Π τ υχιακή εργασία του φοιτητή ΚΑ Ρ Α Ϊ Σ Κ Ο Υ ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ Α Θ Η Γ Η ΤΗΣ: ρ Β Α Γ Η Σ Σ Α Μ Α Θ Ρ Α Κ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π τ υχιακή εργασία του φοιτητή ΚΑ Ρ Α Ϊ Σ Κ Ο Υ ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ Α Θ Η Γ Η ΤΗΣ: ρ Β Α Γ Η Σ Σ Α Μ Α Θ Ρ Α Κ Η Σ"

Transcript

1 Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ Α Ι Ε Υ ΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚΗΣ ΑΝ Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Κ Α Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ Τ ΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ Α Σ Φ Α ΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τ Ο ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ Α Σ Φ Α Λ Ι Ζ Ο ΜΕΝΟΥ Κ Α Ι Η Σ Τ Α Σ Η ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ Α Υ Τ Η Ν ( Η ΜΟΣ Α Φ Ν Ο Υ Σ Ι ΩΝ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ) Π τ υχιακή εργασία του φοιτητή ΚΑ Ρ Α Ϊ Σ Κ Ο Υ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ Α Θ Η Γ Η ΤΗΣ: ρ Β Α Γ Η Σ Σ Α Μ Α Θ Ρ Α Κ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Μ Α Ϊ Ο Σ 2010

2

3 Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ Α Ι Ε Υ ΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚΗΣ ΑΝ Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Κ Α Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ Τ ΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ Α Σ Φ Α ΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τ Ο ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ Α Σ Φ Α Λ Ι Ζ Ο ΜΕΝΟΥ Κ Α Ι Η Σ Τ Α Σ Η ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ Α Υ Τ Η Ν ( Η ΜΟΣ Α Φ Ν Ο Υ Σ Ι ΩΝ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ) Π τ υχιακή εργασία του φοιτητή ΚΑ Ρ Α Ϊ Σ Κ Ο Υ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ Κ Α Θ Η Γ Η ΤΗΣ: ρ Β Α Γ Η Σ Σ Α Μ Α Θ Ρ Α Κ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Μ Α Ϊ Ο Σ 2010

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μ ε την π ρ αγµατοποίηση της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας µε θέµα «Ο Θεσµός της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη Ε λλάδα. Το π ροφίλ του Έ λληνα Ασφαλιζόµενου κ αι η στάση του α πέναντι σε αυτήν ( ήµος αφνουσίων Φθιώτιδος)», ο λοκληρώνονται οι υ ποχρεώσεις µ ου α πέναντι στις απαιτήσεις του τµήµατος Αγροτικής Α νάπτυξης και ιοίκησης Α γροτικών Ε πιχειρήσεων, της Σ χολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του Α λεξάνδρειου Τεχνολογικού Ε κπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης όπως α υτές καταγράφονται στο π ρόγραµµα σ πουδών του τµήµατος. Σ κοπός της είναι ν α µελετήσει τη στάση των αγροτών ε ν ός µικρού ήµου της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, όπως είναι ο ήµος αφνουσίων, για την ι διωτική α σφάλιση π αρουσιάζοντας κ αι α ναλύοντας τα α ποτελέσµατα της δηµοσκοπικής έρευνας που έ χει γίνει µε τη µορφή ερωτηµατολογίου. Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος έγινε γιατί θεωρώ την ιδιωτική α σφάλιση από τους σηµαντικότερους θεσµούς τ ω ν ηµερών µας, στήριγµα της οικονοµίας µας που συνεχώς εξελίσσεται, αλλά παράλληλα και για τ η ν παρατήρηση του κατά π όσο υ πάρχει ασφαλιστική συνείδηση στους αγρότες της π εριοχής. Κ λείνοντας τον πρόλογο, θ α ήθελα ν α ε υ χαριστήσω τον κ αθηγητή µου κ. Β αγή Σ αµαθρακή για τις συµβουλές κ αι την χ ρ ήσιµη βοήθεια π ου µ ου π αρείχε καθ ό λη τη διάρκεια διεξαγωγής της εργασίας. Τέλος, θα ήθελα ν α ε υ χαριστήσω και τ ους κ ατοίκους τ ου ήµου αφνουσίων π ου συµµετείχαν στην έρευνα και διέθεσαν τον χρόνο τους για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. i

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα π λαίσια της π τυχιακής µου εργασίας, ω ς φοιτητής του Α λεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης στο τµήµα Αγροτικής Α ν άπτυξης και ιοίκησης Α γροτικών Ε πιχειρήσεων, εκπληρώνω τις υ ποχρεώσεις µε την σύνταξή της µε θέµα «Ο Θεσµός της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ε λλάδα. Το π ροφίλ του έ λληνα αγρότη ασφαλιζόµενου κ αι η στάση του απέναντι σε αυτήν. Σ ήµερα, η έ ν ν οια " ασφάλεια" έ χει αποκτήσει µια π ολύ πιο ουσιαστική σηµασία από κάθε άλλη φορά. εν είναι κάτι το γ ε νικό κ αι αόριστο για τους πολλούς ούτε έ ν α π ρονόµιο για τους λίγους. Σήµερα ό λοι ξέρουν - κ αι χρειάζονται- Τα ο φέλη µιας ιδιωτικής κάλυψης και η " α σφάλεια" των κάποιων ά λλων ε ποχών λέγεται µε το σωστό τ ης ό ν οµα, Ασφάλιση. Ήταν φ υσικό, α φού η ζωή µ ας ά ρ χισε ν α α ποκτά πιο συστηµατικά π λαίσια, να οργανώνεται µεθοδικ ά κ αι ν α προστατεύεται α ποτελεσµατικά. Τώρα τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη και π ολύ περισσότερο η ίδια η α ν θρώπινη ζωή. Έτσι ο θεσµός της Ιδιωτικής Ασφάλισης - που µεταφράζεται π αγκόσµια σε α υξηµένη προστασία, αξιοπιστία κ αι σ ωστή εξυπηρέτησηπ αίρνει όλο κ αι µεγαλύτερη βαρύτητα κ αι στην Ε λλάδα. Είναι πια κ οινή συνείδηση ότι ξ εκινώντας από την ίδια µας τη ζωή κ αι π ροχωρώντας σ ε όλα όσα την π εριβάλλουν -οικογένεια, εργασία, ιδιοκτησία, α ποταµίευση- η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι η ο λοκληρωµένη λύση για οτιδήποτε α ν απάντεχο. Γιατί είτε συµπληρώνει θεαµατικά την κοινωνική ασφάλιση, είτε σε π ολλές περιπτώσεις, είναι η µόνη επιλογή. Σ κοπός αυτής της ε ργασίας είναι α φενός η διερεύνηση της συµµετοχής των αγροτών του ήµου αφνουσίων Φθιώτιδος στην Ιδιωτική Α σφάλιση κ αι α φετέρου η γ νωριµία µε εισαγωγικές γ ν ώ σεις της ασφάλισης και τέλος η π αρουσίαση του ελληνικού τοµέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Λέξεις κ λειδιά : Ιδιωτική ασφάλιση, ήµος αφνουσίων, Έ ρευνα, αγρότες ii

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Α Σ Φ Α ΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ Π ΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟ Υ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Κίνδυνος Ασφαλειών Ζωής ιαχείριση του Κινδύνου Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2: ΕΙΣ Α Γ Ω Γ Η ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ Α ΣΦΑΛΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρχή της Αποζηµίωσης Αρχή του Ασφαλίσιµου Συµφέροντος Αρχή της Υποκατάστασης Η Αρχή της Μέγιστης Καλής Πίστης Αρχή της Νοµιµότητας Αρχή της Συνεισφοράς Αρχή της Πλησιέστερης Αιτίας ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ Υ ΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Κ ΛΑ ΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ Σ Υ ΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3: Η Α Σ Φ Α Λ Ι Σ ΤΙΚΗ Α Γ ΟΡ Α Σ Τ Η Ν ΕΛΛ Α Α Η Φ Υ ΣΙΟΓΝΩΜΙΑ Τ ΗΣ Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α ΓΟΡΑΣ Η Ελληνική Οικονοµία iii

7 3.1.2 Η Παραγωγή Ασφάλιστρων κατά Κλάδο Ασφάλισης Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙ Α Τ Ο ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείµενο έρευνας Γενικός Στόχος Ειδικός Στόχος ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ Υ ΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Π ΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α ΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ H Μ Η ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τα χ αρακτηριστικά για τους ασφαλισµένους σε κ οινωνική και ιδιωτική ασφάλιση Τα χ αρακτηριστικά για τους ασφαλισµένους και σε ιδιωτική ασφάλιση Τα χ αρακτηριστικά για τους µη ασφαλισµένους σε ιδιωτική ασφάλιση Σ Υ Μ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- Π ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ iv

8 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 3.1: Συµµετοχή του κλάδου στηνοικονοµία 4 2 Πίνακας 3.2: Παραγωγή ασφαλίστρων κ λάδου ζηµιών έτους Πίνακας 3.3: Παραγωγή ασφαλίστρων κ λάδου ζωής έτους Πίνακας 3.4: Ποσοστιαία α ν αλογία των µεγεθών τ ης ε λληνικής ασφαλιστικής α γοράς στην Ε υρωπαϊκή Έ ν ω ση ( 25) το Πίνακας 3.5: Μ ερίδια α γοράς για τις µεγαλύτερες α σφαλιστικές εταιρίες 5 0 Πίνακας 4.1: Η στρωµάτωση του εργατικού δυναµικού κατά κ ατηγορία (2001). 5 4 Πίνακας 4.2: Τόπος κατοικίας ΓΡΑΦΗΜΑΤ Α Γ ράφηµα 1.1: ιαδικασία διαχείρισης κινδύνου Γ ράφηµα 3.1: Ανάλυση παραγωγής κατά κλάδο ασφάλισης 4 3 Γ ράφηµα 3.2: Αριθµός ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ε λλάδα. 4 8 Γ ράφηµα 3.3: Παραγωγή ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής & ζ ηµιών(σε εκατοµµύρια ευρώ) 4 9 Γ ράφηµα 4.1: Σύνθεση του δείγµατος κατά φύλλο. 5 5 Γ ράφηµα 4.2: Σύνθεση του δείγµατος κατά ηλικία. 5 6 Γ ράφηµα 4.3: Σύνθεση του δείγµατος ως προς την οικογενειακή κατάσταση 5 6 Γ ράφηµα 4.4: Σύνθεση του δείγµατος ως προς τα µέλη του ν οικοκυριού 5 7 Γ ράφηµα 4.5: Σύνθεση του δείγµατος ως προς το µορφωτικό ε πίπεδο 5 8 Γ ράφηµα 4.6: Σύνθεση του δείγµατος ως προς το ετήσιο εισόδηµα. 5 8 Γ ράφηµα 4.7: Κύρια απασχόληση των ερωτηθέντων. 5 9 Γ ράφηµα 4.8: Ασφαλιστικοί φορείς Γ ράφηµα 4.9: Βαθµός ικανοποίησης από την κοινωνική α σφάλιση 6 1 Γ ράφηµα 4.10: Λόγοι δυσαρέσκειας από τον φορέα κ οινωνικής ασφάλισης 6 1 Γ ράφηµα 4.11(α ): Ασφάλιση και σε ιδιωτικό φορέα 6 2 Γ ράφηµα 4.11(β ): Ασφάλιση σε ιδιωτικό φορέα σε σχέση µε το φύλο 6 2 Γ ράφηµα 4.12: Ύπαρξη πρωτοβουλίας για ιδιωτική α σφάλιση 6 3 Γ ράφηµα 4.13: Πηγή ενηµέρωσης για την ιδιωτική ασφάλιση 6 4 Γ ράφηµα 4.14: Πρώτη αντίδραση των ερωτηθέντων για την ιδιωτική ασφάλιση 6 4 Γ ράφηµα 4.15: Επιλογή ασφαλιστικού προγράµµατος v

9 Γ ράφηµα 4.16: Προτίµηση ασφαλιστικής εταιρίας 6 6 Γ ράφηµα 4.17: Χρόνος έναρξης ιδιωτικής ασφάλισης Γ ράφηµα 4.18: Ετήσια διατιθέµενο χρηµατικό ποσό για ιδιωτική ασφάλιση 6 7 Γ ράφηµα 4.19: Λόγοι ασφάλισης σε ιδιωτική εταιρία. 6 8 Γ ράφηµα 4.20: Βαθµός ικανοποίησης από την ιδιωτική α σφάλιση 6 8 Γ ράφηµα 4.21: Λόγοι δυσαρέσκειας από την ασφαλιστική εταιρία. 6 9 Γ ράφηµα 4.22: Προτιµήσεις εθνικότητας της εταιρίας Γ ράφηµα 4.23: Ύπαρξη ε παφής µε τον ασφαλιστικό σύµβουλο 7 0 Γ ράφηµα 4.24: Προσόντα ασφαλιστών 7 1 Γ ράφηµα 4.25: Φερεγγυότητα των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών Γ ράφηµα 4.26: Λόγοι µη ιδιωτικής ασφάλισης. 7 3 Γ ράφηµα 4.27: Ύπαρξη ατυχούς γεγονότος Γ ράφηµα 4.28: Πρωτοβουλία από τον ίδιο για επαφή µε α σφαλιστικό σύµβουλο Γ ράφηµα 4.29: Γνώση ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. 7 5 Γ ράφηµα 4.30: Επιλογή ασφαλιστικού προγράµµατος Γ ράφηµα 4.31: Προτίµηση σε ιδιωτικ ή ασφαλιστική εταιρεία. 7 6 vi

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριµένη έ ρευνα έ χει στόχο ν α ε ντοπίσει τα µέγεθος α ποδοχής της ιδιωτικής ασφάλισης των α γροτών του ήµου αφνουσίων. Προσπαθεί δηλαδή ν α ε ντοπίσει ποιοι α ποδέχονται τ ην ιδιωτική α σφάλιση α ν άλογα µε τα χ α ρακτηριστικά και τις α ν ά γκες τους, όπως επίσης κ αι τους λ όγους για τους οποίους ασφαλίζονται οι γεωργοί. Σ κοπός της συγκεκριµένης εργασίας, είναι η µελέτη και κ ατανόηση µιας κ οινωνικά ευαίσθητης οµάδας, ό πως είναι ο α γροτικός π ληθυσµός της Ε λλάδας και η συµπεριφορά και στάση τ ης α πέναντι στους ασφαλιστικούς φ ορείς µε βάση τις διεθνείς κοινωνικές κ αι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σήµερα. Α ν α λυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται α ν αφορά στην ανάγκη που έ χει ο κ αθένας µ ας σήµερα για α σφάλιση τ ης υ γείας και περιουσίας του. Ε πίσης αναλύονται κ άποιοι βασικοί ό ροι όπως, η α σφαλιστική σύµβαση κ αι το α σφαλιστήριο µε τους ορισµούς και ιδιότητές τους καθώς κ αι ο διαχωρισµός τ ω ν ειδών ασφάλισης, ό που γίνεται η διάκρισή τους α ν ά λογα µε τη φύση τους (µε ιδιαίτερη α ναφορά στις χ ερσαίες), και τ ου ασφαλιστηρίου, όπου α ναλύονται τ α είδη του και οι προϋποθέσεις ισχύος του. Μία σηµαντική υ ποενότητα ακόµη είναι αυτή του κινδύνου όπου αρχικά γίνεται κ ατανοητός ο όρος και στη σ υ νέχεια α ν αλύεται η «διαχείριση» του. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στην ιδιωτική π λέον α σφάλιση ξεκινώντας µε την ι στορική της αναδροµή. Α κολουθεί η α ν αλυτική κατηγοριοποίησή των α σφαλίσεων σε κ λάδους και η ταξινόµηση των ασφαλίσεων ζηµιών. Στη συνέχεια παρατίθενται τα σηµαντικότερα στοιχεία του κ λάδου ασφαλίσεων π ου είναι το σύνολο τ ω ν β ασικών ν ο µικών α ρ χών τ ω ν ασφαλιστηρίων και κ αταγράφεται η κ οινωνική συµβολή τους. Το τ ρίτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και τ ο τελευταίο εισαγωγικό κεφάλαιο πριν τ η ν παρουσίαση και α ν ά λυση τ ης έρευνας, παρουσιάζεται α ν α λυτικά η πιο πρόσφατη εικόνα της φ υσιογνωµίας της ελληνικής α γοράς τόσο για την ε γ χ ώρια οικονοµία ό σο και για τ η ν θέση της στα Ευρωπαϊκά δ ρώµενα. Μ ε α ν αλυτικούς πίνακες και στοιχεία τ ω ν τελευταίων ετών από στατιστικές έρευνες της Έ ν ω σης Ασφαλιστικών Ε ταιριών 7

11 Ε λλάδος, κ αταγράφεται η εικόνα κ αι συµµετοχή τ ω ν α σφάλιστρων στην ο ικονοµία της χ ώ ρας συγκρίνοντάς τ η ν µε τις α ν τίστοιχες οικονοµίες ά λλων Ε υρωπαϊκών χ ω ρ ώ ν δείχνοντας τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν στην αγορά. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας και τα αναλυτικά αποτελέσµατα. Στις ε πόµενες υποενότητες του κ εφαλαίου, δίνονται τα α ποτελέσµατα της έρευνας στην µορφή τ ω ν γραφηµάτων διαχωρίζοντάς τα σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες. Των γ ε νικών στοιχείων, όπου έ χ ουν απαντήσει ό λοι, εκείνοι που έ χουν κ αι ιδιωτική ασφάλιση και τέλος όσοι δεν έ χουν κ άποια α σφάλιση σε ιδιωτικό φορέα πέραν του κοινωνικού. Ο λοκληρώνοντας την καταγραφή των α ποτελεσµάτων της έρευνας π ροκύπτουν τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις. 8

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α πό τη στιγµή που έ ρ χεται στη ζ ωή ο ά ν θρωπος κ αι κ ατά τη διαδροµή του βίου τ ου παρατηρείται και η φ υσιολογική ε πιθυµία τ ης ικανοποίησης των βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων α ν α γκών ε πιβίωσης. Ωστόσο α φήνεται ε κτεθειµένος σ έ ν α κ όσµο από κάθε φαινόµενο, που µπορεί ν α π ροκαλέσει ζηµιά οικονοµική ή ψυχική, α ν επιθύµητη αλλαγή κ ατάστασης, σ πάνια ε πιθυµητή, όπως είναι ο οικονοµικός όρος του κινδύνου. Οι οποίοι (κίνδυνοι) είναι θεµελιώδους σ ηµασίας κ αι καθορίζουν την π ροσωπική, οικογενειακή, οικονοµική και συναισθηµατική του ύπαρξη κ αι ζωή του γενικότερα ε πιβάλλοντάς τ ου έτσι τη δηµιουργία και α ν άπτυξη τ ω ν α σφαλίσεων που θα αναλυθούν παρακάτω. 1.1 ΑΣ Φ ΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣ Φ ΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η έ ν ν οια της Ασφάλισης µπορεί ν α δ οθεί µε τους π αρακάτω όρους: π ρόβλεψη ο ικογενειακή γ α λήνη κ οινωνική ευηµερία α ποκατάσταση σ υµφοράς κάλυψη ε νδεχόµενης ανάγκης. ( ούκας: 1988, σ.63) Η α ν α ζήτηση της α σφάλισης είναι κ ατ ε ξοχήν α ν αγκαίο φ υσικό-κ οινωνικό φ αινόµενο κ αι χ α ρακτηρίζει κάθε υγιώς σ κεπτόµενο κοινωνικό ά νθρωπο. Στις α ν απτυγµένες χ ώρες χ α ρακτηρίζεται σαν κοινωνικό λειτούργηµα που αξιοποιεί την κ οινωνική ευηµερία κ αι γ αλήνη. Ε πίσης θα µπορούσε ν α υ ποστηριχθεί σαν ο µόνος ενδεδειγµένος τρόπος για α ν τιµετώπιση των κ άθε φύσης κ αι α πό α ν ώτερη βία τυχαίων οικονοµικά ε πιζήµιων γ εγονότων, π ου πλήττουν τους στόχους του ανθρώπου στην καθηµερινή ζωή. Α σ φάλιση λοιπόν, κ ατά την ν οµική έ ν ν οια, είναι η έ ν ω ση π ροσώπων που είναι εκτεθειµένα σ ε οµοειδείς κ ατά κανόνα κινδύνους και έ χουν αυτοτελείς αµοιβαίες ν οµικές α ξιώ σεις για α σφαλιστική παροχή ( Μ ιλτιάδης: 2003, σ.1) Σ υ νδετικό στοιχείο µεταξύ κ οινωνικής κ αι ιδιωτικής α σφάλισης, είναι ο ασφαλιστικός φορέας µ ε τον οποίο τα π ρόσωπα που απαρτίζουν την έ ν ωση δηµιουργούν ένα π λήθος α σφαλιστικών σχέσεων. Αυτές οι ασφαλιστικές σ χέσεις είναι η σ πονδυλική στήλη της α σφάλισης κ αι µ πορούν ν α β ασίζονται είτε στη σ ύ µ β α ση, 9

13 ο πότε µιλάµε για ιδιωτική ασφάλιση, είτε στο ν όµο, οπότε µιλάµε για κοινωνική ασφάλιση. Έ χ ο ν τας όµως σ αν α ν τικείµενο στη συγκεκριµένη ε ργασία την ιδιωτική ασφάλιση, θα α ν α λύσουµε περεταίρω την έ ν ν οια της ασφαλιστικής σύµβασης. Σ ύµφωνα λοιπόν µε τ ο ν ο ρισµό, Ά ρθρο 1 π αρ. 1 τ ου ν. 2496/1997 «Μ ε την α σφαλιστική σύµβαση η ασφαλιστική ε πιχείρ ηση ( ασφαλιστής) α ν α λαµβάνει την υ ποχρέωση ν α κ αταβάλει, έ ν α ντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενό της(λήπτη της α σφάλισης) ή σ ε τρίτον, π αροχή ( ασφάλισµα) σε χρήµατα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία, άλλη παροχή σ ε είδος, όταν ε πέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (α σφαλιστική περίπτωση)». Η α σφαλιστική σύµβαση είναι η σύµβαση εκείνη, κατά την ο ποία ο ασφαλιστής παρέχει προστασία (α ν άληψη τ ου κινδύνου) έναντι ασφαλίστρου. (Μιλτιάδης: 2003, σ.9) 1.2 ΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ό λ οι µας απευχόµαστε αλλά κανείς δεν µπορεί ν α α ποκλεισθεί α πό την µ α νία της φύσης και ζ ωής και να α ποφύγει τις οικονοµικές συµφορές, που επιφυλάσσει στον κ αθένα η τύχη. Τα συµβόλαια των α σφαλίσεων είναι τα ευρύτερα σε ν ό ηµα κ αι ό ρους από τ α υπάρχοντα στην αγορά, γιατί κ αλύπτουν ά πειρο α ριθµό γεγονότων κινδύνων δ η λαδή π εριουσιακών- προσωπικών, έ ν α ντι τρίτων, ζ ηµιών ή ε νοχικών υ ποχρεώσεων. Το ορισµένο ασφαλιζόµενο γεγονός πρέπει ν α είναι αβέβαιης π ροέλευσης και χ ρόνου, το καλούµενο ζηµιογόνο γ εγονός πρέπει δε α πό την α ρ χή ν α προκαλέσει υ λική ή οικονοµική ζηµιά σ το ασφαλιστικό συµφέρον, ν α µην ευθύνεται προσωπικά ο ασφαλιζόµενος, εξαιτίας δόλου για την ζηµιά κ αι ε πιβάλλεται και ν α ενεργήσει µε κάθε δυνατό µέσο, για την αποφυγή ή µείωση της ζηµιάς. Το α ντικείµενο της ασφάλισης δεν είναι το π ράγµα (α γαθό ή π ρόσωπο ή δικαίωµα) α υτό καθ αυτό αλλά το π ραγµατικό ν ό µιµο ή οικονοµικό συµφέρον, σχέση η οποία ποικίλλει, π ου έ χει για τ ην ε υθύνη ή διατήρηση του κτήτορα και π ράγµατος. Με βάση αυτά, διακρίνουµε τ ρείς κατηγορίες 10

14 α σφαλιστηρίων συµβάσεων οι οποίες θα π αρουσια στούν α ν α λυτικά στο επόµενο κεφάλαιο για την Ιδιωτική ασφάλιση: I. Α ν ά λ ο γ α µ ε τη φύση ή το γεγονός που δικαιολογεί την α π οζηµίωση ιακρίνουµε τους κλάδους ασφαλίσεων µε τις συγγενείς π ρος αυτούς καλύψεις σε: α. Ασφάλιση πυρός β. Α σφάλιση θαλασσίων κινδύνων και αεροσκαφών ( µεταφορών) γ. Ασφάλιση ζωής δ. Ασφάλιση ατυχήµατος και ασθενείας ε. Ασφάλιση αυτοκινήτων στ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης ζ. Ασφάλιση λοιπών κλάδων η. Αγροτικές ασφαλίσεις θ. Ασφαλίσεις ζώων I I. Α ν ά λ ο γ α µ ε τ η ν φ ύ ση τ ο υ συµφέροντος τ ο οποίο θ ίγεται (ζηµιώνεται) Ξ ε χωρίζουµε τα ποιο πάνω τρία είδη ασφαλίσεων: α. Ασφάλιση π ροσώπων, το γεγονός συµβαίνει στο ίδιο το α σφαλιζόµενο πρόσωπο, ή τρίτα πρόσωπα που έ χουν σ υ γγενή ή έ ν ν οµο σ χέση µε αυτό π.χ. Κλάδος: ζωής, προσωπικών ατυχηµάτων, ασθενείας κ.λπ. β. Περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός θίγει τα ασφαλισθέντα περιουσιακά στοιχεία κ αι καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος των α σφαλιστικ ώ ν συµβάσεων, κινητών, υ λικών και άυλων π. χ. πυρός, θ αλάσσιων κ αι χ ε ρσαίων κινδύνων, κ λοπής α ντικειµένων ή χρηµάτων, πίστης, κ ατοικίδιων ζ ώ ω ν, κτηνασφάλισης, αδειών ε υρεσιτεχνίας, µη ε κπλήρωσης υποχρέωσης, δανείων κ.ά. γ. Ασφάλιση ε ν ο χικής υποχρέωσης ή ε υθύνης του α σφαλιζόµενου έ ναντι τρίτων, όπως: 1. Αυτοκινήτων, α κινήτων, φωτεινών ε πιγραφών, ε παγγελµατικής ή επιστηµονικής φύσης υ πηρεσιών π. χ. ιατρών, αρχιτεκτόνων, ε ργοδηγών, κοµµωτηρίων, ν ο σοκοµείων, αντιπροσώπων κ.λπ. 2. Ασφάλιση ε υθύνης εργοδοτών, έ ν α ν τι πάσης φύσης υ ποχρεώσεων ή µεµονωµένων κινδύνων έ ν α ντι τ ω ν εργαζοµένων για λογαριασµό του ή έ ναντι τ ρίτων π.χ. θάνατος, ατύχηµα, µείωση περιουσια κής αξίας ή ευθύνης έ ν α ντι τρίτων. Έ ν α ασφαλιστήριο συµβόλαιο µπορεί ν α συνδυάζει ή π εριέχει πολλές κ αι διάφορες κ αλύψεις της αυτής κ ατηγορίας για π οικίλους λ ό γους, ό πως π λήρους π ροστασίας 11

15 α σφαλιζόµενου, µείωσης ε ξόδων, ευκολότερης χρήσης και κ ατανόησης υ πό του κ οινού, π.χ. το α σφαλιστήριο Πυρός µ πορεί ν α περιλαµβάνει τα πιο κ άτω είδη καλύψεων: Φωτιά, κ εραυνό, έκρηξη, πίπτοντα αντικείµενα ή αεροσκάφη, ε πιχειρηµατική δραστηριότητα, α πώλεια εισοδήµατος, κ λοπή α ν τικειµένων ή χρηµάτων, κ οινωνικών α ν αταραχών, καπνού, βανδαλισµών, καταιγίδων, πίστεως, µ η χανικών βλαβών, α στικής ευθύνης, χ ρεογράφων, υποχρεώσεων ε ναντίων τ ρίτων κ.ά. I II. Α ν ά λ ο γ α µ ε την φύση (είδος) της α σφάλισης Στην κατηγορία αυτή ξεχωρίζουµε τους τύπους α σφαλιστηρίων συµβολαίων, π ου α ν αφέρουν απλώς την υ ποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας ν α π ληρώσει το ορισθέν π οσό χ ρηµάτων, αν συµβεί το καθορισµένο γεγονός, όπως: 1. Η οµάδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων, σύµφωνα µε την ο ποία δ ε ν επέρχεται ζηµιά υ λική ή οικονοµική του α σφαλιζόµενου, όταν ε πέρχεται το ζηµιογόνο γεγονός π. χ. η ασφάλιση ζ ωής, τ ω ν προσωπικών ατυχηµάτων κ αι α σθένειας, µπορεί να είναι και ε υτυχές γεγονός (εισόδηµα ζ ωής, προικοδότηση). 2. Συµβόλαιο α π οζηµίωσης. Στην οµάδα αυτή το α σφαλιστέο ποσό αποζηµίωσης ε ξαρτάται α πό την χ ρ ηµατική ζηµιά, π ου θα υ ποστεί ο ασφαλιζόµενος, π εριλαµβάνει δε όλα τα συµβόλαια ασφαλίσεων εκτός των της ζ ωής, προσωπικών ατυχηµάτων, ασθενείας. ( ούκας: 1988, σ.64) Το ασφαλιστήριο σ υ µ βόλαιο είναι µια αµφοτεροβαρής σύµβαση (υ ποχρέωση) σ υµβαλλοµένων, του ενός ν α π ληρώνει το συµφωνηθέν ασφάλιστρο και του ά λλου ν α α ποζηµιώσει το, στο συµβόλαιο, ορισµένο ποσό, µόνο κ αι µόνο α ν α ποδειχθεί σύµφωνα µε τους όρους αυτού ότι υ πάρχει πραγµατική υ λική ή οικονοµική ζηµιά, οπότε ο α σφαλιστής υ ποχρεούται σ ε α ποζηµίωση µόνο επί της αξίας α ποκατάστασης των υ λικών ζ ηµιών, ηθική αποκατάσταση ή ψ υ χική ο δύνη, σε σ χέση µε το π οσό ( κεφάλαιο) που έ χει α σφαλιστεί. ( ούκας: 1988, σ. 66) Α παιτείται προγραµµατισµένη πολιτική και µέσω τ ω ν π ρογραµµάτων ( κ λ άδων) τ ω ν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ν α εξασφαλίσουν τους στόχους της ε πικεφαλίδας, οι οποίοι είναι η βάση για την διασφάλιση τ ω ν στοιχειωδών α ν α γκών ή µέσων διαβίωσης που κ αταστέλλουν την α τοµική και κ οινωνική έ ν δεια. 12

16 1.3 ΤΟ ΑΣ Φ ΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Το α σφαλιστήριο όπως α ν α φέρθηκε είναι µια σύµβαση στην οποία α ναφέρονται ό λες οι συµφωνίες και όροι των συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή του α σφαλιστή, του Ασφαλιζόµενου ή του Α ντισυµβαλλόµενου. Είναι δηλαδή µια α σφαλιστική σύµβαση. Κάθε ασφαλιστική σύµβαση πρέπει ν α είναι έ γγραφη και σε καθαρή, ε υκρινή, κατανοητή γ λώσσα. Αυτό γίνεται για π ολλούς λόγους, γιατί α ν αφέρονται οι γενικοί, ειδικοί όροι κ αι εξαιρέσεις καλύψεων, που είναι βασικά στοιχεία απόδειξης για αποζηµίωση, όταν πραγµατοποιηθεί το α σφαλιστικό γεγονός. Τα π ερισσότερα α γοραπωλητήρια συµβόλαια βασίζονται στο δόγµα ότι «πρέπει ο αγοραστής να είναι ενήµερος για το τι α γοράζει». Σε περίπτωση που δ ε ν τ ηρηθεί αυτός ο κ α ν ό ν ας τότε µπορεί α ν άλογα µε την περίπτωση ν α υπαχθεί στις κ ατηγορίες της π λάνης, του δόλου, της εξαπάτησης µ ε τις γ ν ω στές συνέπειες. Β ασικά είναι ευθύνη τ ω ν ε νδιαφεροµένων µερών τ η ς α γοραπωλησίας ν α διαβεβαιωθούν ό τι έ καναν µια καλή ε πιλογή και ότι κανείς δεν παραπλανήθηκε ή ότι ε νδέχεται το συµβόλαιο ν α έ χει ελάττωµα ή ε κδόθηκαν ψ ε υδείς π ληροφορίες. Ό π ω ς είναι γ νωστό για ν α ε κδοθεί το ασφαλιστήριο ( οποιουδήποτε κ λάδου) πρέπει ν α π ροηγηθεί π ρόταση α σφάλισης α πό το ε ν διαφερόµενο µ έρος στο οποίο θα α ν αφέρονται όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον ασφαλιστή χ ω ρίς ν α του έ χουν ζητηθεί, πολύ π ερισσότερο όταν ζ ητούνται π ρέπει να είναι ακριβή. Στα ασφαλιστήρια για ν α γίνει η α ν ά λογη αξιολόγηση του κινδύνου, για ν α π ροσδιοριστεί η κ ατηγορία, τ ο ασφάλιστρο κ αι το χ ρηµατικό π οσό του ασφαλιζόµενου α ντικειµένου κ.ά. χ ρειάζονται ν α δοθούν ό λα τα γ ν ωστά περιστατικά ή αδυναµίες του ασφαλιζόµενου κινδύνου ή πραγµάτων. Αυτό στην α σφάλιση λέγεται συµβόλαιο βασισµένο στην «εξαιρετικά καλή πίστη». Είναι αµοιβαία υποχρέωση των µερών ν α α ποκαλύψουν κάθε σ ηµείο που ε ν διαφέρει τ ο άλλο µέρος για µια ανέφελη συνεργασία. Είναι στο ε νεργητικό της α σφαλιστικής αγοράς ότι δ ε ν υ πάρχουν σοβαρά προβλήµατα π αράβασης κ αθήκοντος εκ µέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 13

17 Στην κ αλή πίστη υ πάγεται, η πραγµατική κ αι πλήρης π εριγραφή τ ω ν σ χετικών στοιχείων που α ν α φέρεται στον π ροτεινόµενο κίνδυνο, άσχετα α ν εκτιµήθηκε από τον α σφαλιστή ή ό χι, µε ά λλα λόγια είναι υποχρεωµένος ν α γ ν ω ρίζει ο π ροτείνων (υ ποχρέωση του π αραγωγού ν α βοηθήσει) τι πρέπει ν α συµπληρώσει στην π ρόταση α σφάλισης. Σ χετικ ά στοιχεία είναι κάθε περιστατικό το ο ποίο θα επηρεάσει την κ ρίση κ άθε συνετού ασφαλιστή για ν α α ν α λάβει ή ό χι τον κίνδυνο κ αι ν α π ροσδιορίσει το α σφάλιστρο, άσχετα αν χρειάζονται ή ό χι. Θ α πρέπει να περιγραφούν τα εξής γεγονότα: α ) Γεγονότα τα οποία φανερώνουν ότι ο ειδικός κίνδυνος π ου προτείνεται είναι φαινοµενικά πιο επισφαλής α πό ότι α ν αµένεται από τη φύση του ανάλογα µε την κατηγορία. β ) Ε ά ν ε ξωτερικοί π αράγοντες κάνουν τον κίνδυνο πιο ε πισφαλή. γ ) Τα γεγονότα τα οποία θ α έ καναν τ ο ποσό της ζηµιάς µεγαλύτερο από το α ν αµενόµενο φυσιολογικά. δ ) Προηγούµενες α ρ νήσεις ή α ν τίθετοι όροι α ν α φερθέντες σε προηγούµενα ασφαλιστήρια. ε ) Πλήρη στοιχεία σ χετικά µε την π εριγραφή του υ ποκειµενικού θέµατος της ασφάλισης. Ό π ω ς είναι γ ν ω στό η πρόταση ασφάλισης είναι α παραίτητο συστατικό στοιχείο και α ν απόσπαστο µέρος του α σφαλιστηρίου. Είναι φυσικό να λεχθεί ότι ο α σφαλιστής όταν α ν α λαµβάνει τον κίνδυνο είναι σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε τον ασφαλιζόµενο κ αι β ασίζεται ( ο ασφαλιστής) στην α ρ χή της καλής πληροφόρησης και πίστης. Είναι κ οινή επιθυµία των µερών για λόγους τ α χύτητας, α κρίβειας, ευκολίας οι π ροτάσεις, ν α είναι α πόλυτα συµπληρωµένες α ν ά λογα µε τ ο ν κ λάδο ασφάλισης, γιατί µια έστω και µικρή ασάφεια µπορεί ν α δηµιουργήσει π ροβλήµατα τόσο στην α ν άληψη του κινδύνου, την έκδοση των α σφαλιστηρίων ό σο κ αι την π ληρωµή της π ροµήθειας ή τυχόν ζ ηµιάς στον ασφαλιζόµενο. Α ν ά λογα µε τον κ λάδο ασφάλισης χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι προτάσεων ερωτήσεων κ αι κ άθε ερώτηση έ χει κ αι διαφορετική βαρύτητα π. χ. ηλικία ασφαλιζόµενου (κ λάδο ζ ωής), η λικία ασφαλιζόµενου κτιρίου ( κλάδος πυρός) κ.ά. ( ούκας: 1988, σ.66-67) 14

18 1.4 ΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο συνήθης χ αρακτήρας της ασφαλιστικής σύµβασης είναι ο ν οµαστικό συµβόλαιο, α ν αφέρει το ό ν οµα του α ν τισυµβαλλόµενου και, σε µερικές περιπτώσεις, του α σφαλισµένου. Ε φ όσον δεν υπάρχει έ γγραφο δεν επιτρέπεται µαρτυρική απόδειξη για την κάλυψή του. Ό ταν α νακύπτει θέµα ε ρµηνείας στη σύµβαση ασφάλισης, ό πως α ν αφέρθηκε α ν αζητείται η αληθινή βούληση των µερών, ό πως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Α. Τ ο ασφαλιστήριο είναι οφειλόµενο α ποδεικτικό έ γγραφο, ε πίσης κ αι χ ρεωστικό, κατά την έ ν ν οια του ά ρθρου 424 Α.Κ. Μ πορεί δηλαδή ο ασφαλιστής ν α ζητήσει το συµβόλαιο κατά την π ληρωµή του α σφαλίσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό. Σε περίπτωση συγκρούσεως λόγω ασάφειας ή αµφίβολης έ ν ν οιας, ερµηνεύονται ό πως αναφέρθηκε, ε ν α ν τίον του α σφαλιστή, που είναι συντάκτης ( ω ς υπεύθυνος για την ε πεξεργασία) του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Β. Μ ετά από συµφωνία των µ ερών κ αι τ η ν α ν αγραφή της σ χετικής ρήτρας το ασφαλιστήριο γίνεται ν ο µ ιµοποιητικό έγγραφο, ο πότε ο ασφαλιστής π ληρώνει το ασφάλισµα στον κ οµιστή. Αυτό έ χει µεγάλη σ ηµασία στις ασφάλειες ζωής, όπου ν ο µιµοποιείται η α παλλαγή των κληρονόµων του α σφαλισµένου. Γ. Η έ κδοση του α σφαλιστηρίου µ πορεί ν α µετατραπεί σε διαταγή, δ ηλαδή µεταβιβάζεται όπως και στο αξιόγραφο µε ο πισθογράφηση ή απαίτηση κατά του ασφαλιστή. Α λλάζει δηλαδή, α πό γ νήσιο αξιόγραφο, σε διαταγή, τεχνικά ο πισθογραφηµένο. Αυτό π αρατηρείται σε µ εγάλη έ κταση στις ασφάλειες µεταφορών.. Κατά το ν όµο ( ά ρθρο 6 8 νόµος δικαίου 1923) δεν ε πιτρέπεται η έκδοση του α σφαλιστηρίου στον κοµιστή, γιατί τότε θα ήταν π ρ αγµατικό α ξιόγραφο στον κ οµιστή ( συναλλαγµατική ή επιταγή), θ α µεταβιβαζόταν µε συµφωνία κ αι παράδοση. Σήµερα αυτό έ χει µάλλον θεωρητική σηµασία π αρά π ρακτική, γιατί γίνεται η έκδοση του ασφαλιστηρίου σε διαταγή κ αι οπισθογράφηση σε λευκό.( ούκας: 1988, σ.68-69) 15

19 1.5 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Στις χερσαίες ασφαλίσεις ζηµιάς ενεργητικού, υπάγονται π λήθος α σφαλίσεων, ε κτός α πό τις συνηθισµένες φ ωτιάς, α υτοκινήτου, αστικής ευθύνης. Λόγω της µικρής χ ρήσης µερικές είναι περισσότερο ή λιγότερο άγνωστες στη χώρα µας. Μ ά λιστα µ πορεί ν α υ ποστηριχθεί ότι, ο ρισµένες δε ρ υθµίζονται ν οµοθετικά. Μ ερικές από αυτές είναι: Α. Α σ φ ά λιση πιστώσεων. Τέτοια µορφή ασφάλισης υ πάρχει, όταν κ άποιος θέλει ν α ασφαλίσει α παίτησή του κατά τρίτους, όπως σε περίπτωση δανεισµού ή πίστωσης ή υ πόσχεσης πληρωµής ποσού στο µέλλον υ πό ο ρισµένες π ροϋποθέσεις. Η ά ν ω ασφάλιση είναι ασφάλιση ε νεργητικού και α σφαλίζεται το συµφέρον ή η απαίτηση του πιστωτή. Το ασφαλιστήριο µπορεί ν α καταρτιστεί είτε από τον πιστωτή, είτε από τ ο ν οφειλέτη, σ αν α ν τ ισυµβαλλόµενο µέρος του πιστωτή, αν η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Στην κατηγορία αυτή έχουµε την ασφάλιση πιστώσεων και την ασφάλιση εγγυήσεων. Τελευταία παρατηρείται µεγάλη κίνηση στην α σφάλιση εξαγωγικών αγαθών του εξαγωγικού εµπορίου. Α ν ά λογα µε τους διεθνείς κινδύνους ή κινδύνους κ άθε κ ράτους, πολιτικούς ή οικονοµικούς ασφαλίζονται και τα δικαιούµενα αγαθά ( άρθρ. 2 ω. 225/75 α ν τικατέστησε το α. ν. 501/1969). Β. Α σ φ ά λιση ζηµιών α υτοκινήτου. Στην περίπτωση α υτή ασφαλίζονται οι ζηµιές, που είναι ε νδεχόµενο ν α π άθει έ ν α α υτοκίνητο, όταν κτυπηθεί α πό άλλο αυτοκίνητο ή ο ποιοδήποτε αντικ είµενο, όταν το κλέψουν ή όταν καεί. Α ποζηµιώνονται οι ζηµιές ή το σ υµφέρον του α σφαλιζόµενου α πό τους προαναφερόµενους κινδύνους, σύµφωνα µε τ η ν α ξία αποκατάστασης κατά την περίοδο, που έ γινε το ατύχηµα (άρθρ ). Στην π ερίπτωση α υτή δεν καλύπτει το σ υµβόλαιο τον α σφαλιζόµενο ή τ ο ν οδηγό του αυτοκινήτου, όταν είναι υ παίτιος τ ης ζηµιάς καθώς και όταν β ρίσκεται υπό την επήρεια α λκοόλ. Γ. Α σ φ ά λιση π ροϊόντων γ εωργικής π αραγωγής. Εδώ α σφαλίζονται οι ζηµιές, που π αθαίνουν τ α γεωργικά π ροϊόντα π ριν ωριµάσουν κ αι γίνουν έτοιµα για κατανάλωση ε ν ώ είναι α κόµα στη γη ή στα δέντρα. 16

20 Το ασφαλιστικό συµφέρον, είναι η αξία ή το συµφέρον ε λπιζόµενου κέρδους ή ζ ηµιάς, π ου παθαίνει ο γ εωργός, ε πειδή τ α προϊόντα α υτά εξαιτίας των διαφόρων κινδύνων δεν ω ριµάζουν για να διατεθούν στην αγορά, Τέτοιοι γεωργικοί κίνδυνοι είναι το χ α λάζι, πάγος, π ληµµύρες κ.λπ. ( ούκας: 1988, σ ) 1.6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣ Φ ΑΛΙΣΗΣ Για τον υ πολογισµό τ ου κ αθαρού α σφαλίστρου είναι α παραίτητο ν α τηρηθούν οι βασικές α ρ χές που είναι οι ίδιες τόσο για τις ασφαλίσεις Ζωής όσο και των Γενικών κλάδων. Σ υσχετίζοντας αυτές τις αρχές, ό µως, υπεισέρχονται µερικές δυσκολίες στις ασφάλειες ζωής, που δεν συναντιούνται σε άλλους κλάδους. Για ν α γίνουν α υτά τα προβλήµατα κ ατανοητά είναι α ν ά γκη ν α ε ξεταστούν µερικά από τα βασικά χ αρακτηριστικά π ου α φορούν θεωρητικά έ ν α ασφαλίσιµο κίνδυνο. Κ άθε κ αθαρός κίνδυνος µπορεί να είναι το α ντικείµενο για ασφάλεια. Σ α ν π ρακτικό θέµα, όµως, πρέπει ν α ληφθούν υπ ό ψιν ά λλα αιτήµατα, πριν λεχθεί ότι ο κίν δ υ νος είναι ασφαλίσιµος. Μ εταξύ αυτών των αιτηµάτων βασικά είναι τα παρακάτω: Ο κίνδυνος πρέπει ν α είναι κοινός για έ ν α α ρκετά µεγάλο α ριθµό α νθρώπων, δεν π ρέπει ν α είναι άµεσος και ε κτεθειµένος για καταστροφική ζηµιά. Η ζ ηµιά ν α µην είναι α σήµαντη. Η π ερίπτωση της ζ ηµιάς ν α είναι λογικά υπολογίσιµη και το κόστος ν α είναι εφικτό. Γ ε νικά κίνδυνος σαν οικονοµικός όρος είναι κάθε φαινόµενο, π ου µπορεί ν α π ροκαλέσει ζηµιά οικονοµική ή ψ υ χική, α ν επιθύµητη αλλαγή κ ατάστασης, σπάνια ε πιθυµητή ( ασφάλεια ζωής, σ ύ νταξη, π ροικοδότηση). ( ούκας: 1988, σ.35-36) Ο Κίνδυνος Α σ φ α λ ειών Ζωή ς Ο πρόωρος θάνατος δεν είναι κ άτι που συνήθως συµβαίνει στους α ν θρώπους, για τούτο τ α κ ριτήρια υ πολογισµού εδώ διαφέρουν από τα κ ριτήρια για τον θάνατο τ ω ν ηλικιωµένων ανθρώπων. 17

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ BANCASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (CARGO INSURANCE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Σωτήριος Ν. Αλεξόπουλος ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάλυση στρατηγικών CRM και σχεδιασμός πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Εξασφάλιση και η Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

Η Οικονομική Εξασφάλιση και η Ασφάλιση Ζωής και Υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Οικονομική Εξασφάλιση και η Ασφάλιση Ζωής και Υγείας 1 Οι άνθρωποι πάντοτε επιζητούσαν την ασφάλεια. Η διαρκής αυτή αναζήτηση ήταν η βασικότερη κινητήριος δύναμη για τη διαμόρφωση των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Εισηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα