ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σεισμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζη μιών σε κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8 ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης δωρεάν κρα τικής αρωγής για ανακατασκευή κατοικίας ή για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτι σμάτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Ν. Θεσσαλονίκης και του Δεκεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Μαγνησίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Α331 (1) Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σει σμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8 ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλο ακαρνανίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 5, παρ. 4 της από Πράξεως Νομοθετικού Περι εχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί απο καταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε με το Ν. 867/79 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του πέμπτου του Ν. 1190/81 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/ ) ο οποίος κύρωσε την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προ έδρου της Δημοκρατίας, «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/96 «Με ταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά φιο του Ν. 1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πο λιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α). 4. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων». 5. Την κοινή απόφαση Δ16α/04/773/ του Υπουρ γού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγρά φων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 6. Την με αριθμό 50148/542/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανί ας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 420/Β/ ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 8. Την υπ αρ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου Υπουρ γείων. 9. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/ Α/ ) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρ μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμμα τεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α 28, Π.Δ. 63/2005, Α 98, άρθρο 52 (στ), (αα)». 10. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/ ), για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 11. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/ ) για την ανα σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών. 12. Τα αντίστοιχα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 069 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 13. Την υπ αρ. οικ /7766 (Φ.Ε.Κ. 2514/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση αρ

2 25250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 14. Την υπ αρ. οικ/5322/α32/ (Φ.Ε.Κ. 1336/ Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα τάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8 ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.». 15. Την υπ αρ. οικ/7320/α32/ (Φ.Ε.Κ. 2007/Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8 ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.», και ιδίως το άρθρο Το με αρ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας. 17. Το με αρ. πρωτ. οικ. 5982/ και οικ. 4894/ έγγραφα του Τ.Α.Π. Ηλείας. 18. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, αποφα σίζουμε: Τον καθορισμό δικαιούχων Δωρεάν Κρατικής Αρω γής (Δ.Κ.Α.) από το σεισμό της 8 ης Ιουνίου 2008, ως κατωτέρω: Α. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1. Δήμος Αιγίου 1 Λυριντζής Σταύρος Νικόλαος Αιγίου 2 α) Σεργιαννίδης Νεκτάριος & Ευτυχία, β) Γίδα Ευαγγελία α) Ιωάννης β) χήρα Ιωάννη Αιγίου 3 Μαρκέτας Νικόλαος Ιωάννης Αιγίου 4 Λουδάρος Σπυρίδων & Ιωάννης Γεώργιος Αιγίου 5 Φραράκη Αικατερίνη Νικόλαος Πτέρης 6 7 Καλούτσης Σπυρίδων & Μαρία & Ευδοκία & Πηνελόπη & Χρήστος & Γεώργιος & Ελευθέριος α) Κατσιβάλη Παναγιώτα, β) Κατσιβάλης Αγγελος Σωτήριος α) Παναγιώτης β) Κων/νος Αιγίου Αιγίου 8 Νικολόπουλος Αθανάσιος & Χρήστος Γεώργιος Αιγίου 9 Καρούζος Βλάσιος & Σοφία Γεώργιος Αιγίου 10 α) Μοσχοχωρίτης Μελέτιος, β) Μοσχοχωρίτη Θεοδώρα α) Ιωάννης, β) Ανδρέας Αιγίου 11 Μαγκλάρας Νικόλαος & Αναστασία Ανδρέας Αιγίου 12 Καριοφύλλης Ιωάννης & Μαρία Γεώργιος Τέμενης 13 Μαραγκός Γεώργιος Ιωάννης Τέμενης 14 Ραμπαβίλας Αντώνιος Θεόδωρος Αιγίου 15 α) Πατηράκης Εμμανουήλ, β) Λαμπροπούλου Παναγιώτα α) Ευθύμιος β) Χρήστος Αιγίου 16 Ζορλάς Γεώργιος Ανδρέας Πτέρης 2. Δήμος Αιγείρας 1 Τσαλάφου Νίκη Γεώργιος Οάσεως 2 Σωτηροπούλου Ασήμω Ιωάννης Βελάς Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου (Ειδ. Διαχειριστής Σταθακόπουλος Παναγιώτης) Ι.Ν. Αγ. Νικολάου (Ειδ. Διαχειριστής Σταθακόπουλος Παναγιώτης) Ι.Ν. Αγ. Βλασίου (Ειδ. Διαχειριστής Σταθακόπουλος Παναγιώτης) Χριστόφορος Χριστόφορος Χριστόφορος Βελάς Βελάς Βελάς

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Ειδ. Διαχειριστής Σταθακόπουλος Παναγιώτης) Χριστόφορος Βελάς 7 Ι.Μ. Αγ. Αποστόλων (Ζαφειρακόπουλος Αναστάσιος) Δημήτριος Αιγείρας 3. Δήμος Διακοπτού A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Τ/Δ 1 Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος Βασίλειος Καθολικού 2 Καψοκαλύβας Βασίλειος Ιωάννης Μαμουσιάς 3 Ρουφογάλης Σπήλιος Παναγιώτης Διακοπτού 4 Δημάκη Μαρία Νικόλαος Νικολαιίκων 5 α) Μαυρούλιας Κων/νος β) Σιαφλά Παρασκευή α) Νικόλαος β) Διονύσιος 4. Δήμος Κλειτορίας Ελίκης A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Τ/Δ 1 Λυμπέρης Κων/νος Λυμπέρης Φιλίων 2 Χαραλαμπόπουλος Αθανάσιος Ανδρέας Φιλίων 3 Λυμπέρης Περικλής Γεώργιος Παγκρατίου 4 Σπυρόπουλος Λεωνίδας Αθανάσιος Φιλίων 5 Ανδριοπούλου Ευοταθία Γεώργιος Κλείτορος 6 Λυμπέρης Περικλής Γεώργιος Κλείτορος 7 Λυμπέρης Περικλής Γεώργιος Παγκρατίου 5. Κοινότητα Λεοντίου 1 Μπαράκος Κων/νος Ιωάννης Ρακίτας 2 Δημοπούλου Ασήμω Απόστολος Ρακίτας 3 Πανίτσας Δημήτριος Λάμπρος Λεοντίου 4 Πανίτσα Σωτηρία Παναγιώτης Λεοντίου 6. Δήμος Ρίου 1 Σκεπαρνιάς Αλέξανδρος Γεώργιος Ακταίου 2 Γεωργόπουλος Ιωάννης Θεόδωρος Ακταίου 3 Μασσαράς Επαμεινώνδας Δημητρίου Αγ. Βασιλείου Β. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. Δήμος Αποδοτίας 1 α) Φοινινή Βασιλική, β) Φοινινής Κων/νος γ) Γιαννόπουλου Γεωργία 2. Δήμος Θέρμου α) Αντώνιος β) Σπυρίδων γ) Σπυρίδων Κοκκινοχωρίου A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Τ/Δ 1 Τσούκαλος Αθανάσιος Κων/νος Κ. Χρυσοβίτσης 2 Τσούτσικος Γεώργιος Ιωάννης Κονίσκης 3 Καμποσιώρας Νικόλαος Κων/νος Αγ. Σοφίας

4 25252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Δήμος Αλυζίας A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Τ/Δ 1 Πολύζος Παρασκευάς Βασίλειος Βάρνακα 2 α) Σακουφάκης Νικόλαος β) Σακουφάκης Ιωάννης α) Φώτιος β) Βλάσιος Κανδήλας 3 Ιχθυοκαλλιέργειες PLAGTON (Μπόκας Κων/νος) Δημήτριος Αρχοντοχωρίου 4 Λάσκαρης Λάμπρος Αριστοτέλης Βάρνακα 5 Βασιλάκης Δημήτριος Παναγιώτης Κανδήλας 6 Μήτσης Ευστάθιος Βασίλειος Αρχοντοχωρίου Γ. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1. Δήμος Φιγαλείας 1 Βλάμης Σπυρίδων Ελισσαίος Τριάντα 2. Δήμος Αλιφείρας 1 Σιαράκας Διονύσιος Γεώργιος Καλλιθέα 2 Δογάνης Νικόλαος Θεόδωρος Καλλιθέα Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού, γιατί έχει προβλεφθεί στην κοινή απόφαση οικ/7320/α32/ (Φ.Ε.Κ. 2007/Β/ ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ F Αριθμ. οικ/5595/α321 (2) Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης δωρεάν κρατι κής αρωγής για ανακατασκευή κατοικίας ή για επι σκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Ιουνίου, Ιου λίου και Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Ν. Θεσ σαλονίκης και του Δεκεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Μαγνησίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της από Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορ. Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συνα φών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Νόμο 867/79 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/7.2.79) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 5, παρ. 4 της Πράξεως. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/81 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/ ) ο οποίος κύρωσε την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/96 «Με ταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/ ). 3. Το άρθρο 10 του Ν. 2576/98 (Φ.Ε.Κ. 25/Α/ ) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατα σκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 4. Τις με αριθμ. πρωτ. οικ 3828/ΤΣΕΠ 31.1/ και ΔΟ/114/1/Φ.1331/ αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την με αρ. πρωτ. οικ. 4767/Α312/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδι άρθρωση της Υ.Α.Σ. 5. Την οικ/7235/α311/ (Φ.Ε.Κ. 1997/Β/ ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.». 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1283/82 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/ ) για τις προθεσμίες υποβολής αι τήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων κλπ. σύμ φωνα με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Δ.Ε. να ορίζει προθεσμία για την υποβολή ή συμπλήρωση δικαιολογητικών, των εμπρόθεσμων αιτήσεων, για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς, πέραν της οποίας οι δικαιούχοι χάνουν το δικαίωμα δανειοδότησης. 7. Την οικ. 1061/Α345/ (Ορθή επανάληψη ) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά Πράξεων των Τομέων και Γραφειών Αποκατάστασης Σεισμοπαθών Πλημμυροπα θών κλπ και αιτήσεων για επανεξέταση κτιρίων».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Π.Δ. 69/1988 (Φ.Ε.Κ. 28/Α/ ) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει σήμερα. 9. Την Δ16α/04/773/ κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 10. Την υπ αρ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/ ) από φαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου Υπουρ γείων. 11. Τη Προεδρικό Διάταγμα 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/ Α/ ) για το διορισμό των Υπουργών και Υφυ πουργών. 12. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/ Α/ ) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρ μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμμα τεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α 28, Π.Δ. 63/2005, Α 98, άρθρο 52 (στ),(αα)». 13. Την υπ αρ. οικ /7766 (Φ.Ε.Κ. 2514/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 14. Την με αρ. πρωτ. 5247/09/Α32/ (Φ.Ε.Κ. 448/ Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα τάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Ν. Θεσσαλονίκης». 15. Την με αρ. πρωτ. 9214/09/Α32/ (Φ.Ε.Κ. 610/ Β/ ) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Υφυπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύν σεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Μαγνησίας», αποφασίζουμε: Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 1. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τύχουν των πιστωτικών διευκολύνσεων που ορίζονται στις με αρ. πρωτ. 5247/09/Α32/ και 9214/09/Α32/ κοινές υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να υποβάλουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προαναφερό μενη κοινή υπουργική απόφαση.: α) Αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα και έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του πληγέντος κτίσματος. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (εις διπλούν), εκ των οποίων το ένα αντίγραφο θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο, φωτογραφίες του ακινήτου καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα. Μηχανικοί της αρμόδιας Υπηρεσίας θα πραγματο ποιήσουν αυτοψία στο πληγέν κτίσμα και θα εκδοθεί πόρισμα με το χαρακτηρισμό του κτίσματος. Το πό ρισμα αυτό θα παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, αφού προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση. Τα πορί σματα που τυχόν δεν παραληφθούν μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής. β) Αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής με χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (Δ.Κ.Α.) για την επισκευή του κτίσματος, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσμα τος χαρακτηρισμού του, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν. Η αίτηση αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρακάτω σχετική παράγραφο, καθώς και από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής ο οποίος θα πρέ πει να είναι σύμφωνος με την απόφαση καθορισμού ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης άλλως ή αίτηση θα τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 2. Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχει εκδοθεί Πόρισμα χαρακτηρισμού του κτίσματος προκειμένου να τους χορηγηθεί Δ.Κ.Α. υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρ μόδια Υπηρεσία: α) Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω) συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής του πληγέντος κτίσματος εντός χρονικής προθεσμίας ενός (1) έτους, από την ημε ρομηνία παραλαβής του σχετικού πορίσματος για την έκδοση Αδείας Επισκευής. Σημειώνεται ότι ο φάκελος της μελέτης επισκευής θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την Απόφαση καθορισμού ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης. β) Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως καθορίζονται παρακάτω) εντός χρονικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού πορίσματος προκειμένου να εκδοθεί Βεβαίωση Καθορι σμού δικαιούχου Δ.Κ.Α. για Ανακατασκευή ή Αυτοστέγα ση του πληγέντος κατεδαφιστέου κτίσματος. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν προσκο μίσουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών όλα τα απαι τούμενα δικαιολογητικά, οι αιτήσεις θα τίθενται στο Αρχείο της Υπηρεσίας. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η διαδικασία χορήγησης Δ.Κ.Α. για ανακατασκευή κα τοικίας αποτελείται από τέσσερα στάδια: 1 ο στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Δωρεάν Κρατικής Αρωγής Ανακατασκευής Κατοικίας Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα (Κεφ. Α παρ. 2β της παρούσας απόφασης) στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση χορήγησης Δ.Κ.Α. για ανακατασκευή κατοικίας συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολο γητικά: 1. Πόρισμα που εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων, με το οποίο το κτίσμα κρίθηκε κατεδαφιστέο. 2. Αντίγραφα (εις διπλούν) των τίτλων ιδιοκτησίας του πληγέντος κτίσματος, εκ των οποίων το ένα αντίγραφο θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο, συνοδευόμενα από τοπογραφικό διάγραμμα. 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμό διο Υποθηκοφυλακείο. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο:

6 25254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου την ημέρα του συμβάντος ήταν και το κτίσμα που περιγράφεται στο πόρισμα εί ναι αυτό που βρίσκεται στο οικόπεδο που περιγράφεται στο υπ αρ.... συμβόλαιο. β) Δεν έχω πάρει δωρεάν κρατική αρωγή από άλλο φορέα για την αποκατάσταση του εν λόγω κτίσμα τος. 5. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του πληγέντος κτίσματος, θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται βεβαίωση από το Δασαρχείο ότι το πληγέν κτίσμα δεν βρίσκεται σε δασική έκταση. 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή, με την οποία κα θορίζεται ο δικαιούχος, το ποσό της Δ.Κ.Α. που δικαιού ταν σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέντος κτίσματος καθώς και οι δόσεις χορήγησής της. Ο δικαιούχος υποχρεούται εντός χρονικής προθεσμί ας ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερόμενης Βεβαίωσης Καθορισμού Δ.Κ.Α. να καταθέσει, στην αρμόδια Πολεοδομία, μελέτη για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή κατοικίας εμβαδού τουλάχιστον ίσου με το εμβαδόν της πληγεί σας κατοικίας. 2 ο στάδιο: Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής Ανακα τασκευής Κατοικίας (α δόση) Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει, προκειμέ νου να εκδοθεί Έγκριση Χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας του νέου κτίσματος, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Θεωρημένο, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντί γραφο της νέας οικοδομικής αδείας. β) Θεωρημένα, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντίγρα φα των εγκεκριμένων σχεδίων (αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια ξυλοτύπων). γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι το πληγέν κτίσμα έχει κατεδαφιστεί. Σημείωση: Στην περίπτωση που η νέα κατοικία ανε γερθεί σε διαφορετικό οικόπεδο, από αυτό που βρι σκόταν η πληγείσα κατοικία, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας του νέου οικοπέδου καθώς και πρό σφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο Υπο θηκοφυλακείο. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εκδίδεται Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή. Με την πράξη αυτή εγκρί νεται το συνολικό ποσό της Δ.Κ.Α. και χορηγείται η πρώτη (α ) δόση της Δ.Κ.Α., ήτοι το 30% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού. 3 ο στάδιο: Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Ανακατα σκευής Κατοικίας (β δόση) Μετά την περαίωση του Φέροντος Οργανισμού και της τοιχοποιίας της νέας κατοικίας και σε χρονικό διά στημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την Έγκριση Δ.Κ.Α. ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει, στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Ανακατασκευής συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Τεχνική Έκθεση ιδιώτη Μηχανικού όπου θα αναγρά φονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και β) Φωτογραφίες όψεων της νέας κατοικίας. Μετά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογη τικών και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των απαιτουμένων εργασιών, εκδίδεται Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Ανακατασκευής. Με την Βεβαίωση αυτή χορηγείται στον δικαιούχο η δεύτερη (β ) δόση της Δ.Κ.Α., ήτοι το 35% του συνολικά εγκε κριμένου ποσού. 4 ο στάδιο: Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Ανακατα σκευής Κατοικίας (γ δόση) Μετά την περαίωση όλων των εργασιών και σε χρονι κό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από την Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή Κατοικίας, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών, συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού, με την οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση όλων των εργασιών και β) Φωτογραφίες όψεων της νέας κατοικίας. Μετά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογη τικών και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εργασιών, εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών για Ανακατασκευή Κατοικίας. Με την Βεβαίωση αυτή χορηγείται στο δικαιούχο η τρίτη (γ ) δόση, ήτοι το 35% του συνολικά εγκεκριμένου πο σού. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) Ι. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η διαδικασία χορήγησης Δ.Κ.Α. για ανακατασκευή κτιρίων πλην κατοικιών αποτελείται από τέσσερα στά δια: 1 ο στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή Κτίσματος Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα (Κεφ. Α παρ. 2β της παρούσας απόφασης) στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση χορήγησης Δ.Κ.Α. για ανακατασκευή, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Πόρισμα που εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων, με το οποίο το κτίσμα κρίθηκε κατεδαφιστέο. 2. Αντίγραφα (εις διπλούν) των τίτλων ιδιοκτησίας του πληγέντος ακινήτου, εκ των οποίων το ένα αντίγραφο θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο, συνοδευόμενα από τοπογραφικό διάγραμμα. 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμό διο Υποθηκοφυλακείο. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο: α) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου την ημέρα του συμβάντος ήταν και το κτίσμα που περιγράφεται στο πόρι σμα είναι αυτό που βρίσκεται στο οικόπεδο που περι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γράφεται στο υπ αρ.... συμβόλαιο. β) Δεν έχω πάρει δωρεάν κρατική αρωγή από άλλο φορέα για την αποκατάσταση του εν λόγω κτίσμα τος. 5. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του πληγέντος κτίσματος, θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, απαιτείται Βεβαίωση από το αρμόδιο Δασαρχείο, ότι το πληγέν κτίσμα δεν βρίσκεται σε δασική έκταση. 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία, Βεβαίωση Καθορισμού Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή Κτίσματος, με την οποία καθορίζεται ο δικαιούχος, το ποσό της Δ.Κ.Α., σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέντος κτίσματος και τη χρήση αυτού, καθώς και οι δόσεις χορήγησής της. Ο δικαιούχος υποχρεούται, εντός χρονικής προθε σμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερόμενης Βεβαίωσης Καθορισμού Δ.Κ.Α. για Ανακατασκευή, να υποβάλλει, στην αρμόδια Πολεοδο μία, μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης νέου κτίσματος, προκειμένου να μην απωλέσει ο ενδι αφερόμενος το δικαίωμα λήψης της Δ.Κ.Α.. 2 ο στάδιο: Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανα κατασκευή Κτίσματος (α δόση) Ο δικαιούχος, προκειμένου να εκδοθεί Έγκριση Δω ρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή Κτίσματος, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας του νέου κτίσματος, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Θεωρημένο, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντί γραφο της νέας οικοδομικής αδείας. β) Θεωρημένα, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντίγρα φα των εγκεκριμένων σχεδίων (αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια ξυλοτύπων). Σημείωση: Στην περίπτωση που το νέο κτίσμα ανεγερ θεί σε διαφορετικό οικόπεδο, από αυτό που βρισκόταν το πληγέν κτίσμα, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας του νέου οικοπέδου καθώς και Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο Υποθηκο φυλακείο. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εκδίδεται Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή Κτίσματος. Με την Πράξη αυτή εγκρίνεται το ποσό της Δ.Κ.Α. και χορηγείται η πρώτη (α ) δόση της Δ.Κ.Α., ήτοι το 30% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η κατεδάφιση του πλη γέντος κτίσματος σύμφωνα με τις παραγράφους 8, 9 και 10 του κεφαλαίου «Ε. Λοιπά Θέματα» της παρούσας Απόφασης. 3 ο στάδιο: Βεβαίωση Προόδου Εργασιών για Ανακα τασκευή Κτίσματος (β δόση) Μετά την περαίωση του Φέροντος Οργανισμού και της τοιχοποιίας του νέου κτίσματος και σε χρονικό δι άστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή Κτίσματος, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίω σης Προόδου Εργασιών, συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού όπου θα αναγράφονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και β) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτίσματος Μετά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογη τικών και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των απαιτουμένων εργασιών, εκδίδεται Βεβαίωση Προόδου Εργασιών για Ανακατασκευή Κτί σματος. Με τη Βεβαίωση αυτή χορηγείται στον δικαι ούχο η δεύτερη (β ) δόση, ήτοι το 35% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού. 4 ο στάδιο: Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Ανακατα σκευής Κτίσματος (γ δόση) Μετά την περαίωση όλων των εργασιών του νέου κτίσματος και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από την Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Ανακατασκευή Κτίσματος ο δικαιούχος υποχρε ούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Ανακα τασκευής Κτίσματος, συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού με την οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση όλων των εργασιών και β) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτίσματος Μετά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογη τικών και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εργασιών, εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Ανακατασκευής Κτίσματος, με την οποία χορηγείται στον δικαιούχο η τρίτη (γ ) δόση της Δ.Κ.Α., ήτοι το 35% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού. II. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ ΙΙα. ΑΓΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η διαδικασία χορήγησης Δ.Κ.Α. για αυτοστέγαση απο τελείται από δύο στάδια: 1 ο στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Αυτοστέγαση Κτίσματος Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα (Κεφ. Α παρ. 2β της παρούσας απόφασης) στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση χορήγησης Δ.Κ.Α. για αυτοστέγαση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προαναφέρ θηκαν στο 1 ο στάδιο της ανακατασκευής (Κεφ. Γ Ι). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται Βεβαίωση Καθορισμού Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Αυτοστέγαση, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ο δικαιούχος, το ποσό της Δ.Κ.Α. (σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέντος κτίσματος και τη χρήση αυτού) καθώς και οι δόσεις χορήγησής της. 2 ο στάδιο: Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Αυ τοστέγαση Κτίσματος Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμό δια Υπηρεσία, εντός χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Αυτοστέγαση, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Οριστικό συμβόλαιο αγοράς κτίσματος (νόμιμα επικυρωμένο) και πιστοποιητικό μεταγραφής του από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Προσύμφωνο αγοράς κτίσματος (νόμιμα επικυρωμένο).

8 25256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην περίπτωση προσκόμισης προσυμφώνου θα ανα γράφεται στο έντυπο της Έγκρισης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Αυτοστέγαση προθεσμία (η οποία θα ορί ζεται από την αρμόδια Υπηρεσία) εντός της οποίας πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος το οριστικό συμβόλαιο. β) Θεωρημένο, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντί γραφο της οικοδομικής αδείας της αγοραζόμενης κα τοικίας. Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που το κτίσμα βρί σκεται σε οικισμό προϋφιστάμενο του έτους 1923, η στατική επάρκεια του κτίσματος θα βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς και επιπρόσθετα θα προσκομίζεται Βεβαίωση από το Δασαρχείο ότι το κτίσμα δεν βρίσκεται σε δασική έκταση. γ) Τοπογραφικό διάγραμμα. δ) Θεωρημένα, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντίγρα φα των εγκεκριμένων σχεδίων του αγοραζόμενου κτί σματος (αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια ξυλοτύπων). Επισημαίνεται ότι το ποσό της Δ.Κ. Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο, στα συμβόλαια αγοραπω λησίας, τίμημα. Σε περίπτωση δε που το ποσό αγοράς του ακινήτου είναι μικρότερο από το ποσό της Δ.Κ.Α. που έχει καθοριστεί, γίνεται ανάλογη περικοπή του πο σού και εγκρίνεται το μειωμένο ποσό της Δ.Κ.Α. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρω γής για Αυτοστέγαση Κτίσματος, με την οποία εγκρί νεται το ποσό της Δ.Κ.Α. και χορηγείται στο σύνολό της. ΙΙβ. ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Σε περίπτωση που αγοράζεται κτίσμα υπό ανέγερση, η διαδικασία χορήγησης Δ.Κ.Α. για Αυτοστέγαση απο τελείται από τέσσερα στάδια: 1 ο και 2 ο στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Δ.Κ.Α. και Έγκριση Δ.Κ.Α. για Αυτοστέγαση (α δόση) Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες του 1 ου και 2 ου σταδίοο είναι τα ίδια με αυτά που προαναφέρθηκαν στο 1 ο και 2 ο στάδιο της αυτοστέγασης (Κεφ. Γ.ΙΙα. της παρούσας απόφασης). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών στο 2 ο στά διο εκδίδεται Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για Αυτοστέγαση με την οποία εγκρίνεται το ποσό της Δ.Κ.Α. και χορηγείται η πρώτη (α ) δόση, ήτοι το 30% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού. 3 ο στάδιο: Βεβαίωση Προόδου Εργασιών για Αυτο στέγαση (β δόση) Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες του 3 ου στα δίου είναι τα ίδια με αυτά που προαναφέρθηκαν στο 3 ο στάδιο της ανακατασκευής (Κεφ. Γ.Ι της παρούσας απόφασης). Μετά τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογη τικών και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών, εκδίδεται Βεβαίωση Προόδου Εργασιών. Με τη Βεβαίωση αυτή χορηγείται στον δικαιούχο η δεύτερη (β ) δόση, ήτοι το 35% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού. 4 ο στάδιο: Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών για Αυτο στέγαση (γ δόση) Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες του 4 ου στα δίου είναι τα ίδια με αυτά που προαναφέρθηκαν στο 4 ο στάδιο της ανακατασκευής (Κεφ. Γ.Ι. της παρούσας απόφασης). Μετά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογη τικών και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εργασιών, εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών. Με τη Βεβαίωση αυτή χορηγεί ται στον δικαιούχο η τρίτη (γ ) δόση, ήτοι το 35% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η κατεδάφιση του πλη γέντος κτίσματος σύμφωνα με τις παραγράφους 8,9 και 10 του κεφαλαίου «Ε. Λοιπά Θέματα» της παρούσας απόφασης. Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩ ΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Η Δ.Κ.Α. για την επισκευή των πληγέντων κτισμάτων καθορίζεται από το εμβαδόν τους και την τιμή αποζη μίωσης ανά τ.μ. Ι. Χορήγηση Δ.Κ.Α. επισκευής κτιρίων με βλάβες που δεν επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου Η διαδικασία χορήγησης Δ.Κ.Α. για επισκευή αποτε λείται από δύο (2) στάδια: 1 ο στάδιο: Έκδοση Άδειας Επισκευής (α δόση) Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα (Κεφ. Α. παρ. 1β ή 2α της παρούσας απόφασης) αίτηση, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Πόρισμα που εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με το οποίο το κτίσμα κρίθηκε επισκευάσιμο (εφόσον υπάρχει). 2. Αντίγραφα (εις διπλούν) των τίτλων ιδιοκτησίας του πληγέντος ακινήτου, εκ των οποίων το ένα αντίγραφο θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο, συνοδευόμενα από τοπογραφικό διάγραμμα. 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμό διο Υποθηκοφυλακείο. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο: α) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου την ημέρα του συμβάντος ήταν και το κτίσμα που περιγράφεται στο πόρισμα είναι αυτό που βρίσκεται στο οικόπεδο που περιγράφεται στο υπ αρ.... συμβόλαιο. β) Δεν έχω πάρει δωρεάν κρατική αρωγή από άλλο φορέα για την αποκατάσταση του εν λόγω κτίσμα τος. 5. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του πληγέντος κτίσματος, θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται Βεβαίωση από το αρμόδιο Δασαρχείο ότι το πληγέν κτίσμα δεν βρίσκεται σε δασική έκταση. 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου. 7. Φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος. 8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη ή του Ειδικού Διαχειριστή σε περίπτωση διαιρημένης ιδιο κτησίας στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της τεχνικής έκθεσης και την αποδέχεται. 9. Για κτίρια με διηρημένη ιδιοκτησία απαιτούνται επιπλέον: α) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με την οποία θα ορί ζεται Ειδικός Διαχειριστής. * *

9 ΦΕΚ 1601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Ειδικού Δια χειριστή με το παρακάτω κείμενο: Δηλώνω ότι αποδέχομαι τον ορισμό μου ως Ειδικού Διαχειριστή με ης υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Ν. 867/79, δυνάμει του από πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των συνι διοκτητών για το κτίσμα επί της οδού... αρ... του Δήμου... γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 κάθε ιδιοκτήτη που συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και συμφώνησε στον ορισμό του Ειδικού Διαχειριστή, με το ακόλουθο κείμενο: Σύμφωνα με το πρακτικό της από... Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών, ορίζω ειδικό διαχειριστή για το κτίσμα επί της οδού αρ... του Δήμου... τον/την κ.... του ο/η οποίος/α θα ενεργεί, σύμφωνα με τις διατά ξεις του ν. 867/79, κάθε πράξη και θα υπογράφει κάθε δικαιοπραξία για την εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η ιδιοκτησία μου από τις πλημμύρες της... καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών στα φέροντα και κοινόκτητα στοιχεία του κτίσματος. δ) Πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας οικοδομής. Προκειμένου να εγκριθούν οι εργασίες επισκευής απαι τείται αυτοψία από Μηχανικό της Υπηρεσίας η οποία πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία του ιδιοκτήτη. Μετά την προαναφερόμενη αυτοψία και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η μελέτη επισκευής και εκδίδεται Άδεια Επισκευής του πληγέντος κτίσματος, με την οποία καθορίζεται ο δικαιούχος και το ποσό της Δ.Κ.Α.. Με την εκδοθείσα άδεια χορηγείται στο δικαι ούχο η πρώτη (α ) δόση της Δ.Κ.Α., που αντιστοιχεί στο ήμισυ (1/2) της αναλογούσας Δ.Κ.Α.. 2 ο στάδιο: Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής (β δόση) Μετά την εκτέλεση εργασιών που καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού της Δ.Κ.Α. επισκευής και εντός της ισχύος της άδειας Επισκευής ο δικαιούχος, προκειμένου να εκδοθεί Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες επισκευής που καλύπτουν το 80% της εγκε κριμένης Δ.Κ.Α. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού δι ενεργηθεί αυτοψία για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών επισκευής, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής, με την οποία χορηγείται στο δικαιούχο η δεύτερη (β ) δόση, ήτοι το υπόλοιπο μισό (1/2) της Δ.Κ.Α.. Μετά την περαίωση των εργασιών επισκευής και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της άδειας επισκευής, ο δικαι ούχος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασι ών Επισκευής. Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δηλώ νεται ότι, οι εργασίες επισκευής έχουν ολοκληρωθεί εντός της ισχύος της αδείας επισκευής και σύμφωνα με αυτή. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της Υπηρεσίας, εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Επισκευής η οποία επέχει θέση αποχαρακτηρισμού του κτίσματος. II. Χορήγηση Δ.Κ.Α. επισκευής κτιρίων με βλάβες που επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου Η διαδικασία χορήγησης Δ.Κ.Α. για Επισκευή αποτε λείται από δύο (2) στάδια: 1 ο στάδιο: Έκδοση Άδειας Επισκευής (α δόση) Ο δικαιούχος, προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Επισκευ ής πληγέντος κτίσματος, υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα (Κεφ. Α. παρ. 1β ή 2α της παρούσας Απόφα σης) αίτηση η οποία υποχρεωτικά θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής από ιδιώτη Μηχανικό και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην Απόφαση καθορισμού ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτή σεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης. Με την αίτηση αυτή θα υποβάλλονται επίσης τα δικαιολογητικά του 1 ου σταδίου της χορήγησης Δ.Κ.Α. επισκευής κτιρίων με βλάβες που δεν επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου (Κεφ. ΔΙ της παρούσας απόφασης). Προκειμένου να εγκριθούν οι εργασίες επισκευής απαιτείται αυτοψία από Μηχανικό της αρμόδιας Υπη ρεσίας η οποία πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία του μελετητή Μηχανικού και του ιδιοκτήτη. Μετά την προαναφερόμενη αυτοψία και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η μελέτη επισκευής και εκδίδεται Άδεια επισκευής πληγέντος κτίσματος, με την οποία καθορίζεται το ποσό της Δ.Κ.Α. και χορηγείται στο δικαιούχο η πρώτη (α ) δόση της Δ.Κ.Α., που αντι στοιχεί στο ήμισυ (1/2) της αναλογούσας Δ.Κ.Α.. 2 ο στάδιο: Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής (β δόση) Μετά την εκτέλεση εργασιών που καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού της Δ.Κ.Α. επισκευής και εντός της ισχύος της άδειας Επισκευής ο δικαιούχος, προκει μένου να του χορηγηθεί Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής, υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβών Μηχα νικού για τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών επισκευής. β) Τεχνική έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού με αναλυ τική επιμέτρηση των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν το 80% της εγκε κριμένης Δ.Κ.Α. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού δι ενεργηθεί αυτοψία για τη διαπίστωση της εκτέλεσης εργασιών επισκευής που καλύπτουν το 80% του εγκε κριμένου ποσού της Δ.Κ.Α., εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής προ κειμένου να χορηγηθεί στον δικαιούχο η δεύτερη (β ) δόση, ήτοι το υπόλοιπο μισό (1/2) της Δ.Κ.Α.. Μετά την περαίωση των εργασιών επισκευής και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της άδειας Επισκευής, ο δικαι ούχος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής. Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύ θυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη και του ιδιώτη Μηχανικού στις οποίες θα δηλώνεται ότι, οι εργασίες επισκευής

10 25258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έχουν ολοκληρωθεί εντός της ισχύος της αδείας επι σκευής και σύμφωνα με αυτή. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της Υπηρεσίας, εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Επισκευής η οποία επέχει θέση αποχαρακτηρισμού του κτίσματος. Ε. Χρησιμοποίηση της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής Επι σκευής για Ανακατασκευή ή Αυτοστέγαση 1. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση κτιρίου για το οποίο έχει εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Α. Χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επι σκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση πριν την έκ δοση άδειας επισκευής και την λήψη της α δόσης Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης της δωρεάν κρατι κής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγα ση, η έκδοση της άδειας επισκευής αποτελεί απαραί τητη προϋπόθεση, προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής. Για την έκδοση της άδειας επισκευής είναι απαραί τητη η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αναγράφονται στο 1 ο στάδιο του κεφαλαίου Δ της παρούσας απόφασης) εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις Α1 β και 2α του Κεφ. Α της παρούσας απόφασης. Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής και εντός της ισχύος της, απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, συνοδευ όμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι επιθυμεί τη χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση. i) Χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επι σκευής για ανακατασκευή Η διαδικασία χορήγησης δωρεάν κρατικής αρωγής χωρίζεται σε τέσσερα στάδια: 1 ο στάδιο: Έκδοση απόφασης χρησιμοποίησης της δω ρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή. Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής στην οποία θα καθορίζεται το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής και την αίτηση του ενδιαφερόμενου για χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή, θα εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία, απόφαση χρη σιμοποίησης της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή και θα ακυρώνεται η άδεια επισκευής βάσει της Απόφασης αυτής. Στην απόφαση αυτή, η οποία επέχει θέση Βεβαίωσης Καθορισμού δωρεάν κρατικής αρωγής για Ανακατα σκευή, θα καθορίζεται ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής το οποίο θα είναι ίσο με τη δωρεάν κρατική αρωγή που αρχικά είχε εγκριθεί για την επισκευή του κτίσματος. Το ποσό αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής το οποίο θα προέκυπτε αν το συγκεκριμένο κτίσμα είχε κριθεί κατεδαφιστέο και ανακατασκευαζόταν. Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης και εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην αρμό δια Πολεοδομία, μελέτη προκειμένου να εκδοθεί άδεια ανέγερσης νέου κτίσματος. 2 ο στάδιο, 3 ο στάδιο και 4 ο στάδιο: Έγκριση δωρεάν κρατικής αρωγής, Χορήγηση Βεβαίωσης Προόδου Εργα σιών και Χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών. Προκειμένου ο δικαιούχος να λάβει ολόκληρο το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής που καθορίστηκε στο προηγούμενο στάδιο θα πρέπει να ανακατασκευάσει κτίσμα επιφανείας ή όγκου (όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. καθορισμού πιστωτικών διευκολύνσεων) μεγαλύτερου ή ίσου με Α: Β Α = για περιπτώσεις κατοικιών Γ Β Α = x 66% για τις περιπτώσεις κτιρίων Γ εκτός κατοικιών όπου: Α= ελάχιστο εμβαδόν ή όγκος κτίσματος που πρέπει να ανακατασκευαστεί Β= το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής που καθο ρίστηκε στο 1 ο στάδιο Γ= η τιμή μονάδος/τ.μ. για ανακατασκευή (ανάλογα με τη χρήση του κτίσματος) Κατά τα λοιπά για το 2 ο, 3 ο και 4 ο στάδιο χορήγησης δωρεάν κρατικής αρωγής ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στο 2 ο, 3 ο και 4 ο στάδιο της ανακατασκευής. ii) Χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επι σκευής για αυτοστέγαση Η διαδικασία χορήγησης δωρεάν κρατικής αρωγής χωρίζεται σε δύο στάδια: 1 ο στάδιο: Έκδοση απόφασης χρησιμοποίησης της δω ρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για αυτοστέγαση. Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής στην οποία θα καθορίζεται το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής και την αίτηση του ενδιαφερόμενου για χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για αυτοστέγαση, θα εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία απόφαση χρη σιμοποίησης της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για αυτοστέγαση και θα ακυρώνεται η άδεια επισκευής βάσει της απόφασης αυτής. Στην απόφαση αυτή, η οποία επέχει θέση Βεβαίωσης Καθορισμού δωρεάν κρατικής αρωγής για Αυτοστέγαση θα καθορίζεται το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής το οποίο θα είναι ίσο με τη δωρεάν κρατική αρωγή που αρχικά είχε εγκριθεί νια την επισκευή του κτίσματος. Το ποσό αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής το οποίο θα προέκυπτε αν το συγκεκριμένο κτίσμα είχε κριθεί κατεδαφιστέο και ανακατασκευαζόταν. 2 ο στάδιο: Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης και εντός δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών από την ημερομη νία έκδοσης της, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν στο 2 ο στάδιο της αυτοστέγασης. Προκειμένου ο δικαιούχος να λάβει ολόκληρο το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής που καθορίστηκε στο προηγούμενο στάδιο θα πρέπει να αγοράσει κτίσμα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης με Α: Β Α = για περιπτώσεις κατοικιών Γ Β Α = x 66% για τις περιπτώσεις κτιρίων Γ εκτός κατοικιών

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όπου: Α= το ελάχιστο εμβαδόν κτίσματος που πρέπει να αγοραστεί Β= το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής που καθο ρίστηκε στο 1 ο στάδιο Γ= η τιμή μονάδος/τ.μ. για ανακατασκευή (ανάλογα με τη χρήση του κτίσματος) Σε περίπτωση που το εμβαδόν του νέου κτίσματος είναι μικρότερο από το Α ή σε περίπτωση που το ποσό αγοράς του ακινήτου είναι μικρότερο από το ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής που έχει καθοριστεί στο α στάδιο, γίνεται περικοπή του ποσού και εγκρίνεται το μειωμένο ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρω γής για Αυτοστέγαση. Με την έγκριση αυτή χορηγεί ται από την Υπηρεσία το σύνολο της δωρεάν κρατικής αρωγής. Β. Χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επι σκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση μετά την έκ δοση άδειας επισκευής και τη λήψη της α δόσης Εντός της ισχύος της αδείας επισκευής, απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για χρη σιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί τη χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επι σκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση. Ταυτόχρονα με την αίτηση (εντός της ισχύος της αδείας επισκευής), θα πρέπει να κατατεθούν και τα δικαιολογητικά του 2 ου σταδίου όπως προαναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, κατά περίπτωση. Η Υπηρεσία θα εκδίδει ταυτόχρονα την Απόφαση χρη σιμοποίησης της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση και την αντίστοιχη Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής. Στην απόφαση χρησιμοποίησης δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση θα βεβαιώνεται το ίδιο ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής το οποίο είχε εγκριθεί με την άδεια επισκευής. Με την έγκριση δωρεάν κρατικής αρωγής θα εγκρί νεται το ίδιο ποσό που είχε εγκριθεί με την άδεια επισκευής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στην Α του κεφ.ε και ανάλογα με την περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα εγκρίνεται το μειωμένο ποσό. Στην περίπτωση ανακατασκευής ως ποσό α δόσης στην έγκριση θα αναγράφεται το ποσό της α δόσης που είχε εγκριθεί με την άδεια επισκευής και το οποίο έχει ήδη αναληφθεί και ως ποσό β και γ δόσης, το ποσό του 15% και 35% αντίστοιχα της εγκεκριμένης δωρεάν κρατικής αρωγής. Κατά τα λοιπά για το 3 ο στάδιο «Χορήγηση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών» και 4 ο στάδιο «Χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών» θα ακολουθείται η διαδικασία που προαναφέρθηκε στην περίπτωση της ανακατασκευής. Στις περιπτώσεις αυτοστέγασης που η δωρεάν κρα τική αρωγή χορηγείται εφάπαξ στην έγκριση θα ανα γράφεται το εγκεκριμένο ποσό και το ποσό που θα χο ρηγείται με την έγκριση αυτή θα είναι το υπολειπόμενο ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής. Εφόσον το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής που έχει ήδη ληφθεί είναι μεγαλύτερο του νέου εγκεκριμέ νου ποσού θα πρέπει να επιστραφεί ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής ίσο με τη διαφορά τους και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την επιστροφή της δωρεάν κρατικής αρωγής. 2. Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης της δωρεάν κρα τικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέ γαση, η χορήγηση της δωρεάν κρατικής αρωγής θα πραγματοποιείται μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης του πληγέντος κτίσματος από την Υπηρεσία. 3. Αν ο ενδιαφερόμενος μετά την έκδοση της απόφα σης για χρησιμοποίηση της δωρεάν κρατικής αρωγής επισκευής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη δωρεάν κρατική αρωγή επισκευ ής για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που είχε αρχικά επιλέξει, αυτό θα πρέπει να αιτηθεί εντός των τεσσά ρων (4) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας επισκευής. Ε. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής δικαιολο γητικών για χορήγηση Δ.Κ.Α. Ανακατασκευής, Αυτοστέ γασης ή Επισκευής πληγέντος κτιρίου ή για χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών, οφειλομένη σε λό γους ανεξάρτητους της θέλησης του ενδιαφερομένου, θα εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία (όπως αυτή καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. οριοθέτησης) στην οποία θα καθορίζεται παράταση προθεσμίας. Η απόφαση παρά τασης θα εκδίδεται μετά από αίτηση του δικαιούχου συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά. Κωλύματα θεωρούνται οι διαφορές μεταξύ πολίτη και Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής, οι εκκρεμοδικίες σχε τικά με την ιδιοκτησία του πληγέντος ακινήτου ή τη δικαστική διανομή του και η καθυστέρηση υποβολής δικαιολογητικών λόγω ανωτέρας βίας ή οφειλόμενη σε υπαιτιότητα Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής. Η ημερομηνία άρσης του κωλύματος θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση του σχετικού εγγράφου της αρμό διας Αρχής ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 2. Επιτρέπεται η αλλαγή της Δ.Κ.Α. ανακατασκευής σε αυτοστέγαση μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορι σμού Δωρεάν Κρατικής Αρωγής Ανακατασκευής (εφό σον επιτρέπεται βάσει της Κ.Υ.Α.), με την προϋπόθεση ότι η αλλαγή θα αιτηθεί εντός της προθεσμίας του ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Καθορισμού Δ.Κ.Α. ανακατασκευής και στη συνέχεια θα εκδίδεται νέα Βεβαίωση Καθορισμού Δωρεάν Κρατικής Αρωγής Αυτοστέγασης. Η συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης Δ.Κ.Α. θα εί ναι η ίδια με αυτή που προαναφέρθηκε στην παρούσα Απόφαση για τις περιπτώσεις αυτοστέγασης. Σε περίπτωση που μελλοντικά ο ενδιαφερόμενος εν διαφερθεί για νέα αλλαγή της Δ.Κ.Α. θα πρέπει να υπο βάλει αίτηση, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας του ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της αρ χικής Βεβαίωσης Καθορισμού Δ.Κ.Α. Ανακατασκευής. 3. Η ισχύς της αδείας επισκευής καθορίζεται σε τέσ σερα (4) χρόνια. Μετά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω παράταση της ισχύος της αδείας. 4. Οι ενστάσεις κατά πράξεων της αρμόδιας Υπη ρεσίας και οι αιτήσεις για επανεξέταση κτιρίων είναι εμπρόθεσμες, εφόσον υποβάλλονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής Απόφασης από τον ενδιαφερόμενο. Τα πορίσματα των

12 25260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενστάσεων για χαρακτηρισμό, χρήση και διαστάσεις κτισμάτων θεωρούνται τελεσίδικα και δεν επιδέχονται άλλη ένσταση. 5. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτη σίας (π.χ. οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 κλπ) για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου απαιτείται η προσκόμιση δηλώσεων του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη και δύο μαρτύρων για 20ετή νομή. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και πρόσφατο (τελευταίου διμήνου) αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο. 6. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα προσκομίζονται με βε βαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής εφόσον ο δηλών δεν προσέρχεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία. 7. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια του πληγέντος κτίσματος και απαιτείται Βεβαίωση του Δασαρχείου όπως προαναφέρθηκε, η Βεβαίωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με Βεβαίωση από την Πολε οδομία στις περιπτώσεις που μπορεί να βεβαιωθεί ότι το πληγέν κτίσμα βρίσκεται α) εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή β) εντός νομίμως υφιστάμενου προ του έτους 1923 οικι σμού ή γ) εντός των ορίων οικισμού μέχρι 2000 κατοίκους οριοθετημένου σύμφωνα με το Π.Δ (Φ.Ε.Κ. 181Δ ). 8. Στις περιπτώσεις μεταφοράς της Δ.Κ.Α. σε άλλη περιοχή ή θέση η «Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής Ανακατασκευής ή Αυτοστέγασης» θα χορηγείται μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης του παλαιού κτίσματος (ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του κτίσματος) και την έκδοση από την Υπηρεσία της σχετικής Βεβαίωσης κατεδάφισης. 9. Στις περιπτώσεις κατεδαφιστέων κτισμάτων η Έγκριση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για ανακατασκευή στην ίδια θέση θα χορηγείται μετά την κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος η οποία θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία και θα εκδίδεται η σχετική Βεβαίωση. 10. Στις περιπτώσεις κτισμάτων που έχουν κριθεί ως κτίσματα δομημένα από ευτελή υλικά ή ασύμφορα επι σκευής και αυτά ανακατασκευάζονται στην ίδια θέση, η κατεδάφιση του πληγέντος ακινήτου θα πραγματοποιεί ται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την χορήγηση της α δόσης. Η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία και θα εκδίδεται η σχετική Βεβαίωση. Επισημαίνεται ότι θα επιβάλλονται στους δικαιούχους, οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις οικείες Κ.Υ.Α. εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος. Σε κάθε περίπτωση πριν από την χορήγηση της τε λευταίας δόσης της Δ.Κ.Α. απαιτείται η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009 Αρ. πρωτ. οικ 4474 /A321 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009 Αρ. πρωτ. οικ 4474 /A321 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγρ/σμού & Πληρ/κής Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (ΥΑΣ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1551 21 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ / 5381 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ε1-9ΜΩ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 28 / 8 / 2013 Αρ. Πρωτ.:οικ 3667 /A321

ΑΔΑ: ΒΛ9Ε1-9ΜΩ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 28 / 8 / 2013 Αρ. Πρωτ.:οικ 3667 /A321 ΒΛ9Ε1-9ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΒΛΓ21-ΙΞ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. πρωτ. οικ /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΒΛΓ21-ΙΞ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. πρωτ. οικ /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (ΥΑΣ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23167 6 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 2464/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41507 28 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4225 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5978/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29441 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2820 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3165 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42945 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4283 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 6116/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘΞ-Π7Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 30 Μαΐου 2017 Αρ. Πρωτ. : ΔΑΕΦΚ/οικ /A321

ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘΞ-Π7Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 30 Μαΐου 2017 Αρ. Πρωτ. : ΔΑΕΦΚ/οικ /A321 ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘΞ-Π7Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 7Χ5Η465ΧΘΞ-Σ3Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Γ1-ΓΘΕ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: οικ 4378 /A321

ΑΔΑ: Β43Γ1-ΓΘΕ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: οικ 4378 /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22525 6 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2059 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3057/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 456 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 1578/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για ανακατασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2867 12 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 4690 /Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4331-ΜΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4331-ΜΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4331-ΜΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ.: 1284/Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού & Πληροφορικής (Α) Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2797 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 21161/20 8 2008 κοινής υπουργικής απόφασης Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 3 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 2792/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΒΛ1Β1-Π6Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ.: 5297/Π.Ε./Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4294 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2550 25 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5101/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2811 22 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 5454/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 400 19 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 537/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες : Ν. Καρπούζου Τηλέφωνο : Fax :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες : Ν. Καρπούζου Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/39/Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Σχετ. : 20, 2799, 3083 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4AΘΣ1-Γ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4AΘΣ1-Γ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτο στέγαση κτισμάτων που επλήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3180 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 363 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 8 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 1590/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3332 13 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ 4889/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1112/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημέρωση γιά τούς σεισμοπλήκτους

Ἐνημέρωση γιά τούς σεισμοπλήκτους 1 Ἐφημερίδα «Καρδαμᾶς» Ἐνημέρωση γιά τούς σεισμοπλήκτους ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑ Ποιές Περιοχές τῆς Ἠλείας ἐκηρύχθησαν σεισμόπληκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία για την κρίση των ασύµφορων για επισκευή κτισµάτω επλήγησαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία για την κρίση των ασύµφορων για επισκευή κτισµάτω επλήγησαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα, 26 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:οικ. 7280/Β 53γ Τµήµα Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ: 9989/Α32 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχετ.: 9842, 8984 ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 400 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 5376/Α32/04 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχετ.: 4545/04 ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Αρ. Πρωτ.: 5376/Α32/04 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχετ.: 4545/04 ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 17 Μαρτίου 2005 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5376/Α32/04 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχετ.: 4545/04 ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού (Α) Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 506 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευ κολύνσεων για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιδότηση Ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγα σης σεισμόπληκτων κατοίκων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\οικ 6978.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\οικ 6978.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2006 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ.:οικ. 6978/Α32 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού (α) Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34711 1 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3026 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 0000811/2017 Τροποποίηση της υπ αριθ.20725/β979/10-5-2011 (Β 1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 (Α 17)». ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2012 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευ κολύνσεων για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατική οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζηµιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007.

Συµπληρωµατική οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζηµιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007. Συµπληρωµατική οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζηµιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Ε33/398/1-11-2007 ΣΧΕΤ. : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ21-39Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 67ΤΡ465ΧΘΞ-ΚΣ0. Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/1732/Α36 Σχ.: 1330

ΑΔΑ: 67ΤΡ465ΧΘΞ-ΚΣ0. Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/1732/Α36 Σχ.: 1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΑΧΦ465ΧΘΞ-33Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: 7ΑΧΦ465ΧΘΞ-33Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΟΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΟΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε,ΥΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2000 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ.: 8427/ΤΠ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 19 Νοεµβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/6940 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 416 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26851 11 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2473 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2894/Α325 Σχετ.: 1976,1768,1645,1530 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6941 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 806 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/4734/2016/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 450 2 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκασπκή απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 98 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2122 31 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΟ034653ΟΞ-Ξ1Γ. Αθήνα 9 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/οικ /Α36

ΑΔΑ: ΨΟ034653ΟΞ-Ξ1Γ. Αθήνα 9 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/οικ /Α36 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΘ1-3Θ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΛΘ1-3Θ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ ΕΡΓΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΜΟΠΛΗΚΣΨΝ (Τ.Α..) ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΜΟΤ & ΠΛΗΡ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την απο κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 120 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20259 13 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/89/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα