υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'"

Transcript

1 - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η υ υ µ µ - ω µ υ ω ηµ. µω η η µ ω υµ.,, % #" ".µ, & " " µ ". 0, # #'

2 - 2 - %& " #" µ% µ #' & ( " ) µ & %" µ µ # " µ %. 2 " & µ& µ &. " µ.µ, µ& µ # % " % -#"" " "" µ&. 5, -, µ". ", " µ &. µ µ, µ", %, µ 6 µ, #, ", # &% µ&,, µ # µ. 5, &% &. " "µ.". ( " "µ." µ, " " &µµ "µ & &. 0" & ". & µ &. 5 µ" µ " µ. 7 " " & ", µ & " µ&. ", µ" &, " % & µ µ & µ %" µ # µ %, µ& & -. ; " µ" - µ". 0&µ, " µ & &, & # % µ %µ µ", %. &# & " " " "". 5, µ ", & % µ, 15, " µ & µ & ". µ, µ µ µ µ " #" µ, µ ", µ µ µ,, µ µ µµ&, " &% %. ; " & µ """ =&. µ > &, "η υ ηµ µ η ". µ" &#. ; %" # %µ& " "µ µ #µ & S-300, % µ " "%µ& µ", % µ& µ, &µµ " "µ #&#" " " µ&. & & - µ % " & S-

3 ,"µ, "" ;,0,, µ & & " &# " µ ". & " # ", µ. & ( # ) "%, ".. " %. µ. %& "- ", #& &. 7 " µ µ #" % " 0 A".," # µ"% -. &, (;, = B", % " & # η η ω µ ω " µ" & " " &% "µ". 7 & µ. - #". -" C µ&. Dµ µ & " ".. # 7 #& " & " C µ η µ η η η υ η µ µ# µ #" (;". 7 η " µ... & µ ". & µ #& & & %, µ" % µ" %. µω η υ η υ µω. 0%" µ, " #µ & ', % µ, " µ. " ", ", µ" " " 5 '%. 0& "µ 5 µ "# & #µ µ. 0µ& µ "µ.". E" &µ µ : µ "; #& ; µ #µ, 5, &. µ, ". µ. µ ", #. µ#& µ µ %µµ&.,& 5 µ µ " " & % µ& "-. = # " % "- " % ". 0 " µ&, ', µ, µ µ "µ, µ -"-, (.) & υ η µ. #' # "µ H. " & µ µ. µ" µ # µ, #µ =S >& I, #".

4 - 4 - µ" &. µ µ" 7&µ '96 & " µ.. " µ & ". " µ µ, µ" , " " " 1974, #µ " %. # µ &' & #, &. υ µ υ...". 5 " " " " µ ". 7. ; & & #" µ&. 7 " µ. µ!µµ µ "# µ " # $ %& ". 0 µ. µ µ S-300 µ& & -. =" µ & µ µ. " # " =% " " "# & &-0,.,& %, µ &, : "' '! µ ' (µ. ) *'$ +" # $,**$. -% $, '$ µ$ )./.. 01 $, 2'µ $ 'µ $ %*'$ +" # (. -& --&$) $". µ & µ ;,0 % µ 1973 µ (,, K&, L", µµ, Dµ".".). " µ " %. ",, == # " " &., 4, & µ,. ". 7 " & %&. ; " 5 (;) "µ " µ $ $ µ! µ µ"!!! D % µ µ. "D µµ ", " µµ µ&" µ. ; "% " % " (hinterland). 0 µ %" µ #µ µ. %". & " µ". ( µ #" µ µ. 5, µ", " µ & #" 5, "" &#. 5 &% " µ &%. 7. µ " µ. ( &%. AK(I> %µµ&..," C µ. % %. ", %& µ Eµ 70 µ.l., & # µ µ µ&µ C #' "µ µ. L &% µ

5 - 5 - µ. I,( 0(L;. 0µ& µ µ " " % µ % ". %. 0 µ " µµ&. ; "' %& & µ" &. µ&.... D ' µ"% ( "" "µ", µ& #µ " "& & #" " µ µ "µ" (. " µ ), µ "" "µ µ µ". "& & #" ", "# µ µ (µ, & ;,0, 0, >0(, (;,.. ), µ µ µ " & '" µ". ( %) ". D µ µµ"-µµ" µ,,, % ", %" µ & &,. #& &. 0., µ, " & µ ". 5, " &µ # 5 & µ, %.-µ " " µ % µ.µ " µ 5 0 µ. &.µ " % ". 7 µ µ %µ, µ # % " µ & & &µ. 0#' µ " " #' & µ %, &% & " "µ " η " & µ. ( µ %, &% µ µ& µ µ& ==. 5%µ µ (& " µµ&) µ (& #. ".). = " #µ µ µ ω &... 7$ 8 $, µ µ +*µ µ +*µ,!µ!$ " µ" #" " # µ" µ!#$ (! -"µ µ("$ µ % $ ($ µ(µ$. )% µ (µ $ $ µ$ " *"&µ " " ' *# * " µ( " '"" µ "µ'$ "µ" $ *%$-µ*%$ ' 9' ;.;.. < * " µ" ",µ #" "µ #" * "", '"$ *=µ!$ 10, # 'µ 'µ! #! (µ µ$. <$!$ < µ 1999, µ µ ( ", $ " /;,

6 - 6 - " ' *"'$ *'$ $ )* µ$, A% B'& $, $ µ ($ * " ". ) A% B'& $ ( $ " /;, -µ # ' $,µ - 1 <µ.! µ ($!"$ µ 'µ"$. 8, ' $ < µ & % )*, ' $ $ ** "$ %' '"$ C ) µ$ %' "$,D " '" = ' $ µ $. ' ( '. & "! " µ " /;, * µ". B'& $. (µ$ E$ F'$ 29/9/99). H " ( µ*µ'$ µ%"( µ $. / "$ '$ $ (( µ ) '!"( %. <$ 6 )" "1999" )*, %*'$ +" #, H*'$ E#$! "!$ ( $ µ ' µ ; * ',, B'& $ "( µ ($ % $, &µ$ <µ *". I"$ #, " µ# ( ++ $ µ ($ µ $ ' µ = ; " /;,, (. ). E#$ % '.B'& $ µ%# #+ * '$ *µµ$ )/ ' $ $ % 'µ $ $, $!$ E µ. ). E#$ µ " "' ' ' * µ %#$ µ', '*" $ +$!& -% E $ $ = "$ ($ ($ ( "$ ' A*. "J( ' $ µ$ µ, * $ ;, ' * µ% ( ( +", '. B $ # $, $ ' µ$, "*& µ "& $ $, %#$ µ$ * " µ". # ' <µ * B'& $, #$ $ ($ % $ " /;,. <µ B*, &( %# # " E# 'µ < $ % *"*(. Iµ, -µ & +" ( ( " /;,,µ -&* -µ- +"1µ $ $ '= $ $, CNN. 8 ' "µ" µ$ $! (!&µ µ $ *µ "$ "µ' * ' '*. "" µ$ +. + µ "µ" ( µ " "µ#. ), "$ * $, µ! µ $ # "$... / ""( $!($". =" #µ # µ.

7 ; " " " E. ; =" 2 ". #&" µ µ E - &µ µ " µ. ( 2 µ > & C" " &" K = # 0", µ 0 %, µµ. ', 1878, W >. η υ - υ, υ υ ω η υ η, ω 1571, ω η υ υ η µω υ υ -.,, η υ υ ω η υ η, υ η. η µ η η η η η υ % ". µ & ;-A. ( 0% # & % " µ" µ µ.,. µ C" = µ, #, µµ&% " , 1000 " µµ&% "% µ 1897, '# & 0 0µ. ( µµ&% µ # µµ &µ µ µ& >µ µ (6 ", 6 % 3 µ µ") %" '# >X(I Y;Z=0( ( "" = &% & 6000 & "% 8 & µ&% " " µ =07(>( 0BX> , % >µ µ. 7" µ" & >XX. % - µ µ &, # 5 Kµ " µ&

8 - 8 - # 2 &µ. =." µ 40% µ % Kµ L ; 0 #& " " µ & 0', µ,µ µµ"% 0>0. ; 2 & [ Cµ , (% µ µ") " 0 µ = µ& µ " A. =& " " Wµ 2.& = K." " µ (:, C & (( ") µ µ µ 0 #. ( W. # & & µ & ". (, µ ). 0%. " W µ I,E0; A>; I>7;X ( C µ µ", µ. = & >XX (% µ µ") " µ W " "µ µ 1941 " %µ. Bµ >X( 7;=(Y;Z= % (% µ µ") '#. & >XX µ ". & % = " B' (µ 0 = -B & >X(I (0. ( W K "µ 7" '" µ µµ% "-. K µ "µ "" = 6%&. ( W %. 7µ. " µ # " & # &.

9 =": ; " B 0. 0 % µ, %& = µ %. ( = " &% 0 µ (;. ( W # µ. %& #" µ "µ %µ. ; " " =" %& 0 (IE0, µ# [%-K, "# µ µ" #, " µ# µ&.. 7&µ & = " Z µ, 16 0, 0. D<,H7HD/ </BD7<D< = µ µ % " C % # " µ ". µ µ B %& µ&, & " & ", µ µ. ; &. ( 7, 7 # & " 7 " 7 2 = 2 =. 5, ", & 5 &, 5 &. " 'µ, # > =, 7, > 7. =" ", # #µ, ( #,. 7 ), µ. B" ", "# µ µ 1896 A L&. µ 2. ; µ (L µ %&... ; # ",, µ ", µ " " % 0 "

10 " % 7. µ ", "., " #", 0 - %. ; " & % µ" " " Eµ., & ' " % " ", " µ µ % ", " µ " #&. A, µ "µ " "" µ "A, C ", µ C, µ 148. L. 0 &% " " #& " " " ". ( " µ µ C, C µ " ;,0, µ E, ="µ (Steven Bowman), "( 2."", µ 0 µ"µ, 133, " &µ. " #$ $ $ $ 7"' 'µ B'!$ (' B) B!"$ $ ". % " % µ, "% µ& C& #. & 70 µ.l., µ" C ", µ C& µ % ' & µ. 0 % µ " µ % C ". µ, " C, %&, µ% µ 6"%. =" %, µ, µ& C& %& & µ µ #, µ. ( %,. " µ " % # µ µ. ( %& 70 µ.%. & " "% " µ" C. ( " µ" % % % L. K&µ " µ" µ " Eµ,, &, "... 5, 38 µ.%. 0", " %" µ C &., & " µ, µ" " µ&. %. 0 & %, % µ µ & µ " µ ", " & " " '. ", C&, 70 µ.%. & 115 µ.%. ", µ& ", µ µ Eµ, " "#. 5 & µ, %& µµ& ", &, µ&, µ µ, µ ', ". " # #"

11 & µ µ ". =& ", µ& µ", # % #. (& " - - ", & µ C µ&% µ& µ. = µ, & % µ& µ% µ, &# µ ". #" ). ( # %, %&, (",, ), ". ( " =,. ( " C, µ&, µµ 2 = µ". µ. %µ 116 µ.%. " ", 0%, µ % % µ., " &µ %. &, &, µ K ( C), 0", = µ, Eµ, #". µ ! ( C, #" Eµ ", &,, & 2., , & 62. &% #&, 0 "# " ". ; & ", µ#. " "" "= ". Bµ", % µ", 2-3 "= ",. µ, µ # % µ, C #& µ. (.%. 2, 7"%µ, %&µ, =,, 0,,., 7 E µ &,, µ =%, µ", = ). ; &, & & "= ", µ K 0&, & # µ& µ. µ K & & # µ, &, &µ > &# µ&% µ "' µ, 0. ( "= " %& µ... ( µ 0. ( = µ... ", & " 118 µ.%. =, " & =" = µ, K % % # & µ, #". " %", µ 5. #,... µ" µ " "!!! 0 -'% # µ µ$ & µ 0. B µ, #

12 ; - % Eµ. ( " & 56.%. " " ". ; µ, &# µ&% µ, " µ "' " µ µ µ, % µ &. µ µ & µ µ & µ & ". µµ % Eµ ' &µ,,, & µ, µ Eµ, % % " ". µ %, µ" 70 µ.%., C µ ". 5, % # µ %. 117 µ.%, µ &, " µ 0µ &. ( 2. µ % µ&, "% ( ) " d#, %, & # & &# ( µ" &.) # % & µ 7 " #& # "2(I 0I(E0(EX>". 0 # &µ & # % 5. % µ # µ µ - &% 5 ", µ, µ ". #µ µ µ '% & %& & µ µ %" µ. ( " ". D & µ µ µ "µ µ. ; µ % µ µ µ µ&. ( " #" µ& µ. %µ &µ µ&, #& 0,, & #,, & &. Z ", & &. " %, µ µ C&. %& % % 0 #&... ; µ" # % %. ( µ" Bµ, & 18., #& #. ; " µ µ &. µ "µ & Bµ, " Random House >& I Bµ µ, # µ" &% # "# %& µ µ., " "

13 & µ 4, I7E0- CAMBRIDGE-;K(. (.µ µ Dµ 2 " µ " ";K(" µ " %"). 0 & µ µ µ&. ; &' µ " & %. ( 5 &% & & " &. ( µ,. & ( ' µµ ), ". 5, µ#.µ µ " µ" " µ " µ µ µ µ... ; µµ& µ& #, µ # ", % &% µ %. µ µ µ., µ µ, υ υ µ ηµ µ η µ µη ω ω υ, µ. & # % µ µ %, µ " µ ", = & " % & µ & µ " µ,. µ µ& " " ""( $!($". B &, % µ % µ"%µ (& % 5) " µ µµ& ", µ&, µ& &, &.,", % $ 729 $ $* $ */CD)<* % %*( 115 µ.2. ", FP-D,-,DB;-DJ-/CD)< ( # %*( µ( ( %µ'& *<"( $!($*.

14 µ, %µ µ "µ µ. ; µ µ " µ ' " - µ, & -µ "# & µ. ( µ% µ % µ " µ" µ&... % µ µ". µ #" " & µ #µ" µ " " "... µ " µ µ " #&... & &# µ µ Z,.... " "& & ". ( C " " % % & %& µ, # ".,& %" % µ " µ. 0" ", W, % µ, µ", %µ &. 0µ & Z" &

15 µ µ -%µ 0 "µ, %. & % W " %. ( µ -0" & µ B " µ # " µ. 5, 0"µ 31 = 1492 "# & # ω µ ω µη η. υµµ η µ υ " & µ&. ( & µη % µ % µ & ". 0 " % η µ µ µ C & "µ "". 0."# 7µ A, µ.µ B&, " µ& & µ. " &µ. ω υ υ µη. µ, &% == &% µ C µ, &% "' #& ". Z " % %.-#& "A - " 1992 µ "400 % µ ". ( " µ 400 % "µ" - µ. = µ & µ, µ >& I µ). & &µ & %", " &% % & '&µµ, µ &. 0.µ µµ # µ #" # µ µ & " # " µ, & (% % ) % ' (µ 0. " - % µ µ. µ µ " ", µ C µ # µ " # µ 6& µ. 0% &, µ", # # %&. =&% 1492, %" &, µ " " " " " " µ µ# µ µ µ & µ µ. = "# µ "#µ " µ "µ " µ & " µ " &

16 = & >&µ 1496, "# µ# "µ "µ &," µ µ " # µ, & µ, ' & # =" &, % " µ. 7" %" " & % µ #". µ, % µ& " " υ η, " µ" & & %µ & 0 12., µ 0# L 14., µ µ & 0 µ&% 1452., =. ( µ" = H =, % 0 E'* B $,,. 1497, 2" > B"µ, %µ µ, µ.µ " %" µ υ, µ µ µ& 0#, µ " & %µ, µ ' µ %, µ " 0 &% µ " " ", µ& 0 2. B µ#µ&, & µ & µ& # "# " 1 20KX> # 10 "# "µ, " µ, µ µ µ 2. ( ","" &µ µ " &,. µ # =&. =, &µ µ ". " % #" 0, 1503 µ", µ &# µ. (µ&% " µ µ& ). ( µ K,, &µ µ", #" "% ". ( # =&. µ, µ" 0µ&,, µ "µ % µ & µ& K. = #., #".. 0 µ " µ µ µ %. µ. =., " µ & Z" ". " " 2. 5%µ,, 2 &,, µ &%µ µ ( 2) & % &% 0µ& µ µ&... ( 2, µ µ µ& µ &, #. µ# &, %" µ. µ & " ",, µ#µ&,.. "D µµ " µ& 7 " 0µ &., "

17 " "&", µ 2, "#. ( C µ,. " µ " %., #" µ" # µ 70µ.%., &' µ C µ 2 % #& & -µ#µ& µ " µ#. 0& - µ& &% &. 5% µ " µ & " µ#& µ" ". υ υ ω υ υ υµ ω µ - υ υ, µ η υ η η υ η υ η. (p µ &%µ #& µ µ " " "" ;,0, Wµ ;,0, µ # ;,0 µ ;,0,,. ; D% &, µ#& %. ; ' &µ ). D # & µ ", & µ #. 0, ' µ& %& "µ 1506, %& K -% #- µ & µ # " '. 0µ %, &."," 1515, µ,. Dµ, #-, µ "' &, µ, & µ, µ, µ & % # µ " ". µ% =&.. ( =&., µ µ & µ", K, Z", 2.". 0 µ %. " # µ& &" & µ µ "., µ µ &. µ, µ 0µ& " ". & µ" -% #- &. ;,. # &% #-, %., 1511, µ " &. ; " " % µ =&.. B' Z =&. &, 1512, # > µµ " 0µ&. µ, " µ 0µ& " µ µ ' " µ K. 0 ". =&. & &,,

18 "µ " '. X µ µ " C &'... p, 1525, " µ 0µ& &% & µ % "., " µ # µ" " &, µ & 0, " = &,,. & #. ; µ# µ " µ µ. # µ. ( " " &µ %µ &% ", µ µµ " µ " µ" ". ( " &, &% µ% µ µ & " =&. &% &µ %µ. ' "% µ " µ&. ; %... " µ 0µ&, >, µ & & 0, B, Bµ, µ #-, - µ > " µ %. ( µ µ. =&., & ' µ #" # &, Bµ " µ. > µ µ %µ " & 0 & 2&, " % =&. &% # µ µ # &. 7 %.,. & 0 8, µ&# µ &...0µ& Z, µ & µ " Z µ. & =& # =" µ& " #- C µ µ & µ" µ µ, µµ" " µ. (, & =&., " " µ -% µ Z =&., # " % " µ " µ ", "% 2 > K # ", C" (B "-->W C"-->L " "), # 7 =&.. µ % " µ *$. >" C. & & " & µ& #& %., 11 µ.%., >" µ &. 0 > B %. 0' "µ &µ µ& ", µ" µ&, µ, µ " µ C C µ µ& " µ

19 " µ µ # µ". B & % µ " & µ #" (µ ( υ ). µ&.µ " " % & =&., µ "µ %. ; ", µ. p,, 1530, " #"% 0µ&, µ" Z" 1531,, > " ". 7% µ & & % #& " ", #& µ&. 5 % µ, 1532, & & A =&.,. 0µ& µ " µ& >. D " µ µ,.. " "µ ' > & µ µ #& # & 2 -% #- " L. µ µ& " %. " µ ".,& µ µ.., - 0µ& " µ µ " µ >. µ& &, B& Z µ. Z " ". (," µ " % > µ& # 0' " %. (; µ ", µ...). 7 # = (. ( " 8 0 & µ & >!!! =&, % µ& ", &µ 1532 µ" µ #", " > " " µ". µ =&. # " &' µ" % %. 0% =&., 1536 Z =&. # % "% > B &# µ # % µ =" " " % µ EC" ( ). µ# µ, " µ". "µ. > B >" 2 > K #, >. = " Z µ,. "' µ " ", µ & µ 23 = H 1536, #" µ. 5, µ & µ#& µ &,, > B &",. ="

20 EC", # ' µ µ& ' ω, ω ω η µ&. ; &, µ, ". K 0 % µ µ =&. µ" #. " " % " µ 0µ& & %. ( > B >, " µ& µ &% & µ"., µ # µ > & " %& & # µ. 0µ&. % # ", ", " " µ&, µ, ". = µ#" & % µ µ& µ µ µ& W (µ #& " # -% 0µ& µ " µ&. A & ". ( =&., µ µ% µ, µ #" #, µ, " µ& 0, µ, µ #& 0µ&, &% %µ.µ& #, µ&, µ " %µ " µ &. &% & µ #, " " µ, # & µ µ " %. =, # &. ( &#. " µ& µ%, > B >". 1540, #, =" &% %µ& µ 0 A. 0 =&. & 2000 " ". " µ 7&µ 1540 %. 0µ& & " #. = µ #& & " " " " ' 0µ& Bµ. 0#. # µ µ % " % ". & " %µ # %& 1543 > # & " &.,. " > B >", " µ & > K =&. B >"

21 % µ & & µ.. 5% & # " ". ( # " " >, & %& > B " "%. µ " µ. =&. & " µ µ, &% & " % µ ' 0µ&. ', ' [" =& # >" µ" µ" µ& % " %&" µ > B. 23, ["- #, &% & µ" & # >", υ. ( >" µ" % # %µ& ". &. µ % C µ & "#. "' µ. µ &" % µ µ &' µ " µ". ( & - - & [" " # µ µ" ". # & 2 > K -=&. B >". ; " µ& & & &µ# 'o & ". ( ["- # " & &, µ& &% #µ %, µ %, µµ % ". 0 15, &µ µ µ" &µ " µ µ& #. 5# µ, " µ",. µ " µµ". B. ' µ % µ υ µ, "µ # % µ µ&. K " µ η " 5 0 Eµ C 0 ( & µ" µ" µ#& ) = 2& ( ). =", υ υ υ, µ " µ µ µ. µ& &%. µ η υ. =&% 20 % µ µ & µ " µ K µ µ η η µ& µ ω. ; K & C µ µ%. 0, µ" # "# µ#&. & µ& &µ µ". ( %. #& µ" & %.. µ. % µ %. & &. " "" &% =&.

22 #& &µ %µ. µ %". ", " " &, &%. 2 " " " µ" ", >. µ µ " % µ & & &% µ %µ " µ ". ; > B µ " µµ ",. % & & µ µ # =&.. % µ. µ". #µ # &% &. D &. =" " % " µ " 5 υ µ " " %., % &% & ', #' η µ " & "% " #' & % υ µ. & # & ". %". 0# µ&, %.. & #. µ ' >" = µ. ; % B µ &% µ µ '", µ & µ µ ". & #. # "". µ. =" " " # " & =&. µ& " ", %.."µ. ( µ, " & # " """ #" " ". " %. & µ & µ & "# ".- µ ". "µ µ > B " % µ&% µ" " "., "µ " Z 0, µ. p & " #- %. 0 & µ µ" =&.., & " " %& " " "µ. ( " # = %µ 25% ""# " "µ. ; =, % µ % > B, '%" %µ. I %& µ µ % µ & #.µ ". ( ", " Z, &# " µ" µ# µ µ. ; = µ,. ω ω µ ω 0µ&, & %µ. ", η η η µ 0µ& " > B " µ" η η η " µ& µ Z. 0"

23 " & ( µ ;). ( &µ, ( ;) &, µ# &, &µ " µ µ& " µ" #&. 0 % & ' µ&, η υ µ η η η υ, µ & µ µ # "µ µ#... ( & = %., # &% " ' # µ.µ "µ. s µ % &# µ µ&, & 1544, # % µ &" % ' 0µ& # µ ["- # ". W# #µ &# µ [" &#. ; µ > B η υ µ η υµ ω ηµ µ. ( "" # µ&, & ". ; " & # µ &. > B, µ& µµ " & µ ", µ ( =&.., µ [" #.,"µ %" " %µ µ υ ω ω µ ω 0µ&. 0 %µ % " " ω " " η η., ω η µ, > B, & 1546, µ& K, µ, 2 # η η η ω. ; ' µ µ µ. Z " µ =&. 2 ' % µ > K. # " " C & ", & µ". %. B" [" & µ" µ# µ " # =." µ µ" &% µ. Aµ. " " " # " υ 1543 µ & µ. ( ", µ& µ " µ µ υ ω =&. %." " %µ. & &% ", µ % [" =& # µ& "# µ. " µ #" ", µ µ & 1546, ["- # &'.

24 ; 2 % µ & % µ µ µ. µ# µ. B > B, & " ",. µ µ. µ & " B " 7µ, & # % ", = =". ;, " " µ. # #. µ& µ # µ " # B % ", µ µ % µ & %& µ µ.. 5, " µ. ; "% > B µ &' & µ %, " ωµ η η υ η υ ω µ, µ& " %. = " %. η, η η #, # µ, µ µ η υ µ." µ µ. ( " 2, # µ " µ µ&, =" B µ # % " µ". A %" µ 2 & #' µ #" % #' &. ; > B #. '. ; =" µ µ ". B. " µ" B, µ" " " µ& ( " B, % η υ ηµ µ =&.. [" " µ & " µ& µ" ( B. ; & & µ %. µ & #, " =" µ" % #- # B". ' µ"% % ".µ ". = µ =" & " #. B " µ #", µ #" µ #, & =&. &% µ& µ µ η " "". ( " ω " % µ" η η. 0%. µ&, & η & ω. B" &, %"

25 " % & ω. & υ υ µ& ω ω.," η, "!( 1( =$, #. % µ µµ"% " ". 0 µ. 2 & µ" µ& =&., η η ω η µ& (. ( " µ 0' "% Cµ" = % &, = & L µ. ( = &, % µ =&., # # µ ["- #. ". &,. µ "µ, #, µ > B, "µ #&µ µ". = ", = &, &% µ &%. ; η υ υ υ "µ, η υ η υ υ =&. µ % 2 µ η & µ µ η υ η. υ µ ω η υ ω µ. ; " =&. # &. ( 2, µ& µ µ =&., µ µ. ( B", µ µ " 0', &% µµ"% µ # " µµ %. µ& ", > B ' ["- #. " µ, µ&, ω υµ ω ω µ µ& %. µ µ, µ #, µ & "µ " ". υ µ µ, µ µ&. 5, '% µ, µ &, %& 1549 %" υ η µ & µ 2 # % #. ( 2, µ" " # µ. " &, υ η ω η. ; &, " " µ #",. υ ω υ η µ υ, % µ µ, ω, υ υ. µ υ υµ η η µ. = µ µ 2 ", & #. " " Z", µ &% "" "#

26 % " µ. 0 %& 1549, µ& & µµ " Z". η υ, η µ η ω η ω. B" 2, " µ, > B µ 2 " µ" µ& µ # µ &% &µ µ µ". ; 2 µ & Z" ". 8 µ& & µ µ& & µ % " ' µ. ; & "µ µ # 2 µ & µ ". µ Z" &% # µ " µ #. µ %. 0µ, # µ&, µ& & % µ µ C" µ " & µ >" =.,& µ & 1544, & =&.->" &' 0µ&, [" =&. # >" &% µµ ", µ#µ " µ", µ" " µ#&, %. & % ' µ. = >" µµ µ. & µ µ & # µ µ 7& % % % & &.,( % µ µ ( % µ 1µ Z µ η C" µ. B. & µ & " # µ" ηµ υ µ ω % µ"% µ" &. & &µ µ. ; Z", µµ >" µ&% & ", & %. ; ( 5. 0 µ" µ µ µ ' µ " % %&. 5 " µ" " #& -% υ υ υ υ υ. µ υ "µ " µ η η µυ ω υ. ( µ C& µ υ ω µ η η η η.

27 ; Z", & µ#µ& "%. 0 µ % % A #& " µ,. " µ µ " %µ µ# µ ". W " =&.. = "# =&. # " &. 0". µ µ C". 0 & 2 > K & > B >" EC" >". ; =" µ". EC" B (" %. ' #". µ µ). ( µ& & >" %. & " % %. µ " µ #, µ µ µ C µ µ C. % " # µ& # " & µ& µ" ( µ" 0, Bµ, " %, B. 0 µ µ µ Z". ; µ % " %. " % " µ Z" ; µ Bµ µ& #. D µ " Z" & % &., " 5 #%& #. ( >", ", %& " %µ #. Dµ >" % 2. υ υ υ υ υ υ. ", ". %. = "# 2, &,. ' " = & L µ & &µ ".,"µ, µ # µ & 2 µ& µ & µ µ. B" " µ #" " ' " µ #" 2 ". %. ( 2 # &, " µ "µ " #&. ; %.. µ >", &% µ& 2 % µ Z" " %& &'. = % ', >" " - ["- # " & & ". = µ, &% µ ", #. B. %& µ, &% " µ &., µ 0 (

28 µ ) ". & µ# E µ >µ µ. 2. %& & >", # [", E (>µ), µ µ- # [" =&. # >", %µ, µ. #,,,.. #' # µ µ (µ 0 µ", # ". ( >" & &% & #, (µ &, ", µ, " C µ 0. 0 % µ 0µ&, µ, % µ # µ ". 0 # ", & %. 5 µ &' " µ& I',. ( # µ, &. ( &µ ", µ >", &% µ & µ. B µ & & &µ " >", % Cµ" =., = & L µ. ( ", & L µ "% &. ( = & L µ &, &% " &µ >", # µ, & &' µ > B.,", &µ ", % ' & # " ". " &. % >" % µ (µ, % µ. I µ µ& Cµ" =, ", µ "' 2, 1521 E 1522, " µ µ, % (µ 7 µ µ" µ #". =" " E % " # & " " &% 0. µ µµ (, #" 2&. µ & %, Cµ" "# " µ µ µ µ- µ. µ, µ " µ. 7 µ µ % " & µ # & # "

29 (. 7 " #& ". B " µ, µ &%, µ µ, µ&, ". µ #", # µ 7. C &, (.. (µ 0 " & 7 ), &, (µ µ # & % "% %& µ. Z ", (µ µ &% µµ µ µ& 5 &. ( " #& ". µ &. 2.µ, (µ, & µ & C& &', % µ, µ " ", µ. ( µ C µ, >", µ (µ & ". 7, ", " % µ >". ; µ C " % &', % >", "% %. ", %, " ' µ & A. A " ' " "# "µ,. (, µ µ, &% "# &% ". 7. µ µ # &. = &, # &%,. #& # & µ &µ. 7, " 0 " µ. "% µ& %., ", «A». 0 " µ µ!!!!. «µ"» - #!!!!.,"# Cµ 0' =, &µ & ' µ ", " µ, µ &", µ &. &# " 1520, 26, %µ & µ 0'. =", µ, % & " " # µ. p µ& µ µ &, µ" #", µ %µ& % &, &µ, µ %. %, " #

30 - 30 -, µ "µ. 7 %µ µ " µ #. 5 " µ # &, &# µ., &µ 0, ' µµ % µ B. = µµ % µ" & "µ. µµ % #µ,,", µ"., µ & ", µ µ, ". = µ µ" µ µ#, 1536, µ µ # & µ" µ µ " E", E "µ, ". ; > B &. µ µ, &µ µ# " >", %" & µ & µ µ., " µ # ". " ",, &% µ. W µ. " " %. "µ µ", (µ ", & µ. "µ" µ" µ % &µ., & µ µ. %, % &µ & ".µ. ( µ % µ, &# µ. " %" "# «#&». 0 µ, µ&, & µ& >" " %&. E L&µ E. " E", µ& " " µ& " "µ & & &. p #" (µ " &% " &. &!!! 0. µ " % µ "µ & " µ& % µ. υ -,& # µ " µ. 5 " ", µ µ µ. ( % µ % µ µ" #, µ ", % µ ". µ. ", & & % µ % # "µ " % µ. D "# %, &, & # µ " µ % µ # µ& %., µ µµ µ #,. % µ

31 % µ& µ&. Z ", %µ" & &% µ&! % ", " µ µ % &µ µ & 0 (L =(>(, #µ "- &. W " L, "# % 25 %. "# & % &µ % µ. µ µ,, µ&# " µµ &µ % µ. L µ & &, " # #µ µ ", ".. #µ" 1539 " µ (3 ) #, ", µ &% µµ % &µ. B. " µ ", "- &, &%,. "# "# µ &, % µ % µ. 5, " " µ " µ, # µ µ ",. ",. µ. µ µ &. B % µ " >". ( µ" " µ " C % µ µ &... 0"µ "- &, " " %"µ, >" &% # " %" µ &µ I',. =, & µ, #& %" µ µ", % µ ". ( µ µµ - µ ' µ. ( ="µ 2',, µ " (µ 0, #& " %. µ&, &: «µ µ & µ " &# # µ µ». ( Cµ" % ", = #", 2. µ. 0" " µ" & " # &. ( "- &,. "... (, = #", µ µ, µ" «.» ' &#. ( = #", µ& 1516, ", Bµ %" (0" E).. % &. 7 & % ". % %, &, µ,, " µ %, % µ % µ µ ". %, ". µ& & µ,

32 ( " = #" µ, " %& >", µ& µ,. ". µ µ #& # E". ;, # µ&, & " " & ". 5 " & >". #& Cµ" = #" µ. "" µµ&% E "µ, ", = #" «&». µ ",, µ 1553, = #" "µ. #, µ& "., µ& " " #. A " ". = " & & ", # µ & E "µ. 0%µ&, ". 5 " E" ". µ" &, 1533, # &µ. " µ (µ 0, &, # [", %& 1533 E (>µ), µ µ %. µ µ&. & # % " µ. ( µ % µ µ. ; > B % µ µ % µ&, "& ## " µµ", # µ" " # µ. " µ µ# µ %& & (.%. " & ) µ µ 6µ #. ( %& E µ µ#. µ" &' C. 0 E, & #. µ µ &, A. ; A, & C µ µ, µ" "% & #. ", µ. ( µ" # µ&. I% C %. ; & µ. A " " % µ % µ" # µ. % " & %, ", ", µµ & ",

33 % ". p & µ&. #µ µ&. %&. 0µ ", µ µ&,, &%. ", & >", &% µ",. & µ& &µ# "µ µ&. 0 " " µ &. 40 &# µ& ". (, «&». p & % " %µ #, µ µ. 7µ «µ» µ µ&...; & µ - " & µµ & B ",&. ; & µ " µ µ" µ & ". ' & &% ' &, µ %, µ, & µ # 80.". = & µ & #, µ µ µ ',, ", ". & #&. = µ ".. Z µ,. " " #' µ #' &. 0, &. 0µ& % "% ". & ' µ C µ & C" µ >". µ#& % " % " #,, &, &, µ µ 0. % & %& C& %&. 0, > B. &µ µ '", B. µ >" µ&. =" & %, #. #" & > B. D &% %µ, #,. µ. ; (µ 0 % " µ#& C" &.µ, & 0ZKX ". ( µ µ& µ «#.» %µ.,", " µ µ" "# B, ", µ" ", µ %, #" " 0µ %. 0µ " % & µ #& µ", µ, & µ& %, #" µ " µ% ". & µ, (µ, µ #&,, µ ", µ. Z µ, " " " #., # %" " "

34 %µ", & " &..., µ µ" µ. ; & %. & µ #". ( [" =&. # >" % µ &. ; # " ",. 0&µ, &" " & # µ # µ &, µ ' µ", &' " (µ &%. ; (µ 0 µ. ( µ"%µ µµ, %µ "µ. ( Cµ" µ µ µ % & "µ 7. p µ % & & µµ % µ B. # %. &µ "- "% µ µ. µ µ, # % " >". " #,, µ, ", %, µ " % " (µ. ( (µ. #" ' µ %". & "", ". B ", µ& µ µ µ# " ", >" ' ".,"µ, # # " B", % µ& " 0',, µ µ "µ " &% µ& µ µ&,. 0, " & µ >" ". µ&, µ (µ µ& µ µ µ &% ". 0& (µ µ, & " >". ( ", # µµ % µ& % & "µ µ#" &. ; µ, & &, #. µ&, µ & >", (µ " &, & ", % µ& µ&. (, % # µ & &, µ µ, " " "% = #" -... µµ!!!-. ( µ

35 &# µ µ&, " & C "µ. D µµ, C" µ µ " µ, K, [, µ" 1515, µ µ >". ( K [ %". ( 1546 " " 0' 1531 # &. 0µ&, % % #- 0µ&, " B 0., µ& µ & %µ " µ µ& µ" µ, µ& ' µ. & µ µ, & µµ % ( µ#). X, µ µ µ &, µ "," # µ&. µ&, & " «%%"». = µ, µ& µ % " &, % µ"%. 7 µ µ"% #&., #& %µ µ µ. D.µ, " % # " µ %.,, C. %, %µ&, µ ', µ " "'. 0 "µ "µ " " #µ. B "µ, " #, "µ, µ&. B' % µµ %&,, µ & &%, (& "' «µ& &%», µ& B%"µ, µ #"., & ")., %, % " µ, 0. 0 " & #- % µ µ. #&, - # "µ, % µ =(>( ", 0, µ µ ", (% µ µ µ" ), &% «"» ', ", ", ". " "µ µ % µ.. & % µ " C µ. 5, #- %, "

36 µ. % µ µ µ", µ %µ µ µ, "µ #. µ "., µµ, µ µ ".,&, &% µ ", µ µ & % # µ,. C ". 1992, «"» µ, 500 & µ '. % " " µ µ ".,"µ,., 7> 7X(. ( & ". 5%µ # %. # µ µ (µ, µ " C, µ,, µ % % ", " # µ.µ. B % µ, µ %" #. L" >", µ& & &, µ " % µ µ& -µ ( =&.. 5 µ" µ& µ&, µ " 0µ&. 0, 0µ& &. # µ " L, µ " &µ #-. ;& " =",&., &, K,&., %. B.µ µ# #- = K&. 2 & ( µ" «B"» &% = & = ). ( µ µ µ " %., % µ, µ, µ, µ, " µ "'. Dµ, %µ " µ µ & -, AI0[(>0 µ µ#& ". 7, # µ#& & &, 0,((,; C µ, " AI0A;0>. 0, " " " µ &, AI0[(>0 AK(> #' & µ#&... & ", µ % µ µ >". D µ %,, # & " C, %& 1554, [" =& # >", &%, % ",

37 = &µ ". 7 "µ µ " &µ " %... ()... µ µ... O µ µ. ( ", ". µ# % % % % % '%. (....&µ, & &# & µ µ " & %& ". 0 & µ & µ µ& µ & "'. 0 µ µ ' " ". ( & µ & & #. µ& &.#... "" µ µ µ, "#µ ' (µ ; % & µ&. 0 " &. ; % " µ &# # %& '"% µ µ µ % % µ ( " 115µ% µ % 12). 0 µ& µ µ "% µ ",, µ&µ µ. 0 µ& & & µ µ... % ".µ C >" % µ " &#. ( µ = µ. 0# >" & "" 7, # #" µ.

38 ; &# " % "", ", "' µ [" =&. # >". µ µ &, µ µ, µ "., &#,, µ "µ [", µ& µ# µ & µ, & 20 & µ µ& µ &., & 500 #,. ;, # & % µ, µ µ &, & & > B., , µ µ " µ C µ. 0 & [" =&. & & µ # >". 0 &, µ& µ& µ, # µ µ &, # >" &# EC", > B. %. & µ " µ& µ&. 0 µ& ", # >",. " µ, µ, µµ, µ # & (& "# µ" " "), µ &, &. 5% µ µ 0, % "., " µ µ µ &' 0". 0 ' ". ( Cµ",. " >". &%. ( # & " 35, µ µ& µ 7, µµ& ", # µ µ,. µ# 7 µ, ", "% " 7 >" µ.., µ, # µ&, " %. 0 " & µ,, &, ", "µ µ" # µ 16. p µ µ. D, " # " &. µ "#,. " ", µ µ& µ% & " & µ. & (µ.

39 µ " #" % ' %". X, % C >" µ %. 0, &µ, ". =& & &µ, µ" " % % ( # % "% µ % " 0 µµ µ # & ) & % µ #& #. 0, &% µ& #&,... B. µ& # 0.,& #& #. " & & " "µ µ&.,& µ & µ & %" µ µ " µ& & & E, µ % µ., µ =(0> µ, µµ " µ 0 07I0 ; =(0>,(>. ; (µ µ " % 7. µ µ & µ. ( & " # " ",, µ, µ. ", (µ, " "µµ &, µ & &, # " µ 7. 0' " µ", µ µ & #. ( # >" &µ. 0"% µ#& (µ ("). µ " >"., Cµ" " #, µ #. % " µ& ". ", µ % " %, 0 µ, ". p % #, µ, " µ. # # "' %. µ %&", µ µ, " "% = #" &% # #" & " '., "% µ". 0%µ&, " & µ# µ " E", E "µ. 0 µ. 7"% &µ " E" µ 2.. ( µ", 30, µ,, ", #, µ,, µ, µ "µ. 7 %". µ # >" "% µ µ, µ.". B & # 2.. =&% " µ. ( µ # " (. C.) & =. ( #

40 µ %&., & µ % µ. 5, " " " & " %& #. ; #& µ 0 µ' µ % (µ. µ % " & ", ", "", &µ & µ µ µ 55 " 5.5 " " µ&, & µ". # & %"µ ' µ µ % "µ >". " µ& " " µ" " 0%µ&. & 1555 & >" µ. 0 µ # #,,, µ& &, ". " &µ. ; µ ' µ µ. # &. µ&, %. = µ " ". µ& µ. " ". µ& & 1555 E", # ", # 0%µ& & " E "µ, ". ; >" (µ %µ & = & L µ). ( E "µ & " #& 0%µ& µ >". = µ µ& 2.. µ µ& >" µ& % µ ". 0 & µ" #" C >", C µ ( &!!!) µ " µ&. 0 µ& ' µ# > B, µ# µ " &µ " # µ ' µ & ' & µ. 0,, % µ µ >" µ& µ µ. ( "% "# µ & µ µ& µ" 2. B & µµ µ"µ "µ ",". 0&% %" µ "% % & µ. 5, 13 % µ µ C

41 µ& µ" µ,, #" µ "%. =" ", &, " µ # " #& # " #, " &. & " " " 35 # µ. = % #", 1552, " " % µ " µ 1000 ". ' C µ" µ" &# % µ. 0" µ&% 1555, " # µ, IV ( " "# ). 0 # C %. 7 &% µ& &. %. d #", 1555 & 0,, " "%, µ" 100 % #. µ " "# &#. ; C& %. µ&, % #µ %& #&. ( " &% %& #", " &' µ µ& ( " µ " " ". ( & µ " µ. 0%. µ µ µ µ µ #& & & µ.. ", ,. µ" 24 µ. " # µ& %. & % % " ".. =", &' & µ % µ 60 %.,, ". %. 5, " 11 µ & ". " & "µ 0 ". 0 µ "# # &. 0" & , µ" ", &# >" #& ". & #. ; > B % & µ& %& µ. ; (µ " 7. µ %µ. # µ " " ("µ &% µ ), # %. 0 &# µ &µ ", &

42 (µ 0. " % &% %µ µ % 7. ; > B µ& µ% µ & C& A, 0 % " #& 0 ". ( ", µ", & 7&µ µ& 0 "µ #" µ. ( µ &µ & µ& "." (µ &%.&, µ 0 2 " 0 & ". %. [ µ & µ µ &. =" 1556, E "µ, ", >", 0 0,.µ # & ' " "µ # µ& (µ µ. %, & µ #µ" 0. B ", 0 &% (µ " µ" %µ.. & Z B % µ " µ," ' ". ( & % &# µ" 24 &. ( &µ " 0. &,", % & µ. (," " # µ.µ " (µ & µ %. %,, >", &# µ ( %µ," " µ& & ", µ # >".µ, µ " ". 0 µ &. 0 µ " >". = & 0 & " 80 %µ, " (, µ,&.. ; %, % "µ µ, &.. I% µ µ C " " µ µ " µ µ. Dµ, "µ µ&, µ C µ µ" >". ( % " % (µ µ µ % µ 0, % µ,&.. 5, & ' 0

43 &. (,&., µ µ >", #. µ& & (µ C µ 0 ",&. µ&% µ," % µ " # µ. =" &. µ # >", & µ µ. 0, % &% µ ". ( µ& C " '. &. =&% & 0, 0 &%,&. µ # & >". Z µ C µ, µ % &' µ. " " µ %. µ. ' %",&. % µ" µ" µ & µ &% % " " %µ %" #. (, &% µ %. Dµ, 0 &% µ " µ& C #. =" # & µ. 5, µ& %. # "µµ " µ. ( 0 & 0. 0% & % µ. "% " ". µ µ µ # µ " %. "% " " µ" 0. (,&. % µ. &., ".," % %. %& >" %. µ& &' µ µ ". # " %,.". = " & >".. ( # 0 &.. ; > B " "# µ. (." µ& µ C µ "µ& #" "µ µ& %. % µ % % %" µ. B #", &, µ# # µ " µ, # µ µ,, " #. "µ % 7 & 0. " & " (µ µ µ. 0 %µ % %& >". ( µ

44 µ % >", &% "., ; & # " " µ& >".,"µ, µ& ( &,. ' "" % µ # ".," " µ & " &. ( #" µ " " 0, ' µ&, # ', ".,," & C # Z", & ' µ. µ 0 µ &. = #" % µ" µ, %" ' & # µ &%. µ % " µ& µ µ C µ, # µ& "µ, µ" µ#& ' #". ( %. µ % " 1557 µ". ( # >" #& " #. 7, µ# µ " &. µ& " # %., " & " #. 0 " ' &, &%, µ " &. ( >" µ %". 0. " ".. " µ. %, µ µ", "% ". ( >" &% " " L, " ". ( " µ" µ ". µ "., %& (µ " & µ B" B" 0" &% " " %µ". µ" & & µ" >". 7% & µ µ". " " % " 0". 0%& 1557 &% & B" & µ" µ& # #. 0µ& #& 0" # %. ( 0" ".." # " µ& %&. ' %& # µ B %& " µ µ#&. ( %& & &% %. ( 0" & >" µ µ B µ&. 0 % ". & 1559 &. # " ' " & (µ. " µ"% % "µ µ,

45 µ µ 2.. ( >". & 2., %" "., µ µ" " ' " # µ "%. =. %, %, ". ", %µ &. " & " µ & " µ µ µ 2.. ( ", µ µ&%, % µ, µ&. A " >"!!! ;µ& 2.." ", " >" &. ( (µ & ",& ( >" & µ ". ( ", >" " µ (µ 0 =" & I',, µ %. 0 µ > B, % #& #", #", " ". %& µ, >" %. µ B " 7µ (2 ) " µ&, %. " "# " & µ µ # " % µ % " µ " "µ # µ " 2. ; 2 % % " " "µ.,, & #. ( 2 &' %& " >" µ µ" µ" µ µ & µ. µ & &% % &% & µ, µ " & µ %µ % "µ ' " µ µ µ µ µ ". " µ µ " µ µ "µ µ. 7 µ " µ" " ", %& % & ", µ" & µµ&, % µ % µ&, % " & &. ( # "µ " "%" µ

46 µ, µ " µ µ, %"µ µ µ #& µ µ&. = % µ. µ µ µ ""(;).. B. ' µ& >&µ " "' " # " %µ & ". "" %"" µ& µ µ" (0 > , ( =E(,(K(). 0 µ I,d "µ & >"µ µ & %" #& µ, George Papandreou, "!!! &... µ... (1561) ( >" " " µ % ' ' "#, µ" µ µ µ, &% ' ' % µ, µ". # µ, µ &,. ( Eµ & µ 70µ%. (, µ, % &, &' " µ µ µ& '%&, &. 5 # µ#" & µ" " '% " µ& "% µ". 0 µ µ µ (.%. # & 115µ%, 0", A ). ; µ&, µ "µµ # µ" µ " " µ, µ& ' " " µ '%" µ& "#" µ '%. ( % & & % µ ", µ µµ. " %&. ( # µ, " %. %µ.&. 5µ & µ " ' µ& & " µ" µ &. = # µµ&% " µ" µ " &% & %&, # ". ", %, 1516,

47 µ & "#, = µ 0. ;, " µ & C µ. C ' µ µ,, 2 µ ", µµ % µ,& L µ% µ & µ # " %" %. (, % µ " µ ". ( #% " (...!!!) " % µ& 0" ", & ". =" µ µ " # C µ, %. #,. ; > B µ& & µ & %& µ " %µ. µ& >", µ ", µ µ µ,. ; µ µ " ' µ %µ & µ %µ., &# µ µ " & µ "# # " " µ C" ".& ". &µ µ, " µ µ, > B % " ' #,, ", µ & & &, " %. = & & µ % " &% " µ, & >", " " µ & µ. ( #". ; " & " % % µ.. & ",. ; % C " µ. ( # µ " µ µ µ µ # %, % µ" µ" "µ %,. & " ( & ). ; µ &, ', # µ& >". 5% " ' ', # >", & 1561 #" ( µ " ) " µ µ µ & % " "µ " " " %". B ", µ %, " & ' "% µ " µ, =". ( % % µ %& & & µ

48 %µ #" ". 7 & % # >" " µ". µ " #% ",,, µ " "" # µ. ", &µ µ 6& ". I"% ", % %µ. I"% & " "µ ". ( # # ( & ) µ". E "µ, " 1561 µ" & " % µ&, 0, ". 0 µ µ # &' µ " µ& & "&" " "µ &. µ %, >" %. " ( µ 1.5%µ),., % &. ( C µ " µ. # % " µ & &' "., #. ( % #. ; # & K, A. ( # " µ" µ " µ # ". µ µ. & µ", % %, #' µ& µ #. % µ % ' µ ". ; µ µ " &, 1564, µ " µ" µ&, #,, & µ&, " %" % µ" µ. 0. µ µ & & " µ. & µ µµ " µ& #. ( µ "%, " ", % ". 0, " & "' µ µ& µ" " ". 5 % # µ µ "µ. Bµ" & µ "' " " " & &% µ µ %µ. ; " µ µ ". 0, µ µ& µ ". µ " ". µ " &. ; µ& &' &% ".

49 %, % #& & # µ., µ =. µ" µ # #" " µ &µ µ&. ; > B % " # &% % µ.. Dµ " " %", µ.. 0 µ&, µ&, µ " #% #",. 0, "% µ " µ& %&, ". D 1569 > B, &% %µ µ # %". ( #, µ& µ µ & C µ # " %. ; " ", µ %. ( µ& & µ& &, & µ& µ, & C " µ " µ, %" µ. D &. µ 1561 L0> " # & µ & %. µ µ % µ µ µ " µ "µ & % µ "µ #. B' 1561 " µ µµ& & "... ; % µ µ #.,", " # " µ. # & #& µ# µ. D µ (% 20) %& # µ B" 0" %& µ. 0 (µ µ ( µ) " C" " "µ, %". µµ %. µµ % &% " % µ B µ#&. 2& µ B" &% µµ % µ µ % & µ µ' µ µ µµ %. 0 % µ&% µ # & µ µµ %. ( #, %, % #& µ µ" " "., µ,

50 #. 0& &# " &. D µ #" % B", & ". 0&# µ µ& % %µ" % " B 0. ', µ" µ B" µ" µ& µ µ µ B". 0 & , # " B µ & " µ # >". µ B" & # µ & "% µ. µ >". >",, µ& B" # µ & µ, &#,. # %µ "µµ &% " µ&. 5 B" # & & 0"" µ " #!!! ( B", µ& &,. " µ # >" µ ". I', " % " µ µµ %. µ B" %.. µ, " " ( #, (µ 0, #. & µ% µ µ 2. L µ Cµ", 7 H &% µ" µ µ 2. ( Cµ" & & # µ 7 µ µ 2. µ & # (µ 7 &# # # >". 5 %& %,.,, % #& µ" µ 2 & ', % µ 6& ". ( 7, # µ& ' %", & 6& µ # µ # µ % %µ. 7, ", " = ". 1565, #, µ "µµ, µ 7, " # µ& &µ %. " µ 7 &%," & µ µ&. ; # %" " µ % µ.

51 µ, B & #, µ " µ" &. =. 0 %& 16 = % & µ,.µ µ % , " &, µ&, " µ.µ E" " µ. 0 % µ " & µ. "µ" K " 1561 &% µ #µ" " 2 ;. 0, %.µ, = "µ,". ( >" # µ %, 1563, ; #. % # " >". K " µ µ# µ %, &. ( µ & %" " K " " " ' µ #. 0 >" & 2 2 %. 0 & % µ" µ, "#, µ µ, "' µµ % µ ( # & " µ,. ( " # % µ = %. = Cµ", µµ& " ", µ % " µ. >" µ& &, µ ( " " µ ) "% µ µ % & #& & & µ&, & µ µ".. D µ". E "µ, # % µ, & & 0, "µ ".. ( 0 " " µ" ". " #. #& Cµ" µ %,. & #. ( >" µ &% # #& #µ" & µ #& " µ& = %., µµ 0, ". µ, µ #" µ B" & >" % µ & µµ" & =" 1565, Cµ" & & # B" µ >". # µ #& > % = #", " &# " µ " B. ; µµ % % & µ % " %, µ >", %. µ.

52 & =" 2. µ ", =%µ&, &. >", µ "." µ#& %. ( # "# µ&.), # " #. "µ 5 =%.. 5 " µ µ >" ' µ µ" & ' ". ( " % µ& # µ >" µ" µ & µ. " % µ " µ. & " " %". " µ µ " % ' % & '. 5 µ µ µ& % µ "% % ". ( >" µ &% %" µ" Cµ" µ " % µ, µµ Cµ"!!! & ( (µ µ& &µ µ µ #. ( % (... 1 = H 1566, µ # Cµ", µ # " " " #" ". 0 %. ". 5 µ &% # µ& % µ µ &µ &#. " µ Cµ". ( 2 µ". =%µ&, µ & &µ, #. " % & µµ, "% µ 2" ". ( µ, >", " µ&. µ µ µ & " % ". =" µ µ. 2", µ % ". 5 &. Dµ & ", # >", µ. &'. & " " 2". Z, & ", % &% # µ ", % " &' µ " µ " >". D #, % " " & & #µ" µ # >"

53 - 53-7(I0 ; >0d(I! >" &% &' µµ. "µ =" & µ &% µ % µ, &' # ", % & Cµ", "... Z " µ µ " >" &# >" Z. p & % µ # µ µ" " Cµ" # µ % µ µ... µ ' µ... Cµ", " # %, µ& µ" " " µ". =%µ&... 0 % & µ 5, µ µ µ C >" ". A µ % µ " µ µ& #&, µ, µ. Dµ µ 5 µ & & #& %.. Z " µ # >". " µ& " " ( &.µ. % % " " # & & ' %& 13. µ%. ( % =" " >". ( 0" % 7" µ 7 0%". ( " 7" µ µ. % µ. B 150 % &µ# % & 1383 µ 2&. &,,, ". 1536, " &µ, #µ L C = µ & µ % " & " # & µ & " >" (µ. µ =,,", A, )." 4 " µ " ". µ&, 0, { 0"# &,.", &# =%&, 0µ 0 " B, # µ & B. 0, = " µ &

54 [ # µµ. &%, " %, ", µ " % ' #& µ %.. ( 7 ". " # & # µ µ % µ & µ &. ; " %µ " % " µ" B"µ 4. % " µ 5 &# " &%. ; & B"µ " # µ& µ. ( #µ 5 %. & " >" % %µ &. ( " " >" % µ& C. 0&, µ, &, & ", % µ& %µ& C µ µµ., µ & µ & "' µ&,, # % ; K " Cµ", µ& >" & " 0 µ B"µ, [ # µµ. ( B"µ # " &µ " & #& " & " " &. µ" µ& #. µ >" &. ( µ& # ". 0 µ µ. µ " µ #, #" Cµ", µµ, #" µ µ # µ... µµ &, µ&, >" µ " " 7! ( µ 7(Id ; >0d(I 0 (> ; 0>7E(I 0,0E(I 0 IE( ; =;K(I 0 X> >;X>!!! 7 µ >" ".. " µ % &% " " µ, " &% " µ 0#, A µ&%, % C& %&... µµ. % µ # " µ µ % µ" µ. 0 µ %"

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12.

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.15 16:14:40 EET Reason: Location: Athens : 6146537-6,, 2. / : 56. : 115 27 : 15-12-2015..: 6761 / 1566 /

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5.

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5. ΑΛΥΣΙ Α Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 2 & 2 0 0 4 3 4 ...8.... ( )...8 ( )...9 ( )...9...9 1....10 1.1....10 1.2....10 2....11 2.1....11 2.2....12 3....13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3....14

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice GR Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ www.europa.eu.int/civiljustice Εισαγωγή Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη βοηθά τους

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. Σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 4 - - 75 - true true - false

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ O I Χ Ω Ρ Ο Ι

Ι. Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ O I Χ Ω Ρ Ο Ι Ι. Γ Ρ Α Μ Μ Ι Κ O I Χ Ω Ρ Ο Ι. Προλεγόµενα. Η έννοια του διανύσµατος, έχει τις απαρχές της στην διάκριση των θετικών από τους αρνητικούς αριθµούς, τοποθετηµένους πάνω σε έναν άξονα. Μπορούµε όµως να θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Εγγραφές Καθιερωμένων Τύπων Αλφαβητικός Κατάλογος για : Επικεφαλίδα Γεωγραφικό ή Όνομα Περιοχής 215 Καθιερωμένες & Παραπεμπτικές εγγραφές Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2 Jacomoni di San Savino, La Politica dell Italia in Albania, Capelli Editore, 1965, 132 152.

2 Jacomoni di San Savino, La Politica dell Italia in Albania, Capelli Editore, 1965, 132 152. Η Μάχη για την Απελευθέρωση της Κορυτσάς και Ανώτερη Στρατιωτική ιοίκηση Κορυτσάς Ανθστης(ΦΠΖ) Θεοφάνης Βλάχος - Ιστορικός Α. Η Ιταλική Επίθεση στην Ελλάδα Η προώθηση των ιταλικών δυνάµεων στα βαλκάνια

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά Παναγιώτης ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ. 17-26 ΑΘΗΝΑ 2000 Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΑΜΝΑ* Εις μνήμην Σωτήρη Κίσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ ΦΥΕ40 : Κβαντική Φυσική. Τμήμα Αθήνα-2: Κ. Κορδάς

ΕΑΠ ΦΥΕ40 : Κβαντική Φυσική. Τμήμα Αθήνα-2: Κ. Κορδάς ΕΑΠ ΦΥΕ40 : Κβαντική Φυσική Τμήμα Αθήνα-2: Κ. Κορδάς Μάθημα 1 α) Ύλη, τρόπος διαβάσματος και εξέτασης β) Μια γενική εισαγωγή στο αντικείμενο γ) To φως (κύμα) ως σωματίδια τα σωματίδια ως κύματα δ) Κυματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ 18.12.2012 ESMA/2012/832EL

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. δείξτε ότι για κάθε αριθμό μεταξύ των f

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. δείξτε ότι για κάθε αριθμό μεταξύ των f Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) Σύγχρονο www.fasma.fro.gr ΦΑΣΜΑ GROUP προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΦΑΣΜΑ Group Μαθητικό Φροντιστήριο Οι λύσεις θα αναρτηθούν μετά το πέρας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια

ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ΡΟΥΧΑ. 1. Μήλα. 2. Μπανάνες 3. Καρπούζι 4. Πορτοκάλια 5. Ροδάκινα 6. Αχλάδια 7. Σύκα 8. Νεκταρίνια ΦΡΟΥΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟ II. Βιβλιοθήκη IV. Κρεβάτι VI. Κομοδίνο ΡΟΥΧΑ ΨΩΝΙΑ Αγγελική και Τζωρτζίνα 6. Αχλαδί i. Καναπές ii. Βιβλιοθήκη iii. Ντουλάπα iv. Κρεβάτι v. Καρέκλα vi. Κομοδίνο A. Φούστα B. Παντελόνι

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από ηελ πδαηηθή θάζε κε ηελ ρξήζε πξνρσξεκέλσλ δηεξγαζηώλ νμείδσζεο

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από ηελ πδαηηθή θάζε κε ηελ ρξήζε πξνρσξεκέλσλ δηεξγαζηώλ νμείδσζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Απνκάθξπλζε δηαηαξαθηώλ ελδνθξηληθήο δξάζεο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Γιάννης Ζήνωνος Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΗΜΙΑ ΚΥΒΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 100% www.kivosacademy.gr

ΑΚΑΗΜΙΑ ΚΥΒΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 100% www.kivosacademy.gr 11 ΟΗΓΙΕΣ 1. Το ebook περιέχει εργασίες δραστηριότητες για µαθητές που θα πάνε στη Γ Λυκείου και θα επιλέξουν µαθηµατικά κατεύθυνσης ή γενικής παιδείας.. Για την επίλυση θα χρειαστούν όλα τα βιβλία µαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΝΕΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ (επιστολές προς Λουκίλιο)

Ο ΣΕΝΕΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ (επιστολές προς Λουκίλιο) Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης Ο ΣΕΝΕΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ (επιστολές προς Λουκίλιο) Τα αποσπάσματα από τις επιστολές προς Λουκίλιο του Σενέκα 1 του Α Μέρους και η γαλλική μετάφραση του λατινικού κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ.

Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ. Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 70/3 *EU Ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας 70 l και έως τρία μοτέρ. Βασικός εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m Μεταλλικοί σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Α.ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ ΘΕΣΗ ΣΧΙΝΕΖΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 210-9851000

ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Α.ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ ΘΕΣΗ ΣΧΙΝΕΖΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 210-9851000 2014 ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Α.ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ ΘΕΣΗ ΣΧΙΝΕΖΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 210-9851000 55P-000831 ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ 831 ΙΝΟΧ 19ΜΜ 55P-000832 ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ 832 ΙΝΟΧ 228Χ45ΜΜ 55Ρ-000851 ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ 851

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ .Φουσκάκης- Ασκήσεις στους Ελέγχους Υποθέσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ) Με µια νέα µέθοδο προσδιορισµού του σηµείου τήξης (σ.τ.) µετάλλων προέκυψαν οι παρακάτω µετρήσεις για το µαγγάνιο: 67,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 5.3.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ.Πρωτ. 11757 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοδήµου 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Ιντζέ Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 Αναθεωρημένη έκδοση / Ιούλιος 2014 Γενική Εποπτεία Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

A.K. 0295. Επώνυμο. Μπαλούρδος. Όνομα. Αυγέρης. Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα. Θίασος Σκιών Αυγερινού. Τόπος γεννήσεως. Ημερομηνία γεννήσεως

A.K. 0295. Επώνυμο. Μπαλούρδος. Όνομα. Αυγέρης. Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα. Θίασος Σκιών Αυγερινού. Τόπος γεννήσεως. Ημερομηνία γεννήσεως A.K. 0295 Επώνυμο Μπαλούρδος Όνομα Αυγέρης Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα Θίασος Σκιών Αυγερινού Τόπος γεννήσεως Ημερομηνία γεννήσεως 16/10/1964 Ημερομηνία θανάτου Εν ζωή Βιογραφικά στοιχεία Ο Αυγέρης γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

υ ( ) , 156 1.200.000,00 υ υ µ υ.

υ ( ) , 156 1.200.000,00 υ υ µ υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3233 υ ( ) µ, µ µ, µ υ /59/2007 ( 2004/17/ υ υ υ υ υ υµ υ υ), υ.3886/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Τα Εγκεφαλονωτιαία Γάγγλια Το Περιφερικό Νεύρο Δοµή του Περιφερικού Νεύρου Ταξινόµηση των Περιφερικών Ινών Τα Εγκεφαλικά Νεύρα Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ

Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ Τα ακραία προφίλ της Schlüter-Systems δημιουργούν καλαίσθητα τελειώματα με δυνατότητα μηχανικής καταπόνησης για επενδύσεις τοίχων και σοβατεπί από πλακίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918163 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Chlorine dioxide 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009-2010 I Η εικόνα του εξώφυλλου είναι αντίγραφο έργου του διάσημου Έλληνα ζωγράφου Ν. Χατζηκυριάκου - Γκίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Δήμος Κισσάμου Δήμος Πλατανιά Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG EMW8604.0E. mit Montageanweisungen. ES Instrucciones de uso IT Instruzioni di uso PT Instruções de uso.

BEDIENUNGSANWEISUNG EMW8604.0E. mit Montageanweisungen. ES Instrucciones de uso IT Instruzioni di uso PT Instruções de uso. BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen ES Instrucciones de uso IT Instruzioni di uso PT Instruções de uso GR Οδηγιε Χρησεωσ EMW8604.0E 1830968 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αξιότιµε χρήστη: εχτείτε τις πιο θερµές µας ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. / νση :Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας :11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο :213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 7

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας. Παγκόσμια Συμμόρφωση Mylan ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας. Παγκόσμια Συμμόρφωση Mylan ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας Παγκόσμια Συμμόρφωση Mylan ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας Βασικές αρχές και αξίες Η αποστολή της Mylan

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002476995 2014-12-15

14PROC002476995 2014-12-15 Μεσσήνη 09-12 - 2014 Αρ. πρωτ.: 41834 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 4 Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Εισαγωγή Στα γραφικά υπάρχουν: 3Δ μοντέλα 2Δ συσκευές επισκόπησης (οθόνες & εκτυπωτές) Προοπτική απεικόνιση (προβολή): Λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα μεταφοράς φορέων

Φαινόμενα μεταφοράς φορέων Φαινόμενα μεταφοράς φορέων 1. Ολίσθηση φορέων (ρεύμα αγωγιμότητας). Διάχυση φορέων (ρεύμα διάχυσης) 3. Έγχυση φορέων 4. Δημιουργία-επανασύνδεση φορέων 1 Φαινόμενα Μεταφοράς και Σκέδασης Φορέων στους Ημιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονομα προϊόντος BOAT VARNISH ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Χρήσεις / Εφαρμογές Προστασία ξύλου Προμηθευτής V33 s.a. Rue Croix Bernard La Muyre F-39210 DOMBLANS CEDEX France Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

µ!! (19 ι 20 " 2003).

µ!! (19 ι 20  2003). , 1 2003 (OR. en) 11638/03 POLGEN 55 : : ι ι µ : 19 20 2003 ιιι µµ ι ι µ µ µ µ µ!! (19 ι 20 " 2003). 11638/03 / 1. # $ µ!ι! ι 19 ι 20 " 2003. # $ % $ $ &ι!,. Pat Cox,!!!% $' (ι µ ι$ µ µ %ι ι).. / 2. #

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ 10 ΟΓΜΑΤΑ ΤΟΥ MILIC

ΤΑ 10 ΟΓΜΑΤΑ ΤΟΥ MILIC ΤΑ 10 ΟΓΜΑΤΑ ΤΟΥ MILIC 1. Κανείς δεν μαθαίνει μπριτζ κατά τη διάρκεια του αγώνα 2. Στο παίξιμο των φύλλων συμμετέχουν μόνο τρεις 3. Ποτέ μην βοηθάς με πήδημα εάν δεν έχεις 4φυλλο φιτ Σε οποιοδήποτε αγοραστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δέδε Μαρία Α/Μ: 421/2009028

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δέδε Μαρία Α/Μ: 421/2009028 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δέδε Μαρία Α/Μ: 421/2009028 ΘΕΜΑ: «ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0)

Πειραιάς, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του είκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Patrimonial. Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου 7 Απριλίου 2015

NN (L) Patrimonial. Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου 7 Απριλίου 2015 NN (L) Patrimonial Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου 7 Απριλίου 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2013 ΑρΠρωτ:ΔΤΥ Ε 1022756/298ΕΞ2013 ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Το αόριστο ολοκλήρωµα - Βασικά ολοκληρώ-

4.1 Το αόριστο ολοκλήρωµα - Βασικά ολοκληρώ- Κεφάλαιο 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 4.1 Το αόριστο ολοκλήρωµα - Βασικά ολοκληρώ- µατα Ορισµός 4.1.1. Αρχική ή παράγουσα συνάρτηση ή αντιπαράγωγος µιας συνάρτησης f(x), x [, b], λέγεται κάθε συνάρτηση F (x) που επαληθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα