Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85"

Transcript

1 Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 " ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις. (Α. 183) Οπως τροποποιήθηκε από : (α) Το Νόµο 1867/89 (Α. 227) "Προσωπική κράτηση κατ εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως ηµοσίων εσόδων και άλλες διατάξεις". (β) Το Νόµο 2170/93 (Α. 150) "Τροποποίηση του Ν..400/70 "Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως" και άλλες διατάξεις ". (γ) Το Νόµο 2496/97 (Α. 87) "Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις". ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

2 2 ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ν.2496/97 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α άρθρο 36 παράγρ. 1 " ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 ιαµεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων. Ν. 2496/97 " ιαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων, σύµάρθρο 36 " φωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, ασκούν οι ασφαλιπαράγρ. 2 " στικοί πράκτορες, οι µεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικοί " σύµβουλοι, οι συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων, καθώς " και οι ασφαλιστικοί υπάλληλοι. Η τοποθέτηση εργασιών Ν. 2170/93 µεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαταστηµάτων ή νόµιµων αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειπαράγρ. 1 ρήσεων επιτρέπεται και δεν αποτελεί διαµεσολάβηση. Ν.2496/97 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β άρθρο 36 παράγρ. 3 " ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Αρθρο 2 Ασφαλιστικός πράκτορας Ν. 2170/93 1. Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό έργο την ανάληψη µε σύµβαση, παράγρ. 2 έναντι προµήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και για λογαριασµό µιάς ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή δια- µέσου άλλων διαµεσολαβούντων για λογαριασµό µιάς ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συµβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισµένο κάθε αναγκαία συνδροµή κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης και ιδιαίτερα µετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης. 2. Με την πρακτοριακή σύµβαση µπορεί να περιορίζεται το δικαίωµα του ασφαλιστικού πράκτορα να συνάπτει σύµβαση πρακτόρευσης και µε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αρθρο 3 Ν.2170/93 1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του ασφαλιστικού πράάρθρο 11 κτορα απαιτείται εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο οικείο παράγρ. 3 επιµελητήριο κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 7 του παρόντος νόµου.

3 3 2. Οποιος χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού ασκεί εργασίες ασφαλιστικού πράκτορα ή χρησιµοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα ή τον τίτλο του ασφαλιστικού πράκτορα τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 175 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου µε τις πιό πάνω ποινές τιµωρούνται οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Αρθρο 4 Σχέσεις µε τον εντολέα 1. Τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες των ασφαλιστικών πρακτόρων καθορίζονται µε έγγραφη σύµβαση ανάµεσα στον ασφαλιστικό πράκτορα και στην ασφαλιστική επιχείρηση που προτίθεται να πρακτορεύει (πρακτοριακή σύµβαση). Αντίγραφο της πρακτοριακής σύµβασης υποβάλλεται από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Υπουργείο Εµπορίου. Ν. 2496/97 " Η ασφαλιστική εταιρία γνωστοποιεί εγγράφως χωρίς άρθρο 36 " υπαίτια βραδύτητα στο Υπουργείο Εµπορίου την για παράγρ. 4 " οποιονδήποτε λόγο λύση της πρακτοριακής σύµβασης. Ν.2170/93 παράγρ. 4α Η ασφαλιστική εταιρία γνωστοποιεί επίσης τη λήξη της πρακτοριακής σύµβασης µε δύο συνεχείς δηµοσιεύσεις σε µία εφηµερίδα της περιφέρειας, όπου ήταν εγκατεστηµένος ο ασφαλιστικός πράκτορας και µε µία δηµοσίευση σε µία εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε µία οικονοµική εφηµερίδα. Οποιος συνάπτει ασφαλιστικές συµβάσεις στο όνοµα και για λογαριασµό ασφαλιστικής επιχείρησης µε την οποία έχει λήξει η πρακτοριακή του σύµβαση τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 30 µηνών. Ν. 2496/97 " Η ασφαλιστική επιχείρηση δεν µπορεί να προβάλει τη λήξη άρθρο 36 " της πρακτοριακής σύµβασης έναντι του ασφαλισµένου που παράγρ. 5 " δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει τη λήξη της. 2. Εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος εν γνώσει του χρησιµοποιεί ως ασφαλιστικό πράκτορα πρόσωπο του οποίου η σύµβαση δεν έχει υποβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου στο Υπουργείο Εµπορίου, τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα, εφόσον η πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. Ν. 2496/97 " Η ως άνω ποινή επιβάλλεται, εφόσον το πρόσωπο που χρηάρθρο 36 " σιµοποιείται από την ασφαλιστική επιχείρηση ως πράκτορας παράγρ. 6 " είναι γραµµένο στο κατ άρθρο 3 του παρόντος επιµελητήριο. " Αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραµµένο στο οικείο επι- " µελητήριο, ο εκπρόσωπος της ασφαλιστικής επιχείρησης " τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τρία χρόνια και χρηµατική " ποινή µέχρι τριακόσιες χιλιάδες δραχµές.

4 4 Ν. 2496/97 " 3. Ο ασφαλιστικός πράκτορας υποχρεούται να τοποθετεί τις άρθρο 36 " ασφαλίσεις των πελατών του (παραγωγή) στις ασφαλιστιπαράγρ. 7 " κές επιχειρήσεις που πρακτορεύει. Κατ εξαίρεση και µε την " προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει πρακτοριακή σύµβαση, επι- " τρέπεται να τοποθετεί και σε άλλες ασφαλιστικές επιχει- " ρήσεις που δεν πρακτορεύει στις εξής περιπτώσεις : (α) (β) (γ) Κλάδων ασφάλισης οι οποίοι δεν ασκούνται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τις οποίες πρακτορεύει. Ασφαλίσεων που εγγράφως δεν έγιναν αποδεκτές από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τις οποίες πρακτορεύει. Ασφαλίσεων για τις οποίες υπάρχει έγγραφη συναίνεση εκ µέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τις οποίες πρακτορεύει. Ν. 2496/97 " 4. Αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί ή λήξει η πρακτοριακή άρθρο 36 " σύµβαση, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον πράπαράγρ. 8 " κτορα προµήθεια τριών ετών που αναλογεί στην παραγωγή " του, η οποία εξακολουθεί, γι αυτό το διάστηµα, να παραµέ- " νει στην επιχείρηση στο µέτρο που θα την εδικαιούτο αν δεν " είχε λυθεί ή λήξει η σύµβαση. εν οφείλεται προµήθεια, αν " η σύµβαση λύθηκε µε καταγγελία εκ µέρους της ασφαλιστι- " κής επιχείρησης που οφείλεται σε βαρύ παράπτωµα του " πράκτορα, που συνεπάγεται ποινική ή αστική ευθύνη του " ή αν λύθηκε µε πρωτοβουλία του πράκτορα. Σε περίπτωση θανάτου ή µόνιµης ολικής ανικανότητας του ασφαλιστικού πράκτορα, η ασφαλιστική επιχείρηση κατα- βάλλει στα πρόσωπα που ο πράκτορας όρισε ειδικά ως δικαιούχους ή, ανάλογα µε τη συµφωνία, στον ίδιο ή, αν δεν όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους µέχρι τέταρτου βαθµού συγγενείας κληρονόµους του για τέσσερα χρόνια την προµήθεια που εδικαιούτο και αναλογούσε στην παραγωγή του, κατά την τάξη της κληρονοµικής διαδοχής, εφόσον εξακολουθεί γι αυτό το διάστηµα να παραµένει στην ασφαλιστική επιχείρηση. Ν.2170/93 παράγρ. 4β 5. Απαγορεύεται σε ασφαλιστικό πράκτορα να µεταφέρει ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε άλλη εταιρία από εκείνη που πρακτορεύει χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ασφαλισµένου, η οποία δίνεται σύµφωνα µε τύπο που ορίζει ο Υπουργός Εµπορίου* µε απόφασή του * ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Το άρθρο 37 παρ. 20 του ν. 2496/97 προβλέπει ότι όπου στις διατάξεις του ν. 1569/85 όπως ίσχυαν αναφέρεται ο Υπουργός Εµπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης. Αρθρο 5

5 5 Εγγραφή στο Επιµελητήριο Για να ασκήσει το επάγγελµά του, ο ασφαλιστικός πράκτο- ρας είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί, υπό την ιδιότητά του αυτή, στο αµιγές Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή στο Επαγγελµατικό Τµήµα του ενιαίου Επιµελητηρίου της έδρας του. Ν.2170/93 παράγρ. 5 Αρθρο 6 Μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων Ν. 2496/97 " 1. Τα ονόµατα των ασφαλιστικών πρακτόρων, οι οποίοι είναι άρθρο 36 " εγγεγραµµένοι στο κατ άρθρο 3 του παρόντος νόµου οικείο παράγρ. 9 " επιµελητήριο, καταχωρούνται µε αλφαβητική σειρά σε ειδι- " κό βιβλίο (µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων που τηρείται " χωριστά από τα µητρώα των µεσιτών ασφαλίσεων και των " ασφαλιστικών συµβούλων), στο οποίο αναγράφονται η ηµε- " ροµηνία εγγραφής τους, οι ανανεώσεις και τυχόν διαγραφές, " οι εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης των οποίων στη " διοίκηση συµµετέχουν ή έχουν συµµετάσχει, καθώς και η " διάρκεια αυτής της συµµετοχής. Καταχωρείται επίσης η Ν. 2170/93 επωνυµία κάθε ασφαλιστικής εταιρίας την οποία πρακτοάρθρο 11 παράγρ. 6 ρεύουν. Τα µητρώα ασφαλιστικών πρακτόρων τηρούνται από τα Επιµελητήρια, που είναι τοπικώς αρµόδια κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόµου. Ν. 2496/97 " 2. Ο πράκτορας υποχρεούται σε όλα τα έγγραφά του και σε όλες άρθρο 36 " τις επαγγελµατικές του συναλλαγές να αναγράφει και να παράγρ. 10 " δηλώνει την ιδιότητά του ως ασφαλιστικού πράκτορα ή των " ασφαλιστικών επιχειρήσεων που πρακτορεύει, καθώς και τον " αριθµό µητρώου του. Ν. 2170/93 3 και 4 (Καταργήθηκαν) παράγρ. 7 Αρθρο 7 Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά Ν.2170/93 1. Προκειµένου να εγγραφεί, ως ασφαλιστικός πράκτορας, στο κατά το άρθρο 5 του παρόντος τοπικώς αρµόδιο Επιπαράγρ. 8 µελητήριο, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει στο Επιµελητήριο αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά : (α) Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή ισότιµου ή ισοδύναµου σχολείου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

6 6 (β) (γ) (δ) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. Πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως. (ε) Εγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόµενος κατέχει γενικές εµπορικές ή επαγγελµατικές γνώσεις και έχει εργασθεί : Ν. 2496/97 " Α. 1) είτε τέσσερα χρόνια ως διευθύνων σε επιάρθρο 36 " χείρηση ασφαλιστικής µεσιτείας είτε ως παράγρ. 11 " µεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής " ασφαλιστικών συµβούλων ή ασφαλιστικός " σύµβουλος είτε ως υπάλληλος σε επιχειρή- " σεις ασφαλιστικής µεσιτείας ή πρακτόρευ- " σης ή συντονισµού ασφαλιστικών συµβούλων " και ασφαλιστικού συµβούλου ή ασφαλιστικής " ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα " ή στο εξωτερικό. 2) είτε για τρία τουλάχιστον χρόνια µε τις πιό πάνω ιδιότητες, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέµατα, 3) είτε για δύο χρόνια µε τις πιό πάνω ιδιότητες, εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της Ελλάδας ή αναγνωρισµένης ισοτίµου ή ισοδυνά- µου σχολής του εξωτερικού, 4) είτε για ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας, αν έχει και µεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέµατα, 5) είτε για δύο χρόνια ως νόµιµος αντιπρόσωπος ή ως εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόµιµος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης. Β. εν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισµένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος του µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Για τη συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986. Ν. 2496/97 " 2. (α) Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους άρθρο 36 " -Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αντί των προϋποπαράγρ. 12 " θέσεων της παραγράφου 1 περίπτωση (α) και περί- " πτωση (ε) υποπεριπτώσεις Α 3 και Α 4 αυτού του

7 7 " άρθρου αρκεί να έχει πραγµατικά και αδιάλειπτα " εργασθεί : " α) είτε για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια ως ανε- " ξάρτητος ασφαλιστικός πράκτορας ή µεσίτης " ασφαλίσεων ή διευθυντής σε αντίστοιχες " επιχειρήσεις, " β) είτε για δύο (2) συνεχή έτη, ως άνω υπό α " όταν ο ενδιαφερόµενος επιπλέον αποδεικνύει " ότι έχει εργασθεί τρία (3) τουλάχιστον χρόνια " σε έναν ή περισσότερους πράκτορες ή µεσίτες " ασφαλίσεων ή σε µια ή περισσότερες ασφα- " λιστικές επιχειρήσεις, " γ) είτε για ένα (1) χρόνο, ως άνω υπό α όταν ο " ενδιαφερόµενος επιπλέον αποδεικνύει ότι για " το επάγγελµα του ασφαλιστικού πράκτορα " έχει κατάρτιση που βεβαιώνεται µε πιστοποιη- " τικό αναγνωρισµένο από το Κράτος ή κρίνεται " απολύτως ικανοποιητικό από την αρµόδια " επαγγελµατική ένωση. " (β) Θεωρείται ότι έχει ασκήσει δραστηριότητα διευθύνο- " ντα επιχείρησης, κατά την έννοια του παρόντος " άρθρου, κάθε πρόσωπο που έχει ασκήσει την αντί- " στοιχη δραστηριότητα : " α) είτε τα καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή " υποκαταστήµατος, " β) είτε τα καθήκοντα του αναπληρωτή του διευ- " θυντή επιχείρησης ή του εξουσιοδοτηµένου να " την εκπροσωπεί, εφόσον τα καθήκοντα αυτά " συνεπάγονται ευθύνη αντίστοιχη µε εκείνη " του διευθυντή της επιχείρησης που εκπροσω- " πεί. " Τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 " περ. β αυτού του άρθρου πρέπει να συνεπάγονται " ευθύνες σε θέµατα κατάρτισης, διαχείρισης και εκπλή- " ρωσης ασφαλιστικών συµβάσεων. " " 3. (α) Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους " - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η συνδροµή των " προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις παραγρά- " φους 1 και 2 αυτού του άρθρου αποδεικνύεται από " πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή " ή οργανισµό ή άλλο νοµικό πρόσωπο του Κράτους - " Μέλους καταγωγής ή προέλευσης του ενδιαφεροµέ- " νου και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου. Ως " πιστοποιητικό ποινικού µητρώου θεωρείται το πιστο- " ποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές του " Κράτους - Μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύµφωνα " µε το άρθρο 2 του π.δ/τος 530/1991 (ΦΕΚ 205 Α ). " (β) Βεβαιώσεις που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν " στις αρµόδιες αρχές Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊ- " κής Ενωσης και αφορούν τις δραστηριότητες ασφα- " λιστικών πρακτόρων στην Ελλάδα χορηγούνται " από τα κατά τόπους αρµόδια επιµελητήρια. " " 4. Η εγγραφή γίνεται εφόσον το αρµόδιο επιµελητήριο

8 8 " διαπιστώσει την πληρότητα των δικαιολογητικών " των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου. " Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις παραγρά- " φους 1 εδ. ε και 2 αυτού του άρθρου δεν πρέπει να " έχουν παύσει να ασκούνται για χρονικό διάστηµα " µεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία " κατάθεσης των πιστοποιητικών που πιστοποιούν τις " ως άνω δραστηριότητες. " " 5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορούν να " καθορίζονται αρχές, οργανισµοί, επαγγελµατικές " οργανώσεις ή άλλα πρόσωπα που θα εκδίδουν τα " πιστοποιητικά που αφορούν τις γενικές, εµπορικές " ή επαγγελµατικές γνώσεις, καθώς και την επαγγελ- " µατική εµπειρία και το είδος των αποδεικτικών " στοιχείων αυτής, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. " Με όµοιες αποφάσεις µπορούν επίσης να καθορίζο- " νται τα επιπέδα των ως άνω γνώσεων, οι προϋπο- " θέσεις κτήσεώς τους, ο τρόπος ελέγχου τους, καθώς " και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Αρθρο 8 εν γίνονται δεκτά έγγραφα των περιπτώσεων β, γ, δ και ε στοιχ. Β του άρθρου 7 αν έχουν εκδοθεί σε χρόνο που απέ- χει περισσότερο από τρεις µήνες από την ηµεροµηνία που προσκοµίζονται. Ν.2170/93 παράγρ. 9 Αρθρο 9 Ν. 2496/97 " Το άρθρο 9 του Ν. 1569/1985 µεταφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε άρθρο 36 " ως άρθρο 19α. παράγρ. 30 Αρθρο 10 Ν.2170/93 παράγρ. 11 Εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης Ν.2170/93 1. Οι εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης καταχωρίζονται σε ειδική µερίδα του µητρώου ασφαλιστικών πρακτόρων. Στις παράγρ. 12 προσωπικές εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης όλοι οι οµόρρυθµοι εταίροι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων. Στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης πρέπει, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, ο ένας να είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο. Ο διαχειριστής αυτός δεν µπορεί να υποκαθίσταται από άλλον τυχόν συνδιαχειριστή που δεν είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο.

9 9 2. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών ασφαλιστικής πρακτόρευσης είναι ονοµαστικές, ο δε διευθύνων σύµβουλος πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα ασφαλιστικών πρακτόρων. Αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες λαµβάνονται έγκυρα µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του ως άνω µέλους. Ν.2170/93 3. Το παράβολο καταχώρησης των πιό πάνω ασφαλιστικών πρακτοριακών εταιριών στο µητρώο ασφαλιστικών πραπαράγρ. 13 κτόρων είναι διπλάσιο από το παράβολο που καταβάλπου καταργεί λουν τα φυσικά πρόσωπα. την παράγρ.3 και αριθµεί τις παρ. 4, 5 4. Στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων και δίπλα στα ονόκαι 6 ως 3, µατα των ασφαλιστικών πρακτόρων, που είναι µέλη της 4 και 5 διοίκησης ασφαλιστικής πρακτοριακής εταιρίας, σηµειώνεται και η εταιρία την οποία εκπροσωπούν. Ν.2170/93 5. Για τον έγκυρο διορισµό µελών του διοικητικού συµβουλίου, γενικών διευθυντών, διευθυνόντων κλάδων, εντεταλµένων παράγρ. 14 συµβούλων, αναπληρωτών γενικών διευθυντών και διευθυντών εταιριών ασφαλιστικής πρακτόρευσης, απαιτείται απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου 7 του παρόντος νόµου. Αρθρο 11 Ενδικοφανής προσφυγή Ν. 2496/97 " Αν απορριφθεί από το αρµόδιο επιµελητήριο η αίτηση για άρθρο 36 " εγγραφή σ αυτό, ο αιτών µπορεί να προσφύγει ενώπιον παράγρ. 13 " του Υπουργού Ανάπτυξης µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από " την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Αρθρο 12 Επαγγελµατική εγκατάσταση Ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι υποχρεωµένος µέσα σε τρείς µήνες από το διορισµό του να θέσει σε λειτουργία ίδια επαγγελµατική εγκατάσταση (γραφείο κλ.π.) στον τόπο που ορίζεται µε την πρακτοριακή σύµβαση και να τηρεί βιβλίο καταχώρησης ασφαλιστηρίων για τις ασφαλιστικές συµβάσεις που συνάπτονται µέσω αυτού και βιβλίο ζηµιών που αφορούν αυτές τις συµβάσεις. Ν. 2496/97 " Μέσα στην ίδια προθεσµία είναι υποχρεωµένος να υποβάλει άρθρο 36 " στο αρµόδιο επιµελητήριο υπεύθυνη δήλωση του ν.δ/τος παράγρ. 14 " 1599/1986, µε την οποία να βεβαιώνεται ότι τήρησε τις ως " άνω υποχρεώσεις του.

10 10 Αρθρο 13 Ανανέωση δικαιολογητικών * Ν. 2496/97 " 1. Ο ασφαλιστικός πράκτορας που έχει εγγραφεί στο µητρώο άρθρο 36 " ασφαλιστικών πρακτόρων, προκειµένου να ανανεώσει την παράγρ. 15 " εγγραφή του, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε τρίτου έτους, " λαµβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους " αµέσως µετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρµόδιο επι- " µελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β, γ, " δ και ε υποπερίπτ. Β της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του " παρόντος νόµου. " Ν. 2170/93 2. Αν τα πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου δεν είναι πλήρη, ο ασφαλιστικός πράκτορας διαγράφεται από παράγρ. 15 το Επιµελητήριο. Αρθρο 14 Κοινοποίηση διαγραφής Ν.2170/93 1. Η απόφαση για τη διαγραφή κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και παράγρ. 16 στις επιχειρήσεις που αυτός πρακτορεύει µε επιµέλεια του αρµόδιου Επιµελητηρίου. 2. Οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οφείλουν µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της προηγούµενης παραγράφου να καταγγείλουν τη σύµβασή τους. µε τον ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος διαγράφηκε από το Επιµελητήριο. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρία έτη και χρηµατική ποινή το σε δραχµές ισόποσο των ECU. Λόγω της καταγγελίας δεν οφείλεται αποζηµίωση στον ασφαλιστικό πράκτορα. * ΣΗΜ.: Ο Ν. 2496/97 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Α/87 της προβλέπει στο άρθρο 36 παράγρ. 31 ότι : " Μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος " νόµου οι πρώην εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα ασφαλι- " στικοί πράκτορες ή σύµβουλοι, οι οποίοι δεν ανανέωσαν την " εγγραφή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 " του ν. 1569/1985 µπορούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους, " εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. β, " γ, δ και ε του ίδιου νόµου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό " τους τα ασυµβίβαστα του άρθρου 19α αυτού.

11 11 Αρθρο 15 Μεταβατική διάταξη Μέσα σε δύο έτη αφότου ισχύσει ο νόµος αυτός* µπορούν να αποκτούν άδεια ασφαλιστικού πράκτορα και να εγγράφονται στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων οι µέχρι την εφαρµογή του νόµου αυτού γενικοί πράκτορες και οι πράκτορες ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων οι συµβάσεις έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εµπορίου καθώς και οι νόµιµοι εκπρόσωποι ασφαλιστικών πρακτοριακών εταιρειών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδάφια α, β, γ, δ και στ περίπτωση (ββ) και να µην έχουν τα ασυµβίβαστα του άρθρου 9. Οι πράκτορες αυτοί πρέπει να έχουν µέση ετήσια παραγωγή όχι κατώτερη από τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 7 και να έχουν ασκήσει το επάγγελµα τουλάχιστο για δύο έτη. Για όσους δεν έχουν απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου, η παραπάνω προϋπηρεσία απαιτείται να είναι τέσσερα έτη. Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών αποφαίνεται η οικεία επιτροπή ασφαλιστικών πρακτόρων. Ν. 2496/97 " ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ άρθρο 36 " παράγρ. 16 " ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρθρο 15α Μεσίτης ασφαλίσεων Ν. 2496/97 " 1. Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως άρθρο 36 " αποκλειστικό έργο, κατ εντολή του ασφαλιζόµενου, χωρίς παράγρ. 17 " να δεσµεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή " αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προµήθειας που κα- " ταβάλλεται από τις αφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επι- " χειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζοµένους ή αντασφα- " λισµένους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχει- " ρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευα- " στικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφα- " λιστικών συµβάσεων, να λαµβάνει την αποδοχή από την " ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση " του ασφαλιζοµένου ή αντασφαλιζοµένου και να βοηθά " κατά τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, ιδίως σε περί- " πτωση επέλευσης του κινδύνου. * ΣΗΜ.: Αφορά στον ν.1569/85 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Α/183 της

12 12 " " 2. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη ασφαλίσεων " απαιτείται εγγραφή του ενδιαφερόµενου, µε την ιδιότητά " του αυτή, στο αµιγές Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή στο " Επαγγελµατικό Τµήµα του ενιαίου Επιµελητηρίου της " έδρας του. " Ν. 2496/97 " 3. Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 10 και 11 του παρόντος νόµου άρθρο 36 " εφαρµόζονται αναλόγως και επί µεσιτών ασφαλίσεων. Οι παράγρ. 18 " χρονικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά (Οι παράγρ. " περιλαµβάνουν και την επαγγελµατική απασχόληση ως πρά- 3 έως 7 " κτορα ή υπαλλήλου ελληνικής ή αλλοδαπής επιχείρησης καταργούνται" ασφαλιστικής πρακτόρευσης. και η 8 " αναριθµείται " σε 3 και " αντικαθίσταται). " Ν. 2496/97 " 4. Ο µεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να έχει δεσµεύσει περιουσία άρθρο 36 " ύψους ίσου µε το σε δραχµές ισόποσο των Ευρωπαράγρ. 19 " παϊκών Λογιστικών Μονάδων (Ε.Λ.Μ.) προς εξασφάλιση (η παράγρ. 9 " της καλής εκτέλεσης των εργασιών του. Η δέσµευση µποαναριθµείται " ρεί να περιορισθεί, αν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει στο σε 4 και " Υπουργείο Εµπορίου ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης αντικαθί- " που προέρχεται από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηστανται το " ση του επαγγέλµατός του µε όριο κάλυψης το σε δραχµές πρώτο και " ισόποσο των Ε.Λ.Μ. τουλάχιστον. Το Υπουργείο δεύτερο " Ανάπτυξης γνωστοποιεί την τήρηση των ως άνω προϋποεδάφιο αυτής) " θέσεων, καθώς και για τη διάρκεια της ασφαλιστικής " κάλυψης, η οποία υποβάλλεται στο κατά την παράγραφο " 2 του παρόντος άρθρου επιµελητήριο για την εγγραφή ή " ανανέωση της εγγραφής στο οικείο µητρώο µεσιτών " ασφαλίσεων. Ν. 2170/93 Στη δεσµευµένη περιουσία οι ασφαλισµένοι αντισυµβαλλόµεάρθρο 12 νοι έχουν προνόµιο που προηγείται κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνοµίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ βερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος εφαρµογής της ως άνω δέσµευσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της ασφάλισης αστικής επαγγελµατικής ευθύνης του µεσίτη ασφαλίσεων. Ν. 2496/97 5. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην άρθρο 36 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να επιβάλεται η υποπαράγρ. 20 χρέωση υποβολής στο Υπουργείο Εµπορίου στοιχείων της (οι παράγρ. δραστηριότητας των επιχειρήσεων µεσιτείας ασφαλίσεων. 10 και 11 αναριθµούνται 6. Τα µητρώα µεσιτών ασφαλίσεων τηρούνται από τα Επιµεσε 5 και 6 λητήρια που είναι τοπικώς αρµόδια κατά την παρ. 2 του και προστίθε- παρόντος άρθρου. ται νέα 7) " 7. Ο µεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να απολαύει νοµικής και " οικονοµικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών " επιχειρήσεων. Ο µεσίτης ασφαλίσεων, εφόσον του ζητηθεί,

13 " γνωστοποιεί προς τους ενδιαφεροµένους να προβούν σε " ασφάλιση ή αντασφάλιση, οποιαδήποτε άµεση νοµική ή " οικονοµική δέσµευση προς µία ασφαλιστική ή αντασφαλι- " στική επιχείρηση ή οποιαδήποτε κατοχή εταιρικών µερι- " δίων ή µετοχών σε ή από ασφαλιστική επιχείρηση, που " θα µπορούσε να επηρεάσει την πλήρη ελευθερία επιλογής " ασφαλιστικής επιχείρησης. Μέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε " έτους, λαµβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του " έτους αµέσως µετά την εγγραφή του, ο µεσίτης ασφαλίσεων " υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο την κατανοµή των " δραστηριοτήτων του µε τις διάφορες ασφαλιστικές επιχει- " ρήσεις κατά το προηγούµενο έτος. Αρθρο 15β Ν. 2496/97 άρθρο 36 (Καταργείται) παράγρ. 21 Άρθρο 15γ Ανανέωση δικαιολογητικών Ν. 2496/97 " 1. Ο µεσίτης ασφαλίσεων που έχει εγγραφεί στο µητρώο µεσιάρθρο 36 " τών ασφαλίσεων, προκειµένου να ανανεώσει την εγγραφή παράγρ. 22 " του, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε τρίτου έτους, λαµβάνοντας " ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αµέσως µετά την " εγγραφή του, υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο νέα πι- " στοποιητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 1 του " άρθρου 7, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7 " παρ. 1 Β του παρόντος. Ν. 2170/93 2. Αν τα πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου είναι άρθρο 12 πλήρη και ο µεσίτης ασφαλίσεων έχει πραγµατοποιήσει µέση ετήσια παραγωγή ύψους ίσου µε το σε δραχµές ισόποσο των ECU κατά τη διαδραµούσα τριετία, γίνεται σχετική µνεία στο µητρώο µεσιτών ασφαλίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο µεσίτης ασφαλίσεων διαγράφεται από το Επιµελητήριο και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος νόµου. Άρθρο 15δ Συµφωνητικά ασφαλιστικής κάλυψης Ν. 2170/93 1. Ο µεσίτης ασφαλίσεων έχει υποχρέωση να υποβάλει στους άρθρο 12 ασφαλιστές "συµφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης" στο ο- ποίο αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από τους ενδιαφερόµενους ασφαλιστές, οι οποίοι βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου.

14 14 2. Ο µεσίτης ασφαλίσεων εκδίδει "πιστοποιητικό ασφάλισης" µε βάση τα στοιχεία που συµφώνησε µε την ασφαλιστική ε- ταιρία, το οποίο παραδίδει στον ασφαλισµένο. Ο µεσίτης αντικαθιστά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης χωρίς υπαίτια βραδύτητα µε το ασφαλιστήριο. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.δ. 400/1970 εφαρµόζονται και για ασφαλίσεις που συνάπτονται µέσω αναγνωρισµένων µεσιτών ασφάλισης, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Άρθρο 15ε Ευθύνη έναντι ασφαλιζόµενου Ν. 2170/93 Η ευθύνη του µεσίτη έναντι του ασφαλιζόµενου περιορίζεάρθρο 12 ται στη σωστή τήρηση και εφαρµογή των εγγράφων εντολών του δεύτερου. Ν. 2496/97 " ΚΕΦΑΛΑΙΟ άρθρο 36 παράγρ. 23 " ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ " ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Άρθρο 16 Ασφαλιστικοί σύµβουλοι Ν. 2496/97 " 1. Ασφαλιστικός σύµβουλος είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, άρθρο 36 " το οποίο µελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύπαράγρ. 24 " σεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών µε " ασφαλιστικές συµβάσεις για λογαριασµό των ασφαλιστικών " επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή µεσιτών ή " συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων για την πρόσκτηση " εργασιών. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύµβουλο " µε τους ως άνω είναι σύµβαση έργου. Ο ασφαλιστικός " σύµβουλος δεν έχει δικαίωµα υπογραφής ασφαλιστηρίων " ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλι- " στικού πράκτορα ή µεσίτη. Κάθε αντίθετη συµφωνία είναι " άκυρη. Ν. 2170/93 2. εν αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού συµβατικός άρθρο 13 όρος, µε τον οποίο περιορίζεται το δικαίωµα του ασφαλιστιπαράγρ. 1 κού συµβούλου να συνάπτει σύµβαση και µε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τη συµβαλλόµενη ασφαλιστική επιχείρηση µόνο για τους κλάδους που ασκεί. user3/15692

15 15 Ν. 2496/97 " 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος άρθρο 36 " νόµου εφαρµόζονται αναλόγως. παράγρ Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αναθέτει στον ασφαλιστικό σύµβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτήν του καταβάλλει επιπλέον προµήθεια, το ύψος της ο- ποίας καθορίζεται από τα µέρη µε τη σχετική σύµβαση. N. 2496/97 " 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύονται άρθρο 36 " στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να εισάγεται ο παράγρ. 26 " θεσµός και οι όροι εργασίας του δόκιµου ασφαλιστικού " συµβούλου, να εισάγονται πρότυπα βασικών όρων συµβάσεων " συνεργασίας, να προβλέπονται δραστηριότητες των ασφα- " λιστικών συµβούλων που είναι ασυµβίβαστες µε το επάγ- " γελµά τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για " την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 17 Ν. 2170/93 Εγγραφή ασφαλιστικού συµβούλου στο Επιµελητήριο άρθρο 13 παράγρ Για να ασκήσει το επάγγελµά του, ο ασφαλιστικός σύµβουλος είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί, υπό την ιδιότητά του αυτή, στο αµιγές Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή στο Επαγγελµατικό Τµήµα του ενιαίου Επιµελητηρίου της έδρας του. 2. Προκειµένου να εγγραφεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος, στο κατά την προηγούµενη παράγραφο τοπικώς αρµόδιο Επιµελητήριο, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει στο Επιµελητήριο αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά : (α) Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή ισότιµου ή ισοδύναµου σχολείου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. (β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία και λαθρεµπορία. (γ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόαπαγόρευση ή αντίληψη. (δ) Πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως. Ν. 2496/97 " 3. Τα µητρώα των ασφαλιστικών συµβούλων τηρούνται στα άρθρο 36 " κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού επιµελητήρια. παράγρ. 27 " Οι διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 6, 2 και 3 του " άρθρου 7 και των άρθρων 10, 13 και 14 του παρόντος εφαρ- " µόζονται αναλόγως. " " 4. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους - " Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αντί των προϋποθέσεων " του εδ. α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αρκεί να έχει " πραγµατικά και αδιάλειπτα εργασθεί : user3/15692

16 16 άρθρου. " (α) είτε για δύο (2) συνεχή έτη, ως ανεξάρτητος επαγ- " γελµατίας ή ως εργαζόµενος σε επιχείρηση ασφα- " λιστικού πράκτορα ή µεσίτη ασφαλιστών ή µιάς " ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. " (β) είτε για ένα (1) έτος µε τις προϋποθέσεις που ανα- " φέρονται στην περίπτωση (α), όταν ο δικαιούχος " δύναται να αποδείξει για την εν λόγω δραστηριό- " τητα προηγούµενη κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται " µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος " ή κρίνεται ως απολύτως ικανοποιητικό από την " αρµόδια επαγγελµατική ένωση. " " 5. Η πραγµατική άσκηση τουλάχιστον για ένα (1) έτος εργα- " σιών ασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη θεωρείται ισότιµη " µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρο 18 Μεταβατική διάταξη Η διάταξη αυτή Μέσα σε δύο έτη από την ισχύ του νόµου αυτού µπορούν να ουσιαστικά δεν αποκτήσουν άδεια παραγωγού ασφαλίσεων όσοι κατά την ισχύει, λόγω πα- έναρξη ισχύος του εργάζονται ως ασφαλιστικοί πράκτορες ρελεύσεως της και όσοι είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα ασφαλειοδιετίας από την µεσιτών (παραγωγοί), αν έχουν γραµµατικές γνώσεις τουισχύ του νόµου λάχιστο δευτέρας τάξης εξατάξιου γυµνασίου ή αντίστοιχης 1569/85 τάξης δηµόσιας εµπορικής σχολής και τις προϋποθέσεις του ( ) άρθρου 17 παρ. 1 στοιχεία α, γ, δ. Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών αποφασίζει το οικείο επιµελητήριο. Ν. 2496/97 " ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε άρθρο 36 " παράγρ. 29 " ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 19 Ν. 2170/93 Ασφαλιστικοί υπάλληλοι άρθρο 14 παράγρ Υπάλληλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων α- σφαλιστικής πρακτόρευσης ή εταιριών µεσιτείας ασφαλίσεων µπορούν να ασκούν διαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλίσεων για λογαριασµό των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται ή άλλων συνδεδεµένων µε αυτές, µετά από έγκριση του εργοδότη τους, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου Η σχέση του ασφαλιστικού υπαλλήλου µε τις προαναφερό- µενες επιχειρήσεις, για λογαριασµό των οποίων διαµεσολαβεί κατά τα ανωτέρω, είναι σύµβαση έργου και ανεξάρτητη user3/15692

17 17 από τη σύµβαση εργασίας. 3. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού συµβούλου. Αρθρο 19α Ασυµβίβαστα Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του µεσίτη ασφαλίσεων του ασφαλιστικού συµβούλου και του συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου Ν. 2496/97 " ασφαλιστικής επιχείρησης. Επίσης η ιδιότητα του ασφαλιάρθρο 36 " στικού πράκτορα είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του παρ. 30 " µεσίτη ασφαλίσεων. Άρθρο 20 Συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων Ν. 2170/93 1. Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων είναι το φυσικό ή νοάρθρο 14 µικό πρόσωπο το οποίο για λογαριασµό µιάς ασφαλιστικής παράγρ. 2 επιχείρησης ζωής ή και µιάς µόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζηµιών, έναντι προµήθειας διαµεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων διαµέσου οµάδας α- σφαλιστικών συµβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων µε την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύµβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως. Σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας του συντονιστή ως διευθυντή γραφείου πωλήσεων ασφαλίσεων, η σύµβαση έργου παραµένει ανεξάρτητη και δεν απορροφάται από τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Ν. 2496/97 " 2. Το άρθρο 17 του παρόντος εφαρµόζεται και επί συντονιστών άρθρο 36 " ασφαλιστικών συµβούλων. Για τους κατά την έναρξη της παράγρ. 28 " ισχύος του παρόντος νόµου* ασκούντες το επάγγελµα του " συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων και διευθυντή υποκα- " ταστήµατος ασφαλίσεων δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις " του προηγούµενου εδαφίου. " " 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί ή λήξει η σύµβαση του " συντονιστή µε την ασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική " επιχείρηση καταβάλλει στο συντονιστή για χρονικό διά- " στηµα τριών ετών από την καταγγελία την προµήθεια που " του αναλογεί στην παραγωγή ασφαλιστικών συµβούλων " που συντονίζει, στο µέτρο που η παραγωγή αυτή εξακολου- " θεί να παραµένει για το διάστηµα αυτό στην επιχείρηση. user3/15692

18 18 * ΣΗΜ.: Αφορά στον Ν. 2496/97 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Α/87 της " εν οφείλεται προµήθεια αν η σύµβαση λύθηκε µε καταγ- " γελία εκ µέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης που οφεί- " λεται σε βαρύ παράπτωµα του συντονιστή, το οποίο συνε- " πάγεται αστική ή ποινική ευθύνη ή αν λύθηκε µε πρωτο- " βουλία του συντονιστή. Άρθρο 21 Άλλες διατάξεις 1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εµπορίου µέσα σε έξι µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού*, ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών πρακτόρων και των παραγωγών ασφαλίσεων έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και µεταξύ τους και καταρτίζεται κώδικας δεοντολογίας για τα πρόσωπα που διαµεσολαβούν στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, για την παράβαση των διατάξεών του **. 2. Τα άρθρα 26 έως και 28 του ν.δ. 400/1970 καταργούνται. Το άρθρο 25 του ν.δ. 400/1970 καταργείται δύο έτη µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το β.δ. 503/1972 (ΦΕΚ 148) παραµένει σε ισχύ και εφαρµόζεται ανάλογα στα πρόσωπα που σύµφωνα µε το νόµο αυτόν µεσολαβούν στην ιδιωτική ασφάλιση. Άρθρο 21α Ποινικές κυρώσεις Ν. 2170/93 Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόµου τιµωάρθρο 15 ρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος και µε χρηµατική ποινή ίση µε το σε δραχµές ισόποσο των ECU, εάν δεν τι- µωρείται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:: * Αφορά στον Ν. 1569/85 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Α/183 της ** Σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 21 εκδόθηκε του υπ αριθµ. 298/86 Προεδρικό user3/15692

19 19 ιάταγµα (Α/133). ΤΜΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ ΣΩΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Τα άρθρα 22 έως και 38 του ευτέρου Τµήµατος αναφορικά µε τη σύσταση και λειτουργία ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία "Σώµα Ειδικών Πραγµατογνωµόνων Τροχαίων Ατυχηµάτων" (Σ.Ε:Π.Τ.Α.) καταργήθηκαν µε το άρθρο 16 του ν. 1867/89 (Α.227) "Προσωπική κράτηση κατ εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων εσόδων και άλλες διατάξεις". user3/15692

20 20 ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331) Τα άρθρα 39 έως και 50 του Τρίτου Τµήµατος που αφορούν τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 489/76 "περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση του νόµου αυτού που έγινε µε το π.δ/γµα 237/86 (Α.110). Άρθρο Για την αποτίµηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ασφαλισµένου κατά κινδύνων πυρός, σε περίπτωση πραγµατοποίησης του κινδύνου, µπορεί να ζητηθεί έκθεση εκτίµησης του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.). 2. Η εκτίµηση αυτή, που έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα, αναφέρεται στην αποτίµηση των παγίων τόσο προ της πραγµατοποίησης του κινδύνου όσο και µετά από την πραγµατοποίησή του. 3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εµπορίου και Οικονοµικών, καθορίζονται οι ασφαλιστικές καλύψεις, για τις οποίες ισχύει η διάταξη ο τρόπος εφαρµογής της, καθώς και το τιµολόγιο της εκτί- µησης. Άρθρο 52 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόµου αυτού* αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις: (α) (β) του άρθρου 25 παράγραφοι 2 και 5, που τίθενται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. των άρθρων 43, 44, 45, 46, 47 και 48 που η ισχύς τους αρχίζει έξι µήνες µετά τη δηµοσίευσή του. Παραγγέλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. *ΣΗΜ.: Αφορά στον ν. 1569/85 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Α/183 της user3/15692

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 " ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις".

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 190 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 196 20060914 Τέθηκε σε ισχύ: 14.09.2006 Τίτλος Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ήτοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr Για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφ/νων συντάσσεται από την Υπηρεσία Δελτίο Εγγραφής ασφαλισμένου παρουσία του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

AΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

AΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Βάση του Π. 248/2003 ΦΕΚ Α 108/28-06-1993 όπως ισχύει, δηλώνω ανεπιφύλακτα και γνωρίζοντας το περιεχόµενο των παραπάνω διατάξεων, ότι επιθυµώ την καταχώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεσίτες Ακινήτων και λοιπές διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Μεσίτης Ακινήτων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεσίτες Ακινήτων και λοιπές διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Μεσίτης Ακινήτων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεσίτες Ακινήτων και λοιπές διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Μεσίτης Ακινήτων Μεσίτης Ακινήτων είναι το πρόσωπο που υποδεικνύει ευκαιρίες ή μεσολαβεί για τη σύναψη συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του K.N.2190/20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003127802 2015-10-06

15PROC003127802 2015-10-06 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Koλοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 210-9282153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα