγνιίδα, απνξξνθνύληαλ από ηνπο ζίγνπξα ζεκαληηθόηεξνπο - αξραηνινγηθνύο ρώξνπο Δπηδαύξνπ θαη Μπθελώλ. Ούηε αλαζηειώζεηο, νύηε εξγαζίεο αλάδεημεο έγηλαλ ζηα θάζηξα ηνπ Ναππιίνπ από ην 80 θαη κεηά. Σηελ Αθξνλαππιία, ε Φνύληα πξόιαβε θαη θαηεδάθηζε ηα θηίξηα ησλ θπιαθώλ θαη ην παιηό Σηξαηησηηθό Ννζνθνκείν γηα λα ρηηζηεί ηνπξηζηηθό ζπγθξόηεκα. Από ην 1974, κόλν ην 2010 βξέζεθαλ θνλδύιηα γηα αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο είλαη ηώξα ζε εμέιημε Τν Παιακήδη δέρεηαη πεξί ηηο επηζθέπηεο ην ρξόλν. Σπλήζσο όκσο ε μελάγεζε πεξηνξίδεηαη ζηε θπιαθή ηνπ Κνινθνηξώλε θαη ζηελ απόιαπζε ηεο σξαίαο ζέαο. Τίπνηα δελ έρεη αλαδεηρζεί γηα λα καο παξνπζηάζεη πσο ήηαλ ε δσή ζηηο ηάπηεο ηνπ Παιακεδηνύ. Ο θαζαξηζκόο ηνπ θξνπξίνπ από ηα πξόζζεηα Οζσκαληθά θαη Νενειιεληθά θηίζκαηα, πνπ έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 50, ήηαλ θαη ε ηειεπηαία παξέκβαζε. Όια ηα μύιηλα κέξε ησλ θξνπξίσλ μειώζεθαλ θαη ζήκεξα έρνπκε απιώο θάπνηνπο πέηξηλνπο γίγαληεο, ηηο ηάπηεο, μεραζκέλεο ζηελ θνξπθή ηνπ γξαληηέληνπ ιόθνπ. Ζ έληαμε ηεο Αθξνλαππιίαο θαη ηνπ Παιακεδηνύ ζην Δπξσπατθό Οηθνινγηθό Γίθηπν Natura 2000, αληί ηεο αλαθήξπμήο ηνπο σο κλεκείσλ Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, κηθξή πξνζηαζία πξνζθέξεη. Τν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ δύν ιόθσλ δελ είλαη ε ζπάληα παλίδα θαη ρισξίδα, αιιά ηα ηζηνξηθά ηνπο κλεκεία. Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο είλαη βαζηθόο όξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. Τν Μπνύξηδη είλαη κηα άιιε πεξίπησζε ζηξεβιήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο. Από θαηνηθία ηνπ δήκηνπ, έγηλε ην 1930 μελνδνρείν ην νπνίν παξέκεηλε ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην Από ηόηε πξνβιεκαηίδνληαη πώο ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί θαη πνηνο θνξέαο ζα ην αλαιάβεη. ΝΑΤΠΛΙΟ, ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΠΟΛΗ Όηαλ κηιάκε γηα ην Ναύπιην, ε νπηηθή καο πεξηνξίδεηαη ζηελ παιηά πόιε θαη ζηα θάζηξα ηνπ. Ζ δσή ζηηο λέεο ζπλνηθίεο θαη ηα πεξίρσξα καο απαζρνιεί ιηγόηεξν. Σε έλα ζρεδηαζκό βηώζηκεο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα πξνβιήκαηα όισλ ησλ επί κέξνπο ρώξσλ. Ζ έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο βηώζηκεο πόιεο (eco city) δίλεη απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ δηαβίσζεο, όπσο: 1) Η ηοπική παπαγωγή ηποθίμων. Οη ζύγρξνλνη πνιενδόκνη ζέινπλ λα νξίδεηαη επαθξηβώο ε γεσξγηθή έθηαζε ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί ηελ πόιε. Απηό ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ναππιίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη. Όιε ε γεσξγηθή πεξηνρή ηνπ Καιιηθξαηηθνύ δήκνπ Ναππιηέσλ θπξηαξρείηαη ζηα πεδηλά από ηα εζπεξηδνεηδή θαη ζηα εκηνξεηλά από ηελ ειαηνθνκία. Δίλαη ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα -θιίκα, έδαθνοπνπ πξνζδηνξίδεη απηή ηελ ηάζε. Ζ αμία ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο ππεξβαίλεη ηελ

7 αμία ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηνλ επηζηηηζκό ηξνθίκσλ. Ζ εθαξκνγή πνιηηηθώλ πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο γε θαη ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ είλαη επηβεβιεκέλε. 2) Η ελασιζηοποίηζη ηηρ δαπανούμενηρ ενέπγειαρ θαη ε παξαγσγή απηήο από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Απηό είλαη ην βαζηθό δήηεκα γηα ην κειινληηθό πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό. Οη αλάγθεο ηνπ δήκνπ γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη κεγάιεο. Ο θσηηζκόο ησλ θξνπξίσλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ θηηξίσλ είλαη δαπαλεξόο θαη ελεξγνβόξνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ, αιιά θαη ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ (κεηά από έλα ηεξάζηην θαηαζθεπαζηηθό ιάζνο) απαηηεί κεγάιεο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μηα ιύζε είλαη ν Γήκνο λα πξνγξακκαηίζεη ηε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ, ζε θηήκαηα θιεξνδνηεκάησλ, έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ελεξγεηαθή απηνλνκία ηνπ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξακε. Πέξα όκσο από ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα δνύκε θαη ηελ θαηαλάισζε πγξώλ θαπζίκσλ. Ζ πξναζηηνπνίεζε έρεη απμήζεη ηελ νδηθή θπθινθνξία. Έλα ζύζηεκα πνδειαηνδξόκσλ ζα επέηξεπε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θαηαλάισζεο 3) Η διασείπιζη ηος νεπού, είλαη έλα άιιν θαίξην δήηεκα. Οη θάηνηθνη ηνπ Ναππιίνπ ρξεζηκνπνηνύλ εκθηαισκέλν λεξό. Αλ θαη ν Γήκνο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ κηα πεγή πόζηκνπ λεξνύ, πνπ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο πόιεο, ην δίθηπν είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε. Οη κεγάιεο πνζόηεηεο θζνξίνπ θαζηζηνύλ ην λεξό κε πόζηκν. 4) Η διασείπιζη ηων αποβλήηων, ε θνκπνζηνπνίεζε απηώλ θαη ε αλαθύθισζή ηνπο είλαη έλα άιιν κεγάιν ζέκα. Ζ ύπαξμε ρσκαηεξήο δίπια ζηε κεγαιύηεξε πιαδ ηνπ Γήκνπ, ηελ Καξαζώλα απνηειεί ληξνπή γηα ηελ πόιε καο. 5) Η μείωζη ηων αημοζθαιπικών πύπων. Σην Ναύπιην δελ παξαηεξείηαη θπθινθνξηαθή ξύπαλζε. Ζ αηκόζθαηξα επηβαξύλεηαη ηνλ ρεηκώλα όηαλ πλέεη βόξεηνο άλεκνο ρακειήο εληάζεσο, ή ππάξρεη ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή ζε ρακειό ύςνο, νπόηε, εγθισβίδνληαη πάλσ από ηελ πόιε ηα λέθε ησλ ππξελεινπξγείσλ ηεο πεξηνρήο. Αλ θαη ηα εξγνζηάζηα απηά έρνπλ απνκαθξπλζεί από ηνλ αζηηθό ηζηό εδώ θαη ηξηάληα ρξόληα, ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπο ζε θνληηλή απόζηαζε δελ έιπζε ην πξόβιεκα. 6) Η αξιοποίηζη και διάζωζη ηηρ ιζηοπικήρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ. Σηνηρείν βαζηθό ζηε δηακόξθσζε ηεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο. Σηελ πεξίπησζε κηαο πόιεο πνπ ζέιεη λα έιθεη ηνπο επηζθέπηεο ε ηνπηθή ηαπηόηεηα απνηειεί ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα Τα ηζηνξηθά θηίξηα δελ κπνξνύλ λα απνηεινύλ κόλν ην ληεθόξ ελόο ηνπξηζηηθνύ παδαξηνύ. Ζ αλάδεημή ηνπο ζε ρώξνπο θηινμελίαο πνιηηηζηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία δεκνζίσλ ππεξεζηώλ βειηηώλεη ηε γεληθή εηθόλα. ΕΠΙΛΟΓΟ Ζ αεηθνξηθή αλάπηπμε ηνπ Ναππιίνπ δελ πεξλάεη κέζα από αλνηθηέο ιεσθόξνπο, αιιά από επηθίλδπλεο αηξαπνύο. Ζ αγνξαία αληηκεηώπηζε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ην απαηειό όλεηξν όηη κπνξεί ε πόιε λα γίλεη πξννξηζκόο καδηθνύ ηνπξηζκνύ είλαη δπλαηόλ λα λαξθνζεηήζεη ηελ πνξεία πξνο κηα βηώζηκε δηέμνδν. Απαηηνύληαη ζνβαξέο ηνκέο, αιιαγή λννηξνπίαο θαη λέα ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία κπνξεί λα δηακνξθώζεη κηα γεληά πνπ ζα δηαπλέεηαη κε λέεο αμίεο. Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε καδί κε όια ηα δεηλά πνπ έρεη θέξεη ζηνλ ηόπν καο έθεξε θαη έλα κέγηζην θαιό, απνκπζνπνίεζε ηε ζηξεβιή αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Ζ ζπγθπξία είλαη επλντθή, θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα κπνξεί λα ηνικήζεη παξεκβάζεηο. Πάληα ζέιακε έλα ζρνιείν αλνηθηό ζηελ θνηλσλία, ηώξα ζέινπκε έλα ζρνιείν θηλεηήξην κνριό ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο.

8 Τν Ναύπιην απνηειεί ηδαληθό πεδίν δξαζηεξηόηεηαο. Γελ είλαη ην κνλαδηθό ζηελ Διιάδα. Πόιεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ην ηζηνξηθό δηαηεξεηέν θέληξν κε ηηο ζύγρξνλεο ζπλνηθίεο ππάξρνπλ αξθεηέο. Έλα δίθηπν «Ηζηνξηθό παξειζόλ Αεηθνξηθό κέιινλ» πνπ ζα έλσλε ζρνιεία δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ θαη ζα βνεζνύζε ζηελ αληαιιαγή γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καξνύδνπ Σέκλε, Τν Ναύπιην (1970), ΜΗΔΤ. Λακπξηλίδεο Μηραήι, Η Ναππιία (1899). Ληάηα Δπηπρία, Τν Ναύπιην θαη ε ελδνρώξα ηνπ (1999), Αθαδεκία Αζελώλ ΚΔΜΝΔ. Μνδηλόο Μηρ., Η βηώζηκε πόιε (2000), Σηνραζηήο. Σπιινγηθό έξγν, Ναύπιην, αλαγλώξηζε θαη αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνύ Κέληξνπ (1984), ΔΜΠ-Τκήκα Αξρηηεθηόλσλ. Σπιινγηθό έξγν, Τν Ναύπιην ζηα ρξόληα ηνπ Καπνδίζηξηα (1998), Α.Π.Θ. Πνιπηερληθή ζρνιή- Τκήκα Αξρηηεθηόλσλ. Σπιινγηθό έξγν, Αεηθνξία, ελέξγεηα θαη κεηαθνξέο (2005), Διιεληθή Δηαηξία Πεξηβάιινληνο.

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ. Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία

ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ. Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία Παξνπζίαζε ηεο κειέηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΗ ΗΜΑΙΑ ΣΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΣΟΝ ΘΑΛΑΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα