ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµόσιων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης EL EL

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγη Βασικα ζητηµατα στα οποια ΥΝΑΤΑΙ ενδεχοµενωσ να δοθει συνεχεια Ζητήµατα στα οποία απαιτείται να δοθεί συνέχεια σε επίπεδο ΕΚ Ο ανταγωνιστικός διάλογος: η Επιτροπή θα παράσχει διασαφηνίσεις Ζητήµατα για τα οποία δεν προτείνονται ξεχωριστές κοινοτικές πρωτοβουλίες σε αυτό το στάδιο εν προτείνεται νέα νοµοθεσία που να καλύπτει όλες τις συµβατικές Σ ΙΤ εν προτείνεται κοινοτική δράση για άλλες ειδικές πτυχές των Σ ΙΤ Συνέχιση της διαβούλευσης σχετικά µε τις Σ ΙΤ σε κοινοτικό επίπεδο Συµβασεισ παραχωρησησ Ιστορικό Επιλογές για την παροχή ασφάλειας δικαίου στις συµβάσεις παραχώρησης Περιεχόµενο µιας πιθανής κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις συµβάσεις παραχώρησης Θεσµοθετηµενες Σ ΙΤ Προτιµώµενη προσέγγιση Περιεχόµενο µιας πιθανής ερµηνευτικής ανακοίνωσης µε θέµα τις θεσµοθετηµένες Σ ΙΤ Επόµενα στάδια EL 2 EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµόσιων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δηµόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα δείχνουν αυξανόµενο ενδιαφέρον για συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα κατά τη δηµιουργία µιας υποδοµής ή την παροχή µιας υπηρεσίας. Το ενδιαφέρον για αυτού του είδους τη συνεργασία, η οποία συνήθως καλείται σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα (Σ ΙΤ), οφείλεται εν µέρει στα οφέλη που µπορούν αντλήσουν οι δηµόσιες αρχές από την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τοµέα, ειδικότερα όσον αφορά την αύξηση της αποτελεσµατικότητας αλλά και εν µέρει στους περιορισµούς που επιβάλλονται στον κρατικό προϋπολογισµό. Ωστόσο, οι Σ ΙΤ δεν αποτελούν πανάκεια: για κάθε σχέδιο πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον η σύµπραξη όντως προσθέτει αξία στη συγκεκριµένη υπηρεσία ή το δηµόσιο έργο σε σύγκριση µε άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως π.χ. τη σύναψη µιας πιο παραδοσιακής σύµβασης. Το κοινοτικό δίκαιο είναι ουδέτερο όσον αφορά την επιλογή των δηµόσιων αρχών να αναλάβουν οι ίδιες µια οικονοµική δραστηριότητα ή να την αναθέσουν σε ένα τρίτο µέρος. Εάν όµως οι δηµόσιες αρχές αποφασίσουν να αναθέσουν την εκτέλεση µιας δραστηριότητας σε ένα τρίτο µέρος, µπορεί να εφαρµοστεί η κοινοτική νοµοθεσία περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης. Ο κύριος στόχος του κοινοτικού δικαίου περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης είναι να διαµορφώσει µια εσωτερική αγορά στην οποία, αφενός, διασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών, το δικαίωµα της εγκατάστασης καθώς και οι θεµελιώδεις αρχές της ίσης µεταχείρισης, της διαφάνειας και της αµοιβαίας αναγνώρισης και, αφετέρου, επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας, όταν οι δηµόσιες αρχές αγοράζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτα µέρη την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. Ενόψει της αυξανόµενης σηµασίας των Σ ΙΤ, κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί σε ποιο βαθµό οι υπάρχοντες κοινοτικοί κανόνες υλοποιούν ικανοποιητικά τους στόχους αυτούς, όσον αφορά την ανάθεση συµβάσεων έργου ή συµβάσεων παραχώρησης στις Σ ΙΤ. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα µπορέσει να εκτιµήσει εάν υπάρχει ανάγκη για διασαφήνιση, συµπλήρωση ή βελτίωση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Απριλίου 2004 την πράσινη βίβλο σχετικά µε τις EL 3 EL

4 συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµßάσεων και των συµßάσεων παραχώρησης 1. Η δηµόσια συζήτηση που ξεκίνησε µε την πράσινη βίβλο έγινε δεκτή µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Επιτροπή έλαβε περίπου 200 απαντήσεις µε σχόλια και προτάσεις από ένα ευρύ φάσµα συνοµιλητών, συµπεριλαµβανοµένων πολλών κρατών µελών. Τόσο η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 2 όσο και η Επιτροπή των Περιφερειών 3 εξέδωσαν επίσης γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την πράσινη βίβλο. Τον Μάιο του 2005, δηµοσιεύθηκε έκθεση στην οποία αναλύονται όλα τα σχόλια και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στη διάρκεια της δηµόσιας αυτής διαβούλευσης 4. Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τις επιλογές πολιτικής που ακολουθούν αυτή τη δηµόσια διαβούλευση, αποσκοπώντας στο να εξασφαλίσει αποτελεσµατικό ανταγωνισµό για τις Σ ΙΤ, χωρίς να περιορίσει αδικαιολόγητα την ευελιξία που απαιτείται για τον σχεδιασµό καινοτόµων και συχνά πολύπλοκων σχεδίων. Η δήλωση των πολιτικών της προτιµήσεων σε αυτό το στάδιο, συµβαδίζει µε τη δέσµευση της Επιτροπής για δηµόσια λογοδοσία και διαφάνεια κατά την άσκηση του δικαιώµατος πρωτοβουλίας της, γεγονός που αποτελεί βασική αρχή της «Βελτίωσης της νοµοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 5. Αν και η παρούσα ανακοίνωση επιδιώκει να εξαγάγει συµπεράσµατα πολιτικής από τη δηµόσια διαβούλευση που αφορούσε την πράσινη βίβλο για τις Σ ΙΤ, οι εναλλακτικές λύσεις που προσδιορίζει πρέπει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο να συµπεριλαµβάνονται συµπέρασµατα από υποθέσεις του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εµπειρίες από διαδικασίες που κίνησε η Επιτροπή κατά διαφόρων κρατών µελών βάσει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ, καθώς και διµερείς επαφές µε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες. Παρά το γεγονός ότι η δηµόσια διαβούλευση παρείχε, αφενός, συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε πρακτικές εµπειρίες των Σ ΙΤ και, αφετέρου, τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τις προτιµητέες πολιτικές επιλογές, δεν αντικαθιστά την ενδελεχή ανάλυση του αντικτύπου των πολιτικών αυτών. Εποµένως, η τελική απόφαση για τις πιθανές νοµοθετικές πρωτοβουλίες µε σκοπό τη διασαφήνιση, τη συµπλήρωση ή τη βελτίωση της κοινοτικής νοµοθεσίας περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης, θα ληφθεί κατόπιν της αξιολόγησης του αντικτύπου, όπως απαιτούν οι αρχές της βελτίωσης της νοµοθεσίας COM (2004) 327 τελικό της Γνωµοδότηση για το Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης, Βρυξέλλες, Οκτωβρίου 2004, CESE 1440/2004. Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 17ης Νοεµβρίου 2004, για το Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε σχετικά µε τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων παραχώρησης (COM(2004) 327 τελικό), ECOS-037. SEC(2005) 629 της Η έκθεση αυτή καθώς και οι περισσότερες προτάσεις και τα σχόλια που έλαβε η Επιτροπή βρίσκονται στον ιστοχώρο της Επιτροπής στην εξής διεύθυνση: Βλ. ανακοινώσεις της Επιτροπής µε αντικείµενο την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : Βλ. τις ανακοινώσεις της Επιτροπής, «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: βελτίωση της νοµοθεσίας», COM(2002) 275 τελικό της , και «Βελτίωση της νοµοθεσίας για την αναπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», COM(2005)97 τελικό της EL 4 EL

5 2. ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΝΑΤΑΙ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΟΘΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 2.1. Ζητήµατα στα οποία απαιτείται να δοθεί συνέχεια σε επίπεδο ΕΚ Η πράσινη βίβλος για τις Σ ΙΤ κάλυψε ευρύ φάσµα θεµάτων σχετικών µε τις Σ ΙΤ και την κοινοτική νοµοθεσία περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης. Οι απαντήσεις που έδωσαν τα ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης δείχνουν ότι µόνον λίγα από αυτά τα θέµατα απαιτούν πρωτοβουλίες συνέχειας σε επίπεδο ΕΚ. Πρόκειται µεταξύ άλλων για: την ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης (ερωτήσεις 4 έως 6 της πράσινης βίβλου κεφάλαιο 3 της παρούσας ανακοίνωσης) και τη σύσταση επιχειρήσεων που διαχειρίζονται από κοινού ένας δηµόσιος και ένας ιδιωτικός εταίρος µε σκοπό την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών (θεσµοθετηµένες Σ ΙΤ ή «ΘΣ ΙΤ») (ερωτήσεις 18 και 19 της πράσινης βίβλου κεφάλαιο 4 της παρούσας ανακοίνωσης). Και για τα δύο θέµατα, η πλειονότητα των ενδιαφερόµενων µερών ζήτησε κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες να παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Τα κατάλληλα µέτρα που δίνουν συνέχεια στους τοµείς αυτούς παρουσιάζονται σε ξεχωριστά τµήµατα της παρούσας ανακοίνωσης Ο ανταγωνιστικός διάλογος: η Επιτροπή θα παράσχει διασαφηνίσεις Ένα θέµα για το οποίο εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ενδιαφερόµενοι παράγοντες ήταν ο ανταγωνιστικός διάλογος, µια νέα διαδικασία σύναψης συµβάσεων διαµορφωµένη ειδικά για πολύπλοκες δηµόσιες συµβάσεις, η οποία καθιερώθηκε µε την οδηγία 2004/18/ΕΚ. Λίγα ενδιαφερόµενα µέρη αµφισβήτησαν τη σηµασία της διαδικασίας αυτής. Πολλοί από αυτούς που συµµετείχαν στη διαβούλευση ζήτησαν την πλήρη προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και τον περιορισµό των πόρων που οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να επενδύουν στη διαδικασία αυτή. Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι η απόκτηση πρακτικής πείρας κατά τη διαδικασία αυτή, η οποία δεν έχει ακόµα δροµολογηθεί στα περισσότερα κράτη µέλη 6, θα διαλύσει τις ανησυχίες αυτές. Όπως ζητήθηκε από διάφορους ενδιαφερόµενους παράγοντες, θα παρασχεθούν διασαφηνίσεις σχετικά µε τις διατάξεις που διέπουν τον ανταγωνιστικό διάλογο, µέσω επεξηγηµατικού εγγράφου το οποίο θα είναι διαθέσιµο στον ιστοχώρο της Επιτροπής Τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο την 31η Ιανουαρίου EL 5 EL

6 2.3. Ζητήµατα για τα οποία δεν προτείνονται ξεχωριστές κοινοτικές πρωτοβουλίες σε αυτό το στάδιο εν προτείνεται νέα νοµοθεσία που να καλύπτει όλες τις συµβατικές Σ ΙΤ Όλες οι µορφές των Σ ΙΤ µπορούν να χαρακτηριστούν στο βαθµό που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συνθήκης ΕΚ ως δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις παραχώρησης. Ωστόσο, λόγω του ότι ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης, το κοινοτικό δίκαιο δεν περιέχει οµοιόµορφη διαδικασία ανάθεσης ειδικά διαµορφωµένη για τις Σ ΙΤ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ρώτησε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες εάν θα δέχονταν ευνοϊκά µια νέα νοµοθεσία η οποία να καλύπτει όλες τις συµβατικές Σ ΙΤ, ανεξάρτητα από το εάν εµπίπτουν στην κατηγορία των δηµόσιων συµβάσεων ή των συµβάσεων παραχώρησης, υπάγοντάς τις στις ίδιες ρυθµίσεις ανάθεσης (ερώτηση 7 της πράσινης βίβλου). H δηµόσια διαβούλευση κατέδειξε ισχυρή αντίθεση των ενδιαφερόµενων µερών σε ένα κανονιστικό καθεστώς το οποίο να καλύπτει όλες τις συµβατικές Σ ΙΤ, είτε ορίζονται ως δηµόσιες συµβάσεις είτε ως συµβάσεις παραχώρησης. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να τις υπαγάγει στις ίδιες ρυθµίσεις ανάθεσης εν προτείνεται κοινοτική δράση για άλλες ειδικές πτυχές των Σ ΙΤ Όσον αφορά το θέµα των Σ ΙΤ στις οποίες η πρωτοβουλία πηγάζει από τον ιδιωτικό τοµέα (ερώτηση 9 της πράσινης βίβλου) οι απαντήσεις δεν κατέδειξαν ότι είναι αυτή τη στιγµή αναγκαίο να ληφθούν µέτρα σε επίπεδο ΕΚ για την υποστήριξη αυτών των συµπράξεων. Επίσης, δεν εκφράστηκε υποστήριξη σε κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες να διασαφηνίζουν το συµβατικό πλαίσιο των Σ ΙΤ σε κοινοτικό επίπεδο (ερώτηση 14 της πράσινης βίβλου) ή να διασαφηνίζουν ή να προσαρµόζουν τους κανόνες περί υπεργολαβίας (ερώτηση 17 της πράσινης βίβλου) Συνέχιση της διαβούλευσης σχετικά µε τις Σ ΙΤ σε κοινοτικό επίπεδο Ωστόσο, η παρούσα ανακοίνωση δεν αποσκοπεί στο να ολοκληρώσει τη δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τις Σ ΙΤ και το κοινοτικό δίκαιο περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης. Η πείρα που διαµορφώνεται από τις Σ ΙΤ αυξάνεται σταθερά. Όλοι οι συντελεστές, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών αρχών και της Επιτροπής, αποκοµίζουν συνεχώς γνώσεις από τις πρακτικές εµπειρίες εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου σε τέτοιου είδους συµπράξεις. Παρ ότι η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να εµποδίσει την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Επιτροπή για την αντιµετώπιση των ενδεχόµενων ελλείψεων του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου που γίνονται αντιληπτές σήµερα, οι συζητήσεις µεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των συντελεστών που συµµετέχουν στην ανάπτυξη των Σ ΙΤ πρέπει να συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα η προβλεπόµενη µελέτη για την αξιολόγηση των EL 6 EL

7 επιπτώσεων του αντικτύπου θα επιχειρήσει να συνεκτιµήσει αυτό τον συνεχιζόµενο διάλογο 8. Οι συζητήσεις αυτές θα συνεχιστούν στις υφιστάµενες επιτροπές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των οποίων συναντώνται οι εµπειρογνώµονες σε θέµατα δηµόσιων συµβάσεων 9 και οι εκπρόσωποι 10 των κρατών µελών 11, µέσω της συµµετοχής σε διασκέψεις µε θέµα τις Σ ΙΤ και τις δηµόσιες συµβάσεις και µέσω άµεσων επαφών µεταξύ των υπαλλήλων της Επιτροπής και των εµπειρογνωµόνων σε θέµατα Σ ΙΤ. Επιπλέον, φαίνεται πως οι επιχειρησιακές οµάδες για τις Σ ΙΤ είναι γενικά σύµφωνες για το γεγονός ότι η ανάπτυξη των υποδοµών θα µπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω εάν ο δηµόσιος τοµέας είχε αποτελεσµατικότερους τρόπους διάδοσης των εµπειριών που έχουν αποκοµιστεί από την πολιτική για τις Σ ΙΤ, την κατάρτιση προγραµµάτων και την εφαρµογή σχεδίων. Συνεπώς, οι επιχειρησιακές οµάδες εξετάζουν την πιθανότητα, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να συγκροτήσουν ένα ευρωπαϊκό κέντρο εµπειρογνωµοσύνης στον τοµέων των Σ ΙΤ. Η Επιτροπή κατ αρχήν θα δεχθεί ευνοϊκά µια τέτοια πρωτοβουλία. 3. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 3.1. Ιστορικό Ένα βασικό στοιχείο των συµβάσεων παραχώρησης είναι το δικαίωµα του αναδόχου (παραχωρησιούχου) να εκµεταλλευτεί την κατασκευή ή την υπηρεσία, το οποίο του παραχωρείται λόγω του ότι έχει οικοδοµήσει την εν λόγω κατασκευή ή έχει παράσχει την εν λόγω υπηρεσία. Η κύρια διαφορά από τις δηµόσιες συµβάσεις έγκειται στον κίνδυνο που είναι εγγενής σε τέτοιου είδους εκµετάλλευση, τον οποίο πρέπει να αναλάβει ο ανάδοχος, συνήθως µε τη χρηµατοδότηση τουλάχιστον µέρους των σχετικών σχεδίων. Αυτού του είδους η συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων θεωρείται ως ένα από τα βασικά κίνητρα που ωθούν τις δηµόσιες αρχές να ενταχθούν σε Σ ΙΤ. Παρά την πρακτική τους σηµασία, µόνον λίγες διατάξεις του παράγωγου κοινοτικού δικαίου συντονίζουν τις διαδικασίες ανάθεσης για τις συµβάσεις παραχώρησης έργου. Εξάλλου, οι κανόνες που διέπουν την ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών εφαρµόζονται µόνο αναφορικά προς τις αρχές που απορρέουν από τα άρθρα 43 και 49 της συνθήκης ΕΚ, και ιδιαίτερα τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, της αναλογικότητας και της αµοιβαίας αναγνώρισης. Με βάση το υπόβαθρο αυτό, η πράσινη βίβλος (ερώτηση 6) έθεσε το ερώτηµα εάν, κατά την άποψη των ενδιαφερόµενων µερών, ήταν ευκταία µια κοινοτική νοµοθετική πρωτοβουλία που να αποσκοπεί στη ρύθµιση της διαδικασίας σύναψης των συµβάσεων παραχώρησης Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέµατα που αφορούν τις Σ ΙΤ που καθιερώνονται µε σκοπό την κατασκευή και τη λειτουργία διασυνοριακών υποδοµών. Συµβουλευτική επιτροπή για την πρόσβαση στις δηµόσιες συµβάσεις, η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 87/305/ΕΟΚ. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις για τη µεταβατική περίοδο, στις επιτροπές συµµετέχουν όχι µόνον οι εκπρόσωποι των κρατών µελών αλλά παρατηρητές από τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες (Βουλγαρία και Ρουµανία). Συµβουλευτική επιτροπή για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 71/306/ΕΟΚ. EL 7 EL

8 Η καθαρή πλειονότητα των παραγόντων που συµµετείχαν στη δηµόσια διαβούλευση επιβεβαίωσε το αίτηµα για µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν την ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης. Ωστόσο, οι απόψεις σχετικά µε τους τρόπους εξασφάλισης αυτής της ασφάλειας δικαίου µέσω νοµοθεσίας ή ενός µη δεσµευτικού, ερµηνευτικού µέσου διίσταντο Επιλογές για την παροχή ασφάλειας δικαίου στις συµβάσεις παραχώρησης Κατά τη διαβούλευση εκφράστηκε το αίτηµα για ένα σταθερό, συνεκτικό νοµικό περιβάλλον για τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης σε επίπεδο ΕΕ, ειδικότερα για τη µείωση του κόστους των συναλλαγών (µε τη µείωση των νοµικών κινδύνων) και γενικότερα για την τόνωση του ανταγωνισµού. Πολλοί ενδιαφερόµενοι παράγοντες δήλωσαν ότι η αύξηση της ασφάλειας δικαίου και του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης θα αποτελούσε έναν πρακτικό τρόπο προώθησης των Σ ΙΤ, έτσι ώστε να αυξηθεί το µερίδιο της ιδιωτικής χρηµατοδότησης ενός σχεδίου σε περίοδο αυστηρών δηµόσιων προϋπολογισµών. Οι ιδιωτικοί παράγοντες τόνισαν ιδιαίτερα ότι µόνον η δράση σε κοινοτικό επίπεδο θα µπορέσει να παράσχει τέτοια ασφάλεια δικαίου, ενώ παράλληλα παρακάµπτει τα προβλήµατα που θέτει η πολυµορφία των εθνικών νοµοθεσιών, ιδίως όσον αφορά τα νέα κράτη µέλη που χρειάζονται ακόµα περισσότερο την ιδιωτική χρηµατοδότηση. Στην ουσία υπάρχουν δύο τρόποι για να ικανοποιηθεί το αίτηµα αυτό: (1) µη δεσµευτική καθοδήγηση, ειδικότερα µε τη µορφή µιας ερµηνευτικής ανακοίνωσης, και (2) νοµοθεσία, η οποία να καθορίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ. Ερµηνευτική ανακοίνωση Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει (τον Απρίλιο του 2000) µια ερµηνευτική ανακοίνωση σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, στην οποία αναλύεται το πεδίο εφαρµογής και το περιεχόµενο των αρχών της συνθήκης ΕΚ που εφαρµόζονται κατά τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης. Πολλοί ενδιαφερόµενοι παράγοντες δήλωσαν ότι η ερµηνευτική ανακοίνωση αποτέλεσε έναν γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο για την παροχή διασαφηνίσεων. Ωστόσο, ορισµένες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από βασικούς παράγοντες στη διάρκεια της διαβούλευσης έδειξαν ότι η υπάρχουσα ερµηνευτική ανακοίνωση περί συµβάσεων παραχώρησης δεν κατάφερε να καθορίσει σαφώς τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να εφαρµόζονται οι αρχές της συνθήκης ΕΚ κατά τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης. Οι παρατηρήσεις από διάφορους σηµαντικούς ενδιαφερόµενους παράγοντες βασίζονταν ακόµα γεγονός απρόσµενο στην υπόθεση ότι οι υποχρεώσεις βάσει της υπάρχουσας κοινοτικής νοµοθεσίας δεν απαιτούν να ανοίξει η ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης στον ανταγωνισµό, δίνοντας ειδικότερα τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης. Άλλα ενδιαφερόµενα µέρη έκριναν ότι µια ερµηνευτική ανακοίνωση αποτελεί το ιδεώδες µέσο για έναν σαφέστερο διαχωρισµό µεταξύ, αφενός, των δηµόσιων συµβάσεων έργου και προµηθειών και, αφετέρου, των συµβάσεων παραχώρησης. Ωστόσο, το πεδίο ασφάλειας δικαίου που παρέχει µια ερµηνευτική ανακοίνωση είναι περιορισµένο, λόγω του ότι απλώς ερµηνεύει την υπάρχουσα νοµοθεσία. Σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη ακρίβειας στη νοµοθεσία δεν µπορεί να υπερκεραστεί µέσω EL 8 EL

9 της ερµηνείας. Συνεπώς, είναι πιθανόν ότι παρ ότι θα επιφέρει κάποια προστιθέµενη αξία µια ανανεωµένη µορφή της ερµηνευτικής ανακοίνωσης του Απριλίου 2000 σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης δεν θα αντεπεξέλθει επαρκώς στο αίτηµα για περισσότερη ασφάλεια δικαίου. Νοµοθετική πρωτοβουλία Οι παρανοήσεις που αναφέρθηκαν σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής και το περιεχόµενο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο και που βαρύνουν τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες συνάπτουν συµβάσεις παραχωρήσεων, επιβεβαιώνουν την άποψη των ενδιαφερόµενων µερών ότι οι γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ, ακόµα και εάν διασαφηνιστούν από ερµηνευτικό έγγραφο της Επιτροπής, δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια δικαίου. Θεωρείται ότι αφήνουν µεγάλη διακριτική ευχέρεια στις συµβαλλόµενες αρχές και ότι, συνεπώς, δεν µπορούν να εγγυηθούν την ίση µεταχείριση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε όλη την ΕΕ. Πράγµατι, τόσο η νοµική πρακτική όσο και η θεωρία δείχνουν ότι παρά τις διασαφηνίσεις του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12 οι απαιτήσεις της συνθήκης ΕΚ γίνονται αντιληπτές µε διαφορετικούς τρόπους. Αναφέρθηκε ότι αυτή η κατάσταση έχει δηµιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες για τους υποβάλλοντες προσφορά που προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια κατά της ανάθεσης µιας σύµβασης παραχώρησης. Προφανώς, η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να αποθαρρύνει τις εταιρείες, ώστε να µην υποβάλλουν πλέον προσφορές για συµβάσεις παραχώρησης επίσης, θα µπορούσε να µειώσει τον ανταγωνισµό για τις Σ ΙΤ και εν τέλει να υπονοµεύσει την επιτυχία τους. Σε γενικότερο επίπεδο, δεν γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί οι συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες συχνά χρησιµοποιούνται για πολύπλοκα σχέδια υψηλής αξίας, αποκλείονται εντελώς από το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ. Στη διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης για την πράσινη βίβλο για τις Σ ΙΤ, διατυπώθηκαν ορισµένα επιχειρήµατα που επιχειρούν να εξηγήσουν αυτή την έλλειψη λεπτοµερών διαδικασιών ανάθεσης σε κοινοτικό επίπεδο. Σε αυτά περιλαµβάνεται η ευελιξία που υποτίθεται ότι απαιτείται στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης καθώς και η αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, αυτά τα επιχειρήµατα που αντιτίθενται σε µια δεσµευτική κοινοτική πρωτοβουλία στον τοµέα δεν είναι ιδιαίτερα πειστικά: η έκδοση κοινοτικής νοµοθεσίας κατά τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης δεν συνεπάγεται ότι οι δηµόσιες αρχές δεν έχουν ευελιξία όταν επιλέγουν έναν ιδιωτικό εταίρο για τις Σ ΙΤ. Μια ενδεχόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία για τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης πρέπει να λαµβάνει υπόψη την πιθανή πολυπλοκότητα των συµβάσεων παραχώρησης, καθώς και την ανάγκη για διαπραγµατεύσεις µεταξύ της συµβαλλόµενης αρχής και των παραγόντων που υποβάλλουν προσφορά. Με βάση το πλαίσιο αυτό, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ο καθορισµός των κανόνων που εφαρµόζονται στη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης θα περιόριζε από µόνος του αδικαιολόγητα την ευελιξία των αναθετουσών αρχών κατά τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ακριβές περιεχόµενο µιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα έπρεπε να καθορίζει εάν η πρωτοβουλία συµµορφώνεται ή όχι µε την αρχή της επικουρικότητας. εν υπάρχει λόγος για τον 12 Υπόθεση C-324/98 Telaustria [2000] Συλλογή Νοµολογίας I-10475, υπόθεση C-231/03 Coname [2005], δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στη Συλλογή Νοµολογίας. EL 9 EL

10 οποίο µια τέτοιου είδους πρωτοβουλία να θεωρείται ότι δεν συµµορφώνεται καθεαυτή µε την αρχή αυτή. Αφού εξετάστηκαν προσεκτικά όλα τα επιχειρήµατα καθώς και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της διαβούλευσης για την πράσινη βίβλο για τις Σ ΙΤ, διεφάνη ότι αυτή τη στιγµή µια νοµοθετική πρωτοβουλία είναι η προτιµητέα επιλογή όσον αφορά τις συµβάσεις παραχώρησης. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, πριν από την επίσηµη υποβολή πρότασης για νοµοθετική πράξη, απαιτείται η διεξαγωγή περαιτέρω ενδελεχούς ανάλυσης, σύµφωνα µε τις αρχές της βελτίωσης της νοµοθεσίας, έτσι ώστε (1) να καθοριστεί εάν όντως χρειάζεται µια κοινοτική πρωτοβουλία για τη ρύθµιση των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων παραχώρησης, (2) εάν αυτό ισχύει, να διαµορφωθεί αυτού του είδους η πρωτοβουλία, και (3) να γίνει καλύτερα κατανοητός ο πιθανός της αντίκτυπος Περιεχόµενο µιας πιθανής κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις συµβάσεις παραχώρησης Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, οι γενικές αρχές που απορρέουν από τη συνθήκη ΕΚ χρειάζονται πιθανώς µια σαφή διατύπωση µέσω µιας κοινοτικής νοµοθετικής πράξης για τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης. Η νοµοθεσία που θα κάλυπτε ταυτόχρονα τις συµβάσεις παραχώρησης έργου και τις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών θα παρείχε έναν σαφή διαχωρισµό µεταξύ των συµβάσεων παραχώρησης και των δηµόσιων συµβάσεων. Θα απαιτούσε την κατάλληλη διαφήµιση της πρόθεσης για σύναψη µιας σύµβασης παραχώρησης και θα καθόριζε τους κανόνες που διέπουν την επιλογή των αναδόχων βάσει αντικειµενικών, µη διακριτικών κριτηρίων. Γενικότερα, οι κανόνες θα πρέπει να αποσκοπούν στην εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης όλων των συµµετεχόντων στη διαδικασία σύναψης µιας σύµβασης παραχώρησης. Επίσης, µε µια τέτοια πρωτοβουλία µπορούν να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που αφορούν τη µακρά διάρκεια των συµβάσεων παραχώρησης, όπως π.χ. η ανάγκη για προσαρµογή τους µε το πέρασµα του χρόνου, καθώς και θέµατα που αφορούν τις Σ ΙΤ που έχουν συγκροτηθεί µε σκοπό να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν διασυνοριακές υποδοµές. Μια συνέπεια αυτής της νοµοθεσίας περί συµβάσεων παραχώρησης θα ήταν ένα ποιοτικό βήµα προόδου όσον αφορά την προστασία των εταιρειών που υποβάλλουν προσφορά στα περισσότερα κράτη µέλη, λόγω του ότι οι συµβάσεις παραχώρησης, από τη στιγµή που καλύπτονται από το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο, θα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών περί των διαδικασιών προσφυγής για τη σύναψη των δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, οι οποίες προβλέπουν αποτελεσµατικότερα και καταλληλότερα διορθωτικά µέτρα από τις βασικές αρχές νοµικής προστασίας που έχει αναπτύξει το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δυνατόν να δοθούν λεπτοµέρειες σχετικά µε το περιεχόµενο µιας ενδεχόµενης κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις συµβάσεις παραχώρησης. Η ύπαρξη και η µορφή αυτού του είδους των κανόνων εξαρτώνται από την περαιτέρω έρευνα που πρέπει να διενεργήσει η Επιτροπή στη διάρκεια µιας πλήρους αξιολόγησης του αντικτύπου. Συνεπώς είναι πολύ νωρίς για να διατυπωθεί γνώµη σχετικά µε τη συνολική εµβέλεια αυτών των κανόνων, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των οριακών κατώτερων τιµών πέραν των οποίων πρέπει να εφαρµόζονται οι εν λόγω κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, µια τέτοια πρωτοβουλία δεν EL 10 EL

11 θα αποσκοπούσε στην τροποποίηση των υφιστάµενων τοµεακών κοινοτικών κανόνων που καλύπτουν τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης στον εκάστοτε τοµέα. 4. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ Σ ΙΤ 4.1. Προτιµώµενη προσέγγιση Κατά τη δηµόσια διαβούλευση για την πράσινη βίβλο για τις Σ ΙΤ, εκφράστηκε η ανάγκη για διασαφήνιση του τρόπου µε τον οποίο εφαρµόζονται οι κοινοτικοί κανόνες περί δηµόσιων συµβάσεων κατά τη σύσταση επιχειρήσεων που διαχειρίζονται από κοινού ένας δηµόσιος και ένας ιδιωτικός εταίρος µε σκοπό την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών (θεσµοθετηµένες Σ ΙΤ ΘΣ ΙΤ). Ορισµένα ενδιαφερόµενα µέρη δήλωσαν ότι οι διασαφηνίσεις αυτές ήταν επειγόντως απαραίτητες. Έχει αναφερθεί ότι οι δηµόσιες αρχές αποφεύγουν να συµµετέχουν σε ΘΣ ΙΤ, για να αποφύγουν τον κίνδυνο σύστασης ΘΣ ΙΤ η οποία ενδέχεται στο µέλλον να αποδειχθεί ότι δεν συµµορφώνεται µε την κοινοτική νοµοθεσία. Ωστόσο, µόνον λίγα ενδιαφερόµενα µέρη δήλωσαν ότι η ασφάλεια δικαίου στον τοµέα αυτόν πρέπει να εξασφαλιστεί µε ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο. Επί του παρόντος, στον τοµέα των ΘΣ ΙΤ φαίνεται πως µια ερµηνευτική ανακοίνωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενθαρρυνθεί ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου. Πρώτον, αντίθετα µε τις συµβάσεις παραχώρησης, µέχρι σήµερα δεν έχουν συγκεντρωθεί εµπειρίες από µια ερµηνευτική ανακοίνωση η οποία να εξηγεί πώς εφαρµόζονται οι κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις στη σύσταση των ΘΣ ΙΤ. Επιπλέον, στα περισσότερα κράτη µέλη η σύσταση φορέων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος αποτελεί µια νέα καινοτόµο έννοια. Μια µη δεσµευτική πρωτοβουλία στον τοµέα αυτόν θα παρείχε την απαιτούµενη καθοδήγηση χωρίς να περιορίσει την καινοτοµία. Ακόµα, φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δοθεί γρήγορη απάντηση στις αβεβαιότητες που γίνονται αντιληπτές όσον αφορά τις ΘΣ ΙΤ. Γενικά, φαίνεται επί του παρόντος ότι µια ερµηνευτική ανακοίνωση ανταποκρίνεται καλύτερα στο αίτηµα αυτό από µια ολοκληρωµένη νοµοθετική πράξη. Ωστόσο, εάν η µελλοντική ανάλυση καταδείξει ότι όπως και στην περίπτωση των συµβάσεων παραχώρησης µια ερµηνευτική ανακοίνωση είναι ανεπαρκής για τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, η έγκριση νοµοθετικής πρότασης εξακολουθεί να αποτελεί µια πιθανή εναλλακτική λύση Περιεχόµενο µιας πιθανής ερµηνευτικής ανακοίνωσης µε θέµα τις θεσµοθετηµένες Σ ΙΤ Μια ερµηνευτική ανακοίνωση µε θέµα τις Σ ΙΤ και την κοινοτική νοµοθεσία περί δηµόσιων συµβάσεων θα πρέπει, πάνω απ όλα, να διασαφηνίσει πώς εφαρµόζονται οι κανόνες που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις (1) στη σύσταση φορέων µικτού κεφαλαίου οι οποίοι αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών γενικού (οικονοµικού) συµφέροντος, και (2) στη συµµετοχή ιδιωτικών εταιρειών στις υπάρχουσες κρατικές επιχειρήσεις που επιτελούν τέτοιο έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε µελλοντική ανακοίνωση θα πρέπει ειδικότερα να περιγράφει τρόπους σύστασης EL 11 EL

12 Σ ΙΤ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επακόλουθη ανάθεση καθηκόντων συµβαδίζει µε το κοινοτικό δίκαιο 13. Στο πλαίσιο των ΘΣ ΙΤ, η πράσινη βίβλος για τις Σ ΙΤ πραγµατεύτηκε τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις 14. όθηκε έµφαση στο γεγονός ότι, κατά κανόνα, το κοινοτικό δίκαιο περί δηµόσιων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρησης εφαρµόζεται όταν ένας αναθέτων οργανισµός αποφασίζει να αναθέσει την εκτέλεση ενός καθήκοντος σε τρίτον, δηλαδή σε πρόσωπο το οποίο νοµικώς διακρίνεται από τον οργανισµό αυτόν. Σύµφωνα µε την καθιερωµένη νοµολογία 15 του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η περίπτωση διαφέρει µόνον όταν 1) η τοπική αρχή ασκεί επί του εν λόγω προσώπου έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών και 2) το πρόσωπο αυτό εκτελεί το ουσιώδες τµήµα των δραστηριοτήτων του µε την ή τις τοπικές αρχές που το ελέγχουν. Στην απόφαση που εξέδωσε στις 11 Ιανουαρίου 2005 για την υπόθεση Stadt Halle 16, το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συµπλήρωσε τον ορισµό των «ενδοϋπηρεσιακών σχέσεων» δηλώνοντας ότι οι δηµόσιες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων όπως ορίζονται στις οδηγίες περί δηµόσιων συµβάσεων πρέπει εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους πάντα να εφαρµόζονται όταν µια αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να συνάψει σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας µε εταιρεία που διακρίνεται νοµικά από αυτή, στο κεφάλαιο της οποίας έχει µερίδιο µαζί µε τουλάχιστον µία ιδιωτική επιχείρηση. Ειδικότερα, οι συντελεστές του δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των κυβερνήσεων ορισµένων κρατών µελών, ζήτησαν τη διεύρυνση της έννοιας των ενδοϋπηρεσιακών σχέσεων, η οποία κατά την άποψή τους ερµηνεύθηκε ιδιαίτερα στενά από το ικαστήριο. Ωστόσο, δεν φαίνονται να υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι θα µπορούσε να βελτιωθεί η ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών ή ότι θα µπορούσαν να µειωθούν οι τιµές, εάν ανατεθούν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις µέσω ΘΣ ΙΤ αποστολές δηµόσιας υπηρεσίας χωρίς προηγούµενη ανταγωνιστική διαδικασία ανάθεσης. Επιπλέον, δεν είναι σαφές πώς είναι δυνατόν η ευνοϊκή µεταχείριση των ΘΣ ΙΤ σε σχέση µε τους ιδιωτικούς ανταγωνιστές τους να συµµορφώνεται µε την υποχρέωση για ίση µεταχείριση που απορρέει από τη συνθήκη ΕΚ. Η συµβολή των ενδιαφερόµενων µερών στην πράσινη βίβλο για τις Σ ΙΤ, οι συζητήσεις µε αυτούς στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, καθώς και οι εµπειρίες που αποκοµίστηκαν από τις διαδικασίες στο πλαίσιο του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ έδειξαν ότι απαιτείται επίσης διασαφήνιση για να καθοριστεί κατά πόσον το κοινοτικό δίκαιο εφαρµόζεται κατά την ανάθεση καθηκόντων σε δηµόσιους φορείς και ποιες µορφές συνεργασίας παραµένουν εκτός του πεδίου των διατάξεων περί εσωτερικής αγοράς. Πρόσφατα, το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Ειδικότερα, µια τέτοια ανακοίνωση θα εξέταζε λεπτοµερέστερα τα θέµατα που προβάλλονται στις παραγράφους 58 έως 69 της πράσινης βίβλου για τις Σ ΙΤ. Παράγραφος 63 της πράσινης βίβλου για τις Σ ΙΤ. Απόφαση της 18ης Νοεµβρίου 1999 στην υπόθεση C-107/98 Teckal [1999] Συλλογή Νοµολογίας I , παράγραφος 50. Υπόθεση C-26/03 [2005], παράγραφος 52, δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στη Συλλογή Νοµολογίας του ικαστηρίου. EL 12 EL

13 Κοινοτήτων 17 δήλωσε σαφώς ότι οι σχέσεις µεταξύ δηµόσιων αρχών, των δηµόσιων φορέων τους και, γενικότερα, µη-εµπορικών φορέων που διέπονται από το δηµόσιο δίκαιο δεν µπορούν εκ προοιµίου να εξαιρεθούν από τη νοµοθεσία περί δηµόσιων συµβάσεων. Είναι προφανές ότι περαιτέρω διασαφηνίσεις για το θέµα αυτό θα µπορούσαν να αποτελέσουν µέρος µιας ερµηνευτικής ανακοίνωσης για τις ΘΣ ΙΤ. 5. ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΙΑ Πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω αναλύσεις σχετικά µε τα µέτρα που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, ειδικότερα το νοµοθετικό µέσο για τις συµβάσεις παραχώρησης και το ερµηνευτικό έγγραφο για τις ΘΣ ΙΤ. Μέρος του έργου αυτού θα αποτελέσουν οι στοχοθετηµένες διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες. Προβλέπεται ότι το ερµηνευτικό έγγραφο για τις ΘΣ ΙΤ θα εκπονηθεί εντός του Το 2006, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προβούν επίσης σε ενδελεχή ανάλυση του αντικτύπου µιας πιθανής νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τις συµβάσεις παραχώρησης. Η τελική απόφαση για τη λήψη ή όχι του µέτρου αυτού, καθώς και για την τελική µορφή που θα έχει, εξαρτάται από το αποτέλεσµα της εν λόγω αξιολόγησης του αντικτύπου. 17 Απόφαση της 13ης Ιανουαρίου 2005 στην υπόθεση C-84/03 Επιτροπή κατά της Ισπανίας [2005], δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στη Συλλογή Νοµολογίας του ικαστηρίου. EL 13 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 179/2 EL 1.8.2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.4.2004 COM(2004) 327 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την πρόταση για ένα ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Το σχέδιο νόμου για έναν ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα