MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1"

Transcript

1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου. Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι µάρτυρες...». «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Εσπέρια: Αναστάσιµα το α χου 6 καί το Σταυρο Προσ µοια «Ως κοιν ν φυλακτήριον...» 4. ξα: Το Σταυρο «Ονπερ πάλαι Μωϋσ ς...» (ζήτει το το ε ς τ Καί ν ν τ ν Εσπερίων). Καί ν ν: Τ α Θεοτοκίον το α χου «Τήν παγκ σµιον δ ξαν...». Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Απ στιχα: Τά Αναστάσιµα. ξα, Καί ν ν: Το Σταυρο «Η φωνή το Προφήτου σου...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον.

2 AYΓOYΣTOΣ 335 Τ Αναστάσιµον «Το λίθου σφραγισθέντος...», ξα Καί ν ν «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το α χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον, Απολυτίκιον «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...» καί π λυσις. Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» τ Αναστάσιµον «Το λίθου σφραγισθέντος...». ξα τ α τ, Καί ν ν «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά το Σταυρο «Η φ σις τ ν ροτ ν...» καί «Ε φροσ νης πρ ξενος...». Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το α χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Ι ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί το Σταυρο «Τ ν το Κυρίου ζωηφ ρον σήµερον...». Τ Κοντάκιον το Σταυρο «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...» ξα, Καί ν ν τ Κάθισµα «Ο Σταυρ ς σου Κ ριε...». Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Ι Αναστάσιµον «Τι εριάδος θάλασσα...» καί τ το Σταυρο «Σταυρ ς φ λαξ...». Αναστάσιµα Στιχηρά το α χου 4 καί το Σταυρο Προσ µοια «Εν φωνα ς λαλάξω- µεν...» ε ς 4.

3 336 ξα: Καί ν ν: οξολογία: AYΓOYΣTOΣ Τ Ι Εωθιν ν «Μετά τήν ε ς Αδου κάθοδον...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Το λίθου σφραγισθέντος...», «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. Κοντάκιον: «Επί το ρους µετεµορθώθης...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς Ι Επιστολ ν «Ο Θε ς µ ς το ς Αποστ λους...» (Α Κορ. δ 9-16). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Ι Ματθαίου «Ανθρωπ ς τις προσ λθε...» (Ματθ. ιζ 14-23). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΙΑ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ΙΑ Ε δοµάδος Ματθαίου. Τ σπέρας: Ψάλλεται Εσπεριν ς τ ς 2ας Α γο στου καί µετά τ ν «Ν ν πολ εις...» ψάλλεται Μέγας Παρακλητικ ς Κανών πρ ς τήν Θεοτ κον κατά τήν κ λουθον τυπικήν διάταξιν: O Μέγας Παρακλητικ ς Κανών. Μετά τ «Ν ν πολ εις...», Προεστώς ναγινώσκει τ ν Ψαλµ ν «Κ ριε ε σάκουσον τ ς προσευχ ς µου...» καί ε τα ψάλλεται π τ ν Χορ ν τ «Θε ς Κ ριος...» τετράκις. Αµέσως «Τ Θεοτ κ ω κτεν ς ν ν προσδράµωµεν...», ξα τ Απολυτίκιον το Αγίου το Ναο, Καί ν ν

4 AYΓOYΣTOΣ 337 «Ο σιωπήσωµέν ποτε Θεοτ κε...» καί Ν Ψαλµ ς χ µα. Ε τα ψάλλεται Κανών τ ς Μεγάλης Παρακλήσεως νευ τ ν Ε ρµ ν, µετά το στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε σ σον µ ς», ε ς δ τροπάρια ν κάστ η Ωδ. Απ γ Ωδ ς ψάλλεται τ «ιάσωσον π κινδ νων...» καί «Επί λεψον ν ε µενεί α...». Ο Ιερε ς «Ελέησον µ ς Θε ς...», «Ετι δε µεθα πέρ τ ν ε σε- ν...», «Ετι δε µεθα πέρ το Πατρ ς...», «Ετι δε µεθα πέρ λέους, ζω- ς...», «Οτι λεήµων...». Ε τα τ «Πρεσ εία θερµή...» καί ρχεται Χορ ς τ ς δ Ωδ ς. Μετά τήν στ Ωδήν τ «ιάσωσον π κινδ νων...» καί τ «Επί λεψον ν ε µενεί α...» καί πάλιν Ιερε ς «Ελέησον µ ς Θε ς...» κλπ. ς νωτέρω. Ακολουθε τ Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...» καί ε θ ς ο Χοροί τ Προκείµενον «Μνησθήσοµαι το ν µατ ς σου...» καί τ Ε αγγέλιον. «ξα σοι, Κ ριε, δ ξα σοι», ξα «Πάτερ, Λ γε, Πνε - µα...», Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», στίχος «Ελέησ ν µε Θε ς...» καί τά: «Μή καταπιστε σ ης µε...», «Ο δείς προστρέχων πί σοί...», «Μετα- ολή τ ν θλι οµένων...». Ο Ιερε ς «Σ σον Θε ς τ ν λα ν σου...», ο Χοροί τ «Κ ριε λέησον» ι, Ιερε ς «Ελέει καί ο κτιρµο ς...» καί ψάλλεται ζ, η, καί θ Ωδή το Καν νος. Μετά τήν θ Ωδήν πισυνάπτονται καί τά Μεγαλυνάρια «Αξι ν στιν ς ληθ ς...». Ψαλλοµένων τ ν Μεγαλυναρίων Ιερε ς θυµι τήν ε κ να τ ς Θεοτ κου ς καί τάς λλας ε κ νας καί τ ν λα ν. Μετά τ «Π σαι τ ν Αγγέλων α στρατιαί...» τ Τρισάγιον καί κολο θως τ Απολυτίκιον το Αγίου τ ς µέρας. ξα, Καί ν ν τ ντίστοιχον Θεοτοκίον. Ο Ιερε ς α θις «Ελέησον µ ς Θε ς...» κλπ. «Ετι δε µεθα πέρ το διαφυλαχθ ναι...», «Επάκουσον µ ν Θε ς...», «Σοφία Ο Ων ε λογητ ς...» καί ποιε τήν π λυσιν. Πρ το «ι ε χ ν...» ψάλλονται τά 4 Εξαποστειλάρια «Απ στολοι κ περάτων...». Σηµείωσις: Ο Μέγας καί Μικρ ς Παρακλητικ ς Κανών ψάλλονται ναλλάξ καθ κάστην σπέραν κτ ς Σα άτου καί τ ς παραµον ς τ ς ορτ ς τ ς Μετα- µορφώσεως το Σωτ ρος, ως καί τ ς 13ης το µην ς ς κολο θως: Ο Μέγας: ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ΤΡΙΤΗΝ, ΠΕΜΠΤΗΝ. Ο Μικρ ς: ΕΥΤΕΡΑΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ.

5 338 AYΓOYΣTOΣ 2. ΕΥΤΕΡΑ. Η Ανακοµιδή τ ν λειψάνων το Αγίου Πρωτοµάρτυρος καί Αρχιδιακ νου Στεφάνου, τ ς σίας µητρ ς µ ν Φωτειν ς τ ς Θαυ- µατουργο ( Αγίας Φωτο ς) τ ς Κυπρίας. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Χοροί Ισραήλ...». Κοντάκιον «Επί το ρους µετεµορφώθης...». Κοινωνικ ν «Ε ς π σαν τήν γ ν...». Η κολουθία τ ς Οσίας Φωτειν ς ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις. Η Μικρά Παράκλησις ψάλλεται κατά τήν διάταξιν τ ς χθές. Ε αγγέλιον «Αναστάσα Μαριάµ...». 3. ΤΡΙΤΗ. αλµάτου, Φα στου, Ισαακίου, Θεοκλήτου Οσίων, Σαλώµης Μυροφ ρου, Θεοδώρας τ ς κ Θεσσαλονίκης. Τ σπέρας ψάλλεται Μέγας Παρακλητικ ς Κανών. 4. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τ ν ν Εφέσ ω Επτά Παίδων. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις, Απολυτίκιον «Χριστο τήν Μεταµ ρφωσιν...». 5. ΠΕΜΠΤΗ. Προε ρτια τ ς Μεταµορφώσεως το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο. Ε σιγνίου µάρτυρος, Ε γενίου το Α τωλο, Ν ννας µητρ ς το Αγίου Γρηγορίου το Θεολ γου. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κοντάκιον «Εν τ θεί α σή- µερον...» (ζήτει µετά τήν Στ Ωδήν το Καν νος). Aπ στολος Προε ρτιος (Α Πέτρου α 1-10). Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Πέµπτης ΙΑ Ε δοµάδος Ματθαίου κδ 13-28). Κοινωνικ ν τ ς µέρας «Ε ς π σαν τήν γ ν...». 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

6 AYΓOYΣTOΣ 339 (Τυπικ ν 6ης Α γο στου 1, 2, 3). Κατάλυσις χθ ος. Πανηγυρίζει Μητροπολιτικ ς Να ς Σωτ ρος Λάρνακος. Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Πέµπτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Χριστο τήν µεταµ ρφωσιν...». «Εν τ θεί α σήµερον...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς. Εσπέρια: Τά Στιχηρά Ιδι µελα τ ς ορτ ς «Πρ το Σταυρο σου...» ε ς 6. ξα, Καί ν ν: Τ Ιδι µελον τ ς Εορτ ς «Προτυπ ν τήν - νάστασιν...» Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: Απολυτίκιον: «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Θε ς ντιλήπτωρ µου ε...» καί τά Αναγνώσµατα τ ς ορτ ς. Τά 3 Ιδι µελα τ ς ορτ ς «Ο πάλαι τ Μωσε...». Τ Ιδι µελον τ ς ορτ ς «Πέτρ ω καί Ιωάνν η...». Τ ς ορτ ς «Μετεµορφώθης...» κ τρίτου. «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς ν δ ξ η νώπιον τ ν Αγίων α το Μαθητ ν καί Αποστ λων, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς - µ ν...». ( Η Απ λυσις α τη λέγεται καθ κάστην µέχρι τ ς Αποδ σεως τ ς Εορτ ς).

7 340 AYΓOYΣTOΣ Τ Παρασκευ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή τ ς ορτ ς, τ Τρισάγιον, τ Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης...» καί Απ λυσις. Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: Ε αγγέλιον το Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάριον: Α νοι: ξα, Καί ν ν: οξολογία: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» ς ν τ Εσπεριν. Τά τ ς ορτ ς, δίς καστον. Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου «Εκ νε τητ ς µου...». «Θα ώρ καί Ερµών ν τ ν µατί σου γαλλιάσονται». Τ ς ορτ ς «Παραλαµ άνει Ιησο ς...» (Λουκ. θ 28-36). (χ µα). ξα «Τα ς τ ν Αποστ λων...», Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς... Ο φωτί σου πασαν...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν). Ο δ ο τ ς Εορτ ς νευ στίχων. Κάθισµα τ ς ορτ ς «Επί τ ρος...». Κοντάκιον καί Ο κος τ ς ορτ ς καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων τ ς Εορτ ς καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ τ ς ορτ ς «Φ ς ναλλοίωτον...» τρίς. Τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς ορτ ς «Πρ το τιµίου...» ε ς 4. Τ ς ορτ ς «Παρέλα εν Χριστ ς...». Μεγάλη «Μετεµορφώθης...» Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς ς κολο θως:

8 AYΓOYΣTOΣ Αντίφωνον Α. ñ Μέγας Κ ριος καί α νετ ς σφ δρα ν π λει το Θεο µ ν. ñ Ετοιµάζων ρη ν τ σχ ϊ α το. ñ Ο να αλλ µενος φ ς ς µάτιον. ñ Τά ρη γαλλιάσονται π προσώπου Κυρίου ñ ξα, Καί ν ν. 341 «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Αντίφωνον Β. ñ Ο θεµέλιοι α το ν το ς ρεσι το ς γίοις. ñ Αγαπ Κ ριος τάς π λας Σιών, πέρ πάντα τά σκηνώµατα Ιακώ. ñ εδοξασµένα λαλήθη περί σο π λις το Θεο. ñ Μήτηρ Σιών, ρε νθρωπος καί νθρωπος γεννήθη ν α τ. «Σ σον µ ς, Y έ Θεο, ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς, ψάλλοντάς Σοι Aλληλο ϊα» ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...». Αντίφωνον Γ. ñ Τά λέη σου, Κ ριε, ε ς τ ν α να σοµαι. ñ Εξοµολογήσονται ο ο ρανοί τά θαυµάσιά σου, Κ ριε. ñ Μακάριος λα ς γινώσκων λαλαγµ ν. ñ Κ ριε ν τ φωτ το προσώπου σου πορε σονται, καί ν τ ν µατί σου γαλλιάσονται λην τήν µέραν. «Mετεµορφώθης ν τ ρει...».

9 342 AYΓOYΣTOΣ Ε σοδικ ν: Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Οτι παρά σοί πηγή ζω ς, Κ ριε, ν τ φωτί σου ψ µεθα φ ς Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς, ψάλλοντάς σοι Αλληλο ϊα». «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». «Επί το ρους...». Τρισάγιον. Τ ς ορτ ς «Σπουδάσατε ε αίαν µ ν τήν κλ σιν...» (Β Πέτρου α 10-19). Τ ς ορτ ς «Παραλαµ άνει Ιησο ς...» (Ματθ. ιζ 1-9). «Ν ν τά νήκουστα κο σθη...» (ζήτει ε ς τήν Ζ Ωδήν το Καν νος). Κοινωνικ ν: «Εν τ φωτί τ ς δ ξης το προσώπου σου, Κ ριε, πορευσ µεθα ε ς τ ν α να. Αλληλο ϊα». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς»: «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». Μετά τήν Οπισθάµ ωνον Ε χήν ψάλλεται τ Απολυτίκιον τ ς Εορτ ς καί ναγινώσκεται π το Ιερέως ε χή ε ς τήν µετάληψιν σταφυλ ς. Α σταφυλαί προτίθενται κάτωθεν τ ς ε κ νος το εσπ του Χριστο, που καί ναγινώσκεται Ε χή Ε ς µετάληψιν σταφυλ ς τ ς Ç Α γο στου. «Το Κυρίου δεηθ µεν». «Ε λ γησον, Κ ριε, τ ν καρπ ν το τον τ ς µπέλου τ ν νέον, ν διά τ ς το έρος ε κρασίας, καί τ ν σταγ νων τ ς ροχ ς, καί τ ς τ ν καιρ ν γαλήνης ε ς τα την τήν ριµωτάτην στάσιν λθε ν η δ κησας, να ν µ ν το ς ξ α το το γεννήµατος τ ς µπέλου µεταλαµ άνουσιν, ε ς ε φροσ νην, καί το ς προσενέγκασι δ ρον, ε ς ξιλασµ ν µαρτι ν, διά το ερο καί γίου Σώµατος καί Α µατος το Χριστο σου µεθ ο ε λογητ ς ε σ ν τ παναγί ω καί γαθ, καί ζωοποι σου Πνε µατι, ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων. Αµήν.»

10 AYΓOYΣTOΣ «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Ως ν τ Εσπεριν. 343 Τ σπέρας: Ψάλλεται Εσπεριν ς τ ς 7ης Α γο στου. Μετά τήν Ε σοδον ψάλλοµεν Προκείµενον «Ο Θε ς µ ν ν τ ο ραν καί ν τ γ...». Μετά τ «Ν ν πολ εις...» Μικρά Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». 7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ µετά τήν ορτήν. οµετίου το Πέρσου σιοµάρτυρος, Μικάλλου σίου το ν Ακανθο τ ς Κ πρου. Α Ακολουθίαι τ ν Αγίων οµετίου καί Μικάλλου ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Α γο στου 5, 6). Τ Σα άτ ω πρω : Ε ς το ς Α νους τά 3 Εσπέρια (9 η Α γ.) «Τ ς παναγίας νδ ξου...» ε ς 4. ξα, Καί ν ν «Ο φωτί σου πασαν...». «Σοί δ ξα πρέπει...» καί µετά τά Πληρωτικά τά Απ στιχα τ ς σήµερον «Εν ρει τ Θα- ώρ...» (9 η Α γ.). «Αγαθ ν τ ξοµολογε σθαι...». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης...». Ε ς τήν Λειτουργίαν: τά Αντίφωνα τ ς ορτ ς, «Σ σον µ ς... ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς...». Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσωµεν... ν τ ρει τ Θα ώρ...». Απ στολος τ ς µέρας (Σα άτ ω ΙΑ Ε δ. Επιστολ ν «Αδελφοί χάρις µ ν...» (Κορ. Α 3-9) Ε αγγέλιον µεθέορτον (7ης Α γο στου) «Παραλαµ άνει Ιησο ς...» (Μάρκ θ 2-9). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αξι ν στιν...», Κοινωνικ ν «Μακάριοι ο ς ξελέξω...». «Ε δοµεν τ φ ς...» καί π λυσις «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ...». 8. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κυριακή µετά τήν ορτήν τ ς Μεταµορφώσεως). Α µιλιανο Επισκ που Κυζίκου, Μ ρωνος Επισκ που Κρήτης. Ηχος. Εωθιν ν ΙΑ. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Α γο στου 7, 8, 9).

11 344 Απολυτίκιον: Κοντάκιον: AYΓOYΣTOΣ Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». «Επί το ρους µετεµορφώθης...». (µικρά) «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ...». Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το χου 6, Μεθέορτα «Σήµερον πέδειξας...» (8ης Α γ.) ε ς 4. «ε τε να µεν...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ ς Εορτ ς). Τ α Θοτοκίον το χου «Παρ λθεν σκιά το ν µου...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Μεθέορτον «Τήν σήν το µονογενο ς...» ( Απ στιχα 8ης Α γο στου). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Οτε κατ λθες...», ξα, Καί ν ν «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς ν δ ξ η νώπιον τ ν Αγίων α το Μαθητ ν καί Αποστ λων καί ναστάς κ νεκρ ν, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς µ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» τ Αναστάσιµον «Οτε κατ λθες...». ξα τ α τ. Καί ν ν «Μετεµορφώθης ν τ ρει...».

12 AYΓOYΣTOΣ 345 Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά Μεθέορτα (8ης Α γο στου) «Τήν τ ν ροτ ν ναλλαγήν...» καί «Εν τ ρει τ Θα ώρ...». Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το χου καί πασα τάξις το Εωθινο (ΙΑ ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί α τ ς Εορτ ς. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Τ Μεθέορτον Κάθισµα «Τ ς θείας δ ξης σου...» παξ (8 η Α γο στου). Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ ΙΑ Αναστάσιµον «Μετά τήν θείαν γερσιν...» καί τ µεθέορτον «Πρ το Σταυρο σου Κ ριε...» (8 η Α γο στου). Αναστάσιµα Στιχηρά το χου 4 καί Μεθέορτα (8 η Α γο στου) «Ελαµψας Χριστέ...» ε ς 4. Τ ΙΑ Εωθιν ν «Φανερ ν αυτ ν...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Απολυτίκιον Ε σ δου: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Τρισάγιον. Απ στολος: Ε αγγέλιον: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς. «Μετεµορφώθης...» «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Οτε κατ λθες...», «Μετεµορφώθης...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Επί το ρους...». Κυριακ ς ΙΑ Επιστολ ν «Η σφραγίς τ ς µ ς ποστολ ς...» (Κορ. θ 2-12). Κυριακ ς ΙΑ Ματθαίου «Ωµοιώθη ασιλεία τ ν ο ραν ν νθρώπ ω...» (Ματθ. ιη 23-35).

13 346 AYΓOYΣTOΣ Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Ως ν τ Εσπεριν. Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΙΒ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ΙΒ Ε δοµάδος Ματθαίου. Τ σπέρας: Μεγάλη Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...». 9. ΕΥΤΕΡΑ. Ματθία Αποστ λου, Αντωνίου Μάρτυρος. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...». 10. ΤΡΙΤΗ. Λαυρεντίου Αρχιδιακ νου, Ξ στου Πάπα Ρώµης καί Ιππολ του τ ν µαρτ ρων. Τ σπέρας: Μεγάλη Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...». 11. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ε πλου διακ νου. Ανάµνησις το περφυο ς θα µατος κατά τ ν Αγαρην ν Το ρκων το ν Αγίοις Πατρ ς µ ν Σπυρίδωνος το θαυµατουργο. Απολυτίκιον ορτ ς θα µατος γίου Σπυρίδωνος. Ηχος δ. Ως τ ν ρθοδ ξων πέρµαχον, καί πάντων τ ν πίστων ντίπαλον, παµµακάριστε Σπυρίδων µνο µέν σε, καί δυσωπο µέν σε φυλάττειν τήν π λιν σου, πάσης ρµ ς αρ άρων µέτοχον. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...».

14 AYΓOYΣTOΣ ΠΕΜΠΤΗ. Φωτίου καί Ανικήτου Μαρτ ρων. Η κολουθία τ ν Αγίων Φωτίου καί Ανικήτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Τ σπέρας: Ψάλλεται Εσπεριν ς τ ς Εορτ ς τ ς Μεταµορφώσεως πί τ ποδ σει τ ς ροτ ς ς ν τ κυριων µ ω µέρ α, ξαιρουµένων τ ν Αναγνωσµάτων καί τ ς Λιτ ς. Μετά τ «Ν ν πολ εις...» ψάλλεται Μεγάλη Παράκλησις. Απολυτίκιον τ ς ορτ ς «Μετεµορφώθης ν τ ρει...» (τρίς). 13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Απ δοσις τ ς Εορτ ς τ ς Μεταµορφώσεως. Μαξίµου Οµολογητο, Ε ρήνης τ ς ασιλίσσης τ ς µετέπειτα Ξένης µοναχ ς. Η Ακολουθία ψάλλεται ς ν τ κυριων µ ω µέρ α τ ς Εορτ ς, πλήν τ ν Αναγνωσµάτων το Εσπερινο καί τ ς Λιτ ς, το Πολυελέου καί το Ε αγγελίου το Ορθρου. Ε αγγέλιον καί Απ στολος ε ς τήν Λειτουργίαν: τά τ ς µέρας (13ης Α γο στου) (Παρασκευή ΙΒ Κορ. Β, Επιστολ ν καί Παρασκευή ΙΒ Ε δ. Ματθαίου). Τ σπέρας: Ο Προε ρτιος Εσπεριν ς τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου καί τελευταία Παράκλησις (Μικρά Παράκλησις). Απολυτίκιον προε ρτιον «Λαοί προσκιρτήσατε...». 14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προε ρτια τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου. Μιχαίου Προφήτου, Μαρκέλλου Επισκ που Απαµείας Ιεροµάρτυρος. Τ Σα άτ ω πρω : Ο Ορθρος καί Θεία Λειτουργία ς ν τ Μηναί ω. Κοντάκιον προε ρτιον «Τ νδ ξ ω µνήµ η σου...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Σά ατον ΙΒ Ε δ. Επιστολ ν καί Σά ατον ΙΒ Ε δ. Ματθαίου). 15. ΚΥΡΙΑΚΗ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Ηχος γ.

15 348 AYΓOYΣTOΣ Πανηγυρίζουσιν α Ιεραί Μοναί Χρυσορροϊατίσσης, Τροοδιτίσσης Τρικουκιωτίσσης καί Αγίου Νεοφ του. (Τ.Μ.Ε. 15 Α γο στου 4, 5, 6) Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Λαοί προσκιρτήσατε...». «Τ νδ ξ ω µνήµ η σου...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα, Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το γ χου 4 καί τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς Εορτ ς «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 6. Τ ς ορτ ς «Θεαρχί ω νε µατι...» ( κτάηχον δίχορον). «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα τ ς ορτ ς. Τά Αναστάσιµα. Τ ς ορτ ς «Οτε ξεδήµησας...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...» καί τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...» (δίς). «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». Τ Σα άτ ω πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το γ χου, Λιτή τ ς Εορτ ς καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Απολυτίκιον τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν.

16 AYΓOYΣTOΣ 349 Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά τ ς - ορτ ς. Ε ς τήν γ Στιχολογίαν τ τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει σου...» (δίς). Ε λογητάρια δέν ψάλλονται. Μετά τήν κφώνησιν «Οτι η λ γηται...» Υπακοή καί ο Ανα αθµοί το γ χου καί τ Προκείµενον τ ς ορτ ς «Μνησθήσοµαι το ν µατ ς σου ν πάσ η γενε καί γενε». Ε αγγέλιον το Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: ( Απ τ ς Ωραίας Π λης) «Αναστ σα Μαριάµ...» (Λουκ. α ). (Χ µα). ξα «Τα ς τ ς Θεοτ κου...» Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς... Οτε µετάστασις...». Ο Αναστάσιµος καί ο δ ο τ ς ορτ ς «Πεποικιλµένη τ θεί α δ ξ η...» καί «Ανοίξω τ στ µα µου...» µετά στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε...». Τ Αναστάσιµον Κοντάκιον καί Ο κος καί Υπακοή τ ς ορτ ς «Μακαρίζοµέν σε...». Κοντάκιον καί Ο κος τ ς ορτ ς. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Πεποικιλµένη τ θεί α δ ξ η...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων µετά τ ν Μεγαλυναρίων ε ς τ ν α καν να: «Α γενεαί π σαι, µακαρίζοµέν σε...», ε ς δέ τ ν : «Αγγελοι τήν κοίµησιν τ ς Παρθένου...» καί Κατα ασία «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται τ ς φ σεως ο ροι...». Τ Α Αναστάσιµον «Το ς Μαθητα ς συνέλθωµεν...» καί τ τ ς ορτ ς «Απ στολοι κ περάτων...» (δίς). Αναστάσιµα Στιχηρά γ χου 4 καί τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς ορτ ς «Τ νδ ξ ω κοιµήσει σου...» ε ς 4. «Τ θανάτ ω σου Κοιµήσει...». «Υπερευλογηµένη...».

17 350 οξολογία: AYΓOYΣTOΣ Μεγάλη «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς ς κολο θως: Αντίφωνον Α. ñ Αλαλάξατε τ Κυρί ω π σα γ. ñ Εξοµολογε σθε α τ, α νε τε τ νοµα α το. ñ Εν π λει Κυρίου τ ν δυνάµεων, ν π λει το Θεο µ ν. ñ Εγενήθη ν ε ρήν η τ πος α το καί τ κατοικητήριον α το ν Σιών ñ ξα, Καί ν ν. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Αντίφωνον Β ñ Αγαπ Κ ριος τάς π λας Σιών, πέρ πάντα τά σκηνώµατα Ιακώ. ñ εδοξασµένα λαλήθη περί σο π λις το Θεο. ñ Ο Θε ς θεµελίωσεν α τήν ε ς τ ν α να. ñ Ηγίασε τ σκήνωµα α το Υψιστος. «Σ σον µ ς... ναστάς κ νεκρ ν...». ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...». Αντίφωνον Γ. ñ Ετοίµη καρδία µου Θε ς, τοίµη καρδία µου. ñ Τί νταποδώσω τ Κυρί ω περί πάντων, ν νταπέδωκέ µοι; ñ Ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι καί τ νοµα Κυρίου πικαλέσοµαι. «Εν τ γεννήσει τήν παρθενίαν...».

18 AYΓOYΣTOΣ 351 Ε σοδικ ν: «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς κ νεκρ ν...». «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...» καί τ ς Εορτ ς «Εν τ γεννήσει...». Κοντάκιον: «Τήν ν πρεσ είαις...». Τρισάγιον. Απ στολος: Τ ς ορτ ς «Το το φρονείσθω...» (Φιλιπ. 5-11). Ε αγγέλιον: Τ ς ορτ ς «Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην τινά...» (Λουκ. ι καί ια 27-28). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται τ ς φ σεως ο ροι...». Κοινωνικ ν: «Ποτήριον σωτηρίου...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». 16. ΕΥΤΕΡΑ. Η ξ Εδέσσης νακοµιδή τ ς χειροποιήτου Ε κ νος το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο, τοι το Αγίου Μανδηλίου. ιοµήδους, Σταµατίου, Αλκι ιάδου µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 15ης Α γο στου 7, 8, 9). Τ Κυριακ σπέρας: Τά 3 Στιχηρά «Ποίοις ο γηγενε ς...» καί τά 3 τ ς ορτ ς «Ποίοις ο ε τελε ς χείλεσι...» (ζήτει ν τ Μικρ Εσπεριν τ ς 15ης Α γο στου). ξα, Καί ν ν: «ε τε τήν παγκ σµιον Κοίµησιν...». Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας. Απ στιχα 16ης Α γο στου «µος τ ν µαθητ ν...». ξα, Καί ν ν: «Οτε πρ ς τ ν κ σο...». «Τήν χραντον Ε κ να σου...», ξα, Καί ν ν «Εν τ γεννήσει...». Εν τ Ορθρ ω: Κατά τήν ν τ Μηναί ω διάταξιν. Κατα ασίαι: «Πεποικιλ- µένη τ θεί α δ ξ η...». Η Τιµιωτέρα: Καί Κατα ασία «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται...». Εξαποστειλάρια τά το Μηναίου. Α νοι: Τά 3 Προσ µοια το Εσπερινο «Ποίοις ο γηγενε ς...» ε ς 4. ξα, Καί ν ν «Η τ ν ο ραν ν ψηλοτέρα...» (Λιτή 15ης Α γο στου). οξολογία Μεγάλη καί τ «Τήν χραντον ε κ να σου...».

19 352 AYΓOYΣTOΣ Εν τ Θεί α Λειτουργί α: Μετά τήν Ε σοδον «Τήν χραντον ε κ να σου...», «Εν τ γεννήσει...» καί τ το Ναο. Κοντάκιον: «Τήν ν πρεσ είαις...». Απ στολος τ ς µέρας (ζήτει Σά ατον πρ τ ν Φώτων Α Τιµ. γ 13 - δ 5). Ε αγγέλιον τ ς µέρας «Εγένετο ν τ συµπληρο σθαι...» (Ματθ. ιζ 14-23). Ε ς τ «Εξαιρέτως» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...» καί Απ λυσις. 17. ΤΡΙΤΗ. Μ ρωνος, Στράτωνος, Φιλίππου µαρτ ρων. 18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Φλώρου, Λα ρου, Λέοντος Μαρτ ρων. 19. ΠΕΜΠΤΗ. Ανδρέου το Στρατηλάτου καί τ ν σ ν α τ 2593 µαρτ ρων. 20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Σαµουήλ Προφήτου, Σε ήρου Μαρτ ρων, Ρηγίνου καί Ορέστου Μεγαλοµαρτ ρων. Λουκίου ουλευτο µάρτυρος. Α κολουθίαι τ ν Αγίων Ρηγίνου καί Ορέστου καί το Αγίου Λουκίου ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 21. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Θαδδαίου Αποστ λου, Βάσσης καί τ ν 3 τέκνων α τ ς Μαρτ ρων. 22. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μετά τήν Εορτήν τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου. Αγαθονίκου καί τ ν σ ν α τ. Ανθο σης καί Αθανασίου Επισκ που. Ηχος δ. Εωθιν ν Β. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 16ης Α γο στου 13, 14, 15). Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Εν τ γεννήσει...». «Τήν ν πρεσ είαις...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...».

20 AYΓOYΣTOΣ 353 Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα δ χου 6 καί Μεθέορτα Προσ - µοια «Οτε δι µ ς...» 4 (ζήτει ε ς τ ν Εσπεριν ν τ ς 20 ς Α γο στου). «Η τ ν ο ραν ν ψηλοτέρα...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ ς Εορτ ς) Τ α Θεοτοκίον το δ χου «Ο διά σέ Θεοπάτωρ...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Τ ς Εορτ ς «Ασατε λαοί...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ ς ορτ ς). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το δ χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Εν τ γεννήσει...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...». Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα το δ χου καί ντί Θεοτοκίων τά Μεθέορτα «Πλατυτέρα ο ραν ν...» καί «Αποστ λων χορ ς...» (ζήτει τ 22 α Α γ.). Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το δ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Β ) Ε αγγελίου.

21 354 Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: AYΓOYΣTOΣ Ο Αναστάσιµος καί τ ς ορτ ς (15ης Α γ.) «Παρθένοι νεάνιδες...». Τ Κάθισµα «Εν χερσί το δι µ ς...» (κάθισµα 17ης Α γ.). Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Πεποικιλµένη τ θεί α δ ξ η...». Καί Κατα ασία «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται τ ς φ σεως ο ροι...». Τ Β Αναστάσιµον «Τ ν λίθον θεωρήσασαι...» καί τ τ ς ορτ ς «Απ στολοι κ περάτων...» ( παξ). Τά Αναστάσιµα Στιχηρά το δ χου 4 καί Μεθέορτα «Γ µέν τ σ ταφ...» ε ς 4 (22 α Α γ.). Τ Β Εωθιν ν «Μετά µ ρων...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Απολυτίκιον Ε σ δου: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Τρισάγιον. Ε ς τ «Εξαιρέτως»: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς. Ε ς τ ντίφωνον «Ο ναστάς...». «Εν τ γεννήσει...». «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Τ φαιδρ ν τ ς ναστάσεως...», «Εν τ γεννήσει...», το Αποστ λου Βαρνά α καί τ το Ναο. «Τήν ν πρεσ είαις...». Κυριακ ς ΙΓ Επιστολ ν «Αδελφοί γρηγορε τε, στήκετε...» (Α Κορ. ιστ 13-24). Κυριακ ς ΙΓ Ματθαίου «Ε πεν Κ ριος τήν παρα ολήν... νθρωπ ς τις...» (Ματθ. κα 33-42). «Αξι ν στιν...».

22 AYΓOYΣTOΣ 355 Κοινωνικ ν: «Α νε τε τ ν Κ ριον...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς Ι Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ι Ε δοµάδος Ματθαίου. 23. ΕΥΤΕΡΑ. Απ δοσις τ ς ορτ ς τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου. Ε ρηναίου Επισκ που Λουγδο νου, Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπ λεως. Η κολουθία ψάλλεται ς ν τ κυριων µ ω µέρα τ ς ορτ ς, ξαιρουµένων τ ν Αναγνωσµάτων, τ ς Λιτ ς καί το Ε αγγελίου το Ορθρου καθώς καί το Μηνολογίου, ντί το ποίου λέγεται τ Μηνολ γιον τ ς µέρας (23ης Α γο στου). Ε ς τήν Λειτουργίαν Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς ορτ ς. Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται...». Κοινωνικ ν «Ποτήριον σωτηρίου...». «Ε δοµεν τ φ ς...». Απ λυσις. Σηµείωσις: Εφεξ ς µέχρι καί τ ς 21ης Σεπτεµ ρίου ψάλλονται Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...» καί Κοντάκιον µέχρι καί τ ς 12ης Σεπτεµ ρίου «Ιωακείµ καί Αννα...», ξαιρουµένων τ ς 31ης Α γο στου, τ ς 1ης Σεπτεµ ρίου καί τ ς 7ης Σεπτεµ ρίου καθ ς ψάλλεται τ Κοντάκιον τ ς µέρας. 24. ΤΡΙΤΗ. Ε τυχο ς Ιεροµάρτυρος, Κοσµ το Α τωλο νεοµάρτυρος. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων ιονυσίου Α γίνης. Τήν Ακολουθίαν το Αγίου Κοσµ ζήτει ε ς νεοεκδοθέντα Μηνα α, µετά την 31ην Α γο στου. 25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τίτου Αποστ λου. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Βαρθολοµαίου Αποστ λου. Κωνσταντίας σίας τ ς ν Πάφ ω. Πλήρης κολουθία τ ς Αγίας Κωνσταντίας ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α.

23 356 AYΓOYΣTOΣ 26. ΠΕΜΠΤΗ. Αδριανο καί Ναταλίας Μαρτ ρων. 27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Χρυσοστ µου πισκ που Σµ ρνης εροµάρτυρος (1922), Ποιµένος σίου, Λι ερίου Πάπα Ρώµης, Φανουρίου νεοφανο ς Μάρτυρος. Η κολουθία το Αγίου Φανουρίου ε ρίσκεται ε ς τ τέλος το Μηναίου Α γο στου τ ς Αποστολικ ς ιακονίας. 28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μωϋσέως το Α θίοπος, Αννης Προφήτιδος τ ς ν τ να παρευρεθείσης κατά τήν Υπαπαντήν το Κυρίου. Αρκαδίου πισκ που Αρσιν ης. Η κολουθία το Αγίου Αρκαδίου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 29. ΚΥΡΙΑΚΗ. Μνήµη τ ς ποτοµ ς τ ς Τιµίας Κεφαλ ς το Αγίου Ιωάννου το Προδρ µου καί Βαπτιστο. Ηχος πλ. α. Εωθιν ν Γ. Κατάλυσις ο νου καί λαίου. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 29ης Α γο στου 2, 3, 4). Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι Μάρτυρες...». «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το πλ. α χου 4 καί το Προδρ µου Ιδι µελα «Γενεθλίων τελουµένων...» 6, δευτερο ντες τά 2 πρ τα. Το Προδρ µου «Γενεθλίων τελουµένων...».

24 AYΓOYΣTOΣ 357 Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα: Καί ν ν: Τ α Θεοτοκίον το πλ. α χου «Εν τ Ερυθρ θαλάσσ η...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα το Προδρ µου. Τά Αναστάσιµα. Το Προδρ µου «Πρ δροµε το Σωτ ρος...». Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Αν µφευτε παρθένε...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα το Προδρ µου «Μνήµη δικαίου...», Καί ν ν «Πάντα πέρ ννοιαν...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το πλ. α χου, Λιτή το Προδρ µου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον το Προδρ µου «Μνήµη δικαίου...». Καθίσµατα: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα το Προδρ µου «Μνήµη δικαίου...» Καί ν ν «Πάντα πέρ ννοιαν...». Α) Τ Αναστάσιµον «Τ ν Σταυρ ν το Κυρίου...», ξα το Προδρ µου «Τ ν µεσίτην συµφώνως...», Καί ν ν «Τ ξαίσιον θα µα...». Β) Τ Αναστάσιµον «Κ ριε, µετά τήν τριήµερ ν σου...», ξα το Προδρ µου «Τ ν κ µήτρας προφήτην...», Καί ν ν «Τήν ταχείαν σου σκέπην...». Γ) Το Προδρ µου «Εκ τ ς στείρας κλάµψας...», ξα, Καί ν ν «Παναγία Παρθένε...».

25 358 AYΓOYΣTOΣ Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το πλ. α χου καί - πασα τάξις το Εωθινο (Γ ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος, καί το Προδρ µου. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Τά ναστάσιµα Κοντάκιον καί Ο κος καί τ Κάθισµα το Προδρ µου «Ν ν πέφανεν µ ν...» µετά το Θεοτοκίου «Κατεπλάγησαν Αγνή...». Κοντάκιον καί Ο κος το Προδρ µου καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Γ Αναστάσιµον «Οτι Χριστ ς γήγερται...», τά 2 το Προδρ µου «Τ ν ν Προφήταις µείζονα...» καί «Ο σελγής Hρώδης...» µετά το Θεοτοκίου. Αναστάσιµα Στιχηρά το πλ. α χου 4 καί το Προδρ µου «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 4. Τά δ ο τελευτα α µετά στίχων «ίκαιος ς φο νιξ νθήσει...» καί «Ε φρανθήσεται δίκαιος ν Κυρί ω...». Το Προδρ µου «Πάλιν Ηρωδιάς µαίνεται...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Τρισάγιον. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», «Μνήµη δικαίου...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ιωακείµ καί Αννα...». Το Προδρ µου «Ως πλήρου Ιωάννης τ ν δρ µον...» (Πράξ. ιγ 25-32). Το Προδρ µου «Ηκουσεν Hρώδης ασιλε ς...» (Μάρκ. στ 14-30).

26 AYΓOYΣTOΣ 359 Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΙΕ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ΙΕ Ε δοµάδος Ματθαίου. 30. ΕΥΤΕΡΑ. Αλεξάνδρου, Πα λου καί Ιωάννου Πατριαρχ ν Κωνσταντινουπ λεως, Φιλωνίδου πισκ που Κουρίου εροµάρτυρος. Βρυαίννης Οσίας. 31. ΤΡΙΤΗ. Η κατάθεσις τ ς Τιµίας Ζώνης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. Η Ακολουθία ψάλλεται κατά τήν ν τ Μηναί ω τάξιν. Κατα ασίαι: «Σταυρ ν χαράξας...». Κοντάκιον: «Τήν θεοδ χον γαστέρα σου Θεοτ κε...». Απ στολος: Τ ς Θεοτ κου «Ε χεν πρώτη σκηνή...» ( Ε ρ. θ 1-7). Ε αγγέλιον: Τ ς Θεοτ κου «Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην τινά...» (Λουκ. ι ια 27-28). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Ποτήριον σωτηρίου...».

MHN AY OY TO. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου.

MHN AY OY TO. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου. MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα316 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΕΥΤΕΡΑ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). MHN MA O EXøN HMEPA 3 1 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOY IO. EXøN HMEPA 3 1. 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου.

MHN IOY IO. EXøN HMEPA 3 1. 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου. MHN IOY IO EXøN HMEPA 3 1 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου. Η Ακολουθία το Αγίου Κωνσταντίνου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Η κολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω. Καί

Διαβάστε περισσότερα

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου MHN OKTøBPIO EXøN HMEPA 3 1 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου Κουκουζέλους σίου. Μνήµην πιτελο µεν τ ς γίας Σκέπης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. 2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κυπριανο Ιεροµάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν.

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY ΠPOΓPAMMA EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY (22) 25-31 IANOYAPIOY 2011 H A.M. Aρχιεπίσκοπος Πράγας καί πάσης Tσεχίας καί Σλο ακίας

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ 1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ 7:00-8:30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 3/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ, ΣΟΦΟΝΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 4/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΙριακονΙα μιαν CWδμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

εχων δμερας ΙριακονΙα μιαν CWδμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 c t a -' / a -' / εχων δμερας ΙριακονΙα μιαν CWδμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 1. Δευτέρα. 'Η πρόοδος τοϋ τιμίου Σταυροϋ, ή τοι ή έξοδος αυτοϋ έκ τοϋ παλατίου είς τήν Π όλιν τών άγιων έπτά παίδων

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ (ΜΕΡΟΣ Α ) ÅÔÏÓ E ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία. Διδ. Εν. 7

ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία. Διδ. Εν. 7 ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία Διδ. Εν. 7 Γιατηνπορείατου προςτο «καθ ὁμοίωσιν», τηθέωση, οάνθρωποςέλαβε «εντολές», προκειμένουνα κάνεικαλήχρήση τηςελευθερίας βουλήσεως Στην πορεία του επέλεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α 12-02-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ νήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις ατρὸς ἡμῶν ελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα