{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του { Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποέργο : Αναβάθμιση υφιστάμενων Ιδρυματικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο του Πανεπιστημίου Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή:{ Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός} Προϋπολογισμός: εκατό εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (6.60,6 ) πλέον ΦΠΑ- διακόσιες χιλιάδες ευρώ(00.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Διάρκεια: 8 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Τακτικός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: 047 Σελίδα από 86

2 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...4 C. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...4 C. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...4 C. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης...5 C. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας...7 C. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...9 C. Πίνακες Συμμόρφωσης... C. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων... C.. ΟΜΑΔΑ Α: Elocus- Εθνοβοτανική... C... Αρχιτεκτονική Συστήματος... C... Προδιαγραφές αναβάθμισης Ιδρυματικού Αποθετηρίου... C... Υποστήριξη επεξεργασίας εγγραφών MARC... C... Υποστήριξη συλλογής καταγραφής Ερευνητικού Έργου Π.Κ.... C... Αναβάθμιση διαλειτουργικότητας αποθετηρίου...5 C...4 Αναβάθμιση της διαδικασίας απόθεσης και τεκμηρίωσης από τον παραγωγό του έργου (αυταρχειοθέτηση)...6 C...5 Υποστήριξη συλλογής Φωτογραφικού Αρχείου Π.Κ...7 C...6 Αναβάθμιση περιβάλλοντος χρήστη...8 C...7 Γενικές προδιαγραφές ανάπτυξης λογισμικού...9 C... Προδιαγραφές ανάπτυξης Εθνοβοτανικής Βιβλιοθήκης...0 C... Γενικές προδιαγραφές...0 C... Υποστήριξη προτύπων και τυποποιήσεων μεταδεδομένων... C... Διαχείριση συστήματος... C...4 Διαχείριση, ηλεκτρονική τεκμηρίωση και προβολή ψηφιακών τεκμηρίων και συλλογών C...5 Δημιουργία, διαχείριση και προβολή ευρετηρίων...4 C...6 Υποστήριξη θησαυρών όρων...5 C...7 Μηχανή αναζήτησης...6 C...8 Περιβάλλον αναζήτησης...7 C...9 Διαχείριση συνεισφορών...8 C...0 Παρουσίαση / εξαγωγή αποτελεσμάτων...8 C... Διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα λογισμικά...9 C... Μαζική εισαγωγή δεδομένων...0 C.. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ... C... Αρχιτεκτονική Συστήματος... C... Λειτουργικές προδιαγραφές... C.. ΟΜΑΔΑ Γ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας...9 C... Αρχιτεκτονική Συστήματος...9 Σελίδα από 86

3 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο : «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του C... C... C...4 C...5 C...6 C...7 C...8 C...9 C...0 Διαχείριση συστήματος...9 Γενικές Προδιαγραφές...9 Διαχείριση ψηφιακών αρχείων πολυμέσων και κειμένου...40 Διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών...4 Διαχείριση ιεραρχικών δεδομένων...4 Διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα λογισμικά...4 Μηχανή αναζήτησης...4 Περιβάλλον αναζήτησης...4 Παρουσίαση / εξαγωγή αποτελεσμάτων...44 C..4 ΟΜΑΔΑ Δ: Mobile UI...45 C..4. Αρχιτεκτονική Συστήματος...45 C..4. Προδιαγραφές συστήματος...45 C..4.. Δομικές/αρχιτεκτονικές προδιαγραφές...45 C..4.. Γενικές προδιαγραφές...46 C..4.. Υποστήριξη προτύπων...47 C Προδιαγραφές συστήματος πιστοποίησης χρηστών...47 C Προδιαγραφές διαχείρισης του συστήματος...48 C Προδιαγραφές μεσισμικού...48 C Γενικές προδιαγραφές συστήματος πύλης...49 C Γενικές προδιαγραφές υποσυστήματος διεπαφής χρήστη...50 C Ελάχιστες προδιαγραφές περιβάλλοντος χρήστη...5 C Ελάχιστες προδιαγραφές HTML...5 C. Διαλειτουργικότητα...55 C. Πολυκαναλική προσέγγιση...55 C.4 Ανοιχτά δεδομένα...55 C.5 Απαιτήσεις ασφαλείας...56 C.6 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...57 C.7 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...57 C.8 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...58 C.9 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...60 C.0 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης...6 C. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...6 C. Μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης έργου...6 C. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις έργου...6 C.4 Παραδοτέα έργου...6 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς...6 C4. Πληροφοριακό Σύστημα...6 C4.. Υπηρεσίες (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ)...6 C5. Σχέδιο Σύμβασης...68 Σελίδα από 86

4 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών-Κτίριο Διοίκησης-700 Βούτες Ηρακλείου Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Σελίδα 4 από 86

5 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις () ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα () μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) C. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών-Κτίριο Διοίκησης-700 Βούτες Ηρακλείου Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Σελίδα 5 από 86

6 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις () ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 86

7 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του C. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Βουτών-Κτίριο Διοίκησης-700 Βούτες Ηρακλείου Κρήτης Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις () ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 7 από 86

8 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 86

9 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του C. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ (από έως) Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 9 από 86

10 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του / / - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 0 από 86

11 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του C. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων C.. ΟΜΑΔΑ Α: Elocus- Εθνοβοτανική C... Αρχιτεκτονική Συστήματος 4 Το σύστημα πρέπει να ακολουθεί αρχιτεκτονική τριών επιπέδων τουλάχιστον (-tier). Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τις υποδομές που παρέχονται από το DataCenter του Πανεπιστημίου Κρήτης (περιβάλλον εικονικών μηχανών) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά πώς συνεργάζονται και πώς αλληλεπιδρούν τα επιμέρους λογισμικά εξυπηρετητών, βάσεων δεδομένων, μεσισμικών και διεπαφής χρηστών Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις τεχνολογίες και τα επιμέρους λογισμικά που προτείνει μέσα από την προσφορά του για την υλοποίηση των επιπέδων αρχιτεκτονικής, καθώς και τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν. C... Προδιαγραφές αναβάθμισης Ιδρυματικού Αποθετηρίου C... Υποστήριξη επεξεργασίας εγγραφών MARC Το λογισμικό Keystone DLS θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να δέχεται πεδία τα οποία θα περιέχουν εγγραφές σε μορφή MARC (MARCXML) Για κάθε πεδίο τύπου MARC εγγραφής, θα πρέπει να ενεργοποιείται ειδικός επεξεργαστής MARC εγγραφών που θα συνεργάζεται αυτόματα και άμεσα με τη φόρμα επεξεργασίας εγγραφών του Keystone DLS. Σελίδα από 86

12 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του Τα περιεχόμενα ενός πεδίου τύπου εγγραφής MARC θα πρέπει να προβάλλονται στη φόρμα επεξεργασίας του Keystone DLS με μορφή ευανάγνωστη για το προσωπικό τεκμηρίωσης είτε με απεικόνιση των πεδίων σε μη επεξεργασμένη μορφή είτε με απεικόνιση επιλεγμένων πεδίων και υποπεδίων μετά από επεξεργασία. Ο επεξεργαστής των MARC εγγραφών θα πρέπει δημιουργεί ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον προς τους τελικούς χρήστες. Ο επεξεργαστής MARC εγγραφών θα πρέπει να παρέχει επίπεδο διαμόρφωσης ικανό ώστε να ενσωματώνονται οι αλλαγές στο πρότυπο MARC Ο επεξεργαστής MARC εγγραφών θα πρέπει να παρέχει εργαλεία βοήθειας στο προσωπικό τεκμηρίωσης και να καθιστά δυνατή την αποφυγή λαθών και παραλείψεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων Ο επεξεργαστής MARC εγγραφών θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:. Δημιουργία/Επεξεργασία μιας εγγραφής στο σύνολό της. Δημιουργία/Επεξεργασία μιας εγγραφής ανά πεδίο/υποπεδίο. Εύκολο τρόπο προσθήκης και διαγραφής πεδίων 4. Επεξεργασία πεδίου επικεφαλίδας (leader) με ειδική φόρμα για ελεγχόμενη εισαγωγή τιμών εισόδου και επεξήγηση τους. 5. Επεξεργασία πεδίων σταθερού μήκους (control fields) με ειδική φόρμα για ελεγχόμενη εισαγωγή τιμών εισόδου και επεξήγηση τους 6. Επεξεργασία μεταβλητών πεδίων και υποπεδίων με ειδική φόρμα με δυνατότητα εισαγωγής και διαγραφής υποπεδίων 7. Αποθήκευση σε MARCXML μορφή 8. Συντακτικό έλεγχο της εγγραφής 9. Ακύρωση αλλαγών σε επίπεδο πεδίου 0. Ακύρωση αλλαγών σε επίπεδο εγγραφής. Προβολή βοήθειας για κάθε πεδίο. Χρήση υποδειγμάτων τεκμηρίωσης ανά κατηγορία υλικού για τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής. Στη φόρμα τεκμηρίωσης/ επεξεργασίας του Keystone DLS θα πρέπει να προβάλλεται υπόδειγμα τεκμηρίωσης ανά κατηγορία υλικού (ειδικό υπόδειγμα, διαφορετικό για βιβλία, περιοδικά, συνέδρια, μουσικά τεκμήρια, χειρόγραφα, video, οπτικό υλικό κ.ά). Στο υπόδειγμα θα δίνονται τα κύρια πεδία που αρμόζουν στην καταλογογράφηση της κάθε κατηγορίας που αναφέραμε). Το υπόδειγμα θα Σελίδα από 86

13 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του ενεργοποιείται μέσα από πτυσσόμενη λίστα. Σ αυτή ο τεκμηριωτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το είδος υλικού που θέλει να τεκμηριώσει.. Ενεργοποίηση copy-cataloguing client για φόρτωμα εγγραφών από απομακρυσμένο κατάλογο. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον δυνατότητα φορτώματος MARC εγγραφών οι οποίες είναι κωδικοποιημένες σε οποιοδήποτε σύνολο χαρακτήρων ενώ είναι επιθυμητή η δυνατότητα φορτώματος εγγραφών οι οποίες ακολουθούν άλλα πρότυπα τεκμηρίωσης (UNIMARC, DublinCore κλπ) μετά από αυτόματη μετατροπή τους σε εγγραφές MARC Θα πρέπει να υποστηρίζεται η επεξεργασία MARC εγγραφών Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και η επεξεργασία βιβλιογραφικών εγγραφών Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και η επεξεργασία καθιερωμένων εγγραφών Θα πρέπει να δοθεί οδηγός χρήσης για τους προγραμματιστές ο οποίος θα αναφέρει:. τον τρόπο υποστήριξης MARC εγγραφών σε ένα σχήμα μεταδεδομένων σε ένα Keystone portal. τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να ενημερωθεί ο επεξεργαστής ώστε να αντιμετωπίζει αλλαγές στο πρότυπο MARC. τον τρόπο δεικτοδότησης των εγγραφών ώστε να ενημερώνεται σωστά η μηχανή αναζήτησης του Keystone DLS 4. τον τρόπο απεικόνησης μιας MARC εγγραφής στο περιβάλλον του τελικού χρήστη Θα πρέπει να δοθεί οδηγός χρήσης για το προσωπικό τεκμηρίωσης του επεξεργαστή MARC εγγραφών Θα πρέπει να δοθεί παράδειγμα χρήσης των MARC εγγραφών σε ένα δοκιμαστικό Keystone portal C... Υποστήριξη συλλογής καταγραφής Ερευνητικού Έργου Π.Κ. Δημιουργία νέων συλλογών και υποσυλλογών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο elocus για την καταγραφή του ερευνητικού έργου του Π.Κ. Σελίδα από 86

14 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του 4 5 Δημιουργία ροών εργασίας για την δημιουργία και επεξεργασία του ερευνητικού έργου του Π.Κ. ως αυτόνομη συλλογή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο elocus. Δυνατότητα ορισμού ομάδας χρηστών με συγκεκριμένο ρόλο για την επεξεργασία των εγγραφών της συλλογής του ερευνητικού έργου. Δημιουργία κατάλληλου σχήματος μεταδεδομένων το οποίο θα αποθηκεύει τη βιβλιογραφική πληροφορία μιας καταγραφής ερευνητικού έργου καθώς και ψηφιακά τεκμήρια ή διαδικτυακές παραπομπές σ' αυτό. Η βιβλιογραφικές πληροφορίες στο σχήμα μεταδεδομένων θα πρέπει να είναι σε MARC μορφή 6 Δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών δεικτοποίησης για την αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών του ερευνητικού έργου του Π.Κ Δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για την προβολή των βιβλιογραφικών πληροφοριών στο περιβάλλον χρήστη ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αναζήτησης Υποστήριξη κατάλληλου σχήματος μεταδεδομένων ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή, επεξεργασία και χρήση αρχείου ονομάτων που σχετίζονται με το ερευνητικό έργο του Π.Κ. Το σχήμα μεταδεδομένων θα πρέπει να μπορεί να περιλάβει καθιερωμένες εγγραφές MARC για την καταγραφή ενός φυσικού προσώπου, οργανισμού κλπ ενώ παράλληλα θα πρέπει να μπορεί να συμπεριλάβει πληροφορίες οι οποίες θα δίνουν πρόσθετες δυνατότητες στο σύστημα όπως για παράδειγμα προβολή σχετικής φωτογραφίας, σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα κλπ. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και επισκόπησης του αρχείου ονομάτων Θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η προβολή της πλήρους κάρτας ενός δημιουργού που είναι καταχωρημένος στο αρχείο ονομάτων με κατάλληλες παραπομπές στο έργο του, σε προσωπική του διαδικτυακή σελίδα κλπ. Θα πρέπει να προσφέρεται δυνατότητα αναζήτησης στη συλλογή του ερευνητικού έργου τόσο από το διαδικτυακό τόπο του αποθετηρίου όσο και μέσω διεπαφής Z9.50 NAI Θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα μαζικής συλλογής των εγγραφών του ερευνητικού έργου μέσω διεπαφής OAI- PMH Σελίδα 4 από 86

15 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του 4 5 Θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μετασχηματισμοί σε XSL οι οποίοι από τα δεδομένα μιας εγγραφής θα μπορούν είτε να προβάλουν μια εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο του αποθετηρίου είτε να παρέχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες μέσω των πρωτοκόλλων Z9.50 και OAI-PMH. Θα πρέπει να δημιουργηθεί εφαρμογή μαζικής εισαγωγής δεδομένων σχετικών με το ερευνητικό έργο του Π.Κ. τόσο σε επίπεδο βιβλιογραφικών αναγραφών όσο και σε επίπεδο καταγραφών ονομάτων δημιουργών κλπ. C... Αναβάθμιση διαλειτουργικότητας αποθετηρίου Δυνατότητα δημιουργίας μετασχηματισμών από τα εσωτερικά μορφότυπα των εγγραφών που υποστηρίζει το Ιδρυματικό Αποθετήριο (αρχείο πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διαδακτορικών διατριβών, αρχείο ερευνητικού έργου, Φωτοθήκη) προς τα μορφότυπα: MARC Dublin Core Europeana Semantic Elements (ESE) Δυνατότητα υποστήριξης των μορφοτύπων MARC, DublinCore, Europeana Semantic Elements (ESE) μέσω του πρωτόκολλου Z9.50 Δυνατότητα υποστήριξης των μορφοτύπων MARC, DublinCore, Europeana Semantic Elements (ESE) μέσω του πρωτόκολλου SRW/SRU Δυνατότητα υποστήριξης των μορφοτύπων MARC, DublinCore, Europeana Semantic Elements (ESE) μέσω του πρωτόκολλου OAI-PMH Δυνατότητα επέκτασης του μηχανισμού αναζήτησης ώστε να μπορεί στις αιτήσεις ενός χρήστη μέσω Z9.50 και SRW/SRU να προστίθενται, αυτόματα, χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούν να εξειδικεύουν μια αναζήτηση. Για παράδειγμα θα πρέπει να είναι δυνατό να μην περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα των αναζητήσεων εγγραφές οι οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσβαση λόγο περιορισμένων δικαιωμάτων πρόσβασης κλπ Δυνατότητα εισαγωγής εγγραφών από αρχεία tab - delimited 0 Δυνατότητα εξαγωγής εγγραφών σε αρχεία tab-delimited NAI Δυνατότητα εισαγωγής εγγραφών από αρχεία XML Σελίδα 5 από 86

16 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του Δυνατότητα εξαγωγής εγγραφών σε αρχεία XML Δυνατότητα υποστήριξης μετασχηματισμών για μορφοποίηση αρχείων XML-CERIF σε εγγραφές σύμφωνα με το εσωτερικό μορφότυπο του Ιδρυματικού αποθετηρίου Το αποθετήριο θα πρέπει να μπορεί να παράγει και να αναθέτει μοναδικά (εσωτερικά) αναγνωριστικά που ταυτοποιούν μια εγγραφή μεταδεδομένων ενός τεκμηρίου. Όλα τα αναγνωριστικά που ανατίθενται από το αποθετήριο πρέπει να επιλύονται σε αντίστοιχο έγκυρο URL που περιέχει μια αναπαράσταση του περιγραφόμενου τεκμηρίου. Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παράγει μοναδικά (εσωτερικά) αναγνωριστικά που διακρίνουν μεταξύ τους τα αρχεία ενός τεκμηρίου. Είναι επιθυμητό το αναγνωριστικό ενός αρχείου του αποθετηρίου σε συνδυασμό με το αναγνωριστικό του τεκμηρίου στο οποίο ανήκει να αντιστοιχεί σε ένα έγκυρο URL. Είναι επιθυμητό το αποθετήριο να αναθέτει ένα παγκόσμια μοναδικό αναγνωριστικό (URI) σε κάθε τεκμήριο. Το αποθετήριο πρέπει να απαγορεύει σε οποιοδήποτε χρήστη τη μεταβολή των αναγνωριστικών που αυτό αναθέτει. Είναι επιθυμητή η δυνατότητα του αποθετηρίου να χρησιμοποιεί παραπάνω του ενός σχήματα παγκόσμιων αναγνωριστικών και κατά την αρχική παραμετροποίησή του, τον προσδιορισμό του σχήματος των παγκόσμιων αναγνωριστικών που θα χρησιμοποιήσει. NAI NAI NAI C...4 Αναβάθμιση της διαδικασίας απόθεσης και τεκμηρίωσης από τον παραγωγό του έργου (αυταρχειοθέτηση) Η φόρμα αυτοαρχειοθέτησης θα πρέπει να καλύπτει επαρκώς το σχήμα μεταδεδομένων που υποστηρίζεται από το Ιδρυματικό Αποθετήριο είτε άμεσα είτε με τη χρήση ειδικών μετασχηματισμών. Από τη φόρμα αυτοαρχειοθέτησης θα πρέπει να υποστηρίζεται η μεταφόρτωση περισσότερων από ενός ψηφιακών τεκμηρίων Να προβλέπεται η αποδοχή των όρων οι οποίοι διέπουν τη δημοσίευση μιας εργασίας από το Ιδρυματικό Αποθετήριο Σελίδα 6 από 86

17 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του 4 5 Να προβάλλεται αναλυτικός οδηγός συμπλήρωσης της φόρμας με επεξηγήσεις των πεδίων εισαγωγής και παραδείγματα Να υπάρχει προστασία από κακόβουλες ενέργειες και έλεγχος της υποβολής της φόρμας από αυτοματοποιημένες διαδικασίες π.χ. χρήση recaptcha C...5 Υποστήριξη συλλογής Φωτογραφικού Αρχείου Π.Κ Δυνατότητα δημιουργίας νέων συλλογών και υποσυλλογών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο elocus για την καταγραφή του φωτογραφικού αρχείου του Π.Κ. Δυνατότητα δημιουργίας ροών εργασίας για την δημιουργία και επεξεργασία του φωτογραφικού αρχείου του Π.Κ. ως αυτόνομη συλλογή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο elocus. Θα πρέπει να γίνει ορισμός ομάδας χρηστών με συγκεκριμένο ρόλο για την επεξεργασία των εγγραφών της συλλογής του φωτογραφικού αρχείου. Δημιουργία κατάλληλου σχήματος μεταδεδομένων το οποίο θα αποθηκεύει τη βιβλιογραφική πληροφορία μιας καταγραφής φωτογραφικού αρχείου καθώς και ψηφιακά τεκμήρια. Η βιβλιογραφικές πληροφορίες στο σχήμα μεταδεδομένων θα πρέπει να είναι σε MARC μορφή Δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών δεικτοποίησης για την αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών του φωτογραφικού αρχείου του Π.Κ. Δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για την προβολή των βιβλιογραφικών πληροφοριών στο περιβάλλον χρήστη ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αναζήτησης Θα πρέπει να προσφέρεται δυνατότητα αναζήτησης στη συλλογή του φωτογραφικού αρχείου τόσο από το διαδικτυακό τόπο του αποθετηρίου όσο και μέσω διεπαφής Z9.50 Θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα μαζικής συλλογής των εγγραφών του φωτογραφικού αρχείου μέσω διεπαφής OAI-PMH Θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μετασχηματισμοί σε XSL οι οποίοι από τα δεδομένα μιας εγγραφής θα μπορούν είτε να προβάλουν μια εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο του αποθετηρίου είτε να παρέχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες μέσω των πρωτοκόλλων Z9.50 και OAI-PMH. NAI Σελίδα 7 από 86

18 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του 4 5 Θα πρέπει να δημιουργηθεί εφαρμογή μαζικής εισαγωγής δεδομένων σχετικών με τη φωτοθήκη του Π.Κ. Το αποθετήριο θα τροφοδοτηθεί με δεδομένα τα οποία θα διατεθούν σε προκαθορισμένο format το οποίο θα δοθεί στον ανάδοχο εγκαίρως για την εκτέλεση του έργου. Τα δεδομένα θα είναι δομημένα σε XML μορφή για τις περιγραφικές πληροφορίες ένα αρχείο ανά εγγραφή και θα συνδέεται με τα αντίστοιχα ψηφιακά τεκμήρια μέσω αντιστοίχησης από κατάλληλα διαμορφωμένο αρχείο οδηγό. Στόχος είναι να αναπτυχθεί εφαρμογή η οποία θα δημιουργεί και θα εισαγάγει κατάλληλες εγγραφές στο αποθετήριο από τα αρχεία εισόδου. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής μιας εγγραφής (στη φόρμα καταλογογράφησης αλλά και στη διαδικασία μαζικής εισαγωγής) θα πρέπει να είναι δυνατή η άντληση και καταχώρηση στοιχείων (EXIF metadata) από τις ψηφιακές φωτογραφίες Κατά τη διαδικασία εισαγωγής μιας εγγραφής (στη φόρμα καταλογογράφησης αλλά και στη διαδικασία μαζικής εισαγωγής) θα πρέπει να είναι δυνατή η μετατροπή και αποθήκευση εναλλακτικών μορφών (διαστάσεων, μέγεθος κλπ) μιας ψηφιακής φωτογραφίας (thumbnail, χαμηλής ανάλυσης, μέτριας ανάλυσης κλπ) Το σχήμα μεταδεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει την καταχώρηση τουλάχιστον των πεδίων:. Τίτλος. Γενική Περιγραφή. Σχετιζόμενοι κωδικοί 4. Θέματα 5. Σχετικές χρονολογίες 6. Δημιουργός 7. Συντελεστές 8. Προβαλλόμενα πρόσωπα, αντικείμενα ή γεγονότα 9. Διαστάσεις 0. Μορφή. EXIF data Δεδομένα για τη διατήρηση των ψηφιακών αντιγράφων Το σχήμα μεταδεδομένων πρέπει να εκφραστεί σε μορφή XSD και να είναι συμβατό με τις δυνατότητες του xform XML editor του Keystone DLS. C...6 Αναβάθμιση περιβάλλοντος χρήστη Σελίδα 8 από 86

19 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του Δυνατότητα δημιουργίας ειδικού barcode (Qrcode) το οποίο θα κωδικοποιεί το μόνιμο υπερσύνδεσμο μιας εγγραφής ώστε να είναι αναγνώσιμος από έξυπνες κινητές συσκευές Διαλειτουργία με την υπηρεσία CAS του Πανεπιστημίου Κρήτης για την προσωποποιημένη σύνδεση με το σύστημα και την παροχή μοναδικού σημείου πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιδρύματος Δημιουργία προσωπικής σελίδας με τη δυνατότητα αποθήκευσης, ιστορικού αναζητήσεων, επιλεγμένων βιβλιογραφικών αναφορών και ρυθμίσεων C...7 Γενικές προδιαγραφές ανάπτυξης λογισμικού Οι εφαρμογές που αναφέρονται στην αναβάθμιση του E- locus θα πρέπει να γίνουν είτε ως επεκτάσεις του λογισμικού του είτε ως επεκτάσεις του πυρήνα του δηλαδή του συστήματος Keystone DLS Τα εργαλεία ανάπτυξης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι τα : PHP5, XML, XSL, XPATH, MySQL, CSS, XHTML, Javascript Οι παραγόμενες διαδικτυακές σελίδες να είναι συμβατές με XHTML Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση βιβλιοθήκης Javascript για την εκτέλεση λειτουργιών στο περιβάλλον του τελικού χρήστη αυτή θα πρέπει να είναι η Jquery για λόγους συμβατότητας με το υπάρχον λογισμικό. Ο παραγόμενος HTML κώδικας και τα CSS stylesheets θα πρέπει να είναι συμβατός κατά τα πρότυπα του WC Εάν για λόγους απόδοσης κρίνεται απαραίτητη η συρρίκνωση πηγαίου κώδικα με την αφαίρεση σχολίων κενών κλπ θα πρέπει να δίνεται και σε μορφή κατάλληλη για επεξεργασία Ο κώδικας θα πρέπει να παραδοθεί σε μορφή ευανάγνωστη, να συνοδεύεται με απαραίτητο σχολιασμό σε επίπεδο διαδικασιών και ροών δεδομένων και εργασιών 8 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν λογισμικά τρίτων κατασκευαστών θα πρέπει να είναι συμβατά ως προς τις άδειες χρήσης με το λογισμικό Keystone DLS, θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής τους, ο τρόπος προμήθειάς τους καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης και παραμετροποίησής τους Σελίδα 9 από 86

20 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του C... Προδιαγραφές ανάπτυξης Εθνοβοτανικής Βιβλιοθήκης C... Γενικές προδιαγραφές A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί στηριζόμενο στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα Keystone DLS πληροφορίες του οποίου παρέχονται στο αντίστοιχο παράρτημα. Το σύστημα θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου διαδικτυακή εφαρμογή η οποία θα είναι εγκατεστημένη σε υπολογιστικό σύστημα τύπου server με λειτουργικό σύστημα Linux και για τη λειτουργία σε επίπεδο τελικού χρήστη να απαιτείται μόνο η χρήση ενός web browser. Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί υποστηρίζοντας σε όλα τα υποσυστήματα-εφαρμογές του ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το σύστημα είναι επιθυμητό να μπορεί να υποστηρίζει σε όλα τα υποσυστήματα-εφαρμογές του, επιπλέον ξένες γλώσσες (να αναφερθούν). Να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χρηστών που θα μπορούν ταυτόχρονα να έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Να μην απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης για κάθε χρήστη του συστήματος. Να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χρηστών που θα εισάγουν δεδομένα στο σύστημα. Να μην απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης για κάθε χρήστη του συστήματος. Να μην απαιτείται αγορά αδειών χρήσης σχετιζόμενης με τον αριθμό των μελών της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ψηφιακών τεκμηρίων που θα μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα. Να μην απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης σχετιζόμενης με τον αριθμό τεκμηρίων του συστήματος. Κάθε λειτουργία στο σύστημα να διαθέτει οδηγό βοήθειας. Το σύστημα θα πρέπει να δίνει δυνατότητα δημιουργίας, διαχείρισης και προβολής μιας ή περισσοτέρων ψηφιακών συλλογών. Το σύστημα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστικό σύστημα που να παρέχει υψηλού επιπέδου ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες και από κακόβουλες ενέργειες. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο χαρακτήρων UNICODE στη φυσική του κωδικοποίηση ή σε κωδικοποίηση UTF8, τόσο εσωτερικά όσο και στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Σελίδα 0 από 86

21 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Να υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα χρηστών και να ορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης για τον καθένα από αυτούς. Το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με το διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας της WC, Web Accessibility Initiative. Να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω web browsers: Firefox + Internet Explorer 7.0+ Opera 0+ Safari 5.0+ Chrome 4+ Το σύστημα πρέπει να έχει αναπτυχθεί με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και να δίνεται με δικαίωμα χρήσης ανοιχτού λογισμικού. Τα αρχεία παραμέτρων να μπορούν να αποθηκευτούν σε αρχεία του λειτουργικού συστήματος χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση κάποιας βάσης δεδομένων. 8 Υποστήριξη της γλώσσας XML. 9 Προσαρμογή του περιβάλλοντος με τη χρήση των προτύπων μορφοποίησης CSS και XSLT. 0 Απλός τρόπος διαχείρισης. Δυνατότητα προσαρμογής το συστήματος σε όλα τα επίπεδα για να ταιριάξει με τις απαιτήσεις των εφαρμογών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει γραφιστικό πρότυπο το οποίο θα προβάλει το διαδικτυακό τόπο παρέχοντας όλες τις απαραίτητες στον τελικό χρήστη λειτουργίες ενώ παράλληλα θα δίνει ξεχωριστή ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα στην υπηρεσίας C... Υποστήριξη προτύπων και τυποποιήσεων μεταδεδομένων A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ HTTP για το περιβάλλον των τελικών χρηστών Ζ9.50 έκδοση για την επικοινωνία με τη μηχανή αναζήτησης. SRW/SRU σαν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας με τη μηχανή αναζήτησης 4 OAI-PMH για τη συλλογή εγγραφών μεταδεδομένων. Σελίδα από 86

22 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 6 MARC για την τεκμηρίωση των βιβλιογραφικών εγγραφών Dublin Core Simple ή Qualified για την παροχή εγγραφών μεταδεδομένων μέσω του OAI-PMH 7 Επιπλέον (να αναφερθούν) C... Διαχείριση συστήματος A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνεται είτε μέσω web είτε με κατευθείαν πρόσβαση στο σύστημα μέσω SSH. Η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από προκαθορισμένους χρήστες που θα έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης. Νέοι χρήστες θα μπορούν να εισάγονται στο σύστημα και να εντάσσονται σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Όλες οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα θα πρέπει να καταγράφονται σε αρχεία για να υπάρχει η δυνατότητα επισκόπησης λαθών κλπ. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τα αρχεία καταγραφής λαθών να μην μεγαλώνουν επ αόριστον και δημιουργήσουν πρόβλημα χωρητικότητας στους δίσκους του συστήματος. Να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με σύστημα ελέγχου λειτουργίας ώστε να είναι εφικτή η real-time παρακολούθηση του συστήματος σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του (διαδικτυακός τόπος, μηχανή αναζήτησης κλπ). Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες που παρέχονται. C...4 Διαχείριση, ηλεκτρονική τεκμηρίωση και προβολή ψηφιακών τεκμηρίων και συλλογών A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί αυτόματα φόρμα εισαγωγής μεταδεδομένων αλλά και ψηφιακών τεκμηρίων με όλα τα χαρακτηριστικά τους με βάση το σχήμα μεταδεδομένων το οποίο θα ορίζεται σε μορφή XSD. Σελίδα από 86

23 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το σχήμα μεταδεδομένων θα μπορεί να αποτελείται από υποδοχείς οι οποίοι θα ενσωματώνουν ομάδες μεταδεδομένων από κάποιο namespace για να καλύπτουν τις ανάγκες τεκμηρίωσης των περιγραφικών, διαχειριστικών ή άλλων μεταδεδομένων για να συνθέσουν την εγγραφή που θα περιγράφει το φυσικό ή το ψηφιακό τεκμήριο. Η φόρμα τεκμηρίωσης θα πρέπει να μπορεί να μοιράζεται σε μια ή περισσότερες σελίδες ώστε να είναι ευκολότερο για τον χρήστη να εισάγει δεδομένα σε ένα περίπλοκο μοντέλο μεταδεδομένων. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση:. Υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων. Check-boxes για την καταχώρηση πεδίων λογικών τελεστών. Drop-down lists για την καταχώρηση πεδίων ελεγχόμενης εισαγωγής 4. Πεδίων εισαγωγής URL με δυνατότητα άμεσου ελέγχου πρόσβασης 5. Πεδίων εισαγωγής δεδομένων όπως πεδία τίτλου, συγγραφέα κλπ 6. Πεδίων εισαγωγής ημερομηνιών όπου να δίνεται η δυνατότητα αυτόματης προσθήκης της τρέχουσας ημερομηνίας 7. Πεδίων εισαγωγής κειμένου απεριόριστου μήκους. 8. Πεδίων εισαγωγής και φόρτωσης ψηφιακών τεκμηρίων από τον τερματικό σταθμό του χρήστη. Για την υποστήριξη των ψηφιακών τεκμηρίων θα πρέπει να είναι δυνατή η υποστήριξη τουλάχιστον αρχείων μορφής PDF και εικόνων μορφής JPEG, GIF, TIFF, BMP. (Να αναφερθούν οι επιπλέον μορφοποιήσεις). Το σύστημα θα πρέπει να δημιουργεί αυτόματα εικονίδια προεπισκόπησης των αποθηκευμένων εικόνων σε διάφορα προκαθορισμένα μεγέθη και να αντλεί διάφορα τεχνικά μεταδεδομένα από τα ψηφιακά αρχεία και να τα καταχωρεί αυτόματα στα αντίστοιχα πεδία μιας εγγραφής. Να είναι δυνατή η καταχώρηση και τεκμηρίωση σύνθετων αντικειμένων (π.χ. η εικόνα του εξώφυλλου ενός βιβλίου μαζί με το αρχείο PDF με το περιεχόμενό του). Κατά την αποθήκευση των μεταδεδομένων να γίνεται έλεγχος ορθότητάς τους. Κατά την αποθήκευση να γίνεται και η δεικτοποίηση των δεδομένων. Σελίδα από 86

24 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα ψηφιακά αντικείμενα να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα περιγραφικά δεδομένα στο σύστημα. Τα μεταδεδομένα να αποθηκεύονται με μορφή XML με το σύνολο χαρακτήρων Unicode στη φυσική του κωδικοποίηση ή σε κωδικοποίηση UTF8. Δημιουργία συλλογών είτε βάση του τύπου του υλικού είτε άλλων χαρακτηριστικών. Διαχείριση φυσικών και λογικών συλλογών, όπου μια λογική συλλογή μπορεί να είναι ο συνδυασμός μιας ή περισσοτέρων φυσικών συλλογών με βάση κάποια κριτήρια. Να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φυσικών συλλογών στο σύστημα. Να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των λογικών συλλογών στο σύστημα. Να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αντικειμένων σε μια φυσική συλλογή. Να μην υπάρχει περιορισμός σε πόσες συλλογές μπορεί να ανήκει ένα αντικείμενο. Ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να ορίζει νέες συλλογές στο σύστημα μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος διαχείρισης Το σύστημα θα πρέπει να δίνει δυνατότητα στο χρήστη να αντιγράφει υπάρχουσες εγγραφές και να τις χρησιμοποιεί για την τεκμηρίωση παρόμοιων τεκμηρίων Το σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιείται η φόρμα τεκμηρίωσης από τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης Το σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών ροών εργασίας για την επεξεργασία ενός τεκμηρίου ορίζοντας επίπεδα τεκμηρίωσης και ρόλων στους οποίους θα εντάσσονται διαφορετικού επιπέδου χρήστες. Το σύστημα θα πρέπει να δίνει μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης τη δυνατότητα αναζήτησης σε καταλόγους βιβλιοθηκών και χρήσης ενός επιλεγμένου αποτελέσματος για τη δημιουργία μιας εγγραφής τεκμηρίωσης. C...5 Δημιουργία, διαχείριση και προβολή ευρετηρίων A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών ευρετηρίων Σελίδα 4 από 86

25 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δε θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του κάθε ευρετηρίου Ο κάθε όρος σε ένα ευρετήριο θα μπορεί να σχετίζεται με ένα λήμμα σε ένα τεκμήριο Ο κάθε όρος σε ένα ευρετήριο θα μπορεί να σχετίζεται με ένα καθιερωμένο όρο βάση κάποιου θησαυρού όρων Ο κάθε όρος σε ένα ευρετήριο θα μπορεί να σχετίζεται με τη μετάφραση ενός καθιερωμένου όρου Ο κάθε όρος σε ένα ευρετήριο θα μπορεί να έχει μία ή περισσότερες εσοχές δηλαδή παραπομπές σε άλλους όρους του ίδιου ευρετηρίου Η κάθε εσοχή θα μπορεί να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ενός όρου του ευρετηρίου αναφορικά με τις δυνατότητες παραπομπής σε άλλους όρους ή σε λήμματα του τεκμηρίου Ο κάθε όρος σε ένα ευρετήριο θα πρέπει να μπορεί να παραπέμπει σε μια σελίδα του φυσικού τεκμηρίου Ο κάθε όρος σε ένα ευρετήριο θα πρέπει να μπορεί να παραπέμπει σε μια σελίδα του ψηφιακού τεκμηρίου Ο κάθε όρος σε ένα ευρετήριο θα πρέπει να μπορεί να σχετίζεται με έναν ή περισσότερους όρους από ένα προκαθορισμένο θεματικό ευρετήριο Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την προβολή των ευρετηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 999 και κατά την προβολή της βιβλιογραφικής εγγραφής με την οποία σχετίζονται και μετά από αναζήτηση του επισκέπτη στους όρους του ευρετηρίου. Κατά την παρουσίαση του ευρετηρίου η σελίδα αναφοράς στο λήμμα του φυσικού τεκμηρίου θα πρέπει να είναι υπερσύνδεσμος ο οποίος θα παραπέμπει στη σελίδα του ψηφιακού τεκμηρίου. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει αναζήτηση και επισκόπηση των ευρετηρίων με βάση τους όρους του ευρετηρίου όπως απαντώνται στα λήμματα, με τους αντίστοιχους καθιερωμένους όρους και τις θεματικές κατηγορίες στις οποίες αυτοί εντάσσονται. C...6 Υποστήριξη θησαυρών όρων A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δυνατότητα σύνδεσης ενός θησαυρού όρων με ένα πεδίο της φόρμας τεκμηρίωσης του ψηφιακού υλικού. Εισαγωγή νέου όρου. Σελίδα 5 από 86

26 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αλλαγή υπάρχοντος όρου. 4 Δυνατότητα διαγραφής όρου, εφόσον δεν χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό κάποιου αντικειμένου. 5 Δυνατότητα υποστήριξης πολύγλωσσων θησαυρών όρων Εμφάνιση στατιστικών για τη χρήση κάποιου όρου (αριθμός αντικειμένων που το χρησιμοποιούν κλπ.). Δυνατότητα εύρεσης όρων που δεν χρησιμοποιούνται από κανένα αντικείμενο. Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής όρων από αρχεία excel ή csv. 9 Δυνατότητα εξαγωγής όρων σε μορφή XML. 0 Επιπλέον (να αναφερθεί) C...7 Μηχανή αναζήτησης A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το σύστημα να μπορεί να δεικτοποιεί αυτόματα και άμεσα επιλεγμένα πεδία των μεταδεδομένων. Η δεικτοποίηση των δεδομένων να μην εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος και το σύστημα να παραμένει διαθέσιμο καθ όλη τη διάρκεια της δεικτοποίησης τόσο στους χρήστες όσο και στο προσωπικό της τεκμηρίωσης. Ο αριθμός των δεικτοποιήσιμων πεδίων στο σύστημα να είναι απεριόριστος. Η δεικτοποίηση των δεδομένων να γίνεται χρησιμοποιώντας το σύνολο χαρακτήρων UNICODE στη φυσική του κωδικοποίηση ή σε κωδικοποίηση UTF8. Να είναι δυνατή η διάκριση δεικτών σε λέξεις κλειδιά, πεδία χαρακτήρων, αριθμητικά πεδία. Να είναι δυνατή η λογική συσχέτιση δεικτών σε αναζητήσεις. Να είναι δυνατός ο συνδυασμός λέξεων με βάση την απόσταση μεταξύ τους σε ένα πεδίο. Να είναι δυνατή η δεξιά και η αριστερή αποκοπή σε αναζήτηση αλφαριθμητικών πεδίων. Να είναι δυνατή η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ (wildcards). Σελίδα 6 από 86

27 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 0 Να είναι δυνατή η χρήση κανονικών εκφράσεων (regular expressions). Να είναι δυνατή η δημιουργία απλών και σύνθετων οθονών αναζήτησης. Να είναι δυνατή η δημιουργία οθόνης αναζήτησης που να επιτρέπει τη χρήση όλων των πεδίων αναζήτησης σε οποιοδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους για την αναζήτηση στη βάση δεδομένων. Να επιτρέπεται η εφαρμογή περιορισμών στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης. C...8 Περιβάλλον αναζήτησης A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δυνατότητα εύκολης πλοήγησης μεταξύ των διαφορετικών επιλογών αναζήτησης. Δημιουργία οθόνης επισκόπησης περιεχομένου ενός δείκτη της βάσης δεδομένων. Δημιουργία σύνθετων και απλών οθονών αναζήτησης με προεπιλεγμένα πεδία. 4 Δημιουργία συνδέσεων προεπιλεγμένων αναζητήσεων 5 6 Παροχή οθόνης αναζήτησης που να δίνει δυνατότητα συνδυασμού απεριόριστου αριθμού πεδίων με λογικούς τελεστές. Δυνατότητα λογικού συσχετισμού πεδίων με τελεστές Bool. 7 Δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις κλειδιά. 8 Δυνατότητα αναζήτησης με φράσεις. 9 0 Δυνατότητα αναζήτησης με δεξιά ή/και αριστερή αποκοπή. Χρήση παρενθέσεων για τη κατασκευή πολύπλοκων αναζητήσεων. Χρήση drop-down-lists για την αναζήτηση σε πεδία με προεπιλεγμένες τιμές. Αποθήκευση εντολών αναζήτησης. Επανεκτέλεση αποθηκευμένων εντολών αναζήτησης. 4 Δυνατότητα προσθήκης πεδίων περιορισμού μιας προηγούμενης αναζήτησης. 5 Επιπλέον (να αναφερθεί) Σελίδα 7 από 86

28 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του 4 C...9 Διαχείριση συνεισφορών A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το σύστημα στο περιβάλλον που θα είναι προσβάσιμο από τους διαδικτυακούς επισκέπτες θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα συνεισφοράς αναφορών εθνοβοτανικής πληροφορίας Μια συνεισφορά θα γίνεται μέσω φόρμας στην οποία ο επισκέπτης θα μπορεί :. να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία. να παραθέσει την εμφάνιση και χρήση ενός φυτού ή μέρους αυτού. να παραθέσει μια βιβλιογραφική αναφορά προκειμένου να εισαχθεί μετά από αξιολόγηση στη βάση του πληροφοριακού συστήματος. Το σύνολο των συνεισφορών θα φυλάσσεται σε ειδικό, προσωρινό χώρο και θα είναι αντικείμενο αξιολόγησης από ειδική ομάδα διαχειριστών του συστήματος. Μια συνεισφορά θα μπορεί εφόσον εγκριθεί να αναβαθμιστεί και να εισαχθεί στη βάση του πληροφοριακού συστήματος C...0 Παρουσίαση / εξαγωγή αποτελεσμάτων A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης θα πρέπει να προβάλλονται με μορφή λίστας προκαθορισμένου μεγέθους σελιδοποιημένα. Να υπάρχει εύκολος τρόπος πλοήγησης στις σελίδες μιας λίστας αποτελεσμάτων, π.χ. μετάβαση στην πρώτη, τελευταία κλπ. Να εμφανίζεται πάντα στην οθόνη η εντολή αναζήτησης που οδήγησε σ αυτά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα από όλες τις βάσεις δεδομένων οι οποίες συμμετείχαν σε μια αναζήτηση θα πρέπει να μπορούν να ταξινομηθούν σε μια λίστα ως προς οποιοδήποτε πεδίο. Να είναι δυνατή η μετάβαση από τη λίστα αποτελεσμάτων σε οθόνη εμφάνισης μιας πλήρους εγγραφής. Να είναι δυνατή η αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιλεγμένων αποτελεσμάτων αναζήτησης. Να είναι δυνατή η επιλογή των πεδίων που θα εμφανίζονται σε κάθε εναλλακτική μορφή εμφάνισης με παραμετρικό τρόπο. Σελίδα 8 από 86

29 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης να είναι δυνατό να εξαχθούν με διάφορους τρόπους, τουλάχιστον όμως σε μορφή MARC, XML, και delimited-text. Να υπάρχει δυνατότητα εκκίνησης μιας νέας αναζήτησης από κάποια προεπιλεγμένα πεδία μιας εγγραφής με μορφή διασύνδεσης. Να είναι δυνατή η προβολή των μικρογραφιών επισκόπησης των ψηφιακών αντικειμένων και με την επιλογή τους να προβάλλεται η πλήρης μορφή των ψηφιακών τεκμηρίων Να είναι δυνατή η προβολή και η αποθήκευση ενός τεκμηρίου είτε σελίδα-σελίδα είτε στο σύνολό του Να είναι δυνατή η πλοήγηση στις σελίδες ενός ψηφιακού τεκμηρίου μέσω του web browser. Επιπλέον (να αναφερθεί) C... Διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα λογισμικά A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Να υποστηρίζεται η εξαγωγή δεδομένων προς ένα τρίτο σύστημα. Να υποστηρίζεται η εισαγωγή δεδομένων από ένα τρίτο σύστημα. Να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι τυποποιήσεις MARC, XML, και delimited-text των δεδομένων κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Άλλες τυποποιήσεις να αναφερθούν. Να είναι δυνατή η επιλογή των πεδίων που θα εξάγονται με παραμετρικό τρόπο. Να υποστηρίζεται η λειτουργία του συστήματος και η πρόσβαση στη μηχανή αναζήτησης μέσω του πρωτοκόλλου Z9.50 Θα πρέπει να υποστηρίζονται όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μηχανής αναζήτησης μέσω του Ζ9.50 server τόσο για την αναζήτηση των εγγραφών με βάση όλα τα δεικτοποιημένα πεδία και τους συνδυασμούς τους όσο και για την παρουσίαση των εγγραφών σε διάφορα μορφότυπα όπως DublinCore, MARCXML, MARC κλπ Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα απόκρυψης εγγραφών κατά τις αναζητήσεις μέσω του Z9.50 server ώστε να μην εμφανίζονται εγγραφές που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση. Σελίδα 9 από 86

30 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Να υποστηρίζεται η λειτουργία του συστήματος σαν διακομιστής δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου OAI- PMH. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται στο elines-repository.htm για τη λειτουργία του OAI- PMH. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η αποστολή εγγραφών των συλλογών μέσω του OAI-PMH μορφοποιημένες σε oai_dc. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η αποστολή εγγραφών των συλλογών μέσω του OAI-PMH μορφοποιημένες στο μορφότυπο Europeana Semantic Elements (ESE) που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη Europeana για τη συλλογή μεταδεδομένων από ψηφιακά αποθετήρια. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η συλλογή του συνόλου του αποθετηρίου ή συγκεκριμένων υποσυλλογών του. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα απόκρυψης εγγραφών κατά τη συλλογή μέσω του OAI-PMH ώστε να μην αποστέλλονται εγγραφές που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση. Να υποστηρίζεται η λειτουργία του συστήματος και η πρόσβαση στη μηχανή αναζήτησης μέσω του πρωτοκόλλου SRW/SRU C... Μαζική εισαγωγή δεδομένων Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα μαζικής εισαγωγής δεδομένων ώστε να είναι εφικτός ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων από προϊόντα έργων αναδρομικής τεκμηρίωσης ή από μεταπτώσεις από άλλα συστήματα. Τα μεταδεδομένα μιας μαζικής εισαγωγής θα μπορεί να είναι είτε εγγραφές τεκμηρίωσης, είτε ψηφιακά τεκμήρια είτε πακέτα ψηφιακών τεκμηρίων με τις αντίστοιχες εγγραφές τεκμηρίωσης Σελίδα 0 από 86

31 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του 4 5 Στην περίπτωση της μαζικής εισαγωγής εγγραφών τεκμηρίωσης και ψηφιακών τεκμηρίων, τα δεδομένα εισαγωγής θα απαρτίζονται από τα εξής: (α) ένα αρχείο βιβλιογραφικών εγγραφών το οποίο μπορεί να είναι σε μορφή MARC (ISO709) είτε σε μορφή MARCXML είτε σε μορφή XML (DublinCore ή άλλη μορφοποίηση) (β) ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία τα οποία θα περιέχουν τα ψηφιακά τεκμήρια και τις μικρογραφίες επισκόπησης τους (γ) ένα αρχείο σε μορφή XML το οποίο θα διασφαλίζει τη διασύνδεση των παραπάνω δεδομένων μεταξύ τους και τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων ώστε να εισαχθούν ως εγγραφές στη βάση δεδομένων του συστήματος. Το αρχείο αυτό θα διασυνδέει/συσχετίζει μοναδικά μια εγγραφή τεκμηρίωσης του αρχείου (α) με ένα ή περισσότερα αρχεία ψηφιακών τεκμηρίων από το (β). Τα μεταδεδομένα μιας μαζικής εισαγωγής θα μπορεί να είναι εγγραφές αποδελτίωσης (ευρετηρίων) που συνδέονται με υπάρχουσες βιβλιογραφικές εγγραφές και ψηφιακά τεκμήρια Στην περίπτωση της μαζικής εισαγωγής εγγραφών τα οποία είναι προϊόν αποδελτίωσης (ευρετηρίων), θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής εγγραφών από αρχεία μορφής XML ή tab-delimited. Οι εγγραφές των ευρετηρίων που θα εισάγονται στο σύστημα θα πρέπει να διασυνδέονται άμεσα με τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές εγγραφές και τα υπάρχοντα ψηφιακά τεκμήρια. Ένα ενδεικτικό format ενός αρχείου αποδελτιωμένων εγγραφών ευρετηρίου είναι το ακόλουθο:. Αριθμητική Κατηγοριοποίηση Εγγραφής. Όρος όπως απαντάται στο κείμενο του πρωτότυπου. Καθιερωμένος ελληνικός όρος 4. Καθιερωμένος όρος σύμφωνα με κάποιο πρότυπο 5. Όροι εσοχών 6. Καθιερωμένος όρος εσοχής 7. Καθιερωμένος όρος εσοχής από κάποιο πρότυπο 8. Κωδικός εγγραφής στο σύστημα ή μόνιμος σύνδεσμος (permanent link) 9. Όνομα ψηφιακού αρχείου του τεκμηρίου 0. Σελίδα φυσικού τεκμηρίου. Σελίδα αρχής ψηφιακού τεκμηρίου. Σελίδα τέλους στο ψηφιακό τεκμήριο. Θεματική Κατηγορία από προκαθορισμένο λεξιλόγιο (επαναλαμβανόμενο πεδίο) Σελίδα από 86

32 πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο του C.. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ C... Αρχιτεκτονική Συστήματος Το σύστημα πρέπει να ακολουθεί αρχιτεκτονική τριών επιπέδων τουλάχιστον (-tier). Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τις υποδομές που παρέχονται από το DataCenter του Πανεπιστημίου Κρήτης (περιβάλλον εικονικών μηχανών) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά πώς συνεργάζονται και πώς αλληλεπιδρούν τα επιμέρους λογισμικά εξυπηρετητών, βάσεων δεδομένων, μεσισμικών και διεπαφής χρηστών 4 Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις τεχνολογίες και τα επιμέρους λογισμικά που προτείνει μέσα από την προσφορά του για την υλοποίηση των επιπέδων αρχιτεκτονικής, καθώς και τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν. C... Λειτουργικές προδιαγραφές Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑIΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γενικές προδιαγραφές υπηρεσίας Διαδικτυακή εφαρμογή: Σύστημα διαχείρισης και ηλεκτρονικής έκδοσης περιοδικών με χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα Κεντρική εγκατάσταση στις υποδομές του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποστήριξη ανεξάρτητων τίτλων περιοδικών (και ειδικών τευχών) Ο Ανάδοχος πρέπει να παραμετροποιήσει ξεχωριστά / αυτόνομα συστήματα διαχείρισης για κάθε ένα από τα τέσσερα περιοδικά του Π.Κ. που είναι αντικείμενο του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαμορφώσει το περιβάλλον πρόσβασης του τελικού χρήστη για κάθε ένα από τα τέσσερα περιοδικά του Π.Κ. που είναι αντικείμενο του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κάνει μετάπτωση των ψηφιακών τεκμηρίων και των αντίστοιχων μεταδεδομένων για κάθε ένα από τα τέσσερα περιοδικά του Π.Κ. που είναι αντικείμενο του έργου. Σελίδα από 86

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προβολή και ανάδειξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΡ469Β7Ι-ΛΟΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 4 2.1 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3 Οκτωβρίου 2007 Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ Αλέξανδρος Κουλούρης, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης και Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης και Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης και Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» Μέρος Γ: ποδείγματα και ίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη πηρεσίας ποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισμός (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης ράξη: «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση.σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Διαγωνισμός σε τρία τμήματα: Α. πηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών http://pergamos.lib.uoa.gr Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ EPrints Γενικές οδηγίες ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01»

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01» ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 327465 ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάης 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάης 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 5 3 Περιβάλλον Εργασίας... 6 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου» ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού 23376/16-12-2013) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 34/2013

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 34/2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 34/2013 «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων, του Αρχείου Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» Έργο: «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» (Κωδικός ΟΠΣ: 304216). 1 η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενωση εταιρειών COSMOS - ELiDOC Page 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 105.200,00 (με ΦΠΑ: 85.528,45

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα