υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'"

Transcript

1 - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η υ υ µ µ - ω µ υ ω ηµ. µω η η µ ω υµ.,, % #" ".µ, & " " µ ". 0, # #'

2 - 2 - %& " #" µ% µ #' & ( " ) µ & %" µ µ # " µ %. 2 " & µ& µ &. " µ.µ, µ& µ # % " % -#"" " "" µ&. 5, -, µ". ", " µ &. µ µ, µ", %, µ 6 µ, #, ", # &% µ&,, µ # µ. 5, &% &. " "µ.". ( " "µ." µ, " " &µµ "µ & &. 0" & ". & µ &. 5 µ" µ " µ. 7 " " & ", µ & " µ&. ", µ" &, " % & µ µ & µ %" µ # µ %, µ& & -. ; " µ" - µ". 0&µ, " µ & &, & # % µ %µ µ", %. &# & " " " "". 5, µ ", & % µ, 15, " µ & µ & ". µ, µ µ µ µ " #" µ, µ ", µ µ µ,, µ µ µµ&, " &% %. ; " & µ """ =&. µ > &, "η υ ηµ µ η ". µ" &#. ; %" # %µ& " "µ µ #µ & S-300, % µ " "%µ& µ", % µ& µ, &µµ " "µ #&#" " " µ&. & & - µ % " & S-

3 ,"µ, "" ;,0,, µ & & " &# " µ ". & " # ", µ. & ( # ) "%, ".. " %. µ. %& "- ", #& &. 7 " µ µ #" % " 0 A".," # µ"% -. &, (;, = B", % " & # η η ω µ ω " µ" & " " &% "µ". 7 & µ. - #". -" C µ&. Dµ µ & " ".. # 7 #& " & " C µ η µ η η η υ η µ µ# µ #" (;". 7 η " µ... & µ ". & µ #& & & %, µ" % µ" %. µω η υ η υ µω. 0%" µ, " #µ & ', % µ, " µ. " ", ", µ" " " 5 '%. 0& "µ 5 µ "# & #µ µ. 0µ& µ "µ.". E" &µ µ : µ "; #& ; µ #µ, 5, &. µ, ". µ. µ ", #. µ#& µ µ %µµ&.,& 5 µ µ " " & % µ& "-. = # " % "- " % ". 0 " µ&, ', µ, µ µ "µ, µ -"-, (.) & υ η µ. #' # "µ H. " & µ µ. µ" µ # µ, #µ =S >& I, #".

4 - 4 - µ" &. µ µ" 7&µ '96 & " µ.. " µ & ". " µ µ, µ" , " " " 1974, #µ " %. # µ &' & #, &. υ µ υ...". 5 " " " " µ ". 7. ; & & #" µ&. 7 " µ. µ!µµ µ "# µ " # $ %& ". 0 µ. µ µ S-300 µ& & -. =" µ & µ µ. " # " =% " " "# & &-0,.,& %, µ &, : "' '! µ ' (µ. ) *'$ +" # $,**$. -% $, '$ µ$ )./.. 01 $, 2'µ $ 'µ $ %*'$ +" # (. -& --&$) $". µ & µ ;,0 % µ 1973 µ (,, K&, L", µµ, Dµ".".). " µ " %. ",, == # " " &., 4, & µ,. ". 7 " & %&. ; " 5 (;) "µ " µ $ $ µ! µ µ"!!! D % µ µ. "D µµ ", " µµ µ&" µ. ; "% " % " (hinterland). 0 µ %" µ #µ µ. %". & " µ". ( µ #" µ µ. 5, µ", " µ & #" 5, "" &#. 5 &% " µ &%. 7. µ " µ. ( &%. AK(I> %µµ&..," C µ. % %. ", %& µ Eµ 70 µ.l., & # µ µ µ&µ C #' "µ µ. L &% µ

5 - 5 - µ. I,( 0(L;. 0µ& µ µ " " % µ % ". %. 0 µ " µµ&. ; "' %& & µ" &. µ&.... D ' µ"% ( "" "µ", µ& #µ " "& & #" " µ µ "µ" (. " µ ), µ "" "µ µ µ". "& & #" ", "# µ µ (µ, & ;,0, 0, >0(, (;,.. ), µ µ µ " & '" µ". ( %) ". D µ µµ"-µµ" µ,,, % ", %" µ & &,. #& &. 0., µ, " & µ ". 5, " &µ # 5 & µ, %.-µ " " µ % µ.µ " µ 5 0 µ. &.µ " % ". 7 µ µ %µ, µ # % " µ & & &µ. 0#' µ " " #' & µ %, &% & " "µ " η " & µ. ( µ %, &% µ µ& µ µ& ==. 5%µ µ (& " µµ&) µ (& #. ".). = " #µ µ µ ω &... 7$ 8 $, µ µ +*µ µ +*µ,!µ!$ " µ" #" " # µ" µ!#$ (! -"µ µ("$ µ % $ ($ µ(µ$. )% µ (µ $ $ µ$ " *"&µ " " ' *# * " µ( " '"" µ "µ'$ "µ" $ *%$-µ*%$ ' 9' ;.;.. < * " µ" ",µ #" "µ #" * "", '"$ *=µ!$ 10, # 'µ 'µ! #! (µ µ$. <$!$ < µ 1999, µ µ ( ", $ " /;,

6 - 6 - " ' *"'$ *'$ $ )* µ$, A% B'& $, $ µ ($ * " ". ) A% B'& $ ( $ " /;, -µ # ' $,µ - 1 <µ.! µ ($!"$ µ 'µ"$. 8, ' $ < µ & % )*, ' $ $ ** "$ %' '"$ C ) µ$ %' "$,D " '" = ' $ µ $. ' ( '. & "! " µ " /;, * µ". B'& $. (µ$ E$ F'$ 29/9/99). H " ( µ*µ'$ µ%"( µ $. / "$ '$ $ (( µ ) '!"( %. <$ 6 )" "1999" )*, %*'$ +" #, H*'$ E#$! "!$ ( $ µ ' µ ; * ',, B'& $ "( µ ($ % $, &µ$ <µ *". I"$ #, " µ# ( ++ $ µ ($ µ $ ' µ = ; " /;,, (. ). E#$ % '.B'& $ µ%# #+ * '$ *µµ$ )/ ' $ $ % 'µ $ $, $!$ E µ. ). E#$ µ " "' ' ' * µ %#$ µ', '*" $ +$!& -% E $ $ = "$ ($ ($ ( "$ ' A*. "J( ' $ µ$ µ, * $ ;, ' * µ% ( ( +", '. B $ # $, $ ' µ$, "*& µ "& $ $, %#$ µ$ * " µ". # ' <µ * B'& $, #$ $ ($ % $ " /;,. <µ B*, &( %# # " E# 'µ < $ % *"*(. Iµ, -µ & +" ( ( " /;,,µ -&* -µ- +"1µ $ $ '= $ $, CNN. 8 ' "µ" µ$ $! (!&µ µ $ *µ "$ "µ' * ' '*. "" µ$ +. + µ "µ" ( µ " "µ#. ), "$ * $, µ! µ $ # "$... / ""( $!($". =" #µ # µ.

7 ; " " " E. ; =" 2 ". #&" µ µ E - &µ µ " µ. ( 2 µ > & C" " &" K = # 0", µ 0 %, µµ. ', 1878, W >. η υ - υ, υ υ ω η υ η, ω 1571, ω η υ υ η µω υ υ -.,, η υ υ ω η υ η, υ η. η µ η η η η η υ % ". µ & ;-A. ( 0% # & % " µ" µ µ.,. µ C" = µ, #, µµ&% " , 1000 " µµ&% "% µ 1897, '# & 0 0µ. ( µµ&% µ # µµ &µ µ µ& >µ µ (6 ", 6 % 3 µ µ") %" '# >X(I Y;Z=0( ( "" = &% & 6000 & "% 8 & µ&% " " µ =07(>( 0BX> , % >µ µ. 7" µ" & >XX. % - µ µ &, # 5 Kµ " µ&

8 - 8 - # 2 &µ. =." µ 40% µ % Kµ L ; 0 #& " " µ & 0', µ,µ µµ"% 0>0. ; 2 & [ Cµ , (% µ µ") " 0 µ = µ& µ " A. =& " " Wµ 2.& = K." " µ (:, C & (( ") µ µ µ 0 #. ( W. # & & µ & ". (, µ ). 0%. " W µ I,E0; A>; I>7;X ( C µ µ", µ. = & >XX (% µ µ") " µ W " "µ µ 1941 " %µ. Bµ >X( 7;=(Y;Z= % (% µ µ") '#. & >XX µ ". & % = " B' (µ 0 = -B & >X(I (0. ( W K "µ 7" '" µ µµ% "-. K µ "µ "" = 6%&. ( W %. 7µ. " µ # " & # &.

9 =": ; " B 0. 0 % µ, %& = µ %. ( = " &% 0 µ (;. ( W # µ. %& #" µ "µ %µ. ; " " =" %& 0 (IE0, µ# [%-K, "# µ µ" #, " µ# µ&.. 7&µ & = " Z µ, 16 0, 0. D<,H7HD/ </BD7<D< = µ µ % " C % # " µ ". µ µ B %& µ&, & " & ", µ µ. ; &. ( 7, 7 # & " 7 " 7 2 = 2 =. 5, ", & 5 &, 5 &. " 'µ, # > =, 7, > 7. =" ", # #µ, ( #,. 7 ), µ. B" ", "# µ µ 1896 A L&. µ 2. ; µ (L µ %&... ; # ",, µ ", µ " " % 0 "

10 " % 7. µ ", "., " #", 0 - %. ; " & % µ" " " Eµ., & ' " % " ", " µ µ % ", " µ " #&. A, µ "µ " "" µ "A, C ", µ C, µ 148. L. 0 &% " " #& " " " ". ( " µ µ C, C µ " ;,0, µ E, ="µ (Steven Bowman), "( 2."", µ 0 µ"µ, 133, " &µ. " #$ $ $ $ 7"' 'µ B'!$ (' B) B!"$ $ ". % " % µ, "% µ& C& #. & 70 µ.l., µ" C ", µ C& µ % ' & µ. 0 % µ " µ % C ". µ, " C, %&, µ% µ 6"%. =" %, µ, µ& C& %& & µ µ #, µ. ( %,. " µ " % # µ µ. ( %& 70 µ.%. & " "% " µ" C. ( " µ" % % % L. K&µ " µ" µ " Eµ,, &, "... 5, 38 µ.%. 0", " %" µ C &., & " µ, µ" " µ&. %. 0 & %, % µ µ & µ " µ ", " & " " '. ", C&, 70 µ.%. & 115 µ.%. ", µ& ", µ µ Eµ, " "#. 5 & µ, %& µµ& ", &, µ&, µ µ, µ ', ". " # #"

11 & µ µ ". =& ", µ& µ", # % #. (& " - - ", & µ C µ&% µ& µ. = µ, & % µ& µ% µ, &# µ ". #" ). ( # %, %&, (",, ), ". ( " =,. ( " C, µ&, µµ 2 = µ". µ. %µ 116 µ.%. " ", 0%, µ % % µ., " &µ %. &, &, µ K ( C), 0", = µ, Eµ, #". µ ! ( C, #" Eµ ", &,, & 2., , & 62. &% #&, 0 "# " ". ; & ", µ#. " "" "= ". Bµ", % µ", 2-3 "= ",. µ, µ # % µ, C #& µ. (.%. 2, 7"%µ, %&µ, =,, 0,,., 7 E µ &,, µ =%, µ", = ). ; &, & & "= ", µ K 0&, & # µ& µ. µ K & & # µ, &, &µ > &# µ&% µ "' µ, 0. ( "= " %& µ... ( µ 0. ( = µ... ", & " 118 µ.%. =, " & =" = µ, K % % # & µ, #". " %", µ 5. #,... µ" µ " "!!! 0 -'% # µ µ$ & µ 0. B µ, #

12 ; - % Eµ. ( " & 56.%. " " ". ; µ, &# µ&% µ, " µ "' " µ µ µ, % µ &. µ µ & µ µ & µ & ". µµ % Eµ ' &µ,,, & µ, µ Eµ, % % " ". µ %, µ" 70 µ.%., C µ ". 5, % # µ %. 117 µ.%, µ &, " µ 0µ &. ( 2. µ % µ&, "% ( ) " d#, %, & # & &# ( µ" &.) # % & µ 7 " #& # "2(I 0I(E0(EX>". 0 # &µ & # % 5. % µ # µ µ - &% 5 ", µ, µ ". #µ µ µ '% & %& & µ µ %" µ. ( " ". D & µ µ µ "µ µ. ; µ % µ µ µ µ&. ( " #" µ& µ. %µ &µ µ&, #& 0,, & #,, & &. Z ", & &. " %, µ µ C&. %& % % 0 #&... ; µ" # % %. ( µ" Bµ, & 18., #& #. ; " µ µ &. µ "µ & Bµ, " Random House >& I Bµ µ, # µ" &% # "# %& µ µ., " "

13 & µ 4, I7E0- CAMBRIDGE-;K(. (.µ µ Dµ 2 " µ " ";K(" µ " %"). 0 & µ µ µ&. ; &' µ " & %. ( 5 &% & & " &. ( µ,. & ( ' µµ ), ". 5, µ#.µ µ " µ" " µ " µ µ µ µ... ; µµ& µ& #, µ # ", % &% µ %. µ µ µ., µ µ, υ υ µ ηµ µ η µ µη ω ω υ, µ. & # % µ µ %, µ " µ ", = & " % & µ & µ " µ,. µ µ& " " ""( $!($". B &, % µ % µ"%µ (& % 5) " µ µµ& ", µ&, µ& &, &.,", % $ 729 $ $* $ */CD)<* % %*( 115 µ.2. ", FP-D,-,DB;-DJ-/CD)< ( # %*( µ( ( %µ'& *<"( $!($*.

14 µ, %µ µ "µ µ. ; µ µ " µ ' " - µ, & -µ "# & µ. ( µ% µ % µ " µ" µ&... % µ µ". µ #" " & µ #µ" µ " " "... µ " µ µ " #&... & &# µ µ Z,.... " "& & ". ( C " " % % & %& µ, # ".,& %" % µ " µ. 0" ", W, % µ, µ", %µ &. 0µ & Z" &

15 µ µ -%µ 0 "µ, %. & % W " %. ( µ -0" & µ B " µ # " µ. 5, 0"µ 31 = 1492 "# & # ω µ ω µη η. υµµ η µ υ " & µ&. ( & µη % µ % µ & ". 0 " % η µ µ µ C & "µ "". 0."# 7µ A, µ.µ B&, " µ& & µ. " &µ. ω υ υ µη. µ, &% == &% µ C µ, &% "' #& ". Z " % %.-#& "A - " 1992 µ "400 % µ ". ( " µ 400 % "µ" - µ. = µ & µ, µ >& I µ). & &µ & %", " &% % & '&µµ, µ &. 0.µ µµ # µ #" # µ µ & " # " µ, & (% % ) % ' (µ 0. " - % µ µ. µ µ " ", µ C µ # µ " # µ 6& µ. 0% &, µ", # # %&. =&% 1492, %" &, µ " " " " " " µ µ# µ µ µ & µ µ. = "# µ "#µ " µ "µ " µ & " µ " &

16 = & >&µ 1496, "# µ# "µ "µ &," µ µ " # µ, & µ, ' & # =" &, % " µ. 7" %" " & % µ #". µ, % µ& " " υ η, " µ" & & %µ & 0 12., µ 0# L 14., µ µ & 0 µ&% 1452., =. ( µ" = H =, % 0 E'* B $,,. 1497, 2" > B"µ, %µ µ, µ.µ " %" µ υ, µ µ µ& 0#, µ " & %µ, µ ' µ %, µ " 0 &% µ " " ", µ& 0 2. B µ#µ&, & µ & µ& # "# " 1 20KX> # 10 "# "µ, " µ, µ µ µ 2. ( ","" &µ µ " &,. µ # =&. =, &µ µ ". " % #" 0, 1503 µ", µ &# µ. (µ&% " µ µ& ). ( µ K,, &µ µ", #" "% ". ( # =&. µ, µ" 0µ&,, µ "µ % µ & µ& K. = #., #".. 0 µ " µ µ µ %. µ. =., " µ & Z" ". " " 2. 5%µ,, 2 &,, µ &%µ µ ( 2) & % &% 0µ& µ µ&... ( 2, µ µ µ& µ &, #. µ# &, %" µ. µ & " ",, µ#µ&,.. "D µµ " µ& 7 " 0µ &., "

17 " "&", µ 2, "#. ( C µ,. " µ " %., #" µ" # µ 70µ.%., &' µ C µ 2 % #& & -µ#µ& µ " µ#. 0& - µ& &% &. 5% µ " µ & " µ#& µ" ". υ υ ω υ υ υµ ω µ - υ υ, µ η υ η η υ η υ η. (p µ &%µ #& µ µ " " "" ;,0, Wµ ;,0, µ # ;,0 µ ;,0,,. ; D% &, µ#& %. ; ' &µ ). D # & µ ", & µ #. 0, ' µ& %& "µ 1506, %& K -% #- µ & µ # " '. 0µ %, &."," 1515, µ,. Dµ, #-, µ "' &, µ, & µ, µ, µ & % # µ " ". µ% =&.. ( =&., µ µ & µ", K, Z", 2.". 0 µ %. " # µ& &" & µ µ "., µ µ &. µ, µ 0µ& " ". & µ" -% #- &. ;,. # &% #-, %., 1511, µ " &. ; " " % µ =&.. B' Z =&. &, 1512, # > µµ " 0µ&. µ, " µ 0µ& " µ µ ' " µ K. 0 ". =&. & &,,

18 "µ " '. X µ µ " C &'... p, 1525, " µ 0µ& &% & µ % "., " µ # µ" " &, µ & 0, " = &,,. & #. ; µ# µ " µ µ. # µ. ( " " &µ %µ &% ", µ µµ " µ " µ" ". ( " &, &% µ% µ µ & " =&. &% &µ %µ. ' "% µ " µ&. ; %... " µ 0µ&, >, µ & & 0, B, Bµ, µ #-, - µ > " µ %. ( µ µ. =&., & ' µ #" # &, Bµ " µ. > µ µ %µ " & 0 & 2&, " % =&. &% # µ µ # &. 7 %.,. & 0 8, µ&# µ &...0µ& Z, µ & µ " Z µ. & =& # =" µ& " #- C µ µ & µ" µ µ, µµ" " µ. (, & =&., " " µ -% µ Z =&., # " % " µ " µ ", "% 2 > K # ", C" (B "-->W C"-->L " "), # 7 =&.. µ % " µ *$. >" C. & & " & µ& #& %., 11 µ.%., >" µ &. 0 > B %. 0' "µ &µ µ& ", µ" µ&, µ, µ " µ C C µ µ& " µ

19 " µ µ # µ". B & % µ " & µ #" (µ ( υ ). µ&.µ " " % & =&., µ "µ %. ; ", µ. p,, 1530, " #"% 0µ&, µ" Z" 1531,, > " ". 7% µ & & % #& " ", #& µ&. 5 % µ, 1532, & & A =&.,. 0µ& µ " µ& >. D " µ µ,.. " "µ ' > & µ µ #& # & 2 -% #- " L. µ µ& " %. " µ ".,& µ µ.., - 0µ& " µ µ " µ >. µ& &, B& Z µ. Z " ". (," µ " % > µ& # 0' " %. (; µ ", µ...). 7 # = (. ( " 8 0 & µ & >!!! =&, % µ& ", &µ 1532 µ" µ #", " > " " µ". µ =&. # " &' µ" % %. 0% =&., 1536 Z =&. # % "% > B &# µ # % µ =" " " % µ EC" ( ). µ# µ, " µ". "µ. > B >" 2 > K #, >. = " Z µ,. "' µ " ", µ & µ 23 = H 1536, #" µ. 5, µ & µ#& µ &,, > B &",. ="

20 EC", # ' µ µ& ' ω, ω ω η µ&. ; &, µ, ". K 0 % µ µ =&. µ" #. " " % " µ 0µ& & %. ( > B >, " µ& µ &% & µ"., µ # µ > & " %& & # µ. 0µ&. % # ", ", " " µ&, µ, ". = µ#" & % µ µ& µ µ µ& W (µ #& " # -% 0µ& µ " µ&. A & ". ( =&., µ µ% µ, µ #" #, µ, " µ& 0, µ, µ #& 0µ&, &% %µ.µ& #, µ&, µ " %µ " µ &. &% & µ #, " " µ, # & µ µ " %. =, # &. ( &#. " µ& µ%, > B >". 1540, #, =" &% %µ& µ 0 A. 0 =&. & 2000 " ". " µ 7&µ 1540 %. 0µ& & " #. = µ #& & " " " " ' 0µ& Bµ. 0#. # µ µ % " % ". & " %µ # %& 1543 > # & " &.,. " > B >", " µ & > K =&. B >"

21 % µ & & µ.. 5% & # " ". ( # " " >, & %& > B " "%. µ " µ. =&. & " µ µ, &% & " % µ ' 0µ&. ', ' [" =& # >" µ" µ" µ& % " %&" µ > B. 23, ["- #, &% & µ" & # >", υ. ( >" µ" % # %µ& ". &. µ % C µ & "#. "' µ. µ &" % µ µ &' µ " µ". ( & - - & [" " # µ µ" ". # & 2 > K -=&. B >". ; " µ& & & &µ# 'o & ". ( ["- # " & &, µ& &% #µ %, µ %, µµ % ". 0 15, &µ µ µ" &µ " µ µ& #. 5# µ, " µ",. µ " µµ". B. ' µ % µ υ µ, "µ # % µ µ&. K " µ η " 5 0 Eµ C 0 ( & µ" µ" µ#& ) = 2& ( ). =", υ υ υ, µ " µ µ µ. µ& &%. µ η υ. =&% 20 % µ µ & µ " µ K µ µ η η µ& µ ω. ; K & C µ µ%. 0, µ" # "# µ#&. & µ& &µ µ". ( %. #& µ" & %.. µ. % µ %. & &. " "" &% =&.

22 #& &µ %µ. µ %". ", " " &, &%. 2 " " " µ" ", >. µ µ " % µ & & &% µ %µ " µ ". ; > B µ " µµ ",. % & & µ µ # =&.. % µ. µ". #µ # &% &. D &. =" " % " µ " 5 υ µ " " %., % &% & ', #' η µ " & "% " #' & % υ µ. & # & ". %". 0# µ&, %.. & #. µ ' >" = µ. ; % B µ &% µ µ '", µ & µ µ ". & #. # "". µ. =" " " # " & =&. µ& " ", %.."µ. ( µ, " & # " """ #" " ". " %. & µ & µ & "# ".- µ ". "µ µ > B " % µ&% µ" " "., "µ " Z 0, µ. p & " #- %. 0 & µ µ" =&.., & " " %& " " "µ. ( " # = %µ 25% ""# " "µ. ; =, % µ % > B, '%" %µ. I %& µ µ % µ & #.µ ". ( ", " Z, &# " µ" µ# µ µ. ; = µ,. ω ω µ ω 0µ&, & %µ. ", η η η µ 0µ& " > B " µ" η η η " µ& µ Z. 0"

23 " & ( µ ;). ( &µ, ( ;) &, µ# &, &µ " µ µ& " µ" #&. 0 % & ' µ&, η υ µ η η η υ, µ & µ µ # "µ µ#... ( & = %., # &% " ' # µ.µ "µ. s µ % &# µ µ&, & 1544, # % µ &" % ' 0µ& # µ ["- # ". W# #µ &# µ [" &#. ; µ > B η υ µ η υµ ω ηµ µ. ( "" # µ&, & ". ; " & # µ &. > B, µ& µµ " & µ ", µ ( =&.., µ [" #.,"µ %" " %µ µ υ ω ω µ ω 0µ&. 0 %µ % " " ω " " η η., ω η µ, > B, & 1546, µ& K, µ, 2 # η η η ω. ; ' µ µ µ. Z " µ =&. 2 ' % µ > K. # " " C & ", & µ". %. B" [" & µ" µ# µ " # =." µ µ" &% µ. Aµ. " " " # " υ 1543 µ & µ. ( ", µ& µ " µ µ υ ω =&. %." " %µ. & &% ", µ % [" =& # µ& "# µ. " µ #" ", µ µ & 1546, ["- # &'.

24 ; 2 % µ & % µ µ µ. µ# µ. B > B, & " ",. µ µ. µ & " B " 7µ, & # % ", = =". ;, " " µ. # #. µ& µ # µ " # B % ", µ µ % µ & %& µ µ.. 5, " µ. ; "% > B µ &' & µ %, " ωµ η η υ η υ ω µ, µ& " %. = " %. η, η η #, # µ, µ µ η υ µ." µ µ. ( " 2, # µ " µ µ&, =" B µ # % " µ". A %" µ 2 & #' µ #" % #' &. ; > B #. '. ; =" µ µ ". B. " µ" B, µ" " " µ& ( " B, % η υ ηµ µ =&.. [" " µ & " µ& µ" ( B. ; & & µ %. µ & #, " =" µ" % #- # B". ' µ"% % ".µ ". = µ =" & " #. B " µ #", µ #" µ #, & =&. &% µ& µ µ η " "". ( " ω " % µ" η η. 0%. µ&, & η & ω. B" &, %"

25 " % & ω. & υ υ µ& ω ω.," η, "!( 1( =$, #. % µ µµ"% " ". 0 µ. 2 & µ" µ& =&., η η ω η µ& (. ( " µ 0' "% Cµ" = % &, = & L µ. ( = &, % µ =&., # # µ ["- #. ". &,. µ "µ, #, µ > B, "µ #&µ µ". = ", = &, &% µ &%. ; η υ υ υ "µ, η υ η υ υ =&. µ % 2 µ η & µ µ η υ η. υ µ ω η υ ω µ. ; " =&. # &. ( 2, µ& µ µ =&., µ µ. ( B", µ µ " 0', &% µµ"% µ # " µµ %. µ& ", > B ' ["- #. " µ, µ&, ω υµ ω ω µ µ& %. µ µ, µ #, µ & "µ " ". υ µ µ, µ µ&. 5, '% µ, µ &, %& 1549 %" υ η µ & µ 2 # % #. ( 2, µ" " # µ. " &, υ η ω η. ; &, " " µ #",. υ ω υ η µ υ, % µ µ, ω, υ υ. µ υ υµ η η µ. = µ µ 2 ", & #. " " Z", µ &% "" "#

26 % " µ. 0 %& 1549, µ& & µµ " Z". η υ, η µ η ω η ω. B" 2, " µ, > B µ 2 " µ" µ& µ # µ &% &µ µ µ". ; 2 µ & Z" ". 8 µ& & µ µ& & µ % " ' µ. ; & "µ µ # 2 µ & µ ". µ Z" &% # µ " µ #. µ %. 0µ, # µ&, µ& & % µ µ C" µ " & µ >" =.,& µ & 1544, & =&.->" &' 0µ&, [" =&. # >" &% µµ ", µ#µ " µ", µ" " µ#&, %. & % ' µ. = >" µµ µ. & µ µ & # µ µ 7& % % % & &.,( % µ µ ( % µ 1µ Z µ η C" µ. B. & µ & " # µ" ηµ υ µ ω % µ"% µ" &. & &µ µ. ; Z", µµ >" µ&% & ", & %. ; ( 5. 0 µ" µ µ µ ' µ " % %&. 5 " µ" " #& -% υ υ υ υ υ. µ υ "µ " µ η η µυ ω υ. ( µ C& µ υ ω µ η η η η.

27 ; Z", & µ#µ& "%. 0 µ % % A #& " µ,. " µ µ " %µ µ# µ ". W " =&.. = "# =&. # " &. 0". µ µ C". 0 & 2 > K & > B >" EC" >". ; =" µ". EC" B (" %. ' #". µ µ). ( µ& & >" %. & " % %. µ " µ #, µ µ µ C µ µ C. % " # µ& # " & µ& µ" ( µ" 0, Bµ, " %, B. 0 µ µ µ Z". ; µ % " %. " % " µ Z" ; µ Bµ µ& #. D µ " Z" & % &., " 5 #%& #. ( >", ", %& " %µ #. Dµ >" % 2. υ υ υ υ υ υ. ", ". %. = "# 2, &,. ' " = & L µ & &µ ".,"µ, µ # µ & 2 µ& µ & µ µ. B" " µ #" " ' " µ #" 2 ". %. ( 2 # &, " µ "µ " #&. ; %.. µ >", &% µ& 2 % µ Z" " %& &'. = % ', >" " - ["- # " & & ". = µ, &% µ ", #. B. %& µ, &% " µ &., µ 0 (

28 µ ) ". & µ# E µ >µ µ. 2. %& & >", # [", E (>µ), µ µ- # [" =&. # >", %µ, µ. #,,,.. #' # µ µ (µ 0 µ", # ". ( >" & &% & #, (µ &, ", µ, " C µ 0. 0 % µ 0µ&, µ, % µ # µ ". 0 # ", & %. 5 µ &' " µ& I',. ( # µ, &. ( &µ ", µ >", &% µ & µ. B µ & & &µ " >", % Cµ" =., = & L µ. ( ", & L µ "% &. ( = & L µ &, &% " &µ >", # µ, & &' µ > B.,", &µ ", % ' & # " ". " &. % >" % µ (µ, % µ. I µ µ& Cµ" =, ", µ "' 2, 1521 E 1522, " µ µ, % (µ 7 µ µ" µ #". =" " E % " # & " " &% 0. µ µµ (, #" 2&. µ & %, Cµ" "# " µ µ µ µ- µ. µ, µ " µ. 7 µ µ % " & µ # & # "

29 (. 7 " #& ". B " µ, µ &%, µ µ, µ&, ". µ #", # µ 7. C &, (.. (µ 0 " & 7 ), &, (µ µ # & % "% %& µ. Z ", (µ µ &% µµ µ µ& 5 &. ( " #& ". µ &. 2.µ, (µ, & µ & C& &', % µ, µ " ", µ. ( µ C µ, >", µ (µ & ". 7, ", " % µ >". ; µ C " % &', % >", "% %. ", %, " ' µ & A. A " ' " "# "µ,. (, µ µ, &% "# &% ". 7. µ µ # &. = &, # &%,. #& # & µ &µ. 7, " 0 " µ. "% µ& %., ", «A». 0 " µ µ!!!!. «µ"» - #!!!!.,"# Cµ 0' =, &µ & ' µ ", " µ, µ &", µ &. &# " 1520, 26, %µ & µ 0'. =", µ, % & " " # µ. p µ& µ µ &, µ" #", µ %µ& % &, &µ, µ %. %, " #

30 - 30 -, µ "µ. 7 %µ µ " µ #. 5 " µ # &, &# µ., &µ 0, ' µµ % µ B. = µµ % µ" & "µ. µµ % #µ,,", µ"., µ & ", µ µ, ". = µ µ" µ µ#, 1536, µ µ # & µ" µ µ " E", E "µ, ". ; > B &. µ µ, &µ µ# " >", %" & µ & µ µ., " µ # ". " ",, &% µ. W µ. " " %. "µ µ", (µ ", & µ. "µ" µ" µ % &µ., & µ µ. %, % &µ & ".µ. ( µ % µ, &# µ. " %" "# «#&». 0 µ, µ&, & µ& >" " %&. E L&µ E. " E", µ& " " µ& " "µ & & &. p #" (µ " &% " &. &!!! 0. µ " % µ "µ & " µ& % µ. υ -,& # µ " µ. 5 " ", µ µ µ. ( % µ % µ µ" #, µ ", % µ ". µ. ", & & % µ % # "µ " % µ. D "# %, &, & # µ " µ % µ # µ& %., µ µµ µ #,. % µ

31 % µ& µ&. Z ", %µ" & &% µ&! % ", " µ µ % &µ µ & 0 (L =(>(, #µ "- &. W " L, "# % 25 %. "# & % &µ % µ. µ µ,, µ&# " µµ &µ % µ. L µ & &, " # #µ µ ", ".. #µ" 1539 " µ (3 ) #, ", µ &% µµ % &µ. B. " µ ", "- &, &%,. "# "# µ &, % µ % µ. 5, " " µ " µ, # µ µ ",. ",. µ. µ µ &. B % µ " >". ( µ" " µ " C % µ µ &... 0"µ "- &, " " %"µ, >" &% # " %" µ &µ I',. =, & µ, #& %" µ µ", % µ ". ( µ µµ - µ ' µ. ( ="µ 2',, µ " (µ 0, #& " %. µ&, &: «µ µ & µ " &# # µ µ». ( Cµ" % ", = #", 2. µ. 0" " µ" & " # &. ( "- &,. "... (, = #", µ µ, µ" «.» ' &#. ( = #", µ& 1516, ", Bµ %" (0" E).. % &. 7 & % ". % %, &, µ,, " µ %, % µ % µ µ ". %, ". µ& & µ,

32 ( " = #" µ, " %& >", µ& µ,. ". µ µ #& # E". ;, # µ&, & " " & ". 5 " & >". #& Cµ" = #" µ. "" µµ&% E "µ, ", = #" «&». µ ",, µ 1553, = #" "µ. #, µ& "., µ& " " #. A " ". = " & & ", # µ & E "µ. 0%µ&, ". 5 " E" ". µ" &, 1533, # &µ. " µ (µ 0, &, # [", %& 1533 E (>µ), µ µ %. µ µ&. & # % " µ. ( µ % µ µ. ; > B % µ µ % µ&, "& ## " µµ", # µ" " # µ. " µ µ# µ %& & (.%. " & ) µ µ 6µ #. ( %& E µ µ#. µ" &' C. 0 E, & #. µ µ &, A. ; A, & C µ µ, µ" "% & #. ", µ. ( µ" # µ&. I% C %. ; & µ. A " " % µ % µ" # µ. % " & %, ", ", µµ & ",

33 % ". p & µ&. #µ µ&. %&. 0µ ", µ µ&,, &%. ", & >", &% µ",. & µ& &µ# "µ µ&. 0 " " µ &. 40 &# µ& ". (, «&». p & % " %µ #, µ µ. 7µ «µ» µ µ&...; & µ - " & µµ & B ",&. ; & µ " µ µ" µ & ". ' & &% ' &, µ %, µ, & µ # 80.". = & µ & #, µ µ µ ',, ", ". & #&. = µ ".. Z µ,. " " #' µ #' &. 0, &. 0µ& % "% ". & ' µ C µ & C" µ >". µ#& % " % " #,, &, &, µ µ 0. % & %& C& %&. 0, > B. &µ µ '", B. µ >" µ&. =" & %, #. #" & > B. D &% %µ, #,. µ. ; (µ 0 % " µ#& C" &.µ, & 0ZKX ". ( µ µ& µ «#.» %µ.,", " µ µ" "# B, ", µ" ", µ %, #" " 0µ %. 0µ " % & µ #& µ", µ, & µ& %, #" µ " µ% ". & µ, (µ, µ #&,, µ ", µ. Z µ, " " " #., # %" " "

34 %µ", & " &..., µ µ" µ. ; & %. & µ #". ( [" =&. # >" % µ &. ; # " ",. 0&µ, &" " & # µ # µ &, µ ' µ", &' " (µ &%. ; (µ 0 µ. ( µ"%µ µµ, %µ "µ. ( Cµ" µ µ µ % & "µ 7. p µ % & & µµ % µ B. # %. &µ "- "% µ µ. µ µ, # % " >". " #,, µ, ", %, µ " % " (µ. ( (µ. #" ' µ %". & "", ". B ", µ& µ µ µ# " ", >" ' ".,"µ, # # " B", % µ& " 0',, µ µ "µ " &% µ& µ µ&,. 0, " & µ >" ". µ&, µ (µ µ& µ µ µ &% ". 0& (µ µ, & " >". ( ", # µµ % µ& % & "µ µ#" &. ; µ, & &, #. µ&, µ & >", (µ " &, & ", % µ& µ&. (, % # µ & &, µ µ, " " "% = #" -... µµ!!!-. ( µ

35 &# µ µ&, " & C "µ. D µµ, C" µ µ " µ, K, [, µ" 1515, µ µ >". ( K [ %". ( 1546 " " 0' 1531 # &. 0µ&, % % #- 0µ&, " B 0., µ& µ & %µ " µ µ& µ" µ, µ& ' µ. & µ µ, & µµ % ( µ#). X, µ µ µ &, µ "," # µ&. µ&, & " «%%"». = µ, µ& µ % " &, % µ"%. 7 µ µ"% #&., #& %µ µ µ. D.µ, " % # " µ %.,, C. %, %µ&, µ ', µ " "'. 0 "µ "µ " " #µ. B "µ, " #, "µ, µ&. B' % µµ %&,, µ & &%, (& "' «µ& &%», µ& B%"µ, µ #"., & ")., %, % " µ, 0. 0 " & #- % µ µ. #&, - # "µ, % µ =(>( ", 0, µ µ ", (% µ µ µ" ), &% «"» ', ", ", ". " "µ µ % µ.. & % µ " C µ. 5, #- %, "

36 µ. % µ µ µ", µ %µ µ µ, "µ #. µ "., µµ, µ µ ".,&, &% µ ", µ µ & % # µ,. C ". 1992, «"» µ, 500 & µ '. % " " µ µ ".,"µ,., 7> 7X(. ( & ". 5%µ # %. # µ µ (µ, µ " C, µ,, µ % % ", " # µ.µ. B % µ, µ %" #. L" >", µ& & &, µ " % µ µ& -µ ( =&.. 5 µ" µ& µ&, µ " 0µ&. 0, 0µ& &. # µ " L, µ " &µ #-. ;& " =",&., &, K,&., %. B.µ µ# #- = K&. 2 & ( µ" «B"» &% = & = ). ( µ µ µ " %., % µ, µ, µ, µ, " µ "'. Dµ, %µ " µ µ & -, AI0[(>0 µ µ#& ". 7, # µ#& & &, 0,((,; C µ, " AI0A;0>. 0, " " " µ &, AI0[(>0 AK(> #' & µ#&... & ", µ % µ µ >". D µ %,, # & " C, %& 1554, [" =& # >", &%, % ",

37 = &µ ". 7 "µ µ " &µ " %... ()... µ µ... O µ µ. ( ", ". µ# % % % % % '%. (....&µ, & &# & µ µ " & %& ". 0 & µ & µ µ& µ & "'. 0 µ µ ' " ". ( & µ & & #. µ& &.#... "" µ µ µ, "#µ ' (µ ; % & µ&. 0 " &. ; % " µ &# # %& '"% µ µ µ % % µ ( " 115µ% µ % 12). 0 µ& µ µ "% µ ",, µ&µ µ. 0 µ& & & µ µ... % ".µ C >" % µ " &#. ( µ = µ. 0# >" & "" 7, # #" µ.

38 ; &# " % "", ", "' µ [" =&. # >". µ µ &, µ µ, µ "., &#,, µ "µ [", µ& µ# µ & µ, & 20 & µ µ& µ &., & 500 #,. ;, # & % µ, µ µ &, & & > B., , µ µ " µ C µ. 0 & [" =&. & & µ # >". 0 &, µ& µ& µ, # µ µ &, # >" &# EC", > B. %. & µ " µ& µ&. 0 µ& ", # >",. " µ, µ, µµ, µ # & (& "# µ" " "), µ &, &. 5% µ µ 0, % "., " µ µ µ &' 0". 0 ' ". ( Cµ",. " >". &%. ( # & " 35, µ µ& µ 7, µµ& ", # µ µ,. µ# 7 µ, ", "% " 7 >" µ.., µ, # µ&, " %. 0 " & µ,, &, ", "µ µ" # µ 16. p µ µ. D, " # " &. µ "#,. " ", µ µ& µ% & " & µ. & (µ.

39 µ " #" % ' %". X, % C >" µ %. 0, &µ, ". =& & &µ, µ" " % % ( # % "% µ % " 0 µµ µ # & ) & % µ #& #. 0, &% µ& #&,... B. µ& # 0.,& #& #. " & & " "µ µ&.,& µ & µ & %" µ µ " µ& & & E, µ % µ., µ =(0> µ, µµ " µ 0 07I0 ; =(0>,(>. ; (µ µ " % 7. µ µ & µ. ( & " # " ",, µ, µ. ", (µ, " "µµ &, µ & &, # " µ 7. 0' " µ", µ µ & #. ( # >" &µ. 0"% µ#& (µ ("). µ " >"., Cµ" " #, µ #. % " µ& ". ", µ % " %, 0 µ, ". p % #, µ, " µ. # # "' %. µ %&", µ µ, " "% = #" &% # #" & " '., "% µ". 0%µ&, " & µ# µ " E", E "µ. 0 µ. 7"% &µ " E" µ 2.. ( µ", 30, µ,, ", #, µ,, µ, µ "µ. 7 %". µ # >" "% µ µ, µ.". B & # 2.. =&% " µ. ( µ # " (. C.) & =. ( #

40 µ %&., & µ % µ. 5, " " " & " %& #. ; #& µ 0 µ' µ % (µ. µ % " & ", ", "", &µ & µ µ µ 55 " 5.5 " " µ&, & µ". # & %"µ ' µ µ % "µ >". " µ& " " µ" " 0%µ&. & 1555 & >" µ. 0 µ # #,,, µ& &, ". " &µ. ; µ ' µ µ. # &. µ&, %. = µ " ". µ& µ. " ". µ& & 1555 E", # ", # 0%µ& & " E "µ, ". ; >" (µ %µ & = & L µ). ( E "µ & " #& 0%µ& µ >". = µ µ& 2.. µ µ& >" µ& % µ ". 0 & µ" #" C >", C µ ( &!!!) µ " µ&. 0 µ& ' µ# > B, µ# µ " &µ " # µ ' µ & ' & µ. 0,, % µ µ >" µ& µ µ. ( "% "# µ & µ µ& µ" 2. B & µµ µ"µ "µ ",". 0&% %" µ "% % & µ. 5, 13 % µ µ C

41 µ& µ" µ,, #" µ "%. =" ", &, " µ # " #& # " #, " &. & " " " 35 # µ. = % #", 1552, " " % µ " µ 1000 ". ' C µ" µ" &# % µ. 0" µ&% 1555, " # µ, IV ( " "# ). 0 # C %. 7 &% µ& &. %. d #", 1555 & 0,, " "%, µ" 100 % #. µ " "# &#. ; C& %. µ&, % #µ %& #&. ( " &% %& #", " &' µ µ& ( " µ " " ". ( & µ " µ. 0%. µ µ µ µ µ #& & & µ.. ", ,. µ" 24 µ. " # µ& %. & % % " ".. =", &' & µ % µ 60 %.,, ". %. 5, " 11 µ & ". " & "µ 0 ". 0 µ "# # &. 0" & , µ" ", &# >" #& ". & #. ; > B % & µ& %& µ. ; (µ " 7. µ %µ. # µ " " ("µ &% µ ), # %. 0 &# µ &µ ", &

42 (µ 0. " % &% %µ µ % 7. ; > B µ& µ% µ & C& A, 0 % " #& 0 ". ( ", µ", & 7&µ µ& 0 "µ #" µ. ( µ &µ & µ& "." (µ &%.&, µ 0 2 " 0 & ". %. [ µ & µ µ &. =" 1556, E "µ, ", >", 0 0,.µ # & ' " "µ # µ& (µ µ. %, & µ #µ" 0. B ", 0 &% (µ " µ" %µ.. & Z B % µ " µ," ' ". ( & % &# µ" 24 &. ( &µ " 0. &,", % & µ. (," " # µ.µ " (µ & µ %. %,, >", &# µ ( %µ," " µ& & ", µ # >".µ, µ " ". 0 µ &. 0 µ " >". = & 0 & " 80 %µ, " (, µ,&.. ; %, % "µ µ, &.. I% µ µ C " " µ µ " µ µ. Dµ, "µ µ&, µ C µ µ" >". ( % " % (µ µ µ % µ 0, % µ,&.. 5, & ' 0

43 &. (,&., µ µ >", #. µ& & (µ C µ 0 ",&. µ&% µ," % µ " # µ. =" &. µ # >", & µ µ. 0, % &% µ ". ( µ& C " '. &. =&% & 0, 0 &%,&. µ # & >". Z µ C µ, µ % &' µ. " " µ %. µ. ' %",&. % µ" µ" µ & µ &% % " " %µ %" #. (, &% µ %. Dµ, 0 &% µ " µ& C #. =" # & µ. 5, µ& %. # "µµ " µ. ( 0 & 0. 0% & % µ. "% " ". µ µ µ # µ " %. "% " " µ" 0. (,&. % µ. &., ".," % %. %& >" %. µ& &' µ µ ". # " %,.". = " & >".. ( # 0 &.. ; > B " "# µ. (." µ& µ C µ "µ& #" "µ µ& %. % µ % % %" µ. B #", &, µ# # µ " µ, # µ µ,, " #. "µ % 7 & 0. " & " (µ µ µ. 0 %µ % %& >". ( µ

44 µ % >", &% "., ; & # " " µ& >".,"µ, µ& ( &,. ' "" % µ # ".," " µ & " &. ( #" µ " " 0, ' µ&, # ', ".,," & C # Z", & ' µ. µ 0 µ &. = #" % µ" µ, %" ' & # µ &%. µ % " µ& µ µ C µ, # µ& "µ, µ" µ#& ' #". ( %. µ % " 1557 µ". ( # >" #& " #. 7, µ# µ " &. µ& " # %., " & " #. 0 " ' &, &%, µ " &. ( >" µ %". 0. " ".. " µ. %, µ µ", "% ". ( >" &% " " L, " ". ( " µ" µ ". µ "., %& (µ " & µ B" B" 0" &% " " %µ". µ" & & µ" >". 7% & µ µ". " " % " 0". 0%& 1557 &% & B" & µ" µ& # #. 0µ& #& 0" # %. ( 0" ".." # " µ& %&. ' %& # µ B %& " µ µ#&. ( %& & &% %. ( 0" & >" µ µ B µ&. 0 % ". & 1559 &. # " ' " & (µ. " µ"% % "µ µ,

45 µ µ 2.. ( >". & 2., %" "., µ µ" " ' " # µ "%. =. %, %, ". ", %µ &. " & " µ & " µ µ µ 2.. ( ", µ µ&%, % µ, µ&. A " >"!!! ;µ& 2.." ", " >" &. ( (µ & ",& ( >" & µ ". ( ", >" " µ (µ 0 =" & I',, µ %. 0 µ > B, % #& #", #", " ". %& µ, >" %. µ B " 7µ (2 ) " µ&, %. " "# " & µ µ # " % µ % " µ " "µ # µ " 2. ; 2 % % " " "µ.,, & #. ( 2 &' %& " >" µ µ" µ" µ µ & µ. µ & &% % &% & µ, µ " & µ %µ % "µ ' " µ µ µ µ µ ". " µ µ " µ µ "µ µ. 7 µ " µ" " ", %& % & ", µ" & µµ&, % µ % µ&, % " & &. ( # "µ " "%" µ

46 µ, µ " µ µ, %"µ µ µ #& µ µ&. = % µ. µ µ µ ""(;).. B. ' µ& >&µ " "' " # " %µ & ". "" %"" µ& µ µ" (0 > , ( =E(,(K(). 0 µ I,d "µ & >"µ µ & %" #& µ, George Papandreou, "!!! &... µ... (1561) ( >" " " µ % ' ' "#, µ" µ µ µ, &% ' ' % µ, µ". # µ, µ &,. ( Eµ & µ 70µ%. (, µ, % &, &' " µ µ µ& '%&, &. 5 # µ#" & µ" " '% " µ& "% µ". 0 µ µ µ (.%. # & 115µ%, 0", A ). ; µ&, µ "µµ # µ" µ " " µ, µ& ' " " µ '%" µ& "#" µ '%. ( % & & % µ ", µ µµ. " %&. ( # µ, " %. %µ.&. 5µ & µ " ' µ& & " µ" µ &. = # µµ&% " µ" µ " &% & %&, # ". ", %, 1516,

47 µ & "#, = µ 0. ;, " µ & C µ. C ' µ µ,, 2 µ ", µµ % µ,& L µ% µ & µ # " %" %. (, % µ " µ ". ( #% " (...!!!) " % µ& 0" ", & ". =" µ µ " # C µ, %. #,. ; > B µ& & µ & %& µ " %µ. µ& >", µ ", µ µ µ,. ; µ µ " ' µ %µ & µ %µ., &# µ µ " & µ "# # " " µ C" ".& ". &µ µ, " µ µ, > B % " ' #,, ", µ & & &, " %. = & & µ % " &% " µ, & >", " " µ & µ. ( #". ; " & " % % µ.. & ",. ; % C " µ. ( # µ " µ µ µ µ # %, % µ" µ" "µ %,. & " ( & ). ; µ &, ', # µ& >". 5% " ' ', # >", & 1561 #" ( µ " ) " µ µ µ & % " "µ " " " %". B ", µ %, " & ' "% µ " µ, =". ( % % µ %& & & µ

48 %µ #" ". 7 & % # >" " µ". µ " #% ",,, µ " "" # µ. ", &µ µ 6& ". I"% ", % %µ. I"% & " "µ ". ( # # ( & ) µ". E "µ, " 1561 µ" & " % µ&, 0, ". 0 µ µ # &' µ " µ& & "&" " "µ &. µ %, >" %. " ( µ 1.5%µ),., % &. ( C µ " µ. # % " µ & &' "., #. ( % #. ; # & K, A. ( # " µ" µ " µ # ". µ µ. & µ", % %, #' µ& µ #. % µ % ' µ ". ; µ µ " &, 1564, µ " µ" µ&, #,, & µ&, " %" % µ" µ. 0. µ µ & & " µ. & µ µµ " µ& #. ( µ "%, " ", % ". 0, " & "' µ µ& µ" " ". 5 % # µ µ "µ. Bµ" & µ "' " " " & &% µ µ %µ. ; " µ µ ". 0, µ µ& µ ". µ " ". µ " &. ; µ& &' &% ".

49 %, % #& & # µ., µ =. µ" µ # #" " µ &µ µ&. ; > B % " # &% % µ.. Dµ " " %", µ.. 0 µ&, µ&, µ " #% #",. 0, "% µ " µ& %&, ". D 1569 > B, &% %µ µ # %". ( #, µ& µ µ & C µ # " %. ; " ", µ %. ( µ& & µ& &, & µ& µ, & C " µ " µ, %" µ. D &. µ 1561 L0> " # & µ & %. µ µ % µ µ µ " µ "µ & % µ "µ #. B' 1561 " µ µµ& & "... ; % µ µ #.,", " # " µ. # & #& µ# µ. D µ (% 20) %& # µ B" 0" %& µ. 0 (µ µ ( µ) " C" " "µ, %". µµ %. µµ % &% " % µ B µ#&. 2& µ B" &% µµ % µ µ % & µ µ' µ µ µµ %. 0 % µ&% µ # & µ µµ %. ( #, %, % #& µ µ" " "., µ,

50 #. 0& &# " &. D µ #" % B", & ". 0&# µ µ& % %µ" % " B 0. ', µ" µ B" µ" µ& µ µ µ B". 0 & , # " B µ & " µ # >". µ B" & # µ & "% µ. µ >". >",, µ& B" # µ & µ, &#,. # %µ "µµ &% " µ&. 5 B" # & & 0"" µ " #!!! ( B", µ& &,. " µ # >" µ ". I', " % " µ µµ %. µ B" %.. µ, " " ( #, (µ 0, #. & µ% µ µ 2. L µ Cµ", 7 H &% µ" µ µ 2. ( Cµ" & & # µ 7 µ µ 2. µ & # (µ 7 &# # # >". 5 %& %,.,, % #& µ" µ 2 & ', % µ 6& ". ( 7, # µ& ' %", & 6& µ # µ # µ % %µ. 7, ", " = ". 1565, #, µ "µµ, µ 7, " # µ& &µ %. " µ 7 &%," & µ µ&. ; # %" " µ % µ.

51 µ, B & #, µ " µ" &. =. 0 %& 16 = % & µ,.µ µ % , " &, µ&, " µ.µ E" " µ. 0 % µ " & µ. "µ" K " 1561 &% µ #µ" " 2 ;. 0, %.µ, = "µ,". ( >" # µ %, 1563, ; #. % # " >". K " µ µ# µ %, &. ( µ & %" " K " " " ' µ #. 0 >" & 2 2 %. 0 & % µ" µ, "#, µ µ, "' µµ % µ ( # & " µ,. ( " # % µ = %. = Cµ", µµ& " ", µ % " µ. >" µ& &, µ ( " " µ ) "% µ µ % & #& & & µ&, & µ µ".. D µ". E "µ, # % µ, & & 0, "µ ".. ( 0 " " µ" ". " #. #& Cµ" µ %,. & #. ( >" µ &% # #& #µ" & µ #& " µ& = %., µµ 0, ". µ, µ #" µ B" & >" % µ & µµ" & =" 1565, Cµ" & & # B" µ >". # µ #& > % = #", " &# " µ " B. ; µµ % % & µ % " %, µ >", %. µ.

52 & =" 2. µ ", =%µ&, &. >", µ "." µ#& %. ( # "# µ&.), # " #. "µ 5 =%.. 5 " µ µ >" ' µ µ" & ' ". ( " % µ& # µ >" µ" µ & µ. " % µ " µ. & " " %". " µ µ " % ' % & '. 5 µ µ µ& % µ "% % ". ( >" µ &% %" µ" Cµ" µ " % µ, µµ Cµ"!!! & ( (µ µ& &µ µ µ #. ( % (... 1 = H 1566, µ # Cµ", µ # " " " #" ". 0 %. ". 5 µ &% # µ& % µ µ &µ &#. " µ Cµ". ( 2 µ". =%µ&, µ & &µ, #. " % & µµ, "% µ 2" ". ( µ, >", " µ&. µ µ µ & " % ". =" µ µ. 2", µ % ". 5 &. Dµ & ", # >", µ. &'. & " " 2". Z, & ", % &% # µ ", % " &' µ " µ " >". D #, % " " & & #µ" µ # >"

53 - 53-7(I0 ; >0d(I! >" &% &' µµ. "µ =" & µ &% µ % µ, &' # ", % & Cµ", "... Z " µ µ " >" &# >" Z. p & % µ # µ µ" " Cµ" # µ % µ µ... µ ' µ... Cµ", " # %, µ& µ" " " µ". =%µ&... 0 % & µ 5, µ µ µ C >" ". A µ % µ " µ µ& #&, µ, µ. Dµ µ 5 µ & & #& %.. Z " µ # >". " µ& " " ( &.µ. % % " " # & & ' %& 13. µ%. ( % =" " >". ( 0" % 7" µ 7 0%". ( " 7" µ µ. % µ. B 150 % &µ# % & 1383 µ 2&. &,,, ". 1536, " &µ, #µ L C = µ & µ % " & " # & µ & " >" (µ. µ =,,", A, )." 4 " µ " ". µ&, 0, { 0"# &,.", &# =%&, 0µ 0 " B, # µ & B. 0, = " µ &

54 [ # µµ. &%, " %, ", µ " % ' #& µ %.. ( 7 ". " # & # µ µ % µ & µ &. ; " %µ " % " µ" B"µ 4. % " µ 5 &# " &%. ; & B"µ " # µ& µ. ( #µ 5 %. & " >" % %µ &. ( " " >" % µ& C. 0&, µ, &, & ", % µ& %µ& C µ µµ., µ & µ & "' µ&,, # % ; K " Cµ", µ& >" & " 0 µ B"µ, [ # µµ. ( B"µ # " &µ " & #& " & " " &. µ" µ& #. µ >" &. ( µ& # ". 0 µ µ. µ " µ #, #" Cµ", µµ, #" µ µ # µ... µµ &, µ&, >" µ " " 7! ( µ 7(Id ; >0d(I 0 (> ; 0>7E(I 0,0E(I 0 IE( ; =;K(I 0 X> >;X>!!! 7 µ >" ".. " µ % &% " " µ, " &% " µ 0#, A µ&%, % C& %&... µµ. % µ # " µ µ % µ" µ. 0 µ %"

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

%. * % #! ) ) - #. * - [!" 8 ] % % ) & - # " -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - % " %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!!

%. * % #! ) ) - #. * - [! 8 ] % % ) & - #  -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - %  %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!! 1 2 µ µ ηµ η η!"#η [!" 2 ] '(η η #")*η η +,/) (η'!ηµ η µ η ' #' [!" 8 ] editorial µ - µµ, µ -!-, µ" - µ #$ µ" µ -! % #$µ µ! µ& - 'µ µ ) µ% # - $ µ$ - )µ µ, - µ # µ µ' - µ! * # µ ") ' % # " -, - - % - #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΘΜΘ465ΦΘΘ-ΩΞΘ (...)... 9 «...

ΑΔΑ: 6ΘΜΘ465ΦΘΘ-ΩΞΘ (...)... 9 «... «... 2007-2013» 1.... 3 2.... 4 3.... 6 4.... 6 5.... 9 6. -... 9 6.1 (...)... 9 6.2... 10 6.3... 12 7.... 15 8. - -... 15 8.1... 15 8.2... 16 9.... 19 10. &... 19 11.... 20 12. KAI..... 21 13.... 22 14....

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12.

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.15 16:14:40 EET Reason: Location: Athens : 6146537-6,, 2. / : 56. : 115 27 : 15-12-2015..: 6761 / 1566 /

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&: 9"&&'()"&* = :1&(23 :;(23 + <,(,=5=3 K,-,>.?5&*

!#$%&: 9&&'()&* = :1&(23 :;(23 + <,(,=5=3 K,-,>.?5&* !"#µ$% &"&&'()"&*%!"#µ$%!"#µ$% +,#,($% ("#µ$% -*s µ./,s µ0&, &-, $(1, = (23s -*% µ./,% µ0&, - (23s -*% µ./,% 045 + µ)-,&6*µ,-1&µ27 -*s -2" &"&-3µ,-2s &-2 &7&-*µ,,8$ -2 &7&-*µ, µ./,s µ0&, &-o &7&-*µ,!"#$%&:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Τίτλος Μαθήματος: Πολιτικές Υγείας Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Διδάσκοντες: Αν. Καθηγητής Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Επίκ. Καθ. Ευαγγελία Ντζάνη, Κωνσταντίνος Τσιλίδης Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï P16-2010-38 Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Š Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï ƒ Ò ± Œ... P16-2010-38 ² ±μôëë Í É ± Î É ²ÊÎ Ö μéμ μ³ Êα μ³μðóõ ±μ³ Í μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!!  &' ':  /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Š Œ Œ. ..Ko Ö±µ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ. ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919. Ÿ Œ œ Š 924. ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Š Œ Œ. ..Ko Ö±µ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ. ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919. Ÿ Œ œ Š 924. ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2001.. 32.. 4 Š 539.12.01 ˆ ˆ Š Œ Œ Œˆ Œ ˆ..Ko Ö±µ µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ ˆ 909 ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919 ˆ 922 Ÿ Œ œ Š 924 Š Œˆ Œ ˆ 928 ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930 Šµ ˵ ³ Ö µ³ ² Ö 933 µ É ³µ ÉÓ 935

Διαβάστε περισσότερα

µ! " # (16 ι 17 $ 2003).

µ!  # (16 ι 17 $ 2003). , 25 µ 2003 (27.11) (OR. en) 15188/03 POLGEN 77 : : ι ι µ : 16 17 2003 ιιι µµ ι ι µ µ µ µ µ! " # (16 ι 17 $ 2003). 15188/03 / 1. % & µ ι ' ι! " ι 16 ι 17 $ 2003. % & (' ) ι' µ ι. Pat Cox ι *ι (' &+ (ι

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ..

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 7 ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ Š Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ˆ 103 Šˆ œ Œ Š ˆ ˆ 106 ˆˆ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆ 114 Š Š ˆˆ ˆˆ Ÿ ˆ œ ƒ Œ Šˆ- œ œ? 116 ˆ ƒ Œ Šˆ œ œ œ Œ Ÿ ˆ ˆ ˆŸ ˆ ˆ Š ƒ

Διαβάστε περισσότερα

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5.

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5. ΑΛΥΣΙ Α Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 2 & 2 0 0 4 3 4 ...8.... ( )...8 ( )...9 ( )...9...9 1....10 1.1....10 1.2....10 2....11 2.1....11 2.2....12 3....13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3....14

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 4 - - 75 - true true - false

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 7Ä ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 7Ä ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 006.. 3, º 1(130).. 7Ä16 Š 530.145 ˆ ƒ ˆ ˆŒ ˆŸ Š ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É μ ² Ö Ó μ μ Ö μ μ²õ μ É μ ÌÉ ±ÊÎ É ² ³ É μ - Î ±μ μ ÊÌ ±μ Ëμ ³ μ- ±² μ ÒÌ ³μ ²ÖÌ Ê ±. ³ É ÔÉμ μ μ μ Ö, Ö ²ÖÖ Ó ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice GR Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ www.europa.eu.int/civiljustice Εισαγωγή Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη βοηθά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 3(187).. 431Ä438 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒ Š Š Š ƒ ˆŸ ŠˆŒ Œ ˆ Œ Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ÊÎ Ö ³ μéò Éμ ±μ É ÒÌ Ëμ ÒÌ É Ê μ± ( É μê) Ì

Διαβάστε περισσότερα

S T (x) = exp. (α) m n q x = m+n q x m q x. (β) m n q x = m p x m+n p x. (γ) m n q x = m p x n q x+m. tp x = S Tx (t) = S T (x + t) { x+t

S T (x) = exp. (α) m n q x = m+n q x m q x. (β) m n q x = m p x m+n p x. (γ) m n q x = m p x n q x+m. tp x = S Tx (t) = S T (x + t) { x+t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΜΟΣ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. Σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 P13-2011-43 Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 Š ˆ ˆ Œ Š Œ ˆ Š ˆ - ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Í μ ²Ó Ò ÊÎ μ-êî Ò Í É Ë ± Î É Í Ò μ± Ì Ô -

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï P15-2012-75.. Ò±,. Ï ± ˆ Œ ˆŸ ˆ, š Œ ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ ˆ ˆ, Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ò±.., Ï ±. P15-2012-75 ˆ ³ Ö μ Ì μ É, μ Ñ ³ ÒÌ μ É Ì ³ Î ±μ μ μ É μ Íμ Ö ÕÐ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

#""$%% 3 η!"&'"$% "( " '$#&" A. 16, ε!"

#$%% 3 η!&'$% (  '$#& A. 16, ε! 14PROC002117 2014-10-09!"!" #""$%%!"&'"$% "( " '$#&" A. 16, 546 2 ε!" # #"$% )% ι*. 16/2012 #%'" &"+ #"!,&"'!ι *ι ι- () * ι 4X4 DIESEL.ι $/. & ι/ι #ι ' CPV 4114121-45 () 1&( $"&% 4+4 DIESEL 52 ( 24.2198/94)

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U.

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U. P6-2009-30.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U ² μ Ê ² μì ³ Ö, μ, μ² Ö Œ ²μ... ³ μ É Ê±ÉÊ μ μ ³ É ² ²Ö ² Ö 238U 237 U, μ²êî ³μ

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ O I Χ Ω Ρ Ο Ι

Ι. Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ O I Χ Ω Ρ Ο Ι Ι. Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ O I Χ Ω Ρ Ο Ι. Προλεγόµενα. Η έννοια του διανύσµατος, έχει τις απαρχές της στην διάκριση των θετικών από τους αρνητικούς αριθµούς, τοποθετηµένους πάνω σε έναν άξονα. Μπορούµε όµως να θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Εγγραφές Καθιερωμένων Τύπων Αλφαβητικός Κατάλογος για : Επικεφαλίδα Γεωγραφικό ή Όνομα Περιοχής 215 Καθιερωμένες & Παραπεμπτικές εγγραφές Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2 Jacomoni di San Savino, La Politica dell Italia in Albania, Capelli Editore, 1965, 132 152.

2 Jacomoni di San Savino, La Politica dell Italia in Albania, Capelli Editore, 1965, 132 152. Η Μάχη για την Απελευθέρωση της Κορυτσάς και Ανώτερη Στρατιωτική ιοίκηση Κορυτσάς Ανθστης(ΦΠΖ) Θεοφάνης Βλάχος - Ιστορικός Α. Η Ιταλική Επίθεση στην Ελλάδα Η προώθηση των ιταλικών δυνάµεων στα βαλκάνια

Διαβάστε περισσότερα

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 P9-2011-62. Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 Î.. P9-2011-62 É μ É μ μ Í μ μ Ö μ ±μ Êα Ê ±μ É ²Ö -200 É ² μ μ Ê É μ É μ Í μ μ Ö Ò ÒÌ μ - ±μ, ±μéμ μ Ö ²Ö É Ö Î ÉÓÕ É ³Ò μ É ± Êα ²

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510 Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 4(181.. 51Ä51 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ ˆŸ Ÿ ƒ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Š ˆˆ ƒ ˆ ˆˆ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê 2 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ƒ ÒÎ ² É μ Ô - ³ Ê²Ó ²Ö ³ É ± Š. Ò Ï É Í μ Ò Ô Ö ³μ³

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά Παναγιώτης ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ. 17-26 ΑΘΗΝΑ 2000 Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΑΜΝΑ* Εις μνήμην Σωτήρη Κίσσα

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(196) Ä1111

Ó³ Ÿ , º 5(196) Ä1111 Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 5(196).. 1100Ä1111 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ Š ˆŒ Œ ˆ ƒ ˆˆ ˆˆ Œ œ ˆ Š Š.. ² ± μ,.. ʲÖ, Œ.. ² ³ μ,.ˆ.ƒ ²±,,. ƒ. ±μ,,. ƒ. ³ ±μ,,.. Šμ μ ²μ,. ²²,. Š. Œ,. ˆ. Ê ±,. ƒ. μ²êì, 1,. Œ. μ μ, Š. μ,. ˆ.

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 647Ä653 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï ÔÉμ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ 18.12.2012 ESMA/2012/832EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ ΦΥΕ40 : Κβαντική Φυσική. Τμήμα Αθήνα-2: Κ. Κορδάς

ΕΑΠ ΦΥΕ40 : Κβαντική Φυσική. Τμήμα Αθήνα-2: Κ. Κορδάς ΕΑΠ ΦΥΕ40 : Κβαντική Φυσική Τμήμα Αθήνα-2: Κ. Κορδάς Μάθημα 1 α) Ύλη, τρόπος διαβάσματος και εξέτασης β) Μια γενική εισαγωγή στο αντικείμενο γ) To φως (κύμα) ως σωματίδια τα σωματίδια ως κύματα δ) Κυματική

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120]

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120] Ó³ Ÿ. 2004. º 3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No. 3[120] Š 621.384.633.5/6 Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ Š ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ.. Œ ϱµ 1,.. µ 1,.. ³ µ 1,. Œ. Ò 1, ƒ.. Ê ±µ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê Œµ ±µ ± µ Ê É Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN , 2009

ISBN , 2009 .... 2009 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 367.. 367 : -. :.., 2009. 419.:.,. ISBN 978-5-88874-943-2. :. -,.,. (2006 2009),,,,.. 11-, -. matsievsky@newmail.ru. 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 ISBN 978-5-88874-943-2..,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. δείξτε ότι για κάθε αριθμό μεταξύ των f

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. δείξτε ότι για κάθε αριθμό μεταξύ των f Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) Σύγχρονο www.fasma.fro.gr ΦΑΣΜΑ GROUP προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΦΑΣΜΑ Group Μαθητικό Φροντιστήριο Οι λύσεις θα αναρτηθούν μετά το πέρας

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ ˆŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ. ʲ ±μ ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï Œ É ³ É Î ±μ ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ II. Βιβλιοθήκη IV. Κρεβάτι VI. Κομοδίνο ΡΟΥΧΑ ΨΩΝΙΑ Αγγελική και Τζωρτζίνα 6. Αχλαδί i. Καναπές ii. Βιβλιοθήκη iii. Ντουλάπα iv. Κρεβάτι v. Καρέκλα vi. Κομοδίνο A. Φούστα B. Παντελόνι

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ÿ Œ Ÿ.. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ö Ì μ ÊÌ É³μ Ë μ μ ² Ö ³ ± ³ ²Ó μ³ Ö μ³ Êɱ μé 0,8 μ 1,2 Œ É μ μ ³ Ê²Ó μ É μ ±μ ²ÊÎ Ô ± Éμ μ² 5 ±Ô

Διαβάστε περισσότερα

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60 Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 4(146).. 655Ä674 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60.. ƒ ± ²,.. Ìμ³ μ, Œ.. μ,.. ÒÏ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ μ ±Êʳ μ É ³Ò Í ±²μÉ μ μ μ ±μ³ ² ± ÉÖ ²ÒÌ μ μ DC-60, μ - μ μ μ Éμ Ö

Διαβάστε περισσότερα

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ P13-2009-166 Œ ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Š Š Š ˆ Š ˆ œ ˆ -2Œ Œ P13-2009-166 ² Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í ±É μ ÉÓ ˆ -2Œ μ²ó μ ³ μ ³³ SCALE DORT μ Î É Ò ² ² Ö Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð Ëμ ³ Í ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

( ) ΘΕ ΑΝ4 / 2 0. α) β) f(x) f ( x) cos x

( ) ΘΕ ΑΝ4 / 2 0. α) β) f(x) f ( x) cos x Η ΑΝΕΠ Η Η Ν Ω Ν Ω ΑΘΗ Α ΑΝIV Ε ε ά ει Ν επ ε β ί 5 (3-9-5) Επώ : Ό α: ΑΝ Ν: ΘΕ ΑΝ Τα π α Chebyshev T ( ) α π ω μ ( ) y y y (,,, ) π [,] Η ω α α α π α μ / d d T ( ) Tm ( ) [ T ( )] Α απ f ( ) 3, [,], α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆŠˆ œ Š Šˆ Š ˆ ILC Ÿ ƒ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ É ± ʲÓÉ ±μ μé± Ì Ô² ±É μ ÒÌ Î, ÉÒ ³

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ.

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ œ ˆŠ Ÿ ˆŸ Š Ÿ Š. ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ð ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ Ö ± É μ É Êα Ê ±μ ÒÌ μéμ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Γιάννης Ζήνωνος Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW ΣάΨυώ 20kW / 40kW Σά Λύσάμσψύracks servers υψπυό Επάσμψύύωύώυμfreecooling πβάit σσμr410a ΤυπΕφμ > Δωμάυπσώdata centers >Τπω > Πβάσμωφμώ >ΣθμΜω > Κθάωμά >Βμψύ > Ιώσ >Εφμάσ 6p p Χ σ ά : Ηύσ άμσψύ Rack Οψύ

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(201).. 461Ä ƒ. ÒÏ ±,.. μ 1. ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ μ ² ³ ²μ Ê ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Œ ±

Ó³ Ÿ , º 3(201).. 461Ä ƒ. ÒÏ ±,.. μ 1. ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ μ ² ³ ²μ Ê ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Œ ± Ó³ Ÿ. 2016.. 13, º 3(201).. 461Ä470 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Œ ˆ ( ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ) Š ƒˆˆ. ƒ. ÒÏ ±,.. μ 1 ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ μ ² ³ ²μ Ê ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Œ ± Ÿ ² μ μ μ ²ÊÎ ²μ³² Ö ( μ μ μé μ Ò Ì μ ³) É μ μ μ²ó- Ïμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΗΜΙΑ ΚΥΒΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 100% www.kivosacademy.gr

ΑΚΑΗΜΙΑ ΚΥΒΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 100% www.kivosacademy.gr 11 ΟΗΓΙΕΣ 1. Το ebook περιέχει εργασίες δραστηριότητες για µαθητές που θα πάνε στη Γ Λυκείου και θα επιλέξουν µαθηµατικά κατεύθυνσης ή γενικής παιδείας.. Για την επίλυση θα χρειαστούν όλα τα βιβλία µαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από ηελ πδαηηθή θάζε κε ηελ ρξήζε πξνρσξεκέλσλ δηεξγαζηώλ νμείδσζεο

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από ηελ πδαηηθή θάζε κε ηελ ρξήζε πξνρσξεκέλσλ δηεξγαζηώλ νμείδσζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG6612GR. μ. 9. μ Panasonic. μ μ. μ μ SMS. μ /

KX-TG6612GR. μ. 9. μ Panasonic. μ μ. μ μ SMS. μ / Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG6611GR KX-TG6612GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG6621GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6611.

Διαβάστε περισσότερα

.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ±

.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ± P8-2012-14.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ± ˆ ˆ ˆ Š Š ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ Œ Ÿ Š ˆ œ ƒ Š Œ Š NICA (2012Ä2015.) 1 ˆˆÉÊ μ±μ³ μ ³..., Š Ó

Διαβάστε περισσότερα

/03 (Presse 321) (OR. en) υ, 17 µυ Franco FRATTINI, υ ι ι! "µ. * # 2540! $ι % ιµ &ι ι% υ (14486/03 Presse 319)

/03 (Presse 321) (OR. en) υ, 17 µυ Franco FRATTINI, υ ι ι! µ. * # 2540! $ι % ιµ &ι ι% υ (14486/03 Presse 319) 14500/03 (Presse 321) (OR. en) 2541 υ υµυυ - - υ, 17 µυ 2003 :. Franco FRATTINI, ι! "µ * # 2540! $ι % ιµ &ι ι% υ (14486/03 Presse 319) Internet: http://ue.eu.int/ E-mail: press.office@consilium.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ P18-2015-55 Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ Œ ˆŸ Š Œ NICA ² μ XXV Œ Ê μ Ò ³ μ ʳ μ Ö μ Ô² ±É μ ± ±μ³ ÓÕÉ Ê NEC'2015 (28 ÉÖ Ö Ä 2 μ±éö Ö 2015.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ .Φουσκάκης- Ασκήσεις στους Ελέγχους Υποθέσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ) Με µια νέα µέθοδο προσδιορισµού του σηµείου τήξης (σ.τ.) µετάλλων προέκυψαν οι παρακάτω µετρήσεις για το µαγγάνιο: 67,

Διαβάστε περισσότερα