ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 1, 2 του Ν. 4009/2011 όπως η παρ. 2 τρο του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Αλέξαν δρος Αρτίκης του Γεωργίου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτι λίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 256/ τ.γ / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ. 6201/ ) Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1317/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Αριστείδης Περπέρονλου του Επαμεινώνδα, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικο νομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου, στο γνω στικό αντικείμενο «Στατιστική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 1032 ΦΕΚ/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ. 6201/ ) Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1318/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Δήμητρα Δημητροπούλου του Διονυσίου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου, στο γνωστι κό αντικείμενο «Διεθνές Εμπόριο», επειδή έχει τα νό μιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 1167/τ.Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1319/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Ν. 3469/2006, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, τις δια τάξεις του άρθρου 77 παρ. 1, 2 του Ν. 4009/2011 όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5α του Ν. 4076/2012, και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Διονύσιος Πολέμης του Ευάγ

2 5756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) γελου με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Λέ κτορα του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχο λής Ναυτι λίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Οικονομικά και Θαλάσ σιο Διεθνές Εμπόριο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 391/τ.Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1320/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Παντελεή μων Δανιήλ Αράπογλου του Μητροφάνη, σε κενή θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη ροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Στοχαστικά Μο ντέλα στις Ψηφιακές Τεχνολογίες» (ΦΕΚ προκήρυξης 262/ τ.γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1321/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Δαγούμας Αθανάσιος του Στέργιου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευ ρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρη ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Ενέργειας και των φυσικών Πόρων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 1072/τ.Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1322/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση θρου 77 παρ. 1, 2 του Ν. 4009/2011 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Ιωάννα Κοκο ρέ του Ταξιάρχη, με θητεία σε κενή θέση της βαθμί δας του Λέκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμε νο «Νομισματική Θεωρία και Πολιτική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξη 933/τ.Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1323/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Μιχαήλ Πολέ μης του Λεωνίδα, με θητεία σε κενή θέση της βαθμί δας του Λέκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Οικονομική», επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 923/τ.Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1324/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3α του Ν. 3469/2006, του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 1, 2 του Ν. 4009/2011 όπως η παρ. 2 τροποποιήθη κε με την παράγραφο 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Το λίκας του Νικολάου, με τετραετή θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5757 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστη μίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Κινδύνου» (ΦΕΚ προκήρυξης 516/τ.Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1325/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3α του Ν. 3469/2006, του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του άρ θρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 1, 2 του Ν. 4009/2011 όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Ορέστης Τελέλης του Αναστασίου, με τετραετή θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ψη φιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληρο φορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου, στο γνω στικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι, Πολυπλοκότητα, Θεωρία Υπολογισμού», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 1063/τ.Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1326/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφα ση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3α του Ν. 3469/2006, του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος του Χρήστου, με τετρα ετή θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολο γίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Εται ρική Στρατηγική» (ΦΕΚ προκήρυξης 441/τ.Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1327/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3α του Ν. 3469/2006, του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 1, 2 του Ν. 4009/2011 όπως η παρ. 2 τροποποιήθη κε με την παράγραφο 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Μαρία Ράικου του Δημητρίου, με τετραετή θητεία σε κενή θέση της βαθ μίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικο νομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρη ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση και Διοίκηση Υπη ρεσιών Υγείας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 933/τ.Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1318/ ). Ο Πρύτανης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ F ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 25 του Ν. 3549/2007 και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Γεώργιος Σπυρίδων Ανυφαντής του Ματθαίου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Εμβρυολογία», του Τομέα Μορ φολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1115/ /τ.Γ. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1270/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Παντελεή μων Κοπελιάς του Πανουργία, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στο γνω στικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Οργάνωση Οδικής Υποδομής», του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε 208/ /τ.Γ.

4 5758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1271/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 25 του Ν. 3549/2007 και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Βασιλική Κα τσαρδή του Χαράλαμπου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Παράκτια Μηχανική», του Τμήματος Πολι τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 401/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1272/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 25 του Ν. 3549/2007 και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Ευάγγε λος Κεραμάρης του Νικολάου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στο γνω στικό αντικείμενο «Πειραματική Υδραυλική», του Τμή ματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 378/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1273/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία εκδόθηκε σύμ και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Ουρανία Παυ λή του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμί δας του Λέκτορα με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Βελτίωση Φυτών», του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 401/ /τ.Γ. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμε νων Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1274/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Δέσποι να Πετούμενου του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στο γνω στικό αντικείμενο «Αμπελουργία», του Τμήματος Γεωπο νίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 366/ /τ.Γ. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1275/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 και τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ Α 131), διορίζεται η Γαλήνη Σαπου ντζάκη του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στο γνωστικό αντι κείμενο «Γλωσσολογία: Περιγραφή και Διδακτική Με θοδολογία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας», του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 508/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1276/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 25 του Ν. 3549/2007 και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Γεώργιος Μη τρούλιας του Αποστόλου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», του Τμήμα τος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχο λής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νό μιμα προσόντα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5759 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 111/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1277/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Μιχάλης Αγόρας του Λά ζου, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέ κτορα με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμι κά Σύνθετα Υλικά Θεωρίες Ομογενοποίησης», του Τομέα Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών, του Τμήματος Μη χανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 303/ /τ.Γ, όπως διορ θώθηκε με το ΦΕΚ 357/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1278/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και τις διατά ξεις του εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το εδ. β της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/ 2013 και τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ Α 131), διορί ζεται η Ελένη Μότσιου του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Ανάπτυξη της γλώσσας σε μονό γλωσσους και δίγλωσσους ομιλητές», του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρω πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 614/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1279/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη, του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ Α 131), όπως τροπο ποιήθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α 193), διορίζεται ο Ανδρέας Φλουρής του Δημητρίου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσι ολογία του Ανθρώπου», του Τμήματος Επιστήμης Φυ σικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστη μίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / νικής Διακυβέρνησης 1280/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη και του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμε ρα, διορίζεται ο Μάριος Χαϊνταρλής του Χρήστου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος», του Τμή ματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφε ρειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 72/ /τ.Γ. Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου / νικής Διακυβέρνησης 1281/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη και του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμερα, διορίζεται η Βαρβάρα Τραχανά του Εμμανουήλ σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική Βιολογία», του Τομέα Βασικών Επιστημών, του Τμήμα τος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 417/ /τ.Γ. Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου / νικής Διακυβέρνησης 1282/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη και του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμερα, διορίζεται ο Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος του Απο στόλου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμε νο «Πολεοδομία και Διαχείριση Ακινήτων», του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερεια κής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 72/ /τ.Γ.

6 5760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1283/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ Α 131), όπως τροπο ποιήθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α 193), διορίζεται ο Νικόλαος Ζουρμπάνος του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνω ση Μαθήματος Φυσικής Αγωγής», του Τμήματος Επιστή μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστή μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 487/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1284/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη και του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει σήμε ρα και τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ Α 131), διο ρίζεται ο Φώτιος Πλέσσας του Χρήστου σε κενή οργα νική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλογικά Ολο κληρωμένα Κυκλώματα», του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτε χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 971/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1285/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ Α 131) και του Π.Δ. 99/2013 (ΦΕΚ Α 134), διορίζε ται ο Γεώργιος Γκούτος του Βασιλείου, σε κενή οργα νική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορι κή», του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 495/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1286/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ F ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 47/ απόφαση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1268/82, του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 παρ. 2 του 4009/2011 και το Π.Δ. 73 άρθρ. 2 (ΦΕΚ 119/ / τ.α ) περί ίδρυσης Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ύστερα από την υπ αριθμ. 51/ κοινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώμα τος της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, διορίζεται η Παναγιωτοπούλου Παρασκευή του Χρήστου στη βαθμί δα της Επίκουρου Καθηγήτριας στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον Τομέα «Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» και στο γνωστικό αντι κείμενο «Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 570/ / τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1307/ ). Με την υπ αριθμ. 48/ απόφαση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1268/82, του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/ 2007 και των άρθρων 20 και 77 παρ. 2 του 4009/2011 και το Π.Δ. 73 άρθρ. 2 (ΦΕΚ 119/ / τ.α ) περί ίδρυσης Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ύστερα από την υπ αριθμ. 5/ κοινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέ λευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος της Σχολής Μη χανικών Ορυκτών Πόρων, διορίζεται ο Ρούμπος Χρήστος του Παναγιώτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυ τεχνείου Κρή της, στον Τομέα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και στο γνω στικό αντικείμενο «Επιφανειακές Εκμεταλλεύσεις Μεταλ λείων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης αυτής δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1063/ /τ.Γ. Ελληνικού Δημοσίου / ). νικής Διακυβέρνησης 1308/ ). Ο Πρύτανης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

7

8 5762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2007 14 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 94 Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Με τονομασία Σχολής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα