ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εξωτερική αξιολόγηση πραγµατοποιηθήκε από την Επιτροπή που ορίσθηκε από την Εθνική Επιτροπή για την αξιολόγηση Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προτύπου Προγράµµατος ορίζεται ως Οµάδα Οµοτίµων (ΟΟ). Η σύνθεση της ΟΟ είναι η ακόλουθη: Καθηγητής Πέτρος Φλωρίδης Ακαδηµαϊκός Πρόεδρος Καθηγητής Αντώνιος Κωνσταντινίδης Ακαδηµαϊκός Μέλος Καθηγητής Κων/νος Ξυδέας Ακαδηµαϊκός Μέλος Κος Κων/νος Αλεξόπουλος Εµπειρογνώµων εκπρόσωπος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Μέλος Κος Γιώργος Χατζής Εµπειρογνώµων εκπρόσωπος Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Μέλος ρ. Στέλιος Ψαράκης Ακαδηµαϊκός Γραµµατέας ΟΟ Η ΟΟ διενήργησε την αξιολόγηση έχοντας υπ όψη τους κάτωθι όρους αναφοράς: Το θεσµικό πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όπως αυτό καθορίζεται από το φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις κατευθυντήριες γραµµές για συµµετέχοντα ιδρύµατα Την έκθεση αυτοαξιολόγησης του συµµετέχοντος στην αξιολόγηση ίδρυµατος Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)/ Τµήµα Ηλεκτρολογων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ). Τις πληροφορίες που συνέλεξε βάσει των επιτόπου επισκέψεων και συζητήσεων µε τους φορείς εκπροσώπους τόσο της ακαδηµαϊκής κοινότητας όσο και τους σπουδαστές και διοικητικό προσωπικό του ιδρύµατος. Περαιτέρω πληροφορίες για τις προσδοκίες επί των εκπαιδευτικών προϊόντων και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του ιδρύµατος (κυβέρνηση, δηµοσιεύµατα κ.α. ). Η ΟΟ εργάστηκε έχοντας υπ όψη τις ιδιαίτερες ιδέες του κάθε µέλους της σχετικά µε την αξιολόγηση ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τις οποίες, βάσει των συλλεγουσών πληροφοριών όπως οι προαναφερθέντες όροι αναφοράς, προσπάθησε να µετατρέψει σε ρητές και σαφείς γνώµες οι οποίες έγιναν αποδεκτές απ'όλα τα µέλη της ΟΟ. Η οµοφωνία επετεύχθη από µία σαφώς καθορισµένη µεθοδολογία εργασίας που στόχο είχε την πληρέστερη κατά το δυνατό συρραφή πληροφοριών και διευκρινίσεων µε ερωτήσεις προς τους φορείς του ιδρύµατος (Καθηγητές- Φοιτητές - λοιπό προσωπικό), οπτικές παρατηρήσεις των εγκαταστάσεων και χώρων παροχής της εκπαίδευσης, παρακολούθηση του 86

3 εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, συλλογή εντύπου πληροφοριακού υλικού και χρήση µεθόδων διαδοχικής προσέγγισης των σηµείων προς έλεγχο βάσει του σχετικού καταλόγου. Η συζήτηση εκτιµάται ότι διεξήχθη κάτω από την ασφυκτική πίεση χρόνου ο οποίος κρίνεται ως ανεπαρκής για την τόσο δύσκολη και σηµαντική αυτή εργασία της αξιολόγησης ποιότητας ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης όπως το ΕΜΠ/ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ). Κατά την γνώµη µας η χρονική διάρκεια της αξιολόγησης θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον τρείς ηµέρες όσον αφορά τις επιτόπου επισκέψεις. Στο δύσκολο αυτό έργο της αξιολόγησης η ΟΟ διευκολύνθηκε τα µέγιστα από το πνεύµα της ζεστής φιλοξενίας, αµέριστης συµπαράστασης και συνεργασίας όλων των συντελεστών παροχής εκπαίδευσης στο ΕΜΠ: Ηγεσία - Εκπαιδευτικό - ιοικητικό προσωπικό και σπουδαστές και ιδιαίτερα στον Πρύτανη του ΕΜΠ κ. Μαρκάτο και τον Πρόεδρο του ΤΗΜΜΥ κ. Α. Αβαριτσιώτη. Η ΟΟ τους ευχαριστεί τα µέγιστα. Οργάνωση της αξιολόγησης Η εισαγωγή στο ΕΜΠ γίνεται µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων. Λόγω της υψηλής στάθµης στην οποία βρίσκεται το ΤΗΜΜΥ ο συναγωνισµός είναι αρκετά µεγάλος µε αποτέλεσµα σχεδόν µόνο οι αριστούχοι µαθητές να εισάγονται στο τµήµα αυτό. Το ΤΗΜΜΥ είναι ένα από τα εννέα τµήµατα του ΕΜΠ. Το τµήµα αυτό χωρίζεται σε τρείς τοµείς τον τοµέα Ηλεκτρικής Ισχύος τον Τοµέα Ηλεκτροεπιστήµης και τον τοµέα Πληροφορικής. Παράλληλα µε το τµήµα λειτουργεί και ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαιου (ΝΠΙ ) το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΙΣΕΥ). Το ΙΣΕΥ ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) µε σκοπό να προωθήσει την έρευνα στους τοµείς µε τους οποίους ασχολείται το Τµήµα. Στόχοι του ΕΜΠ και του ΤΗΜΜΥ ειδικότερα είναι, ανάµεσα σε άλλα, να παρέχουν υψηλής στάθµης εκπαίδευση η οποία θα στοχεύει στη τεχνολογική αυτοδυναµία της χώρας, στην ενίσχυση των οριζόντων έρευνας και ανάπτυξης µε σκοπό την ωφέλεια της εθνικής οικονοµίας, τη σύγκλιση στο επίπεδο των λοιπών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ), την αξιοποίηση των εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, την ανάπτυξη και καλλιέργεια, πνευµατική (µέσω της διδασκαλίας και της έρευνας) αλλά και ψυχική (µέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων). Τα όργανα διοίκησης του ΕΜΠ είναι ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις, το Πρυτανικό Συµβούλιο και η Σύγκλητος. Οργανα διοίκησης στο Τµήµα είναι ο Προεδρος, ο Αντιπρόεδρος, η Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση του Τοµέα. Η δοµή λειτουργίας τόσο σε επίπεδο ιδρύµατος όσο και σε επίπεδο τµήµατος κρίνεται πολύ ικανοποιητική και δίνει σωστή αντιµετώπιση στη λύση λειτουργικών προβληµάτων. Κατά την γνώµη όµως της ΟΟ η σύνθεση των λειτουργικών φορέων θα ήταν πιό ικανοποιητική αν η επροσώπηση του ακαδηµαϊκού προσωπικού ήταν µεγαλύτερη. 87

4 Οι επιτροπές που λειτουργούν στο τµήµα Ηλεκτρολογίας είναι οι ακόλουθες: Επιτροπή µετεγγραφών Επιτροπή βιοµηχανικών πάρκων Επιτροπή µεταπτυχιακών σπουδών Επιτροπή κατατάξεων Επιτροπή χώρων Επιτροπή µεταφοράς Επιτροπή εργαστηρίων Επιτροπή βιβλιοθήκης Γενικά η λειτουργία των επιτροπών κρίνεται ικανοποιητική τόσο στον οργανωτικό τοµέα όσο και στην προσπάθειά τους για την προώθηση των στόχων του Ιδρύµατος. Πρέπει παράλληλα να τονισθεί ότι δεν υπάρχει Επιτροπή Αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της Σχολής ούτε µηχανισµός προγραµµατισµού - στοχοθέτησης και κατόπιν απολογισµού της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Επίσης κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη Επιτροπής Σύνδεσης του Τµήµατος µε τη Βιοµηχανία είτε τοπικά είτε στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. H επιτροπή αυτή θα συνδέσει το τµήµα µε τις βιοµηχανίες, θα εξασφαλίσει πόρους χρηµάτων, θα δώσει απασχόληση σε σπουδαστές του ιδρύµατος και γενικά θα βοηθήσει τόσο το τµήµα όσο και την βιοµηχανία µε σκοπό την προώθηση του κοινού συµφέροντος. Το πρόγραµµα Η διάρκεια σπουδών στο ΤΗΜΜΥ είναι πέντε (5) έτη. Οσον αφορά τους στόχους και τις επιδιώξεις του ΤΗΜΜΥ και γενικά τον εκσυγχρονισµό του σύµφωνα µε τις γενικότερες ανάγκες της σύγχρονης εποχής η ΟΟ έχει να τονίσει τα παρακάτω: Το πρόγραµµα περιλαµβάνεται σε ειδική καλαίσθητη έκδοση µε τίτλο «Οδηγός Σπουδών ». Ο αναγνώστης ανακαλύπτει ευρύ φάσµα εξειδικευµένων εφαρµογών µέσα από τα 188 µαθήµατα που περιλαµβάνει, αριθµός αρκετά εντυπωσιακός. Το πρόγραµµα εκτιµάται ότι αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες επιδιώξεις και µε τις αλλαγές που υφίσταται είτε σε βραχυπρόθεσµα είτε σε µακροπρόθεσµα διαστήµατα συνεχώς εκσυγχρονίζεται µε βάση τις απιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας στα υφιστάµενα προβλήµατα. Παρατηρείται όµως ότι δεν υπάρχει σαφής µηχανισµός ροής πληροφοριών από την αγορά εργασίας (επιχειρήσεις, βιοµηχανία κτλ.) προς την διαµόρφωση του προγράµµατος. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων είναι πολύ υψηλής στάθµης αλλά ένα πρόβληµα που εντοπίσθηκε είναι ο µεγάλος αριθµός µαθηµάτων (7-9) που αναγκάζονται να παίρνουν οι φοιτητές ανά εξάµηνο έτσι ώστε να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν το πρόγραµµα σπουδών. Αυτό γίνεται λόγω του ότι ο αριθµός των µαθηµάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου είναι πολύ µεγάλος. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι ο βαθµός προσαρµοστικότητας στις σύγχρονες ανάγκες είναι πολύ µεγάλος καθώς επίσης ότι η αντιστοιχία των µαθηµάτων µε µαθήµατα των αντίστοιχων 88

5 Ευρωπαϊκών Ιδρυµάτων λαµβάνεται σηµαντικά υπ όψη κατά την διαµόρφωση του προγράµµατος. Οι διδασκαλία γίνεται µε σύγχρονα µέσα και εκτιµάται ότι οι φοιτητές µπορούν να ανταπεξέλθουν το σύγχρονο πρόγραµµα που απαιτεί η στάθµη του τµήµατός τους. Σηµαντικό στοιχείο ακόµη είναι το ότι οι φοιτητές συµµετέχουν στη διαµόρφωση του προγράµµατος. Οι µέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών οι οποίες γίνονται µέσα από µία συνεχή αξιολόγηση όπως προφορικές εξετάσεις, εργασίες στα πλαίσια των µαθηµάτων κλπ. κρίνονται γενικά επαρκής. Στα πλαίσια αυτών των µεθόδων γίνεται µία συστηµατική εµπέδωση και αφοµοίωση της ύλης των µαθηµάτων µε σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να προχωρήσουν χωρίς πρόβληµα στο επόµενο µάθηµα. Συστηµατικότερη είναι η επαφή του καθηγητή µε τον φοιτητή στα εργαστηριακά µαθήµατα όπου υπάχει άµεση και διαρκής αξιολόγηση. Η διπλωµατική εργασία, που βαθµολογείται µε το 20% του συνολικού βαθµού, όπως και η ανεξάρτητη εργασία δίνουν µία καλύτερη εµπεδωση του σκοπού για τον οποίο ήρθε ο φοιτητής στο ΤΗΜΜΥ. Τονίζεται ιδιαίτερα η αποτελεσµατικότητα της δηµιουργίας συστήµατος µεταπτυχιακών σπουδών µέσω της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, γεγονός που βοήθησε τα µέγιστα στη παραµονή υψηλής στάθµης πτυχιούχων στην Ελλάδα από την αναζήτηση επαγγελµατικής εξέλιξης στο εξωτερικό ιδίως στις Η.Π.Α.. Οι σπουδαστές Ο αριθµός των φοιτητών σε σχέση µε το διδακτικό ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Θα πρέπει όµως να ληφθεί µέριµνα στα εργαστήρια να υπάρχουν το πολύ δύο άτοµα ανά εργαστηριακή συσκευή. Οπως προαναφέρθηκε λόγω του συστήµατος εισαγωγής µέσω των γενικών εξετάσεων µόνο οι πολύ καλοί µαθητές εισάγονται στο τµήµα αυτό. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο το επίπεδο διδασκαλίας µπορεί να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές και µόνο ένα ποσοστό γύρω στο 0.2% τις εγκαταλείπουν. Εξαιτίας του φόρτου των µαθηµάτων ο µέσος όρος διάρκειας σπουδών είναι 6.5 χρόνια. Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα να µειωθεί ο φόρτος εργασίας των φοιτητών, ίσως µε τη συγχώνευση κάποιων µαθηµάτων. Οι καθηγητές απ'ότι φαίνεται είναι αρκετά κοντα στους φοιτητές. Κάποιο πρόβληµα εντοπίζεται µε καθηγητές άλλων τµηµάτων που διδάσκουν βασικά µαθήµατα στο ΤΗΜΜΥ. Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι θα πρέπει να λειτουργήσει ο θεσµός του συµβούλου καθηγητή καθώς και ο θεσµός των κοινών συναντήσεων επίλυσης προβληµάτων σε ειδικούς ουδέτερους χώρους, θεσµοί οι οποίοι θα λύσουν πολλά προβλήµατα των φοιτητών. Προσωπικό και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων Οι καθηγητές κρίνεται ότι καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθούν στο έργο που τους έχει ανατεθεί. 89

6 Το κύρος και η πνευµατική στάθµη των µελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού είναι πολύ µεγάλη. Η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί είναι να διατηρηθεί αυτή η υψηλή στάθµη. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν εφαρµόζεται η πρακτική για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών για την οποία µάλιστα θα πρέπει να υπάρχουν και εξωτερικοί αξιολογητές. Γενικά θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι µηχανισµοί εκείνοι οι οποίοι θα δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης όλων των µελών του διδακτικού ερευνητικού αλλά και διοικητικού προσωπικού. Ακόµη θα πρέπει να υπαρχει η δυνατότητα αξιολόγησης του προγράµµατος σπουδών. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται και µε εξωτερικούς εξεταστές. Τα εργαστήρια θα πρέπει να επανδρωθούν µε τεχνικό προσωπικό που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αντιµετωπίζουν οποιοδήποτε επείγον πρόβληµα παρουσιαστεί. Η λύση των προβληµάτων µε τη χρησιµοποίηση µεταπτυχιακών φοιτητών που µεθοδεύεται τώρα είναι περιστασιακή. Σηµαντική ακόµη είναι η ανάθεση της ευθύνης συλλογής των θεµάτων που τίθενται στις διάφορες εξεταστικές περιόδους από τους καθηγητές. Τα θέµατα αυτά πρέπει να είναι προσπελάσιµα από τον οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να τα δει. Επιπλέον όλα τα θέµατα θα πρέπει να έχουν µία συγκεκριµένη µορφή την οποία θα αποφασίσει το ΕΜΠ. Την ευθύνη τυπώσεως και αναπαραγωγής των θεµάτων µπορεί να την αναλάβει µία/ένας γραµµατέας. ιευκολύνσεις Ο προϋπολογισµός του ιδρύµατος και οι κύριοι πόροι χρηµατοδότησης είναι το ΥΠΕΠΘ µέσω του Τακτικού Προϋπολογισµού (ΤΠ) και των ηµοσίων Επενδύσεων ( Ε). Ενας σηµαντικός πόρος επίσης για το τµήµα είναι µέσω των ερευνητικών προγραµµάτων τα οποία διαχειρίζεται το ΙΣΕΥ. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν από τη διάθεση των πόρων των Ε και του ΤΠ µέσω του δηµόσιου λογιστικού φαίνεται να αντιµετωπίζονται µέσω των πόρων του ΙΣΕΥ. Στην διερεύνηση περιοχών βελτίωσης των πηγών χρηµατοδότησης θα µπορούσαν να ενταχθούν: Χορήγηση υποτροφιών του ιδιωτικού τοµέα για µεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης Χορήγηση ετησίων και περιοδικών αµειβόµενων εκπαιδευτικών αδειών στα µέλη.ε.π. για την ενασχόλησή τους σε εξειδικευµένους τοµείς έρευνας και εφαρµογής µεθόδων Χρηµατοδότηση αυτοτελών εδρών και θέσεων.ε.π. για την διδασκαλία ειδικών θεµάτων χρηµατοδότηση εφαρµοσµένης έρευνας µέσω συστήµατος κινήτρων του βιοµηχανικού τοµέα κ.ο.κ. Οι υποδοµές που θα δηµιουργηθούν θα πρέπει να εξυπηρετούν φυσικά τις τωρινές αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες του τµήµατος. Ετσι επισηµαίνεται έλλειψη χώρων φοιτητικής εστίας για την στέγαση των φοιτητών. Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η έλλειψη αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης υποδοµής. 90

7 Γενικά η εργαστηριακή υποδοµή είναι πολύ καλή ιδιαίτερα µάλιστα η υπολογιστική υποδοµή. Ακόµη η βιβλιοθήκη θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εξοπλιστεί µε τα πιό σύγχρονα µέσα που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του τµήµατος. Πάντως πρέπει να σηµειωθεί ότι οι προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθµισή της είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. ιαχείριση ποιότητας Η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλή συγκρινόµενη µε τα αντίστοιχα τεχνολογικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οπως προαναφέραµε η ποιότητα του προσωπικού είναι πολύ υψηλή αλλά θα πρέπει να υπάρξει και µία µέθοδος αξιολόγησης της ποιότητας του παρεχόµενου έργου η οποία θα πρέπει να θεσµοθετηθεί. Το πρόγραµµα σπουδών αναβαθµίζεται µερικά ή συνολικά κατά τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να δίνει µία σύγχρονη υπόσταση στο τµήµα. Θα πρέπει να θεσµοθετηθεί οι φοιτητές να µπορούν να παίρνουν τις σηµειώσεις κάποιου µαθήµατος έστω και αν δεν το έχουν παρακολουθήσει. Το διοικητικό προσωπικό είναι µάλλον αρκετά καλό αλλά θα πρέπει να αντιµετωπισθούν κάποια προβλήµατα στη περίπτωση αντικατάστασης ατόµων σε έκτακτες περιπτώσεις. Ακόµη θα πρέπει να αντιµετωπισθεί και το πρόβληµα του ωραρίου το οποίο θα πρέπει να είναι πιό ευέλικτο ούτως ώστε να εναρµονίζεται µε το ωράριο του ακαδηµαϊκού προσωπικού. Εξωτερικές σχέσεις Στο τοµέα αυτό διαπιστώθηκε αρκετή προσπάθεια ιδιαίτερα µέσω του γραφείου σταδιοδροµίας του οποίου θα πρέπει να ενισχυθεί η δράση του. Το θέµα της σύνδεσης µε τη βιοµηχανία και της απορρόφησης των αποφοίτων από αυτήν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης για την καθιέρωση ενός µηχανισµού αυτόµατης τροφοδότησης της λίστας των αποφοίτων και της παρακολούθησης της επαγγελµατικής τους αποκατάστασης. Γενικότερα παρατηρείται η παντελής έλλειψη επίσηµης και συστηµατικής επικοινωνίας µεταξύ του ΕΜΠ και των αποφοίτων του. Μία τέτοια επικοινωνία θα έλυνε σε µεγάλο βαθµό το προηγούµενο θέµα και θα ήταν χρήσιµη για το ΕΜΠ από κοινωνικής και οικονοµικής πλευράς. Ακόµη θα πρεπει να επισηµανθεί η ανάγκη ύπαρξης µιάς επιτροπής στην οποία θα υπάρχουν και εκπρόσωποι από την βοµηχανία και θα αποτελεί τον συνδεκτικό κρίκο µεταξύ της βιοµηχανίας του πολυτεχνείου και κατ'επέκταση της παραγωγής. Μέσω αυτής της επιτροπής θα δίνεται η δυνατότητα στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό να γνωρίζει άµεσα τα προβλήµατα της βιοµηχανίας και όχι αποσπασµατικά όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Με αυτό το τρόπο οι φοιτητές θα απορροφούνται πιό εύκολα από την βιοµηχανία 91

8 και φυσικά χωρίς προβλήµατα προσαρµογής ιδιαίτερα στα πρώτα έτη αποφοίτησης τους από το Πολυτεχνείο. Η συµµετοχή του τµήµατος στα ευρωπαϊκά προγράµµατα όπως το ERASMUS TEMPUS και άλλα κρίνεται ικανοποιητική. Σηµειώνεται όµως η σηµαντική πτώση συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα του τµήµατος κατά τα έτη 1993 (7) και 1994 (1) που βεβαίως σχετίζεται µε τη σηµαντική αντίστοιχη συµµετοχή των προηγουµένων ετών 1992 (51), 1991 (45) κ.ο.κ.. Οι σπουδαστές που µετακινήθηκαν δεν αντιµετώπισαν ιδιαίτερα προβλήµατα στη προσαρµογή τους στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά τµήµατα από πλευράς γνώσεων. Περίληψη και πορίσµατα Θα µπορούσε να πεί κανείς ότι το τµήµα αυτό είναι ένα από τα καλύτερα οργανωµένα τµήµατα στην Ελλάδα αλλά και σε σχέση µε αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού καταλαµβάνει µία πολύ καλή θέση. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο το τµήµα αλλά και γενικότερα το ίδρυµα θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες έτσι ώστε να διατηρησει την επίζηλη θέση που κατέχει µέχρι τώρα. Προς την προσπάθεια αυτή θα πρέπει να υπάρχει συντονισµός και ενότητα µεταξύ των µελών που το απαρτίζουν µε σκοπό την καλύτερη επίτευξη των στόχων του. Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα πρέπει να χαραχθούν οι µελλοντικοί στόχοι του τµήµατος και µε οργάνωση και κυρίως σύµπνοια να προχωρήσουν όλα τα µέλη για την επίτεξη του στόχου τους. Ετσι καλό είναι να δηµιουργηθεί µία συντονιστική οµάδα η οποία να οργανώσει και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την καλύτερη "διαφήµιση" του τµήµατος τόσο προς την βιοµηχανία όσο και προς τη πολιτεία. Για ολόκληρο το ΕΜΠ η ίδρυση ενός Συνδέσµου Αποφοίτων του ΕΜΠ κρίνεται από πολές πευρές χρήσιµη και επιτακτική. Πρέπει να σηµειωθεί τέλος η πληρότητα της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του Τµήµατος γεγονός που διευκόλυνε τα µέγιστα την επεξεργασία των παρεχοµένων στοιχείων από µέρους της ΟΟ. Η ΟΟ πιστεύει όµως ότι η ύπαρξη, σε ένα παράρτηµα της αυτοαξιολόγησης, µιάς λεπτοµερούς περιγραφής της ύλης ενός αριθµού ενδεικτικών µαθηµάτων και των αντίστοιχων θεµάτων εξετάσεων, είναι αναγκαία. Ο Πρόεδρος της ΟΟ Ο Γραµµατέας της ΟΟ Καθηγητής Πέτρος Φλωρίδης ρ. Στέλιος Ψαράκης 92

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα