Π τ υχιακή εργασία του φοιτητή ΚΑ Ρ Α Ϊ Σ Κ Ο Υ ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ Α Θ Η Γ Η ΤΗΣ: ρ Β Α Γ Η Σ Σ Α Μ Α Θ Ρ Α Κ Η Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π τ υχιακή εργασία του φοιτητή ΚΑ Ρ Α Ϊ Σ Κ Ο Υ ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ Α Θ Η Γ Η ΤΗΣ: ρ Β Α Γ Η Σ Σ Α Μ Α Θ Ρ Α Κ Η Σ"

Transcript

1 Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ Α Ι Ε Υ ΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚΗΣ ΑΝ Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Κ Α Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ Τ ΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ Α Σ Φ Α ΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τ Ο ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ Α Σ Φ Α Λ Ι Ζ Ο ΜΕΝΟΥ Κ Α Ι Η Σ Τ Α Σ Η ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ Α Υ Τ Η Ν ( Η ΜΟΣ Α Φ Ν Ο Υ Σ Ι ΩΝ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ) Π τ υχιακή εργασία του φοιτητή ΚΑ Ρ Α Ϊ Σ Κ Ο Υ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ Α Θ Η Γ Η ΤΗΣ: ρ Β Α Γ Η Σ Σ Α Μ Α Θ Ρ Α Κ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Μ Α Ϊ Ο Σ 2010

2

3 Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ Α Ι Ε Υ ΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚΗΣ ΑΝ Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Κ Α Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ Τ ΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ Α Σ Φ Α ΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τ Ο ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ Α Σ Φ Α Λ Ι Ζ Ο ΜΕΝΟΥ Κ Α Ι Η Σ Τ Α Σ Η ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ Α Υ Τ Η Ν ( Η ΜΟΣ Α Φ Ν Ο Υ Σ Ι ΩΝ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ) Π τ υχιακή εργασία του φοιτητή ΚΑ Ρ Α Ϊ Σ Κ Ο Υ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ Α Θ Η Γ Η ΤΗΣ: ρ Β Α Γ Η Σ Σ Α Μ Α Θ Ρ Α Κ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Μ Α Ϊ Ο Σ 2010

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μ ε την π ρ αγµατοποίηση της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας µε θέµα «Ο Θεσµός της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη Ε λλάδα. Το π ροφίλ του Έ λληνα Ασφαλιζόµενου κ αι η στάση του α πέναντι σε αυτήν ( ήµος αφνουσίων Φθιώτιδος)», ο λοκληρώνονται οι υ ποχρεώσεις µ ου α πέναντι στις απαιτήσεις του τµήµατος Αγροτικής Α νάπτυξης και ιοίκησης Α γροτικών Ε πιχειρήσεων, της Σ χολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του Α λεξάνδρειου Τεχνολογικού Ε κπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης όπως α υτές καταγράφονται στο π ρόγραµµα σ πουδών του τµήµατος. Σ κοπός της είναι ν α µελετήσει τη στάση των αγροτών ε ν ός µικρού ήµου της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, όπως είναι ο ήµος αφνουσίων, για την ι διωτική α σφάλιση π αρουσιάζοντας κ αι α ναλύοντας τα α ποτελέσµατα της δηµοσκοπικής έρευνας που έ χει γίνει µε τη µορφή ερωτηµατολογίου. Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος έγινε γιατί θεωρώ την ιδιωτική α σφάλιση από τους σηµαντικότερους θεσµούς τ ω ν ηµερών µας, στήριγµα της οικονοµίας µας που συνεχώς εξελίσσεται, αλλά παράλληλα και για τ η ν παρατήρηση του κατά π όσο υ πάρχει ασφαλιστική συνείδηση στους αγρότες της π εριοχής. Κ λείνοντας τον πρόλογο, θ α ήθελα ν α ε υ χαριστήσω τον κ αθηγητή µου κ. Β αγή Σ αµαθρακή για τις συµβουλές κ αι την χ ρ ήσιµη βοήθεια π ου µ ου π αρείχε καθ ό λη τη διάρκεια διεξαγωγής της εργασίας. Τέλος, θα ήθελα ν α ε υ χαριστήσω και τ ους κ ατοίκους τ ου ήµου αφνουσίων π ου συµµετείχαν στην έρευνα και διέθεσαν τον χρόνο τους για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. i

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα π λαίσια της π τυχιακής µου εργασίας, ω ς φοιτητής του Α λεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης στο τµήµα Αγροτικής Α ν άπτυξης και ιοίκησης Α γροτικών Ε πιχειρήσεων, εκπληρώνω τις υ ποχρεώσεις µε την σύνταξή της µε θέµα «Ο Θεσµός της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ε λλάδα. Το π ροφίλ του έ λληνα αγρότη ασφαλιζόµενου κ αι η στάση του απέναντι σε αυτήν. Σ ήµερα, η έ ν ν οια " ασφάλεια" έ χει αποκτήσει µια π ολύ πιο ουσιαστική σηµασία από κάθε άλλη φορά. εν είναι κάτι το γ ε νικό κ αι αόριστο για τους πολλούς ούτε έ ν α π ρονόµιο για τους λίγους. Σήµερα ό λοι ξέρουν - κ αι χρειάζονται- Τα ο φέλη µιας ιδιωτικής κάλυψης και η " α σφάλεια" των κάποιων ά λλων ε ποχών λέγεται µε το σωστό τ ης ό ν οµα, Ασφάλιση. Ήταν φ υσικό, α φού η ζωή µ ας ά ρ χισε ν α α ποκτά πιο συστηµατικά π λαίσια, να οργανώνεται µεθοδικ ά κ αι ν α προστατεύεται α ποτελεσµατικά. Τώρα τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη και π ολύ περισσότερο η ίδια η α ν θρώπινη ζωή. Έτσι ο θεσµός της Ιδιωτικής Ασφάλισης - που µεταφράζεται π αγκόσµια σε α υξηµένη προστασία, αξιοπιστία κ αι σ ωστή εξυπηρέτησηπ αίρνει όλο κ αι µεγαλύτερη βαρύτητα κ αι στην Ε λλάδα. Είναι πια κ οινή συνείδηση ότι ξ εκινώντας από την ίδια µας τη ζωή κ αι π ροχωρώντας σ ε όλα όσα την π εριβάλλουν -οικογένεια, εργασία, ιδιοκτησία, α ποταµίευση- η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι η ο λοκληρωµένη λύση για οτιδήποτε α ν απάντεχο. Γιατί είτε συµπληρώνει θεαµατικά την κοινωνική ασφάλιση, είτε σε π ολλές περιπτώσεις, είναι η µόνη επιλογή. Σ κοπός αυτής της ε ργασίας είναι α φενός η διερεύνηση της συµµετοχής των αγροτών του ήµου αφνουσίων Φθιώτιδος στην Ιδιωτική Α σφάλιση κ αι α φετέρου η γ νωριµία µε εισαγωγικές γ ν ώ σεις της ασφάλισης και τέλος η π αρουσίαση του ελληνικού τοµέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Λέξεις κ λειδιά : Ιδιωτική ασφάλιση, ήµος αφνουσίων, Έ ρευνα, αγρότες ii

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Α Σ Φ Α ΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ Π ΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟ Υ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Κίνδυνος Ασφαλειών Ζωής ιαχείριση του Κινδύνου Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2: ΕΙΣ Α Γ Ω Γ Η ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ Α ΣΦΑΛΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρχή της Αποζηµίωσης Αρχή του Ασφαλίσιµου Συµφέροντος Αρχή της Υποκατάστασης Η Αρχή της Μέγιστης Καλής Πίστης Αρχή της Νοµιµότητας Αρχή της Συνεισφοράς Αρχή της Πλησιέστερης Αιτίας ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ Υ ΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Κ ΛΑ ΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ Σ Υ ΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3: Η Α Σ Φ Α Λ Ι Σ ΤΙΚΗ Α Γ ΟΡ Α Σ Τ Η Ν ΕΛΛ Α Α Η Φ Υ ΣΙΟΓΝΩΜΙΑ Τ ΗΣ Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α ΓΟΡΑΣ Η Ελληνική Οικονοµία iii

7 3.1.2 Η Παραγωγή Ασφάλιστρων κατά Κλάδο Ασφάλισης Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙ Α Τ Ο ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείµενο έρευνας Γενικός Στόχος Ειδικός Στόχος ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ Υ ΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Π ΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α ΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ H Μ Η ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τα χ αρακτηριστικά για τους ασφαλισµένους σε κ οινωνική και ιδιωτική ασφάλιση Τα χ αρακτηριστικά για τους ασφαλισµένους και σε ιδιωτική ασφάλιση Τα χ αρακτηριστικά για τους µη ασφαλισµένους σε ιδιωτική ασφάλιση Σ Υ Μ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- Π ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ iv

8 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 3.1: Συµµετοχή του κλάδου στηνοικονοµία 4 2 Πίνακας 3.2: Παραγωγή ασφαλίστρων κ λάδου ζηµιών έτους Πίνακας 3.3: Παραγωγή ασφαλίστρων κ λάδου ζωής έτους Πίνακας 3.4: Ποσοστιαία α ν αλογία των µεγεθών τ ης ε λληνικής ασφαλιστικής α γοράς στην Ε υρωπαϊκή Έ ν ω ση ( 25) το Πίνακας 3.5: Μ ερίδια α γοράς για τις µεγαλύτερες α σφαλιστικές εταιρίες 5 0 Πίνακας 4.1: Η στρωµάτωση του εργατικού δυναµικού κατά κ ατηγορία (2001). 5 4 Πίνακας 4.2: Τόπος κατοικίας ΓΡΑΦΗΜΑΤ Α Γ ράφηµα 1.1: ιαδικασία διαχείρισης κινδύνου Γ ράφηµα 3.1: Ανάλυση παραγωγής κατά κλάδο ασφάλισης 4 3 Γ ράφηµα 3.2: Αριθµός ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ε λλάδα. 4 8 Γ ράφηµα 3.3: Παραγωγή ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής & ζ ηµιών(σε εκατοµµύρια ευρώ) 4 9 Γ ράφηµα 4.1: Σύνθεση του δείγµατος κατά φύλλο. 5 5 Γ ράφηµα 4.2: Σύνθεση του δείγµατος κατά ηλικία. 5 6 Γ ράφηµα 4.3: Σύνθεση του δείγµατος ως προς την οικογενειακή κατάσταση 5 6 Γ ράφηµα 4.4: Σύνθεση του δείγµατος ως προς τα µέλη του ν οικοκυριού 5 7 Γ ράφηµα 4.5: Σύνθεση του δείγµατος ως προς το µορφωτικό ε πίπεδο 5 8 Γ ράφηµα 4.6: Σύνθεση του δείγµατος ως προς το ετήσιο εισόδηµα. 5 8 Γ ράφηµα 4.7: Κύρια απασχόληση των ερωτηθέντων. 5 9 Γ ράφηµα 4.8: Ασφαλιστικοί φορείς Γ ράφηµα 4.9: Βαθµός ικανοποίησης από την κοινωνική α σφάλιση 6 1 Γ ράφηµα 4.10: Λόγοι δυσαρέσκειας από τον φορέα κ οινωνικής ασφάλισης 6 1 Γ ράφηµα 4.11(α ): Ασφάλιση και σε ιδιωτικό φορέα 6 2 Γ ράφηµα 4.11(β ): Ασφάλιση σε ιδιωτικό φορέα σε σχέση µε το φύλο 6 2 Γ ράφηµα 4.12: Ύπαρξη πρωτοβουλίας για ιδιωτική α σφάλιση 6 3 Γ ράφηµα 4.13: Πηγή ενηµέρωσης για την ιδιωτική ασφάλιση 6 4 Γ ράφηµα 4.14: Πρώτη αντίδραση των ερωτηθέντων για την ιδιωτική ασφάλιση 6 4 Γ ράφηµα 4.15: Επιλογή ασφαλιστικού προγράµµατος v

9 Γ ράφηµα 4.16: Προτίµηση ασφαλιστικής εταιρίας 6 6 Γ ράφηµα 4.17: Χρόνος έναρξης ιδιωτικής ασφάλισης Γ ράφηµα 4.18: Ετήσια διατιθέµενο χρηµατικό ποσό για ιδιωτική ασφάλιση 6 7 Γ ράφηµα 4.19: Λόγοι ασφάλισης σε ιδιωτική εταιρία. 6 8 Γ ράφηµα 4.20: Βαθµός ικανοποίησης από την ιδιωτική α σφάλιση 6 8 Γ ράφηµα 4.21: Λόγοι δυσαρέσκειας από την ασφαλιστική εταιρία. 6 9 Γ ράφηµα 4.22: Προτιµήσεις εθνικότητας της εταιρίας Γ ράφηµα 4.23: Ύπαρξη ε παφής µε τον ασφαλιστικό σύµβουλο 7 0 Γ ράφηµα 4.24: Προσόντα ασφαλιστών 7 1 Γ ράφηµα 4.25: Φερεγγυότητα των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών Γ ράφηµα 4.26: Λόγοι µη ιδιωτικής ασφάλισης. 7 3 Γ ράφηµα 4.27: Ύπαρξη ατυχούς γεγονότος Γ ράφηµα 4.28: Πρωτοβουλία από τον ίδιο για επαφή µε α σφαλιστικό σύµβουλο Γ ράφηµα 4.29: Γνώση ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. 7 5 Γ ράφηµα 4.30: Επιλογή ασφαλιστικού προγράµµατος Γ ράφηµα 4.31: Προτίµηση σε ιδιωτικ ή ασφαλιστική εταιρεία. 7 6 vi

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριµένη έ ρευνα έ χει στόχο ν α ε ντοπίσει τα µέγεθος α ποδοχής της ιδιωτικής ασφάλισης των α γροτών του ήµου αφνουσίων. Προσπαθεί δηλαδή ν α ε ντοπίσει ποιοι α ποδέχονται τ ην ιδιωτική α σφάλιση α ν άλογα µε τα χ α ρακτηριστικά και τις α ν ά γκες τους, όπως επίσης κ αι τους λ όγους για τους οποίους ασφαλίζονται οι γεωργοί. Σ κοπός της συγκεκριµένης εργασίας, είναι η µελέτη και κ ατανόηση µιας κ οινωνικά ευαίσθητης οµάδας, ό πως είναι ο α γροτικός π ληθυσµός της Ε λλάδας και η συµπεριφορά και στάση τ ης α πέναντι στους ασφαλιστικούς φ ορείς µε βάση τις διεθνείς κοινωνικές κ αι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σήµερα. Α ν α λυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται α ν αφορά στην ανάγκη που έ χει ο κ αθένας µ ας σήµερα για α σφάλιση τ ης υ γείας και περιουσίας του. Ε πίσης αναλύονται κ άποιοι βασικοί ό ροι όπως, η α σφαλιστική σύµβαση κ αι το α σφαλιστήριο µε τους ορισµούς και ιδιότητές τους καθώς κ αι ο διαχωρισµός τ ω ν ειδών ασφάλισης, ό που γίνεται η διάκρισή τους α ν ά λογα µε τη φύση τους (µε ιδιαίτερη α ναφορά στις χ ερσαίες), και τ ου ασφαλιστηρίου, όπου α ναλύονται τ α είδη του και οι προϋποθέσεις ισχύος του. Μία σηµαντική υ ποενότητα ακόµη είναι αυτή του κινδύνου όπου αρχικά γίνεται κ ατανοητός ο όρος και στη σ υ νέχεια α ν αλύεται η «διαχείριση» του. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στην ιδιωτική π λέον α σφάλιση ξεκινώντας µε την ι στορική της αναδροµή. Α κολουθεί η α ν αλυτική κατηγοριοποίησή των α σφαλίσεων σε κ λάδους και η ταξινόµηση των ασφαλίσεων ζηµιών. Στη συνέχεια παρατίθενται τα σηµαντικότερα στοιχεία του κ λάδου ασφαλίσεων π ου είναι το σύνολο τ ω ν β ασικών ν ο µικών α ρ χών τ ω ν ασφαλιστηρίων και κ αταγράφεται η κ οινωνική συµβολή τους. Το τ ρίτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και τ ο τελευταίο εισαγωγικό κεφάλαιο πριν τ η ν παρουσίαση και α ν ά λυση τ ης έρευνας, παρουσιάζεται α ν α λυτικά η πιο πρόσφατη εικόνα της φ υσιογνωµίας της ελληνικής α γοράς τόσο για την ε γ χ ώρια οικονοµία ό σο και για τ η ν θέση της στα Ευρωπαϊκά δ ρώµενα. Μ ε α ν αλυτικούς πίνακες και στοιχεία τ ω ν τελευταίων ετών από στατιστικές έρευνες της Έ ν ω σης Ασφαλιστικών Ε ταιριών 7

11 Ε λλάδος, κ αταγράφεται η εικόνα κ αι συµµετοχή τ ω ν α σφάλιστρων στην ο ικονοµία της χ ώ ρας συγκρίνοντάς τ η ν µε τις α ν τίστοιχες οικονοµίες ά λλων Ε υρωπαϊκών χ ω ρ ώ ν δείχνοντας τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν στην αγορά. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας και τα αναλυτικά αποτελέσµατα. Στις ε πόµενες υποενότητες του κ εφαλαίου, δίνονται τα α ποτελέσµατα της έρευνας στην µορφή τ ω ν γραφηµάτων διαχωρίζοντάς τα σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες. Των γ ε νικών στοιχείων, όπου έ χ ουν απαντήσει ό λοι, εκείνοι που έ χουν κ αι ιδιωτική ασφάλιση και τέλος όσοι δεν έ χουν κ άποια α σφάλιση σε ιδιωτικό φορέα πέραν του κοινωνικού. Ο λοκληρώνοντας την καταγραφή των α ποτελεσµάτων της έρευνας π ροκύπτουν τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις. 8

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α πό τη στιγµή που έ ρ χεται στη ζ ωή ο ά ν θρωπος κ αι κ ατά τη διαδροµή του βίου τ ου παρατηρείται και η φ υσιολογική ε πιθυµία τ ης ικανοποίησης των βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων α ν α γκών ε πιβίωσης. Ωστόσο α φήνεται ε κτεθειµένος σ έ ν α κ όσµο από κάθε φαινόµενο, που µπορεί ν α π ροκαλέσει ζηµιά οικονοµική ή ψυχική, α ν επιθύµητη αλλαγή κ ατάστασης, σ πάνια ε πιθυµητή, όπως είναι ο οικονοµικός όρος του κινδύνου. Οι οποίοι (κίνδυνοι) είναι θεµελιώδους σ ηµασίας κ αι καθορίζουν την π ροσωπική, οικογενειακή, οικονοµική και συναισθηµατική του ύπαρξη κ αι ζωή του γενικότερα ε πιβάλλοντάς τ ου έτσι τη δηµιουργία και α ν άπτυξη τ ω ν α σφαλίσεων που θα αναλυθούν παρακάτω. 1.1 ΑΣ Φ ΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣ Φ ΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η έ ν ν οια της Ασφάλισης µπορεί ν α δ οθεί µε τους π αρακάτω όρους: π ρόβλεψη ο ικογενειακή γ α λήνη κ οινωνική ευηµερία α ποκατάσταση σ υµφοράς κάλυψη ε νδεχόµενης ανάγκης. ( ούκας: 1988, σ.63) Η α ν α ζήτηση της α σφάλισης είναι κ ατ ε ξοχήν α ν αγκαίο φ υσικό-κ οινωνικό φ αινόµενο κ αι χ α ρακτηρίζει κάθε υγιώς σ κεπτόµενο κοινωνικό ά νθρωπο. Στις α ν απτυγµένες χ ώρες χ α ρακτηρίζεται σαν κοινωνικό λειτούργηµα που αξιοποιεί την κ οινωνική ευηµερία κ αι γ αλήνη. Ε πίσης θα µπορούσε ν α υ ποστηριχθεί σαν ο µόνος ενδεδειγµένος τρόπος για α ν τιµετώπιση των κ άθε φύσης κ αι α πό α ν ώτερη βία τυχαίων οικονοµικά ε πιζήµιων γ εγονότων, π ου πλήττουν τους στόχους του ανθρώπου στην καθηµερινή ζωή. Α σ φάλιση λοιπόν, κ ατά την ν οµική έ ν ν οια, είναι η έ ν ω ση π ροσώπων που είναι εκτεθειµένα σ ε οµοειδείς κ ατά κανόνα κινδύνους και έ χουν αυτοτελείς αµοιβαίες ν οµικές α ξιώ σεις για α σφαλιστική παροχή ( Μ ιλτιάδης: 2003, σ.1) Σ υ νδετικό στοιχείο µεταξύ κ οινωνικής κ αι ιδιωτικής α σφάλισης, είναι ο ασφαλιστικός φορέας µ ε τον οποίο τα π ρόσωπα που απαρτίζουν την έ ν ωση δηµιουργούν ένα π λήθος α σφαλιστικών σχέσεων. Αυτές οι ασφαλιστικές σ χέσεις είναι η σ πονδυλική στήλη της α σφάλισης κ αι µ πορούν ν α β ασίζονται είτε στη σ ύ µ β α ση, 9

13 ο πότε µιλάµε για ιδιωτική ασφάλιση, είτε στο ν όµο, οπότε µιλάµε για κοινωνική ασφάλιση. Έ χ ο ν τας όµως σ αν α ν τικείµενο στη συγκεκριµένη ε ργασία την ιδιωτική ασφάλιση, θα α ν α λύσουµε περεταίρω την έ ν ν οια της ασφαλιστικής σύµβασης. Σ ύµφωνα λοιπόν µε τ ο ν ο ρισµό, Ά ρθρο 1 π αρ. 1 τ ου ν. 2496/1997 «Μ ε την α σφαλιστική σύµβαση η ασφαλιστική ε πιχείρ ηση ( ασφαλιστής) α ν α λαµβάνει την υ ποχρέωση ν α κ αταβάλει, έ ν α ντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενό της(λήπτη της α σφάλισης) ή σ ε τρίτον, π αροχή ( ασφάλισµα) σε χρήµατα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία, άλλη παροχή σ ε είδος, όταν ε πέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (α σφαλιστική περίπτωση)». Η α σφαλιστική σύµβαση είναι η σύµβαση εκείνη, κατά την ο ποία ο ασφαλιστής παρέχει προστασία (α ν άληψη τ ου κινδύνου) έναντι ασφαλίστρου. (Μιλτιάδης: 2003, σ.9) 1.2 ΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ό λ οι µας απευχόµαστε αλλά κανείς δεν µπορεί ν α α ποκλεισθεί α πό την µ α νία της φύσης και ζ ωής και να α ποφύγει τις οικονοµικές συµφορές, που επιφυλάσσει στον κ αθένα η τύχη. Τα συµβόλαια των α σφαλίσεων είναι τα ευρύτερα σε ν ό ηµα κ αι ό ρους από τ α υπάρχοντα στην αγορά, γιατί κ αλύπτουν ά πειρο α ριθµό γεγονότων κινδύνων δ η λαδή π εριουσιακών- προσωπικών, έ ν α ντι τρίτων, ζ ηµιών ή ε νοχικών υ ποχρεώσεων. Το ορισµένο ασφαλιζόµενο γεγονός πρέπει ν α είναι αβέβαιης π ροέλευσης και χ ρόνου, το καλούµενο ζηµιογόνο γ εγονός πρέπει δε α πό την α ρ χή ν α προκαλέσει υ λική ή οικονοµική ζηµιά σ το ασφαλιστικό συµφέρον, ν α µην ευθύνεται προσωπικά ο ασφαλιζόµενος, εξαιτίας δόλου για την ζηµιά κ αι ε πιβάλλεται και ν α ενεργήσει µε κάθε δυνατό µέσο, για την αποφυγή ή µείωση της ζηµιάς. Το α ντικείµενο της ασφάλισης δεν είναι το π ράγµα (α γαθό ή π ρόσωπο ή δικαίωµα) α υτό καθ αυτό αλλά το π ραγµατικό ν ό µιµο ή οικονοµικό συµφέρον, σχέση η οποία ποικίλλει, π ου έ χει για τ ην ε υθύνη ή διατήρηση του κτήτορα και π ράγµατος. Με βάση αυτά, διακρίνουµε τ ρείς κατηγορίες 10

14 α σφαλιστηρίων συµβάσεων οι οποίες θα π αρουσια στούν α ν α λυτικά στο επόµενο κεφάλαιο για την Ιδιωτική ασφάλιση: I. Α ν ά λ ο γ α µ ε τη φύση ή το γεγονός που δικαιολογεί την α π οζηµίωση ιακρίνουµε τους κλάδους ασφαλίσεων µε τις συγγενείς π ρος αυτούς καλύψεις σε: α. Ασφάλιση πυρός β. Α σφάλιση θαλασσίων κινδύνων και αεροσκαφών ( µεταφορών) γ. Ασφάλιση ζωής δ. Ασφάλιση ατυχήµατος και ασθενείας ε. Ασφάλιση αυτοκινήτων στ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης ζ. Ασφάλιση λοιπών κλάδων η. Αγροτικές ασφαλίσεις θ. Ασφαλίσεις ζώων I I. Α ν ά λ ο γ α µ ε τ η ν φ ύ ση τ ο υ συµφέροντος τ ο οποίο θ ίγεται (ζηµιώνεται) Ξ ε χωρίζουµε τα ποιο πάνω τρία είδη ασφαλίσεων: α. Ασφάλιση π ροσώπων, το γεγονός συµβαίνει στο ίδιο το α σφαλιζόµενο πρόσωπο, ή τρίτα πρόσωπα που έ χουν σ υ γγενή ή έ ν ν οµο σ χέση µε αυτό π.χ. Κλάδος: ζωής, προσωπικών ατυχηµάτων, ασθενείας κ.λπ. β. Περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός θίγει τα ασφαλισθέντα περιουσιακά στοιχεία κ αι καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος των α σφαλιστικ ώ ν συµβάσεων, κινητών, υ λικών και άυλων π. χ. πυρός, θ αλάσσιων κ αι χ ε ρσαίων κινδύνων, κ λοπής α ντικειµένων ή χρηµάτων, πίστης, κ ατοικίδιων ζ ώ ω ν, κτηνασφάλισης, αδειών ε υρεσιτεχνίας, µη ε κπλήρωσης υποχρέωσης, δανείων κ.ά. γ. Ασφάλιση ε ν ο χικής υποχρέωσης ή ε υθύνης του α σφαλιζόµενου έ ναντι τρίτων, όπως: 1. Αυτοκινήτων, α κινήτων, φωτεινών ε πιγραφών, ε παγγελµατικής ή επιστηµονικής φύσης υ πηρεσιών π. χ. ιατρών, αρχιτεκτόνων, ε ργοδηγών, κοµµωτηρίων, ν ο σοκοµείων, αντιπροσώπων κ.λπ. 2. Ασφάλιση ε υθύνης εργοδοτών, έ ν α ν τι πάσης φύσης υ ποχρεώσεων ή µεµονωµένων κινδύνων έ ν α ντι τ ω ν εργαζοµένων για λογαριασµό του ή έ ναντι τ ρίτων π.χ. θάνατος, ατύχηµα, µείωση περιουσια κής αξίας ή ευθύνης έ ν α ντι τρίτων. Έ ν α ασφαλιστήριο συµβόλαιο µπορεί ν α συνδυάζει ή π εριέχει πολλές κ αι διάφορες κ αλύψεις της αυτής κ ατηγορίας για π οικίλους λ ό γους, ό πως π λήρους π ροστασίας 11

15 α σφαλιζόµενου, µείωσης ε ξόδων, ευκολότερης χρήσης και κ ατανόησης υ πό του κ οινού, π.χ. το α σφαλιστήριο Πυρός µ πορεί ν α περιλαµβάνει τα πιο κ άτω είδη καλύψεων: Φωτιά, κ εραυνό, έκρηξη, πίπτοντα αντικείµενα ή αεροσκάφη, ε πιχειρηµατική δραστηριότητα, α πώλεια εισοδήµατος, κ λοπή α ν τικειµένων ή χρηµάτων, κ οινωνικών α ν αταραχών, καπνού, βανδαλισµών, καταιγίδων, πίστεως, µ η χανικών βλαβών, α στικής ευθύνης, χ ρεογράφων, υποχρεώσεων ε ναντίων τ ρίτων κ.ά. I II. Α ν ά λ ο γ α µ ε την φύση (είδος) της α σφάλισης Στην κατηγορία αυτή ξεχωρίζουµε τους τύπους α σφαλιστηρίων συµβολαίων, π ου α ν αφέρουν απλώς την υ ποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας ν α π ληρώσει το ορισθέν π οσό χ ρηµάτων, αν συµβεί το καθορισµένο γεγονός, όπως: 1. Η οµάδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων, σύµφωνα µε την ο ποία δ ε ν επέρχεται ζηµιά υ λική ή οικονοµική του α σφαλιζόµενου, όταν ε πέρχεται το ζηµιογόνο γεγονός π. χ. η ασφάλιση ζ ωής, τ ω ν προσωπικών ατυχηµάτων κ αι α σθένειας, µπορεί να είναι και ε υτυχές γεγονός (εισόδηµα ζ ωής, προικοδότηση). 2. Συµβόλαιο α π οζηµίωσης. Στην οµάδα αυτή το α σφαλιστέο ποσό αποζηµίωσης ε ξαρτάται α πό την χ ρ ηµατική ζηµιά, π ου θα υ ποστεί ο ασφαλιζόµενος, π εριλαµβάνει δε όλα τα συµβόλαια ασφαλίσεων εκτός των της ζ ωής, προσωπικών ατυχηµάτων, ασθενείας. ( ούκας: 1988, σ.64) Το ασφαλιστήριο σ υ µ βόλαιο είναι µια αµφοτεροβαρής σύµβαση (υ ποχρέωση) σ υµβαλλοµένων, του ενός ν α π ληρώνει το συµφωνηθέν ασφάλιστρο και του ά λλου ν α α ποζηµιώσει το, στο συµβόλαιο, ορισµένο ποσό, µόνο κ αι µόνο α ν α ποδειχθεί σύµφωνα µε τους όρους αυτού ότι υ πάρχει πραγµατική υ λική ή οικονοµική ζηµιά, οπότε ο α σφαλιστής υ ποχρεούται σ ε α ποζηµίωση µόνο επί της αξίας α ποκατάστασης των υ λικών ζ ηµιών, ηθική αποκατάσταση ή ψ υ χική ο δύνη, σε σ χέση µε το π οσό ( κεφάλαιο) που έ χει α σφαλιστεί. ( ούκας: 1988, σ. 66) Α παιτείται προγραµµατισµένη πολιτική και µέσω τ ω ν π ρογραµµάτων ( κ λ άδων) τ ω ν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ν α εξασφαλίσουν τους στόχους της ε πικεφαλίδας, οι οποίοι είναι η βάση για την διασφάλιση τ ω ν στοιχειωδών α ν α γκών ή µέσων διαβίωσης που κ αταστέλλουν την α τοµική και κ οινωνική έ ν δεια. 12

16 1.3 ΤΟ ΑΣ Φ ΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Το α σφαλιστήριο όπως α ν α φέρθηκε είναι µια σύµβαση στην οποία α ναφέρονται ό λες οι συµφωνίες και όροι των συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή του α σφαλιστή, του Ασφαλιζόµενου ή του Α ντισυµβαλλόµενου. Είναι δηλαδή µια α σφαλιστική σύµβαση. Κάθε ασφαλιστική σύµβαση πρέπει ν α είναι έ γγραφη και σε καθαρή, ε υκρινή, κατανοητή γ λώσσα. Αυτό γίνεται για π ολλούς λόγους, γιατί α ν αφέρονται οι γενικοί, ειδικοί όροι κ αι εξαιρέσεις καλύψεων, που είναι βασικά στοιχεία απόδειξης για αποζηµίωση, όταν πραγµατοποιηθεί το α σφαλιστικό γεγονός. Τα π ερισσότερα α γοραπωλητήρια συµβόλαια βασίζονται στο δόγµα ότι «πρέπει ο αγοραστής να είναι ενήµερος για το τι α γοράζει». Σε περίπτωση που δ ε ν τ ηρηθεί αυτός ο κ α ν ό ν ας τότε µπορεί α ν άλογα µε την περίπτωση ν α υπαχθεί στις κ ατηγορίες της π λάνης, του δόλου, της εξαπάτησης µ ε τις γ ν ω στές συνέπειες. Β ασικά είναι ευθύνη τ ω ν ε νδιαφεροµένων µερών τ η ς α γοραπωλησίας ν α διαβεβαιωθούν ό τι έ καναν µια καλή ε πιλογή και ότι κανείς δεν παραπλανήθηκε ή ότι ε νδέχεται το συµβόλαιο ν α έ χει ελάττωµα ή ε κδόθηκαν ψ ε υδείς π ληροφορίες. Ό π ω ς είναι γ νωστό για ν α ε κδοθεί το ασφαλιστήριο ( οποιουδήποτε κ λάδου) πρέπει ν α π ροηγηθεί π ρόταση α σφάλισης α πό το ε ν διαφερόµενο µ έρος στο οποίο θα α ν αφέρονται όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον ασφαλιστή χ ω ρίς ν α του έ χουν ζητηθεί, πολύ π ερισσότερο όταν ζ ητούνται π ρέπει να είναι ακριβή. Στα ασφαλιστήρια για ν α γίνει η α ν ά λογη αξιολόγηση του κινδύνου, για ν α π ροσδιοριστεί η κ ατηγορία, τ ο ασφάλιστρο κ αι το χ ρηµατικό π οσό του ασφαλιζόµενου α ντικειµένου κ.ά. χ ρειάζονται ν α δοθούν ό λα τα γ ν ωστά περιστατικά ή αδυναµίες του ασφαλιζόµενου κινδύνου ή πραγµάτων. Αυτό στην α σφάλιση λέγεται συµβόλαιο βασισµένο στην «εξαιρετικά καλή πίστη». Είναι αµοιβαία υποχρέωση των µερών ν α α ποκαλύψουν κάθε σ ηµείο που ε ν διαφέρει τ ο άλλο µέρος για µια ανέφελη συνεργασία. Είναι στο ε νεργητικό της α σφαλιστικής αγοράς ότι δ ε ν υ πάρχουν σοβαρά προβλήµατα π αράβασης κ αθήκοντος εκ µέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 13

17 Στην κ αλή πίστη υ πάγεται, η πραγµατική κ αι πλήρης π εριγραφή τ ω ν σ χετικών στοιχείων που α ν α φέρεται στον π ροτεινόµενο κίνδυνο, άσχετα α ν εκτιµήθηκε από τον α σφαλιστή ή ό χι, µε ά λλα λόγια είναι υποχρεωµένος ν α γ ν ω ρίζει ο π ροτείνων (υ ποχρέωση του π αραγωγού ν α βοηθήσει) τι πρέπει ν α συµπληρώσει στην π ρόταση α σφάλισης. Σ χετικ ά στοιχεία είναι κάθε περιστατικό το ο ποίο θα επηρεάσει την κ ρίση κ άθε συνετού ασφαλιστή για ν α α ν α λάβει ή ό χι τον κίνδυνο κ αι ν α π ροσδιορίσει το α σφάλιστρο, άσχετα αν χρειάζονται ή ό χι. Θ α πρέπει να περιγραφούν τα εξής γεγονότα: α ) Γεγονότα τα οποία φανερώνουν ότι ο ειδικός κίνδυνος π ου προτείνεται είναι φαινοµενικά πιο επισφαλής α πό ότι α ν αµένεται από τη φύση του ανάλογα µε την κατηγορία. β ) Ε ά ν ε ξωτερικοί π αράγοντες κάνουν τον κίνδυνο πιο ε πισφαλή. γ ) Τα γεγονότα τα οποία θ α έ καναν τ ο ποσό της ζηµιάς µεγαλύτερο από το α ν αµενόµενο φυσιολογικά. δ ) Προηγούµενες α ρ νήσεις ή α ν τίθετοι όροι α ν α φερθέντες σε προηγούµενα ασφαλιστήρια. ε ) Πλήρη στοιχεία σ χετικά µε την π εριγραφή του υ ποκειµενικού θέµατος της ασφάλισης. Ό π ω ς είναι γ ν ω στό η πρόταση ασφάλισης είναι α παραίτητο συστατικό στοιχείο και α ν απόσπαστο µέρος του α σφαλιστηρίου. Είναι φυσικό να λεχθεί ότι ο α σφαλιστής όταν α ν α λαµβάνει τον κίνδυνο είναι σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε τον ασφαλιζόµενο κ αι β ασίζεται ( ο ασφαλιστής) στην α ρ χή της καλής πληροφόρησης και πίστης. Είναι κ οινή επιθυµία των µερών για λόγους τ α χύτητας, α κρίβειας, ευκολίας οι π ροτάσεις, ν α είναι α πόλυτα συµπληρωµένες α ν ά λογα µε τ ο ν κ λάδο ασφάλισης, γιατί µια έστω και µικρή ασάφεια µπορεί ν α δηµιουργήσει π ροβλήµατα τόσο στην α ν άληψη του κινδύνου, την έκδοση των α σφαλιστηρίων ό σο κ αι την π ληρωµή της π ροµήθειας ή τυχόν ζ ηµιάς στον ασφαλιζόµενο. Α ν ά λογα µε τον κ λάδο ασφάλισης χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι προτάσεων ερωτήσεων κ αι κ άθε ερώτηση έ χει κ αι διαφορετική βαρύτητα π. χ. ηλικία ασφαλιζόµενου (κ λάδο ζ ωής), η λικία ασφαλιζόµενου κτιρίου ( κλάδος πυρός) κ.ά. ( ούκας: 1988, σ.66-67) 14

18 1.4 ΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο συνήθης χ αρακτήρας της ασφαλιστικής σύµβασης είναι ο ν οµαστικό συµβόλαιο, α ν αφέρει το ό ν οµα του α ν τισυµβαλλόµενου και, σε µερικές περιπτώσεις, του α σφαλισµένου. Ε φ όσον δεν υπάρχει έ γγραφο δεν επιτρέπεται µαρτυρική απόδειξη για την κάλυψή του. Ό ταν α νακύπτει θέµα ε ρµηνείας στη σύµβαση ασφάλισης, ό πως α ν αφέρθηκε α ν αζητείται η αληθινή βούληση των µερών, ό πως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Α. Τ ο ασφαλιστήριο είναι οφειλόµενο α ποδεικτικό έ γγραφο, ε πίσης κ αι χ ρεωστικό, κατά την έ ν ν οια του ά ρθρου 424 Α.Κ. Μ πορεί δηλαδή ο ασφαλιστής ν α ζητήσει το συµβόλαιο κατά την π ληρωµή του α σφαλίσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό. Σε περίπτωση συγκρούσεως λόγω ασάφειας ή αµφίβολης έ ν ν οιας, ερµηνεύονται ό πως αναφέρθηκε, ε ν α ν τίον του α σφαλιστή, που είναι συντάκτης ( ω ς υπεύθυνος για την ε πεξεργασία) του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Β. Μ ετά από συµφωνία των µ ερών κ αι τ η ν α ν αγραφή της σ χετικής ρήτρας το ασφαλιστήριο γίνεται ν ο µ ιµοποιητικό έγγραφο, ο πότε ο ασφαλιστής π ληρώνει το ασφάλισµα στον κ οµιστή. Αυτό έ χει µεγάλη σ ηµασία στις ασφάλειες ζωής, όπου ν ο µιµοποιείται η α παλλαγή των κληρονόµων του α σφαλισµένου. Γ. Η έ κδοση του α σφαλιστηρίου µ πορεί ν α µετατραπεί σε διαταγή, δ ηλαδή µεταβιβάζεται όπως και στο αξιόγραφο µε ο πισθογράφηση ή απαίτηση κατά του ασφαλιστή. Α λλάζει δηλαδή, α πό γ νήσιο αξιόγραφο, σε διαταγή, τεχνικά ο πισθογραφηµένο. Αυτό π αρατηρείται σε µ εγάλη έ κταση στις ασφάλειες µεταφορών.. Κατά το ν όµο ( ά ρθρο 6 8 νόµος δικαίου 1923) δεν ε πιτρέπεται η έκδοση του α σφαλιστηρίου στον κοµιστή, γιατί τότε θα ήταν π ρ αγµατικό α ξιόγραφο στον κ οµιστή ( συναλλαγµατική ή επιταγή), θ α µεταβιβαζόταν µε συµφωνία κ αι παράδοση. Σήµερα αυτό έ χει µάλλον θεωρητική σηµασία π αρά π ρακτική, γιατί γίνεται η έκδοση του ασφαλιστηρίου σε διαταγή κ αι οπισθογράφηση σε λευκό.( ούκας: 1988, σ.68-69) 15

19 1.5 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Στις χερσαίες ασφαλίσεις ζηµιάς ενεργητικού, υπάγονται π λήθος α σφαλίσεων, ε κτός α πό τις συνηθισµένες φ ωτιάς, α υτοκινήτου, αστικής ευθύνης. Λόγω της µικρής χ ρήσης µερικές είναι περισσότερο ή λιγότερο άγνωστες στη χώρα µας. Μ ά λιστα µ πορεί ν α υ ποστηριχθεί ότι, ο ρισµένες δε ρ υθµίζονται ν οµοθετικά. Μ ερικές από αυτές είναι: Α. Α σ φ ά λιση πιστώσεων. Τέτοια µορφή ασφάλισης υ πάρχει, όταν κ άποιος θέλει ν α ασφαλίσει α παίτησή του κατά τρίτους, όπως σε περίπτωση δανεισµού ή πίστωσης ή υ πόσχεσης πληρωµής ποσού στο µέλλον υ πό ο ρισµένες π ροϋποθέσεις. Η ά ν ω ασφάλιση είναι ασφάλιση ε νεργητικού και α σφαλίζεται το συµφέρον ή η απαίτηση του πιστωτή. Το ασφαλιστήριο µπορεί ν α καταρτιστεί είτε από τον πιστωτή, είτε από τ ο ν οφειλέτη, σ αν α ν τ ισυµβαλλόµενο µέρος του πιστωτή, αν η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Στην κατηγορία αυτή έχουµε την ασφάλιση πιστώσεων και την ασφάλιση εγγυήσεων. Τελευταία παρατηρείται µεγάλη κίνηση στην α σφάλιση εξαγωγικών αγαθών του εξαγωγικού εµπορίου. Α ν ά λογα µε τους διεθνείς κινδύνους ή κινδύνους κ άθε κ ράτους, πολιτικούς ή οικονοµικούς ασφαλίζονται και τα δικαιούµενα αγαθά ( άρθρ. 2 ω. 225/75 α ν τικατέστησε το α. ν. 501/1969). Β. Α σ φ ά λιση ζηµιών α υτοκινήτου. Στην περίπτωση α υτή ασφαλίζονται οι ζηµιές, που είναι ε νδεχόµενο ν α π άθει έ ν α α υτοκίνητο, όταν κτυπηθεί α πό άλλο αυτοκίνητο ή ο ποιοδήποτε αντικ είµενο, όταν το κλέψουν ή όταν καεί. Α ποζηµιώνονται οι ζηµιές ή το σ υµφέρον του α σφαλιζόµενου α πό τους προαναφερόµενους κινδύνους, σύµφωνα µε τ η ν α ξία αποκατάστασης κατά την περίοδο, που έ γινε το ατύχηµα (άρθρ ). Στην π ερίπτωση α υτή δεν καλύπτει το σ υµβόλαιο τον α σφαλιζόµενο ή τ ο ν οδηγό του αυτοκινήτου, όταν είναι υ παίτιος τ ης ζηµιάς καθώς και όταν β ρίσκεται υπό την επήρεια α λκοόλ. Γ. Α σ φ ά λιση π ροϊόντων γ εωργικής π αραγωγής. Εδώ α σφαλίζονται οι ζηµιές, που π αθαίνουν τ α γεωργικά π ροϊόντα π ριν ωριµάσουν κ αι γίνουν έτοιµα για κατανάλωση ε ν ώ είναι α κόµα στη γη ή στα δέντρα. 16

20 Το ασφαλιστικό συµφέρον, είναι η αξία ή το συµφέρον ε λπιζόµενου κέρδους ή ζ ηµιάς, π ου παθαίνει ο γ εωργός, ε πειδή τ α προϊόντα α υτά εξαιτίας των διαφόρων κινδύνων δεν ω ριµάζουν για να διατεθούν στην αγορά, Τέτοιοι γεωργικοί κίνδυνοι είναι το χ α λάζι, πάγος, π ληµµύρες κ.λπ. ( ούκας: 1988, σ ) 1.6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣ Φ ΑΛΙΣΗΣ Για τον υ πολογισµό τ ου κ αθαρού α σφαλίστρου είναι α παραίτητο ν α τηρηθούν οι βασικές α ρ χές που είναι οι ίδιες τόσο για τις ασφαλίσεις Ζωής όσο και των Γενικών κλάδων. Σ υσχετίζοντας αυτές τις αρχές, ό µως, υπεισέρχονται µερικές δυσκολίες στις ασφάλειες ζωής, που δεν συναντιούνται σε άλλους κλάδους. Για ν α γίνουν α υτά τα προβλήµατα κ ατανοητά είναι α ν ά γκη ν α ε ξεταστούν µερικά από τα βασικά χ αρακτηριστικά π ου α φορούν θεωρητικά έ ν α ασφαλίσιµο κίνδυνο. Κ άθε κ αθαρός κίνδυνος µπορεί να είναι το α ντικείµενο για ασφάλεια. Σ α ν π ρακτικό θέµα, όµως, πρέπει ν α ληφθούν υπ ό ψιν ά λλα αιτήµατα, πριν λεχθεί ότι ο κίν δ υ νος είναι ασφαλίσιµος. Μ εταξύ αυτών των αιτηµάτων βασικά είναι τα παρακάτω: Ο κίνδυνος πρέπει ν α είναι κοινός για έ ν α α ρκετά µεγάλο α ριθµό α νθρώπων, δεν π ρέπει ν α είναι άµεσος και ε κτεθειµένος για καταστροφική ζηµιά. Η ζ ηµιά ν α µην είναι α σήµαντη. Η π ερίπτωση της ζ ηµιάς ν α είναι λογικά υπολογίσιµη και το κόστος ν α είναι εφικτό. Γ ε νικά κίνδυνος σαν οικονοµικός όρος είναι κάθε φαινόµενο, π ου µπορεί ν α π ροκαλέσει ζηµιά οικονοµική ή ψ υ χική, α ν επιθύµητη αλλαγή κ ατάστασης, σπάνια ε πιθυµητή ( ασφάλεια ζωής, σ ύ νταξη, π ροικοδότηση). ( ούκας: 1988, σ.35-36) Ο Κίνδυνος Α σ φ α λ ειών Ζωή ς Ο πρόωρος θάνατος δεν είναι κ άτι που συνήθως συµβαίνει στους α ν θρώπους, για τούτο τ α κ ριτήρια υ πολογισµού εδώ διαφέρουν από τα κ ριτήρια για τον θάνατο τ ω ν ηλικιωµένων ανθρώπων. 17

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικός τομέας. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097)

Ασφαλιστικός τομέας. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097) Ασφαλιστικός τομέας Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097) Ανάγκη επιβίωσης (Σκουλίδης Ζαχαρίας, 2000) Οικογενειακή γαλήνη - Κοινωνική ευημερία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ:Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Θανάσης Σιδέρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ:Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Θανάσης Σιδέρης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ:Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Θανάσης Σιδέρης ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ντάνος Αναστάσιος ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201897/657 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 588 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι νέα. Ανάγεται στους αρχαίους χρόνους, με ισχυρές ενδείξεις ότι τα πρώτα ψήγματα ασφάλισης εμφανίστηκαν στη Μεσοποταμία. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων

Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 93 Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ π.χ. 2.000 ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΝΟΙΚΙΟ - ΦΑΓΗΤΟ - ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! Προστατεύστε την οικογένεια σας Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί κάτι εξαιρετικά πιο πολύτιμο από ένα οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες. Δ.Λ.Π. : Η λογική της υιοθέτησής τους και οι εκτιμούμενες κύριες επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Εταιρίες. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΗΣ Αναλογιστής (Ε.Α.Ε.) Διευθυντής Ε.Α.Ε.Ε. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η μαζική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel 4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT 18-19 Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel Η έννοια της Αστικής Ευθύνης στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Security & ο ρόλος της Ασφαλιστικής Κάλυψης Γιώργος Κουτίνας k Εμπειρογνώμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Τροφίμων

Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Τροφίμων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων - HACCP Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Τροφίμων Γιώργος Κουτίνας Μηχανικός ΕΜΠ & ΕNSPM Μεσίτης Ασφαλίσεων Τηλ. 210-68 21 434 www.gkoutinas.gr

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Απαιτήσεις Λογιστική ΙΙ - ΤΟΕ-ΕΚΠΑ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ 1 Απαιτήσεις αποτελούν όλες οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή νομικών

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα