ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπο νται από Υπουργικές Αποφάσεις Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία στον ZAKY SAMEH του KAISSAR Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπόρια στον MAHMOUD GALAL του MOUSTAA Ίδρυση Εργαστηρίου Μαγειρικής Ζαχαροπλαστι κής στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκ παίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Πειραιά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους Τροποποίηση της αριθμ / Απόφασης Ανάθεσης των αξιολογήσεων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας » της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας για «Διμερείς, Πο λυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» και καθορισμού του πλήθους αυτών ανά αξιολο γητή Καθορισμός υπερωριακής εργασίας πέραν της υπο χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυ ριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, για τακτικό προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Ε.Ο.Ε. έτους Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιεί ται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/ Υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που εμπλέκεται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γραμματέα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 1379/ δι απιστωτική πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 653/ (τ. Β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1081 (1) Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 Α ) και ειδικότερα των άρθρων 27 παράγραφος 2, 24 παράγραφος 2, 28 παρά γραφος 3 και 6 παράγραφος 5, και του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ 366/ (ΦΕΚ 3/Β/ ) (όπως τροποποιήθηκε με τις ΑΥΟ Π.1808/748/ΠΟΛ 91/ , ΦΕΚ 144Β / και Δ.1369/941/ , ΦΕΚ 192 Β / ) «Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ σκαφών (πλοίων και πλωτών μέ σων γενικά) που προβλέπεται από τις διατάξεις των περ. α, γ, δ, ε και η της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/1986» άρθρα 12 και Τις διατάξεις της αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ 1262/ (ΦΕΚ 675Β / ) «Διαδικασία απαλ λαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών». 4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. αριθμ /1597/0014/ ΠΟΛ 1024/ (ΦΕΚ 110Β / ) «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παρά δοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής». 5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. αριθμ /8911/1807/0014/ ΠΟΛ 1029/ (ΦΕΚ 105 Β / ) «Όροι, προϋπο θέσεις και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδο κοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που

2 14690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές». 6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. αριθμ /4885/1436/ Α0014/ΠΟΛ 1338/ (ΦΕΚ 18 Β / ) «Διαδι κασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκα τεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοι νότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ Μ». 7. Τις διατάξεις της ΑΥΟ αριθμ /187/0015/ΠΟΛ 1039/ (ΦΕΚ 311 Β / ), «Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο». 8. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2013/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικο νομικών «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α / (Β 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμο διοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 3317 Β / ). 9. Ότι, από , με την κατάργηση των υποχρε ώσεων τήρησης πρόσθετων βιβλίων και της θεώρη σης φορολογικών στοιχείων, που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, από συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων συναλλαγών και κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σ αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες διευκολύνσεις στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 10. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από τις ΑΥΟ ΠΟΛ 366/1987, ΑΥΟ ΠΟΛ 1262/1993, ΑΥΟ ΠΟΛ 1024/1993, ΑΥΟ ΠΟΛ 1029/1995, ΑΥΟ ΠΟΛ 1338/1996 και ΑΥΟ ΠΟΛ 1039/2006, τηρούνται και εκδίδονται αθεώ ρητα. Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από τις ανω τέρω αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (2) Επιβολή πολλαπλών τελών για Λαθρεμπορία στον ZAKY SAMEH του KAISSAR. Με την αριθμ. 335/2013/2014/ Καταλογιστική Πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευ θέριος Βενιζέλος», επιβλήθηκαν, κατ άρθρο 150 παρ. 1 του Ν.2960/2001, στον ZAKY SAMEH του KAISSAR, κάτοικο Αιγύπτου και αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη συνο λικού ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (14.870,58), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ (2,4%) τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα λε πτά (356,90), ήτοι συνολικά δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (15.227,48 ) για λαθρεμπορία καπνικών καθόσον την κατά την άφιξή του στην Αθήνα από Κάιρο (μέσω Ρώμης) επιχείρη σε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους 4.956,86, εισάγοντας στην Ελλάδα εβδομήντα δύο κούτες τσιγάρα και δέκα κιλά καπνό για ναργιλέ, τα οποία δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολογίας. Η παραπάνω πράξη του αποτελεί Τελωνειακή Παρά βαση κατ αρ. 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του Ν. 2960/2001. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (3) Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπόρια στον MAHMOUD GALAL του MOUSTAA. Με την αριθμ. 279/2013/2014/ Καταλογιστι κή Πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», επιβλήθηκαν, κατ άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001, στον MAHMOUD GALAL του MOUSTAA, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής επί της οδού Σκρα 36 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη συνολικού ύψους δεκαέξι χιλιάδες εξακόσια τριά ντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (16.635,78), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ (2.4%) τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (399.25), ήτοι συνολικά δεκαεπτά χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά (17.035,03 ) για λαθρεμπορία καπνικών καθόσον την κατά την άφιξή του στην Αθήνα από Κάιρο, επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους 5.545,26, εισάγοντας στην Ελλάδα εκατόν εξήντα επτά (167) κούτες τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολογίας. Η παραπάνω πράξη του αποτελεί Τελωνειακή Παρά βαση (λαθρεμπορία) κατ αρ. 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του Ν. 2960/2001. Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αριθ /Γ6 (4) Ίδρυση Εργαστηρίου Μαγειρικής Ζαχαροπλαστικής στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ σης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Πειραιά στη Δευτε ροβάθμια Εκπαίδευση. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 6 και 8, 34 παρ. 1 και 35 του Ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ. Α / ), 2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98),

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό έλεγχος δαπανών», 4. του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 5. του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.α ) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.», 6. του Π.Δ. 85/2012(ΦΕΚ 141, τ. Α ) «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 7. του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141, τ. Α ) «Διορισμός Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 8. του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144, τ. Α ) «Διορισμός Υπουρ γού και Υφυπουργών», 9. της παρ. 2, του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ Α / ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 10. α) της αριθμ /ΣΤ5/ απόφασης: «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ 1667/τ. Β / ), β) της αριθμ. Υ48/ απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105), 11. α) το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους για την αγορά του εξοπλισμού του ως άνω εργαστηρίου, η οποία θα καλυφθεί από το «Credit Suisse EMEA oundation», β) το αριθμ. 57/ πρακτικό της Ενιαίας Σχολι κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά. Β. 1. Την πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 2. Την Εισήγηση του ΚΕΔΔΥ. 3. Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης Πειραιά. Γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού νται οι ακόλουθες δαπάνες: Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α Βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, από την αντι μετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται με επιμέρους κατανομή του ως άνω ποσού στο ιδρυόμενο εργαστήριο, σύμφωνα με την 8440/ Υ.Α. του Υπουργού Εσω τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 318/τ. Β / ). Η εν λόγω δαπάνη θα καλύ πτεται από τους ΚΑΠ του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: Ιδρύεται, από το σχολικό έτος , το Εργαστή ριο Μαγειρικής Ζαχαροπλαστικής στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Πειραιά της παρακάτω Διεύθυνσης Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Αττικής, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Εργαστήριο Μαγειρικής Ζαχαροπλαστικής στο Ερ γαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα τάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Πειραιά. Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αριθ /Γ2 (5) Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 1566/1985 (Α 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», β. του Ν. 682/1977 (Α 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», γ. του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 (Α 146) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», δ. το άρθρο 1 του Π.Δ. 104/1979 (Α 23) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών δι ακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης», έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 123/1987 (Α 68). ε. του άρθρου 3 Π.Δ. 409/1994 (Α 90) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχο λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», στ. του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθη κε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 12/2009 (Α 22), ζ. την αριθμ /ΣΤ5/ Υ.Α. (Β 1667) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παι δείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου». 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού. 3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την ομαλή και απρό σκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απο φασίζουμε: Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων του διδα κτικού έτους των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας η 21η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη. Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αριθμ (6) Τροποποίηση της αριθμ / Απόφασης Ανά θεσης των αξιολογήσεων των προτάσεων που υπο βλήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας » της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας για «Διμερείς, Πολυμε ρείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» και κα θορισμού του πλήθους αυτών ανά αξιολογητή. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις : α) του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α 98/2005) «Κωδικοποίηση

4 14692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», β) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Kράτους και άλ λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010), γ) του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α ) «Ανάπτυξη της επιστη μονικής και τεχνολογικής έρευνας» και της τροποποί ησης αυτού Ν. 2919/2001, (ΦΕΚ 128/Α ), δ) του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 267/ Α / ), όπως ισχύει. ε) Την αριθμ / ΕΥΣ1749/ Υπουργική Από φαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει. η) Την αριθμ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα τικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας CCI2007GR161PO001 όπως κάθε φορά ισχύει. 2. α) Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α /2013) «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 Ίδρυση Υπουργείων Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». β) Το Π.Δ. 85/2012 (Α 141 Άρθρο 1 παρ. 1) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/ (ΦΕΚ 143/Α / ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012» και με το Π.Δ. 98/ (ΦΕΚ 160/Α / ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». γ) Το Π.Δ. 119/2012 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 153/Α / ). 3. Tην από Συμφωνία Επιστημονικής και Τε χνολογικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας (Ν. 1231, ΦΕΚ 24/Α / ). 4. Την αριθμ. 2946/ Κοινή Υπουργική Απόφα ση προκήρυξης της πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας » της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες. 5. Την αριθμ / (ΑΔΑ ΒΛ9Γ9 ΤΜ9) τρο ποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυ ξης της πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας », με βάση την οποία κάθε σχετική απόφαση για την υλοποίηση της πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας » υπογρά φεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε & Τ, το συνημμένο σε αυτήν Οδηγό Εφαρμογής και τις υποβληθείσες προ τάσεις για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα. 6. Την Οριζόντια πράξη «Υποστήριξη ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ», με ενάριθμο έργο 2013ΣΕ της ΣΑΕ 013/8, τον προϋπολογισμό της οποίας θα βαρύνει τo συνολικό κό στος των αξιολογήσεων. 7. Την αριθμ /A 1784/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμμα τέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Προϊστάμενους Δ/σεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Υπουργού. 8. Την αριθμ. Φ.908/116326/Η (ΦΕΚ 418/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίζεται ως μετακλητός Γενικός Γραμματέας, Προϊ στάμενος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνο λογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Δρ. Χρήστος Βασιλάκος. 9. Τη αριθμ. 2/43072/0022/ (ΦΕΚ 349/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού αμοιβών για τους αξιολογητές και τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης έργων έρευνας και καινοτομίας, βάση της οποίας θα κα θοριστεί το ύψος της αμοιβής του κάθε εμπειρογνώμονα, και ιδιαίτερα βάση των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 αυ τής, καθώς και την τροποποίησή της αριθμ. 2/86424/0022 και ημερομηνία έκδοσης , αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της αριθμ / Απόφα σης Ανάθεσης των αξιολογήσεων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας » της Δρά σης Εθνικής Εμβέλειας για «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» και καθορισμού του πλήθους αυτών ανά αξιολογητή ως εξής: 1. Στο θεματικό τομέα Πληροφορικής στον καθηγητή Μιχάλη Μπεκάκο από το ΔΠΘ ανατίθενται έξι (6) προτά σεις αντί (5), όπως αναφέρεται στην υπό τροποποίηση Απόφαση. 2. Στο θεματικό τομέα Βιο οικονομίας προστίθεται στον πίνακα αξιολογητών ο επικ. Καθηγητής του ΤΕΙ Αθηνών Γεώργιος Μπανίλας, ο οποίος δεν είχε εκ παρα δρομής συμπεριληφθεί στην υπό τροποποίηση Απόφαση και του ανατίθενται έξι (6) προτάσεις. 3. Στο θεματικό τομέα Υγεία διορθώνεται το επώνυ μο του καθηγητή Σπ. Ευθυμιόπουλου. Εκ παραδρομής αναγράφηκε ΕΦΤΗΙΜΙΟΠΟΥΛΟΣ. 4. Στο θεματικό τομέα Υγεία προστίθεται στον πίνακα αξιολογητών ο ερευνητής του Π. Θεσσαλίας Ιωάννης Τσούγκος, ο οποίος δεν είχε εκ παραδρομής συμπερι ληφθεί στην υπό τροποποίηση Απόφαση και του ανα τίθεται μία (1) πρόταση. 5. Στο θεματικό τομέα Υγεία προστίθεται στον πίνακα αξιολογητών ο ερευνητής Θωμάς Σουρλίγκας από το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ο οποίος δεν είχε εκ παραδρο μής συμπεριληφθεί στην υπό τροποποίηση Απόφαση και του ανατίθεται μία (1) πρόταση. 6. Στο θεματικό τομέα Νανοτεχνολογία προστίθεται στον πίνακα αξιολογητών η καθηγήτρια του Π. Πατρών Αθανασία Κολιαδήμα, η οποία δεν είχε εκ παραδρομής συμπεριληφθεί στην υπό τροποποίηση Απόφαση και της ανατίθεται μία (1) πρόταση. 7. Στο θεματικό τομέα Υγεία διορθώνονται τα στοι χεία της κας Ξάνθου ως εξής: ΞΑΝΘΟΥ ΤΣΙΓΚΟΓΚΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Γ, ΙΙΒΕΑΑ. 8. Στο θεματικό τομέα Ενέργεια ο φορέας απασχό λησης της Πλέσσα Αικ. είναι το ΥΠΕΚΑ και όχι η ΜΟΔ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο θεματικό τομέα Ενέργεια ο φορέας απασχό λησης του Χατζηγεωργίου Γ. είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και όχι το ΔΠΘ. Κατά τα άλλα ισχύει η αρχική Απόφαση. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αριθμ (7) Καθορισμός υπερωριακής εργασίας πέραν της υποχρε ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, για τακτικό προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτι κού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Ε.Ο.Ε. έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Του «Κώδικα Νομοθεσίας για Κυβέρνηση και Κυβερ νητικά Όργανα» και ιδίως το άρθρο 90 και το 52 παρ. 2 περ. ια στοιχείο αα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). β) Του Ν. 4024/2011 άρθρο 20 (ΦΕΚ 226 Α ) «Συνταξιο δοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, ερ γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του αρθρ. 45, του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ). γ) Της άριθμ. 2/7093/0022/ (ΦΕΚ 215 Α ) από φασης «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». 2. Την αριθμ /300/ (ΦΕΚ 59 Β ) απόφα ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί χαρακτηρισμού του Παναθηναϊκού Σταδίου κ.λπ. ως χρήζοντος ειδικής προστασίας», καθώς και τις Υ.Α /5591/ (ΦΕΚ 268 Β ) και 27176/300/ Το άρθρο 1 «Ημέρες Λειτουργίας» και «Ωράριο Υπαλλήλων», της αριθμ / (ΦΕΚ 847 Β ) απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά στον «Κανονισμό Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)». 4. Το Π.Δ. 70/1975 «Περί οργανώσεως των υπηρεσιών και διαρθρώσεως των τακτικών θέσεων του προσωπικού της ΕΟΕ.» (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις παρ. 1 και 2, του αρθρ. 23, του Ν. 1735/1987(ΦΕΚ 195 Α ) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις». 6. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης [...] αντι στοίχως». 7. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 8. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/ 15269/892/ (ΦΕΚ 1655 Β ) απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό». 9. Τις αυξημένες ανάγκες της ΕΟΕ σε προσωπικό, για την εύρυθμη λειτουργία του Παναθηναϊκού Σταδίου, του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία πέραν του υποχρεωτικού ωραρί ου, καθώς και την αναγκαία εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και την κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας φύλαξης, όπως προκύπτει από το αριθμ. 4731/ ΕΚ/ΤΜ/αμ/ συνημμένο έγγραφο της Ε.Ο.Ε. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού ,00 ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΟΕ (ΝΠΔΔ) στον Κω δικό 0263 (Κυριακές, αργίες, νυχτερινά), αποφασίζουμε: Καθορίζεται, έως , η υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδο μαδιαίας εργασίας, για 30 υπαλλήλους του τακτικού προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της ΕΟΕ, το οποίο απασχολείται στις κάτωθι εγκαταστάσεις, ως εξής: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ 1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΞΑΙΡΕΣΙ ΜΑ (σε ώρες/ έτος) ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ (σε ώρες/ έτος) 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΔΕ Κηπουρών ΔΕ Συντηρητών Μηχανών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ ΔΕ Νοσηλευτριών ΥΕ Φυλάκων ΥΕ Νυχτοφυλάκων ΥΕ Εργατών/τριών ΥΕ Καθαριστριών ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ (σε ώρες/έτος) ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΥΕ Εργατών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ. ΑΤΟΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ (σε ώρες/έτος 1 TE Υδραυλικών ΥΕ Καθαριστών πισίνας ΥΕ Νυχτοφυλάκων ΥΕ Εργατών ΥΕ Καθαριστριών 1 192

6 14694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ (σε ώρες/έτος) 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Η δαπάνη συνολικού ποσού ,00 ευρώ, είναι σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΟΕ (ΝΠΔΔ) και στον Κωδικό 0263 (Κυριακές, αργίες, νυχτερινά). Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες του νο μικού προσώπου, με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο εργασιών που θα εκτελούνται, καθώς και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /1341 (8) Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ Α /120)» Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ Α /187) «Περί οργανισμού του Υπ. Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98) «Κωδι κοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ βερνητικά Όργανα». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α /137) που προ στέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α /154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α /38). 5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α / ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α 56). 6. Την αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 855/Β / ) «Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α /87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκε ντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 8. Το αριθμ. Γ7 61/ έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με το οποίο ο Μέσος Γε νικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου τρι μήνου του έτους 2013, με βάση το 2009 = 100,0 ανήλθε σε 108, Τις διατάξεις του αρθρ. 14 παρ. 33 της αριθμ / (ΦΕΚ Β /499) απόφασης του Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Δι ευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», αποφασίζουμε: Ορίζουμε, όπως για το έτος 2014 ο χρησιμοποιούμενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για την εφαρμογή ορισμένων διατά ξεων αυτού, είναι ίσος με 18,28 (Μ = Μ1/Μ2 = 108,463 /5,934=18,28). Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προη γούμενη αριθμ /288/ (ΦΕΚ 183/Β / ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ Αριθμ. 05/3007 (9) Υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που εμπλέκεται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3. Την αριθμ (2542)/ απόφαση του Πε ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την αριθμ (5129)/ τροποποίησή της. 4. Την αριθμ (2350)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 686/τ. Β / ) περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους ιονικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την αριθμ (4139)/ τροποποίησή της. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α / ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α / ). 7. Την αριθμ (ΦΕΚ 775/Β / ) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 2267Α /2011).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση του προ σωπικού που εμπλέκεται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό ωρών υπερωριακής απασχό λησης του προσωπικού που εμπλέκεται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014, ως εξής: 1. Δ/ντης δακοκτονίας 200 για απογευματινή. 2. Για κάθε έναν από τους δύο επόπτες δακοκτονίας 200 ώρες για απογευματινή. 3. Λογιστής διαχείρισης 200 ώρες για απογευματινή. 4. Γραμματέας 200 ώρες για απογευματινή. Στους ανωτέρω παρέχεται υπερωριακή αμοιβή εντός του χρονικού διαστήματος από 1ης Μαρτίου 2014 και έως 31 Δεκεμβρίου Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από τις σχετικές πιστώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας για το πρόγραμμα δακοκτονίας και το ύψος δαπάνης αυτής ανέρχεται στο ποσό των (Φο ρέας 291 και ΚΑΕ 5241 Α.2). Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.α.α. Η αναπληρώτρια προϊστάμενη Γεν. Δ/νσης Κ. ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΥ Αριθμ. πράξης 50 (10) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γραμματέα του Αλε ξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 και 57 παρ. 2 εδαφ. Α, περ. β του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α / ), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 2. Την αριθμ. 1/ πράξη του Συμβουλίου του ΑΤΕΙ/Θ. διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ/Θ (ΦΕΚ 44/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ). 3. Την αριθμ /Ε5/ Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9 Γ42) διαπιστωτική πράξη διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ/Θ. 4. Την αριθμ. 101/ πράξη του Προέδρου του ΑΤΕΙ/Θ που εκδόθηκε σύμφωνα με την 5/ απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΤΕΙ/Θ, διο ρισμού Αναπληρωτή Προέδρου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 144/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ Την αριθμ. 35/ Πράξη του Προέδρου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με την οποία διορί σθηκε ο Νικόλαος Τσίτσης του Χρήστου στη θέση του Γραμματέα του Ιδρύματος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 251/τ. Γ / Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζει: Μεταβιβάζει στον Γραμματέα του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Νικόλαο Τσίτση του Χρήστου, (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ ), τις παρακάτω αρμο διότητες: 1. Άσκηση της αρμοδιότητας του εκκαθαριστή απο δοχών του προσωπικού του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσα λονίκης. 2. Την διοικητική εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του ΑΤΕΙ/Θ και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους. 3. Την μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του ΑΤΕΙ/Θ και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του. 4. Παρακολουθεί την εφαρμογή του προϋπολογισμού του ιδρύματος στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού αναπτυ ξιακού προγράμματος. 5. Συντονίζει και εισηγείται αναδιαρθρώσεις των δι οικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του ιδρύματος. 6. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για την επωφελέ στερη δυνατή και χρηστή διαχείριση των κάθε είδους οικονομικών πόρων του ιδρύματος. 7. Εισηγείται για την επωφελέστερη δυνατή χρησι μοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ιδρύματος. 8. Εισηγείται για τη σκοπιμότητα και την διαδικασία εκτέλεσης έργων, υλοποίησης μελετών, προμηθειών εξοπλισμού και αναλωσίμων και ανάθεσης υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού. 9. Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΑΤΕΙ/Θ είναι διατά κτης των δαπανών του ΑΤΕΙ/Θ. 10. Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΑΤΕΙ/Θ εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλ λης αρχής. Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014 Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην στην αριθμ. 1379/ διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 653/ (τ. Β ), με θέμα: Αυτοδίκαιη ένταξη μελών της κατηγορίας Ει δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σε θέσεις βάσει της προβλεπόμενης στο Άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Οικονομικού Πανεπι στημίου Αθηνών, στον πίνακα 2. Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε θέσεις που ανήκουν στη Σχολή Οικονομικών Επιστη μών, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «5. Μττατή Όλγα Ιωάννης Οικονομικής Επιστήμης Προσωποπαγής», στο σωστό: «5. Μπατή Όλγα Ιωάννης Οικονομικής Επι στήμης Προσωποπαγής» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (11)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1339 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα