υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'"

Transcript

1 - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η υ υ µ µ - ω µ υ ω ηµ. µω η η µ ω υµ.,, % #" ".µ, & " " µ ". 0, # #'

2 - 2 - %& " #" µ% µ #' & ( " ) µ & %" µ µ # " µ %. 2 " & µ& µ &. " µ.µ, µ& µ # % " % -#"" " "" µ&. 5, -, µ". ", " µ &. µ µ, µ", %, µ 6 µ, #, ", # &% µ&,, µ # µ. 5, &% &. " "µ.". ( " "µ." µ, " " &µµ "µ & &. 0" & ". & µ &. 5 µ" µ " µ. 7 " " & ", µ & " µ&. ", µ" &, " % & µ µ & µ %" µ # µ %, µ& & -. ; " µ" - µ". 0&µ, " µ & &, & # % µ %µ µ", %. &# & " " " "". 5, µ ", & % µ, 15, " µ & µ & ". µ, µ µ µ µ " #" µ, µ ", µ µ µ,, µ µ µµ&, " &% %. ; " & µ """ =&. µ > &, "η υ ηµ µ η ". µ" &#. ; %" # %µ& " "µ µ #µ & S-300, % µ " "%µ& µ", % µ& µ, &µµ " "µ #&#" " " µ&. & & - µ % " & S-

3 ,"µ, "" ;,0,, µ & & " &# " µ ". & " # ", µ. & ( # ) "%, ".. " %. µ. %& "- ", #& &. 7 " µ µ #" % " 0 A".," # µ"% -. &, (;, = B", % " & # η η ω µ ω " µ" & " " &% "µ". 7 & µ. - #". -" C µ&. Dµ µ & " ".. # 7 #& " & " C µ η µ η η η υ η µ µ# µ #" (;". 7 η " µ... & µ ". & µ #& & & %, µ" % µ" %. µω η υ η υ µω. 0%" µ, " #µ & ', % µ, " µ. " ", ", µ" " " 5 '%. 0& "µ 5 µ "# & #µ µ. 0µ& µ "µ.". E" &µ µ : µ "; #& ; µ #µ, 5, &. µ, ". µ. µ ", #. µ#& µ µ %µµ&.,& 5 µ µ " " & % µ& "-. = # " % "- " % ". 0 " µ&, ', µ, µ µ "µ, µ -"-, (.) & υ η µ. #' # "µ H. " & µ µ. µ" µ # µ, #µ =S >& I, #".

4 - 4 - µ" &. µ µ" 7&µ '96 & " µ.. " µ & ". " µ µ, µ" , " " " 1974, #µ " %. # µ &' & #, &. υ µ υ...". 5 " " " " µ ". 7. ; & & #" µ&. 7 " µ. µ!µµ µ "# µ " # $ %& ". 0 µ. µ µ S-300 µ& & -. =" µ & µ µ. " # " =% " " "# & &-0,.,& %, µ &, : "' '! µ ' (µ. ) *'$ +" # $,**$. -% $, '$ µ$ )./.. 01 $, 2'µ $ 'µ $ %*'$ +" # (. -& --&$) $". µ & µ ;,0 % µ 1973 µ (,, K&, L", µµ, Dµ".".). " µ " %. ",, == # " " &., 4, & µ,. ". 7 " & %&. ; " 5 (;) "µ " µ $ $ µ! µ µ"!!! D % µ µ. "D µµ ", " µµ µ&" µ. ; "% " % " (hinterland). 0 µ %" µ #µ µ. %". & " µ". ( µ #" µ µ. 5, µ", " µ & #" 5, "" &#. 5 &% " µ &%. 7. µ " µ. ( &%. AK(I> %µµ&..," C µ. % %. ", %& µ Eµ 70 µ.l., & # µ µ µ&µ C #' "µ µ. L &% µ

5 - 5 - µ. I,( 0(L;. 0µ& µ µ " " % µ % ". %. 0 µ " µµ&. ; "' %& & µ" &. µ&.... D ' µ"% ( "" "µ", µ& #µ " "& & #" " µ µ "µ" (. " µ ), µ "" "µ µ µ". "& & #" ", "# µ µ (µ, & ;,0, 0, >0(, (;,.. ), µ µ µ " & '" µ". ( %) ". D µ µµ"-µµ" µ,,, % ", %" µ & &,. #& &. 0., µ, " & µ ". 5, " &µ # 5 & µ, %.-µ " " µ % µ.µ " µ 5 0 µ. &.µ " % ". 7 µ µ %µ, µ # % " µ & & &µ. 0#' µ " " #' & µ %, &% & " "µ " η " & µ. ( µ %, &% µ µ& µ µ& ==. 5%µ µ (& " µµ&) µ (& #. ".). = " #µ µ µ ω &... 7$ 8 $, µ µ +*µ µ +*µ,!µ!$ " µ" #" " # µ" µ!#$ (! -"µ µ("$ µ % $ ($ µ(µ$. )% µ (µ $ $ µ$ " *"&µ " " ' *# * " µ( " '"" µ "µ'$ "µ" $ *%$-µ*%$ ' 9' ;.;.. < * " µ" ",µ #" "µ #" * "", '"$ *=µ!$ 10, # 'µ 'µ! #! (µ µ$. <$!$ < µ 1999, µ µ ( ", $ " /;,

6 - 6 - " ' *"'$ *'$ $ )* µ$, A% B'& $, $ µ ($ * " ". ) A% B'& $ ( $ " /;, -µ # ' $,µ - 1 <µ.! µ ($!"$ µ 'µ"$. 8, ' $ < µ & % )*, ' $ $ ** "$ %' '"$ C ) µ$ %' "$,D " '" = ' $ µ $. ' ( '. & "! " µ " /;, * µ". B'& $. (µ$ E$ F'$ 29/9/99). H " ( µ*µ'$ µ%"( µ $. / "$ '$ $ (( µ ) '!"( %. <$ 6 )" "1999" )*, %*'$ +" #, H*'$ E#$! "!$ ( $ µ ' µ ; * ',, B'& $ "( µ ($ % $, &µ$ <µ *". I"$ #, " µ# ( ++ $ µ ($ µ $ ' µ = ; " /;,, (. ). E#$ % '.B'& $ µ%# #+ * '$ *µµ$ )/ ' $ $ % 'µ $ $, $!$ E µ. ). E#$ µ " "' ' ' * µ %#$ µ', '*" $ +$!& -% E $ $ = "$ ($ ($ ( "$ ' A*. "J( ' $ µ$ µ, * $ ;, ' * µ% ( ( +", '. B $ # $, $ ' µ$, "*& µ "& $ $, %#$ µ$ * " µ". # ' <µ * B'& $, #$ $ ($ % $ " /;,. <µ B*, &( %# # " E# 'µ < $ % *"*(. Iµ, -µ & +" ( ( " /;,,µ -&* -µ- +"1µ $ $ '= $ $, CNN. 8 ' "µ" µ$ $! (!&µ µ $ *µ "$ "µ' * ' '*. "" µ$ +. + µ "µ" ( µ " "µ#. ), "$ * $, µ! µ $ # "$... / ""( $!($". =" #µ # µ.

7 ; " " " E. ; =" 2 ". #&" µ µ E - &µ µ " µ. ( 2 µ > & C" " &" K = # 0", µ 0 %, µµ. ', 1878, W >. η υ - υ, υ υ ω η υ η, ω 1571, ω η υ υ η µω υ υ -.,, η υ υ ω η υ η, υ η. η µ η η η η η υ % ". µ & ;-A. ( 0% # & % " µ" µ µ.,. µ C" = µ, #, µµ&% " , 1000 " µµ&% "% µ 1897, '# & 0 0µ. ( µµ&% µ # µµ &µ µ µ& >µ µ (6 ", 6 % 3 µ µ") %" '# >X(I Y;Z=0( ( "" = &% & 6000 & "% 8 & µ&% " " µ =07(>( 0BX> , % >µ µ. 7" µ" & >XX. % - µ µ &, # 5 Kµ " µ&

8 - 8 - # 2 &µ. =." µ 40% µ % Kµ L ; 0 #& " " µ & 0', µ,µ µµ"% 0>0. ; 2 & [ Cµ , (% µ µ") " 0 µ = µ& µ " A. =& " " Wµ 2.& = K." " µ (:, C & (( ") µ µ µ 0 #. ( W. # & & µ & ". (, µ ). 0%. " W µ I,E0; A>; I>7;X ( C µ µ", µ. = & >XX (% µ µ") " µ W " "µ µ 1941 " %µ. Bµ >X( 7;=(Y;Z= % (% µ µ") '#. & >XX µ ". & % = " B' (µ 0 = -B & >X(I (0. ( W K "µ 7" '" µ µµ% "-. K µ "µ "" = 6%&. ( W %. 7µ. " µ # " & # &.

9 =": ; " B 0. 0 % µ, %& = µ %. ( = " &% 0 µ (;. ( W # µ. %& #" µ "µ %µ. ; " " =" %& 0 (IE0, µ# [%-K, "# µ µ" #, " µ# µ&.. 7&µ & = " Z µ, 16 0, 0. D<,H7HD/ </BD7<D< = µ µ % " C % # " µ ". µ µ B %& µ&, & " & ", µ µ. ; &. ( 7, 7 # & " 7 " 7 2 = 2 =. 5, ", & 5 &, 5 &. " 'µ, # > =, 7, > 7. =" ", # #µ, ( #,. 7 ), µ. B" ", "# µ µ 1896 A L&. µ 2. ; µ (L µ %&... ; # ",, µ ", µ " " % 0 "

10 " % 7. µ ", "., " #", 0 - %. ; " & % µ" " " Eµ., & ' " % " ", " µ µ % ", " µ " #&. A, µ "µ " "" µ "A, C ", µ C, µ 148. L. 0 &% " " #& " " " ". ( " µ µ C, C µ " ;,0, µ E, ="µ (Steven Bowman), "( 2."", µ 0 µ"µ, 133, " &µ. " #$ $ $ $ 7"' 'µ B'!$ (' B) B!"$ $ ". % " % µ, "% µ& C& #. & 70 µ.l., µ" C ", µ C& µ % ' & µ. 0 % µ " µ % C ". µ, " C, %&, µ% µ 6"%. =" %, µ, µ& C& %& & µ µ #, µ. ( %,. " µ " % # µ µ. ( %& 70 µ.%. & " "% " µ" C. ( " µ" % % % L. K&µ " µ" µ " Eµ,, &, "... 5, 38 µ.%. 0", " %" µ C &., & " µ, µ" " µ&. %. 0 & %, % µ µ & µ " µ ", " & " " '. ", C&, 70 µ.%. & 115 µ.%. ", µ& ", µ µ Eµ, " "#. 5 & µ, %& µµ& ", &, µ&, µ µ, µ ', ". " # #"

11 & µ µ ". =& ", µ& µ", # % #. (& " - - ", & µ C µ&% µ& µ. = µ, & % µ& µ% µ, &# µ ". #" ). ( # %, %&, (",, ), ". ( " =,. ( " C, µ&, µµ 2 = µ". µ. %µ 116 µ.%. " ", 0%, µ % % µ., " &µ %. &, &, µ K ( C), 0", = µ, Eµ, #". µ ! ( C, #" Eµ ", &,, & 2., , & 62. &% #&, 0 "# " ". ; & ", µ#. " "" "= ". Bµ", % µ", 2-3 "= ",. µ, µ # % µ, C #& µ. (.%. 2, 7"%µ, %&µ, =,, 0,,., 7 E µ &,, µ =%, µ", = ). ; &, & & "= ", µ K 0&, & # µ& µ. µ K & & # µ, &, &µ > &# µ&% µ "' µ, 0. ( "= " %& µ... ( µ 0. ( = µ... ", & " 118 µ.%. =, " & =" = µ, K % % # & µ, #". " %", µ 5. #,... µ" µ " "!!! 0 -'% # µ µ$ & µ 0. B µ, #

12 ; - % Eµ. ( " & 56.%. " " ". ; µ, &# µ&% µ, " µ "' " µ µ µ, % µ &. µ µ & µ µ & µ & ". µµ % Eµ ' &µ,,, & µ, µ Eµ, % % " ". µ %, µ" 70 µ.%., C µ ". 5, % # µ %. 117 µ.%, µ &, " µ 0µ &. ( 2. µ % µ&, "% ( ) " d#, %, & # & &# ( µ" &.) # % & µ 7 " #& # "2(I 0I(E0(EX>". 0 # &µ & # % 5. % µ # µ µ - &% 5 ", µ, µ ". #µ µ µ '% & %& & µ µ %" µ. ( " ". D & µ µ µ "µ µ. ; µ % µ µ µ µ&. ( " #" µ& µ. %µ &µ µ&, #& 0,, & #,, & &. Z ", & &. " %, µ µ C&. %& % % 0 #&... ; µ" # % %. ( µ" Bµ, & 18., #& #. ; " µ µ &. µ "µ & Bµ, " Random House >& I Bµ µ, # µ" &% # "# %& µ µ., " "

13 & µ 4, I7E0- CAMBRIDGE-;K(. (.µ µ Dµ 2 " µ " ";K(" µ " %"). 0 & µ µ µ&. ; &' µ " & %. ( 5 &% & & " &. ( µ,. & ( ' µµ ), ". 5, µ#.µ µ " µ" " µ " µ µ µ µ... ; µµ& µ& #, µ # ", % &% µ %. µ µ µ., µ µ, υ υ µ ηµ µ η µ µη ω ω υ, µ. & # % µ µ %, µ " µ ", = & " % & µ & µ " µ,. µ µ& " " ""( $!($". B &, % µ % µ"%µ (& % 5) " µ µµ& ", µ&, µ& &, &.,", % $ 729 $ $* $ */CD)<* % %*( 115 µ.2. ", FP-D,-,DB;-DJ-/CD)< ( # %*( µ( ( %µ'& *<"( $!($*.

14 µ, %µ µ "µ µ. ; µ µ " µ ' " - µ, & -µ "# & µ. ( µ% µ % µ " µ" µ&... % µ µ". µ #" " & µ #µ" µ " " "... µ " µ µ " #&... & &# µ µ Z,.... " "& & ". ( C " " % % & %& µ, # ".,& %" % µ " µ. 0" ", W, % µ, µ", %µ &. 0µ & Z" &

15 µ µ -%µ 0 "µ, %. & % W " %. ( µ -0" & µ B " µ # " µ. 5, 0"µ 31 = 1492 "# & # ω µ ω µη η. υµµ η µ υ " & µ&. ( & µη % µ % µ & ". 0 " % η µ µ µ C & "µ "". 0."# 7µ A, µ.µ B&, " µ& & µ. " &µ. ω υ υ µη. µ, &% == &% µ C µ, &% "' #& ". Z " % %.-#& "A - " 1992 µ "400 % µ ". ( " µ 400 % "µ" - µ. = µ & µ, µ >& I µ). & &µ & %", " &% % & '&µµ, µ &. 0.µ µµ # µ #" # µ µ & " # " µ, & (% % ) % ' (µ 0. " - % µ µ. µ µ " ", µ C µ # µ " # µ 6& µ. 0% &, µ", # # %&. =&% 1492, %" &, µ " " " " " " µ µ# µ µ µ & µ µ. = "# µ "#µ " µ "µ " µ & " µ " &

16 = & >&µ 1496, "# µ# "µ "µ &," µ µ " # µ, & µ, ' & # =" &, % " µ. 7" %" " & % µ #". µ, % µ& " " υ η, " µ" & & %µ & 0 12., µ 0# L 14., µ µ & 0 µ&% 1452., =. ( µ" = H =, % 0 E'* B $,,. 1497, 2" > B"µ, %µ µ, µ.µ " %" µ υ, µ µ µ& 0#, µ " & %µ, µ ' µ %, µ " 0 &% µ " " ", µ& 0 2. B µ#µ&, & µ & µ& # "# " 1 20KX> # 10 "# "µ, " µ, µ µ µ 2. ( ","" &µ µ " &,. µ # =&. =, &µ µ ". " % #" 0, 1503 µ", µ &# µ. (µ&% " µ µ& ). ( µ K,, &µ µ", #" "% ". ( # =&. µ, µ" 0µ&,, µ "µ % µ & µ& K. = #., #".. 0 µ " µ µ µ %. µ. =., " µ & Z" ". " " 2. 5%µ,, 2 &,, µ &%µ µ ( 2) & % &% 0µ& µ µ&... ( 2, µ µ µ& µ &, #. µ# &, %" µ. µ & " ",, µ#µ&,.. "D µµ " µ& 7 " 0µ &., "

17 " "&", µ 2, "#. ( C µ,. " µ " %., #" µ" # µ 70µ.%., &' µ C µ 2 % #& & -µ#µ& µ " µ#. 0& - µ& &% &. 5% µ " µ & " µ#& µ" ". υ υ ω υ υ υµ ω µ - υ υ, µ η υ η η υ η υ η. (p µ &%µ #& µ µ " " "" ;,0, Wµ ;,0, µ # ;,0 µ ;,0,,. ; D% &, µ#& %. ; ' &µ ). D # & µ ", & µ #. 0, ' µ& %& "µ 1506, %& K -% #- µ & µ # " '. 0µ %, &."," 1515, µ,. Dµ, #-, µ "' &, µ, & µ, µ, µ & % # µ " ". µ% =&.. ( =&., µ µ & µ", K, Z", 2.". 0 µ %. " # µ& &" & µ µ "., µ µ &. µ, µ 0µ& " ". & µ" -% #- &. ;,. # &% #-, %., 1511, µ " &. ; " " % µ =&.. B' Z =&. &, 1512, # > µµ " 0µ&. µ, " µ 0µ& " µ µ ' " µ K. 0 ". =&. & &,,

18 "µ " '. X µ µ " C &'... p, 1525, " µ 0µ& &% & µ % "., " µ # µ" " &, µ & 0, " = &,,. & #. ; µ# µ " µ µ. # µ. ( " " &µ %µ &% ", µ µµ " µ " µ" ". ( " &, &% µ% µ µ & " =&. &% &µ %µ. ' "% µ " µ&. ; %... " µ 0µ&, >, µ & & 0, B, Bµ, µ #-, - µ > " µ %. ( µ µ. =&., & ' µ #" # &, Bµ " µ. > µ µ %µ " & 0 & 2&, " % =&. &% # µ µ # &. 7 %.,. & 0 8, µ&# µ &...0µ& Z, µ & µ " Z µ. & =& # =" µ& " #- C µ µ & µ" µ µ, µµ" " µ. (, & =&., " " µ -% µ Z =&., # " % " µ " µ ", "% 2 > K # ", C" (B "-->W C"-->L " "), # 7 =&.. µ % " µ *$. >" C. & & " & µ& #& %., 11 µ.%., >" µ &. 0 > B %. 0' "µ &µ µ& ", µ" µ&, µ, µ " µ C C µ µ& " µ

19 " µ µ # µ". B & % µ " & µ #" (µ ( υ ). µ&.µ " " % & =&., µ "µ %. ; ", µ. p,, 1530, " #"% 0µ&, µ" Z" 1531,, > " ". 7% µ & & % #& " ", #& µ&. 5 % µ, 1532, & & A =&.,. 0µ& µ " µ& >. D " µ µ,.. " "µ ' > & µ µ #& # & 2 -% #- " L. µ µ& " %. " µ ".,& µ µ.., - 0µ& " µ µ " µ >. µ& &, B& Z µ. Z " ". (," µ " % > µ& # 0' " %. (; µ ", µ...). 7 # = (. ( " 8 0 & µ & >!!! =&, % µ& ", &µ 1532 µ" µ #", " > " " µ". µ =&. # " &' µ" % %. 0% =&., 1536 Z =&. # % "% > B &# µ # % µ =" " " % µ EC" ( ). µ# µ, " µ". "µ. > B >" 2 > K #, >. = " Z µ,. "' µ " ", µ & µ 23 = H 1536, #" µ. 5, µ & µ#& µ &,, > B &",. ="

20 EC", # ' µ µ& ' ω, ω ω η µ&. ; &, µ, ". K 0 % µ µ =&. µ" #. " " % " µ 0µ& & %. ( > B >, " µ& µ &% & µ"., µ # µ > & " %& & # µ. 0µ&. % # ", ", " " µ&, µ, ". = µ#" & % µ µ& µ µ µ& W (µ #& " # -% 0µ& µ " µ&. A & ". ( =&., µ µ% µ, µ #" #, µ, " µ& 0, µ, µ #& 0µ&, &% %µ.µ& #, µ&, µ " %µ " µ &. &% & µ #, " " µ, # & µ µ " %. =, # &. ( &#. " µ& µ%, > B >". 1540, #, =" &% %µ& µ 0 A. 0 =&. & 2000 " ". " µ 7&µ 1540 %. 0µ& & " #. = µ #& & " " " " ' 0µ& Bµ. 0#. # µ µ % " % ". & " %µ # %& 1543 > # & " &.,. " > B >", " µ & > K =&. B >"

21 % µ & & µ.. 5% & # " ". ( # " " >, & %& > B " "%. µ " µ. =&. & " µ µ, &% & " % µ ' 0µ&. ', ' [" =& # >" µ" µ" µ& % " %&" µ > B. 23, ["- #, &% & µ" & # >", υ. ( >" µ" % # %µ& ". &. µ % C µ & "#. "' µ. µ &" % µ µ &' µ " µ". ( & - - & [" " # µ µ" ". # & 2 > K -=&. B >". ; " µ& & & &µ# 'o & ". ( ["- # " & &, µ& &% #µ %, µ %, µµ % ". 0 15, &µ µ µ" &µ " µ µ& #. 5# µ, " µ",. µ " µµ". B. ' µ % µ υ µ, "µ # % µ µ&. K " µ η " 5 0 Eµ C 0 ( & µ" µ" µ#& ) = 2& ( ). =", υ υ υ, µ " µ µ µ. µ& &%. µ η υ. =&% 20 % µ µ & µ " µ K µ µ η η µ& µ ω. ; K & C µ µ%. 0, µ" # "# µ#&. & µ& &µ µ". ( %. #& µ" & %.. µ. % µ %. & &. " "" &% =&.

22 #& &µ %µ. µ %". ", " " &, &%. 2 " " " µ" ", >. µ µ " % µ & & &% µ %µ " µ ". ; > B µ " µµ ",. % & & µ µ # =&.. % µ. µ". #µ # &% &. D &. =" " % " µ " 5 υ µ " " %., % &% & ', #' η µ " & "% " #' & % υ µ. & # & ". %". 0# µ&, %.. & #. µ ' >" = µ. ; % B µ &% µ µ '", µ & µ µ ". & #. # "". µ. =" " " # " & =&. µ& " ", %.."µ. ( µ, " & # " """ #" " ". " %. & µ & µ & "# ".- µ ". "µ µ > B " % µ&% µ" " "., "µ " Z 0, µ. p & " #- %. 0 & µ µ" =&.., & " " %& " " "µ. ( " # = %µ 25% ""# " "µ. ; =, % µ % > B, '%" %µ. I %& µ µ % µ & #.µ ". ( ", " Z, &# " µ" µ# µ µ. ; = µ,. ω ω µ ω 0µ&, & %µ. ", η η η µ 0µ& " > B " µ" η η η " µ& µ Z. 0"

23 " & ( µ ;). ( &µ, ( ;) &, µ# &, &µ " µ µ& " µ" #&. 0 % & ' µ&, η υ µ η η η υ, µ & µ µ # "µ µ#... ( & = %., # &% " ' # µ.µ "µ. s µ % &# µ µ&, & 1544, # % µ &" % ' 0µ& # µ ["- # ". W# #µ &# µ [" &#. ; µ > B η υ µ η υµ ω ηµ µ. ( "" # µ&, & ". ; " & # µ &. > B, µ& µµ " & µ ", µ ( =&.., µ [" #.,"µ %" " %µ µ υ ω ω µ ω 0µ&. 0 %µ % " " ω " " η η., ω η µ, > B, & 1546, µ& K, µ, 2 # η η η ω. ; ' µ µ µ. Z " µ =&. 2 ' % µ > K. # " " C & ", & µ". %. B" [" & µ" µ# µ " # =." µ µ" &% µ. Aµ. " " " # " υ 1543 µ & µ. ( ", µ& µ " µ µ υ ω =&. %." " %µ. & &% ", µ % [" =& # µ& "# µ. " µ #" ", µ µ & 1546, ["- # &'.

24 ; 2 % µ & % µ µ µ. µ# µ. B > B, & " ",. µ µ. µ & " B " 7µ, & # % ", = =". ;, " " µ. # #. µ& µ # µ " # B % ", µ µ % µ & %& µ µ.. 5, " µ. ; "% > B µ &' & µ %, " ωµ η η υ η υ ω µ, µ& " %. = " %. η, η η #, # µ, µ µ η υ µ." µ µ. ( " 2, # µ " µ µ&, =" B µ # % " µ". A %" µ 2 & #' µ #" % #' &. ; > B #. '. ; =" µ µ ". B. " µ" B, µ" " " µ& ( " B, % η υ ηµ µ =&.. [" " µ & " µ& µ" ( B. ; & & µ %. µ & #, " =" µ" % #- # B". ' µ"% % ".µ ". = µ =" & " #. B " µ #", µ #" µ #, & =&. &% µ& µ µ η " "". ( " ω " % µ" η η. 0%. µ&, & η & ω. B" &, %"

25 " % & ω. & υ υ µ& ω ω.," η, "!( 1( =$, #. % µ µµ"% " ". 0 µ. 2 & µ" µ& =&., η η ω η µ& (. ( " µ 0' "% Cµ" = % &, = & L µ. ( = &, % µ =&., # # µ ["- #. ". &,. µ "µ, #, µ > B, "µ #&µ µ". = ", = &, &% µ &%. ; η υ υ υ "µ, η υ η υ υ =&. µ % 2 µ η & µ µ η υ η. υ µ ω η υ ω µ. ; " =&. # &. ( 2, µ& µ µ =&., µ µ. ( B", µ µ " 0', &% µµ"% µ # " µµ %. µ& ", > B ' ["- #. " µ, µ&, ω υµ ω ω µ µ& %. µ µ, µ #, µ & "µ " ". υ µ µ, µ µ&. 5, '% µ, µ &, %& 1549 %" υ η µ & µ 2 # % #. ( 2, µ" " # µ. " &, υ η ω η. ; &, " " µ #",. υ ω υ η µ υ, % µ µ, ω, υ υ. µ υ υµ η η µ. = µ µ 2 ", & #. " " Z", µ &% "" "#

26 % " µ. 0 %& 1549, µ& & µµ " Z". η υ, η µ η ω η ω. B" 2, " µ, > B µ 2 " µ" µ& µ # µ &% &µ µ µ". ; 2 µ & Z" ". 8 µ& & µ µ& & µ % " ' µ. ; & "µ µ # 2 µ & µ ". µ Z" &% # µ " µ #. µ %. 0µ, # µ&, µ& & % µ µ C" µ " & µ >" =.,& µ & 1544, & =&.->" &' 0µ&, [" =&. # >" &% µµ ", µ#µ " µ", µ" " µ#&, %. & % ' µ. = >" µµ µ. & µ µ & # µ µ 7& % % % & &.,( % µ µ ( % µ 1µ Z µ η C" µ. B. & µ & " # µ" ηµ υ µ ω % µ"% µ" &. & &µ µ. ; Z", µµ >" µ&% & ", & %. ; ( 5. 0 µ" µ µ µ ' µ " % %&. 5 " µ" " #& -% υ υ υ υ υ. µ υ "µ " µ η η µυ ω υ. ( µ C& µ υ ω µ η η η η.

27 ; Z", & µ#µ& "%. 0 µ % % A #& " µ,. " µ µ " %µ µ# µ ". W " =&.. = "# =&. # " &. 0". µ µ C". 0 & 2 > K & > B >" EC" >". ; =" µ". EC" B (" %. ' #". µ µ). ( µ& & >" %. & " % %. µ " µ #, µ µ µ C µ µ C. % " # µ& # " & µ& µ" ( µ" 0, Bµ, " %, B. 0 µ µ µ Z". ; µ % " %. " % " µ Z" ; µ Bµ µ& #. D µ " Z" & % &., " 5 #%& #. ( >", ", %& " %µ #. Dµ >" % 2. υ υ υ υ υ υ. ", ". %. = "# 2, &,. ' " = & L µ & &µ ".,"µ, µ # µ & 2 µ& µ & µ µ. B" " µ #" " ' " µ #" 2 ". %. ( 2 # &, " µ "µ " #&. ; %.. µ >", &% µ& 2 % µ Z" " %& &'. = % ', >" " - ["- # " & & ". = µ, &% µ ", #. B. %& µ, &% " µ &., µ 0 (

28 µ ) ". & µ# E µ >µ µ. 2. %& & >", # [", E (>µ), µ µ- # [" =&. # >", %µ, µ. #,,,.. #' # µ µ (µ 0 µ", # ". ( >" & &% & #, (µ &, ", µ, " C µ 0. 0 % µ 0µ&, µ, % µ # µ ". 0 # ", & %. 5 µ &' " µ& I',. ( # µ, &. ( &µ ", µ >", &% µ & µ. B µ & & &µ " >", % Cµ" =., = & L µ. ( ", & L µ "% &. ( = & L µ &, &% " &µ >", # µ, & &' µ > B.,", &µ ", % ' & # " ". " &. % >" % µ (µ, % µ. I µ µ& Cµ" =, ", µ "' 2, 1521 E 1522, " µ µ, % (µ 7 µ µ" µ #". =" " E % " # & " " &% 0. µ µµ (, #" 2&. µ & %, Cµ" "# " µ µ µ µ- µ. µ, µ " µ. 7 µ µ % " & µ # & # "

29 (. 7 " #& ". B " µ, µ &%, µ µ, µ&, ". µ #", # µ 7. C &, (.. (µ 0 " & 7 ), &, (µ µ # & % "% %& µ. Z ", (µ µ &% µµ µ µ& 5 &. ( " #& ". µ &. 2.µ, (µ, & µ & C& &', % µ, µ " ", µ. ( µ C µ, >", µ (µ & ". 7, ", " % µ >". ; µ C " % &', % >", "% %. ", %, " ' µ & A. A " ' " "# "µ,. (, µ µ, &% "# &% ". 7. µ µ # &. = &, # &%,. #& # & µ &µ. 7, " 0 " µ. "% µ& %., ", «A». 0 " µ µ!!!!. «µ"» - #!!!!.,"# Cµ 0' =, &µ & ' µ ", " µ, µ &", µ &. &# " 1520, 26, %µ & µ 0'. =", µ, % & " " # µ. p µ& µ µ &, µ" #", µ %µ& % &, &µ, µ %. %, " #

30 - 30 -, µ "µ. 7 %µ µ " µ #. 5 " µ # &, &# µ., &µ 0, ' µµ % µ B. = µµ % µ" & "µ. µµ % #µ,,", µ"., µ & ", µ µ, ". = µ µ" µ µ#, 1536, µ µ # & µ" µ µ " E", E "µ, ". ; > B &. µ µ, &µ µ# " >", %" & µ & µ µ., " µ # ". " ",, &% µ. W µ. " " %. "µ µ", (µ ", & µ. "µ" µ" µ % &µ., & µ µ. %, % &µ & ".µ. ( µ % µ, &# µ. " %" "# «#&». 0 µ, µ&, & µ& >" " %&. E L&µ E. " E", µ& " " µ& " "µ & & &. p #" (µ " &% " &. &!!! 0. µ " % µ "µ & " µ& % µ. υ -,& # µ " µ. 5 " ", µ µ µ. ( % µ % µ µ" #, µ ", % µ ". µ. ", & & % µ % # "µ " % µ. D "# %, &, & # µ " µ % µ # µ& %., µ µµ µ #,. % µ

31 % µ& µ&. Z ", %µ" & &% µ&! % ", " µ µ % &µ µ & 0 (L =(>(, #µ "- &. W " L, "# % 25 %. "# & % &µ % µ. µ µ,, µ&# " µµ &µ % µ. L µ & &, " # #µ µ ", ".. #µ" 1539 " µ (3 ) #, ", µ &% µµ % &µ. B. " µ ", "- &, &%,. "# "# µ &, % µ % µ. 5, " " µ " µ, # µ µ ",. ",. µ. µ µ &. B % µ " >". ( µ" " µ " C % µ µ &... 0"µ "- &, " " %"µ, >" &% # " %" µ &µ I',. =, & µ, #& %" µ µ", % µ ". ( µ µµ - µ ' µ. ( ="µ 2',, µ " (µ 0, #& " %. µ&, &: «µ µ & µ " &# # µ µ». ( Cµ" % ", = #", 2. µ. 0" " µ" & " # &. ( "- &,. "... (, = #", µ µ, µ" «.» ' &#. ( = #", µ& 1516, ", Bµ %" (0" E).. % &. 7 & % ". % %, &, µ,, " µ %, % µ % µ µ ". %, ". µ& & µ,

32 ( " = #" µ, " %& >", µ& µ,. ". µ µ #& # E". ;, # µ&, & " " & ". 5 " & >". #& Cµ" = #" µ. "" µµ&% E "µ, ", = #" «&». µ ",, µ 1553, = #" "µ. #, µ& "., µ& " " #. A " ". = " & & ", # µ & E "µ. 0%µ&, ". 5 " E" ". µ" &, 1533, # &µ. " µ (µ 0, &, # [", %& 1533 E (>µ), µ µ %. µ µ&. & # % " µ. ( µ % µ µ. ; > B % µ µ % µ&, "& ## " µµ", # µ" " # µ. " µ µ# µ %& & (.%. " & ) µ µ 6µ #. ( %& E µ µ#. µ" &' C. 0 E, & #. µ µ &, A. ; A, & C µ µ, µ" "% & #. ", µ. ( µ" # µ&. I% C %. ; & µ. A " " % µ % µ" # µ. % " & %, ", ", µµ & ",

33 % ". p & µ&. #µ µ&. %&. 0µ ", µ µ&,, &%. ", & >", &% µ",. & µ& &µ# "µ µ&. 0 " " µ &. 40 &# µ& ". (, «&». p & % " %µ #, µ µ. 7µ «µ» µ µ&...; & µ - " & µµ & B ",&. ; & µ " µ µ" µ & ". ' & &% ' &, µ %, µ, & µ # 80.". = & µ & #, µ µ µ ',, ", ". & #&. = µ ".. Z µ,. " " #' µ #' &. 0, &. 0µ& % "% ". & ' µ C µ & C" µ >". µ#& % " % " #,, &, &, µ µ 0. % & %& C& %&. 0, > B. &µ µ '", B. µ >" µ&. =" & %, #. #" & > B. D &% %µ, #,. µ. ; (µ 0 % " µ#& C" &.µ, & 0ZKX ". ( µ µ& µ «#.» %µ.,", " µ µ" "# B, ", µ" ", µ %, #" " 0µ %. 0µ " % & µ #& µ", µ, & µ& %, #" µ " µ% ". & µ, (µ, µ #&,, µ ", µ. Z µ, " " " #., # %" " "

34 %µ", & " &..., µ µ" µ. ; & %. & µ #". ( [" =&. # >" % µ &. ; # " ",. 0&µ, &" " & # µ # µ &, µ ' µ", &' " (µ &%. ; (µ 0 µ. ( µ"%µ µµ, %µ "µ. ( Cµ" µ µ µ % & "µ 7. p µ % & & µµ % µ B. # %. &µ "- "% µ µ. µ µ, # % " >". " #,, µ, ", %, µ " % " (µ. ( (µ. #" ' µ %". & "", ". B ", µ& µ µ µ# " ", >" ' ".,"µ, # # " B", % µ& " 0',, µ µ "µ " &% µ& µ µ&,. 0, " & µ >" ". µ&, µ (µ µ& µ µ µ &% ". 0& (µ µ, & " >". ( ", # µµ % µ& % & "µ µ#" &. ; µ, & &, #. µ&, µ & >", (µ " &, & ", % µ& µ&. (, % # µ & &, µ µ, " " "% = #" -... µµ!!!-. ( µ

35 &# µ µ&, " & C "µ. D µµ, C" µ µ " µ, K, [, µ" 1515, µ µ >". ( K [ %". ( 1546 " " 0' 1531 # &. 0µ&, % % #- 0µ&, " B 0., µ& µ & %µ " µ µ& µ" µ, µ& ' µ. & µ µ, & µµ % ( µ#). X, µ µ µ &, µ "," # µ&. µ&, & " «%%"». = µ, µ& µ % " &, % µ"%. 7 µ µ"% #&., #& %µ µ µ. D.µ, " % # " µ %.,, C. %, %µ&, µ ', µ " "'. 0 "µ "µ " " #µ. B "µ, " #, "µ, µ&. B' % µµ %&,, µ & &%, (& "' «µ& &%», µ& B%"µ, µ #"., & ")., %, % " µ, 0. 0 " & #- % µ µ. #&, - # "µ, % µ =(>( ", 0, µ µ ", (% µ µ µ" ), &% «"» ', ", ", ". " "µ µ % µ.. & % µ " C µ. 5, #- %, "

36 µ. % µ µ µ", µ %µ µ µ, "µ #. µ "., µµ, µ µ ".,&, &% µ ", µ µ & % # µ,. C ". 1992, «"» µ, 500 & µ '. % " " µ µ ".,"µ,., 7> 7X(. ( & ". 5%µ # %. # µ µ (µ, µ " C, µ,, µ % % ", " # µ.µ. B % µ, µ %" #. L" >", µ& & &, µ " % µ µ& -µ ( =&.. 5 µ" µ& µ&, µ " 0µ&. 0, 0µ& &. # µ " L, µ " &µ #-. ;& " =",&., &, K,&., %. B.µ µ# #- = K&. 2 & ( µ" «B"» &% = & = ). ( µ µ µ " %., % µ, µ, µ, µ, " µ "'. Dµ, %µ " µ µ & -, AI0[(>0 µ µ#& ". 7, # µ#& & &, 0,((,; C µ, " AI0A;0>. 0, " " " µ &, AI0[(>0 AK(> #' & µ#&... & ", µ % µ µ >". D µ %,, # & " C, %& 1554, [" =& # >", &%, % ",

37 = &µ ". 7 "µ µ " &µ " %... ()... µ µ... O µ µ. ( ", ". µ# % % % % % '%. (....&µ, & &# & µ µ " & %& ". 0 & µ & µ µ& µ & "'. 0 µ µ ' " ". ( & µ & & #. µ& &.#... "" µ µ µ, "#µ ' (µ ; % & µ&. 0 " &. ; % " µ &# # %& '"% µ µ µ % % µ ( " 115µ% µ % 12). 0 µ& µ µ "% µ ",, µ&µ µ. 0 µ& & & µ µ... % ".µ C >" % µ " &#. ( µ = µ. 0# >" & "" 7, # #" µ.

38 ; &# " % "", ", "' µ [" =&. # >". µ µ &, µ µ, µ "., &#,, µ "µ [", µ& µ# µ & µ, & 20 & µ µ& µ &., & 500 #,. ;, # & % µ, µ µ &, & & > B., , µ µ " µ C µ. 0 & [" =&. & & µ # >". 0 &, µ& µ& µ, # µ µ &, # >" &# EC", > B. %. & µ " µ& µ&. 0 µ& ", # >",. " µ, µ, µµ, µ # & (& "# µ" " "), µ &, &. 5% µ µ 0, % "., " µ µ µ &' 0". 0 ' ". ( Cµ",. " >". &%. ( # & " 35, µ µ& µ 7, µµ& ", # µ µ,. µ# 7 µ, ", "% " 7 >" µ.., µ, # µ&, " %. 0 " & µ,, &, ", "µ µ" # µ 16. p µ µ. D, " # " &. µ "#,. " ", µ µ& µ% & " & µ. & (µ.

39 µ " #" % ' %". X, % C >" µ %. 0, &µ, ". =& & &µ, µ" " % % ( # % "% µ % " 0 µµ µ # & ) & % µ #& #. 0, &% µ& #&,... B. µ& # 0.,& #& #. " & & " "µ µ&.,& µ & µ & %" µ µ " µ& & & E, µ % µ., µ =(0> µ, µµ " µ 0 07I0 ; =(0>,(>. ; (µ µ " % 7. µ µ & µ. ( & " # " ",, µ, µ. ", (µ, " "µµ &, µ & &, # " µ 7. 0' " µ", µ µ & #. ( # >" &µ. 0"% µ#& (µ ("). µ " >"., Cµ" " #, µ #. % " µ& ". ", µ % " %, 0 µ, ". p % #, µ, " µ. # # "' %. µ %&", µ µ, " "% = #" &% # #" & " '., "% µ". 0%µ&, " & µ# µ " E", E "µ. 0 µ. 7"% &µ " E" µ 2.. ( µ", 30, µ,, ", #, µ,, µ, µ "µ. 7 %". µ # >" "% µ µ, µ.". B & # 2.. =&% " µ. ( µ # " (. C.) & =. ( #

40 µ %&., & µ % µ. 5, " " " & " %& #. ; #& µ 0 µ' µ % (µ. µ % " & ", ", "", &µ & µ µ µ 55 " 5.5 " " µ&, & µ". # & %"µ ' µ µ % "µ >". " µ& " " µ" " 0%µ&. & 1555 & >" µ. 0 µ # #,,, µ& &, ". " &µ. ; µ ' µ µ. # &. µ&, %. = µ " ". µ& µ. " ". µ& & 1555 E", # ", # 0%µ& & " E "µ, ". ; >" (µ %µ & = & L µ). ( E "µ & " #& 0%µ& µ >". = µ µ& 2.. µ µ& >" µ& % µ ". 0 & µ" #" C >", C µ ( &!!!) µ " µ&. 0 µ& ' µ# > B, µ# µ " &µ " # µ ' µ & ' & µ. 0,, % µ µ >" µ& µ µ. ( "% "# µ & µ µ& µ" 2. B & µµ µ"µ "µ ",". 0&% %" µ "% % & µ. 5, 13 % µ µ C

41 µ& µ" µ,, #" µ "%. =" ", &, " µ # " #& # " #, " &. & " " " 35 # µ. = % #", 1552, " " % µ " µ 1000 ". ' C µ" µ" &# % µ. 0" µ&% 1555, " # µ, IV ( " "# ). 0 # C %. 7 &% µ& &. %. d #", 1555 & 0,, " "%, µ" 100 % #. µ " "# &#. ; C& %. µ&, % #µ %& #&. ( " &% %& #", " &' µ µ& ( " µ " " ". ( & µ " µ. 0%. µ µ µ µ µ #& & & µ.. ", ,. µ" 24 µ. " # µ& %. & % % " ".. =", &' & µ % µ 60 %.,, ". %. 5, " 11 µ & ". " & "µ 0 ". 0 µ "# # &. 0" & , µ" ", &# >" #& ". & #. ; > B % & µ& %& µ. ; (µ " 7. µ %µ. # µ " " ("µ &% µ ), # %. 0 &# µ &µ ", &

42 (µ 0. " % &% %µ µ % 7. ; > B µ& µ% µ & C& A, 0 % " #& 0 ". ( ", µ", & 7&µ µ& 0 "µ #" µ. ( µ &µ & µ& "." (µ &%.&, µ 0 2 " 0 & ". %. [ µ & µ µ &. =" 1556, E "µ, ", >", 0 0,.µ # & ' " "µ # µ& (µ µ. %, & µ #µ" 0. B ", 0 &% (µ " µ" %µ.. & Z B % µ " µ," ' ". ( & % &# µ" 24 &. ( &µ " 0. &,", % & µ. (," " # µ.µ " (µ & µ %. %,, >", &# µ ( %µ," " µ& & ", µ # >".µ, µ " ". 0 µ &. 0 µ " >". = & 0 & " 80 %µ, " (, µ,&.. ; %, % "µ µ, &.. I% µ µ C " " µ µ " µ µ. Dµ, "µ µ&, µ C µ µ" >". ( % " % (µ µ µ % µ 0, % µ,&.. 5, & ' 0

43 &. (,&., µ µ >", #. µ& & (µ C µ 0 ",&. µ&% µ," % µ " # µ. =" &. µ # >", & µ µ. 0, % &% µ ". ( µ& C " '. &. =&% & 0, 0 &%,&. µ # & >". Z µ C µ, µ % &' µ. " " µ %. µ. ' %",&. % µ" µ" µ & µ &% % " " %µ %" #. (, &% µ %. Dµ, 0 &% µ " µ& C #. =" # & µ. 5, µ& %. # "µµ " µ. ( 0 & 0. 0% & % µ. "% " ". µ µ µ # µ " %. "% " " µ" 0. (,&. % µ. &., ".," % %. %& >" %. µ& &' µ µ ". # " %,.". = " & >".. ( # 0 &.. ; > B " "# µ. (." µ& µ C µ "µ& #" "µ µ& %. % µ % % %" µ. B #", &, µ# # µ " µ, # µ µ,, " #. "µ % 7 & 0. " & " (µ µ µ. 0 %µ % %& >". ( µ

44 µ % >", &% "., ; & # " " µ& >".,"µ, µ& ( &,. ' "" % µ # ".," " µ & " &. ( #" µ " " 0, ' µ&, # ', ".,," & C # Z", & ' µ. µ 0 µ &. = #" % µ" µ, %" ' & # µ &%. µ % " µ& µ µ C µ, # µ& "µ, µ" µ#& ' #". ( %. µ % " 1557 µ". ( # >" #& " #. 7, µ# µ " &. µ& " # %., " & " #. 0 " ' &, &%, µ " &. ( >" µ %". 0. " ".. " µ. %, µ µ", "% ". ( >" &% " " L, " ". ( " µ" µ ". µ "., %& (µ " & µ B" B" 0" &% " " %µ". µ" & & µ" >". 7% & µ µ". " " % " 0". 0%& 1557 &% & B" & µ" µ& # #. 0µ& #& 0" # %. ( 0" ".." # " µ& %&. ' %& # µ B %& " µ µ#&. ( %& & &% %. ( 0" & >" µ µ B µ&. 0 % ". & 1559 &. # " ' " & (µ. " µ"% % "µ µ,

45 µ µ 2.. ( >". & 2., %" "., µ µ" " ' " # µ "%. =. %, %, ". ", %µ &. " & " µ & " µ µ µ 2.. ( ", µ µ&%, % µ, µ&. A " >"!!! ;µ& 2.." ", " >" &. ( (µ & ",& ( >" & µ ". ( ", >" " µ (µ 0 =" & I',, µ %. 0 µ > B, % #& #", #", " ". %& µ, >" %. µ B " 7µ (2 ) " µ&, %. " "# " & µ µ # " % µ % " µ " "µ # µ " 2. ; 2 % % " " "µ.,, & #. ( 2 &' %& " >" µ µ" µ" µ µ & µ. µ & &% % &% & µ, µ " & µ %µ % "µ ' " µ µ µ µ µ ". " µ µ " µ µ "µ µ. 7 µ " µ" " ", %& % & ", µ" & µµ&, % µ % µ&, % " & &. ( # "µ " "%" µ

46 µ, µ " µ µ, %"µ µ µ #& µ µ&. = % µ. µ µ µ ""(;).. B. ' µ& >&µ " "' " # " %µ & ". "" %"" µ& µ µ" (0 > , ( =E(,(K(). 0 µ I,d "µ & >"µ µ & %" #& µ, George Papandreou, "!!! &... µ... (1561) ( >" " " µ % ' ' "#, µ" µ µ µ, &% ' ' % µ, µ". # µ, µ &,. ( Eµ & µ 70µ%. (, µ, % &, &' " µ µ µ& '%&, &. 5 # µ#" & µ" " '% " µ& "% µ". 0 µ µ µ (.%. # & 115µ%, 0", A ). ; µ&, µ "µµ # µ" µ " " µ, µ& ' " " µ '%" µ& "#" µ '%. ( % & & % µ ", µ µµ. " %&. ( # µ, " %. %µ.&. 5µ & µ " ' µ& & " µ" µ &. = # µµ&% " µ" µ " &% & %&, # ". ", %, 1516,

47 µ & "#, = µ 0. ;, " µ & C µ. C ' µ µ,, 2 µ ", µµ % µ,& L µ% µ & µ # " %" %. (, % µ " µ ". ( #% " (...!!!) " % µ& 0" ", & ". =" µ µ " # C µ, %. #,. ; > B µ& & µ & %& µ " %µ. µ& >", µ ", µ µ µ,. ; µ µ " ' µ %µ & µ %µ., &# µ µ " & µ "# # " " µ C" ".& ". &µ µ, " µ µ, > B % " ' #,, ", µ & & &, " %. = & & µ % " &% " µ, & >", " " µ & µ. ( #". ; " & " % % µ.. & ",. ; % C " µ. ( # µ " µ µ µ µ # %, % µ" µ" "µ %,. & " ( & ). ; µ &, ', # µ& >". 5% " ' ', # >", & 1561 #" ( µ " ) " µ µ µ & % " "µ " " " %". B ", µ %, " & ' "% µ " µ, =". ( % % µ %& & & µ

48 %µ #" ". 7 & % # >" " µ". µ " #% ",,, µ " "" # µ. ", &µ µ 6& ". I"% ", % %µ. I"% & " "µ ". ( # # ( & ) µ". E "µ, " 1561 µ" & " % µ&, 0, ". 0 µ µ # &' µ " µ& & "&" " "µ &. µ %, >" %. " ( µ 1.5%µ),., % &. ( C µ " µ. # % " µ & &' "., #. ( % #. ; # & K, A. ( # " µ" µ " µ # ". µ µ. & µ", % %, #' µ& µ #. % µ % ' µ ". ; µ µ " &, 1564, µ " µ" µ&, #,, & µ&, " %" % µ" µ. 0. µ µ & & " µ. & µ µµ " µ& #. ( µ "%, " ", % ". 0, " & "' µ µ& µ" " ". 5 % # µ µ "µ. Bµ" & µ "' " " " & &% µ µ %µ. ; " µ µ ". 0, µ µ& µ ". µ " ". µ " &. ; µ& &' &% ".

49 %, % #& & # µ., µ =. µ" µ # #" " µ &µ µ&. ; > B % " # &% % µ.. Dµ " " %", µ.. 0 µ&, µ&, µ " #% #",. 0, "% µ " µ& %&, ". D 1569 > B, &% %µ µ # %". ( #, µ& µ µ & C µ # " %. ; " ", µ %. ( µ& & µ& &, & µ& µ, & C " µ " µ, %" µ. D &. µ 1561 L0> " # & µ & %. µ µ % µ µ µ " µ "µ & % µ "µ #. B' 1561 " µ µµ& & "... ; % µ µ #.,", " # " µ. # & #& µ# µ. D µ (% 20) %& # µ B" 0" %& µ. 0 (µ µ ( µ) " C" " "µ, %". µµ %. µµ % &% " % µ B µ#&. 2& µ B" &% µµ % µ µ % & µ µ' µ µ µµ %. 0 % µ&% µ # & µ µµ %. ( #, %, % #& µ µ" " "., µ,

50 #. 0& &# " &. D µ #" % B", & ". 0&# µ µ& % %µ" % " B 0. ', µ" µ B" µ" µ& µ µ µ B". 0 & , # " B µ & " µ # >". µ B" & # µ & "% µ. µ >". >",, µ& B" # µ & µ, &#,. # %µ "µµ &% " µ&. 5 B" # & & 0"" µ " #!!! ( B", µ& &,. " µ # >" µ ". I', " % " µ µµ %. µ B" %.. µ, " " ( #, (µ 0, #. & µ% µ µ 2. L µ Cµ", 7 H &% µ" µ µ 2. ( Cµ" & & # µ 7 µ µ 2. µ & # (µ 7 &# # # >". 5 %& %,.,, % #& µ" µ 2 & ', % µ 6& ". ( 7, # µ& ' %", & 6& µ # µ # µ % %µ. 7, ", " = ". 1565, #, µ "µµ, µ 7, " # µ& &µ %. " µ 7 &%," & µ µ&. ; # %" " µ % µ.

51 µ, B & #, µ " µ" &. =. 0 %& 16 = % & µ,.µ µ % , " &, µ&, " µ.µ E" " µ. 0 % µ " & µ. "µ" K " 1561 &% µ #µ" " 2 ;. 0, %.µ, = "µ,". ( >" # µ %, 1563, ; #. % # " >". K " µ µ# µ %, &. ( µ & %" " K " " " ' µ #. 0 >" & 2 2 %. 0 & % µ" µ, "#, µ µ, "' µµ % µ ( # & " µ,. ( " # % µ = %. = Cµ", µµ& " ", µ % " µ. >" µ& &, µ ( " " µ ) "% µ µ % & #& & & µ&, & µ µ".. D µ". E "µ, # % µ, & & 0, "µ ".. ( 0 " " µ" ". " #. #& Cµ" µ %,. & #. ( >" µ &% # #& #µ" & µ #& " µ& = %., µµ 0, ". µ, µ #" µ B" & >" % µ & µµ" & =" 1565, Cµ" & & # B" µ >". # µ #& > % = #", " &# " µ " B. ; µµ % % & µ % " %, µ >", %. µ.

52 & =" 2. µ ", =%µ&, &. >", µ "." µ#& %. ( # "# µ&.), # " #. "µ 5 =%.. 5 " µ µ >" ' µ µ" & ' ". ( " % µ& # µ >" µ" µ & µ. " % µ " µ. & " " %". " µ µ " % ' % & '. 5 µ µ µ& % µ "% % ". ( >" µ &% %" µ" Cµ" µ " % µ, µµ Cµ"!!! & ( (µ µ& &µ µ µ #. ( % (... 1 = H 1566, µ # Cµ", µ # " " " #" ". 0 %. ". 5 µ &% # µ& % µ µ &µ &#. " µ Cµ". ( 2 µ". =%µ&, µ & &µ, #. " % & µµ, "% µ 2" ". ( µ, >", " µ&. µ µ µ & " % ". =" µ µ. 2", µ % ". 5 &. Dµ & ", # >", µ. &'. & " " 2". Z, & ", % &% # µ ", % " &' µ " µ " >". D #, % " " & & #µ" µ # >"

53 - 53-7(I0 ; >0d(I! >" &% &' µµ. "µ =" & µ &% µ % µ, &' # ", % & Cµ", "... Z " µ µ " >" &# >" Z. p & % µ # µ µ" " Cµ" # µ % µ µ... µ ' µ... Cµ", " # %, µ& µ" " " µ". =%µ&... 0 % & µ 5, µ µ µ C >" ". A µ % µ " µ µ& #&, µ, µ. Dµ µ 5 µ & & #& %.. Z " µ # >". " µ& " " ( &.µ. % % " " # & & ' %& 13. µ%. ( % =" " >". ( 0" % 7" µ 7 0%". ( " 7" µ µ. % µ. B 150 % &µ# % & 1383 µ 2&. &,,, ". 1536, " &µ, #µ L C = µ & µ % " & " # & µ & " >" (µ. µ =,,", A, )." 4 " µ " ". µ&, 0, { 0"# &,.", &# =%&, 0µ 0 " B, # µ & B. 0, = " µ &

54 [ # µµ. &%, " %, ", µ " % ' #& µ %.. ( 7 ". " # & # µ µ % µ & µ &. ; " %µ " % " µ" B"µ 4. % " µ 5 &# " &%. ; & B"µ " # µ& µ. ( #µ 5 %. & " >" % %µ &. ( " " >" % µ& C. 0&, µ, &, & ", % µ& %µ& C µ µµ., µ & µ & "' µ&,, # % ; K " Cµ", µ& >" & " 0 µ B"µ, [ # µµ. ( B"µ # " &µ " & #& " & " " &. µ" µ& #. µ >" &. ( µ& # ". 0 µ µ. µ " µ #, #" Cµ", µµ, #" µ µ # µ... µµ &, µ&, >" µ " " 7! ( µ 7(Id ; >0d(I 0 (> ; 0>7E(I 0,0E(I 0 IE( ; =;K(I 0 X> >;X>!!! 7 µ >" ".. " µ % &% " " µ, " &% " µ 0#, A µ&%, % C& %&... µµ. % µ # " µ µ % µ" µ. 0 µ %"

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

%. * % #! ) ) - #. * - [!" 8 ] % % ) & - # " -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - % " %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!!

%. * % #! ) ) - #. * - [! 8 ] % % ) & - #  -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - %  %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!! 1 2 µ µ ηµ η η!"#η [!" 2 ] '(η η #")*η η +,/) (η'!ηµ η µ η ' #' [!" 8 ] editorial µ - µµ, µ -!-, µ" - µ #$ µ" µ -! % #$µ µ! µ& - 'µ µ ) µ% # - $ µ$ - )µ µ, - µ # µ µ' - µ! * # µ ") ' % # " -, - - % - #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΘΜΘ465ΦΘΘ-ΩΞΘ (...)... 9 «...

ΑΔΑ: 6ΘΜΘ465ΦΘΘ-ΩΞΘ (...)... 9 «... «... 2007-2013» 1.... 3 2.... 4 3.... 6 4.... 6 5.... 9 6. -... 9 6.1 (...)... 9 6.2... 10 6.3... 12 7.... 15 8. - -... 15 8.1... 15 8.2... 16 9.... 19 10. &... 19 11.... 20 12. KAI..... 21 13.... 22 14....

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12.

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.15 16:14:40 EET Reason: Location: Athens : 6146537-6,, 2. / : 56. : 115 27 : 15-12-2015..: 6761 / 1566 /

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Τίτλος Μαθήματος: Πολιτικές Υγείας Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Διδάσκοντες: Αν. Καθηγητής Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Επίκ. Καθ. Ευαγγελία Ντζάνη, Κωνσταντίνος Τσιλίδης Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï P16-2010-38 Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Š Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï ƒ Ò ± Œ... P16-2010-38 ² ±μôëë Í É ± Î É ²ÊÎ Ö μéμ μ³ Êα μ³μðóõ ±μ³ Í μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!!  &' ':  /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

µ! " # (16 ι 17 $ 2003).

µ!  # (16 ι 17 $ 2003). , 25 µ 2003 (27.11) (OR. en) 15188/03 POLGEN 77 : : ι ι µ : 16 17 2003 ιιι µµ ι ι µ µ µ µ µ! " # (16 ι 17 $ 2003). 15188/03 / 1. % & µ ι ' ι! " ι 16 ι 17 $ 2003. % & (' ) ι' µ ι. Pat Cox ι *ι (' &+ (ι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5.

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5. ΑΛΥΣΙ Α Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 2 & 2 0 0 4 3 4 ...8.... ( )...8 ( )...9 ( )...9...9 1....10 1.1....10 1.2....10 2....11 2.1....11 2.2....12 3....13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3....14

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 4 - - 75 - true true - false

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice GR Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ www.europa.eu.int/civiljustice Εισαγωγή Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη βοηθά τους

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. Σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 P13-2011-43 Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 Š ˆ ˆ Œ Š Œ ˆ Š ˆ - ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Í μ ²Ó Ò ÊÎ μ-êî Ò Í É Ë ± Î É Í Ò μ± Ì Ô -

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ O I Χ Ω Ρ Ο Ι

Ι. Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ O I Χ Ω Ρ Ο Ι Ι. Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ O I Χ Ω Ρ Ο Ι. Προλεγόµενα. Η έννοια του διανύσµατος, έχει τις απαρχές της στην διάκριση των θετικών από τους αρνητικούς αριθµούς, τοποθετηµένους πάνω σε έναν άξονα. Μπορούµε όµως να θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Εγγραφές Καθιερωμένων Τύπων Αλφαβητικός Κατάλογος για : Επικεφαλίδα Γεωγραφικό ή Όνομα Περιοχής 215 Καθιερωμένες & Παραπεμπτικές εγγραφές Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2 Jacomoni di San Savino, La Politica dell Italia in Albania, Capelli Editore, 1965, 132 152.

2 Jacomoni di San Savino, La Politica dell Italia in Albania, Capelli Editore, 1965, 132 152. Η Μάχη για την Απελευθέρωση της Κορυτσάς και Ανώτερη Στρατιωτική ιοίκηση Κορυτσάς Ανθστης(ΦΠΖ) Θεοφάνης Βλάχος - Ιστορικός Α. Η Ιταλική Επίθεση στην Ελλάδα Η προώθηση των ιταλικών δυνάµεων στα βαλκάνια

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 P9-2011-62. Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 Î.. P9-2011-62 É μ É μ μ Í μ μ Ö μ ±μ Êα Ê ±μ É ²Ö -200 É ² μ μ Ê É μ É μ Í μ μ Ö Ò ÒÌ μ - ±μ, ±μéμ μ Ö ²Ö É Ö Î ÉÓÕ É ³Ò μ É ± Êα ²

Διαβάστε περισσότερα

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά Παναγιώτης ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ. 17-26 ΑΘΗΝΑ 2000 Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΑΜΝΑ* Εις μνήμην Σωτήρη Κίσσα

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ 18.12.2012 ESMA/2012/832EL

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(196) Ä1111

Ó³ Ÿ , º 5(196) Ä1111 Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 5(196).. 1100Ä1111 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ Š ˆŒ Œ ˆ ƒ ˆˆ ˆˆ Œ œ ˆ Š Š.. ² ± μ,.. ʲÖ, Œ.. ² ³ μ,.ˆ.ƒ ²±,,. ƒ. ±μ,,. ƒ. ³ ±μ,,.. Šμ μ ²μ,. ²²,. Š. Œ,. ˆ. Ê ±,. ƒ. μ²êì, 1,. Œ. μ μ, Š. μ,. ˆ.

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ ΦΥΕ40 : Κβαντική Φυσική. Τμήμα Αθήνα-2: Κ. Κορδάς

ΕΑΠ ΦΥΕ40 : Κβαντική Φυσική. Τμήμα Αθήνα-2: Κ. Κορδάς ΕΑΠ ΦΥΕ40 : Κβαντική Φυσική Τμήμα Αθήνα-2: Κ. Κορδάς Μάθημα 1 α) Ύλη, τρόπος διαβάσματος και εξέτασης β) Μια γενική εισαγωγή στο αντικείμενο γ) To φως (κύμα) ως σωματίδια τα σωματίδια ως κύματα δ) Κυματική

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 647Ä653 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï ÔÉμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. δείξτε ότι για κάθε αριθμό μεταξύ των f

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. δείξτε ότι για κάθε αριθμό μεταξύ των f Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) Σύγχρονο www.fasma.fro.gr ΦΑΣΜΑ GROUP προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΦΑΣΜΑ Group Μαθητικό Φροντιστήριο Οι λύσεις θα αναρτηθούν μετά το πέρας

Διαβάστε περισσότερα

ISBN , 2009

ISBN , 2009 .... 2009 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 367.. 367 : -. :.., 2009. 419.:.,. ISBN 978-5-88874-943-2. :. -,.,. (2006 2009),,,,.. 11-, -. matsievsky@newmail.ru. 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 ISBN 978-5-88874-943-2..,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ ˆŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ. ʲ ±μ ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï Œ É ³ É Î ±μ ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ II. Βιβλιοθήκη IV. Κρεβάτι VI. Κομοδίνο ΡΟΥΧΑ ΨΩΝΙΑ Αγγελική και Τζωρτζίνα 6. Αχλαδί i. Καναπές ii. Βιβλιοθήκη iii. Ντουλάπα iv. Κρεβάτι v. Καρέκλα vi. Κομοδίνο A. Φούστα B. Παντελόνι

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ÿ Œ Ÿ.. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ö Ì μ ÊÌ É³μ Ë μ μ ² Ö ³ ± ³ ²Ó μ³ Ö μ³ Êɱ μé 0,8 μ 1,2 Œ É μ μ ³ Ê²Ó μ É μ ±μ ²ÊÎ Ô ± Éμ μ² 5 ±Ô

Διαβάστε περισσότερα

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60 Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 4(146).. 655Ä674 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60.. ƒ ± ²,.. Ìμ³ μ, Œ.. μ,.. ÒÏ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ μ ±Êʳ μ É ³Ò Í ±²μÉ μ μ μ ±μ³ ² ± ÉÖ ²ÒÌ μ μ DC-60, μ - μ μ μ Éμ Ö

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Γιάννης Ζήνωνος Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆŠˆ œ Š Šˆ Š ˆ ILC Ÿ ƒ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ É ± ʲÓÉ ±μ μé± Ì Ô² ±É μ ÒÌ Î, ÉÒ ³

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από ηελ πδαηηθή θάζε κε ηελ ρξήζε πξνρσξεκέλσλ δηεξγαζηώλ νμείδσζεο

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από ηελ πδαηηθή θάζε κε ηελ ρξήζε πξνρσξεκέλσλ δηεξγαζηώλ νμείδσζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΗΜΙΑ ΚΥΒΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 100% www.kivosacademy.gr

ΑΚΑΗΜΙΑ ΚΥΒΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 100% www.kivosacademy.gr 11 ΟΗΓΙΕΣ 1. Το ebook περιέχει εργασίες δραστηριότητες για µαθητές που θα πάνε στη Γ Λυκείου και θα επιλέξουν µαθηµατικά κατεύθυνσης ή γενικής παιδείας.. Για την επίλυση θα χρειαστούν όλα τα βιβλία µαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG6612GR. μ. 9. μ Panasonic. μ μ. μ μ SMS. μ /

KX-TG6612GR. μ. 9. μ Panasonic. μ μ. μ μ SMS. μ / Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG6611GR KX-TG6612GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG6621GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6611.

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ P18-2015-55 Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ Œ ˆŸ Š Œ NICA ² μ XXV Œ Ê μ Ò ³ μ ʳ μ Ö μ Ô² ±É μ ± ±μ³ ÓÕÉ Ê NEC'2015 (28 ÉÖ Ö Ä 2 μ±éö Ö 2015.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ .Φουσκάκης- Ασκήσεις στους Ελέγχους Υποθέσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ) Με µια νέα µέθοδο προσδιορισµού του σηµείου τήξης (σ.τ.) µετάλλων προέκυψαν οι παρακάτω µετρήσεις για το µαγγάνιο: 67,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΝΕΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ (επιστολές προς Λουκίλιο)

Ο ΣΕΝΕΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ (επιστολές προς Λουκίλιο) Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης Ο ΣΕΝΕΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ (επιστολές προς Λουκίλιο) Τα αποσπάσματα από τις επιστολές προς Λουκίλιο του Σενέκα 1 του Α Μέρους και η γαλλική μετάφραση του λατινικού κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ.

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ. Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 70/3 *EU Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ. Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m Μεταλλικοί σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1232Ä1242 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 ƒ.. Š ³ÒÏ 1,.. Šμ É μ³,.. Œμ μ μ,.. ³ μ μ,. Œ. Ò 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Α.ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ ΘΕΣΗ ΣΧΙΝΕΖΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 210-9851000

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Α.ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ ΘΕΣΗ ΣΧΙΝΕΖΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 210-9851000 2014 ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Α.ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ ΘΕΣΗ ΣΧΙΝΕΖΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 210-9851000 55P-000831 ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ 831 ΙΝΟΧ 19ΜΜ 55P-000832 ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ 832 ΙΝΟΧ 228Χ45ΜΜ 55Ρ-000851 ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ 851

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 5.3.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ.Πρωτ. 11757 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοδήµου 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Ιντζέ Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 7 Š 524.8+[530.12:531.51] Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 138 Š Šˆ Š Š ˆ ˆ Š Œ ƒˆˆ 140 Š Œ ƒˆÿ œ 141 Š Ÿ Š Œ ƒˆÿ 143 ˆ Ÿ Š Œ ƒˆÿ ˆ Œ 144 ˆŸ Ä ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 Αναθεωρημένη έκδοση / Ιούλιος 2014 Γενική Εποπτεία Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ƒ Š.. ± Î,. ˆ. ³ ƒ ˆ, Œμ ± μí Ê μ ± É μ μ Êα Î ÉμÉ É É μ ÒÌ ±μ² Î É Í ³ Ö- É Ö - μ É Ì μé±²μ Ö μ ³ Ê²Ó Ê ( ² Î Ì μ³ É Î μ É ) ³ Ö ±Ê²μ- μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ.

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 3 ƒ Š Œˆ Š Œˆ.. Ê Ê²ÊÍ±μ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. Ê ±, μ Ö, μ μ ± ˆ 813 ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815 Š ˆ Š Ÿ ƒ - Š 821 ˆ Š ˆ Šˆ Šˆ Š Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 Š ˆ 861 ˆ Š ˆ 862 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 4(195).. 969Ä980 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ ƒ ˆˆ Ÿ ˆŸˆ. Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë Î

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

υ ( ) , 156 1.200.000,00 υ υ µ υ.

υ ( ) , 156 1.200.000,00 υ υ µ υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3233 υ ( ) µ, µ µ, µ υ /59/2007 ( 2004/17/ υ υ υ υ υ υµ υ υ), υ.3886/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 177Ä Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, 2. μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 177Ä Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, 2. μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 14.. 11, º (186).. 177Ä185 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š Ÿ Œ œ Œ Š ƒ Œ ƒ ˆŸ. Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³± Ì É Í μ μ É μ μ ³ÊÐ ³μÉ

Διαβάστε περισσότερα