ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου και της Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κας Κατσέλη, εγκρίθηκε η εφαρµογή του Προγράµµατος «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορεύµατος και υπηρεσιών». Στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράµµατος, το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) θα εγγυάται µεγάλο µέρος των δανείων που συνάπτουν οι Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ) και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ) µε τις τράπεζες, διασφαλίζοντας παράλληλα χαµηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή µηδενικών εξασφαλίσεων και οµαλό τρόπο αποπληρωµής των δανείων. Επιλέξιµες για το Πρόγραµµα θεωρούνται οι νέες δανειακές συµβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από τις ΜΕ/ΠΜΕ στις δανειοδοτούσες τράπεζες από 13/5/2010 µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού (700 εκ. ευρώ), και µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων από τις ενδιαφερόµενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες την 31/8/2011. Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Επιλέξιµες θεωρούνται υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες ΜΕ και ΠΜΕ, οιασδήποτε µορφής (ατοµικές, ΟΕ, EE, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουµένων βιβλίων του ΚΒΣ που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της δανειακής σύµβασης ή θα απασχολήσουν για τις υπό σύσταση, λιγότερους από 50 εργαζόµενους (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης, δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, ο προβλεπόµενος πρώτος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 10 εκατ. ευρώ. Εξαιρούνται και συνεπώς δεν είναι επιλέξιµες: Όσες επιχειρήσεις δεν είναι ανεξάρτητες σύµφωνα µε τον Ορισµό της Ε.Κ. 361/2003. Σε όσες έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησης τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας. Όσες χαρακτηρίζονται προβληµατικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών για τις προβληµατικές επιχειρήσεις EE C244/ Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης µέσω της Α' Φάσης του Προγράµµατος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω και έχουν λάβει την έγκριση

2 της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξη τους στην Β' Φάση του Προγράµµατος «Εγγύηση ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ». Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυηµένο από το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. δάνειο και εµφανίζουν κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης ληξιπρόθεσµες οφειλές στην αποπληρωµή του δανείου αυτού. Εξαιρούνται επιπλέον: Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ου και 2 ου βαθµού, οι ηµοτικές και ηµόσιες Επιχειρήσεις, οι ηµόσιοι Οργανισµοί. Οι ΜΕ/ΠΜΕ του Χρηµατοπιστωτικού και Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕ ΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛ Ε κ.λπ.). Τα Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, σύλλογοι, όµιλοι κ.λπ.). Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Ειδικότερα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες νοούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2238/94 (Φορολογία Εισοδήµατος). Επιλέξιµες ραστηριότητες Η υποβολή της αίτησης και ο έλεγχος της επιλεξιµότητας της δραστηριότητας της επιχείρησης θα γίνεται µε βάση τον ΚΑ Επιλέξιµες είναι επιχειρηµατικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τοµέων της οικονοµίας, εκτός αυτών που εξαιρεί ο Κανονισµός ΕΚ 1998/2006. Επιλέξιµες απάνες Επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται αυτές που πραγµατοποιούνται µετά την 13/5/2010. Επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που καλύπτονται, από νόµιµα παραστατικά επί πιστώσει του ΚΒΣ (Τιµολόγια Πώλησης - ελτία Αποστολής, Τιµολόγια Πώλησης, συνοδευόµενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα ελτία Αποστολής), λοιπά νόµιµα παραστατικά, προσφορές/προτιµολόγια σε ισχύ, µε ηµεροµηνία έκδοσης έως και 60 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί µετά την 13/5/2010. Με το παρόν πρόγραµµα καλύπτονται δαπάνες αγοράς, πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών. Ειδικότερα: Εµπορεύµατα: τα υλικά αγαθά που αποκτώνται από την ΜΕ/ΠΜΕ µε σκοπό να µεταπωλούνται στην κατάσταση που αγοράζονται. Πρώτες ύλες: τα υλικά αγαθά που η ΜΕ/ΠΜΕ αποκτά µε σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία ή συναρµολόγηση τους για την παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων. Επίσης, για τις ανάγκες του Προγράµµατος, ως πρώτες ύλες νοούνται και τα Υλικά συσκευασίας, τα Αναλώσιµα υλικά, τα Είδη συσκευασίας και οι Υπηρεσίες. Μη επιλέξιµες απάνες και µη επιλέξιµα Παραστατικά: απάνες σχετικές µε πάγια στοιχεία της ΜΕ/ΠΜΕ (πχ. άυλα, εξοπλισµός, µηχανήµατα, οικόπεδα, ακίνητα, κλπ). Ο ΦΠΑ, τα τέλη και οι λοιποί φόροι.

3 Νόµιµα παραστατικά, τα οποία εκδίδονται από συνδεδεµένες και γενικότερα µη ανεξάρτητες, µε την αιτούσα ΜΕ/ΠΜΕ επιχειρήσεις. Παραστατικά που δεν εξοφλούνται στα σύνολο τους συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Επιλέξιµες Μορφές ανείων Το Πρόγραµµα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης µε σκοπό την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών. Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι ευρώ και το ανώτατο σωρευτικά επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση, ανά ΜΕ/ΠΜΕ είναι ευρώ. Συγκεκριµένα, παρέχεται εγγύηση σε όλες τις νέες συµβάσεις τραπεζικών δανείων για τα οποία ισχύουν αθροιστικά πλέον των ανωτέρω τα κάτωθι: Η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι 6 έτη µε διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία καταβάλλεται µόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου. Για δάνεια έως ευρώ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ME/ΠΜΕ. Για δάνεια άνω των ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις. Στην περίπτωση που παρέχονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις αυτές δεν µπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου. Αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης µε εξαµηνιαία συχνότητα πληρωµής δόσεων κεφαλαίου και εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό (δηλαδή εκτοκισµό κάβε 30/06 και 31/12). Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε EURIBOR 6 µηνών µονάδες βάσης (6,00%) κατ ανώτατο όριο. Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, µέσω Τράπεζας, έως 6 αιτήσεις, καθ' όλη την διάρκεια του προγράµµατος και για διαφορετικά κάθε φορά παραστατικά, εφόσον o διαθέσιµος προϋπολογισµός του Προγράµµατος δεν έχει εξαντληθεί, και µέχρι του σωρευτικού ανώτατου ποσού δανείου ευρώ ανά ΜΕ/ΠΜΕ. Οι δανειακές συµβάσεις πρέπει να ενεργοποιούνται, δηλαδή να γίνεται η εφάπαξ εκταµίευση του δανείου και καταβολή του ποσού από την Τράπεζα µε δίγραµµη επιταγή απ' ευθείας στους προµηθευτές των ΜΕ/ΠΜΕ, το αργότερο εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Έναρξη Ισχύος, ιάρκεια της Εγγύησης και Ποσοστό Κάλυψης Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της εκταµίευσης του δανείου και της ταυτόχρονης κατάθεσης της προµήθειας (2,1% επί του δανείου) από την επιχείρηση σε λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης ανέρχεται σε 80%. είτε τον Οδηγό του Προγράµµατος «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών» Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αµαλίας 26 Αθήνα , τηλ , καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

4 Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων για την κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ Στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράµµατος, το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) θα εγγυάται µεγάλο µέρος των δανείων που συνάπτουν οι Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ) και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ) µε τις τράπεζες, διασφαλίζοντας παράλληλα χαµηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή µηδενικών εξασφαλίσεων και εύκολο τρόπο αποπληρωµής των δανείων. Επιλέξιµες για το Πρόγραµµα θεωρούνται οι νέες δανειακές συµβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από τις ΜΕ/ΠΜΕ στις δανειοδοτούσες τράπεζες µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού (700 εκ. ευρώ), και µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων από τις ενδιαφερόµενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες την 31/10/2010. Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Επιλέξιµες θεωρούνται οι υφιστάµενες ΜΕ και ΠΜΕ, οιασδήποτε µορφής (ατοµικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.), ανεξαρτήτου κατηγορίας τηρούµενων βιβλίων του ΚΒΣ, που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της δανειακής σύµβασης, λιγότερους από 50 εργαζόµενους (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης, δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Έχουν υποχρεώσεις προς ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία κατά την ηµεροµηνία προσφυγής τους στις ΟΥ και στα Ασφαλιστικά Ταµεία. Έχουν ηµεροµηνία έναρξης εργασιών στην ΟΥ έως 31/12/2009. Εξαιρούνται και συνεπώς δεν είναι επιλέξιµες: Όσες επιχειρήσεις δεν είναι ανεξάρτητες σύµφωνα µε τον Ορισµό της Ε.Κ. 361/2003. Σε όσες έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησης τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας. Όσες χαρακτηρίζονται προβληµατικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών για τις προβληµατικές επιχειρήσεις EE C244/ Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης µέσω της Α' Φάσης του Προγράµµατος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω και έχουν λάβει την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξη τους στην Β' Φάση του Προγράµµατος «Εγγύηση ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ». Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυηµένο από το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. δάνειο και εµφανίζουν κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης ληξιπρόθεσµες οφειλές στην αποπληρωµή του δανείου αυτού. Εξαιρούνται επιπλέον:

5 Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ου και 2 ου βαθµού, οι ηµοτικές και ηµόσιες Επιχειρήσεις, οι ηµόσιοι Οργανισµοί. Οι ΜΕ/ΠΜΕ του Χρηµατοπιστωτικού και Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕ ΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛ Ε κ.λπ.). Τα Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, σύλλογοι, όµιλοι κ.λπ.). Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Ειδικότερα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες νοούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2238/94 (Φορολογία Εισοδήµατος). Επιλέξιµες ραστηριότητες Η υποβολή της αίτησης και ο έλεγχος της επιλεξιµότητας της δραστηριότητας της επιχείρησης θα γίνεται µε βάση τον ΚΑ Επιλέξιµες είναι επιχειρηµατικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τοµέων της οικονοµίας, εκτός αυτών που εξαιρεί ο Κανονισµός ΕΚ 1998/2006. Επιλέξιµες Μορφές ανείων Το Πρόγραµµα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης µε σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ σε ΟΥ και σε Ασφαλιστικά Ταµεία κατά την ηµεροµηνία προσφυγής τους για βεβαίωση οφειλών µετά την έγκριση του Προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι για την υπογραφή δανειακής σύµβασης και για την εκταµίευση του δανείου δεν είναι προαπαιτούµενη στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος η προσκόµιση φορολογικής και/ή ασφαλιστικής ενηµερότητας σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι ευρώ και το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι ευρώ. Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ/ΠΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό απασχολούµενων στην επιχείρηση και συγκεκριµένα διαµορφώνεται ως εξής: ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΙΟΥ Από 0 έως και 4, ευρώ 5 έως και 19, ευρώ 20 έως και 49, ευρώ Συγκεκριµένα, παρέχεται εγγύηση σε όλες τις νέες συµβάσεις τραπεζικών δανείων για τα οποία ισχύουν αθροιστικά πλέον των ανωτέρω τα κάτωθι: Η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι 6 έτη µε διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία καταβάλλεται µόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου. Για δάνεια έως ευρώ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ ΠΜΕ. Για δάνεια άνω των ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις. Στην περίπτωση που παρέχονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις αυτές δεν µπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου. Αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης µε εξαµηνιαία συχνότητα πληρωµής δόσεων κεφαλαίου και εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό (δηλαδή εκτοκισµό κάβε 30/06 και 31/12). Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε EURIBOR 6 µηνών µονάδες βάσης (6,00%) κατ ανώτατο όριο.

6 Κάθε επιχείρηση υποβάλει µία αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραµµα και θα αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων της προς ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία. Στην περίπτωση που οι οφειλές προς τις ΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταµεία υπερβαίνουν το ποσό του δανείου τότε θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όσο το δυνατόν περισσότερες οφειλές και να ρυθµίζονται οι υπόλοιπες. Αυτό σηµαίνει ότι δεν γίνεται αναλογική περικοπή των υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το ποσό του δανείου. Τα ανωτέρω θα αποτελούν αντικείµενο συνεννόησης µεταξύ ΜΕ/ΠΜΕ και Τράπεζας. Οι δανειακές συµβάσεις ενεργοποιούνται, δηλαδή γίνεται η εφάπαξ εκταµίευση του δανείου και καταβολή του ποσού µε δίγραµµη επιταγή στις ΟΥ ή/και στα Ασφαλιστικά Ταµεία, το αργότερο εντός µηνός από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η ΜΕ/ΠΜΕ οφείλει να προσκοµίσει στην τράπεζα, εντός µηνός από την ηµεροµηνία έκδοσης της δίγραµµης επιταγής, ενηµερότητα ή σχετική ρύθµιση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της τόσο από τη ΟΥ όσο και από τα Ασφαλιστικά Ταµεία υπέρ των οποίων έγινε η καταβολή του δανείου σύµφωνα µε τον σκοπό του δανείου και η τράπεζα να την τηρεί στον δανειακό φάκελο. Έναρξη Ισχύος, ιάρκεια της Εγγύησης και Ποσοστό Κάλυψης Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της εκταµίευσης του δανείου και της ταυτόχρονης κατάθεσης της προµήθειας (1,5% επί του δανείου) από την επιχείρηση σε λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης ανέρχεται σε 80%. είτε τον Οδηγό του Προγράµµατος «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων για την κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ» Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αµαλίας 26 Αθήνα , τηλ , καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πράσινη Επιχείρηση 2010 Σκοπός του Προγράµµατος Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µεταποιητικών επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

7 Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική δραστηριότητα. Η συµµόρφωση επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. ικαιούχοι Όροι & Προϋποθέσεις Επιλέξιµοι θεωρούνται όλοι οι τύποι µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008 που κατά τη χρήση του 2009 και την προηγούµενη αυτής χρήση 2008 απασχολούσαν 0 έως 50 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Για το παρόν Πρόγραµµα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει 3 πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις. Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία) καθώς και οι ατοµικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας, µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α που αντιστοιχούν σε µεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί ), όπως επίσης και οι κωδικοί και του τοµέα υπηρεσιών, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της µονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος, ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας εκτός από τις επιχειρήσεις µε δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισµό de minimis. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. Επιπλέον Προϋποθέσεις Η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική. Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009). Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόµιµα έχοντας στην επωνυµία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους ή σχετικό απαλλακτικό (για τις επιλέξιµες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόµιµη λειτουργία τους). Επιλέξιµες Ενέργειες ιαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων Παρακολούθηση εκποµπών ρύπων Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών Ανάκτηση/εξοικονόµηση ενέργειας και ύδατος Ενσωµάτωση προτύπων Ανάπτυξη υποδοµών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών Επιλέξιµες απάνες ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού

8 Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών) Προµήθεια λογισµικού απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. απάνες δοκιµών και επαληθεύσεων από εργαστήρια. Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις) Αµοιβές συµβούλων Ως χρόνος έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο Πρόγραµµα. Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου Στο πλαίσιο της Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από έως ευρώ. Ποσοστό Χρηµατοδότησης Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για το Νοµό Κυκλάδων). Ύψος ηµόσιας απάνης Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό δηµόσιας δαπάνης 30 εκατ. ευρώ. Υποβολή Προτάσεων Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 25/5/2010 και µέχρι 18/6/2010 µέσω των δικτυακών τόπων και Πράσινες Υποδοµές 2010 Σκοπός του Προγράµµατος Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: Ο προσανατολισµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας στο τοµέα της απορρύπανσης βιοµηχανικών αποβλήτων. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µµεταποιητική δραστηριότητα. Η κάλυψη του ελλείµµατος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Η επέκταση της δυναµικότητας της βιοµηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλικών. Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. ικαιούχοι Όροι & Προϋποθέσεις

9 Στο Πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες και νεοσυσταθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής. Για το παρόν Πρόγραµµα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει 3 πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις. Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία) µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α , όπως αυτοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της µονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας: 37: Επεξεργασία λυµάτων 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 39: ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. Επιπλέον Προϋποθέσεις Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, να µην είναι προβληµατικές. Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007,2008 και 2009). Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν Νόµιµα έχοντας στην επωνυµία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητας τους ή σχετικό απαλλακτικό (για τις επιλέξιµες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόµιµη λειτουργία τους). Επιλέξιµες Ενέργειες Οι κύριες επιλέξιµες ενέργειες, εκ των οποίων µία τουλάχιστον πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Συλλογή Μεταφορά Μεταφόρτωση Προσωρινή αποθήκευση Επεξεργασία Επίσης, δευτερεύουσες επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν: Παρακολούθηση εκποµπών ρύπων Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών προτύπων/συστηµάτων Επιλέξιµες απάνες Ανέγερση/επέκταση/διαµόρφωση κτιρίων Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών)

10 Προµήθεια λογισµικού απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής ιαχείρισης. απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια. Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις) Αµοιβές συµβούλων Ως χρόνος έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο Πρόγραµµα. Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου Στο πλαίσιο της Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από έως ευρώ. Ποσοστό Χρηµατοδότησης Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης καθορίζεται από το µέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Όσον αφορά το Νοµό Κυκλάδων: Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ύψος ηµόσιας απάνης Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό δηµόσιας δαπάνης 30 εκατ. ευρώ. Υποβολή Προτάσεων Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 25/5/2010 και µέχρι 18/6/2010 µέσω των δικτυακών τόπων και Ένδυση και Υπόδηση Νέες Προοπτικές (αναµένεται) Πρόκειται για κλαδικά στοχευµένη δράση, η οποία ενισχύει την προβολή των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, αναπροσανατολίζει την εγχώρια µεταποιητική δραστηριότητα και παραδοσιακούς κλάδους προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και δίνει κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτοµίας. Προϋπολογισµός ηµόσιας απάνης: 15 εκατ. ευρώ Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου: από έως ευρώ για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, και από έως ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις ικαιούχοι: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και ατοµικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρµατος, απασχολούν µέχρι 250 εργαζόµενους και έχουν τζίρο µικρότερο από 50 εκατ. ευρώ ηµόσια Επιχορήγηση ανά Γεωγραφική Ζώνη: 30% - 35% - 40% για µεσαίες επιχειρήσεις, και 35% - 40% - 45% για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις Ωφελούµενες Επιχειρήσεις: περισσότερες από 350

11 Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες (αναµένεται) Με τη δράση αυτή, προωθείται ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισµός της παραγωγικής διαδικασίας, η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, η λειτουργία των επιχειρήσεων µε µεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη της καινοτοµίας, η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Προϋπολογισµός ηµόσιας απάνης: 200 εκατ. ευρώ Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου: από έως ευρώ ικαιούχοι: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ατοµικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµοί, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης, απασχολούν µέχρι 50 εργαζόµενους και έχουν τζίρο µικρότερο από 10 εκατ. ευρώ ηµόσια Επιχορήγηση: 35% - 40% - 45%, ανά γεωγραφική ζώνη Ωφελούµενες Επιχειρήσεις: περισσότερες από Εξοικονόµηση κατ' Οίκον (αναµένεται) Στα τέλη Ιουνίου αναµένεται η έναρξη του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ' Οίκον», όπως ανακοίνωσε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρµπίλη. Το πρόγραµµα, συνολικού προϋπολογισµού 200 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης, µέσω: 1. ανείου µε επιδότηση επιτοκίου 2. Άµεσης επιχορήγησης 30% % επιχορήγησης του κόστους της ενεργειακής επιθεώρησης και έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδηµα µέχρι ευρώ Περιγραφή Ωφελούµενοι Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει δύο Υποπρογράµµατα: Υποπρόγραµµα Α άνεια µε επιδότηση επιτοκίου: Θα µπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα ευρώ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα ευρώ. Υποπρόγραµµα Β Απευθείας επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού: Θα µπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών εφόσον το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα ευρώ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα ευρώ. Σηµειώνεται ότι δίνεται ως επιπλέον κίνητρο στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας (ενιαίο κτήριο), η δυνατότητα απευθείας επιχορήγησης (Υποπρόγραµµα Β) µε τους περιορισµούς εισοδήµατος του Υποπρογράµµατος Α. Μπορούν να συµµετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω περιορισµοί εισοδήµατος ικανοποιούνται από τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών. Προϋπόθεση για την συµµετοχή στο πρόγραµµα θα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. Οι δυνητικοί ωφελούµενοι του προγράµµατος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση, το πιστοποιητικό της οποίας θα αποτελεί απαιτούµενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραµµα. Με τη λήξη

12 των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση µε βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας. Το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων θα είναι επιλέξιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραµµα. Επιλέξιµες Παρεµβάσεις Οι επιδοτούµενες παρεµβάσεις εργασίες θα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και ενδεικτικά, δύναται να είναι οι παρακάτω: 1. Τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων/κουφωµάτων (δύναται να συµπεριλαµβάνονται εξωτερικά καλύµµατα παντζούρια, ρολά). 2. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης δώµατος/στέγης κελύφους. 3. Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα/λέβητα µε καινούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή συστήµατος που κάνει χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 4. Λοιπές προτεινόµενες παρεµβάσεις που αφορούν σε σύστηµα αντιστάθµισης στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασµό µε αυτονοµία θέρµανσης, µόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακούς συλλέκτες, κλπ. Επιλέξιµες Κατοικίες Στο πλαίσιο του προγράµµατος επιδοτούνται παρεµβάσεις σε κατοικίες που ικανοποιούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Μονοκατοικίες/Πολυκατοικίες ως ενιαίο κτήριο/µεµονωµένα διαµερίσµατα υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστηµα θέρµανσής τους. Φέρουν οικοδοµική άδεια πριν την 01/01/1980. Βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης ευρώ/τ.µ. Χρήση κύριας και όχι εξοχικής κατοικίας. Για την περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα πρέπει το κριτήριο να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαµερισµάτων. Σηµειώνεται ότι δεν µπορούν να είναι επιλέξιµες παρεµβάσεις σε τµήµατα του κτηρίου που δεν χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο ισόγειο κτηρίου ή διαµέρισµα που χρησιµοποιείται ως επαγγελµατική στέγη). Βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης να έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της και οι αιτούµενες παρεµβάσεις να οδηγούν σε αναβάθµιση κατά τουλάχιστον µια ενεργειακή κατηγορία. Ανώτατος Επιλέξιµος Προϋπολογισµός Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τα ευρώ. Αξιολόγηση Προτάσεων Η ετήσια Εξοικονοµούµενη Ενέργεια (kwh) ανά τ.µ. προς το κόστος παρέµβασης θα αποτελεί κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Η κατάταξη θα γίνεται ανά Υποπρόγραµµα σε επίπεδο Περιφέρειας. Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις που αφορούν σε πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο θα λαµβάνουν προσαύξηση στη συγκριτική αξιολόγηση. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε..)

13 Ειδικό τετραετές πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων Προϋπολογισµός: 500 εκατ. ευρώ Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασµό ΙΚΑ-ΟΑΕ. Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων), για ακαθάριστες αποδοχές µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ: Για τους «κοινούς» άνεργους, 100% για το πρώτο έτος, 75% για το δεύτερο έτος, 50% για το τρίτο και 25% το τέταρτο έτος. Για τους νέους έως 30 ετών, τους ανέργους που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται µέχρι ηµέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεµελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις γυναίκες µακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών, τους πολύτεκνους/νες και τρίτεκνους/νες καθώς και τους αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών, τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε 100% για το πρώτο και το δεύτερο έτος και 50% για το τρίτο και το τέταρτο έτος. Ειδικό διετές πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων Προϋπολογισµός: 170 εκατ. ευρώ Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας. Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων), για ακαθάριστες αποδοχές µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ: Για τους «κοινούς» άνεργους, 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο έτος. Για τους νέους έως 30 ετών και τις λοιπές ειδικές οµάδες (όπως παραπάνω), τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε 80% για το πρώτο έτος και 80% για το δεύτερο έτος. Και στα 2 ανωτέρω προγράµµατα: ίνεται προτεραιότητα σε µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτοµα, και στους τοµείς της πράσινης οικονοµίας. Επιβάλλεται 1 πρόσθετο έτος υποχρεωτικής απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν µειώσει το προσωπικό τους λόγω απόλυσης τους τελευταίους 6 µήνες. εν υπάγονται ένας αριθµός από δραστηριότητες (νυχτερινά κέντρα, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης). Πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελµατιών, γυναικών ηλικίας ετών Προϋπολογισµός: 96 εκατ. ευρώ Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας.

14 Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 µήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται στα ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες µε δικαίωµα επιδότησης ανεργίας που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόµους κλάδους και ιδιαίτερα της πράσινης οικονοµίας. Πρόγραµµα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Το πρόγραµµα αφορά στην επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, µε την επιχορήγηση µέρους του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών Στο πρόγραµµα µπορούν να υπαχθούν οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: ιαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, Βεβαίωση εποχικής λειτουργίας από τον οικείο φορέα. Απασχολούν και επαναπροσλάβουν τουλάχιστον τον ίδιο αριθµό προσωπικού που απασχολούσαν κατά το Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για κάθε µήνα και έως 2 µήνες συνολικά και αποδίδεται µέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ-ΟΑΕ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό διάστηµα µέχρι 2 µήνες και συγκεκριµένα από 1/4/2010 έως 31/10/2010 εξαιρουµένου του διαστήµατος από 1/6/2010 έως 30/9/2010. Πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελµατιών (ΝΕΕ) Νέων Επιστηµόνων, µε το διακριτικό τίτλο «Πρόγραµµα Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών Νέοι Επιστήµονες έτους 2009» Στόχος του προγράµµατος είναι η ενθάρρυνση, µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης νέων επιστηµόνων (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι και µηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών και Πολυτεχνικών Σχολών) οι οποίοι αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελµά τους. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία καθορίζεται στα ευρώ. Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία - νέο επιστήµονα που εντάσσεται στο πρόγραµµα ορίζεται σε 12 µήνες από την απόφαση υπαγωγής στο πρόγραµµα. Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων & Φορέων του Ιδιωτικού & ηµόσιου Τοµέα για την Πρόσληψη Επιδοτουµένων Ανέργων

15 Το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση 25 ηµερών το µήνα είναι ίσο µε το µηνιαίο ποσό του επιδόµατος ανεργίας που δικαιούται ο άνεργος. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση µε το χρονικό διάστηµα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούµενος άνεργος στην επιχείρηση και το φορέα. ικαιούχοι: Επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα που δεν παρουσιάζουν µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας Πρόγραµµα Νέων «Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία» Ο Ο.Α.Ε.. καλύπτει εξ ολοκλήρου την αµοιβή του νέου εργαζόµενου αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη. ικαιούχοι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., φορείς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, Ν.Π.Ι.., Ν.Π... δηµόσιες υπηρεσίες που υπάγονται στο νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα