υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'"

Transcript

1 - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η υ υ µ µ - ω µ υ ω ηµ. µω η η µ ω υµ.,, % #" ".µ, & " " µ ". 0, # #'

2 - 2 - %& " #" µ% µ #' & ( " ) µ & %" µ µ # " µ %. 2 " & µ& µ &. " µ.µ, µ& µ # % " % -#"" " "" µ&. 5, -, µ". ", " µ &. µ µ, µ", %, µ 6 µ, #, ", # &% µ&,, µ # µ. 5, &% &. " "µ.". ( " "µ." µ, " " &µµ "µ & &. 0" & ". & µ &. 5 µ" µ " µ. 7 " " & ", µ & " µ&. ", µ" &, " % & µ µ & µ %" µ # µ %, µ& & -. ; " µ" - µ". 0&µ, " µ & &, & # % µ %µ µ", %. &# & " " " "". 5, µ ", & % µ, 15, " µ & µ & ". µ, µ µ µ µ " #" µ, µ ", µ µ µ,, µ µ µµ&, " &% %. ; " & µ """ =&. µ > &, "η υ ηµ µ η ". µ" &#. ; %" # %µ& " "µ µ #µ & S-300, % µ " "%µ& µ", % µ& µ, &µµ " "µ #&#" " " µ&. & & - µ % " & S-

3 ,"µ, "" ;,0,, µ & & " &# " µ ". & " # ", µ. & ( # ) "%, ".. " %. µ. %& "- ", #& &. 7 " µ µ #" % " 0 A".," # µ"% -. &, (;, = B", % " & # η η ω µ ω " µ" & " " &% "µ". 7 & µ. - #". -" C µ&. Dµ µ & " ".. # 7 #& " & " C µ η µ η η η υ η µ µ# µ #" (;". 7 η " µ... & µ ". & µ #& & & %, µ" % µ" %. µω η υ η υ µω. 0%" µ, " #µ & ', % µ, " µ. " ", ", µ" " " 5 '%. 0& "µ 5 µ "# & #µ µ. 0µ& µ "µ.". E" &µ µ : µ "; #& ; µ #µ, 5, &. µ, ". µ. µ ", #. µ#& µ µ %µµ&.,& 5 µ µ " " & % µ& "-. = # " % "- " % ". 0 " µ&, ', µ, µ µ "µ, µ -"-, (.) & υ η µ. #' # "µ H. " & µ µ. µ" µ # µ, #µ =S >& I, #".

4 - 4 - µ" &. µ µ" 7&µ '96 & " µ.. " µ & ". " µ µ, µ" , " " " 1974, #µ " %. # µ &' & #, &. υ µ υ...". 5 " " " " µ ". 7. ; & & #" µ&. 7 " µ. µ!µµ µ "# µ " # $ %& ". 0 µ. µ µ S-300 µ& & -. =" µ & µ µ. " # " =% " " "# & &-0,.,& %, µ &, : "' '! µ ' (µ. ) *'$ +" # $,**$. -% $, '$ µ$ )./.. 01 $, 2'µ $ 'µ $ %*'$ +" # (. -& --&$) $". µ & µ ;,0 % µ 1973 µ (,, K&, L", µµ, Dµ".".). " µ " %. ",, == # " " &., 4, & µ,. ". 7 " & %&. ; " 5 (;) "µ " µ $ $ µ! µ µ"!!! D % µ µ. "D µµ ", " µµ µ&" µ. ; "% " % " (hinterland). 0 µ %" µ #µ µ. %". & " µ". ( µ #" µ µ. 5, µ", " µ & #" 5, "" &#. 5 &% " µ &%. 7. µ " µ. ( &%. AK(I> %µµ&..," C µ. % %. ", %& µ Eµ 70 µ.l., & # µ µ µ&µ C #' "µ µ. L &% µ

5 - 5 - µ. I,( 0(L;. 0µ& µ µ " " % µ % ". %. 0 µ " µµ&. ; "' %& & µ" &. µ&.... D ' µ"% ( "" "µ", µ& #µ " "& & #" " µ µ "µ" (. " µ ), µ "" "µ µ µ". "& & #" ", "# µ µ (µ, & ;,0, 0, >0(, (;,.. ), µ µ µ " & '" µ". ( %) ". D µ µµ"-µµ" µ,,, % ", %" µ & &,. #& &. 0., µ, " & µ ". 5, " &µ # 5 & µ, %.-µ " " µ % µ.µ " µ 5 0 µ. &.µ " % ". 7 µ µ %µ, µ # % " µ & & &µ. 0#' µ " " #' & µ %, &% & " "µ " η " & µ. ( µ %, &% µ µ& µ µ& ==. 5%µ µ (& " µµ&) µ (& #. ".). = " #µ µ µ ω &... 7$ 8 $, µ µ +*µ µ +*µ,!µ!$ " µ" #" " # µ" µ!#$ (! -"µ µ("$ µ % $ ($ µ(µ$. )% µ (µ $ $ µ$ " *"&µ " " ' *# * " µ( " '"" µ "µ'$ "µ" $ *%$-µ*%$ ' 9' ;.;.. < * " µ" ",µ #" "µ #" * "", '"$ *=µ!$ 10, # 'µ 'µ! #! (µ µ$. <$!$ < µ 1999, µ µ ( ", $ " /;,

6 - 6 - " ' *"'$ *'$ $ )* µ$, A% B'& $, $ µ ($ * " ". ) A% B'& $ ( $ " /;, -µ # ' $,µ - 1 <µ.! µ ($!"$ µ 'µ"$. 8, ' $ < µ & % )*, ' $ $ ** "$ %' '"$ C ) µ$ %' "$,D " '" = ' $ µ $. ' ( '. & "! " µ " /;, * µ". B'& $. (µ$ E$ F'$ 29/9/99). H " ( µ*µ'$ µ%"( µ $. / "$ '$ $ (( µ ) '!"( %. <$ 6 )" "1999" )*, %*'$ +" #, H*'$ E#$! "!$ ( $ µ ' µ ; * ',, B'& $ "( µ ($ % $, &µ$ <µ *". I"$ #, " µ# ( ++ $ µ ($ µ $ ' µ = ; " /;,, (. ). E#$ % '.B'& $ µ%# #+ * '$ *µµ$ )/ ' $ $ % 'µ $ $, $!$ E µ. ). E#$ µ " "' ' ' * µ %#$ µ', '*" $ +$!& -% E $ $ = "$ ($ ($ ( "$ ' A*. "J( ' $ µ$ µ, * $ ;, ' * µ% ( ( +", '. B $ # $, $ ' µ$, "*& µ "& $ $, %#$ µ$ * " µ". # ' <µ * B'& $, #$ $ ($ % $ " /;,. <µ B*, &( %# # " E# 'µ < $ % *"*(. Iµ, -µ & +" ( ( " /;,,µ -&* -µ- +"1µ $ $ '= $ $, CNN. 8 ' "µ" µ$ $! (!&µ µ $ *µ "$ "µ' * ' '*. "" µ$ +. + µ "µ" ( µ " "µ#. ), "$ * $, µ! µ $ # "$... / ""( $!($". =" #µ # µ.

7 ; " " " E. ; =" 2 ". #&" µ µ E - &µ µ " µ. ( 2 µ > & C" " &" K = # 0", µ 0 %, µµ. ', 1878, W >. η υ - υ, υ υ ω η υ η, ω 1571, ω η υ υ η µω υ υ -.,, η υ υ ω η υ η, υ η. η µ η η η η η υ % ". µ & ;-A. ( 0% # & % " µ" µ µ.,. µ C" = µ, #, µµ&% " , 1000 " µµ&% "% µ 1897, '# & 0 0µ. ( µµ&% µ # µµ &µ µ µ& >µ µ (6 ", 6 % 3 µ µ") %" '# >X(I Y;Z=0( ( "" = &% & 6000 & "% 8 & µ&% " " µ =07(>( 0BX> , % >µ µ. 7" µ" & >XX. % - µ µ &, # 5 Kµ " µ&

8 - 8 - # 2 &µ. =." µ 40% µ % Kµ L ; 0 #& " " µ & 0', µ,µ µµ"% 0>0. ; 2 & [ Cµ , (% µ µ") " 0 µ = µ& µ " A. =& " " Wµ 2.& = K." " µ (:, C & (( ") µ µ µ 0 #. ( W. # & & µ & ". (, µ ). 0%. " W µ I,E0; A>; I>7;X ( C µ µ", µ. = & >XX (% µ µ") " µ W " "µ µ 1941 " %µ. Bµ >X( 7;=(Y;Z= % (% µ µ") '#. & >XX µ ". & % = " B' (µ 0 = -B & >X(I (0. ( W K "µ 7" '" µ µµ% "-. K µ "µ "" = 6%&. ( W %. 7µ. " µ # " & # &.

9 =": ; " B 0. 0 % µ, %& = µ %. ( = " &% 0 µ (;. ( W # µ. %& #" µ "µ %µ. ; " " =" %& 0 (IE0, µ# [%-K, "# µ µ" #, " µ# µ&.. 7&µ & = " Z µ, 16 0, 0. D<,H7HD/ </BD7<D< = µ µ % " C % # " µ ". µ µ B %& µ&, & " & ", µ µ. ; &. ( 7, 7 # & " 7 " 7 2 = 2 =. 5, ", & 5 &, 5 &. " 'µ, # > =, 7, > 7. =" ", # #µ, ( #,. 7 ), µ. B" ", "# µ µ 1896 A L&. µ 2. ; µ (L µ %&... ; # ",, µ ", µ " " % 0 "

10 " % 7. µ ", "., " #", 0 - %. ; " & % µ" " " Eµ., & ' " % " ", " µ µ % ", " µ " #&. A, µ "µ " "" µ "A, C ", µ C, µ 148. L. 0 &% " " #& " " " ". ( " µ µ C, C µ " ;,0, µ E, ="µ (Steven Bowman), "( 2."", µ 0 µ"µ, 133, " &µ. " #$ $ $ $ 7"' 'µ B'!$ (' B) B!"$ $ ". % " % µ, "% µ& C& #. & 70 µ.l., µ" C ", µ C& µ % ' & µ. 0 % µ " µ % C ". µ, " C, %&, µ% µ 6"%. =" %, µ, µ& C& %& & µ µ #, µ. ( %,. " µ " % # µ µ. ( %& 70 µ.%. & " "% " µ" C. ( " µ" % % % L. K&µ " µ" µ " Eµ,, &, "... 5, 38 µ.%. 0", " %" µ C &., & " µ, µ" " µ&. %. 0 & %, % µ µ & µ " µ ", " & " " '. ", C&, 70 µ.%. & 115 µ.%. ", µ& ", µ µ Eµ, " "#. 5 & µ, %& µµ& ", &, µ&, µ µ, µ ', ". " # #"

11 & µ µ ". =& ", µ& µ", # % #. (& " - - ", & µ C µ&% µ& µ. = µ, & % µ& µ% µ, &# µ ". #" ). ( # %, %&, (",, ), ". ( " =,. ( " C, µ&, µµ 2 = µ". µ. %µ 116 µ.%. " ", 0%, µ % % µ., " &µ %. &, &, µ K ( C), 0", = µ, Eµ, #". µ ! ( C, #" Eµ ", &,, & 2., , & 62. &% #&, 0 "# " ". ; & ", µ#. " "" "= ". Bµ", % µ", 2-3 "= ",. µ, µ # % µ, C #& µ. (.%. 2, 7"%µ, %&µ, =,, 0,,., 7 E µ &,, µ =%, µ", = ). ; &, & & "= ", µ K 0&, & # µ& µ. µ K & & # µ, &, &µ > &# µ&% µ "' µ, 0. ( "= " %& µ... ( µ 0. ( = µ... ", & " 118 µ.%. =, " & =" = µ, K % % # & µ, #". " %", µ 5. #,... µ" µ " "!!! 0 -'% # µ µ$ & µ 0. B µ, #

12 ; - % Eµ. ( " & 56.%. " " ". ; µ, &# µ&% µ, " µ "' " µ µ µ, % µ &. µ µ & µ µ & µ & ". µµ % Eµ ' &µ,,, & µ, µ Eµ, % % " ". µ %, µ" 70 µ.%., C µ ". 5, % # µ %. 117 µ.%, µ &, " µ 0µ &. ( 2. µ % µ&, "% ( ) " d#, %, & # & &# ( µ" &.) # % & µ 7 " #& # "2(I 0I(E0(EX>". 0 # &µ & # % 5. % µ # µ µ - &% 5 ", µ, µ ". #µ µ µ '% & %& & µ µ %" µ. ( " ". D & µ µ µ "µ µ. ; µ % µ µ µ µ&. ( " #" µ& µ. %µ &µ µ&, #& 0,, & #,, & &. Z ", & &. " %, µ µ C&. %& % % 0 #&... ; µ" # % %. ( µ" Bµ, & 18., #& #. ; " µ µ &. µ "µ & Bµ, " Random House >& I Bµ µ, # µ" &% # "# %& µ µ., " "

13 & µ 4, I7E0- CAMBRIDGE-;K(. (.µ µ Dµ 2 " µ " ";K(" µ " %"). 0 & µ µ µ&. ; &' µ " & %. ( 5 &% & & " &. ( µ,. & ( ' µµ ), ". 5, µ#.µ µ " µ" " µ " µ µ µ µ... ; µµ& µ& #, µ # ", % &% µ %. µ µ µ., µ µ, υ υ µ ηµ µ η µ µη ω ω υ, µ. & # % µ µ %, µ " µ ", = & " % & µ & µ " µ,. µ µ& " " ""( $!($". B &, % µ % µ"%µ (& % 5) " µ µµ& ", µ&, µ& &, &.,", % $ 729 $ $* $ */CD)<* % %*( 115 µ.2. ", FP-D,-,DB;-DJ-/CD)< ( # %*( µ( ( %µ'& *<"( $!($*.

14 µ, %µ µ "µ µ. ; µ µ " µ ' " - µ, & -µ "# & µ. ( µ% µ % µ " µ" µ&... % µ µ". µ #" " & µ #µ" µ " " "... µ " µ µ " #&... & &# µ µ Z,.... " "& & ". ( C " " % % & %& µ, # ".,& %" % µ " µ. 0" ", W, % µ, µ", %µ &. 0µ & Z" &

15 µ µ -%µ 0 "µ, %. & % W " %. ( µ -0" & µ B " µ # " µ. 5, 0"µ 31 = 1492 "# & # ω µ ω µη η. υµµ η µ υ " & µ&. ( & µη % µ % µ & ". 0 " % η µ µ µ C & "µ "". 0."# 7µ A, µ.µ B&, " µ& & µ. " &µ. ω υ υ µη. µ, &% == &% µ C µ, &% "' #& ". Z " % %.-#& "A - " 1992 µ "400 % µ ". ( " µ 400 % "µ" - µ. = µ & µ, µ >& I µ). & &µ & %", " &% % & '&µµ, µ &. 0.µ µµ # µ #" # µ µ & " # " µ, & (% % ) % ' (µ 0. " - % µ µ. µ µ " ", µ C µ # µ " # µ 6& µ. 0% &, µ", # # %&. =&% 1492, %" &, µ " " " " " " µ µ# µ µ µ & µ µ. = "# µ "#µ " µ "µ " µ & " µ " &

16 = & >&µ 1496, "# µ# "µ "µ &," µ µ " # µ, & µ, ' & # =" &, % " µ. 7" %" " & % µ #". µ, % µ& " " υ η, " µ" & & %µ & 0 12., µ 0# L 14., µ µ & 0 µ&% 1452., =. ( µ" = H =, % 0 E'* B $,,. 1497, 2" > B"µ, %µ µ, µ.µ " %" µ υ, µ µ µ& 0#, µ " & %µ, µ ' µ %, µ " 0 &% µ " " ", µ& 0 2. B µ#µ&, & µ & µ& # "# " 1 20KX> # 10 "# "µ, " µ, µ µ µ 2. ( ","" &µ µ " &,. µ # =&. =, &µ µ ". " % #" 0, 1503 µ", µ &# µ. (µ&% " µ µ& ). ( µ K,, &µ µ", #" "% ". ( # =&. µ, µ" 0µ&,, µ "µ % µ & µ& K. = #., #".. 0 µ " µ µ µ %. µ. =., " µ & Z" ". " " 2. 5%µ,, 2 &,, µ &%µ µ ( 2) & % &% 0µ& µ µ&... ( 2, µ µ µ& µ &, #. µ# &, %" µ. µ & " ",, µ#µ&,.. "D µµ " µ& 7 " 0µ &., "

17 " "&", µ 2, "#. ( C µ,. " µ " %., #" µ" # µ 70µ.%., &' µ C µ 2 % #& & -µ#µ& µ " µ#. 0& - µ& &% &. 5% µ " µ & " µ#& µ" ". υ υ ω υ υ υµ ω µ - υ υ, µ η υ η η υ η υ η. (p µ &%µ #& µ µ " " "" ;,0, Wµ ;,0, µ # ;,0 µ ;,0,,. ; D% &, µ#& %. ; ' &µ ). D # & µ ", & µ #. 0, ' µ& %& "µ 1506, %& K -% #- µ & µ # " '. 0µ %, &."," 1515, µ,. Dµ, #-, µ "' &, µ, & µ, µ, µ & % # µ " ". µ% =&.. ( =&., µ µ & µ", K, Z", 2.". 0 µ %. " # µ& &" & µ µ "., µ µ &. µ, µ 0µ& " ". & µ" -% #- &. ;,. # &% #-, %., 1511, µ " &. ; " " % µ =&.. B' Z =&. &, 1512, # > µµ " 0µ&. µ, " µ 0µ& " µ µ ' " µ K. 0 ". =&. & &,,

18 "µ " '. X µ µ " C &'... p, 1525, " µ 0µ& &% & µ % "., " µ # µ" " &, µ & 0, " = &,,. & #. ; µ# µ " µ µ. # µ. ( " " &µ %µ &% ", µ µµ " µ " µ" ". ( " &, &% µ% µ µ & " =&. &% &µ %µ. ' "% µ " µ&. ; %... " µ 0µ&, >, µ & & 0, B, Bµ, µ #-, - µ > " µ %. ( µ µ. =&., & ' µ #" # &, Bµ " µ. > µ µ %µ " & 0 & 2&, " % =&. &% # µ µ # &. 7 %.,. & 0 8, µ&# µ &...0µ& Z, µ & µ " Z µ. & =& # =" µ& " #- C µ µ & µ" µ µ, µµ" " µ. (, & =&., " " µ -% µ Z =&., # " % " µ " µ ", "% 2 > K # ", C" (B "-->W C"-->L " "), # 7 =&.. µ % " µ *$. >" C. & & " & µ& #& %., 11 µ.%., >" µ &. 0 > B %. 0' "µ &µ µ& ", µ" µ&, µ, µ " µ C C µ µ& " µ

19 " µ µ # µ". B & % µ " & µ #" (µ ( υ ). µ&.µ " " % & =&., µ "µ %. ; ", µ. p,, 1530, " #"% 0µ&, µ" Z" 1531,, > " ". 7% µ & & % #& " ", #& µ&. 5 % µ, 1532, & & A =&.,. 0µ& µ " µ& >. D " µ µ,.. " "µ ' > & µ µ #& # & 2 -% #- " L. µ µ& " %. " µ ".,& µ µ.., - 0µ& " µ µ " µ >. µ& &, B& Z µ. Z " ". (," µ " % > µ& # 0' " %. (; µ ", µ...). 7 # = (. ( " 8 0 & µ & >!!! =&, % µ& ", &µ 1532 µ" µ #", " > " " µ". µ =&. # " &' µ" % %. 0% =&., 1536 Z =&. # % "% > B &# µ # % µ =" " " % µ EC" ( ). µ# µ, " µ". "µ. > B >" 2 > K #, >. = " Z µ,. "' µ " ", µ & µ 23 = H 1536, #" µ. 5, µ & µ#& µ &,, > B &",. ="

20 EC", # ' µ µ& ' ω, ω ω η µ&. ; &, µ, ". K 0 % µ µ =&. µ" #. " " % " µ 0µ& & %. ( > B >, " µ& µ &% & µ"., µ # µ > & " %& & # µ. 0µ&. % # ", ", " " µ&, µ, ". = µ#" & % µ µ& µ µ µ& W (µ #& " # -% 0µ& µ " µ&. A & ". ( =&., µ µ% µ, µ #" #, µ, " µ& 0, µ, µ #& 0µ&, &% %µ.µ& #, µ&, µ " %µ " µ &. &% & µ #, " " µ, # & µ µ " %. =, # &. ( &#. " µ& µ%, > B >". 1540, #, =" &% %µ& µ 0 A. 0 =&. & 2000 " ". " µ 7&µ 1540 %. 0µ& & " #. = µ #& & " " " " ' 0µ& Bµ. 0#. # µ µ % " % ". & " %µ # %& 1543 > # & " &.,. " > B >", " µ & > K =&. B >"

21 % µ & & µ.. 5% & # " ". ( # " " >, & %& > B " "%. µ " µ. =&. & " µ µ, &% & " % µ ' 0µ&. ', ' [" =& # >" µ" µ" µ& % " %&" µ > B. 23, ["- #, &% & µ" & # >", υ. ( >" µ" % # %µ& ". &. µ % C µ & "#. "' µ. µ &" % µ µ &' µ " µ". ( & - - & [" " # µ µ" ". # & 2 > K -=&. B >". ; " µ& & & &µ# 'o & ". ( ["- # " & &, µ& &% #µ %, µ %, µµ % ". 0 15, &µ µ µ" &µ " µ µ& #. 5# µ, " µ",. µ " µµ". B. ' µ % µ υ µ, "µ # % µ µ&. K " µ η " 5 0 Eµ C 0 ( & µ" µ" µ#& ) = 2& ( ). =", υ υ υ, µ " µ µ µ. µ& &%. µ η υ. =&% 20 % µ µ & µ " µ K µ µ η η µ& µ ω. ; K & C µ µ%. 0, µ" # "# µ#&. & µ& &µ µ". ( %. #& µ" & %.. µ. % µ %. & &. " "" &% =&.

22 #& &µ %µ. µ %". ", " " &, &%. 2 " " " µ" ", >. µ µ " % µ & & &% µ %µ " µ ". ; > B µ " µµ ",. % & & µ µ # =&.. % µ. µ". #µ # &% &. D &. =" " % " µ " 5 υ µ " " %., % &% & ', #' η µ " & "% " #' & % υ µ. & # & ". %". 0# µ&, %.. & #. µ ' >" = µ. ; % B µ &% µ µ '", µ & µ µ ". & #. # "". µ. =" " " # " & =&. µ& " ", %.."µ. ( µ, " & # " """ #" " ". " %. & µ & µ & "# ".- µ ". "µ µ > B " % µ&% µ" " "., "µ " Z 0, µ. p & " #- %. 0 & µ µ" =&.., & " " %& " " "µ. ( " # = %µ 25% ""# " "µ. ; =, % µ % > B, '%" %µ. I %& µ µ % µ & #.µ ". ( ", " Z, &# " µ" µ# µ µ. ; = µ,. ω ω µ ω 0µ&, & %µ. ", η η η µ 0µ& " > B " µ" η η η " µ& µ Z. 0"

23 " & ( µ ;). ( &µ, ( ;) &, µ# &, &µ " µ µ& " µ" #&. 0 % & ' µ&, η υ µ η η η υ, µ & µ µ # "µ µ#... ( & = %., # &% " ' # µ.µ "µ. s µ % &# µ µ&, & 1544, # % µ &" % ' 0µ& # µ ["- # ". W# #µ &# µ [" &#. ; µ > B η υ µ η υµ ω ηµ µ. ( "" # µ&, & ". ; " & # µ &. > B, µ& µµ " & µ ", µ ( =&.., µ [" #.,"µ %" " %µ µ υ ω ω µ ω 0µ&. 0 %µ % " " ω " " η η., ω η µ, > B, & 1546, µ& K, µ, 2 # η η η ω. ; ' µ µ µ. Z " µ =&. 2 ' % µ > K. # " " C & ", & µ". %. B" [" & µ" µ# µ " # =." µ µ" &% µ. Aµ. " " " # " υ 1543 µ & µ. ( ", µ& µ " µ µ υ ω =&. %." " %µ. & &% ", µ % [" =& # µ& "# µ. " µ #" ", µ µ & 1546, ["- # &'.

24 ; 2 % µ & % µ µ µ. µ# µ. B > B, & " ",. µ µ. µ & " B " 7µ, & # % ", = =". ;, " " µ. # #. µ& µ # µ " # B % ", µ µ % µ & %& µ µ.. 5, " µ. ; "% > B µ &' & µ %, " ωµ η η υ η υ ω µ, µ& " %. = " %. η, η η #, # µ, µ µ η υ µ." µ µ. ( " 2, # µ " µ µ&, =" B µ # % " µ". A %" µ 2 & #' µ #" % #' &. ; > B #. '. ; =" µ µ ". B. " µ" B, µ" " " µ& ( " B, % η υ ηµ µ =&.. [" " µ & " µ& µ" ( B. ; & & µ %. µ & #, " =" µ" % #- # B". ' µ"% % ".µ ". = µ =" & " #. B " µ #", µ #" µ #, & =&. &% µ& µ µ η " "". ( " ω " % µ" η η. 0%. µ&, & η & ω. B" &, %"

25 " % & ω. & υ υ µ& ω ω.," η, "!( 1( =$, #. % µ µµ"% " ". 0 µ. 2 & µ" µ& =&., η η ω η µ& (. ( " µ 0' "% Cµ" = % &, = & L µ. ( = &, % µ =&., # # µ ["- #. ". &,. µ "µ, #, µ > B, "µ #&µ µ". = ", = &, &% µ &%. ; η υ υ υ "µ, η υ η υ υ =&. µ % 2 µ η & µ µ η υ η. υ µ ω η υ ω µ. ; " =&. # &. ( 2, µ& µ µ =&., µ µ. ( B", µ µ " 0', &% µµ"% µ # " µµ %. µ& ", > B ' ["- #. " µ, µ&, ω υµ ω ω µ µ& %. µ µ, µ #, µ & "µ " ". υ µ µ, µ µ&. 5, '% µ, µ &, %& 1549 %" υ η µ & µ 2 # % #. ( 2, µ" " # µ. " &, υ η ω η. ; &, " " µ #",. υ ω υ η µ υ, % µ µ, ω, υ υ. µ υ υµ η η µ. = µ µ 2 ", & #. " " Z", µ &% "" "#

26 % " µ. 0 %& 1549, µ& & µµ " Z". η υ, η µ η ω η ω. B" 2, " µ, > B µ 2 " µ" µ& µ # µ &% &µ µ µ". ; 2 µ & Z" ". 8 µ& & µ µ& & µ % " ' µ. ; & "µ µ # 2 µ & µ ". µ Z" &% # µ " µ #. µ %. 0µ, # µ&, µ& & % µ µ C" µ " & µ >" =.,& µ & 1544, & =&.->" &' 0µ&, [" =&. # >" &% µµ ", µ#µ " µ", µ" " µ#&, %. & % ' µ. = >" µµ µ. & µ µ & # µ µ 7& % % % & &.,( % µ µ ( % µ 1µ Z µ η C" µ. B. & µ & " # µ" ηµ υ µ ω % µ"% µ" &. & &µ µ. ; Z", µµ >" µ&% & ", & %. ; ( 5. 0 µ" µ µ µ ' µ " % %&. 5 " µ" " #& -% υ υ υ υ υ. µ υ "µ " µ η η µυ ω υ. ( µ C& µ υ ω µ η η η η.

27 ; Z", & µ#µ& "%. 0 µ % % A #& " µ,. " µ µ " %µ µ# µ ". W " =&.. = "# =&. # " &. 0". µ µ C". 0 & 2 > K & > B >" EC" >". ; =" µ". EC" B (" %. ' #". µ µ). ( µ& & >" %. & " % %. µ " µ #, µ µ µ C µ µ C. % " # µ& # " & µ& µ" ( µ" 0, Bµ, " %, B. 0 µ µ µ Z". ; µ % " %. " % " µ Z" ; µ Bµ µ& #. D µ " Z" & % &., " 5 #%& #. ( >", ", %& " %µ #. Dµ >" % 2. υ υ υ υ υ υ. ", ". %. = "# 2, &,. ' " = & L µ & &µ ".,"µ, µ # µ & 2 µ& µ & µ µ. B" " µ #" " ' " µ #" 2 ". %. ( 2 # &, " µ "µ " #&. ; %.. µ >", &% µ& 2 % µ Z" " %& &'. = % ', >" " - ["- # " & & ". = µ, &% µ ", #. B. %& µ, &% " µ &., µ 0 (

28 µ ) ". & µ# E µ >µ µ. 2. %& & >", # [", E (>µ), µ µ- # [" =&. # >", %µ, µ. #,,,.. #' # µ µ (µ 0 µ", # ". ( >" & &% & #, (µ &, ", µ, " C µ 0. 0 % µ 0µ&, µ, % µ # µ ". 0 # ", & %. 5 µ &' " µ& I',. ( # µ, &. ( &µ ", µ >", &% µ & µ. B µ & & &µ " >", % Cµ" =., = & L µ. ( ", & L µ "% &. ( = & L µ &, &% " &µ >", # µ, & &' µ > B.,", &µ ", % ' & # " ". " &. % >" % µ (µ, % µ. I µ µ& Cµ" =, ", µ "' 2, 1521 E 1522, " µ µ, % (µ 7 µ µ" µ #". =" " E % " # & " " &% 0. µ µµ (, #" 2&. µ & %, Cµ" "# " µ µ µ µ- µ. µ, µ " µ. 7 µ µ % " & µ # & # "

29 (. 7 " #& ". B " µ, µ &%, µ µ, µ&, ". µ #", # µ 7. C &, (.. (µ 0 " & 7 ), &, (µ µ # & % "% %& µ. Z ", (µ µ &% µµ µ µ& 5 &. ( " #& ". µ &. 2.µ, (µ, & µ & C& &', % µ, µ " ", µ. ( µ C µ, >", µ (µ & ". 7, ", " % µ >". ; µ C " % &', % >", "% %. ", %, " ' µ & A. A " ' " "# "µ,. (, µ µ, &% "# &% ". 7. µ µ # &. = &, # &%,. #& # & µ &µ. 7, " 0 " µ. "% µ& %., ", «A». 0 " µ µ!!!!. «µ"» - #!!!!.,"# Cµ 0' =, &µ & ' µ ", " µ, µ &", µ &. &# " 1520, 26, %µ & µ 0'. =", µ, % & " " # µ. p µ& µ µ &, µ" #", µ %µ& % &, &µ, µ %. %, " #

30 - 30 -, µ "µ. 7 %µ µ " µ #. 5 " µ # &, &# µ., &µ 0, ' µµ % µ B. = µµ % µ" & "µ. µµ % #µ,,", µ"., µ & ", µ µ, ". = µ µ" µ µ#, 1536, µ µ # & µ" µ µ " E", E "µ, ". ; > B &. µ µ, &µ µ# " >", %" & µ & µ µ., " µ # ". " ",, &% µ. W µ. " " %. "µ µ", (µ ", & µ. "µ" µ" µ % &µ., & µ µ. %, % &µ & ".µ. ( µ % µ, &# µ. " %" "# «#&». 0 µ, µ&, & µ& >" " %&. E L&µ E. " E", µ& " " µ& " "µ & & &. p #" (µ " &% " &. &!!! 0. µ " % µ "µ & " µ& % µ. υ -,& # µ " µ. 5 " ", µ µ µ. ( % µ % µ µ" #, µ ", % µ ". µ. ", & & % µ % # "µ " % µ. D "# %, &, & # µ " µ % µ # µ& %., µ µµ µ #,. % µ

31 % µ& µ&. Z ", %µ" & &% µ&! % ", " µ µ % &µ µ & 0 (L =(>(, #µ "- &. W " L, "# % 25 %. "# & % &µ % µ. µ µ,, µ&# " µµ &µ % µ. L µ & &, " # #µ µ ", ".. #µ" 1539 " µ (3 ) #, ", µ &% µµ % &µ. B. " µ ", "- &, &%,. "# "# µ &, % µ % µ. 5, " " µ " µ, # µ µ ",. ",. µ. µ µ &. B % µ " >". ( µ" " µ " C % µ µ &... 0"µ "- &, " " %"µ, >" &% # " %" µ &µ I',. =, & µ, #& %" µ µ", % µ ". ( µ µµ - µ ' µ. ( ="µ 2',, µ " (µ 0, #& " %. µ&, &: «µ µ & µ " &# # µ µ». ( Cµ" % ", = #", 2. µ. 0" " µ" & " # &. ( "- &,. "... (, = #", µ µ, µ" «.» ' &#. ( = #", µ& 1516, ", Bµ %" (0" E).. % &. 7 & % ". % %, &, µ,, " µ %, % µ % µ µ ". %, ". µ& & µ,

32 ( " = #" µ, " %& >", µ& µ,. ". µ µ #& # E". ;, # µ&, & " " & ". 5 " & >". #& Cµ" = #" µ. "" µµ&% E "µ, ", = #" «&». µ ",, µ 1553, = #" "µ. #, µ& "., µ& " " #. A " ". = " & & ", # µ & E "µ. 0%µ&, ". 5 " E" ". µ" &, 1533, # &µ. " µ (µ 0, &, # [", %& 1533 E (>µ), µ µ %. µ µ&. & # % " µ. ( µ % µ µ. ; > B % µ µ % µ&, "& ## " µµ", # µ" " # µ. " µ µ# µ %& & (.%. " & ) µ µ 6µ #. ( %& E µ µ#. µ" &' C. 0 E, & #. µ µ &, A. ; A, & C µ µ, µ" "% & #. ", µ. ( µ" # µ&. I% C %. ; & µ. A " " % µ % µ" # µ. % " & %, ", ", µµ & ",

33 % ". p & µ&. #µ µ&. %&. 0µ ", µ µ&,, &%. ", & >", &% µ",. & µ& &µ# "µ µ&. 0 " " µ &. 40 &# µ& ". (, «&». p & % " %µ #, µ µ. 7µ «µ» µ µ&...; & µ - " & µµ & B ",&. ; & µ " µ µ" µ & ". ' & &% ' &, µ %, µ, & µ # 80.". = & µ & #, µ µ µ ',, ", ". & #&. = µ ".. Z µ,. " " #' µ #' &. 0, &. 0µ& % "% ". & ' µ C µ & C" µ >". µ#& % " % " #,, &, &, µ µ 0. % & %& C& %&. 0, > B. &µ µ '", B. µ >" µ&. =" & %, #. #" & > B. D &% %µ, #,. µ. ; (µ 0 % " µ#& C" &.µ, & 0ZKX ". ( µ µ& µ «#.» %µ.,", " µ µ" "# B, ", µ" ", µ %, #" " 0µ %. 0µ " % & µ #& µ", µ, & µ& %, #" µ " µ% ". & µ, (µ, µ #&,, µ ", µ. Z µ, " " " #., # %" " "

34 %µ", & " &..., µ µ" µ. ; & %. & µ #". ( [" =&. # >" % µ &. ; # " ",. 0&µ, &" " & # µ # µ &, µ ' µ", &' " (µ &%. ; (µ 0 µ. ( µ"%µ µµ, %µ "µ. ( Cµ" µ µ µ % & "µ 7. p µ % & & µµ % µ B. # %. &µ "- "% µ µ. µ µ, # % " >". " #,, µ, ", %, µ " % " (µ. ( (µ. #" ' µ %". & "", ". B ", µ& µ µ µ# " ", >" ' ".,"µ, # # " B", % µ& " 0',, µ µ "µ " &% µ& µ µ&,. 0, " & µ >" ". µ&, µ (µ µ& µ µ µ &% ". 0& (µ µ, & " >". ( ", # µµ % µ& % & "µ µ#" &. ; µ, & &, #. µ&, µ & >", (µ " &, & ", % µ& µ&. (, % # µ & &, µ µ, " " "% = #" -... µµ!!!-. ( µ

35 &# µ µ&, " & C "µ. D µµ, C" µ µ " µ, K, [, µ" 1515, µ µ >". ( K [ %". ( 1546 " " 0' 1531 # &. 0µ&, % % #- 0µ&, " B 0., µ& µ & %µ " µ µ& µ" µ, µ& ' µ. & µ µ, & µµ % ( µ#). X, µ µ µ &, µ "," # µ&. µ&, & " «%%"». = µ, µ& µ % " &, % µ"%. 7 µ µ"% #&., #& %µ µ µ. D.µ, " % # " µ %.,, C. %, %µ&, µ ', µ " "'. 0 "µ "µ " " #µ. B "µ, " #, "µ, µ&. B' % µµ %&,, µ & &%, (& "' «µ& &%», µ& B%"µ, µ #"., & ")., %, % " µ, 0. 0 " & #- % µ µ. #&, - # "µ, % µ =(>( ", 0, µ µ ", (% µ µ µ" ), &% «"» ', ", ", ". " "µ µ % µ.. & % µ " C µ. 5, #- %, "

36 µ. % µ µ µ", µ %µ µ µ, "µ #. µ "., µµ, µ µ ".,&, &% µ ", µ µ & % # µ,. C ". 1992, «"» µ, 500 & µ '. % " " µ µ ".,"µ,., 7> 7X(. ( & ". 5%µ # %. # µ µ (µ, µ " C, µ,, µ % % ", " # µ.µ. B % µ, µ %" #. L" >", µ& & &, µ " % µ µ& -µ ( =&.. 5 µ" µ& µ&, µ " 0µ&. 0, 0µ& &. # µ " L, µ " &µ #-. ;& " =",&., &, K,&., %. B.µ µ# #- = K&. 2 & ( µ" «B"» &% = & = ). ( µ µ µ " %., % µ, µ, µ, µ, " µ "'. Dµ, %µ " µ µ & -, AI0[(>0 µ µ#& ". 7, # µ#& & &, 0,((,; C µ, " AI0A;0>. 0, " " " µ &, AI0[(>0 AK(> #' & µ#&... & ", µ % µ µ >". D µ %,, # & " C, %& 1554, [" =& # >", &%, % ",

37 = &µ ". 7 "µ µ " &µ " %... ()... µ µ... O µ µ. ( ", ". µ# % % % % % '%. (....&µ, & &# & µ µ " & %& ". 0 & µ & µ µ& µ & "'. 0 µ µ ' " ". ( & µ & & #. µ& &.#... "" µ µ µ, "#µ ' (µ ; % & µ&. 0 " &. ; % " µ &# # %& '"% µ µ µ % % µ ( " 115µ% µ % 12). 0 µ& µ µ "% µ ",, µ&µ µ. 0 µ& & & µ µ... % ".µ C >" % µ " &#. ( µ = µ. 0# >" & "" 7, # #" µ.

38 ; &# " % "", ", "' µ [" =&. # >". µ µ &, µ µ, µ "., &#,, µ "µ [", µ& µ# µ & µ, & 20 & µ µ& µ &., & 500 #,. ;, # & % µ, µ µ &, & & > B., , µ µ " µ C µ. 0 & [" =&. & & µ # >". 0 &, µ& µ& µ, # µ µ &, # >" &# EC", > B. %. & µ " µ& µ&. 0 µ& ", # >",. " µ, µ, µµ, µ # & (& "# µ" " "), µ &, &. 5% µ µ 0, % "., " µ µ µ &' 0". 0 ' ". ( Cµ",. " >". &%. ( # & " 35, µ µ& µ 7, µµ& ", # µ µ,. µ# 7 µ, ", "% " 7 >" µ.., µ, # µ&, " %. 0 " & µ,, &, ", "µ µ" # µ 16. p µ µ. D, " # " &. µ "#,. " ", µ µ& µ% & " & µ. & (µ.

39 µ " #" % ' %". X, % C >" µ %. 0, &µ, ". =& & &µ, µ" " % % ( # % "% µ % " 0 µµ µ # & ) & % µ #& #. 0, &% µ& #&,... B. µ& # 0.,& #& #. " & & " "µ µ&.,& µ & µ & %" µ µ " µ& & & E, µ % µ., µ =(0> µ, µµ " µ 0 07I0 ; =(0>,(>. ; (µ µ " % 7. µ µ & µ. ( & " # " ",, µ, µ. ", (µ, " "µµ &, µ & &, # " µ 7. 0' " µ", µ µ & #. ( # >" &µ. 0"% µ#& (µ ("). µ " >"., Cµ" " #, µ #. % " µ& ". ", µ % " %, 0 µ, ". p % #, µ, " µ. # # "' %. µ %&", µ µ, " "% = #" &% # #" & " '., "% µ". 0%µ&, " & µ# µ " E", E "µ. 0 µ. 7"% &µ " E" µ 2.. ( µ", 30, µ,, ", #, µ,, µ, µ "µ. 7 %". µ # >" "% µ µ, µ.". B & # 2.. =&% " µ. ( µ # " (. C.) & =. ( #

40 µ %&., & µ % µ. 5, " " " & " %& #. ; #& µ 0 µ' µ % (µ. µ % " & ", ", "", &µ & µ µ µ 55 " 5.5 " " µ&, & µ". # & %"µ ' µ µ % "µ >". " µ& " " µ" " 0%µ&. & 1555 & >" µ. 0 µ # #,,, µ& &, ". " &µ. ; µ ' µ µ. # &. µ&, %. = µ " ". µ& µ. " ". µ& & 1555 E", # ", # 0%µ& & " E "µ, ". ; >" (µ %µ & = & L µ). ( E "µ & " #& 0%µ& µ >". = µ µ& 2.. µ µ& >" µ& % µ ". 0 & µ" #" C >", C µ ( &!!!) µ " µ&. 0 µ& ' µ# > B, µ# µ " &µ " # µ ' µ & ' & µ. 0,, % µ µ >" µ& µ µ. ( "% "# µ & µ µ& µ" 2. B & µµ µ"µ "µ ",". 0&% %" µ "% % & µ. 5, 13 % µ µ C

41 µ& µ" µ,, #" µ "%. =" ", &, " µ # " #& # " #, " &. & " " " 35 # µ. = % #", 1552, " " % µ " µ 1000 ". ' C µ" µ" &# % µ. 0" µ&% 1555, " # µ, IV ( " "# ). 0 # C %. 7 &% µ& &. %. d #", 1555 & 0,, " "%, µ" 100 % #. µ " "# &#. ; C& %. µ&, % #µ %& #&. ( " &% %& #", " &' µ µ& ( " µ " " ". ( & µ " µ. 0%. µ µ µ µ µ #& & & µ.. ", ,. µ" 24 µ. " # µ& %. & % % " ".. =", &' & µ % µ 60 %.,, ". %. 5, " 11 µ & ". " & "µ 0 ". 0 µ "# # &. 0" & , µ" ", &# >" #& ". & #. ; > B % & µ& %& µ. ; (µ " 7. µ %µ. # µ " " ("µ &% µ ), # %. 0 &# µ &µ ", &

42 (µ 0. " % &% %µ µ % 7. ; > B µ& µ% µ & C& A, 0 % " #& 0 ". ( ", µ", & 7&µ µ& 0 "µ #" µ. ( µ &µ & µ& "." (µ &%.&, µ 0 2 " 0 & ". %. [ µ & µ µ &. =" 1556, E "µ, ", >", 0 0,.µ # & ' " "µ # µ& (µ µ. %, & µ #µ" 0. B ", 0 &% (µ " µ" %µ.. & Z B % µ " µ," ' ". ( & % &# µ" 24 &. ( &µ " 0. &,", % & µ. (," " # µ.µ " (µ & µ %. %,, >", &# µ ( %µ," " µ& & ", µ # >".µ, µ " ". 0 µ &. 0 µ " >". = & 0 & " 80 %µ, " (, µ,&.. ; %, % "µ µ, &.. I% µ µ C " " µ µ " µ µ. Dµ, "µ µ&, µ C µ µ" >". ( % " % (µ µ µ % µ 0, % µ,&.. 5, & ' 0

43 &. (,&., µ µ >", #. µ& & (µ C µ 0 ",&. µ&% µ," % µ " # µ. =" &. µ # >", & µ µ. 0, % &% µ ". ( µ& C " '. &. =&% & 0, 0 &%,&. µ # & >". Z µ C µ, µ % &' µ. " " µ %. µ. ' %",&. % µ" µ" µ & µ &% % " " %µ %" #. (, &% µ %. Dµ, 0 &% µ " µ& C #. =" # & µ. 5, µ& %. # "µµ " µ. ( 0 & 0. 0% & % µ. "% " ". µ µ µ # µ " %. "% " " µ" 0. (,&. % µ. &., ".," % %. %& >" %. µ& &' µ µ ". # " %,.". = " & >".. ( # 0 &.. ; > B " "# µ. (." µ& µ C µ "µ& #" "µ µ& %. % µ % % %" µ. B #", &, µ# # µ " µ, # µ µ,, " #. "µ % 7 & 0. " & " (µ µ µ. 0 %µ % %& >". ( µ

44 µ % >", &% "., ; & # " " µ& >".,"µ, µ& ( &,. ' "" % µ # ".," " µ & " &. ( #" µ " " 0, ' µ&, # ', ".,," & C # Z", & ' µ. µ 0 µ &. = #" % µ" µ, %" ' & # µ &%. µ % " µ& µ µ C µ, # µ& "µ, µ" µ#& ' #". ( %. µ % " 1557 µ". ( # >" #& " #. 7, µ# µ " &. µ& " # %., " & " #. 0 " ' &, &%, µ " &. ( >" µ %". 0. " ".. " µ. %, µ µ", "% ". ( >" &% " " L, " ". ( " µ" µ ". µ "., %& (µ " & µ B" B" 0" &% " " %µ". µ" & & µ" >". 7% & µ µ". " " % " 0". 0%& 1557 &% & B" & µ" µ& # #. 0µ& #& 0" # %. ( 0" ".." # " µ& %&. ' %& # µ B %& " µ µ#&. ( %& & &% %. ( 0" & >" µ µ B µ&. 0 % ". & 1559 &. # " ' " & (µ. " µ"% % "µ µ,

45 µ µ 2.. ( >". & 2., %" "., µ µ" " ' " # µ "%. =. %, %, ". ", %µ &. " & " µ & " µ µ µ 2.. ( ", µ µ&%, % µ, µ&. A " >"!!! ;µ& 2.." ", " >" &. ( (µ & ",& ( >" & µ ". ( ", >" " µ (µ 0 =" & I',, µ %. 0 µ > B, % #& #", #", " ". %& µ, >" %. µ B " 7µ (2 ) " µ&, %. " "# " & µ µ # " % µ % " µ " "µ # µ " 2. ; 2 % % " " "µ.,, & #. ( 2 &' %& " >" µ µ" µ" µ µ & µ. µ & &% % &% & µ, µ " & µ %µ % "µ ' " µ µ µ µ µ ". " µ µ " µ µ "µ µ. 7 µ " µ" " ", %& % & ", µ" & µµ&, % µ % µ&, % " & &. ( # "µ " "%" µ

46 µ, µ " µ µ, %"µ µ µ #& µ µ&. = % µ. µ µ µ ""(;).. B. ' µ& >&µ " "' " # " %µ & ". "" %"" µ& µ µ" (0 > , ( =E(,(K(). 0 µ I,d "µ & >"µ µ & %" #& µ, George Papandreou, "!!! &... µ... (1561) ( >" " " µ % ' ' "#, µ" µ µ µ, &% ' ' % µ, µ". # µ, µ &,. ( Eµ & µ 70µ%. (, µ, % &, &' " µ µ µ& '%&, &. 5 # µ#" & µ" " '% " µ& "% µ". 0 µ µ µ (.%. # & 115µ%, 0", A ). ; µ&, µ "µµ # µ" µ " " µ, µ& ' " " µ '%" µ& "#" µ '%. ( % & & % µ ", µ µµ. " %&. ( # µ, " %. %µ.&. 5µ & µ " ' µ& & " µ" µ &. = # µµ&% " µ" µ " &% & %&, # ". ", %, 1516,

47 µ & "#, = µ 0. ;, " µ & C µ. C ' µ µ,, 2 µ ", µµ % µ,& L µ% µ & µ # " %" %. (, % µ " µ ". ( #% " (...!!!) " % µ& 0" ", & ". =" µ µ " # C µ, %. #,. ; > B µ& & µ & %& µ " %µ. µ& >", µ ", µ µ µ,. ; µ µ " ' µ %µ & µ %µ., &# µ µ " & µ "# # " " µ C" ".& ". &µ µ, " µ µ, > B % " ' #,, ", µ & & &, " %. = & & µ % " &% " µ, & >", " " µ & µ. ( #". ; " & " % % µ.. & ",. ; % C " µ. ( # µ " µ µ µ µ # %, % µ" µ" "µ %,. & " ( & ). ; µ &, ', # µ& >". 5% " ' ', # >", & 1561 #" ( µ " ) " µ µ µ & % " "µ " " " %". B ", µ %, " & ' "% µ " µ, =". ( % % µ %& & & µ

48 %µ #" ". 7 & % # >" " µ". µ " #% ",,, µ " "" # µ. ", &µ µ 6& ". I"% ", % %µ. I"% & " "µ ". ( # # ( & ) µ". E "µ, " 1561 µ" & " % µ&, 0, ". 0 µ µ # &' µ " µ& & "&" " "µ &. µ %, >" %. " ( µ 1.5%µ),., % &. ( C µ " µ. # % " µ & &' "., #. ( % #. ; # & K, A. ( # " µ" µ " µ # ". µ µ. & µ", % %, #' µ& µ #. % µ % ' µ ". ; µ µ " &, 1564, µ " µ" µ&, #,, & µ&, " %" % µ" µ. 0. µ µ & & " µ. & µ µµ " µ& #. ( µ "%, " ", % ". 0, " & "' µ µ& µ" " ". 5 % # µ µ "µ. Bµ" & µ "' " " " & &% µ µ %µ. ; " µ µ ". 0, µ µ& µ ". µ " ". µ " &. ; µ& &' &% ".

49 %, % #& & # µ., µ =. µ" µ # #" " µ &µ µ&. ; > B % " # &% % µ.. Dµ " " %", µ.. 0 µ&, µ&, µ " #% #",. 0, "% µ " µ& %&, ". D 1569 > B, &% %µ µ # %". ( #, µ& µ µ & C µ # " %. ; " ", µ %. ( µ& & µ& &, & µ& µ, & C " µ " µ, %" µ. D &. µ 1561 L0> " # & µ & %. µ µ % µ µ µ " µ "µ & % µ "µ #. B' 1561 " µ µµ& & "... ; % µ µ #.,", " # " µ. # & #& µ# µ. D µ (% 20) %& # µ B" 0" %& µ. 0 (µ µ ( µ) " C" " "µ, %". µµ %. µµ % &% " % µ B µ#&. 2& µ B" &% µµ % µ µ % & µ µ' µ µ µµ %. 0 % µ&% µ # & µ µµ %. ( #, %, % #& µ µ" " "., µ,

50 #. 0& &# " &. D µ #" % B", & ". 0&# µ µ& % %µ" % " B 0. ', µ" µ B" µ" µ& µ µ µ B". 0 & , # " B µ & " µ # >". µ B" & # µ & "% µ. µ >". >",, µ& B" # µ & µ, &#,. # %µ "µµ &% " µ&. 5 B" # & & 0"" µ " #!!! ( B", µ& &,. " µ # >" µ ". I', " % " µ µµ %. µ B" %.. µ, " " ( #, (µ 0, #. & µ% µ µ 2. L µ Cµ", 7 H &% µ" µ µ 2. ( Cµ" & & # µ 7 µ µ 2. µ & # (µ 7 &# # # >". 5 %& %,.,, % #& µ" µ 2 & ', % µ 6& ". ( 7, # µ& ' %", & 6& µ # µ # µ % %µ. 7, ", " = ". 1565, #, µ "µµ, µ 7, " # µ& &µ %. " µ 7 &%," & µ µ&. ; # %" " µ % µ.

51 µ, B & #, µ " µ" &. =. 0 %& 16 = % & µ,.µ µ % , " &, µ&, " µ.µ E" " µ. 0 % µ " & µ. "µ" K " 1561 &% µ #µ" " 2 ;. 0, %.µ, = "µ,". ( >" # µ %, 1563, ; #. % # " >". K " µ µ# µ %, &. ( µ & %" " K " " " ' µ #. 0 >" & 2 2 %. 0 & % µ" µ, "#, µ µ, "' µµ % µ ( # & " µ,. ( " # % µ = %. = Cµ", µµ& " ", µ % " µ. >" µ& &, µ ( " " µ ) "% µ µ % & #& & & µ&, & µ µ".. D µ". E "µ, # % µ, & & 0, "µ ".. ( 0 " " µ" ". " #. #& Cµ" µ %,. & #. ( >" µ &% # #& #µ" & µ #& " µ& = %., µµ 0, ". µ, µ #" µ B" & >" % µ & µµ" & =" 1565, Cµ" & & # B" µ >". # µ #& > % = #", " &# " µ " B. ; µµ % % & µ % " %, µ >", %. µ.

52 & =" 2. µ ", =%µ&, &. >", µ "." µ#& %. ( # "# µ&.), # " #. "µ 5 =%.. 5 " µ µ >" ' µ µ" & ' ". ( " % µ& # µ >" µ" µ & µ. " % µ " µ. & " " %". " µ µ " % ' % & '. 5 µ µ µ& % µ "% % ". ( >" µ &% %" µ" Cµ" µ " % µ, µµ Cµ"!!! & ( (µ µ& &µ µ µ #. ( % (... 1 = H 1566, µ # Cµ", µ # " " " #" ". 0 %. ". 5 µ &% # µ& % µ µ &µ &#. " µ Cµ". ( 2 µ". =%µ&, µ & &µ, #. " % & µµ, "% µ 2" ". ( µ, >", " µ&. µ µ µ & " % ". =" µ µ. 2", µ % ". 5 &. Dµ & ", # >", µ. &'. & " " 2". Z, & ", % &% # µ ", % " &' µ " µ " >". D #, % " " & & #µ" µ # >"

53 - 53-7(I0 ; >0d(I! >" &% &' µµ. "µ =" & µ &% µ % µ, &' # ", % & Cµ", "... Z " µ µ " >" &# >" Z. p & % µ # µ µ" " Cµ" # µ % µ µ... µ ' µ... Cµ", " # %, µ& µ" " " µ". =%µ&... 0 % & µ 5, µ µ µ C >" ". A µ % µ " µ µ& #&, µ, µ. Dµ µ 5 µ & & #& %.. Z " µ # >". " µ& " " ( &.µ. % % " " # & & ' %& 13. µ%. ( % =" " >". ( 0" % 7" µ 7 0%". ( " 7" µ µ. % µ. B 150 % &µ# % & 1383 µ 2&. &,,, ". 1536, " &µ, #µ L C = µ & µ % " & " # & µ & " >" (µ. µ =,,", A, )." 4 " µ " ". µ&, 0, { 0"# &,.", &# =%&, 0µ 0 " B, # µ & B. 0, = " µ &

54 [ # µµ. &%, " %, ", µ " % ' #& µ %.. ( 7 ". " # & # µ µ % µ & µ &. ; " %µ " % " µ" B"µ 4. % " µ 5 &# " &%. ; & B"µ " # µ& µ. ( #µ 5 %. & " >" % %µ &. ( " " >" % µ& C. 0&, µ, &, & ", % µ& %µ& C µ µµ., µ & µ & "' µ&,, # % ; K " Cµ", µ& >" & " 0 µ B"µ, [ # µµ. ( B"µ # " &µ " & #& " & " " &. µ" µ& #. µ >" &. ( µ& # ". 0 µ µ. µ " µ #, #" Cµ", µµ, #" µ µ # µ... µµ &, µ&, >" µ " " 7! ( µ 7(Id ; >0d(I 0 (> ; 0>7E(I 0,0E(I 0 IE( ; =;K(I 0 X> >;X>!!! 7 µ >" ".. " µ % &% " " µ, " &% " µ 0#, A µ&%, % C& %&... µµ. % µ # " µ µ % µ" µ. 0 µ %"

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ.

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1. ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 5 Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1935Ä1937 ƒƒ. 21 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1938Ä1939

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Melachim (1 Kings)

Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (19th sidrah) 1Ki 1-4 :EL MGI @LE MICBAA EDQKIE MINIA @A OWF CEC JLNDE 1Ki1:1 :Ÿ µ ¹ ¾ ¹ AµA E ºNµ µ ¹ ͵A Á ˆ ¹ Ć Lµ 1. w hamelek Dawid

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ œ Š Š ˆ 1 ƒô Š -Š ˆ Œ ˆ.. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ² μ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ - É Í ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq.

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq. Sefer Hadassah (Esther) Chapter 4 EICBA-Z@ IKCXN RXWIE DYRP XY@-LK-Z@ RCI IKCXNE Est4:1 :DXNE DLECB DWRF WRFIE XIRD JEZA @VIE XT@E WY YALIE A-œ µ»c š µš ¹Iµ ā¼ µ š ¼ - J-œ µ µ»c š E : š E ¾ ˆ µ ˆ¹Iµ š

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Tehillim (Psalms)

Sefer Tehillim (Psalms) Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 77 :XENFN SQ@L OEZICI-LR GVPNL Ps77:1 :šÿ ˆ¹ Eœ ¹ -µ µ Qµ µ 1. (77:1 in Heb.) lam natseach `al-y dithun l Asaph miz mor. Comfort in Trouble from Recalling Elohim s Mighty

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Shir hashirim (Song of Songs)

Sefer Shir hashirim (Song of Songs) Sefer Shir hashirim (Song of Songs) Chapter 4 MIPEI JIPIR DTI JPD IZIRX DTI JPD Song4:1 :CRLB XDN EYLBY MIFRD XCRK JXRY JZNVL CRAN ¹ Ÿ ¹ µ Ḿ¹ ¹œ µš Ḿ¹ : ¹B šµ E B ¹F¹ š J š µā œĺµ µ µa¹ 1. hinnak yaphah

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) Isa 1-5 INIA DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR MLYEXIE E -µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼ : E

Διαβάστε περισσότερα

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Φρ. Κουτελιέρης Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2008-9 1/24 Κ2: Γραµµικά συστήµατα 1. Ορισµοί 2. Σύστηµα σε µορφή πίνακα 3. Επίλυση Crammer 4. Επίλυση Gauss

Διαβάστε περισσότερα

2010 Offroad Standard & Flame fixed discs

2010 Offroad Standard & Flame fixed discs New Flame discs March 23/9/2010 2010 2010 Offroad Standard & Flame fixed discs APRILIA APRILIA RXV, MXV 450 450 2005-2010 - - - 110315 97 APRILIA SXV 450 450 2005-2010 - 112067 252-110315 97 APRILIA RXV

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα