ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο θαη ινβαθίαο Δπηβιέπσλ: Υξήζηνο Μπνπξζαλίδεο Τπεύζπλνο πνπδώλ θαη Έξεπλαο ΔΓΓ πνπδαζηήο: Παλαγώηεο Καληηθέο ΑΘΗΝΑ

2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη κεηαπνιεκηθέο θνηλσληθέο αλαδεηήζεηο νδήγεζαλ ηνπο ιανχο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο ζε έλα επίπεδν θαζνιηθήο θάιπςεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δηθαησκάησλ ε πγεία είλαη έλα απφ απηά. Αλαπηχρζεθαλ ζηηο ρψξεο απηέο ζπζηήκαηα πνπ ζηφρν είραλ ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκεο θαη θαζνιηθήο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. Σα ζπζηήκαηα απηά ζηεξίρζεθαλ είηε ζηε θνξνινγία, είηε ζην ζεζκφ ηεο αζθάιηζεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο. Η αζθάιηζε επηηξέπεη ηνλ δηακνηξαζκφ ηνπ θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζε κηα πιαηεηά κάδα αλζξψπσλ. Κχξην θξηηήξην ηαμηλφκεζεο είλαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Με βάζε απηφ ε αζθάιηζε πγείαο ρσξίδεηαη ζε δεκόζηα θαη ηδησηηθή. Ο βαζκφο ππνρξεσηηθφηεηαο ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη θαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ επηηξέπνπλ ηελ πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο. Η ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο (private health insurance) πεξηιακβάλεη: o Ιδησηηθή ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο (private mandatory health insurance). o Ιδησηηθή εζεινληηθή αζθάιηζε νκάδσλ εξγαδφκελσλ (private voluntary employment group health insurance). o Ιδησηηθή εζεινληηθή αζθάιηζε φπνπ φινη νη αζθαιηζκέλνη πιεξψλνπλ ηηο ίδηεο εηζθνξέο (private community-rated health insurance). o Ιδησηηθή εζεινληηθή αζθάιηζε φπνπ νη εηζθνξέο πνπ ζα πιεξψζεη θάπνηνο αζθαιηζκέλνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ αλακελφκελσλ θίλδπλσλ γηα ηελ πγεία ηνπ (private risk-rated health insurance). Σα ηξία κνληέια κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί κε ηνπο παξνρείο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ην κνληέιν επηζηξνθήο ησλ δαπαλώλ, ην κνληέιν ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ην νινθιεξσκέλν κνληέιν. Σν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα είλαη απηά ηεο αλάζηξνθεο επηινγήο ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ cream skimming, ελψ ην πην βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε δηάρπζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηνπο πνιίηεο. Δλψ ινηπφλ βξίζθνληαη πνιιά ρξφληα ζηελ εθαξκνγή ηα ζπζηήκαηα απηά βξίζθεηαη ζήκεξα ζηελ επηθαηξφηεηα ην δήηεκα ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο κε ηελ 2

3 παξάιιειε δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ γηα ηνπο πνιίηεο ζην ρψξν ηεο παξνρήο ησλ αγαζψλ πγείαο. Σν πξφβιεκα ηεο ππέξκεηξεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο νθείιεηαη θχξηα o ηελ δηαξθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο o ηελ εμέιημε δαπαλεξψλ ηαηξηθψλ κεζφδσλ πνπ δίλνπλ φκσο θαιχηεξα απνηειέζκαηα o ηηο απμεκέλεο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ o ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζηηο πηέζεηο πνπ πξνθαιεί ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ Έηζη ελψ ε δεκφζηα αζθάιηζε πγεία είρε επηιεγεί σο βαζηθφο άμνλαο ησλ πνιηηηθψλ ησλ ρσξψλ απφ ηελ άπνςε φηη παξείρε κε πην απιφ ηξφπν ιχζεηο ζην δήηεκα ηεο ίζεο θαη θαζνιηθήο πξφζβαζεο ην δήηεκα ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο σο ελαιιαθηηθή ιχζε πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ ρσξψλ λα βξνπλ έλαλ πην θαιφ ηξφπν δηάζεζεο ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πγεία. Σν εγρείξεκα απηφ αλ εθαξκνζηεί εκπεξηέρεη πνιινχο θηλδχλνπο λα νδεγήζεη ζε ιάζνο απνηέιεζκα ρσξίο ην θαηάιιειν θαλνληζηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Έηζη πξνθχπηεη ε αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ησλ ηξηψλ ρσξψλ, ηεο νπεδίαο ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο ινβαθίαο, ρψξεο κε αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλν ζχζηεκα πγείαο. Δμεηάδεηαη θπξίσο φρη ην επίπεδν ησλ παξνρψλ πνπ παξέρεηαη, αιιά θπξίσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηρεηξείηαη θάζε ζχζηεκα λα παξακείλεη απνηειεζκαηηθφ θαη βηψζηκν, ηηο ηάζεηο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πνιηηηθήο ηνπο. ηελ Οιιαλδία ε ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχζηεκα πγείαο. Απνηειεί ελαιιαθηηθή επηινγή ζηε βαζηθή αζθάιηζε πγείαο ζην πην εχπνξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. Λεηηνπξγεί κέζα ζε έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ πξνζηαηεχεη ηελ θαζνιηθή θαη ηζφηηκε ζε κεγάιν βαζκφ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Σν ζχζηεκα είλαη ζχλζεην, επηηπγράλεη φκσο ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηε ρψξα ζε πςειφ επίπεδν. Η ινβαθία είλαη κηα λέα ρψξα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θνκκνπληζηηθνχ ηχπνπ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Μέζα ζε ζχληνκν δηάζηεκα πξνρψξεζε ζε απνθέληξσζε ησλ εμνπζηψλ, ηδησηηθνπνίεζε ησλ παξφρσλ πγείαο θαη δεκηνπξγία αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζηνηρεία αληαγσληζκνχ. Οη δαπάλεο γηα ηελ πγεία βξίζθνληαη ρακειά, θαη ε ρξεκαηνδφηεζε πξνβιεκαηηθή αιιά ε κεηαξξπζκηζηηθή 3

4 πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη. Ο ξφινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο αλχπαξθηεο κέρξη πνιχ πξφζθαηα, είλαη θπξίσο ε θάιπςε πξφζζεησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ δελ παξέρνληαη απφ ην βαζηθφ παθέην ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Η νπεδία ηέινο είλαη κηα ρψξα κε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Ο ξφινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο είλαη αλχπαξθηνο. Βξίζθεηαη νπζηαζηηθά έμσ απφ ην ζχζηεκα θαη ιεηηνπξγεί σο ζπκπιεξσκαηηθή ηεο βαζηθήο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο. Σν κηθξφ κεξίδην πνπ ηεο αλαινγεί δείρλεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ παξνπζηάδνπλ θνηλά ζεκεία θαη δηαθνξέο. Σν ζίγνπξν είλαη πσο βνεζνχλ ζηε ράξαμε κηαο πην βηψζηκεο ζηξαηεγηθήο γηα ην ΔΤ ζηελ Διιάδα. Η απνθέληξσζε ησλ εμνπζηψλ, ε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηνλ έιεγρν θφζηνπο είλαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ. Δθείλν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ είλαη φηη ζαλ έλλνηεο δελ είλαη άγλσζηεο θαη ηηο επηθαινχληαη νπθ νιίγνη ζηηο εμαγγειίεο ηνπο γηα κεηαξξχζκηζε. Λείπεη φκσο ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε, πηζαλνινγηθά δηφηη ζπλεπάγνληαη κηθξφηεξε θξαηηθή παξέκβαζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη νη ππεξεζίεο πγείαο γίλνληαη αθξηβφηεξεο απνηειεζκαηηθφηεξεο, θαη ηηο ρξεηάδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη. Όκσο ζηα αηηήκαηα γηα ηελ ζεψξεζε ηεο πγείαο σο θνηλσληθφ αγαζφ αληηπαξαηείζνληαη νη πηέζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, κεηψζεηο ησλ εηζθνξψλ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ ειέγρσλ, ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία πνπ παξέρεη επθαηξίεο, θαη πνπ ειαηηψλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κειινληηθά θαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Summary Over the last decades economic evolution and social dialog have guided Western Europe's societies towards total cover of social rights including health issues. In those countries public health system evolved according to the goal of equal and total access at health care services for their citizens. Those systems based either on taxation or social insurance for their organization and funding. Insurance allows cost distribution among vast number of population for 4

5 health care services. Major classification criterion is their funding sources. According to that insurance is classified in public (social) and private. If it is obligatory or not, the number of people that are incurred, the methods of accumulating premiums are further classification's criteria. Private health insurance include o Private mandatory health insurance o Private voluntary employment group health insurance o Private community-rated health insurance o Private risk-rated health insurance The three models according to witch insurance organizations and health services suppliers collaborate include public reimbursement model, public contract model, and public integrated model. There are advantages and disadvantages in the insurance model. Most important of the disadvantages include moral hazard, adverse selection and cream skimming issues, while most important advantage is the risk pooling for health services cost for the citizens. While those models are evaluated in practice for years, emerged the matter of cost containment, while keeping the social wrights of the people related to health care services intact. Cost increases principally due: o Constant aging of the population in western societies o Better but more expensive therapeutical methods o Increased expectations of the people from health care services due to better living conditions in general o Globalization and the pressure that is posing to the social infrastructure of expanded countries Thus while social insurance has been elected as an optimum policy that guarantied in a simple way solutions towards problem including equal and total access in health care services, private insurance occurred as an alternative solution to issues of better fund allocation for health care. That alternative contains the risk to lead to poor outcome without the appropriate regulating system. Thus the analysis of three key countries health care system occurred, Sweden Netherlands and Slovakia, countries with alternative health care system. Mostly under 5

6 evaluation is not the level of benefits but the way in witch system is to remain stable and viable, trends and policy orientation. In Netherlands private health insurance is a key player to health care system. It is an alternative for basic mandatory social health insurance for the part of the population with the higher income. It functions trough a regulative infrastructure that guarantees total and equal access to private health services. It is a complex system but succeeds in offering high quality health care services while keeping the cost contained. Slovakia is a new country that its health care system was, not long ago, under a communistic health care system. In a short time moved to a large scale decentralization privatization of health care services suppliers, and import elements of free market theory into the system. Sending as a share of GDP is still low, and funding problematic, but reform is still moving on. The role of private health care insurance was till recently insubstantial but recently updated to offer supplementary insurance to basic mandatory health insurance scheme, for services not included there. Sweden finally is a country with its system focused to social health care insurance. Private insurance's role is still insubstantial. It's literally out of the system and functions as a complementary to the mandatory social insurance. Its small market share, manifestate the good overall function of Swedish health care system. Conclusions from the study of the three countries are presenting common elements and differences. The only thing for sure is that are aiding designing a more sustainable strategy for Greece NHS. Decentralization of power, emphasis in quality and cost containment should be considered as guidelines. It is easily understood though, that we are not unfamiliar with the meaning of those guidelines as they are customly invoked in variant reform attempts. What is seems to be in short is the will to implement what they claim to pursue. Maybe because it would have meant lesser state control over the system or maybe because of the political cost of such an attempt. What we could claim is that health care services are becoming more effective but also more expensive, and those services are needed by more people everyday. Though in the demand for health to be considered as a public good and thus to be protected, we should consider constant pressure of the employers for less taxes and social contributions. That fact in a globalized economy with a lot of profit opportunities 6

7 should minimize in the future the ability of health care systems to be funded effectively in order to achieve those goals 7

8 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ αζθάιηζε πγείαο θνηλσληθή αζθάιηζε ηδησηηθή αζθάιηζε δηάρπζε θηλδχλνπ risk pooling ρξεκαηνδφηεζε ππεξεζηψλ πγείαο. Δηζθνξέο αζθάιηζηξα income related, community-rated, risk-related premiums. επηζηξνθή δαπαλψλ reimbursement αλάζηξνθε επηινγή adverse selection εζηθφο θίλδπλνο moral hazard cream skimming κεηαηφπηζε πξνυπνινγηζκνχ budget shifting ζέζπηζε πξνυπνινγηζκνχ budget setting άκεζνη έιεγρνη direct controls ζπκκεηνρή ζην θφζηνο co-payment ελαιιαθηηθή ηδησηηθή αζθάιηζε πξφζζεηε ηδησηηθή αζθάιηζε ζπκπιεξσκαηηθή ηδησηηθή αζθάιηζε ηζφηηκε πξφζβαζε θαζνιηθή πξφζβαζε 8

9 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 2 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 9 ΔΙΑΓΧΓΗ Γεληθά γηα ην ρψξν ηεο πγείαο θνπφο ηεο Δξγαζίαο ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΓΔΙΑ Οξηζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο Σν χζηεκα Τγείαο Σηόσοι ενόρ ζςζηήμαηορ ςγείαρ Γομή και λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ ςγείαρ Μνξθέο Αζθάιηζεο Τγείαο Κπιηήπια ηαξινόμηζηρ μοπθών αζθάλιζηρ ςγείαρ Ταξινόμηζη μοπθών ηηρ αζθάλιζηρ ςγείαρ Άιια ζέκαηα ηεο αζθάιηζεο πγείαο Φύζη ηος θοπέα διασείπιζηρ Σσέζη θοπέυν αζθάλιζηρ και θοπέυν παποσήρ ςπηπεζιών ςγείαρ Διζαγυγή ή όσι ανηαγυνιζμού μεηαξύ ηυν αζθαλιζηικών θοπέυν Δπιβολή δια νόμος πεπιοπιζμών ζηην αζθάλιζη ςγείαρ Παποσέρ ηηρ αζθάλιζηρ ςγείαρ Οθέιε αζθάιηζεο πγείαο Πξνβιήκαηα αζθάιηζεο πγείαο Ανάζηποθη Δπιλογή (Adverse Selection) Αποκλειζμόρ ζε οπιζμένοςρ από ηο δικαίυμα ζηην αζθάλιζη (cream skimming) Ηθικόρ κίνδςνορ (moral hazard) Η Ιδησηηθή αζθάιηζε πγείαο Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα Ιδιυηικήρ αζθάλιζηρ Μονηέλα Ιδιυηικήρ αζθάλιζηρ Ιδιυηικό μονηέλο επιζηποθήρ δαπανών Ιδιυηικό μονηέλο ζύνατηρ ζύμβαζηρ Ιδιυηικό "ολοκληπυμένο" μονηέλο Πποβλημαηιζμοί για ηην διασείπιζη και ηην αξιολόγηζη ζηα μονηέλα Σςζηήμαηα αμοιβών Αξιολόγηζη ζκοπιμόηηηαρ (Utilization review) Καηά κεθαλήν αμοιβή (Capitation) Gatekeepers Παπακπαηήζειρ (Withholds) Sub-Capitation & Curvouts Πεξηγξαθή κέηξσλ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο Δθαπμογή μεηαηόπιζηρ πποϋπολογιζμού ζηην ιδιυηική αζθάλιζη ςγείαρ Δθαπμογή θέζπιζηρ πποϋπολογιζμού ζηην ιδιυηική αζθάλιζη ςγείαρ Δθαπμογή άμεζυν ελέγσυν ζηην ιδιυηική αζθάλιζη ςγείαρ Δθαπμογή ανηαγυνιζμού ζηην ιδιυηική αζθάλιζη ςγείαρ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΟΛΛΑΝΓΙΑ Γεληθά γηα ηελ ρψξα Γνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Σν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα Υξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Βαζικοί θοπείρ σπημαηοδόηηζηρ Αμοιβέρ ηυν παπόσυν ηυν ςπηπεζιών ςγείαρ Πνιηηηθέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο πκπεξάζκαηα

10 3 Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΟΤΗΓΙΑ Γεληθά γηα ηε ρψξα Γνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Οπγανυηική δομή Παποσή ςπηπεζιών ςγείαρ Υξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Βαζικέρ πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ Αμοιβή ηυν παπόσυν ηυν ςπηπεζιών ςγείαρ Ο πόλορ ηηρ ιδιυηικήρ αζθάλιζηρ πκπεξάζκαηα Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΛΟΒΑΚΙΑ Γεληθά γηα ηελ ρψξα Υξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Κοινυνική αζθάλιζη Σςμπληπυμαηικέρ πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ Γιάθεζη ηυν σπημαηικών πόπυν Μεηαξξχζκηζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο Δπίινγνο πκπεξάζκαηα ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΔΥΔΙ Η ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΓΔΙΑ Πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο Ο ξφινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ ρσξψλ Η ιδιυηική αζθάλιζη ςγείαρ υρ εναλλακηική επιλογή Η ιδιυηική αζθάλιζη ςγείαρ για ππόζθεηερ ςπηπεζίερ Η ιδιυηική αζθάλιζη ςγείαρ ζαν ζςμπληπυμαηική ςπηπεζία Υξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα Πποβλήμαηα ζηη σπημαηοδόηηζη Ο πόλορ ηηρ ιδιυηικήρ αζθάλιζηρ ζηο ζύζηημα ςγείαρ Άλλα πποβλήμαηα ζηο ΔΣΥ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ Γεληθέο παξαηεξήζεηο πκπεξάζκαηα απφ ηελ κειέηε ησλ επηινγψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ Παξάξηεκα Βηβιηνγξαθία

11 ΔΙΑΓΧΓΗ Γεληθά γηα ην ρώξν ηεο πγείαο Ο ρψξνο ηεο πγείαο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ έρεη μερσξηζηή ζεκαζία γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Θεσξείηαη κεγάιε θαηάθηεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, φηη φινη καο έρνπκε ην δηθαίσκα γηα ίζε πξφζβαζε ζε κηα ζεηξά ππεξεζηψλ πγείαο, αλεμάξηεηα απφ ην εηζφδεκα θαη ηελ θνηλσληθή καο ζέζε. ηα πιαίζηα απηά ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ αλαιακβάλνπλ ή ηνπιάρηζηνλ ηελ εγγπνχληαη νη θξαηηθνί κεραληζκνί, αθήλνληαο ιίγν ή θαη ειάρηζην πνιιέο θνξέο ρψξν ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. ηηο κέξεο καο σζηφζν ηα δεδνκέλα ηείλνπλ λα αιιάμνπλ γηα πνιινχο ιφγνπο. Οη ππεξεζίεο ηεο πγείαο αξρηθά, κε ηελ αικαηψδε εμέιημε ησλ κεζφδσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, έρνπλ κελ γίλεη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο, αιιά θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δαπαλεξέο θάλνληαο ηελ παξνρή ηνπο φιν θαη πην δχζθνιε. Απηφ ην γεγνλφο πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο δπηηθέο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο πνπ θάλεη ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πγεία πφξσλ φιν θαη πην δχζθνιε. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηφζν εθηεηακέλε παξνρή θνηλσληθψλ αγαζψλ, απνηειεί θαηάθηεζε θπξίσο ησλ αλεπηπγκέλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Η δηαπίζησζε απηή, εηζάγεη κηα ηξίηε ζπληζηψζα ζηελ αλάιπζε. Σν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηελ αξλεηηθή ηνπ φςε. Με ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαη ηε ζηαδηαθή εμάιεηςε ησλ θξαηηθψλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, νη εξγνδφηεο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο βξίζθνπλ ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ φρη κφλν επλνïθή θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε απφ ηα θξάηε απηά πνπ έρνπλ αλάγθε ηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία ηνπο, φρη κφλν θηελφηεξα εξγαηηθά ρέξηα ζε επίπεδν ακνηβψλ, αιιά θαη πνιχ κηθξφηεξεο ππνρξεψζεηο γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ ζα θαιχςνπλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο απνθηνχλ ηεξάζηηα δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, ζηελ ζπδήηεζε πνπ απνηειεί ζήκεξα ην θπξίαξρν ζέκα ζηελ ΔΔ, δειαδή ηελ πεξηζηνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ γηα φια ηα θνηλσληθά αγαζά πνπ εμαζθάιηδε ν πνιίηεο κέρξη ζήκεξα θαη βέβαηα απηφ ππνλνκεχεη θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Η αλάγθε ινηπφλ γηα αλαδήηεζε ιχζεσλ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. 11

12 ηα πιαίζηα απηά επηρεηξείηαη εδψ λα δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, θαη λα δηαπηζησζεί ε ζπκβνιή ηεο ζε απηά, κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε εηδηθά ηνπ ππνζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. Θεσξείηαη πάλησο ζθφπηκν λα ηνληζζεί φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηνπ φπνηνπ ζπζηήκαηνο επηιεγεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αγαζνχ ηεο πγείαο, πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε αθφκα έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ. ηελ επηδίσμε δειαδή ζηελ πξάμε λα δίλνληαη ζπλερψο απαληήζεηο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ, θαη κέζσ απηήο, ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο, δηφηη θαλέλα ζχζηεκα ή κνληέιν δελ απνηειεί ιχζε, ε ιχζε δίλεηαη φηαλ ην δηαπηζησκέλν πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη, θαη πεξηνξίδεηαη ή παχεη λα ππάξρεη. θνπόο ηεο Δξγαζίαο Η παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην γεληθφ ζχζηεκα πγείαο ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο σο ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ παγθνζκίσο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Υσξίδεηαη ζε δηαθξηηά κέξε. ην πξψην κέξνο επηρεηξείηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αζθάιηζεο πγείαο ζπλνπηηθά θαη εθηελέζηεξα ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο. Η αλάιπζε απηή γίλεηαη γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ ηδησηηθψλ κνληέισλ αζθάιηζεο ζηα ζπζηήκαηα ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ πνπ επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε πην θάησ. ην δεχηεξν δηαθξηηφ κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη θαζεαπηή ε πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Οιιαλδίαο, νπεδίαο θαη ινβαθίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπκβάιεη ε ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Μέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ επηρεηξείηαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο. 12

13 ην ηξίην ινηπφλ κέξνο επηρεηξείηαη λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Διιάδα κε γλψκνλα θαη θξηηήξην ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ αιιά θαη απφ ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, κε ηελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξα ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζεκείσλ ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. 13

14 ΤΓΔΙΑ 1 ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 1.1 Οξηζκόο Αζθάιηζεο Τγείαο Η αζθάιηζε πγείαο είλαη έλαο κεραληζκόο παξέκβαζεο πνπ ζηφρνο ηνπ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο αζζέλεηαο θαη ηνπ αηπρήκαηνο πνπ δηαθπβεχνπλ ην επίπεδν πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. Η πγεία, ζεσξείηαη έλα θνηλσληθφ αγαζφ θαη ε πξνάζπηζε ηνπ είλαη θνηλφο ηφπνο ησλ πνιηηηθψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Ο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αζζέλεηα ή ην αηχρεκα, είλαη αβέβαηνο, θαλείο δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηη αζζέλεηα, ζε πνηα έθηαζε θαη ζε πνηφλ άλζξσπν ζα πξνθχςεη. Δθείλν πνπ είλαη βέβαην, είλαη πσο φηαλ απηφο ν θίλδπλνο γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ηνλ θαιχςεη απφ ην αηνκηθφ ηνπ εηζφδεκα, είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Δθείλν πνπ είλαη βέβαην είλαη πσο ε θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο είλαη αλαγθαία, πνιιέο θνξέο γηα λα δηαηεξεζεί ην άηνκν ζηε δσή, άιιεο θνξέο γηα λα εμαζθαιίζεη ην κίληκνπκ ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ νη ζχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη ηνπ επηηξέπνπλ. Σν ζχζηεκα ηεο αζθάιηζεο έξρεηαη λα πξνζθέξεη ιχζεηο κε ηε δηάρπζε ηνπ θηλδχλνπ ζε έλα κεγάιν αξηζκφ αζθαιηζκέλσλ, θαη ηε δηαλνκή, δηακνηξαζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ ζα πξνθχςεη ζην ζχλνιν απηψλ. Γηα λα γίλεη πην ζαθήο ε ιχζε πνπ πξνηείλεη ην κνληέιν ηεο αζθάιηζεο πγείαο δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. Πξνπιεξσκή ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ Αζθάιηζε Φηιαλζξσπία Γηακνηξαζκφο ηνπ θφζηνπο ΟΥΙ Τγείαο Απνηακηεχζεηο Τγείαο Άκεζεο Πιεξσκέο Πίλαθαο 1: Σαμηλφκεζε ησλ κεραληζκψλ θάιπςεο θφζηνπο 14

15 Γίλεηαη θαλεξφ πσο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ κεραληζκψλ θάιπςεο ηνπ θφζηνπο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ δχν θξηηεξίσλ: Πξνπιεξσκή (pre-payment): Γειαδή, ε ζπιινγή ησλ ρξεκάησλ γίλεηαη πξηλ (θαη αλεμάξηεηα απφ) ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Γηακνηξαζκφο θφζηνπο (pooling): ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ζα ρξεηαζηεί έλα κέινο κηα νκάδαο αηφκσλ θαιχπηεηαη απφ ηηο εηζθνξέο φιεο ηεο νκάδαο θαη φρη απφ ην κέινο απηφ απφ κφλν ηνπ (OECD 1999). Βάζεη ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε αζθάιηζε πγείαο απνηειεί κέζνδν θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ θαηαλαιψλεη έλα άηνκν ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν πξνπιεξσκή (πξνπιεξσκή-prepayment) φζν θαη δηακνηξαζκφ ηνπ θφζηνπο αλάκεζα κε κηα νκάδα αηφκσλ (δηακνηξαζκφο θφζηνπο-pooling). Έλαο αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ινηπφλ ζπγθεληξψλεη ηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ, πνπ γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη πιεξψλεη γηα ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ιεηηνπξγεί δειαδή σο ηξίηνο πιεξσηήο (Mossialos 1999). 1.2 Σν ύζηεκα Τγείαο Σηόρνη ελόο ζπζηήκαηνο πγείαο Καηά θνηλή νκνινγία νη ζηφρνη ησλ θξαηψλ απφ ηηο πνιηηηθέο πγείαο ηνπο ζπγθιίλνπλ. Απηφ ηζρχεη βέβαηα ζε κεγάιν βαζκφ θπξίσο ζηηο πην αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο δπηηθνχ ηχπνπ. Αλεμάξηεηα ινηπφλ ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ, θάζε ζχζηεκα πγείαο πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ (OECD 1992):: 1. Δπάξθεηα θαη ηζόηεηα παξνρήο ζηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα:. Δπαξθείο ππεξεζίεο πγείαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο αλάινγα κε ηελ αλάγθε θάζε πνιίηε. H ηζφηεηα παξνρήο έρεη δχν δηαζηάζεηο. Σελ νξηδόληηα πνπ ζεκαίλεη φηη ίζεο παξνρέο πξέπεη λα δίλνληαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ ίζεο αλάγθεο θαη ηελ θαηαθόξπθε πνπ ζεκαίλεη φηη πεξηζζφηεξεο παξνρέο δίλνληαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε. 2. Πξννδεπηηθόηεηα: ηα κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα πξέπεη λα πιεξψλνπλ κεγαιχηεξεο εηζθνξέο ζην ζχζηεκα. 15

16 3. Μαθξό-νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα: νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο πξέπεη λα απνηεινχλ έλα «ινγηθφ» ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο (ΑΔΠ). 4. Μηθξό-νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα: Καηαξρήλ, πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ε θαηαλεκεηηθή απνδνηηθόηεηα. Γειαδή, νη δαπάλεο γηα ππεξεζίεο πγείαο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη εθεί φπνπ ππάξρεη ην κεγαιχηεξν νξηαθφ φθεινο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα επηηπγράλεηαη θαη ε ηερληθή απνδνηηθόηεηα. Με άιια ιφγηα, κηα επέλδπζε ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηα πεξηηηά θφζηε. 5. Διεπζεξία επηινγήο: νη αζζελείο ηφζν ησλ δεκφζησλ φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο πξέπεη λα επηιέγνπλ ειεχζεξα παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο. 6. Απηνλνκία ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο: ζηνπο ηαηξνχο θαη ινηπνχο παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο πξέπεη λα δνζεί ν κέγηζηνο δπλαηφο βαζκφο ειεπζεξίαο. (Barr 1990) Δίλαη θαλεξφ φηη γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, ρξεηάδνληαη θξίζεηο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα, ηφζν φζν πξνο ηελ πïνζέηεζε κέηξσλ θαη απνθάζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επίηεπμε ηνπο, φζν θαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. Πξνθαλψο φκσο, βάζεη ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ νη δηάθνξεο κέζνδνη θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ πγείαο Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Σν βαζηθφ ζηνηρείν θαη επίθεληξν ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο πξέπεη λα είλαη ν πνιίηεο θαη φρη κφλν ν αζζελήο αιιά θαη ν πγηήο κε πξφβιεςε δηαδηθαζηψλ πξφιεςεο. Απηνχ ηηο αλάγθεο ην ζχζηεκα πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη. Γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ παξάγνληαη νη ελδεδεηγκέλεο ππεξεζίεο πγείαο, απφ ηνπο παξνρείο ησλ ππεξεζηψλ θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπο. Σν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ απηψλ ζπλδέεηαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ πνιηηψλ, ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ φκσο ηελ αλαιακβάλνπλ θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο, δηαθνξεηηθνί αλάινγα κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ πνιίηε, ψζηε λα κπνξέζεη λα επεξγεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία πγείαο. 16

17 Μέζα ζε απηφ ην ζχζηεκα είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ λα δηεπζχλνπλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ. Απηφο ν κεραληζκφο απνηειεί ην ππνζχζηεκα δηεχζπλζεο θαη ζπληνληζκνχ (Μπνπξζαλίδεο 2004). ύζηεκα Παξαγσγήο Γηαλνκήο ύζηεκα Γηεύζπλζεο Σπληνληζκνύ Φνξείο Φξεκ/ηεζεο ύζηεκα Φξεκ/δόηεζεο Πνιίηεο Αζζελείο/ Υγηείο Πίλαθαο 2: ύζηεκα Τγείαο Γνκή θαη Λεηηνπξγία (Μπνπξζαλίδεο 2004) Οη ξνέο πνπ μεθηλνχλ θαη θαηαιήγνπλ ζην χζηεκα δηεχζπλζεο ζπληνληζκνχ θαλεξψλνπλ ηνπο δηεπζπληηθνύο θαη ζπληνληζηηθνύο πόξνπο. Η ξνή πνπ μεθηλά απφ ηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνπο θνξείο παξαγσγήο θαλεξψλνπλ ηνπο ρξεκαην-νηθνλνκηθνύο πόξνπο Η ξνή πνπ μεθηλά απφ ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη θαηαιήγεη ζηνπο πνιίηεο θαλεξψλνπλ ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο Σν ζπλνιηθφ ζχζηεκα εκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ξνώλ (Μπνπξζαλίδεο 2004) 1.3 Μνξθέο Αζθάιηζεο Τγείαο Σξεηο αξρέο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα ηελ νξζή παξνπζίαζε ησλ κνξθψλ αζθάιηζεο πγείαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο λα είλαη δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο, ε ηαμηλφκεζε λα είλαη εθαξκφζηκε ζε φιεο ηηο ρψξεο, ψζηε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα λα κπνξνχλ πην 17

18 εχθνια λα νκαδνπνηνχληαη, θαη λα είλαη δπλαηφ λα ελζσκαηψλνληαη λέα ζηνηρεία θαη αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο αζθάιηζεο πγείαο Κξηηήξηα ηαμηλόκεζεο κνξθώλ αζθάιηζεο πγείαο Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ αζθάιηζεο πγείαο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα (OECD 1999): Οη θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. Ο βαζκφο ππνρξεσηηθφηεηαο (δειαδή εάλ ε αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή ή φρη). Σν αλ αλαθέξνληαη ζε έλα άηνκν ή ζε νκάδεο αηφκσλ. Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ. Οη θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αζθάιηζεο πγείαο είλαη ε θνξνινγία, άκεζε ή έκκεζε (γεληθή, ηνπηθή ή εηδηθά γηα ηελ πγεία), νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηέινο νη ηδησηηθέο πιεξσκέο. Απφ απηέο ηηο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ε πην πξννδεπηηθή είλαη ε άκεζε γεληθή θνξνινγία. Απηφ δηφηη ν θαζέλαο εηζθέξεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, ελψ έρεη ζηε ζπλέρεηα δηθαίσκα ίζεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο απηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ. Αθνινπζνχλ νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνπ θάζε άηνκν εηζθέξεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ νξγαληζκφ πνζφ αλάινγν ησλ απνιαβψλ ηνπ, αιιά απνιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πγείαο. ε απηφ ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο φκσο είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιίδνπλ πςειφηεξα παθέηα ππεξεζηψλ, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ εηζθνξψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηελ έκκεζε θνξνινγία κε ηνλ ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο. Απηή βαζίδεηαη ζηε θνξνιφγεζε ησλ αηφκσλ ζηελ θαηαλάισζε θαη ν έκκεζνο θφξνο γηα θάζε πξνïφλ είλαη ν ίδηνο, αλεμάξηεηα απφ ην εηζφδεκα εθείλνπ πνπ ην αγνξάδεη, πιήηηνληαο έηζη ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. Με ην ζχζηεκα σζηφζν απηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εμαζθαιίδεηαη ίζν δηθαίσκα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο αλ ηειηθά ν θίλδπλνο πξνθχςεη. Ληγφηεξν πξννδεπηηθή απφ φιεο ηηο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο εκθαλίδνληαη λα είλαη νη ηδησηηθέο πιεξσκέο θαη απηφ δηφηη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο εμαξηψληαη απφ ην πνζφ πνπ ην θάζε άηνκν δηαζέηεη γηα απηέο, ηφζν γηα ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ φζν, θαη θπξίσο, γηα απηή ηελ ίδηα ηελ παξνρή ηνπο. Οη δπλαηνί βαζκνί ππνρξεσηηθφηεηαο είλαη: 18

19 Τπνρξεσηηθή ππαγσγή ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Τπνρξέσζε αζθάιηζεο ηνπ αηφκνπ αιιά ειεπζεξία επηινγήο αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Αζθάιηζε σο απφξξνηα ηεο εξγαζίαο. Πιήξεο ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ην αλ ζα αζθαιηζηεί ε φρη (OECD 1999). Έλαο πνιίηεο κπνξεί λα θάλεη αζθάιηζε πγείαο είηε αλεμάξηεηα, είηε σο κέινο κηαο νκάδαο αηφκσλ κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα παξάδεηγκα ην επάγγεικα, ή ηνλ ηφπν θαηνηθίαο. πλήζσο νη εηζθνξέο ζηελ νκαδηθή αζθάιηζε είλαη ρακειφηεξεο δηφηη αθελφο ηα δηνηθεηηθά θφζηε είλαη κηθξφηεξα θαη αθεηέξνπ ε «δεμακελή» ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκάησλ είλαη κεγαιχηεξε. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπλ νη αζθαιηζκέλνη κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηνπο εμήο: Με βάζε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα (income-rated premiums).ηελ κέζνδν απηή νη εηζθνξέο πνπ πιεξψλεη θάζε άηνκν απνηεινχλ πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ. Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Με βάζε ην κέζν ξίζθν εκθάληζεο αζζέλεηαο γεληθψο (community-rated premiums).ηελ πεξίπησζε απηή φινη νη αζθαιηζκέλνη κηαο νκάδαο πιεξψλνπλ ηηο ίδηεο εηζθνξέο (flat) νη νπνίεο ππνινγίδνληαη βάζεη εθηίκεζεο ηνπ κέζνπ θίλδπλνπ εκθάληζεο αζζελεηψλ. Με βάζε ηνπο αλακελφκελνπο θίλδπλνπο γηα ηελ πγεία, γηα ηνλ θάζε αζθαιηζκέλν (risk-rated premiums). ηελ πεξίπησζε απηή νη εηζθνξέο πνπ πιεξψλεη θάζε αζθαιηζκέλνο είλαη αλάινγεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο αζζελεηψλ πνπ έρεη. Καηά ζπλέπεηα, νη λένη θαη πγηείο πιεξψλνπλ ρακειέο εηζθνξέο, ελψ νη ειηθησκέλνη θαη άξξσζηνη πςειέο (OECD 1999) Ταμηλόκεζε κνξθώλ ηεο αζθάιηζεο πγείαο Σν βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζε κνξθέο ηεο αζθάιηζεο πγείαο, είλαη εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο θύξηεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. Με βάζε απηφ ε αζθάιηζε πγείαο δηαρσξίδεηαη ζε δεκόζηα θαη ηδησηηθή. Σα ππφινηπα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ απνζθνπνχλ ζηελ πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δχν βαζηθψλ κνξθψλ, θπξίσο δε ηεο ηδησηηθήο. Η δεκόζηα αζθάιηζε πγείαο, πεξηιακβάλεη ηελ κέζσ θνξνινγίαο ρξεκαηνδνηνχκελε αζθάιηζε πγείαο (tax-funded health insurance) θαη ηελ κέζσ 19

20 εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ρξεκαηνδνηνχκελε αζθάιηζε πγείαο (social security schemes).πνηνη πνιίηεο είλαη ππφρξενη αζθαιίζεσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Έηζη, ε αζθάιηζε είλαη δπλαηφλ λα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ή γηα έλα ηκήκα απηνχ (π.ρ γηα απηνχο πνπ ην εηζφδεκα ηνπο είλαη θάησ απφ έλα φξην). Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη είηε έλαο κφλν αζθαιηζηηθφο θνξέαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, είηε πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο (π.ρ θαηά επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο). πλήζσο, ν θνξέαο αζθάιηζεο ησλ πνιηηψλ θαζνξίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ θπβέξλεζε. Σέινο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ κέζσ ηεο δεκφζηαο αζθάιηζεο πγείαο ε θπβέξλεζε επηηπγράλεη αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο (απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο πξνο ηνπο θησρφηεξνπο) αθνχ ν ππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ γίλεηαη βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Η ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο, ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηδησηηθψλ πιεξσκψλ ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο αζθάιηζεο πγείαο, ππφ ηελ επνπηεία ηεο θπβεξλήζεσο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο (αιιά φρη πάληνηε) ε ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη έρνπλ ειεπζεξία επηινγήο θνξέα αζθαιίζεσο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ζηελ δεκφζηα φζν θαη ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο, πέξαλ ησλ θαλνληθψλ εηζθνξψλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ επηπιένλ θαη άκεζεο πιεξσκέο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκκεηνρή ζην θφζηνο) (Τθαληφπνπινο 2003). Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο, ε ηδησηηθή αζθάιηζε θαηεγνξηνπνηείηαη πεξαηηέξσ ζε: Ιδησηηθή αζθάιηζε νκάδσλ εξγαδνκέλσλ (private employment group health insurance), φπνπ ε ηδησηηθή αζθάιηζε έξρεηαη σο απφξξνηα ηεο εξγαζίαο. Ιδησηηθή αζθάιηζε ζηελ νπνία νη εηζθνξέο είλαη ίδηεο γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Γειαδή δελ γίλεηαη θάπνηα δηάθξηζε κε βάζε ηελ ειηθία, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ή άιινπο παξάγνληεο. Ιδησηηθή αζθάιηζε ζηελ νπνία νη εηζθνξέο πνπ πιεξψλεη ν θαζέλαο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο αζζέλεηαο πνπ έρεη. Αλαθεθαιαηψλνληαο φια ηα παξαπάλσ, ε αζθάιηζε πγείαο κπνξεί λα έρεη ηηο αθφινπζεο κνξθέο: Γεκόζηα αζθάιηζε πγείαο (public health insurance) ε νπνία πεξηιακβάλεη: 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα