Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα Ομάδα Δπγαζίαρ: Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο) Θφδσξνο Καξνχλνο Αιέμηνο Εάβξαο Βαζηιηθή Καξνχλνπ Γεκήηξεο Κνξκπέηεο Θαλάζεο Πξίθηεο Αηκηιία Πξσηφγεξνπ Ιούνιορ 2007

2 Πεπιεσόμενα 1 πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα Ση είλαη νη πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα; Αληαπνδνηηθά θαη κε αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΓΗΣ Κξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ησλ ΓΗΣ Ζ Γηεζλήο Δκπεηξία ΓΗΣ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία Πεδία εθαξκνγήο ησλ ΓΗΣ ΓΗΣ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν Ζ πνξεία ησλ έξγσλ ΓΗΣ ζηελ Διιάδα κέρξη ζήκεξα ΓΗΣ θαη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΓΗΣ ζηνλ ηνκέα Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Δλαιιαθηηθά κνληέια ΓΗΣ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ Παξαδείγκαηα γηα πηζαλή εθαξκνγή ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα γηα έξγα ΣΠΔ ζηνπο ΟΣΑ πκπεξάζκαηα Πεγέο

3 1. Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα 1. 1 Τι είναι οι Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα; Οη Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα (Σ.Γ.Ι.Τ.) είλαη κνξθέο ζπλεξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ κε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο αλαθαίληζεο ή ηεο ζπληήξεζεο δεκνζίσλ ππνδνκψλ, αιιά θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Αθνξνχλ ζε ζχλζεηα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε καθξνπξφζεζκεο δεζκεχζεηο πνπ θαηά ηε δηεζλή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε, ζηελ παξνρή ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ κεζφδσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο ηνλ δεκφζην, ζηελ ελίζρπζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κέρξη ζήκεξα απνηεινχλ ην Αεξνδξφκην Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ε Γέθπξα Ρίνπ-Αληίξξηνπ θαη ε Αηηηθή Οδφο. Ζ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείην, πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζνχλ ηέηνηνπ είδνπο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ λα δηακνξθψλεηαη έλαο μερσξηζηφο λφκνο γηα θάζε έλα απφ απηά ηα έξγα, θαζψο δελ ππήξρε κέρξη ηφηε ην εηδηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα επέηξεπε θαη ζα θαζφξηδε ηνπο φξνπο γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Σα έξγα απηά νινθιεξψζεθαλ ηαρχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά απ φηη αλ ηα είρε αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ην Γεκφζην. Παξάιιεια, φκσο, αλ δελ είραλ ηεζεί νη βάζεηο απφ ην Γεκφζην, ν ηδησηηθφο ηνκέαο δελ ζα κπνξνχζε λα ηα πινπνηήζεη. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε επηηπρία ησλ ΓΗΣ ζηελ πξάμε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ηηο πεξηβάιιεη. Σν λνκνζρέδην πνπ έρεη σο ζηφρν ην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, ηελ 3

4 ελζσκάησζε ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή κε ην ειιεληθφ θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ, ςεθίζηεθε ην επηέκβξην ηνπ Με ην λφκν απηφ θαζνξίδνληαη ην πεξηερφµελν ησλ ΓΗΣ θαη ην πιαίζην εθαξµνγήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο πξνθεηµέλνπ έλα έξγν λα ραξαθηεξηζηεί επηιέμηµν λα εληαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφµνπ απηνχ. Γχν βαζηθά ζεµεία ηνπ λφκνπ είλαη: 1. Σν πεδίν εθαξµνγήο ηνπ, ζχµθσλα µε ην νπνίν νη ΓΗΣ ζα πξέπεη: λα έρνπλ σο αληηθείµελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξµνδηφηεηα δεµνζίσλ θνξέσλ λα πξνβιέπεηαη φηη νη ηδησηηθνί θνξείο έλαληη αληαιιάγµαηνο αλαιαµβάλνπλ νπζηψδεο µέξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη µε ηε ρξεµαηνδφηεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαζεζηµφηεηα ή ηε δήηεζε ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ΓΗΣ, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ λα πξνβιέπεηαη φηη ε ρξεµαηνδφηεζε, ελ φισ ή ελ µέξεη, ζα γίλεηαη µε θεθάιαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ νη ηδησηηθνί θνξείο 2. Ο πξνζδηνξηζµφο ησλ θνξέσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ είλαη νη εμήο: Χο δεµφζηνη θνξείο νξίδνληαη ην δεµφζην, νη Οξγαληζµνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα Ννµηθά Πξφζσπα Γεµνζίνπ Γηθαίνπ, νη αλψλπµεο εηαηξίεο πνπ ην ζχλνιν ηνπ µεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ (έµµεζα ή/θαη άµεζα) αλήθεη ζε θάπνηνλ απφ ηνπ πξνεγνχµελνπο θνξείο. ηηο ζπµβάζεηο ζχµπξαμεο νη ηδηψηεο ζπµβάιινληαη µέζσ Δηαηξηψλ Δηδηθνχ θνπνχ (ΔΔ), νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (είηε κε ίδηα κέζα, είηε κε ππεξγνιαβίεο) ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ) θαη είηε ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ είηε ηε ζπληήξεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ΔΔ εμαζθαιίδνπλ επίζεο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία πξνέξρεηαη ζπλήζσο ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ θεθάιαηα ησλ ηδησηψλ θαη θαηά θχξην ιφγν απφ δαλεηαθά θεθάιαηα. ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε ΔΔ εηζπξάηηεη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο απφ ην Γεκφζην ή/ θαη ηέιε απφ ηνπο ρξήζηεο, απνπιεξψλεη ζηαδηαθά ηα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ 4

5 θαη, εθφζνλ έρεη θέξδε, θαηαβάιιεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο, αλακέλνληαο κηα εχινγε απφδνζε ζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρεη επελδχζεη. Γηάγξακκα 1 : Σπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα (Πεγή: Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, ΣΓΙΤ: Σπλνπηηθόο Οδεγόο, 2006) Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη πέξαλ ησλ δχν βαζηθψλ µεξψλ ζε µηα ΓΗΣ (δεµφζηνο θαη ηδησηηθφο θνξέαο), άιια µέξε πνπ εµπιέθνληαη θαη είλαη εμίζνπ ζεµαληηθά είλαη ηα ρξεµαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ ρξεµαηνδνηνχλ ην έξγν, ν/νη θαηαζθεπαζηέο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη εηαηξίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, νη πξνµεζεπηέο (φπνπ απαηηείηαη), αιιά θαη νη ηερληθνί θαη λνµηθνί ζχµβνπινη πνπ ζα ζπλδξάµνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ην λφκν ζπζηήλεηαη : Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΔΓΗΣ), ε νπνία ραξάζζεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. 5

6 Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΗΣ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζθνπφ: o ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ ΓΗΣ θαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, o ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο, o ηε δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε. Σέινο ν λφκνο πξνβιέπεη φηη ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη: Σν αληηθείµελν ηεο ζχµπξαμεο - ε εθηέιεζε έξγσλ ή/θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ. Σν αληάιιαγµα πνπ ζα δηθαηνχληαη νη ηδηψηεο, θαζψο θαη νη θίλδπλνη πνπ ζα αλαιαµβάλνπλ. Σελ εμαζθάιηζε ησλ πεγψλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο, είηε ελ µέξεη, ε νπνία είλαη επζχλε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. Σν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ 200 εθαηνκκπξίσλ επξψ, εθηφο αλ ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή απνθαζίζεη νκφθσλα λα εληάμεη θαη κία ζχκπξαμε κεγαιχηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ Ανηαποδοηικά και μη ανηαποδοηικά έπγα ΣΓΙΤ Αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ είλαη εθείλα ηα έξγα ή νη ππεξεζίεο, γηα ηηο νπνίεο εθηφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπο, νη ηδησηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. Ζ εθκεηάιιεπζε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ είζπξαμε ηειψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο, κέζσ ηεο νπνίαο νη ηδησηηθνί θνξείο απνπιεξψλνπλ ηελ αξρηθή επέλδπζε θαη πξνζδνθνχλ ζηελ εμαζθάιηζε εχινγνπ θέξδνπο. Σν χςνο ησλ ηειψλ, νη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο είζπξαμήο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα ζηε ζχκβαζε ζχκπξαμεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ πεξίπησζε ησλ αληαπνδνηηθψλ έξγσλ ΓΗΣ, νη ηδησηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηνπο 6

7 θηλδχλνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο, θαη ηνλ θίλδπλν ηεο δήηεζεο - ην εάλ δειαδή νη πνιίηεο ζα θάλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο - ψζηε θαη επέθηαζε νη ηδηψηεο λα κπνξέζνπλ λα εηζπξάμνπλ ηα πξνζδνθψκελα απφ ηελ ζχκπξαμε έζνδα. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ην έξγν κεηαβηβάδεηαη ζην δεκφζην. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν δελ είλαη πιήξσο αληαπνδνηηθφ, ε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη κε ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ δεκνζίνπ είηε κε εθάπαμ πνζφ θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο, είηε κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο. πλήζε αληαπνδνηηθά έξγα είλαη ηα ζπγθνηλσληαθά έξγα (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, ζηδεξφδξνκνη, ζηαζκνί απηνθηλήησλ θιπ), πεξηβαιινληηθά έξγα (χδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε απνβιήησλ), ελεξγεηαθά έξγα, έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ζεκαηηθά πάξθα. Γηάγξακκα 2: Αληαπνδνηηθά Έξγα ΣΓΙΤ (Πεγή: Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, ΣΓΙΤ: Σπλνπηηθόο Οδεγόο, 2006) ηα κε αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ δελ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ππνδνκέο ή ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ηε ιεηηνπξγία αλαιακβάλεη ην θξάηνο θαη απνιακβάλνπλ δσξεάλ νη πνιίηεο. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπκπξάμεηο νη ηδηψηεο αλαιακβάλνπλ ηελ 7

8 πινπνίεζή ηνπο, απνπιεξψλνληαη απεπζείαο απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ θαηαζθεπή θαη φρη ζηε δήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή ηελ ππεξεζία. Αλαιακβάλνπλ σζηφζν ηνλ θίλδπλν ηεο δηαζεζηκφηεηαο, δειαδή, ηε δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο ή ηεο ππεξεζίαο, ψζηε λα ηελ θαζηζηνχλ δηαζέζηκε κε ζαθψο νξηζκέλεο απφ ην δεκφζην πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ην έξγν πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην. Γηάγξακκα 3: Αληαπνδνηηθά Έξγα ΣΓΙΤ (Πεγή: Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, ΣΓΙΤ: Σπλνπηηθόο Οδεγόο, 2006) Σα κε αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ είλαη ζπλήζσο έξγα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Σέηνηα έξγα, είλαη ηα ζρνιεία, ηα λνζνθνκεία, ηα θηίξηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεραλνγξάθεζεο, θαζψο θαη ηα ζπγθνηλσληαθά έξγα κε ρακειή δήηεζε (επαξρηαθνί νδνί, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο θιπ). 8

9 1.3 Τα ζημανηικόηεπα οθέλη από ηην εθαπμογή ηος ζςζηήμαηορ ηων ΣΓΙΤ Βαζηθή αξρή αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΗΣ είλαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο (value for money) ησλ πφξσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε: Σε ζαθή νξηνζέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ πνπ ζα πξνσζνχλ καθξνπξφζεζκα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ έξγσλ. Πεξηζζφηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο ηαρχηεξα θαη ζην αλακελφκελν θφζηνο, δειαδή πινπνίεζε ησλ έξγσλ εληφο πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο. χκθσλα κε ην National Audit Office ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, νη ΓΗΣ εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη ρξήκα, θαζψο 76% ησλ έξγσλ παξαδίδνληαη ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο (έλαληη κφιηο 27% κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν) θαη 78% ησλ έξγσλ νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ (έλαληη κφιηο 30% κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν). Οξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ-ξίζθσλ. Σα έξγα ΓΗΣ εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο ηφζν γηα ην δεκφζην ηνκέα φζν θαη γηα ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζα ηα πινπνηήζνπλ. Οη θίλδπλνη πνηθίιινπλ θαη πξέπεη λα θαηαλέκνληαη αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα κέξε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην θάζε έλα απφ απηά λα αλαιακβάλεη ην ξίζθν πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα.. ηφρνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ξίζθνπ, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα κείσζεο ησλ θηλδχλσλ αλάινγα κε ηελ επίηεπμε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Έηζη, νη ππεξβάζεηο ρξφλνπ, γηα παξάδεηγκα, απνηξέπνληαη δηφηη ν αλάδνρνο δελ πιεξψλεηαη κέρξη λα ιεηηνπξγήζεη έλα έξγν (π.ρ. λνζνθνκείν, ζρνιείν, ζχζηεκα αζθαιείαο θιπ). Ή, γηα παξάδεηγκα, εάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί ζηα πξφηππα πνηφηεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηφηε νη πιεξσκέο δελ ζα είλαη νη πξνβιεπφκελεο θ.ν.θ. 9

10 Σν ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε αμία ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο ρξήζεο ηνπ κεηά ηελ εθπλνή ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σε δπλαηφηεηα, κέζσ θνηλνπξαμηψλ δηαθφξσλ κνξθψλ, πξνψζεζεο έξγσλ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη νηθνλνκηθά ν δεκφζηνο ηνκέαο κφλνο ηνπ. Οη ΓΗΣ πξνζθέξνπλ επίζεο ηελ επθαηξία ζην θξάηνο λα πξνγξακκαηίζεη θαιχηεξα ηηο δαπάλεο ηνπ. Σελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κε ηελ νκαδνπνίεζε νκνεηδψλ έξγσλ ζχκπξαμεο, φηαλ δηακνηξάδεηαη ε ρξήζε ζηνηρείσλ παγίνπ θεθαιαίνπ. Δλζσκάησζε ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκίαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην δεκφζην. Έηζη κέζσ ησλ ζπκπξάμεσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα λα εηζαγάγεη λέα ηερλνγλσζία, λα θαηαξηίζεη θαιχηεξα ηα ζηειέρε ηνπ θαη, επνκέλσο, λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Πξνψζεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Απειεπζέξσζε πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε άιισλ έξγσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε ΓΗΣ. πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, νη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηαρχηεξα πεξηζζφηεξα έξγα μεπεξλψληαο ην πξφβιεκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ αθνινπζψληαο ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν πξνθήξπμήο ηνπο. ε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηαζθεπή, ην ζχζηεκα ησλ ΓΗΣ δίλεη θίλεηξα ζηνπο ηδηψηεο λα ζρεδηάδνπλ εμ αξρήο ην έξγν, ψζηε ζην κέιινλ λα κπνξνχλ λα ην ζπληεξήζνπλ απνδνηηθφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα, θαζψο θαη λα ην παξαδίλνπλ λσξίηεξα πξνο ρξήζε. Ζ θχξηα σθέιεηα βάζεη ηεο νπνίαο εθηηκάηαη ε πξνζθνξά ησλ ΓΗΣ είλαη ε θαιχηεξε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 1.4 Κπίζιμοι παπάγονηερ για ηην επιηςσία ηων ΣΓΙΤ Ζ δηεζλήο εκπεηξία κέρξη ζήκεξα έρεη δείμεη φηη πξνθεηκέλνπ νη πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα λα έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα είλαη απαξαίηεηεο θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο: Πνιηηηθή βνχιεζε γηα αλάπηπμε έξγσλ κε ΓΗΣ. Καηάιιειν λνκνζεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην. 10

11 Πξνζεθηηθή επηινγή θαηάιιεισλ έξγσλ. Γελ είλαη απαξαίηεηε αιιά νχηε εθηθηή ε πινπνίεζε φισλ ησλ έξγσλ κε ηε κνξθή ησλ ζπκπξάμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζήκεξα ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία κφλν ην 12-15% ησλ δεκφζησλ έξγσλ γίλνληαη κε ζπκπξάμεηο. Δπηινγή έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζε επξχηεξν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο. Σππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ηθαλφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ ΓΗΣ. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ή αιιηψο ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απνδνηηθφηεηαο (efficiency) απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζπκβάιινπλ ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ επελδπηηθνχ ζρήκαηνο (εκπεηξία, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά θ.ιπ.), θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εκπνξηθνχ θαη ζπκβαηηθνχ παθέηνπ κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ consortium. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ κεραληζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmarking). Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (θαηαζθεπαζηηθνχ, ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη έγθαηξεο παξάδνζεο) θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ αλαδφρνπ ζ απηφλ. Οη ζπκβάζεηο λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ( bankability ) ησλ έξγσλ πνπ επηιέγνληαη σο ΓΗΣ. Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ κέξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπκβάζεηο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιέο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έκκεζνο ηξφπνο ηδησηηθνπνηήζεσλ. Οη ΓΗΣ είλαη ηξφπνο θαηαζθεπήο, δηαρείξηζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θιπ δεκνζίσλ έξγσλ, δελ είλαη ηξφπνο ηδησηηθνπνίεζεο. Όπνπ νη ΓΗΣ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο έκκεζεο ηδησηηθνπνηήζεηο (π.ρ ζε νξηζκέλα λνζνθνκεία ζην Ζλ. Βαζίιεην) ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ελζαξξπληηθά αθνχ νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηνπο θφζηνπο. 11

12 Βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε ρεηξνηέξεπζή ηεο, νη ΓΗΣ ζα ηελ επηβαξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν, αθνχ κεηαθπιχνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ ζην κέιινλ. Αλάπηπμε επξχηεξνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν δεηνχκελν ινηπφλ κέζα απφ ηηο ΓΗΣ είλαη ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. H κέζνδνο ηεο ζχκπξαμεο κε ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα έρεη θαηαδεηρζεί δηεζλψο φηη απνηειεί, όσι πανάκεια, αιιά έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 2. Η εςπωπαϊκή αγοπά ηων ΣΓΙΤ Ζ επξσπατθή αγνξά ησλ ΓΗΣ ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (ζε θεθαιαηαθή αμία) κεγεζχλζεθε πάλσ απφ δχν θνξέο αλάκεζα ζην 2004 (απφ 20,2 δηζεθ. επξψ) θαη ην 2005 (ζε 53,8 δηζεθ.). ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε αγνξά ησλ ΓΗΣ γηα ην 2004/2005 ζε ζχγθξηζε κε ην 2003/2004. Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο ππνδεηθλχνπλ ην πνζνζηφ αχμεζεο ηεο αγνξάο. Οη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε είλαη απηέο πνπ δελ είραλ θαζφινπ έξγα ΓΗΣ ην πξνεγνχκελν έηνο. Δθηφο απφ απηέο, νη ρψξεο εθείλεο πνπ εκθάληζαλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζε ζπκπξάμεηο θαηά ην 2004/2005 ήηαλ ε Γεξκαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηηαιία. Πίλαθαο 1: Η αγνξά ΣΓΙΤ ζηελ Δπξώπε 2004/2005 ΥΧΡΔ Δ ΔΚΑΣ. (% ΑΤΞΖΖ 04/05) 2003/2004 Δ ΔΚΑΣ. 1 Ηηαιία 22451*(137) Ηηαιία 9448* 2 Ηζπαλία (95) Ηζπαλία Γεξκαλία 8151 (600) Γαιιία Γαιιία 2400 (87) Γεξκαλία Πνξηνγαιία 1830 (335) Ηξιαλδία Απζηξία 1695 (λέα) Οπγγαξία Ηξιαλδία 1497 (λέα) Πνξηνγαιία Οιιαλδία 1177 (λέα) Κξναηία

13 9 Ρνπκαλία 1173 (λέα) Οιιαλδία Βέιγην 1055 (λέα) Ννξβεγία 125 Πεγή: DLA Report 2005 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΓΗΣ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή νδηθψλ αμφλσλ, ελψ κφιηο ην 8% ηεο ζπλνιηθήο ηνπο αμίαο αθνξά ζε έξγα θαη ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο (βιέπε δηάγξακκα 3). Αλ φκσο αθαηξεζεί ην πνζνζηφ ησλ ΓΗΣ πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή νδηθψλ αξηεξηψλ παξαηεξνχκε φηη ηα έξγα πιεξνθνξηθήο απνηεινχλ ην ηξίην θαηά ζεηξά πεδίν εθαξκνγήο ησλ ΓΗΣ κεηά ηα έξγα θαηαζθεπήο ζηδεξνδξφκσλ θαη ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (βιέπε δηάγξακκα 4). Αεποδπόμια Ψςσαγωγία Εκπαίδεςζη Κςβεπν. Γπαθ./θςλακέρ/δικαζηήπια 0,25% 8% Πληποθοπική Υγεία Σιδηπόδπομορ Δπόμοι 0,75% 9% 1% 15% 62% 4% Γηάγξακκα 4: Καηαλνκή ησλ ΣΓΙΤ (by capital value) αλά πεδίν εθαξκνγήο (Πεγή: DLA Report 2005) 13

14 Αεποδπόμια Ψςσαγωγία Εκπαίδεςζη Κςβεπν. Γπαθ./θςλακέρ/δικαζηήπια 1,00% 10% Πληποθοπική Υγεία Σιδηπόδπομορ 21% 2,00% 39% 24% 3% Γηάγξακκα 5: Καηαλνκή ησλ ΣΓΙΤ (by capital value) αλά πεδίν εθαξκνγήο εμαηξνπκέλσλ ησλ νδηθώλ αμόλσλ ( Πεγή: DLA Report 2005) 2.1 ΣΓΙΤ ζηη Μεγάλη Βπεηανία ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 90 άξρηζαλ γηα πξψηε θνξά λα πινπνηνχληαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία έξγα κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (Private Finance Initiative). Αξρηθά αληηκεησπίζηεθαλ πνιιέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο απφ ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην πςειφ θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο, ηνλ κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ έξγσλ, ηελ έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ ηεπρψλ θαη ζπκβάζεσλ, θαη ηελ έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σν 2000, ην δεκφζην έρνληαο ζπζζσξεχζεη πηα ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ κε ηε κνξθή ησλ ζπκπξάμεσλ, πξνρσξεί ζηε ζεζκνζέηεζε ησλ ΓΗΣ δίλνληαο κηα πην επξεία δηάζηαζε ζηνλ φξν αθνχ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην PFI, ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο (concession agreements) θαη ηηο θνηλνπξαμίεο (joint ventures). Δπίζεο ηδξχεηαη ην Partnership UK, κηα ΓΗΣ κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην National Audit Office είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ ζηε Μεγάιε. Βξεηαλία. 14

15 Σν δηάγξακκα 6 παξνπζηάδεη ηελ αμία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ έξγσλ ΓΗΣ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζεζκνχ ζηε ρψξα απηή έσο θαη ην Μέρξη θαη ην Μάξηην ηνπ 2006 είραλ ζπκβαζηνπνηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 700 ζπκπξάμεηο κε ζπλνιηθή αμία πνπ μεπεξλνχζε ηα 46 δηζεθαη. ζηεξιίλεο. Γηάγξακκα 6: Κεθαιαηαθή αμία θαη αξηζκόο έξγσλ ΣΓΙΤ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ηζρπξή είλαη θαη ε παξνπζία ησλ ΟΣΑ κε 200 πεξίπνπ έξγα, ελψ 500 απφ ηηο ζπκβάζεηο αθνξνχλ έξγα ζε ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ απφ ην 1997 κέρξη θαη ζήκεξα νη επελδχζεηο ζε ΓΗΣ θπκαίλνληαη κεηαμχ 2 θαη 4 δηζεθ. ζηεξιηλψλ ην ρξφλν. Σν πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο πνπ πξνέξρεηαη απφ ΓΗΣ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζε 12% πεξίπνπ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ. Σν ζρεηηθά κηθξφ θαη ζηαζεξφ πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ΓΗΣ νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη ππήξρε πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα απηφ κεηά απφ θάπνηα απνηπρεκέλα παξαδείγκαηα ζηα αξρηθά ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ. Δπηπιένλ νη ΓΗΣ βξίζθνπλ εθαξκνγή θαηά θχξην ιφγν ζε ηνκείο βαζηθψλ ππνδνκψλ, φπνπ φκσο ππάξρεη ηαπηφρξνλα κεγάιε επρέξεηα επηινγήο ελαιιαθηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ζρεκάησλ. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ΓΗΣ γηα ην 2004 κε βάζε ηνλ ηνκέα εθαξκνγήο ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ έρεη πνιχ 15

16 ζεκαληηθφ ξφιν, ελψ αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία, ηα ζρνιεία, αιιά θαη ηηο ΓΗΣ ζηνλ ηνκέα ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 7,2% 7,7% 9,8% 4,7% 1,2% 1,5% 4,2% 1,6% 46,9% Μεηαθοπέρ Υγεία Σσολεία Εξοπλιζμόρ & γπαθ. ΤΠΕ Διαθ. ςποδομέρ Έπγα ζηέγαζηρ Άλλα έπγα Φςλακέρ Εκπαίδεςζη 15,2% Γηάγξακκα 7: Καηαλνκή ΣΓΙΤ κε βάζε ησλ ηνκέαο εθαξκνγήο ηνπο (2004) Πεγή: Partnership UK Όζνλ αθνξά ηηο ΓΗΣ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, νη πεξηζζφηεξεο ζρεηίδνληαη κε ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο (information technology infrastructure). ηελ πιεηνςεθία ηνπο έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, επεηδή απηφ θαίλεηαη φηη δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο νη ζπγθεθξηκέλεο ΓΗΣ αθνξνχζαλ έξγα ζρεηηθά απιά ζην ζρεδηαζκφ, κε ζαθείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εχθνια πξνζδηνξηδφκελα ηειηθά παξαδνηέα. 2.2 Πεδία εθαπμογήρ ηων ΣΓΙΤ Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ππάξρεη έλα επξχ πεδίν εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ΓΗΣ, φπσο γηα παξάδεηγκα: Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Γηθαζηηθά κέγαξα, λνκαξρηαθά/ δεκνηηθά κέγαξα, ππεξεζίεο κεηεγθαηάζηαζεο, εζηίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 16

17 Πεξηβάιινλ: Γηαρείξηζε ζηεξεψλ & πγξψλ απνβιήησλ, παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο, δηαρείξηζε πεγψλ ελέξγεηαο. Φπραγσγία: Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζεκαηηθά πάξθα, εκπνξηθά θέληξα, ρψξνη αλαςπρήο, εθζεζηαθνί ρψξνη, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Παηδεία-εθπαίδεπζε. Φνηηεηηθέο εζηίεο, παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζρνιεία, βηβιηνζήθεο Τγεία: Ννζνθνκεία, θέληξα πγείαο, θιηληθέο κνλάδεο ζεξαπείαο, Μεηαθνξέο: Απηνθηλεηφδξνκνη, ηξακ, κεηξφ, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, καξίλεο, επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν, νδηθφ δίθηπν πφιεσλ, ειεθηξνθσηηζκφο, πάξθηλγθ, εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί Αζθάιεηα: Φπιαθέο, ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο, αζηπλνκηθά ππξνζβεζηηθά θέληξα. Άκπλα: ηέγαζε, γξαθεία, θαηαζθεπή βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εθπαηδεπηηθά θέληξα, ηειεπηθνηλσλίεο, εμνκνησηέο. Σερλνινγία: Τπεξεζίεο θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο γηα ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, ππνπξγεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο, δίθηπα επηθνηλσλίαο. ηα έξγα απηά, ν ηδησηηθφο tηνκέαο κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ παξνρή ησλ εμήο ππεξεζηψλ: ρεδηαζκφ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Καηαζθεπή, είηε κε ηε κνξθή θαηαζθεπήο λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε ηεο νκαδηθήο αλαθαίληζεο κεκνλσκέλσλ ή νκάδσλ εγθαηαζηάζεσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. πληήξεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θηηξίνπ. Δζηίαζε ηάζκεπζε απηνθηλήησλ. πληήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ θηηξίσλ. Αζθάιεηα θαη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. 17

18 3. ΣΓΙΤ ζηον ελληνικό σώπο 3.1 Η ποπεία ηων έπγων ΣΓΙΤ ζηην Δλλάδα μέσπι ζήμεπα Μέρξη ζήκεξα (6/2007), έρνπλ εγθξηζεί έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2,5 δηζ. Δπξψ (βι. Πίλαθα 2). Γηα απηά έρεη αλαθνηλσζεί θαη ην "εκεξνιφγην" ησλ δηαγσληζκψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ηφζν γηα ηελ εμεχξεζε ησλ ζπκβνχισλ, φζν θαη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θνηλνπξαμηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπο. Σν ππνπξγείν Οηθνλνκίαο εθηηκά φηη έσο ην ηέινο ηνπ 2007 είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ πξνθεξπρζεί νη δηαγσληζκνί γηα ηελ επηινγή αλαδφρσλ γηα έξγα πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη ηα 650 εθαη. επξψ. ηαδηαθά θαη εληφο ηεο πξνζερνχο δηεηίαο θαη ηα ππφινηπα έξγα, απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ 2,5 δηζ. επξψ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ θπβέξλεζε, πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ην δξφκν ησλ πξνθεξχμεσλ. Γηα ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξψησλ έξγσλ απαηηνχληαη αθφκα αξθεηνί κήλεο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο εηδηθήο γξακκαηείαο ΓΗΣ, απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζα κεζνιαβήζεη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, δηάζηεκα 9 έσο 12 κελψλ. Aπφ ην ζεκείν απηφ θαη χζηεξα, ε δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη, φηη ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα θαηαζθεπάδνληαη ηαρχηαηα, αθνχ ν αλάδνρνο αξρίδεη λα πιεξψλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ππνδνκή ζα είλαη δηαζέζηκε πξνο ρξήζε. 18

19 Πίλαθαο 2: Δγθεθξηκέλα έξγα ΣΓΙΤ (Πεγή: Δηδηθή Γξακκαηεία ΣΓΙΤ (http://www.sdit.mnec.gr/el/projects/) Τομέαρ εθαπμογήρ Δθπαίδεπζε Τγεία ηέγαζε Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ Γηθαηνζχλε Σνπξηζκφο Αναθέηοςζα απσή Έπγο Πποϋπολογιζμόρ (ζε εκαη. εςπώ) Ο..Κ Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ Αηηηθή Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηε Θξάθε ηελ Ήπεηξν θαη ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ Γ.Δ.Π.Π. Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Τινπνίεζε ηνπ λένπ 396 ΓΔΠΑΝΟΜ Α.Δ. νγθνινγηθνχ λνζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Τινπνίεζε ηνπ λένπ 389 παηδηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Τινπνίεζε ηνπ λένπ Γεληθνχ 131 Ννζνθνκείνπ Πξέβεδαο ΚΔΓ Α.Δ. Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 7 38 ππξνζβεζηηθψλ ζηαζκψλ Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ ηεο ΔΛ.Α Σερληθή δηαρείξηζε 4 θηηξίσλ ηεο 36 ΔΛ.Α. Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε δηνηθεηεξίσλ Ννκαξρηψλ θαη Πεξηθεξεηψλ ζε Πάηξα, Κφξηλζν, Λακία, Σξίθαια θαη Ησάλληλα ΘΔΜΗ Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ λέσλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ζε ΑΔ Θεζζαινλίθε, Βφιν θαη Κφξηλζν Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε λέσλ δηθαζηηθψλ κεγάξσλ ζε Πάηξα θαη Ζξάθιεην Γεληθή Γξακκαηεία Οιπκπηαθήο Αμηνπνίεζεο Μεηαζθεπή Οιπκπηαθνχ Κέληξνπ Φαιήξνπ (ΣΑΔ KWO DO) ζε δηεζλέο ζπλεδξηαθφ θέληξν Ληκεληθέο Τπνπξγείν εκπνξηθήο Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία

20 ππνδνκέο λαπηηιίαο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζε 12 ιηκάληα ηεο ρψξαο Δθηηκήζεηο ηεο εηδηθήο γξακκαηείαο ΓΗΣ αλαθέξνπλ φηη νη πξψηεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ έξγα κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ ηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο έλαξμεο πινπνίεζεο βξίζθνληαη ηα έξγα ηεο θαηαζθεπήο ησλ επηά ππξνζβεζηηθψλ ζηαζκψλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηεο αλαθαηαζθεπήο εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ζην Οιπκπηαθφ πγθξφηεκα Φαιήξνπ γηα ηε δεκηνπξγία δηεζλνχο ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ. Πέξαλ ησλ ήδε εγθεθξηκέλσλ έξγσλ, εμεηάδεηαη ε έληαμε θαη λέσλ έξγσλ ηα νπνία ζα έρνπλ θαη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Αξκφδηνη θνξείο, θπξίσο ΟΣΑ, έρνπλ ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηε ζχκπξαμε δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, κε θάιπςε ηνπ θφζηνπο κέζσ ησλ ηειψλ πνπ θαηαβάιινπλ νη δεκφηεο. Μέρξη ζηηγκήο ηα εγθεθξηκέλα έξγα ΓΗΣ είλαη κε αληαπνδνηηθά, δειαδή απνπιεξψλνληαη ζηαδηαθά απφ ην Γεκφζην ρσξίο λα επηβαξχλεηαη ν ηειηθφο ρξήζηεο. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 δελ αθνξνχλ ζε ΣΠΔ. Χζηφζν ην αληηθείκελν ηεο ΓΗΣ πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζηνπο 12 ιηκέλεο ηεο ρψξαο έρεη ηζρπξφ πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν. Με δεδνκέλε, ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηνπο λένπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο, ζθνπφο ηεο ζχκπξαμεο απηήο, είλαη ε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ αζθαιείαο ζηηο παξαπάλσ ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκπξαμεο, ε νπνία ζα είλαη 8 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ζα αλαβαζκηζζνχλ ηα παξερφκελα επίπεδα αζθάιεηαο θαη ζα επηηεπρζεί ηαρχηεξε θαη ακεζφηεξε θηλεηνπνίεζε θαη ζπληνληζκφο ηνπ κεραληζκνχ αζθαιείαο ησλ ιηκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, κέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ απφδνζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο, θαζψο ε ηήξεζή ηνπο ζα απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα πνπ ζα επηιεγεί. Ζ επηινγή ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ησλ νθηψ ρξφλσλ έγηλε κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη ν Γεκφζηνο Σνκέαο φζνλ αθνξά αθελφο ζηελ πηζαλφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ απαμίσζε ησλ 20

21 ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζην ρψξν απηφ. Απηή ηε ζηηγκή, αμηνινγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο δεκφζηα έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 500 εθαη. επξψ, ηα νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα πινπνηεζνχλ κε ηε κέζνδν ησλ πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα νξηζηηθνπνηεζεί ε ιίζηα εθείλσλ πνπ ζα πξνσζεζνχλ πξνο έγθξηζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ΓΗΣ, ζηα κέζα Ηνπιίνπ Δθφζνλ εγθξηζεί ην ζχλνιν ησλ λέσλ απηψλ έξγσλ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ ησλ ΓΗΣ ηα επφκελα ρξφληα ζα αλέιζεη ζε 2,9 δηζ. επξψ πεξίπνπ. Γχν απφ απηά πξνβιέπεηαη φηη ζα έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, δειαδή κέξνο ηνπ θφζηνπο ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ηδηψηεο πνπ ζα πιεξψλνπλ γηα ηε ρξήζε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή θέληξνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη γηα έλα αθφκε έξγν πνπ πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζηε Ραθήλα (κέξνο ηνπ θφζηνπο ή φιν ην θφζηνο ζα θαιπθζεί απφ ηηο πιεξσκέο ησλ δεκνηψλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο). Σα δχν απηά έξγα απνηεινχλ ηα πξψηα έξγα αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα πξνσζεζνχλ ζην πιαίζην ησλ ΓΗΣ, θαζψο ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ 2,5 δηζ. επξψ, πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη ην «πξάζηλν θσο», ζα απνπιεξσζνχλ απφ ην δεκφζην κε ηελ θαηαβνιή δφζεσλ ζην βάζνο ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θάζε ζχκβαζε. Ζ επηινγή ηνπ ζρήκαηνο ΓΗΣ πνπ ζα αθνινπζεζεί εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε θχζε ηνπ ππφ πινπνίεζε έξγνπ ή ππεξεζίαο, φζν θαη απφ ηελ απφθαζε ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ην κέγεζνο ηεο εκπινθήο ησλ ηδησηψλ ζε απηή. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε απφθαζε γηα ηελ εκπινθή απηή ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ζε δεκφζην θαη ηδηψηεο θάζε είδνπο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκπξαμεο. Ζ αλάιεςή ηνπο απφ ην κέξνο εθείλν πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηνπο δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα απνηειεί ην θνκβηθφ ζεκείν επηηπρίαο κίαο ζχκπξαμεο. 3.2 ΣΓΙΤ και Οπγανιζμοί Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ Όπσο είδακε παξαπάλσ, νη ΓΗΣ απνιακβάλνπλ ηειεπηαία κηα ζπλερψο δηεπξπλφκελε εθαξκνγή ζηελ επξσπατθή αγνξά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. Μία απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπο αθνξά κνξθέο ζπλεξγαζίαο ηδησηψλ επελδπηψλ κε ηηο 21

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ο ζεζκφο ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ: Ησάλλεο Φπράξεο πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα