TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006)"

Transcript

1 TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( ) Πάντος Α. Πάντος Α ό τον Μάρτιο του 1993, ο ότε ο γράφων εκλήθη και ανέλαβε την διεύθυνση της τότε ιευθύνσεως Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων [ ΑΜ ] (ήδη α ό του 2003 ιευθύνσεως Εθνικού Αρχείου Μνηµείων [ ΕΑΜ]), µε αντικείµενο την ροώθηση της δηµιουργίας ενός συγχρόνου Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, µέχρι και τις , ο ότε α εχώρησε α ό την υ ηρεσία, η συνολική διάρκεια ροσ αθειών για τον σκο ό αυτό αριθµεί δέκα τέσσερα ερί ου χρόνια. Χρήσιµος θα ήταν λοι όν ένας α ολογισµός και ένα χρονικό 1 όσων µε ελάχιστα µέσα ε ετεύχθησαν και ό οιων βάσεων του έργου τότε ετέθησαν. Α. To Iστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 1. Η Αρχαιολογική Υ ηρεσία α ό της ιδρύσεώς της (1833) έχει δηµιουργήσει ένα λουσιώτατο αρχείο εγγράφων, σχεδίων και φωτογραφιών, τα ο οία α οτελούν ολυτιµώτατα τεκµήρια όχι µόνον για την αρχαιολογική, αλλά και για την ιστορική έρευνα. Η έρευνα, και η ε ιστηµονική εκµετάλλευση αυτού του λουσίου υλικού αρέµενε για δεκαετίες desideratum των αρχαιολογούντων στην Ελλάδα. Το ολύτιµο αρχείο της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας, λόγω των διαδοχικών µετακοµίσεων της υ ηρεσίας αυτής 2, ε ί ολλά έτη αρέµενε α ρόσιτο στους µελετητές. 2. Τα ρό του Οθωνος έγγραφα, τα ο οία φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, έχουν δηµοσιευθή α ό τον Εµµανουήλ Πρωτοψάλτη, Ιστορικά έγγραφα ερί αρχαιοτήτων και λοι ών µνηµείων κατά τους χρόνους της Ε αναστάσεως και του Κα οδίστρια, Αθήνα Μία συνθετική εικόνα για τα εραιτέρω, µε βάση και τις διαθέσιµες αρχειακές ηγές, έδωσαν οι διατριβές της Αγγελικής Κόκκου, Η µέριµνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα ρώτα µουσεία, Αθήνα 1977 και της Φανής Μαλλούχου-Tufano, H αναστήλωση των αρχαίων µνηµείων στη νεώτερη Ελλάδα ( ), Αθήνα Στίς εργασίες αυτές ροσετέθη 1 Βραχύβια υπήρξε η ετήσια έκδοση "Το έργο του Υπουργείου Πολιτισµού στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς 1, 1997 [Αθήνα 1998] έως 3, 1999 [Αθήνα 2000], όπου εδηµοσιεύθησαν τρείς ετήσιες εκθέσεις της ΑΜ. 2 Το 1958 η υπηρεσία υπήχθη στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως και µετεφέρθη στα προσκτίσµατα του Βυζαντινού Μουσείου. Το 1971 υπήχθη στο νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτισµού και µετεφέρθη στην Οδό Αριστείδου 12, ενώ το παλαιό αρχείο της στα υπόγεια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Μετά την µεταστέγαση της ΑΜ από την Πλατεία Καρύτση στο κτήριο της οδού Αγίων Ασωµάτων 11 (τέλη 1996), το µεγαλύτερο µέρος του αρχείου έχει ήδη µεταφερθή εκεί, και ήδη µετά την παράδοση του ειδικού αρχειακού κτηρίου στην οδό Ψαροµηλίγγου 22 ολόκληρο. Σηµειώνεται ότι δεν έχει παραδοθή το αρχείο των υπηρεσιών της Αναστηλώσεως. 1

2 ροσφάτως το δίτοµο έργο του Βασ. Πετράκου, Πρόχειρον Αρχαιολογικόν (Μέρος Ι: Χρονογραφικό, Μέρος ΙΙ: Θεµατολογικό), Αθήνα Mε το Π 941/1977 «Περί Οργανισµού του Υ ουργείου Πολιτισµού» ροεβλέφθη η δηµιουργία της /νσεως Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων, η ο οία θα είχε ως έργο «την συλλογή και αρχειακή φύλαξι ρος ε ιστηµονική µελέτη αντός στοιχείου αφορώντος εις τα µνηµεία ροϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων και εις τα βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία, την τήρησι του αρχείου της Γενικής /νσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως και την σύνταξι του γενικού ευρετηρίου των ανωτέρω», καθώς και την έκδοση δηµοσιευµάτων σχετικών µε τις αρχαιότητες και τα µνηµεία. Το έργο της τηρήσεως του αρχείου µε τον νέο οργανισµό του ΥΠΠΟ (Π 191/2003) ανετέθη σε ειδικό τµήµα της /νσεως Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, το Τµήµα Αρχείου Υ ηρεσιών των Αρχαιοτήτων, «στην αρµοδιότητα του ο οίου υ άγονται θέµατα ου αφορούν: α) στην τήρηση του αρχείου των Υ ηρεσιών των Αρχαιοτήτων α ό της συστάσεώς τους µέχρι σήµερα. β) στην τακτο οίηση των φακέλων και στη σύνταξη γενικού ευρετηρίου. γ) στη µέριµνα για την εκκαθάριση, µικροφωτογράφηση και αροχή αντιγράφων του αρχείου. δ) στη λήψη κάθε ρόσφορου µέσου για τη συντήρηση των διατηρητέων εγγράφων και στην ε ιστηµονική εκµετάλλευση του αρχείου». 4. Η ΕΑΜ, µετά την µεταφορά του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας α ό τα υ όγεια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, µετά την αράδοση του µη ενεργού αρχείου ε ευκαιρία της µεταφοράς του ΥΠΠΟ α ό την οδό Αριστείδου (κτήριο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου) στην οδό Μ ουµ ουλίνας και µετά την αράδοση ενός άλλου (αγνώστου) τµήµατος του αρχείου ου είχε αραµείνει στα υ όγεια του τέως Υ ουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως στην οδό Ζαλοκώστα, και αρά τις ζηµίες ου ροκάλεσε η ληµµύριση του υ ογείου του κτηρίου της στην οδό Αγίων Ασωµάτων 11 λόγω των έργων του Μητρο ολιτικού Σιδηροδρόµου, ε ανήρχισε την καταγραφή και τακτο οίηση των εγγράφων του αρχείου. 5. Για τις ανάγκες της καταγραφής αυτής ανε τύχθη µια εφαρµογή α ό το ροσω ικό της ΕΑΜ, η ο οία ε ιτρέ ει την διαµόρφωση µιας ρώτης εικόνας του εριεχοµένου του αρχείου και διευκολύνει την διαχείρισή του. Το ρότυ ο καταγραφής εβασίσθη στο διεθνές ρότυ ο του ISAD (International Standard of Archive Documentation) 3, αλλά διεµορφώθη έτσι ώστε να ληροί τις ιδιαίτερες ανάγκες του αρχείου, σεβόµενο και τις διάφορες αρχειακές αραδόσεις ου το δηµιούργησαν. Πέραν της αναλυτικής εριγραφής του εριεχοµένου και της δυνατότητος 3 Βλ. ήδη ιεθνές Συµβούλιο Αρχείων, ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), εύτερη έκδοση Οττάβα 2000, Μετάφραση: Χριστίνα Βάρδα - Αµαλία Παππά - Ζήσιµος Χ.Συνοδινός, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2002 [ ] 2

3 διαχειρίσεως και α εικονίσεως της ιεραρχικής µορφής των στοιχείων, η βάση αυτή έχει εµ λουτισθή µε θεµατικό και γεωγραφικό ευρετήριο και µε ευρετήρια φορέων ροσώ ων και µνηµείων - χώρων. Εκτός α ό την καταγραφή, είχε ροβλεφθή και ξεκίνησε σταδιακά η ψηφιακή φωτογράφηση και ανα αραγωγή των εγγράφων και των φωτογραφιών. 6. Η διαδικασία της καταγραφής και ψηφιο οιήσεως του αρχείου έχει αναδείξει και ωρισµένες αραµέτρους σχετικά µε τα ροβλήµατα ου αντιµετω ίζει ο φορέας ροστασίας και αναδείξεως ενός τόσο σηµαντικού υλικού. Για αράδειγµα, η συµ λήρωση των ευρετηρίων ενός αρχειακού συνόλου ου χρονολογείται α ό τις αρχές του 19ου αιώνος, αρουσιάζει ιδιάζουσες δυσκολίες, ειδικώτερα όταν θεωρηθή ό ως και ρέ ει - ως σηµαντικό έργο η διατήρηση της αλαιότερης ορολογίας, η ο οία έχει εκλείψει, καθώς και η καταχώρηση τό ων και χώρων, των ο οίων η ονοµασία έχει αλλάξει. 7. Η ΕΑΜ είναι ιδρυτικό µέλος του ευρω αϊκού δικτύου ΑRΕΑ (ARchives of European Archaeology) 4. Στα λαίσια των δύο ρώτων έργων του δικτύου (ΑREA I II), µε χρηµατοδότηση του ρογράµµατος RAPHAEL ( ) 5 και του ενδιαµέσου ρογράµµατος (2000-1) 6, εδηµιουργήθη µία βάση δεδοµένων των ελληνικών αρχείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ο εµ λουτισµός της ο οίας συνεχίζεται, και άρχισε η ε ιστηµονική ε εξεργασία ενοτήτων του εριεχοµένου του ιστορικού αρχείου της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας. 8. Έτσι στα λαίσια του AREA συνετάχθη α ό την Αλεξάνδρα Αλεξανδρή η µελέτη «Νames and Emblems: the Role of Archaeology in the Formation of Regional and National Identity in late 19 th and early 20 th century Greece ( )», η ο οία αρουσιάσθηκε σε διεθνή συνέδρια και εδηµοσιεύθη σε εριλη τική µορφή στο εριοδικό Αntiquity το , ενώ σε λήρη µορφή ελ ίζεται ότι θα δηµοσιευθή ροσεχώς. 9. Στην τρίτη φάση του ρογράµµατος AREA ΙΙΙ ( ), µε χρηµατοδότηση του ρογράµµατος «Πολιτισµός 2000», και στα λαίσια αυτού συνετάχθη α ό την ίδια αρχαιολόγο µία νέα µελέτη ου αφορά 4 Βλ. Στο δίκτυο ΑREA είναι αφιερωµένο το τεύχος 110 (Νοε.2007) του περιοδικού Les Nouvelles de l Archéologie [ Dossier: Archives de l Archéologie européenne (AREA), coordonné par Alain Schnapp, Nathan Schlanger, Sonia Lévin, Noël Coye] των ιδίων, AREA Archives de l Archéologie européenne. Bilan et perspectives, εις: Les Nouvelles de l INHA 25 (juin 2006) 2-4. Βλ. επίσης Π.Πάντος, «Το δίκτυο ΑREA (Archives of European Archaeology): έκα έτη ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα ιστορίας της αρχαιολογίας», εις: Hµερίδα του ΑΠΘ «Ψηφιοποίηση αρχείων µε αρχαιολογικό περιεχόµενο», Θεσσαλονίκη [στο πλαίσιο του έργου (ΚτΠ): «Αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση αρχαιολογικών δηµοσιευµάτων στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο της περιόδου και δηµιουργία διαδικτυακού κόµβου» Bλ. ήδη events in Greek press ( )?ln=el ]. Στην ίδια ηµερίδα: Αλεξάνδρα Αλεξανδρή, «Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Καταγραφή, ψηφιοποίηση» [βλ. πρόγραµµα 4D1E-AFA4-9DE5AFFB3C00/4247/prosklisiprogramma_ pdf ]. 5 Στα πλαίσια του ΑREA I διοργανώθηκε ηµερίδα ( ) µε θέµατα History of the European Nation State and Origins of Nationalism και Archaeology and (Supra)National Identity. 6 Στα πλαίσια της Ετησίας Συναντήσεως της Ενώσεως Ευρωπαίων Αρχαιολόγων στην Λισαβώνα (12-17 Σεπτ. 2000) ειδική συνεδρία του δικτύου AREA µε θέµα Archives and Ancestors. 7 Βλ. Alexandra Alexandri, Names and emblems: Greek archaeology, regional identities and national narratives at the turn of the 20th century, Antiquity vol. 76, No 291 (2002)

4 στην αραγωγή, την έκθεση, την διάδοση και τον ρόλο των εκµαγείων στην Ελλάδα στα τέλη του 19 ου και τις αρχές του 20 ου αι. 8 Η ΕΑΜ στην φάση αυτή εµ λούτισε την βάση δεδοµένων γιά τα αρχεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και ανέλαβε την βασική σχεδίαση του αναµορφωµένου ιστοτό ου του δικτύου των εταίρων του ΑREA (Παρίσι) ου έχει τεθή ήδη σε λειτουργία (www.areaarchives.org). Τα α οτελέσµατα της ελληνικής συµµετοχής αρουσιάσθηκαν µε ανακοίνωση και έκθεση poster, σε ειδικό συνέδριο ου διοργάνωσε το δίκτυο AREA τον Ιούνιο 2004 στο Gøteborg (Σουηδία) 9. Συνεζητήθησαν ε ίσης στις συναντήσεις του δικτύου AREA ου διοργανώθηκαν στην Jaen (Iαν. 2003) 10, στο Poznan (Ioύλ. 2003) 11, α ό το Πανε ιστήµιο του Νorwich (Mάρτ. 2004) 12 και στα λαίσια της Ετησίας Συναντήσεως της Ενώσεως Ευρω αίων Αρχαιολόγων στην Λυών (Σε τ.2004) Κατά το διάστηµα εµελετήθη, και κατά τις συναντήσεις του δικτύου AREA διεµορφώθη οριστικώς, η ρόταση υ οψηφιότητος του δικτύου γιά την νέα ροκήρυξη του ανταγωνιστικού ρογράµµατος «Πολιτισµός 2000», η ο οία υ εβλήθη στην ευρω αϊκή κοινότητα τον Νοέµβριο Η ρόταση αφορούσε σ ένα νέο τριετές έργο του δικτύου AREA IV ( ) µε διάφορα υ οέργα. Η υ οψηφιότητα αυτή του δικτύου AREA IV στο ανταγωνιστικό ρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» υ ήρξε ε ιτυχής 14 και το έργο, συνολικού ροϋ ολογισµού ευρώ για την ΕΑΜ [ 50% κοινοτική χρηµατοδότηση και 50% εθνική] άρχισε α ό Ο ρογραµµατισµός του νέου αυτού τριετούς έργου του δικτύου AREA IV ( ) έγινε στην ρώτη συνάντηση των εταίρων τον Σε τ στο Cork, Ιρλανδία, στα λαίσια του Ετησίου Συνεδρίου της 8 Παρουσιάσθηκε στην συνεδρία µε θέµα «Historical perspectives on the material culture of archaeology» που διωργάνωσε το δίκτυο ΑRΕΑ στα πλαίσια της Ετησίας Συναντήσεως της Ενώσεως Ευρωπαίων Αρχαιολόγων (Θεσσαλονίκη 2002) από την Αλεξάνδρα Αλεξανδρή, «Casts and Copies: the dissemination of images of antiquity in Greece at the turn of the 20th century». [Περίληψη εις: AREA_WWW_Thessaloniki_session_EAA%20session.pdf ] 9 Βλ. Nathan Schlanger Jarl Nordbladh (eds.), Archives, Ancestors, Practices. Archaeology in the light of its History, New York Oxford (Berghahn Books) 2007 [ISBN ] 10 Όπου διοργανώθηκε ηµερίδα ( ) µε θέµα «Franco and Iberian Archaeology» 11 Όπου διοργανώθηκε ηµερίδα ( ) µε θέµα «Archaeology, expansion, resistence», µε επίκεντρο τις τέως γερµανικές επαρχίες της Πολωνίας 12 Όπου διοργανώθηκε ηµερίδα ( ) µε θέµα «Imperial Archaeology». Iδιαίτερη σηµασία γιά τα Βαλκάνια είχαν οι ανακοινώσεις του Oliver Gilkes (από το Ιδρυµα Βουθρωτού στο Πανεπιστήµιο Ανατ. Αγγλίας) «William Martin Leake, Ali Pasha and the Origins of Albanian Archaeology: Arms, Antiquities and Espionage» και του John Wilkes (University College London) «Arthur Evans in the Balkans : journalist, archaeologist and political prisoner». 13 Στην Συνάντηση διοργανώθηκε από την Sonia Levin ειδική συνεδρία µε θέµα «Writing and practice histories of Greek Archaeology», βλ. περιλήψεις στο Abstract book, σ [ book lyon.pdf ]. Βλ. επίσης European Review of History Revue Européenne d histoire, Vol. 13 Nο 4 (December 2006) p [SPECIAL ISSUE: Hellenic Histories: the Cultural, Ideological and Political Ιssues of the Αrchaeology of Ancient Greece NUMERO SPECIAL: Histoires Helléniques. De quelques enjeux culturels, idéologiques et politiques de l archéologie de la Grèce Ancienne] 14 Είναι µία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ένα ευρωπαϊκό δίκτυο έχει τέσσερεις επιτυχείς υποψηφιότητες σε ανταγωνιστικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία προφανώς λόγω της υψηλής ποιότητος των προηγουµένων αποτελεσµάτων αποφασίζει να το χρηµατοδοτήση γιά τετάρτη φορά. 4

5 Ενώσεως Ευρω αίων Αρχαιολόγων. Ε ί λέον η εξέλιξή του ε ισκο ήθηκε σε δύο εραιτέρω συναντήσεις των εταίρων στην Πράγα (Φεβρ. 2006), κατά την ο οία υ εβλήθησαν α ό την Ελλάδα ( ΕΑΜ) συγκεκριµένες ιδέες και ροτάσεις για διάφορα θέµατα του έργου, και στο Durham, UK (Iούλ. 2006), κατά την ο οία υιοθετήθηκε η ρόταση της ΕΑΜ για την µορφή της βάσης δεδοµένων ιστοτό ου του έργου, την ο οία εξετέλεσε εραιτέρω το Μουσείο του Poznan. Κατά την διάρκεια αυτών των συναντήσεων διοργανώθηκαν αντιστοίχως και δύο ε ιστηµονικές ηµερίδες µε θέµα «Τό οι µνήµης» 15 και «ίκτυα, ε αφές και ανταγωνισµοί στην ιστορία της αρχαιολογίας» 16. Στα λαίσια του AREA IV διοργανώθηκαν και δύο ε ιστηµονικές διηµερίδες, µία µε θέµα «Μεταµόρφωση των ερει ίων και ολιτιστική ταυτότητα» στο Πανε ιστήµιο La Sapienza της Ρώµης ( ) 17 και µία µε θέµα «Λαλούντα υλικά Πηγές για την Ιστορία της Αρχαιολογίας» ( ) στο Πανε ιστήµιο του Freiburg 18, καθώς και ένα Συµ όσιο µε θέµα «Η ιστορία της Αρχαιολογίας και της αρχαιολογικής σκέψης τον 20 ο αι.» στο Biskupin της Πολωνίας ( ) 19. Το AREA IV έκλεισε µε µία εριοδεύουσα 20 έκθεση µε γενικό θέµα «The Making of European Archaeology» 21, στην ο οία συνέβαλαν µε υλικό όλοι οι εταίροι. 12. Η ΕΑΜ στο AREA IV συµµετέσχε µαζί µε εταίρους α ό την Πορτογαλία, Ισ ανία και Ιταλία, σε ένα υ οέργο µε θέµα «ικτατορία και αρχαιολογία», στο ο οίο α ό της λευράς της εξήτασε την αρχαιολογία στην Ελλάδα κατά την ερίοδο της δικτατορίας Ι.Μεταξά 22, και σ ένα δεύτερο υ οέργο µε θέµα «Αρχαιολόγοι στο εξωτερικό» 23, στο ο οίο α ό 15 Βλ. Bλ. ήδη Jana Maříková-Kubková, Nathan Schlanger and Sonia Lévin (eds), Sites of Memory: Between Scientific Research and Collective Representations. Proceedings of the AREA Seminar at Prague Castle, February (Prague: Archeologický Ústav AV ČR [Castrum Pragense 8], 2008, 123 pp., illustr., German, English, French, Czech and Spanish summaries [ISBN ]) 16 Networks, Contacts & Competition in the History of Archaeology, One Day Research Meeting, Durham University, Saturday, 15 July 2006 [βλ. ]. Η διοργανώσασα Μargarita Diaz-Andreu δηµοσίευσε το 2008 την µονογραφία «A World History of Nineteenth- Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and the Past» (Oxford Studies in the History of Archaeology) [ΙSBN ] µε εκτενή βιβλιογραφία. 17 Βλ. Π.Πάντος, «Η µεταµόρφωση των ερειπίων. Μία διηµερίδα στην Ρώµη (23-24 Φεβρουαρίου 2007», εις: Εχουν ήδη εκδοθή τα πρακτικά: Marcello Barbanera (Ed.), Relitti riletti. Metamorfosi delle rovine e identità culturale, Torino: Bollati Boringhieri, 2009 [ISBN ] 18 Speaking Materials Sources for the History of Archaeology, βλ. πρόγραµµα και περιλήψεις εις: 19 Βλ. 20 Στην Αθήνα εξετέθη στο Γαλλικό Ινστιτούτο: «Η διαµόρφωση της ευρωπαϊκής αρχαιολογίας» (από ). 21 Βλ. Eξεδόθη και σχετικό φυλλάδιο «La formation de l archéologie européenne La construcción de la arqueología europea», [area Archives of European Archaeology] [ Culture Lab Éditions, ISBN : ] 22 To άρθρο των Dimitra Kokkinidou and Marianna Nikolaidou, On the Stage and behind the Scenes: Greek Archaeology in Times of Dictatorship, in: Michel L.Galaty & Charles Watkinson (eds.), Archaeology under Dictatorship, 2004 (Springer, ISBN ), , βασίζεται σε δηµοσιευµένα βιβλία και άρθρα του τύπου και αφορά και τις δύο δικτατορίες ( και ). 23 Πρβλ.. ήδη Sjoerd J. van der Linde, Monique H. van de Vries, Nathan Schlanger & Corijanne G.Slappendel (eds.), European Archaeology Abroad: Global Settings, Comparative Perspectives, Leiden (Sidestone press) 5

6 της λευράς της εξήτασε όψεις της ξένης αρχαιολογικής αρουσίας στην Ελλάδα, µε βάση στοιχεία του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας και για τα δύο υ οέργα. 13. Παράλληλα, το ροσω ικό της ΕΑΜ, σε συνεργασία και µε άλλους µελετητές, έχει εκ ονήσει µια σειρά µελετών. Χαρακτηριστικά αναφέροµε την µελέτη των αρχαιολόγων Μαρίας Πάντου, Χριστίνας Μερκούρη και Κατερίνας Βουτσά, ««Νικό ολις εν αρχείοις»: Μαρτυρίες για την Νικό ολη α ό το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας», η ο οία αρουσιάσθηκε στο διεθνές «Β Συµ όσιο για την Νικο όλη» τον Σε τέµβριο του 2002 και δηµοσιεύθηκε στα ρακτικά του Συνεδρίου αυτού Α ό τον υ ογραφόµενο δηµοσιεύθηκε η ρωτότυ η αναφορά του Εφόρου Αρχαιοτήτων Νικ. Πα αδάκι για το ρώτο έτος (1919) της ανασκαφής στην Πυρά Ηρακλέους στην Οίτη 25, η ο οία α ετέλεσε την βάση της εκθέσεως ου δηµοσιεύθηκε στο Παράρτηµα του Αρχαιολογικού ελτίου 26. Ε ίσης το 2006 αρουσιάσθηκε στο συνέδριο για την αρχαιολογική έρευνα στην Ικαρία η ανακοίνωση «Αρχαιότητες Ικαρίας : Η µαρτυρία των αρχείων», στην ο οία µε βάση στοιχεία του αρχείου δίνεται µία εικόνα για την κατάσταση των µνηµείων στην Ικαρία την συγκεκριµένη ερίοδο, τον αγώνα της υ ηρεσίας για την ροστασία τους µε ελάχιστα µέσα, αλλά και την λαµ ρή στάση των κατοίκων α έναντι στα µνηµεία της ολιτισµικής τους κληρονοµιάς 27. Συνετάχθη ε ίσης ένα άρθρο για την α οκάλυψη και τις συνθήκες ανασκαφής της βασιλικής στα Βαρκά Υ άτης, το ο οίο δηµοσιεύθηκε στο εριοδικό ΥΠΑΤΗ 28, ό ου δηµοσιεύθηκε και ένα άλλο έγγραφο για την κατάσταση των ευαρίθµων αρχαίων ε ιγραφών της όλεως αυτής το Σε συνεργασία µε την συνάδελφο Αργυρούλα Ιντζεσίλογλου αρουσιάσαµε στο διεθνές ε ιστηµονικό συνέδριο «Πόλεις της Μεσογείου µετά τους σεισµούς. 50 χρόνια α ό τους σεισµούς στη Θεσσαλία» (Βόλος Μαϊου 2006) την ανακοίνωση «Μουσεία και µνηµεία της Θεσσαλίας κατά τους σεισµούς βάσει των αρχειακών ηγών» 30. Tέλος στην ηµερίδα µε 2012 [ISBN ] µε εκτενή βιβλιογραφία. Περιλαµβάνεται και το άρθρο Eleftheria Theodoroudi and Kostas Kotsakis, The Delphi archaeological contract: looking through the eyes of the daily press of the nineteenth century, 329 κεξ. 24 Βλ. Κωνστ. Λ. Ζάχος (επιµ.), ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ Β. Πρακτικά του Β ιεθνούς Συνεδρίου για τη Νικόπολη (11 15 Σεπτεµβρίου 2002), Τόµος ΙΙ, Πρέβεζα 2007, Π.Πάντος, " Αναδιφώντας τα αρχεία. Ανασκαφή Πυράς Ηρακλέους 1919 ", περ. ΥΠΑΤΗ 32 33, Ιουν. `95 εκ. ` 96, Νικ. Παπαδάκις, Ανασκαφή της «Πυράς» της Οίτης, Α 5 (1919 [1922]) Παράρτηµα, Π.Πάντος, «Αρχαιότητες Ικαρίας Η µαρτυρία των αρχείων», εις: «Η αρχαιολογική σκαπάνη στην Ικαρία. Εβδοµήντα χρόνια ανασκαφικής έρευνας και µελλοντικές προοπτικές». Πρακτικά Α Αρχαιολογικού Συνεδρίου Ικαρίας (Αρµενιστής, 1-5 Σεπτεµβρίου 2006), Αθήνα 2010, σ [ISBN: ] 28 «Αναδιφώντας τα αρχεία. Η ανασκαφή της Βασιλικής Λουτρών Υπάτης (1936-7), εις: ΥΠΑΤΗ 51, εκ.2007, [ISSN: ] 29 «Αναδιφώντας τα αρχεία. Oι ενεπίγραφοι λίθοι της Υπάτης 1896», εις: ΥΠΑΤΗ 53, εκ.2011, [ISSN: ] 30 Aργυρούλα ουλγέρη-ιντζεσίλογλου & Πάντος Πάντος, «Μουσεία και µνηµεία της Θεσσαλίας κατά τους σεισµούς του βάσει αρχειακών πηγών», εις: «Πόλεις της Μεσογείου µετά τους σεισµούς», Βόλος 2007, 6

7 θέµα «Η Ιστορία της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας και της αρχαιολογικής έρευνας στην Θεσσαλία» (Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, ) αρουσιάσθηκε η ανακοίνωση µε θέµα «Έκθεσις της ανασκαφής του εν ιµηνίω Βόλου αναρχαίου τάφου» 31 για το «Λαµιόσ ιτο», τον ρώτο θολωτό τάφο ου ανεσκάφη α ό τον Γυµνασιάρχη Ελευθέριο Τριαντ. Κούση στο ιµήνι το Η µελέτη µε θέµα «O Γενικός Εφορος Αρχαιοτήτων Λουδοβίκος Ροσς και οι εργασίες εξυγιάνσεως του αρχαιολογικού χώρου της Ακρο όλεως Αθηνών» συνετάχθη µε βάση τα στοιχεία ου εριέχονται στο Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας α ό τους αρχαιολόγους Μαρία Πάντου και Μartin Kreeb και αρουσιάσθηκε στο ιεθνές Συνέδριο ου συνήλθε στην Αθήνα στις 2-3 Οκτωβρίου 2002 µε θέµα «Ο Λουδοβίκος Ροςς στην Ελλάδα », έχει δε ήδη δηµοσιευθή στα ρακτικά του Συνεδρίου αυτού 32. Α ό τους ίδιους αρχαιολόγους συνετάχθη, ε ίσης µε βάση τα στοιχεία του ίδιου αρχείου, µία ευρύτερη µελέτη µε θέµα «Το έργο της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας Οι α αρχές της διοικητικής συγκρότησης της Υ ηρεσίας και τα ρώτα έργα συντηρήσεως και διαµορφώσεως του αρχαιολογικού χώρου της Ακρο όλεως Αθηνών», της ο οίας αν και εζητήθη δεν έχει χρηµατοδοτηθή µέχρι τώρα η έκδοσή της σε βιβλίο. 16. Mε την δηµοσίευση των µελετών αυτών και άλλων, των δηµοσιευµάτων του καθ. Αθαν. Καλ αξή 33, του Ακαδηµαϊκού Βασ. Χ. Πετράκου στην Αθήνα 34, α ό διάφορες ξένες αρχαιολογικές σχολές ε ευκαιρία ε ετείων κλ. 35, και τέλος µιάς σειράς διατριβών 36 α ό νέους σσ [ ΙSBN: , ηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης Βόλου, Σειρά : Πρακτικά Εκδηλώσεων Αριθ.9] 31 Βλ. Π.Πάντος, «Φώς στα πρώτα άγνωστα στάδια της αρχαιολογικής έρευνας στο ιµήνι», Αφιέρωµα «Τα εκατό χρόνια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας», εις: ΙΑ ΡΟΜΕΣ. Εβδοµαδιαία έκδοση της εφηµερίδας Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ , σ.8-9. Στην ίδια ηµερίδα: Mαρία Αντωνίου, «Η ανακάλυψη των γραπτών στηλών Παγασών. Μαρτυρίες µέσα από το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας» 32 Μαίρη Πάντου Martin Kreeb, O Λουβοδίκος Ρόσς ως Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων: τα πρώτα χρόνια, εις: Hans Rupprecht Goette & Ολγα Παλαγγιά (επιµ.), Ludwig Ross und Griechenland / Ludwig Ross και η Ελλάδα, Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 2-3 Οκτωβρίου 2002, Rahden/Westf. 2005, [ISBN ] 33 Βλ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Τόµος Ι: Σαµιακά αρχαιολογικά (1990) Τόµος ΙΙ: Η ανασκαφή του ναού της Αρτέµιδος (Κέρκυρα 1911) (1993). Επίσης σειρά άρθρων: "Η Ελλάδα και οι ξένες σχολές. Η πολιτική ενός νεαρού έθνους µε «παλαιό» πολιτισµό", 150 χρόνια Γαλλικής Σχολής Αθηνών, Les politiques de l'archéologie: du milieu du XIXe siècle à l'orée du XXIe, 2000, 9 κ. εξ. "Καταστροφές µνηµείων, «χάριν συµφερόντων των ζώντων»", ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 87, 2003, 50 κ. εξ. "Die Vorgeschichte und die Nachwirkungen des Olympia-Vertrags aus griechischer Sicht", in: H.Kyrieleis (ed.), Olympia Jahre deutsche Ausgrabungen. Internationales Symposion, Berlin 9-11 November 2000, Mainz am Rhein (Verlag Philipp von Zabern) Βλ. H εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ιστορία των 150 χρόνων της (1987) [Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 104], Τα 170 χρόνια της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1999) [Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 184],, Η απαρχή της ελληνικής αρχαιολογίας και η ίδρυση της Αρχαιολογικής Εταιρείας (2004) [Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 234], Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (2009) [Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 248], και Πρόχειρον Αρχαιολογικόν Ι. Χρονογραφικό, ΙΙ. Θεµατολογικό (2013) [Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ ],, καθώς και το παλαιότερο «οκίµιο για την Αρχαιολογική Νοµοθεσία», Αθήνα 1982 [ ηµοσιεύµατα του Αρχαιολογικού ελτίου αρ. 29] και πολυάριθµα άρθρα στο περιοδικό Ο ΜΕΝΤΩΡ. 35 Π.χ. Γιάννης Σακελλαράκης, Αρχαιολογικές αγωνίες στην Κρήτη του 19ου αιώνα, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998 (ISBN ) Βασίλης Καββαθάς, «Η ανασκαφή στο ιερό. Στην αυλή των ονείρων και των θαυµάτων», Επιδαύριον Ανάθηµα 1 Σύγγραµµα περιοδικόν εικονογραφηµένον, 2012 (για 7

8 συναδέλφους µε ευρεία χρήση διαφόρων αρχειακών ηγών, φωτίζονται διάφορες όψεις της ιστορίας της ελληνικής αρχαιολογίας και συγκροτείται βαθµηδόν το αναγκαίο εκείνο υ όβαθρο, το ο οίο θα οδηγήση εραιτέρω στην σύνθεση µιάς τεκµηριωµένης γενικής ιστορίας της ελληνικής αρχαιολογίας. 17. Τον Ιαν σχετική ρόταση του ΥΠΠΟ εγκρίθηκε α ό το ρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ ΚΠΣ), Μέτρο 1.3 «Τεκµηρίωση, Αξιο οίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισµού», και άρχισε η υλο οίηση του έργου «Ψηφιο οίηση και Ψηφιακή Τεκµηρίωση Συλλογών Μνηµείων του Υ ουργείου Πολιτισµού», ροϋ ολογισµού 5,5 εκ. ευρώ. Το έργο εχωρίζετο σε ε τά (7) υ οέργα. Με το υ οέργο 1 «Ε ιστηµονική τεκµηρίωση του Ψηφιο οιηµένου Υλικού, Ψηφιο οίηση Ειδικών Συλλογών και Ε ιστηµονικός Συντονισµός των Ενεργειών Ψηφιο οίησης», το ο οίο άρχισε εκτελούµενο µε ίδια µέσα της ΕΑΜ α ό τον Μαρτιο του 2006, λήν της στηρίξεως των λοι ών υ οέργων, ροωθήθηκε η ψηφιο οίηση και του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας ου φυλάσσεται στην ΕΑΜ, καθώς η δηµιουργία ειδικού ψηφιο οιηµένου αρχείου των κλο ών α ωλειών ολιτιστικών αγαθών α ό µουσεία, µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους στην ιεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκ αιδευτικών Προγραµµάτων. Στα λαίσια του υ οέργου αυτού συγκεντρώθηκαν και ταξινοµήθηκαν στοιχεία για την τότε υφισταµένη κατάσταση ως ρος την ψηφιο οίηση σε όλες τις µονάδες της Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Με την έναρξη του υ οέργου αυτού συνεχίσθηκε εντατικώτερη η ευρετηρίαση του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας και εξυ ηρετήθηκαν, µε αροχή στοιχείων ή φωτοαντιγράφων, αιτήµατα υ ηρεσιών του ΥΠΠΟ, µελετητών και ολιτών. 18. Συγχρόνως η εράτωση, µε χρηµατοδότηση του ειδικού ρογράµµατος σεισµο λήκτων Αττικής, του ειδικού κτηρίου - βάσει ροδιαγραφών ου ετέθησαν α ό την ΕΑΜ - για το Ιστορικό Αρχείο της τον Παν.Καββαδία στην Επίδαυρο) Mάντω Οικονοµίδου, «Τοσίτσα 1 ( ), Μνήµες Α», 2009 (εκδ. Ευθύνη, σελ. 86, ISBN ) Γιάννης Παπακώστας, Από την λογοτεχνία στον κοινωνικό προβληµατισµό. Ποιήµατα Μεταφράσεις Μελέτες και Αρθρα του ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΛΙΑ Η ( ), Ιδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2012 AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ 87 (Ιούνιος 2003): Γενικό θέµα «Ιστοριογραφία της Αρχαιολογίας: Κλασική Αρχαιότητα» έσποινα (Ντέπη) Παπακωνσταντίνου- ιαµαντούρου, «Εικόνες και αναµνήσεις από µια Πέλλα που δεν υπάρχει πια», Σειρά «Η Αρχαιολογία της Αρχαιολογίας» - Εκδόσεις «Αρχείο» - Ηρώ ιαµαντούρου, 2013 (ISBN13: ) [και στον ιστοτόπο ]. 36 Π.χ. Μαρίνα. Σωφρονίδου, Η αρχαιολογική είδηση στις εφηµερίδες (2002) Νίκη Α. Σακκά, Αρχαιολογικές δραστηριότητες στην Ελλάδα ( ) : πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις. Βλ. ακόµη συνέδρια, όπως «Αρχαιότητα, Αρχαιολογία και Ελληνικότητα στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα» (Αθήνα Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς, Ιανουαρίου 2007) [βλ. ήδη D.Damaskos & D.Plantzos, A Singular Antiquity: Archaeology and Hellenic Identity in twentieth-century Greece, Έκδοση του Μουσείου Μπενάκη, 2008] ή όπως «Σπυρίδων Μαρινάτος », ιήµερο Συµπόσιο (ΕΚΠΑ-Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Ιουνίου 2012) [βλ. ήδη Ελένη Μαντζουράνη Ναννώ Μαρινάτου (επιµ.), Σπυρίδων Μαρινάτος Η ζωή και η εποχή του, Σειρά ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 4. Εκδ. Καρδαµίτσα, 2014 (ISBN13: )] ή σειρά διαλέξεων από τον Σύλλογο Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας [βλ. ] 8

9 Αρχαιολογικής Υ ηρεσίας στην οδό Ψαροµηλίγγου 22, του ο οίου δυστυχώς καθυστέρησε η αράδοση, αν και ολοκληρωµένου ήδη το 2006, και η µεταφορά εκεί ολοκλήρου του ολυτίµου αυτού αρχείου 37, άνοιξε µία νέα σελίδα για την συντήρησή του, αλλά και την µελέτη του εριεχοµένου του. Β. Το Εθνικό Αρχείο Μνηµείων 19. Κατ αρχάς µία ρώτη δια ίστωση: Τα έργα υ οδοµής, ό ως καλώς λειτουργούντα αρχεία, δεν α οτελούν ρώτη ροτεραιότητα του νεοελληνικού κράτους. Η τέως ΑΜ µετά α ό ένα αρχικό ρόγραµµα καταγραφών κτηρίων στην εριοχή της ρωτευούσης 38, δεν είχε να ε ιδείξη για ολλά χρόνια αρά ατελέσφορες ροσ άθειες να είση διαδοχικές ολιτικές ηγεσίες ερί της σηµασίας του έργου ου είχε να ε ιτελέση και της ανάγκης ενισχύσεώς του Α ό του 1993 η κατάσταση φάνηκε να αλλάζη ουσιαστικά. Χάρις στις ε ελθούσες εν τω µεταξύ τεχνολογικές ροόδους 40, την ε ιδίωξη συµµετοχής της ΑΜ σε ανταγωνιστικά ρογράµµατα έρευνας και τεχνολογίας, α ό τα ο οία και κυρίως χρηµατοδοτήθηκε, και µία ρεαλιστική εκτίµηση των δυνατοτήτων της /νσεως σε ένα εριβάλλον ιεραρχήσεων ολιτικών α ό το Υ ουργείο Πολιτισµού 41, ό ως το εριγραφέν ανωτέρω, η ιεύθυνση ε εχείρησε την υλο οίηση µιάς σειράς έργων 42, µεταξύ των ο οίων ωρισµένα θα µ ορούσαν να χαρακτηρισθούν ροκαταρκτικές ενέργειες ενός Εθνικού Αρχείου Μνηµείων. 21. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π 191/2003 στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Αρχείου Μνηµείων της ΕΑΜ υ άγονται θέµατα ου αφορούν: α) στη συλλογή και αρχειακή φύλαξη για ε ιστηµονική µελέτη κάθε στοιχείου, ου αφορά σε όλα τα κινητά και ακίνητα µνηµεία. β) στη τήρηση διαρκούς καταλόγου αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τό ων και µνηµείων, στην ενηµέρωση των Υ ηρεσιών του ηµοσίου και των άλλων ενδιαφεροµένων, στη δηµοσίευση του καταλόγου αυτού, 37 Tα εγκαίνια έγιναν στις 17 εκεµβρίου 2008 µε την έκθεση «ανέφερα εγγράφως». 38 Η ψηφιοποίηση του αρχιτεκτονικώς σηµαντικού αυτού αρχείου, το οποίο διεσώθη κατά την πληµµύριση του υπογείου της ΕΑΜ από τα έργα του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόµου, έχει προκηρυχθή προσφάτως. Βλ. Ανακοίνωση για τον ιεθνή Ανοικτό ιαγωνισµό «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόµαυρο φόντο: ψηφιοποίηση φωτογραφικής συλλογής νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού», [http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/ ] 39 Βλ..Μυρίλλα, Οι περιπέτειες του ανύπαρκτου «Αρχείου Μνηµείων», εφηµ. Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Βλ. Μιχάλης ουλγερίδης ρ. Γεράσιµος Κέκκερης, Καταγραφή/Τεκµηρίωση έργων τέχνης και µνηµείων µε υπολογιστές στην Ελλάδα, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ 60 (Ιούλ. 1996), Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της µεταφοράς ποσού 2 δισ. δραχµών που είχε προβλεφθή στο Β ΚΠΣ για το έργο υποδοµής της ανάπτυξης του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, µετά την ολοκλήρωση του συστήµατος «ΠΟΛΕΜΩΝ», στην «Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997», οργανισµό που εκκαθαρίζεται µέχρι σήµερα (!) (βλ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ) 42 Bλ. και Xριστίνα Μερκούρη, Η ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων του Υπουργείου Πολιτισµού. ραστηριότητες και προοπτικές, ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΝΕΑ 11 (1995)

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών Πέµ τη 23 Ιουνίου 2011 Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 411/2015 Α Σ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 286 /2016 Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ

Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής" ιδρύθηκε το 1988 µε στόχο την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή και την βελτίωση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Το «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2.0)», είναι ένα ροηγµένο δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά) εκ αιδευτικό λογισµικό ολυµέσων ου α ευθύνεται σε αιδιά ηλικίας Νη ιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 68 /2016 Θ Ε Μ Α : «EΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 η ιάλεξη ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Entity-Relationship ER Οι βασικές (θεµελιώδεις) έννοιες του µοντέλου αυτού είναι οι εξής : ΟιΟντότητες, που περιέχουν τα δεδοµένα της δοµής και

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 126 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα