LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015"

Transcript

1 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ 3 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2015 ΜΔΥΡΗ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 9-31 ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΑΣΟΜΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 32 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2015 ΜΔΥΡΗ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

3 ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 34 2

4 ΓΙΔΘΝΗΣ ΔΛΔΓΚΤΙΚΗ ΑΔΟΔΛ INTERNATIONAL Certified & Registered Auditors A.E. ΑΡ.ΜΑ.Δ /01/Β/93/464, ΑΜ ΣΟΔΛ 111, ΑΦΜ Company Reg. Number: 29580/01/B/93/464. SOEL Reg. Number: 111. VAT: EL Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο Πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο LAVIPHARM ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ, ΥΖΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Δηζαγσγή Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο LAVIPHARM Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθψλ, Υεκηθψλ θαη Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ, ηεο 31εο Μαξηίνπ 2015 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ηξηκεληαίαο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηξηκεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Ν. 3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. Δύξνο Δπηζθόπεζεο Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. πκπέξαζκα Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. Έκθαζε Θεκάησλ Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: 1) ηε ζεκείσζε 1 ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο φπνπ αλαθέξνληαη νη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε Καζαξή Θέζε θαηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2015 είλαη κηθξφηεξε απφ ην 50% ηνπ Μεηνρηθνχ ηνπο Κεθαιαίνπ ή θαη αξλεηηθή. 2) ηε ζεκείσζε 1.1 ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο φπνπ αλαθέξνληαη ηα πξαγκαηνπνηεζέληα κέρξη ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γεγνλφηα φζνλ αθνξά ζηελ ελνπνηνχκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία Lavipharm Corp (Ζ.Π.Α.). Καηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2015, ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ. Ζ απεηθνληζζείζα αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο εμεχξεζεο λέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. Ζ έθβαζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο δελ κπνξεί, θαηά ηελ παξνχζα θάζε, λα πξνζδηνξηζηεί θαη, θαηά ζπλέπεηα, ελδερφκελεο επηπηψζεηο δελ έρνπλ απεηθνληζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 3

5 ΓΙΔΘΝΗΣ ΔΛΔΓΚΤΙΚΗ ΑΔΟΔΛ INTERNATIONAL Certified & Registered Auditors A.E. ΑΡ.ΜΑ.Δ /01/Β/93/464, ΑΜ ΣΟΔΛ 111, ΑΦΜ Company Reg. Number: 29580/01/B/93/464. SOEL Reg. Number: 111. VAT: EL ) ηε ζεκείσζε 1.2 ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην ζχλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο LAVIPHARM ACTIVE SERVICES έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ. Οη ζπλζήθεο απηέο καδί κε ηα άιια ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή ακθηβνιία σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηεο LAVIPHARM ACTIVE SERVICES λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 4) ηε ζεκείσζε 1.3 ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην ζχλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο LAVIPHARM Limited έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ. Οη ζπλζήθεο απηέο καδί κε ηα άιια ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή ακθηβνιία σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηεο LAVIPHARM Limited λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ην ζπκπέξαζκά καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 ηξηκεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Αζήλα, 29 Μαΐνπ 2015 Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ - ΛΟΓΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΖΡ. ΒΑΡΛΑΜΖ ΑΜ ΟΔΛ ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ Παηεζίσλ 81 & Υεχδελ Σ.Κ , Αζήλα Α.Μ..Ο.Δ.Λ

6 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΖΜ. 01/01/ /03/ /01/ /03/2014 Κχθινο εξγαζηψλ 5, Κφζηνο πσιήζεσλ (3.211) (2.858) Μηθηά απνηειέζκαηα Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 6, Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (2.026) (2.293) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7 (1.908) (1.569) Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 7 (863) (654) Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 6,20 (257) (199) Λεηηνπξγηθά θέξδε (δεκίεο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ θαη θόξσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (2.315) (1.879) Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (2.303) (1.867) Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (1.567) (1.236) Φφξνο εηζνδήκαηνο (16) Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (1.447) (1.252) Καηαλέκνληαη ζε: Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (930) (567) Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (517) (685) (1.447) (1.252) Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (6.432) 85 πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα (Α+Β) (7.879) (1.167) Καηαλέκνληαη ζε: Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (4.677) (517) Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (3.202) (650) (7.879) (1.167) Κέξδε /(Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή βαζηθά (ζε Δπξψ) (0,0182) (0,0111) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9-31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 5

7 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΖΜ. 31/3/ /12/2014 ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδπηηθά αθίλεηα Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 17(α) Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μεηνρηθφ θεθάιαην Γηαθνξά ππέξ ην άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κεηαηξνπή εθκεηαιιεχζεσλ εμσηεξηθνχ (6.729) (2.982) Απνηέιεζκα εηο λένλ ( ) ( ) ύλνιν (30.674) (25.997) Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (26.169) (22.967) ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (56.843) (48.964) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα Πξφβιεςε γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Πξνβιέςεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9-31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 6

8 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ πλαιιαγκαηηθέο Απνζεκαηηθό δηαθνξέο από Τπόινηπν Μεηνρηθό Λνηπά Ίδηεο Γηθαηώκαηα Τπέξ ην κεηαηξνπή Κεξδώλ / (Εεκηώλ) ύλνιν ύλνιν Κεθάιαην Απνζεκαηηθό Μεηνρέο Μεηνςεθίαο Άξηην εθκεηαιιεύζεσλ εηο λέν εμσηεξηθνύ Τπόινηπo 01/01/ ( ) (18.092) (14.964) Κέξδε / (Εεκηέο) ρξήζεσο κεηά απφ θ φξνπο (567) (567) (685) (1.252) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θ φξνπο Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά απφ αλαβαιιφκελνπο θ φξνπο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θ φξνπο (567) (517) (650) (1.167) Τπόινηπν 31/03/ ( ) (18.742) (16.131) Τπόινηπo 01/01/ (2.982) ( ) (25.997) (22.967) (48.964) Κέξδε / (Εεκηέο) ρξήζεσο κεηά απφ θ φξνπο (930) (930) (517) (1.447) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θ φξνπο (3.747) - (3.747) (2.685) (6.432) Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά απφ αλαβαιιφκελνπο θ φξνπο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θ φξνπο (3.747) (930) (4.677) (3.202) (7.879) Τπόινηπν 31/03/ (6.729) ( ) (30.674) (26.169) (56.843) Αλαινγία κεηνςεθ ίαο επί αθάιππησλ δεκηψλ ζπγαηξηθψλ Τπόινηπo 31/03/205, (αλακνξθσκέλo) (6.729) ( ) (30.674) (26.169) (56.843) ΔΠΔΞΖΓΖΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 1. Σα Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο αθνξνχλ : πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξψ (6 432), απφ κεηαηξνπή εθκεηαιιεχζεσλ εμσηεξηθνχ (ελνπνηνχκελεο εηαηξείαο Lavipharm Corp. (Ζ.Π.Α)). Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9-31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 7

9 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ Ταμιακές ροές από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες 31/3/ /3/2014 Κέξδε (Εεκίεο) πξν θφξσλ (1.567) (1.236) Αλ απξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο & δηαγξαθέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πξνβιέςεηο πλ αιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (1.433) (3) Απνηειέζκαηα (θέξδε θαη δεκίεο επελ δπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) Υξεκαηννηθνλ νκηθά έμνδα Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (250) (368) Μείσζε / (αχμεζε) πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ (956) 608 Μείσζε / (αχμεζε) ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 172 (365) (Μείσζε) / αχμεζε πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ (729) Μείνλ : Υξεκαηννηθνλ νκηθά έμνδα πιεξσζέλ ηα (229) (267) Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο ζε πξνζσπηθφ (62) (57) Καηαβεβιεκέλ νη θφξνη (32) (295) Καθαρές ροές από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες Ταμιακές ροές από επενδσηικές δραζηηριόηηηες Αγνξά ελ ζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (13) (92) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελ ζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ Γεζκεπκέλ εο θαηαζέζεηο (106) (4) Σφθνη εηζπξαρζέλ ηεο Καθαρές ροές από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (95) (70) Ταμιακές ροές από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες Αλ ηιεζέλ ηα δάλ εηα Δμνθιήζεηο δαλ είσλ (513) (1.421) Καθαρές ροές από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (198) (1.390) Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ζηα ηζνδχλ ακα 570 (1.387) Δπίδξαζε ζπλ αιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλ ακα (968) (70) Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλ ακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9-31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 8

10 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο Όκηινο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: LAVIPHARM A.E. (Μεηξηθή) Ζ εηαηξεία LAVIPHARM Α.Δ. είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία, έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ Φαξκαθεπηηθψλ, Υεκηθψλ θαη Καιιπληηθψλ πξντφλησλ θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ηελ 31 Μαξηίνπ 2015 ζε 157 άηνκα. LAVIPHARM HELLAS A.E. Ηδξχζεθε ην 1992 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαη κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (Παξαθάξκαθν). Απαζρνιεί 53 άηνκα (31/3/2015). LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. Ηδξχζεθε ην 1994 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ πνπ πσινχληαη ζε θαξκαθεία. Απαζρνιεί 11 άηνκα (31/03/2015). PHARMA PLUS Δμππεξέηεζε Φαξκαθείσλ Α.Δ. Ηδξχζεθε ην 2000 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα θαξκαθεία. Απαζρνιεί 15 άηνκα (31/3/2015). PHARMA LOGISTICS A.E. Ηδξχζεθε ην 2001 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Logistics. ηηο , έιεγε ε δηάξθεηα δηαθφξσλ ζπκβάζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο Pharmalogistcis AE κε πνιπεζληθέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, δπλάκεη ησλ νπνίσλ ε Pharmalogistics AE παξείρε ππεξεζίεο logistics ζηηο σο άλσ θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. Με ηε δηαθνπή ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ, επήιζε ζπξξίθλσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Pharmalogistics AE. ην πιαίζην απηφ, θαη γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή πφξσλ εληφο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, απνθαζίζηεθε ε κεηαθνξά/εθρψξεζε ησλ ελαπνκελνπζψλ ζπκβάζεσλ ηεο Pharmalogistics ζηε κεηξηθή Lavipharm AE, ε νπνία θαη ηηο εθηειεί πιένλ παξέρνληαο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Γελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ (31/3/2015). Ζ Γηνίθεζε ηεο κειεηά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο ζε ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. Ηδξχζεθε ην 2004 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ θαιιπληηθψλ. απαζρνιεί άηνκα (31/3/2015). Γελ ΤΠΟΟΜΙΛΟ LABORATOIRES LAVIPHARM S.A. Ο Τπνφκηινο Laboratoires Lavipharm S.A. απαζρνιεί 2 άηνκα (31/3/2015) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: LABORATOIRES LAVIPHARM S.A. (ΜΗΤΡΙΚΗ) Ηδξχζεθε ην 1990 κε έδξα ην Παξίζη Γαιιίαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ ηνπ Τπννκίινπ. 9

11 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 LAVIPHARM SRL Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2011 κε έδξα ζηελ Ηηαιία. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία θαξκαθεπηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ. Γελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ (31/3/2015). Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηε ζχλζεζε ηνπ Τπννκίινπ Laboratoires Lavipharm SA.: Τπνόκηινο LABORATOIRES LAVIPHARM Μέζνδνο Όλνκα Δηαηξείαο Δλνπνίεζεο Γξαζηεξηόηεηα % ζπκκεηνρήο ηελ 31/3/ /12/2014 Laboratoires Lavipharm S.A. (Μεηξηθή) Οιηθή Αλάπηπμε θαιιπληηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ 45,00% 45,00% Lavipharm Srl Οιηθή Τπεξεζίεο δηαλνκήο 95,00% 95,00% ΤΠΟΟΜΙΛΟ LAVIPHARM CORP. Ο Τπνφκηινο Lavipharm Corp.απαζρνιεί 3 άηνκα (31/3/2015) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: LAVIPHARM CORP. (ΜΗΤΡΙΚΗ) Ζ LAVIPHARM Corp. ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998 θαη έρεη έδξα ην New Jersey ζηελ Ακεξηθή. Ζ κφλε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε LAVIPHARM LABORATORIES Inc. LAVIPHARM LABORATORIES Inc. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996 κε έδξα ην New Jersey ζηελ Ακεξηθή. Ζ LAVIPHARM LABORATORIES Inc. είλαη έλα εξεπλεηηθφ θέληξν κε δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ πξντφλησλ ππφ αλάπηπμε. Αλαπηχζζεη ηα δηθά ηνπ πξντφληα θαη ζπλεξγάδεηαη κε θαξκαθεπηηθέο θαη βηνηερλνινγηθέο εηαηξείεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ κνξίσλ ηνπο. Ο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε θαξκαθεπηηθψλ κνξίσλ θαη ρεκηθψλ ελψζεσλ. Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηε ζχλζεζε ηνπ Τπννκίινπ Lavipharm Corp.: Τπνόκηινο LAVIPHARM CORP Όλνκα Δηαηξείαο Μέζνδνο % ζπκκεηνρήο ηελ Γξαζηεξηόηεηα Δλνπνίεζεο 31/3/ /12/2014 Lavipharm Corp (Μεηξηθή) Οιηθή Δηαηξεία ζπκκεηνρψλ 59,50% 59,50% Lavipharm Laboratories Inc. Οιηθή Δξεπλεηηθφ θέληξν 100,00% 100,00% Phasex (Lavipharm Laboratories Inc.) Καζαξή Θέζε Αλάπηπμε ηερλνινγίαο ππεξθξίζηκσλ πγξψλ 30,00% 30,00% LAVIPHARM LIMITED Ηδξχζεθε ην 2001 κε έδξα ηε Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εηζαγσγή, πξνψζεζε θαη πψιεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαιιπληηθψλ. Γελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 10

12 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ LAVIPHARM A.E. Όκηινο LAVIPHARM A.E. Όλνκα Δηαηξείαο Μέζνδνο Δλνπνίεζεο Γξαζηεξηόηεηα % ζπκκεηνρήο ηελ 31/3/ /12/2014 Lavipharm A.E. Μεηξηθή Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή - - Lavipharm Hellas A.E. Οιηθή Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή 99,90% 99,90% L.A.S. ΑΔ Οιηθή Φαξκαθαπνζήθε 100,00% 100,00% Pharma Logistics A.E. Οιηθή Τπεξεζίεο δηαλνκήο 96,52% 96,52% Pharma Plus Eμππεξέηεζε Φαξκαθείσλ A.E. Οιηθή Eμππεξέηεζε Φαξκαθείσλ 94,96% 94,96% Castalia Laboratoires Dermatologiques Α.Δ. Οιηθή Δκπνξηθή 100,00% 100,00% Τπνφκηινο Laboratoires Lavipharm (France) Οιηθή Αλάπηπμε θαιιπληηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ 45,00% 45,00% Τπνφκηινο εηαηξεηψλ Lavipharm Corporation (U.S.A.) Οιηθή Δηαηξεία ζπκκεηνρψλ 59,50% 59,50% Lavipharm Limited Οιηθή Τπεξεζίεο δηαλνκήο 100,00% 100,00% Ζ εηαηξεία Lavipharm Α.Δ. έρεη ηε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φισλ ησλ ελνπνηνχκελσλ κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο εηαηξεηψλ. ΔΝΟΠΟΙΟΤΜΔΝΔ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ TOY ΟΜΙΛΟΤ LAVIPHARM A.E. ΠΟΤ Ζ ΚΑΘΑΡΖ ΣΟΤ ΘΔΖ ΣΖΝ 31/03/2015 ΔΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣΔΡΖ ΑΠΟ ΣΟ 1/2 ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Ζ ΚΑΙ ΑΡΝΖΣΙΚΖ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 31/3/2015 ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΞΙΑ ΚΣΖΔΩ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΖ ΜΖΣΡΙΚΖ 31/3/2015 LAVIPHARM HELLAS A.E. (9.277) 99,90% Μεηνλ : ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (10.000) PHARMA LOGISTICS A.E ,90% Μεηνλ : ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ LAS AE (10.948) 100,00% Μεηνλ : ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (4.000) CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES Α.Δ. (56) 100,00% LAVIPHARM LIMITED (162) 100,00% ΤΠΟΟΜΗΛΟ LV CORP. (USA) (46.813) 59,50% Μεηνλ : ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (62.570) 0,001 ΤΝΟΛΟ (66.908) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ Lavipharm A.E. αλήξρεην ηελ 31 ε Μαξηίνπ 2015 ζε 241 άηνκα. Όιεο νη αλσηέξσ ζπκκεηνρέο έρνπλ απαιεηθζεί ζην ζύλνιν ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, ιόγσ εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 1.1 Δηδηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Θπγαηξηθή εηαηξεία Lavipharm Corp. (U.S.A.) ζεκεηψλνπκε ηα εμήο. Καηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2015, ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Lavipharm Corp. έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ, θαζψο δελ έρεη αξρίζεη ε εκπνξηθή θπθινθνξία ηνπ πξψηνπ πξντφληνο (δηαδεξκηθφ ζχζηεκα θαηληαλχιεο) αλάπηπμεο ηεο Lavipharm Corp. ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. ε ζπλέρεηα φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ 2013, ζεκεηψλεηαη φηη, κεηά ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο πνπ δεηήζεθαλ απφ ην FDA, γεγνλφο πνπ αλέηξεςε ηνπο ζρεδηαζκνχο σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη θφζηνο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη επέθεξε ηε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο, αλαδεηνχληαη άιιεο πεγέο θεθαιαίσλ. 11

13 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 Ζ εμεχξεζε ιχζεο ζην αλσηέξσ ζέκα, ε απνδνρή απφ ην FDA ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Lavipharm Corp.. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, δεδνκέλεο ηεο ζηαζηκφηεηαο ηεο θαηαζηάζεσο, έγηλε έιεγρνο απνκείσζεο επί ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Lavipharm Corp.. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ ζπγαηξηθή ηεο εθηηκήζεθε κε βάζε ηελ αμία ρξήζεο. Σν αλαθηήζηκν πνζφ εθηηκήζεθε ζε Δπξψ 0,001 θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο γηα ην πνζφ ησλ Δπξψ κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαηά ηε ρξήζε Δληφο ηνπ 2014, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο επεδίσμε λα νξηζηηθνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο λέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξείαο ρσξίο απνηέιεζκα. Σν γεγνλφο φηη ε αγνξά ηεο δηαδεξκηθήο θαηληαλχιεο ζηηο ΖΠΑ παξακέλεη ελδηαθέξνπζα κέρξη θαη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαγνξά ηνπ δηαλνκέα ηνπ πξντφληνο ζηελ Ακεξηθή, δηακφξθσζε λέεο ζπλζήθεο γηα πηζαλή εχξεζε ιχζεο, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζα επαλαμηνινγεζεί απφ ηε Γηνίθεζε κέρξη ηέινπο ηνπ Ζ Lavipharm Active Services παξνπζηάδεη δεκηέο χςνπο Δπξψ 78 γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Μαξηίνπ 2015, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθφ. Ο Κχθινο Δξγαζηψλ εκθαλίδεη κείσζε Δπξψ 0,2εθαηνκκχξηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ Δηαηξεία έρεη ππνρξεψζεηο έλαληη ηξαπεδψλ απφ δάλεηα, χςνπο ηελ 31/03/2015, ηα νπνία έρεη αζθαιίζεη κε επηηαγέο, εηζπξαθηέα γξακκάηηα ή/θαη πξνζσπηθή εγγχεζε ηνπ βαζηθνχ ηεο κεηφρνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη ζεκαληηθέο απαηηήζεηο απφ πειάηεο, ελψ, θαηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2015, δηαηεξεί γξακκέο πίζησζεο κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο ζπλνιηθνχ νξίνπ ρνξήγεζεο Δπξψ Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θέληξνπ ηεο Pharma PLUS θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ e-shop αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηα έζνδα ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, ε εηαηξία εθκεηαιιεπφκελε ηελ εκπεηξία ηεο, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο, ζηνρεχεη λα πξνζεγγίζεη λέεο ζπλεξγαζίεο ζην ηνκέα ηνπ 3PL. Χζηφζν, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Ζ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη ζπληαρζεί κε δεδνκέλε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Lavipharm Active Services.Ο πθηζηάκελνο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαη ηπρφλ αλαηξνπέο ζηνλ θαξκαθεπηηθφ ρψξν πνπ κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηνπ Οκίινπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο LAVIPHARM ΑΔ εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα θεθαιαηνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ψζηε λα απμήζεη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Ζ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ δελ αληαλαθιά ηηο πξνζαξκνγέο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ αλ ε παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ήηαλ θαηάιιειε. 1.3 ηελ ζπγαηξηθή Δηαηξεία LAVIPHARM LIMITED, γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Μαξηίνπ 2015, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθφ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θχθιν εξγαζηψλ θαη ε Γηνίθεζε ηεο κειεηά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο. Χζηφζν, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. 1.4 ηηο 31/7/2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξάγξαθν (1) β, νη κεηνρέο ηεο Lavipharm Α.Δ. κεηαθέξζεθαλ ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο. Ζ έληαμε απηή νθείιεηαη ζηελ πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΥΑ πνπ αθνξά ηε ζρέζε ησλ ελνπνηεκέλσλ δεκηψλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηα Δηήζηα Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηεο 31/12/2011. Σν 2011, o Όκηινο Lavipharm θαηέγξαςε δεκίεο σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, έθηαθησλ, κε επαλαιακβαλφκελσλ εμφδσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 4,7 εθαη. (πξφβιεςε επηζθαιψλ πειαηψλ, απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, απνκείσζε αμίαο επελδπηηθψλ αθηλήησλ). Δπηπιένλ, βάζεη ΓΛΠ, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 12

14 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 ελνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ κε απνηέιεζκα ηε ζσξεπηηθή απνκείσζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηζεγκέλεο Lavipharm A.E. ηελ 31/03/2015 δηακνξθψλνληαη ζε 38,8 εθαη. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ήδε ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ιήςεο κέηξσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Απνηειεζκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ. 2. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθεμήο νη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 πεξί Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 29 ε Μαΐνπ 2015 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο»: Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2015): Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηξία ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 13

15 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ («portfolio exception») έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα»: Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ κεηαγελέζηεξα ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο Όκηινο εξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018): Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Δπίζεο θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρνλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Σν πξφηππν δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017): θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015): Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ πκθσλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία «επηρείξεζε». Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηψλ Μεζφδσλ Απφζβεζεο θαη Απνκείσζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδνπλ πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε 14

16 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο ζηηο εηαηξηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) «Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ελόο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016); Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 θαη ηνπ ΓΛΠ 28 ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνχο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ βαζηθή ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη πσο αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη κία δξαζηεξηφηεηα (είηε κε ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο είηε φρη). Μεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) Γλσζηνπνηήζεηο (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016); Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) Δηαηξείεο επελδύζεσλ: Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016); Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015): Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε έμη ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο» θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ «φξν απφδνζεο» θαη ηνλ «φξν ππεξεζίαο». ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»: Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 15

17 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»: Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»: Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»: Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ έηζη νξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 34. ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηεο «πιεξνθφξεζεο πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηε πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηήλ ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο. Καηά ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,νη ζεκαληηθφηεξεο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ

18 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Καηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2015 ν Όκηινο δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο: (1) Φάξκαθν (2) Καιιπληηθφ- Παξαθάξκαθν (3) Τπεξεζίεο (4) Λνηπά Σ απνηειέζκαηα ησλ ηνκέσλ απηψλ θαηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2015 θαη 31 Μαξηίνπ 2014 έρνπλ σο εμήο: 31/3/2015 Καιιπληηθό - Φάξκαθν Τπεξεζίεο Λνηπά ύλνιν Παξαθάξκαθν Πσιήζεηο Μηθηφ θέξδνο Απνζβέζεηο (908) (179) (5) (41) (1.133) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) (1.845) (364) (10) (84) (2.303) Κέξδε /(δεκίεο) πξν θφξσλ (926) (542) (17) (82) (1.567) Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (830) (523) (17) (77) (1.447) 31/3/2014 Φάξκαθν Καιιπληηθό - Παξαθάξκαθν Τπεξεζίεο Λνηπά ύλνιν Πσιήζεηο Μηθηφ θέξδνο Απνζβέζεηο (572) (93) (3) (17) (685) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) (1.559) (255) (7) (46) (1.867) Κέξδε /(δεκίεο) πξν θφξσλ (889) (365) 39 (21) (1.236) Φφξνο εηζνδήκαηνο (14) (2) - - (16) Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (903) (367) 39 (21) (1.252) 31/12/2014 Φάξκαθν Καιιπληηθό - Παξαθάξκαθν Τπεξεζίεο Λνηπά ύλνιν Κεθαιαηνπρηθεο δαπάλεο Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Τπνρξεψζεηο

19 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ Λνηπά έζνδα-(έμνδα) Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 31/3/ /3/2014 Π.Φ Λνηπέο πξνκήζεηεο θαη κεζηηείεο Έζνδα απφ ελνίθηα Έζνδα απφ παξεπφκελεο παξνρέο ππεξεζηψλ Έζνδα δηθαησκάησλ (Royalties) Έζνδα απφ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο δηαλνκήο Λνηπά έζνδα Έζνδν απφ αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε απνκείσζεο απαηηήζεσλ πλαιιαγκαηηθά θέξδε Έζνδν απφ αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε εμφδσλ Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 31/3/ /3/2014 πλαιιαγκαηηθέο δεκηέο (70) (9) Λνηπά έμνδα (129) (150) Απνκείσζε απαηηήζεσλ (2) - Αλαινγνχλ ζε ζπγγελή επηρείξεζε δεκία ηεο πεξηφδνπ (Phasex) (ζεκ.11) (56) (40) (257) (199) 7. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο/ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο/έξεπλαο θαη αλάπηπμεο Έμνδα δηνίθεζεο 31/3/ /3/2014 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Ακνηβέο ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ Φφξνη θαη ηέιε Γηάθνξα έμνδα Απνζβέζεηο ύλνιν Έμνδα δηάζεζεο 31/3/ /3/2014 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Ακνηβέο ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ Φφξνη θαη ηέιε Γηάθνξα έμνδα Απνζβέζεηο ύλνιν Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 31/3/ /3/2014 Γηάθνξα έμνδα Απνζβέζεηο ύλνιν

20 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ Φόξνο εηζνδήκαηνο 31/3/ /3/2014 Αλαβαιιφκελνο θφξνο (ζεκ.22) (120) 16 (120) 16 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2015 είλαη 26%. Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη κε βάζε ηνπο ειέγρνπο απηνχο, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη θαηά ζπλέπεηα, νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Ζ έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην. Γηα ηελ ρξήζε 2011, 2012 θαη 2013 νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ ειεγθηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 82 Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν.2238/1994), έιαβαλ Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ρσξίο λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο. Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε πεξαησκέλε, πξέπεη λα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1159/2011. Δπίζεο, ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα γηα ηελ ρξήζε 2014, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εξγαζία δηαζθάιηζεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΥΡΖΔΙ Lavipharm Α.Δ Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E Lavipharm Hellas A.E Pharma Logistics A.E Pharma Plus A.E Lavipharm Active Services A.E L.A.S. Πάηξα Α.Δ Λάξηζα Φαξκαθεπηηθή Α.Δ L.A.S. Θεζζαινλίθε Μ.Δ.Π.Δ Laboratoires Lavipharm SA Lavipharm Srl Lavipharm Limited

21 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ Δλζώκαηα πάγηα Γήπεδα- Οηθόπεδα Κηίξηα & Σερληθά Έξγα Μεηαθνξηθά Μέζα Μεραλήκαηα θαη Λνηπόο Δμνπιηζκόο ύλνιν 31/12/2013 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο - (4.846) (536) (16.522) (21.904) Αλαπφζβεζηε αμία Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/ Πξνζζήθεο Πσιήζεηο Γηαγξαθέο - (81) (51) (16) (148) Πσιήζεηο Γηαγξαθέο (απνζβεζζέληα) Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (122) (6) (117) (245) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο) (1) (1) Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/ /03/2014 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο - (4.906) (506) (16.624) (22.036) Αλαπφζβεζηε αμία Αλαπφζβεζηε αμία 01/04/ Πξνζζήθεο Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (365) (12) (335) (712) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο) - (342) - (455) (797) Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/ /12/2014 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο - (5.613) (518) (17.414) (23.545) Αλαπφζβεζηε αμία Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/ Πξνζζήθεο Πσιήζεηο Γηαγξαθέο - - (9) (288) (297) Πσιήζεηο Γηαγξαθέο (απνζβεζζέληα) Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (129) (3) (114) (246) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο) - (376) - (489) (865) Αλαπφζβεζηε αμία 31/03/ /3/2015 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο - (6.118) (519) (17.739) (24.376) Αλαπφζβεζηε αμία

22 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/3/ /12/ /3/ /12/ Αθνξά δηακέξηζκα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεθηζηάο επηθαλείαο 95 η.κ. 2. Αθνξά απνζήθε, θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία ζε θηίξην ηεο νδνχ Πεηξαηψο ζην Γήκν Αζελαίσλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 529 η.κ 3. Αθνξά αγξνηεκάρην η.κ θαη απνζήθε 1.463,74 η.κ ζηε Ππιαία Θεζζαινλίθεο. Σα επελδπηηθά αθίλεηα (1 & 2) απνηηκήζεθαλ ζηε ρξήζε 2013 ζηελ εχινγε αμία ηνπο βάζεη εθηίκεζεο απφ εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο. Ζ δεκία πνπ πξνέθπςε θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ζην ινγαξηαζκφ ινηπά έμνδα. Σελ 1 ε Απγνχζηνπ 2012, ε Δηαηξεία Lavipharm ΑΔ εμαγφξαζε αθίλεην (3) πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο Leasing.Σν επηέκβξην 2012 απνηηκήζεθε ζηελ εχινγε αμία ηνπ βάζεη εθηίκεζεο απφ εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο. Σν θέξδνο πνπ πξνέθπςε θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ζην ινγαξηαζκφ ινηπά έζνδα. Ο Όκηινο Lavipharm κηζζψλεη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο γήπεδα,θηίξηα, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ. ην πιαίζην ηεο αξηηφηεξεο πινπνίεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ρξήζε 2008, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκθσλία πψιεζεο θαη καθξνρξφληαο επαλεθκίζζσζεο επί αθηλήηνπ ηεο Lavipharm ζηελ Παηαλία κε ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. Ζ ζπκθσλία πεξηιάκβαλε ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ αληί ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ θαη ηε επαλεθκίζζσζή ηνπ γηα 25 ρξφληα κε δηθαίσκα επαλαγνξάο ζηελ ηηκή ηνπ 1 επξψ. Μέξνο ησλ εηζεξρφκελσλ θεθαιαίσλ δηαηέζεθε γηα ηελ εμφθιεζε δαλεηζκνχ, ελψ ην ππφινηπν θεθάιαην δηαηέζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Oκίινπ. Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζεο αλήξρεην ζε Δπξψ Ζ ζεηηθή δηαθνξά (Δπξψ 819) πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηηκή πψιεζεο θαη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ θαηαρσξήζεθε σο έζνδν επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξεηαη ηκεκαηηθά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. ηελ παξνχζα πεξίνδν, ηα ζπλνιηθά έζνδα σθειήζεθαλ θαηά Δπξψ 8 (2014: Δπξψ 8). Καηά ηελ 31 Μαξηίνπ 2015, ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ κηζζσκέλσλ απνζεθψλ- θηηξίσλ, ησλ κηζζσκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ ήηαλ Δπξψ , Δπξψ 25, Δπξψ 79 αληίζηνηρα (31 Γεθεκβξίνπ 2014: Δπξψ , Δπξψ 29, Δπξψ 81 αληίζηνηρα). Δπί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο.α) ζε αθίλεηα ηεο κεηξηθήο χςνπο Δπξψ

23 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Τπεξαμία Έμνδα αλαπηύμεσο Παξαρσξήζεηο & Γηθαηώκαηα βηνκ. ηδηνθηεζίαο Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ύλνιν 31/12/2013 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο - (1.926) (15.228) (162) (17.316) Αλαπφζβεζηε αμία Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/ Πξνζζήθεο Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (52) (385) (3) (440) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο) Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/ /03/2014 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο - (1.978) (15.571) (165) (17.714) Αλαπφζβεζηε αμία Αλαπφζβεζηε αμία 01/04/ Πξνζζήθεο Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (1.610) (1.104) (15) (2.729) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο) - (643) (218) (2) (863) Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/ /12/2014 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο - (8.832) (22.281) (182) (31.295) Αλαπφζβεζηε αμία Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/ Πξνζζήθεο Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (480) (398) (9) (887) Απνκεηψζεηο (Κφζηνο) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο) - (810) (80) (2) (892) Αλαπφζβεζηε αμία 31/03/ /3/2015 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο - (10.122) (22.759) (193) (33.074) Αλαπφζβεζηε αμία

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2014 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 30 ε Ηνπλίνπ 2014) Βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007 ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2014 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 30 ε Ηνπλίνπ 2014) Βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007 ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (1 ε Ηαλνπαξίνπ 30 ε Ηνπλίνπ 2014) Βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ Τ ΘΔΟΓΟΗΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2016 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα