Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει περίπου επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν γύρω στους εργαζοµένους. Εάν υπολογιστεί και η επικείµενη διεύρυνση της Ένωσης, πρόκειται για επιχειρήσεις και εργαζοµένους. Οι πελάτες του κλάδου αυτού, είτε προέρχονται από το δηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό τοµέα, θέτουν διαρκώς υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες. Η ασφάλεια των εργαζοµένων οι οποίοι ζουν επικίνδυνες καταστάσεις αποκλείει κάθε είδους ερασιτεχνισµό. Η ιδιωτική ασφάλεια απαιτεί κάθε µέρα όλο και µεγαλύτερο επαγγελµατισµό. Η αυξανόµενη ζήτηση για ασφάλεια και προστασία των αγαθών και των προσώπων πρέπει να συνδυαστεί µε την αυστηρή τήρηση των δηµοκρατικών κανόνων και της νοµικής προστασίας των πολιτών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη µιας ασφαλέστερης κοινωνίας ώστε οι δηµόσιες και οι ιδιωτικές ελευθερίες να είναι δυνατόν να ασκούνται χωρίς περιορισµό. Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας έχει εποµένως πολύ µεγάλη σηµασία τόσο για τα υπάρχοντα όσο και για τα µελλοντικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες τους. Η CoEES και η UNI-Europa διαπίστωσαν την ύπαρξη κάποιων προβληµάτων τα οποία εµποδίζουν την ανάπτυξη του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές ρυθµίσεις είναι ορισµένες φορές ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες και δεν εγγυώνται τον επαγγελµατισµό τον οποίο έχει ανάγκη ο κλάδος. Εξάλλου, οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των εθνικών ρυθµίσεων δεν επιτρέπουν στον κλάδο να επωφεληθεί από τα αποτελέσµατα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η CoESS και η UNI-Europa εκτιµούν ότι, µέσα στο πλαίσιο της επικείµενης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται µια περισσότερο εναρµονισµένη ρύθµιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια του κοινωνικού τους διαλόγου, η CoEES και η UNI-Europa δεσµεύτηκαν να εργαστούν για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων και πλαισίων αναφοράς τα οποία θα επιτρέψουν, µε την εφαρµογή τους σε εθελοντική βάση από τις χώρες και τις επιχειρήσεις, τη σύγκλιση προς µια εναρµόνιση επωφελή για το σύνολο του κλάδου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ σηµαντικό όλες οι δραστηριότητες του κλάδου να χαρακτηρίζονται από τον αναγκαίο επαγγελµατισµό. Ο παρών κώδικας συντάχθηκε από τους εκπροσώπους των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων (CoESS και UNI-Europa) µέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού τους διαλόγου, µε σκοπό την εξασφάλιση της ανάπτυξης προτύπων συµπεριφοράς και δεοντολογίας για το κοινό όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, των πελατών και της κοινωνίας στο σύνολό της. 1

2 II. Πώς θα είναι αυτός ο κώδικας συµπεριφοράς; Αυτός ο κώδικας συµπεριφοράς περιλαµβάνει µια σειρά προτύπων, τα οποία προτείνονται από κοινού από την CoESS και τη UNI-Europa σε όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους του κλάδου. Στον κώδικα αυτόν απαριθµούνται µε δοµηµένο τρόπο ορισµένες πτυχές των δραστηριοτήτων της ιδιωτικής ασφάλειας, ο σεβασµός των οποίων αποτελεί για την CoESS και την UNI-Europa θεµελιώδη συνθήκη για την εξασφάλιση του ελάχιστου αναγκαίου επαγγελµατισµού και ποιότητας. Η επιτυχία του κώδικα αυτού θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε από τη δέσµευση όλων των ενδιαφεροµένων µερών των υπεύθυνων των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, των συνδικαλιστικών εκπροσώπων, των εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εθνικών επαγγελµατικών ενώσεων, των ευρωπαϊκών οργανώσεων να ενστερνιστούν το περιεχόµενο του κώδικα αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρµογή του στον κλάδο. III. Αρχές 1. Τήρηση των ρυθµίσεων που εφαρµόζονται στον κλάδο Γενικά στις ευρωπαϊκές χώρες είναι αυστηρές οι ρυθµίσεις που διέπουν την ίδρυση και την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλειας. Οι επιχειρήσεις αυτές δεσµεύονται να εφαρµόσουν το γράµµα και το πνεύµα του συνόλου των ρυθµιστικών αυτών διατάξεων. Κάνοντάς το αυτό αποδεικνύουν το ανοικτό πνεύµα και τη διαφάνεια που υπάρχει σε όλες τους τις ενέργειες ως προς τους εργαζόµενούς τους, τους πελάτες (του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα) και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. Στις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν εθνικές ρυθµίσεις ή έχουν ελάχιστα αναπτυχθεί, εναπόκειται στους αρµόδιους των επιχειρήσεων, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους να εργαστούν, µέσα στο πλαίσιο των οργανώσεων εκπροσώπησής τους, για την ανάπτυξη των κατάλληλων ρυθµίσεων. Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτόν, όποια και αν είναι η θέση τους, πρέπει να έχουν ως διαρκή στόχο τους να συµβάλουν στην τήρηση και στη βελτίωση των ρυθµίσεων που εφαρµόζονται τόσο στη χώρα τους όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. ιαφάνεια όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήµατα που εφαρµόζονται στην επιχείρηση Όσο αυτό είναι δυνατόν, οι επιχειρήσεις ασφάλειας πρέπει να φροντίζουν ώστε οι εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσης να είναι διαφανείς και να εφαρµόζονται µε αµερόληπτο τρόπο στα ενδιαφερόµενα µέρη. Μέσα στα όρια των αρµοδιοτήτων τους, εναπόκειται στους εργαζόµενους και στους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους, να εφαρµόσουν την ίδια διαφάνεια όσον αφορά 2

3 τις διαδικασίες ή τα εσωτερικά συστήµατα που εφαρµόζονται µέσα στο πλαίσιο των συµφωνιών που συνάπτονται σε επίπεδο επιχείρησης. 3. Άδειες και εγκρίσεις Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο ή η οποία επιθυµεί να εισέλθει στον κλάδο αυτόν πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι ισχύουσες εθνικές ρυθµίσεις προκειµένου να αποκτήσει τις άδειες και τις εγκρίσεις που απαιτούνται για την επιχείρηση, τη διοίκηση και το προσωπικό της, κατά περίπτωση. Οι επαγγελµατικές ενώσεις των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλειας πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα µέλη τους πληρούν την υποχρέωση αυτή. Η CoESS και η UNI-Europa πιστεύουν ότι οι εγκρίσεις άσκησης πρέπει να χορηγούνται σε ανεξάρτητη βάση, σύµφωνα µε νόµιµες και διαφανείς διαδικασίες, οι οποίες εφαρµόζονται ισότιµα σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. 4. Επιλογή και πρόσληψη Η επιλογή και η πρόσληψη του προσωπικού αποτελούν σηµαντικά στοιχεία των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλειας. Μάλιστα, η ποιότητα και η αξία των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα και τις ικανότητες των εργαζοµένων που εξασφαλίζουν τις υπηρεσίες αυτές. Είναι εποµένως ιδιαίτερα σηµαντικό η επιλογή των νέων εργαζοµένων να γίνεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων µε τα οποία είναι δυνατόν να κριθούν τα επαγγελµατικά προσόντα των υποψηφίων. Είναι επίσης πολύ σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη οι ηθικές αξίες του υποψηφίου. Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, η επιχείρηση βεβαιώνεται ότι ο εργαζόµενος διαθέτει όλες τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται από έναν επαγγελµατία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλειας. Με την επιφύλαξη του σεβασµού της νοµοθεσίας για την προστασία της προσωπικής ζωής, η CoESS και η UNI-Europa εκτιµούν ότι η έγκριση και η τήρηση αυστηρών κανόνων όσον αφορά τον έλεγχο των ανιόντων συγγενών του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας και απαιτούν την ενεργό παρέµβαση των δηµόσιων αρχών και την εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών. 5. Επαγγελµατική κατάρτιση Η επιχείρηση αποδίδει στην επαγγελµατική κατάρτιση πολύ µεγάλη σηµασία. Βασική κατάρτιση: Η CoESS και η UNI-Europa εκτιµούν ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι νεοπροσλαµβανόµενοι υπάλληλοι να παρακολουθούν βασική κατάρτιση η οποία θα τους επιτρέπει να αποκτήσουν τις αναγκαίες για την εργασία τους ικανότητες. Η CoESS και η UNI-Europa επιθυµούν οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές ρυθµίσεις καθώς και τα πρότυπα να 3

4 προβλέπουν την ύπαρξη ποιοτικής επαγγελµατικής κατάρτισης και η χορήγηση των εγκρίσεων να εξαρτάται από τη δέσµευση για τη διοργάνωση κατάρτισης, η οποία θα εγγυάται την ποιότητα και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων και του προσωπικού τους. Η επιχείρηση πρέπει να είναι βέβαιη ότι οι υπάλληλοί της έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον τη βασική κατάρτιση σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εθνικές ρυθµίσεις ή πρότυπα. Ελλείψει τέτοιου είδους ρυθµίσεων ή προτύπων, η επιχείρηση δεσµεύεται να παρέχει, τουλάχιστον, στους υπαλλήλους της και εντός συγκεκριµένης χρονικής προθεσµίας, κατάρτιση αντίστοιχη µε το περιεχόµενο του ευρωπαϊκού εγχειριδίου επαγγελµατικής κατάρτισης σχετικά µε την παροχή βασικών υπηρεσιών προστασίας και ασφάλειας που συντάχθηκε από την CoESS και την UNI-Europa µέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού τους διαλόγου. Ειδική κατάρτιση: Η επιχείρηση πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί της στους οποίους αναθέτει µια συγκεκριµένη υπηρεσία, έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς την αντίστοιχη κατάρτιση σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εθνικές ρυθµίσεις και πρότυπα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ρυθµίσεις ή πρότυπα, η επιχείρηση πρέπει να προσπαθήσει να προσφέρει στους υπαλλήλους αυτούς, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, την κατάλληλη κατάρτιση. Συνεχής κατάρτιση: Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους δυνατότητες συνεχούς κατάρτισης, έχοντας ως διπλό στόχο την ανανέωση των επαγγελµατικών τους ικανοτήτων και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους. Η µόνιµη κατάρτιση του προσωπικού επιβάλλεται και από τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία. Κάθε εργαζόµενος στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας πρέπει να συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα της συνεχούς κατάρτισης καθ όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής ζωής του. Η συνειδητοποίηση αυτή πρέπει να µεταφραστεί από µια θετική στάση όχι µόνο απέναντι στις δυνατότητες κατάρτισης που του προσφέρονται από την επιχείρηση, αλλά και σε σχέση µε κάθε άλλου είδους πρόγραµµα κατάρτισης που προσφέρεται από ανάλογους οργανισµούς κατάρτισης. Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων οφείλουν επίσης να επισηµάνουν στα µέλη τους τη σπουδαιότητα της συνεχούς κατάρτισης. Στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να ζητείται η γνώµη των εκπροσώπων του προσωπικού σχετικά µε την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του περιεχοµένου των προγραµµάτων συνεχούς κατάρτισης που θέτει σε εφαρµογή η επιχείρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η χρησιµότητα, η ποιότητα και η συνάφειά τους και να υπάρχει εγγύηση για τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 6. Οι κοινωνικές σχέσεις µέσα στην επιχείρηση Η CoESS και η UNI-Europa υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα του εποικοδοµητικού κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων και των οργανώσεων των εργοδοτών σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και ενδοεπιχειρησιακό). 4

5 Η CoESS και η UNI-Europa είναι πεπεισµένες ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί το κλειδί για τη βελτίωση του επαγγελµατισµού σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλειας. Η CoESS και η UNI-Europa συνιστούν στο σύνολο των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων να δηµιουργήσουν και/ή να βελτιώσουν τις δοµές του κοινωνικού διαλόγου και να τις αναπτύξουν µε σκοπό να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες κάθε πλευράς. Σε επίπεδο επιχείρησης, ένας τέτοιου είδους διάλογος θα πρέπει να έχει ως βάση την αµοιβαία αναγνώριση των διοικήσεων των επιχειρήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στην επιχείρηση. Με σκοπό να εξασφαλιστεί η αναγκαία συνέπεια µεταξύ του κοινωνικού διαλόγου στην επιχείρηση και των άλλων επιπέδων του διαλόγου αυτού (εθνικό και ευρωπαϊκό), τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει να εξετάσουν τη συµµετοχή τους σε οργανώσεις εκπροσώπησης σε εθνικό επίπεδο, αναγνωρισµένες από την CoESS και την UNI-Europa. 7. Συνθήκες εργασίας Λόγω του πρωταρχικού ρόλου που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στις δραστηριότητες της ιδιωτικής ασφάλειας, οι καλές συνθήκες εργασίας αποτελούν στοιχείο ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου και του ανθρώπινου δυναµικού του. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλειας δεσµεύονται να εφαρµόσουν το γράµµα και το πνεύµα του συνόλου των νοµοθετικών και των συµβατικών διατάξεων που διέπουν τις συνθήκες εργασίας. Με σκοπό να γίνει το επάγγελµα ελκυστικότερο, να βελτιωθεί η σταθερότητα και η "ικανοποίηση κατά την εργασία" του προσωπικού, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών, η CoESS και η UNI-Europa εκτιµούν πως είναι αναγκαίο να καθοριστούν και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας µέσω της διαβούλευσης και των διαπραγµατεύσεων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχείρησης. 8. Μισθοί και εισοδήµατα Η ποιοτική εργασία πρέπει να αµείβεται ανάλογα. Επιπλέον, το σωστό επίπεδο αµοιβής κάνει ελκυστικότερα τα επαγγέλµατα του κλάδου, εκφράζει την ωριµότητα του κλάδου και προσφέρει στους εργαζοµένους την αναγνώριση των προσπαθειών τους. Η διατήρηση των σωστών αµοιβών περιορίζει τον κίνδυνο του αθέµιτου ανταγωνισµού, οδηγεί σε καλύτερη παραγωγικότητα και εγγυάται υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών. Η CoESS και η UNI-Europa προτρέπουν τα µέρη που συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις για τους µισθούς να καθορίσουν επίπεδα µισθών τα οποία να εγγυώνται τόσο το σεβασµό και την αναγνώριση της εργασίας όσο και τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες πραγµατοποιείται, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 5

6 9. Υγεία και ασφάλεια Σε ορισµένες πτυχές της ιδιωτικής ασφάλειας, οι επαγγελµατικοί κίνδυνοι είναι µεγάλοι. Τα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια για το προσωπικό του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλειας πρέπει τουλάχιστον να εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου για να υπάρχει εγγύηση για την καλύτερη δυνατή πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρµόδιες αρχές κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων. 10. Ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των διακρίσεων Η CoESS και η UNI-Europa επιβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στην οικοδόµηση µιας δηµοκρατικής, ανοικτής και αλληλέγγυας κοινωνίας. Εκτιµούν ότι και οι κοινωνικοί εταίροι σε όλα τα επίπεδα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την προαγωγή των ίσων ευκαιριών και την καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλειας πρέπει να εφαρµόσουν τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και να εγγυηθούν την πλήρη ενσωµάτωση κάθε εργαζοµένου στο χώρο εργασίας του ανεξάρτητα από την εθνική ή κοινωνική του προέλευση, το χρώµα του, το φύλο του, τη θρησκεία του, τη συνδικαλιστική του τοποθέτηση, την πολιτική του άποψη, την εθνικότητά του, το γενετήσιο προσανατολισµό του ή οποιοδήποτε άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. 11. Η οργάνωση της εργασίας Η CoESS και η UNI-Europa θεωρούν ότι πρέπει να βρεθεί µια σωστή ισορροπία µεταξύ δύο αναγκαιοτήτων: της ασφάλειας της απασχόλησης και της ποιότητας της προσωπικής ζωής αφενός, και των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών αφετέρου. Σε επίπεδο επιχείρησης, τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει µέσω των διαπραγµατεύσεων να αναζητήσουν λύσεις που επιτρέπουν τον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης της εργασίας τους µε σκοπό να βελτιώσουν αφενός τον επαγγελµατισµό και την τεχνολογική ανάπτυξη του κλάδου, την ποιότητα των υπηρεσιών και το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και αφετέρου τις συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζοµένων, την ανάπτυξη και την διασφάλιση της απασχόλησης, την κανονικότητα ενός ελάχιστου µηνιαίου εισοδήµατος, τα επίπεδα κατάρτισης και τα συστήµατα για την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων. Όταν κατά τις διαπραγµατεύσεις εξετάζονται θέµατα όπως ο αριθµός των ωρών εργασίας, οι υπερωρίες και η εργασία κατά τη διάρκεια της νύχτας ή του σαββατοκύριακου, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο στόχος για τον καλύτερο δυνατό συνδυασµό της επαγγελµατικής και της προσωπικής ζωής των εργαζοµένων. 12. Σχέσεις µε τους πελάτες 6

7 Η CoESS και η UNI-Europa διαπιστώνουν ότι πολύ συχνά η ανάθεση συµβάσεων υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας εξακολουθεί να γίνεται σε επιχειρήσεις που προσφέρουν τη φθηνότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη η ποιότητα των υπηρεσιών, οι συνθήκες εργασίας, η επαγγελµατική κατάρτιση ή η φήµη της επιχείρησης. Η κατάσταση αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αθέµιτο ανταγωνισµό, καθώς και σε παράνοµες και µη επαγγελµατικές πρακτικές που καταδικάζονται συστηµατικά από την CoESS, την UNI- Europa και τα µέλη τους. Εποµένως είναι ευθύνη κάθε εθνικής οµοσπονδίας επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλειας και των µελών τους να πείσουν τους πελάτες τους (είτε του δηµόσιου είτε του ιδιωτικού τοµέα) να επιλέγουν τον προµηθευτή µε βάση την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιµής 1. Η επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλειας µεριµνά επίσης ώστε οι επιχειρήσεις-πελάτες να εγγυώνται το σεβασµό των αρχών των ίσων ευκαιριών και της απαγόρευσης των διακρίσεων έναντι των υπαλλήλων που τίθενται στη διάθεσή τους, των καλών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόµενους και της ικανοποίησής τους κατά την εργασία στη θέση στην οποία εργάζονται. 13. Σχέσεις µε τις αστυνοµικές αρχές Κάθε δραστηριότητα ιδιωτικής ασφάλειας πρέπει να γίνεται µε σεβασµό των κανονισµών και των πρακτικών συνεργασίας µε τις εθνικές αρχές, και ιδιαίτερα τις αστυνοµικές αρχές. Μέσα στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασµού των αρµοδιοτήτων του καθενός, εναπόκειται εποµένως σε κάθε επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλειας και στους εργαζόµενούς της να αναπτύξουν σωστή, ανοικτή και εποικοδοµητική επικοινωνία και συνεργασία µε τις αστυνοµικές δυνάµεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να παρέχουν στους εργαζόµενους τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τη συνεργασία αυτή. Όπως και οι υπεύθυνοι διοίκησης των επιχειρήσεων έτσι και οι εργαζόµενοι πρέπει να εγγυώνται την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαµβάνουν. 14. Σχέσεις µε τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου ιδιωτικής ασφάλειας Οι επιχειρήσεις του κλάδου ιδιωτικής ασφάλειας δεσµεύονται να ενεργούν στην αγορά σεβόµενες του κανόνες του θεµιτού ανταγωνισµού και του επαγγελµατικού ήθους. Απέχουν από πρακτικές όπως η πρόσληψη ψευδοαυτοαπασχολούµενων ή άλλων ατόµων, τα οποία προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή εφαρµόζουν πρακτικές ντάµπινγκ. IV. Εφαρµογή και παρακολούθηση του κώδικα συµπεριφοράς Η CoESS και η UNI-Europa θεωρούν ότι οι κοινωνικοί εταίροι κάθε επιχείρησης έχουν να διαδραµατίσουν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη σωστή εφαρµογή του κώδικα αυτού. Η CoESS και η UNI-Europa τονίζουν στους υπεύθυνους διοίκησης των επιχειρήσεων και στους εργαζόµενους την ανάγκη να ενσωµατώσουν στην καθηµερινή τους πρακτική τις αρχές του κώδικα αυτού. Τονίζουν επίσης στις εθνικές οργανώσεις των εργοδοτών και 1 Σχετικά µε το θέµα αυτό, η CoESS και η UNI-Europa έχουν δηµοσιεύσει έναν οδηγό για την ανάθεση των συµβάσεων ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας (www.securebestvalue.org) 7

8 στις εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων την ανάγκη να προωθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εφαρµογή του κώδικα αυτού. Η CoESS και η UNI-Europa δεσµεύονται να παρακολουθούν τακτικά και να αξιολογούν την εφαρµογή του κώδικα αυτού µέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού τους διαλόγου. Για το σκοπό αυτό, είναι σηµαντικό να υπάρχει προηγουµένως παρακολούθηση και αξιολόγηση τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε εθνικό επίπεδο. Υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 18 Ιουλίου 2003 Bernadette Tesch-Ségol Περιφερειακή γραµµατέας UNI-Europa Marc Pissens Πρόεδρος CoEES 8

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα