ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΛΔΥΜΑΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ.) ΣΤΘΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (MBA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)» ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (ΕΔΑ ΚΟΗΑΝΘ) ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΝΛΚΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΤΘΣ ΤΕΝΟΡΟΛΘΣ (ΟΥΚΑΝΛΑ) Κοηάνθ

2 Ρεριεχόμενα Ρροοίμιο..ςελ 3 Άρκρο 1. Αντικείμενο ςτόχοι προγράμματοσ Άρκρο 2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι Άρκρο 3. Διαδικαςία ειςαγωγισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν... 8 Άρκρο 4. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ΡΜΣ-ΜΒΑ (Διάρκεια φοίτθςθσ) Άρκρο 5. Λειτουργία του προγράμματοσ ςπουδϊν Υποχρεϊςεισ Φοιτθτϊν Διαδικαςίεσ αναςτολισ φοίτθςθσ Απουςίεσ. Διαγραφι από το ΡΜΣ-ΜΒΑ.23 Άρκρο 6. Διοίκθςθ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ.24 Άρκρο 7. Διδακτικό προςωπικό.. 25 Άρκρο 8. Γραμματεία του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ΡΜΣ-ΜΒΑ. 26 Άρκρο 9 Ραράλλθλεσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριοτθτεσ...28 Άρκρο 10 Οικονομικοί πόροι του προγράμματοσ...28 Άρκρο 11 Οικονομικζσ διευκολφνςεισ (Υποτροφίεσ) Άρκρο 12 Διάφορεσ παροχζσ Άρκρο 13 Ορκωμοςία Άρκρο 14 Άρκρο 15 Διαδικαςίεσ ανακεϊρθςθσ του ΡΜΣ-ΜΒΑ. 33 Άλλεσ διατάξεισ.. 33 Άρκρο 16 Μεταβατικζσ Διατάξεισ.. 34 Άρκρο 17 Τροποποιιςεισ κανονιςμοφ Ρεριγράμματα Μακθμάτων 2

3 Ρροοίμιο Ο παρόν κανονιςμόσ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ζγκριςθσ και λειτουργίασ του ΡΜΣ-ΜΒΑ (ζγκριςθ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων με ζδρα τθν Κοηάνθ του Τ.Ε.Ι. Δυτικισ Μακεδονίασ), του ΦΕΚ ίδρυςθσ του ΡΜΣ-ΜΒΑ (283/ ) αλλά και του κανονιςμοφ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ, οποίοσ εγκρίκθκε από τθ Συνζλευςθ ΕΣ του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςυνεδρίαςθ 1/2009 τθσ 23/12/09 με κζμα 4 ο. 3

4 ΑΚΟ 1 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΛ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι θ Διοίκθςθ των Επιχειριςεων. Βαςικόσ ςκοπόσ του διιδρυματικοφ προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (ΡΜΣ- ΜΒΑ) είναι να παρζχει ςε πτυχιοφχουσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ) εξειδίκευςθ ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και των επιχειριςεων, ϊςτε να μποροφν να καλφψουν τισ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, όπωσ αυτζσ εξελίςςονται και διαμορφϊνονται ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το ΡΜΣ ΜΒΑ ξεκινάει το ακαδθμαϊκό ζτοσ Οι ςτόχοι του προγράμματοσ ΡΜΣ-ΜΒΑ περιλαμβάνουν: Ο βαςικόσ ςκοπόσ του διιδρυματικοφ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ είναι θ εκπαίδευςθ υψθλά ειδικευμζνων ςτελεχϊν, με κφριο γνϊμονα τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ πρακτικζσ και επιςτθμονικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ, των παραγωγικϊν φορζων και των επιχειρθματικϊν ενϊςεων, κακϊσ επίςθσ και τισ ανάγκεσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων, κακιςτϊντασ τουσ ικανοφσ και ανταγωνιςτικοφσ ςε εκνικό και διεκνζσ περιβάλλον. τθν παροχι ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τθσ οικονομικισ, διοικθτικισ και επιχειρθματικισ γνϊςθσ και παιδείασ μεταπτυχιακοφ επιπζδου, εςτιάηοντασ τόςο ςτθν κεωρία όςο και ςτθν ζρευνα, με μια ολιςτικι επιχειρθματικι προςζγγιςθ. τθν παροχι τθσ διεκνοφσ διοικθτικισ εκπαίδευςθσ και πρακτικισ ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ με ςκοπό τθν προετοιμαςία και ανάπτυξθ θγετικϊν ςτελεχϊν και γενικϊν διευκυντϊν για τθν ενίςχυςθ των εκνικϊν αλλά και διεκνικϊν ελλθνικϊν επιχειριςεων με γνϊμονα τθν εξωςτρζφεια τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτθν ευρωπαϊκι και διεκνι αγορά ςτο ςθμερινό παγκόςμιο ανταγωνιςτικό περιβάλλον. 4

5 τθν παροχι ςτουσ φοιτθτζσ εξειδικευμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων οργάνωςθσ και διοίκθςθσ επιχειριςεων και οργανιςμϊν ςτον ελλθνικό και διεκνι χϊρο, ζτςι να ϊςτε να ενιςχφεται θ δυνατότθτα των αποφοίτων να εφαρμόηουν επιςτθμονικζσ μεκόδουσ και εργαλεία για τθν ανάλυςθ δεδομζνων και τθ λιψθ επιχειρθςιακϊν αποφάςεων ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ. Τον διαρκι εμπλουτιςμό του προγράμματοσ με νζεσ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ και πρακτικζσ, κακϊσ και τισ τάςεισ του χϊρου τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων, ζτςι ϊςτε οι απόφοιτοι του προγράμματοσ να κακίςτανται ικανά θγετικά ςτελζχθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν για τθν αντιμετϊπιςθ και επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι επιχειριςεισ του ςθμερινοφ ανταγωνιςτικοφ κόςμου. τθν επίτευξθ παροχισ εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτθ κεωρία και τθν ζρευνα τθσ διοικθτικισ και οικονομικισ επιςτιμθσ με ζμφαςθ ςτισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ επιχειρθματικζσ δράςεισ των ελλθνικϊν επιχειριςεων, ζτςι ϊςτε οι απόφοιτοι να μποροφν να επαρκϊσ καλφψουν τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Ελλάδα, τισ χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ, των Βαλκανίων, τθσ Ραρευξείνιασ ηϊνθσ και τον υπόλοιπο κόςμο. Τθν ανταλλαγι τθσ πολφτιμθσ επιςτθμονικισ εμπειρίασ, των επιςτθμονικϊν απόψεων και πρακτικϊν ςτθν διοικθτικι και οικονομικι επιςτιμθ μεταξφ των κακθγθτϊν του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ και του Εκνικοφ Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Τερνόπολθσ τθσ Ουκρανίασ με ςκοπό τθν μεταφορά τουσ ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Τθν ζκδοςθ κοινϊν επιςτθμονικϊν περιοδικϊν και μονογραφιϊν. Τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτο ΡΜΣ-ΜΒΑ, με τθν ειςαγωγι και τιρθςθ αυςτθρϊν κανόνων και διεκνϊν προτφπων υλοποίθςθσ προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Τθν δθμιουργία πρωτότυπου διδακτικοφ / εποπτικοφ υλικοφ υψθλοφ επιπζδου γνϊςεων, κεωρθτικϊν αναλφςεων και πρακτικϊν αςκιςεων, για όλα τα μακιματα 5

6 και τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν διδαςκαλία μζςω θλεκτρονικϊν μζςων (Power Point). τθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ με τθν εφαρμογι πρωτοποριακϊν καινοτομιϊν τθσ θλεκτρονικισ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ ςτα μακιματα με τθ χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ, πλιρωσ εναρμονιςμζνα ςτισ δυνατότθτεσ τθσ νζασ οικονομίασ. ΑΚΟ 2 ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟΛ ΤΛΤΛΟΛ Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των Σπουδϊν τουσ, οι φοιτθτζσ λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκθςθ των Επιχειριςεων (MBA Master in Business Administration)». Οι τίτλοι Σπουδϊν του εν λόγω Ρ.Μ.Σ. απονζμονται από κοινοφ από το ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ και από το Εκνικό Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο τθσ Τερνόπολθσ (Τερνόπιλ, T.N.Ε.U.) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του Ν. 3685/2008 και τθν Aρικμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/374 ζγκριςθσ του ΡΜΣ-ΜΒΑ (άρκρο 3 του ΦΕΚ:283/ ) του Ρροζδρου του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ. Οι τίτλοι ςπουδϊν του Ρ.Μ.Σ. απονζμονται από κοινοφ με ςυνυπογραφι από το Εκνικό Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο τθσ Τερνόπολθσ (Τernopil, Ουκρανία) και το Τ.Ε.Ι. Δυτικισ Μακεδονίασ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν 3685/2008 και ν. 4011/2011 και τισ ακόλουκεσ ςυμπλθρϊςεισ και τροποποιιςεισ του που ιςχφουν ςιμερα. Το Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ είναι ελλθνικόσ τίτλοσ ςπουδϊν, αφοφ όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ εγγράφονται ςτο ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ και όλεσ οι ςπουδζσ πραγματοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ το ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ. ΑΚΟ 3 ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΩΝ ΦΟΛΤΘΤΩΝ 3.1. Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων υποψθφίων 6

7 Στο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογι, πτυχιοφχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ αφοφ προςκομίςουν ιςοτιμία του τίτλου τουσ από το αρμόδιο όργανο, κακϊσ και τα παρακάτω δικαιολογθτικά υποψθφιότθτασ: 1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ. Αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από «Διλωςθ Σκοποφ» (Statement of Purpose) ςτθν αγγλικι γλϊςςα, περίπου 500 λζξεων, ςτθν οποία πρζπει να αναφζρονται οι λόγοι παρακολοφκθςθσ του ΜΡΣ-ΜΒΑ, κακϊσ τα υφιςτάμενα και μελλοντικά του επαγγελματικά ςχζδια (θ διλωςθ ειδικοφ ςκοποφ κα εφαρμοςτεί μετά από το ακαδθμαϊκό ζτοσ ). 2. Επικυρωμζνο αντίγραφο Ρτυχίου ι Διπλϊματοσ 3. Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ Αναλυτικισ βακμολογίασ πτυχίου ι διπλϊματοσ 4. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα 5. Δθμοςιευμζνεσ εργαςίεσ ερευνθτικι δραςτθριότθτα. 6. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ Ε.Ρ. ι Δ.Ε.Ρ. ι επαγγελματικό φορζα. Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ πρζπει να φζρουν πρωτότυπθ υπογραφι κακϊσ και ςφραγίδα του κεςμοφ και να υποβλθκοφν ςε κλειςτό φάκελο υπογεγραμμζνο από τον αποςτολζα πάνω ςτθ ςφραγίδα του φακζλου. 7. Επικυρωμζνο αντίγραφο πιςτοποίθςθσ γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Οι υποψιφιοι που δεν κατζχουν πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ εξετάηονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα από επιτροπι θ οποία ορίηεται από τθν Συντονιςτικι Επιτροπι του ΡΜΣ. Το επαρκζσ επίπεδο γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ μπορεί να πιςτοποιείται και με τθν κατοχι πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν αγγλόφωνθσ χϊρασ. 8. Τίτλοι ςπουδϊν, εκτόσ του βαςικοφ, εάν υπάρχουν. 9. Βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 10. Φωτοτυπία διαβατθρίου ι ταυτότθτασ, φωτογραφίεσ 7

8 Για τθν επιλογι των υποψθφίων τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και θ αντίςτοιχθ μοριοδότθςθ είναι τα ακόλουκα: 1. Ο γενικόσ βακμόσ του Ρρϊτου πτυχίου (15%) 2. Φπαρξθ δεφτερου πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου (10%). 3. Ερευνθτικι δραςτθριότθτα (εκτόσ τθσ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ) του υποψθφίου, θ οποία αποδεικνφεται με δθμοςιεφςεισ ι με πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ για ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, θ τυχόν υποτροφίεσ (10%). 4. Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Οι υποψιφιοι που δεν κατζχουν πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ κα εξεταςτοφν ςτθν αγγλικι γλϊςςα από επιτροπι θ οποία ορίηεται από τθ ΕΔΕ του ΡΜΣ. Το επαρκζσ επίπεδο γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ μπορεί να πιςτοποιείται και με τθν κατοχι πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν αγγλόφωνθσ χϊρασ.(10%). 5. Αξιολόγθςθ των ςυςτατικϊν επιςτολϊν (5%). 6. Επαγγελματικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου ςε κζςεισ διοίκθςθσ ςε ιδιωτικζσ ι δθμόςιεσ επιχειριςεισ ι ΝΡΔΔ (15%). 7. Βακμολόγθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ (25%) (εάν ανακοινωκεί ςτθν προκιρυξθ του ΡΜΣ-ΜΒΑ) 8. Μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτα παρακάτω μακιματα (10%): Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Marketing, Οικονομικά, Στατιςτικι. Τα παραπάνω ποςοςτά μεταβάλλονται ανάλογα με τθν προκιρυξθ του ΡΜΣ-ΜΒΑ. Απλζσ φωτοτυπίεσ άλλων εγγράφων τα οποία πικανά υποςτθρίηουν τθν αίτθςθ του/τθσ υποψθφίου (επιπρόςκετα προςόντα όπωσ πιςτοποιθτικά παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων κλπ). Θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να καλζςει τουσ υποψθφίουσ ςε ςυνζντευξθ. Τα αποτελζςματα Επιλογισ Υποψθφίων κα πρζπει να επικυρωκοφν από τθν Ειδικι διατμθματικι (Διιδρυματικι) επιτροπι (ΕΔΕ). 8

9 Αρμόδια για τον κακοριςμό των λεπτομερειϊν εφαρμογισ των κριτθρίων αυτϊν, τον οριςμό ςυμπλθρωματικϊν κριτθρίων ι τθ διεξαγωγι εξετάςεων και ςυνεντεφξεων, τα αποτελζςματα των οποίων ςυνεκτιμϊνται κατά τθν επιλογι, είναι θ ΕΔΕ. Δικαίωμα να εγγραφοφν ςτο Ρ.Μ.Σ. χωρίσ εξετάςεισ ι ςυνζντευξθ ζχουν: (α) 2 αριςτοφχοι και πρωτεφςαντεσ απόφοιτοι των τμθμάτων του ΤΕΙ ΔΜ, (β) ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ Ρ.Μ.Σ. του ΤΕΙ ΔΜ που ζχει περατϊςει με άριςτα τισ ςπουδζσ του (γ) ζνασ (1) υπότροφοσ του Ι.Κ.Υ. που επιλζγει με γραπτι αίτθςι του το οικείο Ρ.Μ.Σ και πζτυχε ςτο ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εςωτερικοφ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Ρ.Μ.Σ αλλά και ζνασ (1) αλλοδαπόσ υπότροφοσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ. Θ ΕΔΕ αποφαςίηει για τον αρικμό των περιπτϊςεων α, βϋ και γϋ, με βάςθ τθ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Διευκυντι. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ειςακτζων που μπορεί να οριςτεί ςε κάκε ΡΜΣ είναι πενιντα (50). Με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε. ο αρικμόσ των ειςακτζων μπορεί να αυξάνεται Κατθγορίεσ Ρτυχιοφχων που γίνονται δεκτοί To Ρ.M.Σ. απευκφνεται ςε όλουσ τουσ πτυχιοφχουσ ελλθνικϊν και αλλοδαπϊν Ρανεπιςτθμίων και ΤΕΙ (αναγνωριςμζνων και ιςότιμων προσ τα θμεδαπά). Σθμείωςθ: Πςοι φοιτθτζσ αναμζνεται να αποφοιτιςουν το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ πρζπει να ςυμπλθρϊςουν μία Υπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8, Ν. 1599/1986) ςτθν οποία να αναφζρουν (α) το μζςο όρο βακμολογίασ τουσ μζχρι ςτιγμισ, (β) πόςα μακιματα χρωςτάνε και (γ) ότι κα κατακζςουν το πτυχίο τουσ το αργότερο κατά τθν εγγραφι τουσ Διαδικαςία αξιολόγθςθσ αιτιςεων υποψθφίων Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του ΡΜΣ είναι αρμόδια για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων, οι οποίοι προςκόμιςαν εμπρόκεςμα όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά Επικφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ και τελικισ εγγραφισ Οι υποψιφιοι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν αποδεχκεί τθν προςφορά κζςθσ ςτο πρόγραμμα υποχρεοφνται να καταβάλουν το ποςό των 1000,00 τθσ 1 θσ δόςθσ των 9

10 διδάκτρων για τθν επικφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο Ρ.Μ.Σ. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων (ανακοίνωςθ τθσ αποδοχισ ςτο ΡΜΣ-ΜΒΑ). Το ποςό αυτό πλθρϊνεται ζναντι ωσ μζροσ των διδάκτρων. Ο φοιτθτισ υποχρεοφται με τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου να καταβάλει τα δίδακτρα του εξαμινου για τθν ανανζωςθ τθσ εγγραφισ τουσ ςτο ΡΜΣ-ΜΒΑ. Το ποςό αυτό δεν επιςτρζφεται ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ δεν παρακολουκιςει το πρόγραμμα. Δεν περίπτωςθ αποχϊρθςθσ του φοιτθτι ςτθν πορεία των ςπουδϊν τα ιδθ πλθρωμζνα δίδακτρα επίςθσ δεν επιςτρζφονται και οφείλει όλα τα δίδακτρα των εξαμινων που παρακολοφκθςε. ΑΚΟ 4 ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΜΣ-ΜΒΑ 4.1. Διάρκεια, Δομι και Ρεριεχόμενο Ρρογράμματοσ Το πρόγραμμα είναι ελλθνόφωνο και αγγλόφωνο, διαρκεί 24 μινεσ και ολοκλθρϊνεται ςε δφο ςτάδια: το ςτάδιο διεξαγωγισ μακθμάτων (ςε τρία ακαδθμαϊκά εξάμθνα, χειμερινό, εαρινό και χειμερινό και ζνα εξάμθνο το ςτάδιο εκπόνθςθσ και παρουςίαςθσ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ. Ειδικά για εργαηόμενουσ φοιτθτζσ, δίνεται θ δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διάρκειασ του προγράμματοσ ςε 2 ζτθ. Στθν περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια ςτο τρίτο εξάμθνο των ςπουδϊν του/τθσ ςυμμετζχει ςε πρόγραμμα ERASMUS θ διάρκεια των ςπουδϊν του παρατείνεται μζχρι τζλοσ του προγράμματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχει. Το πρόγραμμα ςπουδϊν περιλαμβάνει 13 πλιρεισ διδακτικζσ εβδομάδεσ ανά εξάμθνο για κάκε μάκθμα. Πλα τα μακιματα διδάςκονται τρεισ ϊρεσ τθν εβδομάδα. Στα τζςςερα μακιματα γενικισ κατεφκυνςθσ του πρϊτου εξαμινου αποδίδονται 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ, ιτοι 7,5 μονάδεσ ανά μάκθμα. Πλα τα μακιματα εξειδίκευςθσ του δευτζρου και τρίτου εξαμινου, αποδίδονται 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ, ιτοι 7,5 πιςτωτικζσ μονάδεσ ανά μάκθμα. Θ διπλωματικι εργαςία που ζχει χρονικι διάρκεια ζωσ πζντε μινεσ αποτιμάται με 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ 10

11 βάςει του απαιτοφμενου φόρτου εργαςίασ. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ απονζμεται μετά τθ ςυμπλιρωςθ των 120 διδακτικϊν μονάδων (ECTS) από όλα τα εξάμθνα Ρρόγραμμα Μακθμάτων Το Ρ.M.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ 12 μακθμάτων, τθν εκπόνθςθ και παρουςίαςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Τα μακιματα διαρκοφν από Οκτϊβριο μζχρι Ιοφνιο ι και Ιοφλιο (ανάλογα με τισ ανάγκεσ ολοκλιρωςθσ του ΡΜΣ-ΜΒΑ). Θ ΕΔΕ ςφμφωνα με τον Νόμο 3374/2005, τον Νόμο 3685/2008 και τθν Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 περί εφαρμογισ του ςυςτιματοσ μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων κακορίηει : τον αρικμό των ελάχιςτων διδακτικϊν ωρϊν ανά εξάμθνο και τον τρόπο αναπλιρωςισ τουσ, τθ διάρκεια των εξεταςτικϊν περιόδων το αναλυτικό πρόγραμμα του κάκε Ρ.Μ.Σ., και το ωρολόγιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα εξετάςεων και το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο που κα περιλαμβάνει: α. θμερομθνία ζναρξθσ εξαμινου β. θμερομθνία ζναρξθσ κάκε μακιματοσ γ. θμερομθνία εξζταςθσ κάκε μακιματοσ δ. θμερομθνία καταβολισ διδάκτρων ε. θμερομθνία λιξθσ του εξαμινου, Το πρόγραμμα μακθμάτων του ΡΜΣ και θ ζναρξι τουσ ανακοινϊνεται από τθ Γραμματεία του ΡΜΣ και περιλαμβάνεται ςτον οδθγό ςπουδϊν του. Το ωρολόγιο πρόγραμμα κα διανζμεται ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ με τθν ζναρξθ του αντίςτοιχου εξαμινου και κα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΜΣ-ΜΒΑ. 11

12 Θ ΕΔΕ μπορεί να αποφαςίηει κάκε ζτοσ τθν τροποποίθςθ του προγράμματοσ μακθμάτων, με τθν τιρθςθ τθσ νόμιμθσ διαδικαςίασ. Περιγραφή μαθημάτων προγράμματοσ Σπουδών Θ χρονικι διάρκεια του Ρ.Μ.Σ. είναι τζςςερα (4) διδακτικά εξάμθνα πλιρουσ φοίτθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπόνθςθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ. ΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΘΝΟ ΤΛΤΛΟΣ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ Ρροχωρθμζνθ Οικονομικι Ανάλυςθ (Advanced Economic Analysis) Μεταπτυχιακό μάκθμα ΚΕΩΛΑ ΦΠΤΟΣ ΕΓΑΣΜΑΣ ΕΞΑΜΙΝΟΥ 3 187,5 7.5 ΡΛΣΤΩΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) Εφαρμοςμζνθ Στατιςτικι Επιχειριςεων (Applied Business Statistics) Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ (Financial Management) Εταιρικι Λογιςτικι (Corporate Accounting) Μεταπτυχιακό μάκθμα Μεταπτυχιακό μάκθμα Μεταπτυχιακό μάκθμα 3 187, , ,5 7,5 ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΘΝΟ ΤΛΤΛΟΣ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ ΚΕΩΛΑ ΦΠΤΟΣ ΕΓΑΣΜΑΣ ΕΞΑΜΙΝΟΥ ΡΛΣΤΩΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) Ρροχωρθμζνθ Διοικθτικι Θεωρία (Advanced Management Theory) Ρροχωρθμζνθ Θεωρία Μάρκετινγκ (Advanced Marketing Theory) Μεταπτυχιακό μάκθμα Μεταπτυχιακό μάκθμα Διεκνι Οικονομικά (International Economics) Μεταπτυχιακό μάκθμα Ροςοτικζσ Μζκοδοι Επιχειριςεων Μεταπτυχιακό (Quantitative Methods in Business) μάκθμα 3 187, , , ,5 7,5 ΣΥΝΟΛΟ

13 ΔΕΥΤΕΟ ΕΤΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Γ ΕΞΑΜΘΝΟ ΤΛΤΛΟΣ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Ρροςωπικοφ (Personnel Μεταπτυχιακό and Operating Management) μάκθμα Ρλθροφοριακά Συςτιματα ςτθ Διοίκθςθ και το Μάρκετινγκ (Information Systems in Management and Marketing) Logistics Ρεριπτωςιολογικζσ Μελζτεσ ςτθ Διοίκθςθ και το Μάρκετινγκ (Case Studies in Management and Marketing) Μεταπτυχιακό μάκθμα Μεταπτυχιακό μάκθμα Μεταπτυχιακό μάκθμα ΚΕΩΛΑ ΦΠΤΟΣ ΕΓΑΣΜΑΣ ΕΞΑΜΙΝΟΥ 3 187, , , ,5 7,5 ΣΥΝΟΛΟ Δ ΕΞΑΜΘΝΟ ΡΛΣΤΩΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) ΤΛΤΛΟΣ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ ΚΕΩΛΑ ΦΠΤΟΣ ΕΓΑΣΜΑΣ ΕΞΑΜΙΝΟΥ ΡΛΣΤΩΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία Μεταπτυχιακι εργαςία Φοιτθτισ του προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν γίνεται κάτοχοσ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ όταν: Ζχει παρακολουκιςει με επιτυχία όλα τα μακιματα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ. Ζχει εγκρικεί, παρουςιαςτεί και αξιολογθκεί θ μεταπτυχιακι του εργαςία. Κανονιςμοί εξετάςεων και αξιολόγηςησ/βαθμολόγηςησ 13

14 Για κάκε μάκθμα που παρζχεται με μορφι κεωρθτικισ διδαςκαλίασ, προβλζπεται ςυνεχισ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του φοιτθτι που περιλαμβάνει: προφορικζσ παρουςιάςεισ ατομικϊν εργαςιϊν, ομαδικζσ εργαςίεσ, γραπτά reports κακϊσ και ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ εξετάςεισ. Ε ί ν αι υ πο χ ρεωτ ι κ ι θ παρακ ο λο φκθςθ τουλάχιςτ ο ν κατά 8 0% τ ω ν μ ακ θ μ άτ ω ν Ο χαρακτθριςμόσ τθσ επίδοςθσ των ςπουδαςτϊν κατά μάκθμα κακορίηεται ωσ εξισ: 0-3,9 «κακϊσ», 4-4,9 «ανεπαρκϊσ», 5-6,9 «καλϊσ», 7-8,4 «λίαν καλϊσ», 8,5-10 «άριςτα» ΑΚΟ 5 ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 5.1. Ραρακολοφκθςθ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκοφν ανελλιπϊσ τισ παραδόςεισ, τα φροντιςτιρια και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, που προβλζπονται για κάκε µάκθµα. Το όριο απουςιϊν που δικαιοφται ο κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ είναι µζχρι τρεισ (3) ςυναντιςεισ, άςχετα αν πρόκειται για απουςίεσ δικαιολογθμζνεσ ι αδικαιολόγθτεσ. Απουςίεσ πζραν των τριϊν ςυνιςτοφν αποτυχία ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Θ παρακολοφκθςθ των διαλζξεων είναι υποχρεωτικι. Κατά τθ διάρκεια των τριϊν εξαμινων οι φοιτθτζσ οφείλουν να εκπονιςουν ερευνθτικζσ εργαςίεσ, να κάνουν προφορικζσ παρουςιάςεισ και να ςυμμετάςχουν ςε εξετάςεισ, ακολουκϊντασ τθν οργάνωςθ κάκε μακιματοσ. Το ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ, το εκπαιδευτικό και τεχνικό του προςωπικό, ζχουν πολυετι και μεγάλθ εμπειρία ςτθν χριςθ των ΤΡΕ και ειδικότερα ςτισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν ςτθν Τθλεκπαίδευςθ. Για το λόγο αυτό και προκειμζνου να διευκολφνονται οι φοιτθτζσ των δφο τμθμάτων του ΜΡΣ-ΜΒΑ, τθσ Κοηάνθσ και τθσ Καςτοριάσ, μπορεί να αξιοποιθκεί θ δυνατότθτα τθλεεκπαίδευςθσ μζςω θλεκτρονικισ διαςφνδεςισ τουσ. Οι διαλζξεισ των διδαςκόντων του προγράμματοσ, μποροφν να προςφζρονται και μζςω τθλεκπαίδευςθσ. Οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν τισ διαλζξεισ αυτζσ τόςο από τθν Καςτοριά όςο και από τθν Κοηάνθ χωρίσ τθν ανάγκθ μετακίνθςισ τουσ. Οι δυνατότθτεσ τθσ τθλεκπαίδευςθσ για τθν θλεκτρονικι ςφνδεςθ των δυο τμθμάτων (μζςω των 14

15 τθλετάξεων) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και από τουσ διδάςκοντεσ κακθγθτζσ του ΡΜΣ- ΜΒΑ που προζρχονται από το Εκνικό Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο τθσ Τερνόπολθσ (TNEU). Με τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ εκπονοφν τθν διπλωματικι τουσ εργαςία, τθν οποία υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτο τζλοσ του 4 ου εξαμινου. Θ διπλωματικι εργαςία είναι αυτόνομθ ερευνθτικι δουλειά. Το κζμα είναι ςυναφζσ με το πρόγραμμα και παρζχεται κακοδιγθςθ όςον αφορά τθν επιλογι του κζματοσ και των προοπτικϊν του, κακϊσ και επίβλεψθ κατά τθ διάρκεια ςυγγραφισ τθσ Υποχρεϊςεισ Φοιτθτϊν Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που γίνονται δεκτοί ςτο ΡΜΣ είναι υποχρεωμζνοι: Να παρακολουκοφν κανονικά και ανελλιπϊσ τα μακιματα του ιςχφοντοσ προγράμματοσ ςπουδϊν και να προςζρχονται ςτισ εξετάςεισ. Να ςζβονται και να τθροφν τισ αποφάςεισ των οργάνων του ΡΜΣ κακϊσ και τθν ακαδθμαϊκι δεοντολογία. Να καταβάλουν τισ δόςεισ των διδάκτρων ςτθν αρχι κάκε εξαμινου. Εάν κάποιοσ φοιτθτισ αποτφχει ςτισ εξετάςεισ ζχει τθ δυνατότθτα να επαναλάβει τισ εξετάςεισ του μακιματοσ μζχρι δφο ακόμα φορζσ. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ο φοιτθτισ διαγράφεται από το πρόγραμμα. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ μακθμάτων που μπορεί να αποτφχει ο φοιτθτισ ανά εξάμθνο είναι το 50% των μακθμάτων του τυπικοφ εξαμινου. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ του φοιτθτι του τυπικοφ εξαμινου, τοφ δίνεται θ ευκαιρία να αναπλθρϊςει, με εκπόνθςθ (νζων) γραπτϊν εργαςιϊν με τα ίδια ι με διαφορετικά κζματα και πάντωσ ςτα ίδια γνωςτικά αντικείμενα, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΔΕ. Θ οριςτικι αποτυχία (κάτω από τθν βάςθ) ςε περιςςότερα από τρία μακιματα ανά ζτοσ ςυνεπάγεται τθ διαγραφι του φοιτθτι από το πρόγραμμα. Εάν ο φοιτθτισ απορριφκεί ςτο ςτάδιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ τότε θ διπλωματικι εργαςία επαναλαμβάνεται για μία μόνο φορά. Σε περίπτωςθ και 15

16 δεφτερθσ αποτυχίασ ο φοιτθτισ λαμβάνει βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ και δεν του απονζμεται το ΜΔΕ. Για τθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ εργαςίασ (ΜΔΕ) ορίηεται από τθ ΕΔΕ επιβλζπων κακθγθτισ ζνασ από τουσ διδάςκοντεσ ςτο ΡΜΣ. Θ εξζταςθ τθσ ΜΔΕ γίνεται από τριμελι επιτροπι που ορίηεται από τθ ΕΔΕ και αποτελείται από διδάςκοντεσ ςτο ΡΜΣ. Ο επιβλζπων κακθγθτισ μπορεί να είναι και πρόεδροσ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Ο τελικόσ βακμόσ είναι ο αρικμθτικόσ μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των τριϊν μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Θ βακμολογικι κλίμακα είναι 0-10 και ωσ κατϊτεροσ προβιβάςιμοσ βακμόσ κεωρείται το 5. Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν ςε κάκε μάκθμα ανακοινϊνεται από τον διδάςκοντα ςτθν πρϊτθ παράδοςθ του μακιματοσ. Οι φοιτθτζσ υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊνουν ανϊνυμα τα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ (Ν.3374/2005) βάςει αντικειμενικισ και ακαδθμαϊκισ κρίςθσ ςτο 8-10 μάκθμα. Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ επικυρϊνονται και οριςτικοποιοφνται από τθ ΕΔΕ θ οποία ορίηει ςε κάκε μάκθμα ζνα μζλοσ τθσ για τθ δειγματολθπτικι εξζταςθ γραπτϊν ι/και εργαςιϊν των φοιτθτϊν. Στουσ Μεταπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ (ΜΦ) είναι δυνατόν να ανατίκεται επικουρικά ζργα (επιτιρθςθ εξετάςεων των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν, εργαςτθριακζσ και φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ ) και ςε κάκε περίπτωςθ μετά από αποφάςεισ των αρμοδίων ςυλλογικϊν οργάνων. Οι Μ.Φ ςυμμετζχουν με εκπροςϊπουσ τουσ οι οποίοι ορίηονται από τον νόμιμο ςφλλογο μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςε όλα τα ςυλλογικά όργανα του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίασ, ςτα οποία προβλζπεται από το νόμο θ ςυμμετοχι τουσ, κακϊσ και ςτο εκλεκτορικά ςϊματα για τθν ανάδειξθ Ρροεδρικϊν Αρχϊν, Διευκυντϊν των Σχολϊν και Ρροϊςταμζνων των Τμθμάτων όπωσ ορίηεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 16

17 5.3. Υποχρεϊςεισ Διδαςκόντων Ο υπεφκυνοσ για τθ διδαςκαλία μακιματοσ ςτο ΡΜΣ είναι υποχρεωμζνοσ: Να τθρεί πιςτά και επακριβϊσ το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόςεων του μακιματοσ Να ελζγχει τισ παρουςίεσ των φοιτθτϊν. Να κακορίηει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακοφ μακιματοσ με τρόπο που αυτό να είναι ζγκυρο και ςφμφωνο με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ. Να τθρεί τουλάχιςτον δφο ϊρεσ γραφείου τθν εβδομάδα, που κα επιτρζπουν τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία των φοιτθτϊν μαηί του για κζματα που άπτονται των ςπουδϊν τουσ και του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Να υποβάλλει κατά τθν ζναρξθ του εξαμινου προσ διανομι ςτθ Γραμματεία του ΡΜΣ το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus), που κα καλφπτει ςε εβδομαδιαία βάςθ τθν φλθ για κάκε ενότθτα του μακιματοσ, μελζτεσ περιπτϊςεων και τθ ςχετικι ςφγχρονθ βιβλιογραφία και αρκρογραφία. Εάν θ αξιολόγθςθ ενόσ κακθγθτι είναι κάτω του 5 (με άριςτα το 10) τότε κα υποχρεϊνεται θ διακοπι τθσ ςυνεργαςίασ με το ΡΜΣ-ΜΒΑ με τον λόγω κακθγθτι για τουλάχιςτον 2 ακαδθμαϊκά ζτθ Εξετάςεισ και Βακμολογία Φοιτθτϊν Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν για κάκε μάκθμα γίνεται από το διδάςκοντα με τον τρόπο που ο ίδιοσ ζχει ορίςει και γραπτϊσ ζχει παραδϊςει ςτθ Γραμματεία του Ρ.Μ.Σ (είτε με τθν εκπόνθςθ εργαςίασ μακιματοσ είτε με εργαςία και τελικι εξζταςθ) πριν από τθν ζναρξθ των παραδόςεων. Θ αξιολόγθςθ των επιδόςεϊν τουσ γίνεται με τθν κλίμακα: Α = 10 Α - = 9 Β + = 8 Β = 7 17

18 C = 6 D = 5 (pass) F = Fail Αν ζνασ φοιτθτισ αποτφχει ςε περιςςότερα από δφο μακιματα, ςυνολικά, διαγράφεται από το ΡΜΣ. O φοιτθτισ που αποτυγχάνει ςε ζνα ι δφο μακιματα (και όχι παραπάνω από δφο ςυνολικά) επανεξετάηεται το Σεπτζμβριο. Στθν περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια αποτφχει ςε μόνο ζνα μάκθμα κατά τθν επαναλθπτικι εξεταςτικι Σεπτεμβρίου και εφόςον ο γενικόσ μζςοσ όροσ όλων των μακθμάτων του/τθσ είναι τουλάχιςτον 6,00 (ζξι,00), ςυμπεριλαμβανομζνου και του μακιματοσ ςτο οποίο ζχει αποτφχει, ο/θ ςυγκεκριμζνοσ/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια μπορεί να προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ διατριβισ με ςκοπό τθν αποφοίτθςθ του/τθσ. Εάν ο γενικόσ μζςοσ όροσ είναι κάτω από 6,00 (ζξι, 00), ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια αυτόματα διαγράφεται από το πρόγραμμα. Αποτυχία ςε πάνω από ζνα μάκθμα ςτθν εξεταςτικι Σεπτεμβρίου ςυνεπάγεται αυτόματθ διαγραφι από το πρόγραμμα. Οι διδάςκοντεσ υποχρεοφνται να εκδίδουν τα αποτελζςματα των εξετάςεων το πολφ μζςα ςε διάςτθμα 15 θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ. Αν ζνα μάκθμα διδάςκεται από δφο ι περιςςότερα μζλθ ΔΕΡ/ΕΡ ο τρόποσ βακμολόγθςθσ κακορίηεται με ςυμφωνία μεταξφ τουσ Αξιολόγθςθ Μακθμάτων και Διδαςκόντων. Αξιολόγθςθ ποιότθτασ του ΡΜΣ-ΜΒΑ. Το πρόγραμμα και οι διδάςκοντεσ ς αυτό αξιολογοφνται ςφμφωνα με το Νόμο 3374/2005 και τισ διαδικαςίεσ τθσ Α.ΔΙ.Ρ.. Συγκεκριμζνα, από τθν 9θ ζωσ τθ 12θ εβδομάδα μακθμάτων με ευκφνθ τθσ Γραμματείασ του ΡΜΣ, ςε κάκε μάκθμα του ΡΜΣ, μοιράηεται ςτουσ φοιτθτζσ ερωτθματολόγιο για τθν αξιολόγθςθ του μακιματοσ όπωσ και των διδαςκόντων του. Το ςχετικό ζντυπο καλφπτει το μάκθμα ωσ προσ το περιεχόμενο, τον τρόπο διδαςκαλίασ, το βακμό ςυςχζτιςισ του με τθν πράξθ και τισ αρχζσ και τθ φιλοςοφία του ΡΜΣ-ΜΒΑ. Θ 18

19 αξιολόγθςθ των διδαςκόντων από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ με τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα ςφραγίηονται ςε ειδικό φάκελο. Θ ανάλυςθ των εντφπων αξιολόγθςθσ με τισ παρατθριςεισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και οι ςυγκριτικοί πίνακεσ ετοιμάηονται και αυτοί με τθν ευκφνθ τθσ Γραμματείασ. Οι πίνακεσ που ετοιμάηονται παραδίδονται ςτθν Τριμελι Επιτροπι Μελζτθσ τθσ Αξιολόγθςθσ, θ οποία αποτελείται από κακθγθτζσ αϋ, βϋ και γ βακμίδασ του Τμιματοσ ι άλλων Τμθμάτων του ΤΕΙ ΔΜ που ζχουν οριςτεί από τθ Ε.Δ.Ε. για να μελετιςουν τισ απαντιςεισ των εντφπων αξιολόγθςθσ και δεν ανικουν ςτουσ διδάςκοντεσ του ΡΜΣ. Μετά τθν υποβολι τθσ κατάςταςθσ βακμολογίασ για το μάκθμα, παραδίδεται και ςτο διδάςκοντα ο πίνακασ τθσ αξιολόγθςθσ με τισ τυχόν παρατθριςεισ και το ςυγκριτικό πίνακα. Κατά τουσ μινεσ Δεκζμβριο και Σεπτζμβριο κάκε ζτουσ και πριν τθν ζναρξθ του εκάςτοτε εξαμινου θ ανωτζρω Επιτροπι κα κατακζτει ςτθ ΕΔΕ τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, θ οποία κα προκφπτει από τα Φφλλα Αξιολόγθςθσ που ςυμπλθρϊνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ. Στθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ θ ΕΔΕ κα ςυηθτά για το ζργο τθσ παραπάνω Επιτροπισ με δυνατότθτα επανεκλογισ των μελϊν τθσ. Με τθν κατάκεςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ ο φοιτθτισ κατακζτει ςτθ γραμματεία του ΡΜΣ και ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του ΡΜΣ. Θ ςφνταξθ των ερωτθματολογίων γίνεται από τθ ΜΟΔΙΡ του Ιδρφματοσ και θ επεξεργαςία τουσ γίνεται με ευκφνθ του Διευκυντι του ΡΜΣ από τθ Γραμματεία του ΡΜΣ. Με ευκφνθ τθσ ΕΔΕ του ΡΜΣ ςυντάςςεται ζκκεςθ αξιολόγθςθσ ςτο τζλοσ του κάκε κφκλου ςπουδϊν του ΡΜΣ. Θ ζκκεςθ εγκρίνεται από τθν ΕΔΕ και ςτθ ςυνζχεια υποβάλλεται ςτθ ΜΟΔΙΡ του Ιδρφματοσ. Τα περιεχόμενα τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ ορίηονται από τθν ΑΔΙΡ ι τθν ΜΟΔΙΡ του Ιδρφματοσ. 19

20 5.6 Διαδικαςία Εκπόνθςθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ Θ εκπόνθςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ Μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Στα τζλθ του 3 ου εξαμινου οι φοιτθτζσ/τριεσ του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Ειδίκευςθσ αναλαμβάνουν τθ ςυγγραφι τθσ Διπλωματικισ τουσ Εργαςίασ. Κάκε διδάςκων του ΡΜΣ-ΜΒΑ οφείλει να προτείνει από 3 ζωσ 5 κζματα για τθν εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ από τουσ φοιτθτζσ. Ακολοφκωσ ςυντάςςεται κατάλογοσ με τα προτεινόμενα κζματα όλων των μελϊν του ΡΜΣ-ΜΒΑ, θ οποία διανζμεται ςτουσ φοιτθτζσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΜΣ-ΜΒΑ. Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να επιλζξει κζμα διπλωματικισ εργαςίασ και επιβλζποντα κακθγθτι. Θ οριςτικι διαμόρφωςθ του κζματοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ γίνεται από τουσ φοιτθτζσ ςε ςυνεννόθςθ και ςυμφωνία με τον Επιβλζποντα Κακθγθτι. Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ υποχρεοφται να ετοιμάςει ζνα προκαταρκτικό περίγραμμα μελζτθσ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντα κακθγθτι. Στθν ςυνζχεια ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ υποβάλλει αίτθςθ ανάκεςθσ κζματοσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτθν Γραμματεία του ΡΜΣ-ΜΒΑ με τθν υπογραφι του επιβλζποντα κακθγθτι, για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν από τθν ΕΔΕ ςε όλουσ τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ ειςαγωγισ. Θ ςυγγραφι τθσ Εργαςίασ γίνεται υπό τθν κακοδιγθςθ τριϊν μελϊν ΔΕΡ, κατά πρϊτο λόγο του Επιβλζποντοσ Κακθγθτι και κατά δεφτερο λόγο των δφο Συνεξεταςτϊν Κακθγθτϊν, οι οποίοι και τελικϊσ τθ βακμολογοφν. Θ επιλογι των Συνεξεταςτϊν Κακθγθτϊν γίνεται από τθν ΕΔΕ του ΡΜΣ-ΜΒΑ. Ο επιβλζπων κακθγθτισ και οι ςυνεξεταςτζσ πρζπει να ανικουν ςτουσ διδάςκοντεσ ςτο ΡΜΣ και να είναι μζλοσ ΕΡ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, μζλοσ ΔΕΡ άλλου Τμιματοσ ΑΕΙ ι μζλοσ ΔΕΡ του Εκνικοφ Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Τερνόπολθσ, ι μζλοσ ΕΡ άλλου Τμιματοσ του ΤΕΙ ΔΜ ι άλλου Τμιματοσ ΤΕΙ. Κάκε μζλοσ ΔΕΡ μπορεί να επιβλζψει το πολφ πζντε (5) διπλωματικζσ εργαςίεσ ςτο Ρ.Μ.Σ.-ΜΒΑ. Θ αποδοχι τθσ πρόταςθσ κζματοσ διπλωματικισ εργαςίασ για ζρευνα γίνεται με κριτιρια τθ ςυνάφεια του κζματοσ με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τθ ςυμβολι ςε αναμενόμενα οφζλθ και τα ςτοιχεία πρωτοτυπίασ ςτθν προςζγγιςθ. Κατά τθ διάρκεια του 20

21 εαρινοφ 4 ου εξαμινου ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ πρζπει να εκπονιςει και να ολοκλθρϊςει τθν διπλωματικι εργαςία του. Οι ενδεικτικζσ κεματικζσ κατθγορίεσ προσ υιοκζτθςθ από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι για τθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ είναι : μια μελζτθ ι μελζτεσ περιπτϊςεωσ εταιρείασ ι γενικά προβλιματα και τάςεισ όςο και ςε εξειδικευμζνα κζματα τθσ διοικθτικισ, τθσ οικονομικισ ι διοικθτικισ επιςτιμθσ. Επιχειρθματικό ςχζδιο ι μελζτθ ςκοπιμότθτασ ενόσ βιομθχανικοφ κλάδου, κατάςταςθ τθσ αγοράσ και ςχζδια ανάπτυξθσ ενόσ προϊόντοσ κλπ. μελζτθ πολιτικισ αφορά τον οριςμό ενόσ οικονομικοφ ι διοικθτικοφ προβλιματοσ και θ αναηιτθςθ πικανϊν εναλλακτικϊν λφςεων ι περιγραφι τθσ εφαρμογισ μιασ ειδικισ λφςεωσ. Μία ςυγκριτικι ανάλυςθ μερικϊν οικονομικϊν ι διοικθτικϊν φαινομζνων (π.χ. ςφγκριςθ μοντζλων, μεκόδων ι τάςεων ςε εκνικό, περιφερειακό ι τοπικό επίπεδο, κ.λπ). Ανάπτυξθ Θεωρίασ /Ζλεγχοσ Υποκζςεωσ μιασ κεωρίασ με βάςθ ζνα ςφνολο εμπειρικϊν ςτοιχείων. Μελζτθ Μάρκετινγκ (ολοκλθρωμζνο ςχζδιο μάρκετινγκ για ανάπτυξθ νζων προϊόντων, τθν τιμολογιακι πολιτικι, τα κανάλια διάκεςθσ, θ ζρευνα αγοράσ, κ.λπ.) Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ με τθν ειςαγωγι μίασ νζασ μεκόδου προςζγγιςθσ ενόσ οικονομικοφ ι διοικθτικοφ προβλιματοσ με τθν απαραίτθτθ εμπειρικι εφαρμογι. Μελζτθ Στρατθγικισ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου μιασ εταιρίασ ι οργανιςμοφ. Ιςτορικι οικονομικι μελζτθ ενόσ κλάδου ι οργανιςμοφ Θ ΕΔΕ και ο επιβλζπων ζχουν τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ και του ελζγχου τθσ πορείασ των ςπουδϊν του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι. Θ διπλωματικι εργαςία ςυγγράφεται μζςα ςε ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα πζντε μθνϊν από τθν επίςθμθ ζγκριςθ του κζματοσ από τθ ΕΔΕ του Ρ.Μ.Σ.. Το όλων των γραπτϊν εργαςιϊν που γίνονται ςτα πλαίςια του Ρ.Μ.Σ. ανικει ςτουσ ςυντάκτεσ των εργαςιϊν και ςτο Ρ.Μ.Σ. Για τθν ζντυπθ ι τθν θλεκτρονικι δθμοςίευςθ τζτοιασ εργαςίασ (ι μζρουσ τθσ) απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Σ. Ε. του Ρ.Μ.Σ. 21

22 Ανάλογα με τθν εξζλιξθ ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ενθμερϊνει τον επιβλζποντα κακθγθτι, ο οποίοσ παρακολουκεί αν τθροφνται οι ςτόχοι και οι προδιαγραφζσ τθσ ζρευνασ. Θ διπλωματικι εργαςία μπορεί να εκπονθκεί ςτα Ελλθνικά ι ςτα Αγγλικά. Θ ζκταςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ορίηεται από μζχρι λζξεισ (12 γράμματα ARIAL, με 1,5 διάςτιχο περίπου 80 ςελίδεσ). Θ διπλωματικι εργαςία πρζπει να βαςίηεται ςε πρωτότυπθ ζρευνα ςε κζμα ςχετικό με τα επιςτθμονικά πεδία που εξυπθρετεί το ΜΡΣ και να επιδεικνφει ςθμαντικό βακμό μεκοδολογικισ και κεωρθτικισ κατάρτιςθσ. Θ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ βαςίηεται ςτισ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ του ΡΜΣ-ΜΒΑ. Θ ειςαγωγι πρζπει να περιλαμβάνει μια περιγραφι του προβλιματοσ, και μια περιλθπτικι παρουςίαςθ τθσ προςζγγιςθσ που ακολουκείται. Στθν ειςαγωγι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ κα πρζπει αναφζρονται : περιεκτικά ςε 2-3 ςελίδεσ, να Ο προςδιοριςμόσ του προβλιματοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ Θ επικαιρότθτα και διεκνισ εμπειρία ςτθν προςζγγιςθ και λφςθ του οικονομικοφ θ διοικθτικοφ προβλιματοσ. Ο ςκοπόσ και οι ερευνθτικοί ςτόχοι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ Θ περιγραφι τθσ γενικισ μεκοδολογίασ, μεκόδου, τθσ προςζγγιςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ (δθλαδι ο ςυνδυαςμόσ των «πρόβλθμα κεωρία μζκοδοσ») Συνοπτικι παρουςίαςθ των κεφαλαίων που κα ακολουκιςουν (μζγιςτο, 1 παράγραφοσ για κάκε κεφάλαιο). Το κυρίωσ μζροσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ αναπτφςςεται ςυνικωσ, ςε 4-6 κεφάλαια ςε ςελίδεσ. Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν τθ μζκοδο, τα υποδείγματα, τθ μεκοδολογία κλπ. ςτα οποία ςτθρίηεται θ εμπειρικι διερεφνθςθ τθσ εργαςίασ. Τα ςυμπεράςματα-προτάςεισ αναγράφονται ςε αρικμθτικι ςειρά ςε 2-3 ςελίδεσ τα κυριότερα αποτελζςματα και ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ από όλθ τθν εργαςία, όπου 22

23 ςυνοψίηεται ολόκλθρθ θ εργαςία με ζμφαςθ ςτα αποτελζςματα που κατζλθξε ο ςπουδαςτισ και γίνονται προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα. Τα ςυμπεράςματα-προτάςεισ κυρίαρχα απαντοφν κατά αντιςτοιχία ςτουσ ςτόχουσ που ζκεςε ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ςτθν ειςαγωγι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Στθ ςυνζχεια παρατίκεται θ βιβλιογραφία κατά αλφαβθτικι ςειρά πρϊτα θ ξζνθ μετά θ ελλθνικι, θ οποία καλφπτει πλιρωσ τισ αναφορζσ που περιζχονται ςτο κείμενο τθσ εργαςίασ ςε κάκε ςυγγραφζα, ερευνθτικό οργανιςμό και ςτατιςτικι πθγι. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςυγκροτείται από τθ ΕΔΕ τριμελισ Εξεταςτικι Επιτροπι, θ οποία αξιολογεί τθν εργαςία. Ζνα από τα μζλθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ μπορεί να είναι και ο επιβλζπων κακθγθτισ. Θ παρουςίαςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ από τον μεταπτυχιακό\ι φοιτθτι/τρια χωρίηεται ςε δφο μζρθ και κυμαίνεται χρονικά ςυνικωσ ςε λεπτά. (15 λεπτά παρουςίαςθ από τον φοιτθτι ςτο πρϊτο μζροσ οπτικά με διαφάνειεσ PowerPoint και ςτο δεφτερο μζροσ τθσ διαδικαςίασ, τα μζλθ τθσ επιτροπισ υποβάλουν ερωτιςεισ, οι οποίεσ πρζπει να απαντθκοφν ικανοποιθτικά). Θ Εξεταςτικι Επιτροπι υποβάλλει τθ βακμολογία τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτθν Γραμματεία του ΡΜΣ-ΜΒΑ θ οποία πρωτοκολλείται. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ των τριϊν μελϊν τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ, ορίηεται από τθ ΕΔΕ τζταρτοσ εξωτερικόσ κριτισ. Ο Μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ υποχρεοφται να ενςωματϊςει ςτο εξϊφυλλο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ τθν «ΒΕΒΑΙΩΣΘ ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ» όπου κα αναγράφει τθν παρακάτω διλωςθ: «Εγϊ ο/θ.. δθλϊνω υπεφκυνα ότι θ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία με κζμα για τθ λιψθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (ΡΜΣ-ΜΒΑ) ζχει ςυγγραφεί από εμζνα προςωπικά και δεν ζχει υποβλθκεί οφτε ζχει εγκρικεί ςτο πλαίςιο κάποιου άλλου μεταπτυχιακοφ ι προπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό. Θ εργαςία αυτι ζχοντασ εκπονθκεί από εμζνα, αντιπροςωπεφει τισ προςωπικζσ 23

24 μου απόψεισ επί του κζματοσ. Οι βιβλιογραφικζσ πθγζσ ςτισ οποίεσ ανζτρεξα για τθν εκπόνθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διπλωματικισ αναφζρονται ςτο ςφνολό τουσ, δίνοντασ πλιρεισ αναφορζσ ςτουσ ςυγγραφείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πθγϊν που ενδεχομζνωσ χρθςιμοποιικθκαν από το διαδίκτυο». Λογοκλοπι (plagiarism): Επίςθσ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ είναι υποχρεωμζνοι με τθν κατάκεςθ των μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν ι εργαςιϊν μακιματοσ ανά εξάμθνο ςτθν Γραμματεία του ΡΜΣ-ΜΒΑ να κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπου κα δθλϊνουν ότι με γνϊςθ των ςυνεπειϊν του Νόμου περί λογοκλοπισ, δεν ζχουν αντιγράψει κακ οποιονδιποτε τρόπο ι μζςο. Εάν ο φοιτθτισ ςυλλθφκεί να ζχει αντιγράψει εκτόσ του μθδενιςμοφ τθσ εργαςίασ μακιματοσ επιβάλλεται ποινι επίπλθξθσ και καταγράφεται ςτο φάκελο του και υποχρεοφται να εκπονιςει νζα εργαςία μακιματοσ. Σε περίπτωςθ λογοκλοπισ ςτθν μεταπτυχιακι εργαςία ο φοιτθτισ διαγράφεται από το ΡΜΣ-ΜΒΑ με απόφαςθ τθσ ΕΔΕ τθν οποία ειςθγείται ο διευκυντισ του ΡΜΣ-ΜΒΑ. Τθν διαπίςτωςθ λογοκλοπισ ςτθν μεταπτυχιακι εργαςία μετά από ςχετικό ζλεγχο με τθν βοικεια ειδικϊν λογιςμικϊν, αναλαμβάνει θ βιβλιοκικθ του ΤΕΙ ΔΜ ι ο επιβλζπων κακθγθτισ. Σε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ ηθτιςει αλλαγι του επιβλζποντα κακθγθτι ι κζματοσ, αποφαςίηει ςχετικά θ ΕΔΕ με νζα αίτθςθ του Υποχρεϊςεισ για τθν λιψθ του διπλϊματοσ. Αποφοίτθςθ. Για τθν λιψθ του διπλϊματοσ απαιτείται θ ςυγκζντρωςθ των απαιτοφμενων από το ΡΜΣ ΜΒΑ πιςτωτικϊν μονάδων με τθν επιτυχι εξζταςθ των προβλεπόμενων μακθμάτων και τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ. Στουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που ολοκλιρωςαν τισ υποχρεϊςεισ οι οποίεσ απορρζουν από τθν παρακολοφκθςθ του ΡΜΣ απονζμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ). Θ απονομι των τίτλων ςπουδϊν πραγματοποιείται εντόσ του επόμενου εξαμινου από τθν περάτωςθ των ςπουδϊν ςτον ελάχιςτο χρόνο διάρκειάσ τουσ. Στον απόφοιτο του ΡΜΣ μπορεί να χορθγείται πριν από τθν τελετι απονομισ του τίτλου, βεβαίωςθ ότι ζχει περατϊςει επιτυχϊσ τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ. 24

25 Ρρωτότυπο δίπλωμα εκδίδεται μόνο ζνα και δεν αντικακίςταται ςε περίπτωςθ απϊλειασ ι καταςτροφισ από οποιαδιποτε αιτία. Ο κάτοχοσ του ΜΔΕ δικαιοφται να λάβει δωρεάν όςα πιςτοποιθτικά / αντίγραφα διπλϊματοσ επικυμεί, εφόςον καταβάλει παράβολο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με απόφαςθ του Συμβουλίου του ΤΕΙ ΔΜ Απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ και Ραράρτθμα Διπλϊματοσ Το τελετουργικό αποφοίτθςθσ ορίηεται από τθν ΕΔΕ. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) εκδίδεται από τθ Γραμματεία του ΡΜΣ- ΜΒΑ, υπογράφεται από τον Ρρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ με τθν ανάγλυφθ ςφραγίδα του Ιδρφματοσ με τθν ςυνυπογραφι από τον Ρρφτανθ του Εκνικοφ Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Τερνόπολθσ και με τθν ςφραγίδα του Ρανεπιςτθμίου (TNEU, Τernopil, Ουκρανία). Στο ΜΔΕ αναγράφονται τα δφο Ιδρφματα που ςυμμετζχουν ςτθν οργάνωςθ του ΡΜΣ, και τα τυχόν εμβλιματα των ιδρυμάτων, θ χρονολογία περάτωςθσ των ςπουδϊν, θ χρονολογία ζκδοςθσ του ΜΔΕ, ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αποφοίτθςθσ, ο τίτλοσ του ΡΜΣ, τα ςτοιχεία του φοιτθτι και ο χαρακτθριςμόσ αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ του ωσ Καλϊσ Λίαν Καλϊσ Άριςτα. Ο χαρακτθριςμόσ αυτόσ προκφπτει από τον ςτακμικό μζςο όρο των 12 μακθμάτων του ΡΜΣ-ΜΒΑ και τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ (ο βακμόσ είναι ο μζςοσ αρικμθτικόσ εκείνων τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εξζταςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτθν οποία ςυμμετζχει και ο επιβλζπων κακθγθτισ), ςτρογγυλοποιθμζνα ςτο πλθςιζςτερο πρϊτο δεκαδικό. Θ ςτάκμιςθ γίνεται από τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ των μακθμάτων και τθσ ΜΔΕ. Ο βακμόσ του ΜΔΕ χαρακτθρίηεται ωσ Καλϊσ από 5,0 ζωσ 6,4, Λίαν Καλϊσ από 6,5 ζωσ 8,4 και Άριςτα από 8,5 ζωσ 10. Στο ΜΔΕ επιςυνάπτεται παράρτθμα Διπλϊματοσ (Diploma Supplement ) ςε ςχζςθ με το οποίο ιςχφουν οι ρυκμίςεισ του άρκρου 15ν. 3374/2005 και τθσ ΥΑ Φ5/ 89656/Β3/ (ΦΕΚ 1466ΤΒ). Ο τφποσ του παραρτιματοσ ςπουδϊν αποφαςίηεται από τθ ΓΣΕΣ ι τθν ΕΔΕ Ρροοπτικζσ ςταδιοδρομίασ Σχετικά με τισ προοπτικζσ ςταδιοδρομίασ, οι πτυχιοφχοι του προγράμματοσ MBA μποροφν να απαςχολθκοφν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και των επιχειριςεων, τόςο 25

26 ςτθ βιομθχανία, όςο και ςτον τουριςμό, τισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ και τουσ επαγγελματικοφσ τομείσ των υπθρεςιϊν, τισ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, τθν εκπαίδευςθ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τισ εξαγωγικζσ /ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ, επιχειριςεισ και άλλεσ. τισ μεταφορικζσ 5.8 Κανόνεσ λειτουργίασ Το Ρ.Μ.Σ. MBA λειτουργεί βάςει του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α / ), του ΦΕΚ ίδρυςθσ του ΡΜΣ-ΜΒΑ (283/ ) και τον παρόντα κανονιςμό ο οποίοσ ψθφίςτθκε από τθν ΕΔΕ. Το πρόγραμμα ΡΜΣ-ΜΒΑ λειτουργεί με πλιρθ φοίτθςθ (full time). Σε περίπτωςθ μερικισ φοίτθςθσ (part time) αποφαςίηεται από τθν ΕΔΕ. Ο χρόνοσ διεξαγωγισ των προγραμμάτων πλιρουσ φοίτθςθσ είναι τρία (3) εξάμθνα μακθμάτων και ζνα εξάμθνο θ εκπόνθςθ και παρουςίαςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, ενϊ τα προγράμματα μερικισ φοίτθςθσ είναι κατ ελάχιςτον ζξι (6) εξάμθνα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ) Διαδικαςίεσ αναςτολισ φοίτθςθσ Απουςίεσ. Διαγραφι από το ΡΜΣ-ΜΒΑ. Θ αδικαιολόγθτθ απουςία των φοιτθτϊν πζραν του 25% των ςυνολικϊν ωρϊν διδαςκαλίασ ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ζχει ωσ ςυνζπεια τθν υποχρζωςθ του φοιτθτι να επαναλάβει τθν παρακολοφκθςθ μακιματοσ ςε επόμενο αντίςτοιχο εξάμθνο. Ο κάκε φοιτθτισ μπορεί να ηθτιςει με αίτθςι του προσ τθν ΕΔΕ τθν αναςτολι τθσ φοίτθςθσ για ςυνολικό χρονικό διάςτθμα ζωσ το 50% του τυπικοφ χρόνου φοίτθςθσ του ΡΜΣ παρακζτοντασ τουσ ςχετικοφσ λόγουσ. Θ αναςτολι δίνεται με απόφαςθ τθσ ΕΔΕ. Κατά τθ χρονικι διάρκεια τθσ αναςτολισ φοίτθςθσ δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Διαγραφι από το ΡΜΣ-ΜΒΑ Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ ανϊτατθσ διάρκειασ φοίτθςθσ ι ελλιποφσ φοίτθςθσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, ο φοιτθτισ διαγράφεται. Στθν περίπτωςθ αυτι τα καταβλθκζντα δίδακτρα δεν επιςτρζφονται. 26

27 Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του το αργότερο εντόσ δφο (2) ακαδθμαϊκϊν ετϊν τθσ κανονικισ διάρκεια του Ρ.Μ.Σ. Μετά το τζλοσ τθσ περιόδου αυτισ ο φοιτθτισ διαγράφεται από το Ρ.Μ.Σ.-ΜΒΑ. Θ αδικαιολόγθτθ απουςία του φοιτθτι/τριασ του 25% των ωρϊν διδαςκαλίασ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ζχει ωσ ςυνζπεια τθ επανάλθψθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ του ΡΜΣ μετά από απόφαςθ τθσ ΕΔΕ, θ οποία μπορεί να αποφαςίςει και τθν μετάταξθ του ςπουδαςτι ςε αντίςτοιχο πρόγραμμα μερικισ φοίτθςθσ εφ όςον λειτουργεί ςτο Τμιμα που διοργανϊνει το Ρρόγραμμα. Σε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ αδικαιολόγθτων απουςιϊν, πζραν του 25% ο ςπουδαςτισ διαγράφεται μετά από απόφαςθ τθσ ΕΔΕ. Θ μθ κετικι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν (όπωσ των μακθμάτων και τθσ διπλωματικισ εργαςίασ) πζραν του προβλεπόμενου χρόνου ςπουδϊν ι λιξθσ του προγράμματοσ ΡΜΣ-ΜΒΑ διαγράφονται από το πρόγραμμα. Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ που απζχει των εξετάςεων ενόσ θ περιςςοτζρων μακθμάτων, χωρίσ ιδιαίτερο λόγο διαγράφεται το ΡΜΣ με απόφαςθ τθσ ΕΔΕ μετά από ειςιγθςθ του διευκυντι του ΡΜΣ. Επίςθσ θ μθ καταβολι των διδάκτρων εγκαίρωσ πριν ι κατά τθν ζναρξθ του εξαμινου από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ επιφζρει τθν διαγραφι τουσ από το ΡΜΣ-ΜΒΑ με απόφαςθ τθσ ΕΔΕ. Κατά τθ διάρκεια του 4ου εξαμινου ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ πρζπει να εκπονιςει και να ολοκλθρϊςει τθν διπλωματικι εργαςία του. Σε αντίκετθ περίπτωςθ μετά από απόφαςθ τθσ ΕΔΕ μπορεί να διαγραφεί από το πρόγραμμα. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ λογοκλοπισ ςτθν μεταπτυχιακι εργαςία μετά από ςχετικό ζλεγχο Πειθαρχικά παραπτώματα Για τα πεικαρχικά παραπτϊματα και τθν αντιμετϊπιςι τουσ ιςχφουν οι διατάξεισ που προβλζπονται ςτον εςωτερικό Κανονιςμό του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ. 27

28 ΑΚΟ 6 ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Το ΡΜΣ λειτουργεί με τα νόμιμα διοικθτικά όργανα, τα οποία είναι α) θ Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ, β) θ Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.) του ΡΜΣ-ΜΒΑ. Θ Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ περιλαμβάνει τα μζλθ ΔΕΡ που με οποιαδιποτε ιδιότθτα είναι μζλθ τθσ και δφο εκπροςϊπουσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Είναι αρμόδια για κάκε κζμα διοικθτικοφ ι οργανωτικοφ χαρακτιρα ςχετικό με τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Θ Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.) ςυγκροτείται από τρία μζλθ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τα οποία εκλζγονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ και τρία μζλθ του Εκνικοφ Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Τερνόπολθσ και από δφο μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του ΡΜΣ-ΜΒΑ (εάν υπάρχει επίςθμοσ ςφλλογοσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν). Θ Ειδικι Διατμθματικι (Διιδρυματικι) Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.) είναι ενδεικτικά αρμόδια για τθν ειςιγθςθ προτάςεων για κζματα του ΡΜΣ προσ τθ Σφγκλθτο, τον οριςμό των μελϊν των ςυμβουλευτικϊν επιτροπϊν, των μελϊν των εξεταςτικϊν επιτροπϊν και αξιολόγθςθσ, τθν απονομι μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων, τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν επιλογισ ι εξζταςθσ των υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και για κάκε άλλο κζμα προβλεπόμενο από τισ νόμιμεσ διατάξεισ. Θ ΕΔΕ του ΡΜΣ απαρτίηεται από τρία μζλθ ΕΡ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, τα οποία ζχουν αναλάβει μεταπτυχιακό ζργο και ορίηονται από τθ ΓΣΕΣ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, με διετι ανανεϊςιμθ κθτεία. Θ ΕΔΕ ι είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και το ςυντονιςμό λειτουργίασ του ΡΜΣ. Θ Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.) ορίηει με διετι ανανεϊςιμθ κθτεία το Διευκυντι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. O Διευκυντισ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν είναι ζνα από τα μζλθ τθσ ΕΔΕ και μπορεί να αντικαταςτακεί προςωρινά με απόφαςθ τθσ ΕΔΕ από τον Αναπλθρωτι Διευκυντι. 28

29 ΑΚΟ 7 ΔΛΔΑΚΤΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 7.1. Γενικά Στθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ κα ςυμβάλλουν τα μζλθ ΕΡ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και άλλων Τμθμάτων του ΤΕΙ ΔΜ, μζλθ ΕΡ άλλων ΤΕΙ τθσ χϊρασ, μζλθ ΔΕΡ Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ αλλά και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ ςυναφϊν αντικειμζνων, με αναγνωριςμζνο επαγγελματικό ζργο ςε ςχετικό επιςτθμονικό πεδίο και κφροσ τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ και γενικά επιςτιμονεσ που κα ςυγκεντρϊνουν τα νόμιμα προςόντα για διδαςκαλία ςτο ΡΜΣ, όπου αυτό απαιτείται. Θ επιλογι διδαςκόντων ςτο ΡΜΣ γίνεται από τθ Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.). Συγκεκριμζνα τθν διδαςκαλία των μακθμάτων και τισ αςκιςεισ του Ρρογράμματοσ μποροφν να αναλαμβάνουν: Μζλθ Ε.Ρ. του οικείου Τμιματοσ ι άλλων Τμθμάτων του ίδιου ι άλλου Α.Ε.Ι., αποχωριςαντεσ λόγω ορίου θλικίασ κακθγθτζσ, ομότιμοι κακθγθτζσ, επιςκζπτεσ, ειδικοί επιςτιμονεσ ι επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Ερευνθτζσ αναγνωριςμζνων ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, που είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχουν επαρκι επιςτθμονικι ι ςυγγραφικι δραςτθριότθτα. Για τθν ανάπτυξθ ειδικϊν κεμάτων μποροφν να προςκαλοφνται επιςτιμονεσ ι ςτελζχθ αναγνωριςμζνου κφρουσ, οι οποίοι διακζτουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ι ςχετικι εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο του Ρ.Μ.Σ. και οι οποίοι μποροφν να καλφψουν ζωσ το ¼ των ωρϊν διδαςκαλίασ του μακιματοσ. Θ διδαςκαλία των μακθμάτων και των αςκιςεων του Ρ.Μ.Σ. ανατίκεται από τθν ΕΔΕ ςτθν αρχι του κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. 29

30 7.2. Αποηθμίωςθ Διδαςκόντων Θ ωριαία αποηθμίωςθ των διδαςκόντων-εξωτερικϊν ςυνεργατϊν για τθ διδαςκαλία κακϊσ και θ αποηθμίωςθ για τθν επίβλεψθ μεταπτυχιακισ εργαςίασ ι για οποιοδιποτε άλλο ανατικζμενο μεταπτυχιακό ζργο, ρυκμίηονται με απόφαςθ τθσ Ειδικισ Διιδρυματικισ Επιτροπισ (Ε.Δ.Ε.) Ρεριοριςμόσ ςτθ Διδαςκαλία Μακθμάτων Ο μζγιςτοσ αρικμόσ μακθμάτων για κάκε διδάςκοντα ςτο ΡΜΣ είναι δφο (2) ετθςίωσ. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ διπλωματικϊν εργαςιϊν για κάκε επιβλζποντα είναι πζντε (5) για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, εκτόσ αν θ Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.) αποφαςίςει διαφορετικά. Εάν θ φφςθ του κζματοσ αφορά πζραν του ενόσ επιςτθμονικά πεδία είναι δυνατι θ ςυνεργαςία δφο επιβλεπόντων Λόγοι Αντικατάςταςθσ Διδάςκοντοσ Εάν ςτο τζλοσ ενόσ εξαμινου διδαςκαλίασ καταδειχκεί ότι ο διδάςκων δεν ικανοποιεί πλιρωσ τα κριτιρια του άρκρου 5.3 και 5.5 του παρόντοσ, τότε είναι δυνατι θ αντικατάςταςι του με απόφαςθ τθσ Ειδικισ Διιδρυματικισ Επιτροπισ (Ε.Δ.Ε.). Ο διδάςκων υποχρεοφται να τθρεί τον παρόντα Κανονιςμό ι κάκε άλλθ διάταξθ ςχετικι με το ΡΜΣ. ΑΘΟ 8 ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Το Τμιμα ςτο οποίο ανικει το Ρ.Μ.Σ. αναλαμβάνει και τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του Ρρογράμματοσ και μπορεί να ςτελεχϊνεται από μόνιμουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ του Τ.Ε.Ι. ι ζκτακτουσ με ςφμβαςθ ζργου, εφόςον υπάρχουν ίδιοι πόροι του προγράμματοσ για τθν κάλυψθ τθσ αποηθμίωςισ τουσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ Γραμματεία του ΡΜΣ ΜΒΑ επιλαμβάνεται των διαφόρων κεμάτων τθσ λειτουργίασ του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ : 30

31 Διαδικαςία προκιρυξθσ κζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν, μετά τθν λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν ΕΔΕ. Συγκζντρωςθ δικαιολογθτικϊν υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν Εγγραφζσ (μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ) των υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτθν αρχι κάκε διδακτικισ περιόδου. Σφνταξθ καταλόγου εγγραφόμενων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ανά πρόγραμμα και μάκθμα. Τιρθςθ καρτζλασ για κάκε εγγεγραμμζνο μεταπτυχιακό φοιτθτι και ενθμζρωςι τθσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν. Τιρθςθ φακζλων βακμολογίασ Ζκδοςθ δελτίων βακμολογίασ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν Σφνταξθ των προγραμμάτων των Ρ.Μ.Σ. (Ωρολογίων και Εξετάςεων). Ζκδοςθ πάςθσ φφςεωσ πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων, που χορθγοφνται κατόπιν αιτιςεωσ των ενδιαφερομζνων και υπογράφονται από τον Γραμματζα του ΡΜΣ. αξιολογιςεισ διδαςκόντων, χοριγθςθ πτυχίων, Θ Γραμματεία λόγω τθσ φπαρξθσ λειτουργεί με δφο Γραμματείεσ. δφο Τμθμάτων ςτθν Κοηάνθ και Καςτοριά κα Τα κακικοντα τθσ Γραμματείασ του ΡΜΣ είναι να διεκπεραιϊνει τρζχοντα κζματα, που αφοροφν το διδακτικό προςωπικό, τουσ φοιτθτζσ, το πρόγραμμα, τισ επαφζσ με τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ και τα ςυνεργαηόμενα ιδρφματα και να φροντίηει για τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ του ΡΜΣ. Στο προςωπικό τθσ Γραμματείασ ανατίκεται ζργο γραμματειακισ υποςτιριξθσ φςτερα από απόφαςθ τθσ ΕΔΕ αξιολογϊντασ τα απαιτοφμενα προςόντα. ΑΚΟ 9 ΡΑΑΛΛΘΛΕΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΕΕΥΝΘΤΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ Εκτόσ από τθ διδαςκαλία μακθμάτων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του ΡΜΣ μπορεί να γίνονται και παράλλθλεσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι δραςτθριότθτεσ 31

32 αυτζσ μπορεί να είναι: discussion papers, ζκδοςθ βιβλίων, επιςτθμονικϊν περιοδικϊν, ςθμειϊςεων, μονογραφιϊν, ειδικϊν μελετϊν, διαλζξεισ, διοργάνωςθ ςυνεδρίων κ.ά. Για τθν παρακολοφκθςθ των παράλλθλων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων του ΡΜΣ χορθγείται βεβαίωςθ. ΑΚΟ 10 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ ΡΟΟΛ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 10.1 Στουσ πόρουσ του ΡΜΣ ΜΒΑ κα περιλαµβάνονται: Κονδφλια από Ρρογράµµατα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο Ειδικόσ Λογαριαςµόσ του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ, µε βάςθ τον Κανονιςµό λειτουργίασ του. Χρθµατοδότθςθ του ΤΕΙ ΔΜ από φορείσ του ευρφτερου Δθµόςιου ι και του Ιδιωτικοφ τοµζα. Χορθγίεσ φυςικϊν και νοµικϊν προςϊπων. Ζςοδα από τθν εκπόνθςθ ερευνθτικϊν Ρρογραμμάτων ςτο επιςτθμονικό πεδίο του ΡΜΣ, ςφµφωνα µε τον κανονιςµό λειτουργίασ των ειδικϊν λογαριαςµϊν. Ζςοδα από εκτζλεςθ ζργων µε φορείσ του Δθµοςίου και Ιδιωτικοφ Τοµζα. Τα δίδακτρα των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Διάφορεσ άλλεσ διαφανείσ χρθματικζσ ειςροζσ Θ διαχείριςθ των εςόδων των Ρ.Μ.Σ. γίνεται από τθν Επιτροπι Ερευνϊν του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςφμφωνα με το Νόμο 3685/2008 και τον Νόμο 4009/2011 και κατανζμονται ωσ εξισ: α) 65% για λειτουργικά ζξοδα του προγράμματοσ και για αμοιβζσ, αποηθμιϊςεισ του διδακτικοφ, τεχνικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ για εργαςία που υπερβαίνει τισ κατά νόμο υποχρεϊςεισ τουσ, κακϊσ και για τθ χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μετά από πρόταςθ τθσ Ε.Δ.Ε. 32

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ)

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Μ.Σ) ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ: ΔΙΑΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν Κανονιςμόσ πουδαςτϊν O Kανονιςμόσ πουδών ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του e- Kζντρου Aκλθτικοφ Ρεπορτάη και των ςπουδαςτών.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων παρουςιάηει τθ νζα δομι τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία υλοποιείται με τθν ίδρυςθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά»

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθ) ΤΗΛ. 24670 87181 και 2467087195, 2461068221 FAX +32467 087063 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα