MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1"

Transcript

1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου. Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι µάρτυρες...». «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Εσπέρια: Αναστάσιµα το α χου 6 καί το Σταυρο Προσ µοια «Ως κοιν ν φυλακτήριον...» 4. ξα: Το Σταυρο «Ονπερ πάλαι Μωϋσ ς...» (ζήτει το το ε ς τ Καί ν ν τ ν Εσπερίων). Καί ν ν: Τ α Θεοτοκίον το α χου «Τήν παγκ σµιον δ ξαν...». Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Απ στιχα: Τά Αναστάσιµα. ξα, Καί ν ν: Το Σταυρο «Η φωνή το Προφήτου σου...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον.

2 AYΓOYΣTOΣ 335 Τ Αναστάσιµον «Το λίθου σφραγισθέντος...», ξα Καί ν ν «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το α χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον, Απολυτίκιον «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...» καί π λυσις. Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» τ Αναστάσιµον «Το λίθου σφραγισθέντος...». ξα τ α τ, Καί ν ν «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά το Σταυρο «Η φ σις τ ν ροτ ν...» καί «Ε φροσ νης πρ ξενος...». Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το α χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Ι ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί το Σταυρο «Τ ν το Κυρίου ζωηφ ρον σήµερον...». Τ Κοντάκιον το Σταυρο «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...» ξα, Καί ν ν τ Κάθισµα «Ο Σταυρ ς σου Κ ριε...». Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Ι Αναστάσιµον «Τι εριάδος θάλασσα...» καί τ το Σταυρο «Σταυρ ς φ λαξ...». Αναστάσιµα Στιχηρά το α χου 4 καί το Σταυρο Προσ µοια «Εν φωνα ς λαλάξω- µεν...» ε ς 4.

3 336 ξα: Καί ν ν: οξολογία: AYΓOYΣTOΣ Τ Ι Εωθιν ν «Μετά τήν ε ς Αδου κάθοδον...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Το λίθου σφραγισθέντος...», «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. Κοντάκιον: «Επί το ρους µετεµορθώθης...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς Ι Επιστολ ν «Ο Θε ς µ ς το ς Αποστ λους...» (Α Κορ. δ 9-16). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Ι Ματθαίου «Ανθρωπ ς τις προσ λθε...» (Ματθ. ιζ 14-23). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΙΑ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ΙΑ Ε δοµάδος Ματθαίου. Τ σπέρας: Ψάλλεται Εσπεριν ς τ ς 2ας Α γο στου καί µετά τ ν «Ν ν πολ εις...» ψάλλεται Μέγας Παρακλητικ ς Κανών πρ ς τήν Θεοτ κον κατά τήν κ λουθον τυπικήν διάταξιν: O Μέγας Παρακλητικ ς Κανών. Μετά τ «Ν ν πολ εις...», Προεστώς ναγινώσκει τ ν Ψαλµ ν «Κ ριε ε σάκουσον τ ς προσευχ ς µου...» καί ε τα ψάλλεται π τ ν Χορ ν τ «Θε ς Κ ριος...» τετράκις. Αµέσως «Τ Θεοτ κ ω κτεν ς ν ν προσδράµωµεν...», ξα τ Απολυτίκιον το Αγίου το Ναο, Καί ν ν

4 AYΓOYΣTOΣ 337 «Ο σιωπήσωµέν ποτε Θεοτ κε...» καί Ν Ψαλµ ς χ µα. Ε τα ψάλλεται Κανών τ ς Μεγάλης Παρακλήσεως νευ τ ν Ε ρµ ν, µετά το στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε σ σον µ ς», ε ς δ τροπάρια ν κάστ η Ωδ. Απ γ Ωδ ς ψάλλεται τ «ιάσωσον π κινδ νων...» καί «Επί λεψον ν ε µενεί α...». Ο Ιερε ς «Ελέησον µ ς Θε ς...», «Ετι δε µεθα πέρ τ ν ε σε- ν...», «Ετι δε µεθα πέρ το Πατρ ς...», «Ετι δε µεθα πέρ λέους, ζω- ς...», «Οτι λεήµων...». Ε τα τ «Πρεσ εία θερµή...» καί ρχεται Χορ ς τ ς δ Ωδ ς. Μετά τήν στ Ωδήν τ «ιάσωσον π κινδ νων...» καί τ «Επί λεψον ν ε µενεί α...» καί πάλιν Ιερε ς «Ελέησον µ ς Θε ς...» κλπ. ς νωτέρω. Ακολουθε τ Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...» καί ε θ ς ο Χοροί τ Προκείµενον «Μνησθήσοµαι το ν µατ ς σου...» καί τ Ε αγγέλιον. «ξα σοι, Κ ριε, δ ξα σοι», ξα «Πάτερ, Λ γε, Πνε - µα...», Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», στίχος «Ελέησ ν µε Θε ς...» καί τά: «Μή καταπιστε σ ης µε...», «Ο δείς προστρέχων πί σοί...», «Μετα- ολή τ ν θλι οµένων...». Ο Ιερε ς «Σ σον Θε ς τ ν λα ν σου...», ο Χοροί τ «Κ ριε λέησον» ι, Ιερε ς «Ελέει καί ο κτιρµο ς...» καί ψάλλεται ζ, η, καί θ Ωδή το Καν νος. Μετά τήν θ Ωδήν πισυνάπτονται καί τά Μεγαλυνάρια «Αξι ν στιν ς ληθ ς...». Ψαλλοµένων τ ν Μεγαλυναρίων Ιερε ς θυµι τήν ε κ να τ ς Θεοτ κου ς καί τάς λλας ε κ νας καί τ ν λα ν. Μετά τ «Π σαι τ ν Αγγέλων α στρατιαί...» τ Τρισάγιον καί κολο θως τ Απολυτίκιον το Αγίου τ ς µέρας. ξα, Καί ν ν τ ντίστοιχον Θεοτοκίον. Ο Ιερε ς α θις «Ελέησον µ ς Θε ς...» κλπ. «Ετι δε µεθα πέρ το διαφυλαχθ ναι...», «Επάκουσον µ ν Θε ς...», «Σοφία Ο Ων ε λογητ ς...» καί ποιε τήν π λυσιν. Πρ το «ι ε χ ν...» ψάλλονται τά 4 Εξαποστειλάρια «Απ στολοι κ περάτων...». Σηµείωσις: Ο Μέγας καί Μικρ ς Παρακλητικ ς Κανών ψάλλονται ναλλάξ καθ κάστην σπέραν κτ ς Σα άτου καί τ ς παραµον ς τ ς ορτ ς τ ς Μετα- µορφώσεως το Σωτ ρος, ως καί τ ς 13ης το µην ς ς κολο θως: Ο Μέγας: ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ΤΡΙΤΗΝ, ΠΕΜΠΤΗΝ. Ο Μικρ ς: ΕΥΤΕΡΑΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ.

5 338 AYΓOYΣTOΣ 2. ΕΥΤΕΡΑ. Η Ανακοµιδή τ ν λειψάνων το Αγίου Πρωτοµάρτυρος καί Αρχιδιακ νου Στεφάνου, τ ς σίας µητρ ς µ ν Φωτειν ς τ ς Θαυ- µατουργο ( Αγίας Φωτο ς) τ ς Κυπρίας. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Χοροί Ισραήλ...». Κοντάκιον «Επί το ρους µετεµορφώθης...». Κοινωνικ ν «Ε ς π σαν τήν γ ν...». Η κολουθία τ ς Οσίας Φωτειν ς ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις. Η Μικρά Παράκλησις ψάλλεται κατά τήν διάταξιν τ ς χθές. Ε αγγέλιον «Αναστάσα Μαριάµ...». 3. ΤΡΙΤΗ. αλµάτου, Φα στου, Ισαακίου, Θεοκλήτου Οσίων, Σαλώµης Μυροφ ρου, Θεοδώρας τ ς κ Θεσσαλονίκης. Τ σπέρας ψάλλεται Μέγας Παρακλητικ ς Κανών. 4. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τ ν ν Εφέσ ω Επτά Παίδων. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις, Απολυτίκιον «Χριστο τήν Μεταµ ρφωσιν...». 5. ΠΕΜΠΤΗ. Προε ρτια τ ς Μεταµορφώσεως το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο. Ε σιγνίου µάρτυρος, Ε γενίου το Α τωλο, Ν ννας µητρ ς το Αγίου Γρηγορίου το Θεολ γου. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κοντάκιον «Εν τ θεί α σή- µερον...» (ζήτει µετά τήν Στ Ωδήν το Καν νος). Aπ στολος Προε ρτιος (Α Πέτρου α 1-10). Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Πέµπτης ΙΑ Ε δοµάδος Ματθαίου κδ 13-28). Κοινωνικ ν τ ς µέρας «Ε ς π σαν τήν γ ν...». 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

6 AYΓOYΣTOΣ 339 (Τυπικ ν 6ης Α γο στου 1, 2, 3). Κατάλυσις χθ ος. Πανηγυρίζει Μητροπολιτικ ς Να ς Σωτ ρος Λάρνακος. Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Πέµπτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Χριστο τήν µεταµ ρφωσιν...». «Εν τ θεί α σήµερον...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς. Εσπέρια: Τά Στιχηρά Ιδι µελα τ ς ορτ ς «Πρ το Σταυρο σου...» ε ς 6. ξα, Καί ν ν: Τ Ιδι µελον τ ς Εορτ ς «Προτυπ ν τήν - νάστασιν...» Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: Απολυτίκιον: «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Θε ς ντιλήπτωρ µου ε...» καί τά Αναγνώσµατα τ ς ορτ ς. Τά 3 Ιδι µελα τ ς ορτ ς «Ο πάλαι τ Μωσε...». Τ Ιδι µελον τ ς ορτ ς «Πέτρ ω καί Ιωάνν η...». Τ ς ορτ ς «Μετεµορφώθης...» κ τρίτου. «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς ν δ ξ η νώπιον τ ν Αγίων α το Μαθητ ν καί Αποστ λων, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς - µ ν...». ( Η Απ λυσις α τη λέγεται καθ κάστην µέχρι τ ς Αποδ σεως τ ς Εορτ ς).

7 340 AYΓOYΣTOΣ Τ Παρασκευ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή τ ς ορτ ς, τ Τρισάγιον, τ Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης...» καί Απ λυσις. Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: Ε αγγέλιον το Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάριον: Α νοι: ξα, Καί ν ν: οξολογία: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» ς ν τ Εσπεριν. Τά τ ς ορτ ς, δίς καστον. Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου «Εκ νε τητ ς µου...». «Θα ώρ καί Ερµών ν τ ν µατί σου γαλλιάσονται». Τ ς ορτ ς «Παραλαµ άνει Ιησο ς...» (Λουκ. θ 28-36). (χ µα). ξα «Τα ς τ ν Αποστ λων...», Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς... Ο φωτί σου πασαν...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν). Ο δ ο τ ς Εορτ ς νευ στίχων. Κάθισµα τ ς ορτ ς «Επί τ ρος...». Κοντάκιον καί Ο κος τ ς ορτ ς καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων τ ς Εορτ ς καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ τ ς ορτ ς «Φ ς ναλλοίωτον...» τρίς. Τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς ορτ ς «Πρ το τιµίου...» ε ς 4. Τ ς ορτ ς «Παρέλα εν Χριστ ς...». Μεγάλη «Μετεµορφώθης...» Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς ς κολο θως:

8 AYΓOYΣTOΣ Αντίφωνον Α. ñ Μέγας Κ ριος καί α νετ ς σφ δρα ν π λει το Θεο µ ν. ñ Ετοιµάζων ρη ν τ σχ ϊ α το. ñ Ο να αλλ µενος φ ς ς µάτιον. ñ Τά ρη γαλλιάσονται π προσώπου Κυρίου ñ ξα, Καί ν ν. 341 «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Αντίφωνον Β. ñ Ο θεµέλιοι α το ν το ς ρεσι το ς γίοις. ñ Αγαπ Κ ριος τάς π λας Σιών, πέρ πάντα τά σκηνώµατα Ιακώ. ñ εδοξασµένα λαλήθη περί σο π λις το Θεο. ñ Μήτηρ Σιών, ρε νθρωπος καί νθρωπος γεννήθη ν α τ. «Σ σον µ ς, Y έ Θεο, ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς, ψάλλοντάς Σοι Aλληλο ϊα» ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...». Αντίφωνον Γ. ñ Τά λέη σου, Κ ριε, ε ς τ ν α να σοµαι. ñ Εξοµολογήσονται ο ο ρανοί τά θαυµάσιά σου, Κ ριε. ñ Μακάριος λα ς γινώσκων λαλαγµ ν. ñ Κ ριε ν τ φωτ το προσώπου σου πορε σονται, καί ν τ ν µατί σου γαλλιάσονται λην τήν µέραν. «Mετεµορφώθης ν τ ρει...».

9 342 AYΓOYΣTOΣ Ε σοδικ ν: Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Οτι παρά σοί πηγή ζω ς, Κ ριε, ν τ φωτί σου ψ µεθα φ ς Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς, ψάλλοντάς σοι Αλληλο ϊα». «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». «Επί το ρους...». Τρισάγιον. Τ ς ορτ ς «Σπουδάσατε ε αίαν µ ν τήν κλ σιν...» (Β Πέτρου α 10-19). Τ ς ορτ ς «Παραλαµ άνει Ιησο ς...» (Ματθ. ιζ 1-9). «Ν ν τά νήκουστα κο σθη...» (ζήτει ε ς τήν Ζ Ωδήν το Καν νος). Κοινωνικ ν: «Εν τ φωτί τ ς δ ξης το προσώπου σου, Κ ριε, πορευσ µεθα ε ς τ ν α να. Αλληλο ϊα». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς»: «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». Μετά τήν Οπισθάµ ωνον Ε χήν ψάλλεται τ Απολυτίκιον τ ς Εορτ ς καί ναγινώσκεται π το Ιερέως ε χή ε ς τήν µετάληψιν σταφυλ ς. Α σταφυλαί προτίθενται κάτωθεν τ ς ε κ νος το εσπ του Χριστο, που καί ναγινώσκεται Ε χή Ε ς µετάληψιν σταφυλ ς τ ς Ç Α γο στου. «Το Κυρίου δεηθ µεν». «Ε λ γησον, Κ ριε, τ ν καρπ ν το τον τ ς µπέλου τ ν νέον, ν διά τ ς το έρος ε κρασίας, καί τ ν σταγ νων τ ς ροχ ς, καί τ ς τ ν καιρ ν γαλήνης ε ς τα την τήν ριµωτάτην στάσιν λθε ν η δ κησας, να ν µ ν το ς ξ α το το γεννήµατος τ ς µπέλου µεταλαµ άνουσιν, ε ς ε φροσ νην, καί το ς προσενέγκασι δ ρον, ε ς ξιλασµ ν µαρτι ν, διά το ερο καί γίου Σώµατος καί Α µατος το Χριστο σου µεθ ο ε λογητ ς ε σ ν τ παναγί ω καί γαθ, καί ζωοποι σου Πνε µατι, ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων. Αµήν.»

10 AYΓOYΣTOΣ «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Ως ν τ Εσπεριν. 343 Τ σπέρας: Ψάλλεται Εσπεριν ς τ ς 7ης Α γο στου. Μετά τήν Ε σοδον ψάλλοµεν Προκείµενον «Ο Θε ς µ ν ν τ ο ραν καί ν τ γ...». Μετά τ «Ν ν πολ εις...» Μικρά Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». 7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ µετά τήν ορτήν. οµετίου το Πέρσου σιοµάρτυρος, Μικάλλου σίου το ν Ακανθο τ ς Κ πρου. Α Ακολουθίαι τ ν Αγίων οµετίου καί Μικάλλου ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Α γο στου 5, 6). Τ Σα άτ ω πρω : Ε ς το ς Α νους τά 3 Εσπέρια (9 η Α γ.) «Τ ς παναγίας νδ ξου...» ε ς 4. ξα, Καί ν ν «Ο φωτί σου πασαν...». «Σοί δ ξα πρέπει...» καί µετά τά Πληρωτικά τά Απ στιχα τ ς σήµερον «Εν ρει τ Θα- ώρ...» (9 η Α γ.). «Αγαθ ν τ ξοµολογε σθαι...». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης...». Ε ς τήν Λειτουργίαν: τά Αντίφωνα τ ς ορτ ς, «Σ σον µ ς... ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς...». Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσωµεν... ν τ ρει τ Θα ώρ...». Απ στολος τ ς µέρας (Σα άτ ω ΙΑ Ε δ. Επιστολ ν «Αδελφοί χάρις µ ν...» (Κορ. Α 3-9) Ε αγγέλιον µεθέορτον (7ης Α γο στου) «Παραλαµ άνει Ιησο ς...» (Μάρκ θ 2-9). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αξι ν στιν...», Κοινωνικ ν «Μακάριοι ο ς ξελέξω...». «Ε δοµεν τ φ ς...» καί π λυσις «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ...». 8. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κυριακή µετά τήν ορτήν τ ς Μεταµορφώσεως). Α µιλιανο Επισκ που Κυζίκου, Μ ρωνος Επισκ που Κρήτης. Ηχος. Εωθιν ν ΙΑ. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Α γο στου 7, 8, 9).

11 344 Απολυτίκιον: Κοντάκιον: AYΓOYΣTOΣ Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». «Επί το ρους µετεµορφώθης...». (µικρά) «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ...». Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το χου 6, Μεθέορτα «Σήµερον πέδειξας...» (8ης Α γ.) ε ς 4. «ε τε να µεν...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ ς Εορτ ς). Τ α Θοτοκίον το χου «Παρ λθεν σκιά το ν µου...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Μεθέορτον «Τήν σήν το µονογενο ς...» ( Απ στιχα 8ης Α γο στου). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Οτε κατ λθες...», ξα, Καί ν ν «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς ν δ ξ η νώπιον τ ν Αγίων α το Μαθητ ν καί Αποστ λων καί ναστάς κ νεκρ ν, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς µ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» τ Αναστάσιµον «Οτε κατ λθες...». ξα τ α τ. Καί ν ν «Μετεµορφώθης ν τ ρει...».

12 AYΓOYΣTOΣ 345 Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά Μεθέορτα (8ης Α γο στου) «Τήν τ ν ροτ ν ναλλαγήν...» καί «Εν τ ρει τ Θα ώρ...». Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το χου καί πασα τάξις το Εωθινο (ΙΑ ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί α τ ς Εορτ ς. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Τ Μεθέορτον Κάθισµα «Τ ς θείας δ ξης σου...» παξ (8 η Α γο στου). Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ ΙΑ Αναστάσιµον «Μετά τήν θείαν γερσιν...» καί τ µεθέορτον «Πρ το Σταυρο σου Κ ριε...» (8 η Α γο στου). Αναστάσιµα Στιχηρά το χου 4 καί Μεθέορτα (8 η Α γο στου) «Ελαµψας Χριστέ...» ε ς 4. Τ ΙΑ Εωθιν ν «Φανερ ν αυτ ν...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Απολυτίκιον Ε σ δου: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Τρισάγιον. Απ στολος: Ε αγγέλιον: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς. «Μετεµορφώθης...» «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Οτε κατ λθες...», «Μετεµορφώθης...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Επί το ρους...». Κυριακ ς ΙΑ Επιστολ ν «Η σφραγίς τ ς µ ς ποστολ ς...» (Κορ. θ 2-12). Κυριακ ς ΙΑ Ματθαίου «Ωµοιώθη ασιλεία τ ν ο ραν ν νθρώπ ω...» (Ματθ. ιη 23-35).

13 346 AYΓOYΣTOΣ Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Ως ν τ Εσπεριν. Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΙΒ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ΙΒ Ε δοµάδος Ματθαίου. Τ σπέρας: Μεγάλη Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...». 9. ΕΥΤΕΡΑ. Ματθία Αποστ λου, Αντωνίου Μάρτυρος. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...». 10. ΤΡΙΤΗ. Λαυρεντίου Αρχιδιακ νου, Ξ στου Πάπα Ρώµης καί Ιππολ του τ ν µαρτ ρων. Τ σπέρας: Μεγάλη Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...». 11. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ε πλου διακ νου. Ανάµνησις το περφυο ς θα µατος κατά τ ν Αγαρην ν Το ρκων το ν Αγίοις Πατρ ς µ ν Σπυρίδωνος το θαυµατουργο. Απολυτίκιον ορτ ς θα µατος γίου Σπυρίδωνος. Ηχος δ. Ως τ ν ρθοδ ξων πέρµαχον, καί πάντων τ ν πίστων ντίπαλον, παµµακάριστε Σπυρίδων µνο µέν σε, καί δυσωπο µέν σε φυλάττειν τήν π λιν σου, πάσης ρµ ς αρ άρων µέτοχον. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...».

14 AYΓOYΣTOΣ ΠΕΜΠΤΗ. Φωτίου καί Ανικήτου Μαρτ ρων. Η κολουθία τ ν Αγίων Φωτίου καί Ανικήτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Τ σπέρας: Ψάλλεται Εσπεριν ς τ ς Εορτ ς τ ς Μεταµορφώσεως πί τ ποδ σει τ ς ροτ ς ς ν τ κυριων µ ω µέρ α, ξαιρουµένων τ ν Αναγνωσµάτων καί τ ς Λιτ ς. Μετά τ «Ν ν πολ εις...» ψάλλεται Μεγάλη Παράκλησις. Απολυτίκιον τ ς ορτ ς «Μετεµορφώθης ν τ ρει...» (τρίς). 13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Απ δοσις τ ς Εορτ ς τ ς Μεταµορφώσεως. Μαξίµου Οµολογητο, Ε ρήνης τ ς ασιλίσσης τ ς µετέπειτα Ξένης µοναχ ς. Η Ακολουθία ψάλλεται ς ν τ κυριων µ ω µέρ α τ ς Εορτ ς, πλήν τ ν Αναγνωσµάτων το Εσπερινο καί τ ς Λιτ ς, το Πολυελέου καί το Ε αγγελίου το Ορθρου. Ε αγγέλιον καί Απ στολος ε ς τήν Λειτουργίαν: τά τ ς µέρας (13ης Α γο στου) (Παρασκευή ΙΒ Κορ. Β, Επιστολ ν καί Παρασκευή ΙΒ Ε δ. Ματθαίου). Τ σπέρας: Ο Προε ρτιος Εσπεριν ς τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου καί τελευταία Παράκλησις (Μικρά Παράκλησις). Απολυτίκιον προε ρτιον «Λαοί προσκιρτήσατε...». 14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προε ρτια τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου. Μιχαίου Προφήτου, Μαρκέλλου Επισκ που Απαµείας Ιεροµάρτυρος. Τ Σα άτ ω πρω : Ο Ορθρος καί Θεία Λειτουργία ς ν τ Μηναί ω. Κοντάκιον προε ρτιον «Τ νδ ξ ω µνήµ η σου...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Σά ατον ΙΒ Ε δ. Επιστολ ν καί Σά ατον ΙΒ Ε δ. Ματθαίου). 15. ΚΥΡΙΑΚΗ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Ηχος γ.

15 348 AYΓOYΣTOΣ Πανηγυρίζουσιν α Ιεραί Μοναί Χρυσορροϊατίσσης, Τροοδιτίσσης Τρικουκιωτίσσης καί Αγίου Νεοφ του. (Τ.Μ.Ε. 15 Α γο στου 4, 5, 6) Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Λαοί προσκιρτήσατε...». «Τ νδ ξ ω µνήµ η σου...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα, Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το γ χου 4 καί τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς Εορτ ς «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 6. Τ ς ορτ ς «Θεαρχί ω νε µατι...» ( κτάηχον δίχορον). «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα τ ς ορτ ς. Τά Αναστάσιµα. Τ ς ορτ ς «Οτε ξεδήµησας...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...» καί τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...» (δίς). «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». Τ Σα άτ ω πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το γ χου, Λιτή τ ς Εορτ ς καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Απολυτίκιον τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν.

16 AYΓOYΣTOΣ 349 Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά τ ς - ορτ ς. Ε ς τήν γ Στιχολογίαν τ τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει σου...» (δίς). Ε λογητάρια δέν ψάλλονται. Μετά τήν κφώνησιν «Οτι η λ γηται...» Υπακοή καί ο Ανα αθµοί το γ χου καί τ Προκείµενον τ ς ορτ ς «Μνησθήσοµαι το ν µατ ς σου ν πάσ η γενε καί γενε». Ε αγγέλιον το Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: ( Απ τ ς Ωραίας Π λης) «Αναστ σα Μαριάµ...» (Λουκ. α ). (Χ µα). ξα «Τα ς τ ς Θεοτ κου...» Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς... Οτε µετάστασις...». Ο Αναστάσιµος καί ο δ ο τ ς ορτ ς «Πεποικιλµένη τ θεί α δ ξ η...» καί «Ανοίξω τ στ µα µου...» µετά στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε...». Τ Αναστάσιµον Κοντάκιον καί Ο κος καί Υπακοή τ ς ορτ ς «Μακαρίζοµέν σε...». Κοντάκιον καί Ο κος τ ς ορτ ς. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Πεποικιλµένη τ θεί α δ ξ η...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων µετά τ ν Μεγαλυναρίων ε ς τ ν α καν να: «Α γενεαί π σαι, µακαρίζοµέν σε...», ε ς δέ τ ν : «Αγγελοι τήν κοίµησιν τ ς Παρθένου...» καί Κατα ασία «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται τ ς φ σεως ο ροι...». Τ Α Αναστάσιµον «Το ς Μαθητα ς συνέλθωµεν...» καί τ τ ς ορτ ς «Απ στολοι κ περάτων...» (δίς). Αναστάσιµα Στιχηρά γ χου 4 καί τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς ορτ ς «Τ νδ ξ ω κοιµήσει σου...» ε ς 4. «Τ θανάτ ω σου Κοιµήσει...». «Υπερευλογηµένη...».

17 350 οξολογία: AYΓOYΣTOΣ Μεγάλη «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς ς κολο θως: Αντίφωνον Α. ñ Αλαλάξατε τ Κυρί ω π σα γ. ñ Εξοµολογε σθε α τ, α νε τε τ νοµα α το. ñ Εν π λει Κυρίου τ ν δυνάµεων, ν π λει το Θεο µ ν. ñ Εγενήθη ν ε ρήν η τ πος α το καί τ κατοικητήριον α το ν Σιών ñ ξα, Καί ν ν. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Αντίφωνον Β ñ Αγαπ Κ ριος τάς π λας Σιών, πέρ πάντα τά σκηνώµατα Ιακώ. ñ εδοξασµένα λαλήθη περί σο π λις το Θεο. ñ Ο Θε ς θεµελίωσεν α τήν ε ς τ ν α να. ñ Ηγίασε τ σκήνωµα α το Υψιστος. «Σ σον µ ς... ναστάς κ νεκρ ν...». ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...». Αντίφωνον Γ. ñ Ετοίµη καρδία µου Θε ς, τοίµη καρδία µου. ñ Τί νταποδώσω τ Κυρί ω περί πάντων, ν νταπέδωκέ µοι; ñ Ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι καί τ νοµα Κυρίου πικαλέσοµαι. «Εν τ γεννήσει τήν παρθενίαν...».

18 AYΓOYΣTOΣ 351 Ε σοδικ ν: «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς κ νεκρ ν...». «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...» καί τ ς Εορτ ς «Εν τ γεννήσει...». Κοντάκιον: «Τήν ν πρεσ είαις...». Τρισάγιον. Απ στολος: Τ ς ορτ ς «Το το φρονείσθω...» (Φιλιπ. 5-11). Ε αγγέλιον: Τ ς ορτ ς «Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην τινά...» (Λουκ. ι καί ια 27-28). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται τ ς φ σεως ο ροι...». Κοινωνικ ν: «Ποτήριον σωτηρίου...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». 16. ΕΥΤΕΡΑ. Η ξ Εδέσσης νακοµιδή τ ς χειροποιήτου Ε κ νος το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο, τοι το Αγίου Μανδηλίου. ιοµήδους, Σταµατίου, Αλκι ιάδου µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 15ης Α γο στου 7, 8, 9). Τ Κυριακ σπέρας: Τά 3 Στιχηρά «Ποίοις ο γηγενε ς...» καί τά 3 τ ς ορτ ς «Ποίοις ο ε τελε ς χείλεσι...» (ζήτει ν τ Μικρ Εσπεριν τ ς 15ης Α γο στου). ξα, Καί ν ν: «ε τε τήν παγκ σµιον Κοίµησιν...». Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας. Απ στιχα 16ης Α γο στου «µος τ ν µαθητ ν...». ξα, Καί ν ν: «Οτε πρ ς τ ν κ σο...». «Τήν χραντον Ε κ να σου...», ξα, Καί ν ν «Εν τ γεννήσει...». Εν τ Ορθρ ω: Κατά τήν ν τ Μηναί ω διάταξιν. Κατα ασίαι: «Πεποικιλ- µένη τ θεί α δ ξ η...». Η Τιµιωτέρα: Καί Κατα ασία «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται...». Εξαποστειλάρια τά το Μηναίου. Α νοι: Τά 3 Προσ µοια το Εσπερινο «Ποίοις ο γηγενε ς...» ε ς 4. ξα, Καί ν ν «Η τ ν ο ραν ν ψηλοτέρα...» (Λιτή 15ης Α γο στου). οξολογία Μεγάλη καί τ «Τήν χραντον ε κ να σου...».

19 352 AYΓOYΣTOΣ Εν τ Θεί α Λειτουργί α: Μετά τήν Ε σοδον «Τήν χραντον ε κ να σου...», «Εν τ γεννήσει...» καί τ το Ναο. Κοντάκιον: «Τήν ν πρεσ είαις...». Απ στολος τ ς µέρας (ζήτει Σά ατον πρ τ ν Φώτων Α Τιµ. γ 13 - δ 5). Ε αγγέλιον τ ς µέρας «Εγένετο ν τ συµπληρο σθαι...» (Ματθ. ιζ 14-23). Ε ς τ «Εξαιρέτως» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...» καί Απ λυσις. 17. ΤΡΙΤΗ. Μ ρωνος, Στράτωνος, Φιλίππου µαρτ ρων. 18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Φλώρου, Λα ρου, Λέοντος Μαρτ ρων. 19. ΠΕΜΠΤΗ. Ανδρέου το Στρατηλάτου καί τ ν σ ν α τ 2593 µαρτ ρων. 20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Σαµουήλ Προφήτου, Σε ήρου Μαρτ ρων, Ρηγίνου καί Ορέστου Μεγαλοµαρτ ρων. Λουκίου ουλευτο µάρτυρος. Α κολουθίαι τ ν Αγίων Ρηγίνου καί Ορέστου καί το Αγίου Λουκίου ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 21. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Θαδδαίου Αποστ λου, Βάσσης καί τ ν 3 τέκνων α τ ς Μαρτ ρων. 22. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μετά τήν Εορτήν τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου. Αγαθονίκου καί τ ν σ ν α τ. Ανθο σης καί Αθανασίου Επισκ που. Ηχος δ. Εωθιν ν Β. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 16ης Α γο στου 13, 14, 15). Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Εν τ γεννήσει...». «Τήν ν πρεσ είαις...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...».

20 AYΓOYΣTOΣ 353 Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα δ χου 6 καί Μεθέορτα Προσ - µοια «Οτε δι µ ς...» 4 (ζήτει ε ς τ ν Εσπεριν ν τ ς 20 ς Α γο στου). «Η τ ν ο ραν ν ψηλοτέρα...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ ς Εορτ ς) Τ α Θεοτοκίον το δ χου «Ο διά σέ Θεοπάτωρ...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Τ ς Εορτ ς «Ασατε λαοί...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ ς ορτ ς). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το δ χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Εν τ γεννήσει...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...». Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα το δ χου καί ντί Θεοτοκίων τά Μεθέορτα «Πλατυτέρα ο ραν ν...» καί «Αποστ λων χορ ς...» (ζήτει τ 22 α Α γ.). Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το δ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Β ) Ε αγγελίου.

21 354 Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: AYΓOYΣTOΣ Ο Αναστάσιµος καί τ ς ορτ ς (15ης Α γ.) «Παρθένοι νεάνιδες...». Τ Κάθισµα «Εν χερσί το δι µ ς...» (κάθισµα 17ης Α γ.). Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Πεποικιλµένη τ θεί α δ ξ η...». Καί Κατα ασία «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται τ ς φ σεως ο ροι...». Τ Β Αναστάσιµον «Τ ν λίθον θεωρήσασαι...» καί τ τ ς ορτ ς «Απ στολοι κ περάτων...» ( παξ). Τά Αναστάσιµα Στιχηρά το δ χου 4 καί Μεθέορτα «Γ µέν τ σ ταφ...» ε ς 4 (22 α Α γ.). Τ Β Εωθιν ν «Μετά µ ρων...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Απολυτίκιον Ε σ δου: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Τρισάγιον. Ε ς τ «Εξαιρέτως»: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς. Ε ς τ ντίφωνον «Ο ναστάς...». «Εν τ γεννήσει...». «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Τ φαιδρ ν τ ς ναστάσεως...», «Εν τ γεννήσει...», το Αποστ λου Βαρνά α καί τ το Ναο. «Τήν ν πρεσ είαις...». Κυριακ ς ΙΓ Επιστολ ν «Αδελφοί γρηγορε τε, στήκετε...» (Α Κορ. ιστ 13-24). Κυριακ ς ΙΓ Ματθαίου «Ε πεν Κ ριος τήν παρα ολήν... νθρωπ ς τις...» (Ματθ. κα 33-42). «Αξι ν στιν...».

22 AYΓOYΣTOΣ 355 Κοινωνικ ν: «Α νε τε τ ν Κ ριον...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς Ι Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ι Ε δοµάδος Ματθαίου. 23. ΕΥΤΕΡΑ. Απ δοσις τ ς ορτ ς τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου. Ε ρηναίου Επισκ που Λουγδο νου, Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπ λεως. Η κολουθία ψάλλεται ς ν τ κυριων µ ω µέρα τ ς ορτ ς, ξαιρουµένων τ ν Αναγνωσµάτων, τ ς Λιτ ς καί το Ε αγγελίου το Ορθρου καθώς καί το Μηνολογίου, ντί το ποίου λέγεται τ Μηνολ γιον τ ς µέρας (23ης Α γο στου). Ε ς τήν Λειτουργίαν Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς ορτ ς. Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται...». Κοινωνικ ν «Ποτήριον σωτηρίου...». «Ε δοµεν τ φ ς...». Απ λυσις. Σηµείωσις: Εφεξ ς µέχρι καί τ ς 21ης Σεπτεµ ρίου ψάλλονται Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...» καί Κοντάκιον µέχρι καί τ ς 12ης Σεπτεµ ρίου «Ιωακείµ καί Αννα...», ξαιρουµένων τ ς 31ης Α γο στου, τ ς 1ης Σεπτεµ ρίου καί τ ς 7ης Σεπτεµ ρίου καθ ς ψάλλεται τ Κοντάκιον τ ς µέρας. 24. ΤΡΙΤΗ. Ε τυχο ς Ιεροµάρτυρος, Κοσµ το Α τωλο νεοµάρτυρος. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων ιονυσίου Α γίνης. Τήν Ακολουθίαν το Αγίου Κοσµ ζήτει ε ς νεοεκδοθέντα Μηνα α, µετά την 31ην Α γο στου. 25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τίτου Αποστ λου. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Βαρθολοµαίου Αποστ λου. Κωνσταντίας σίας τ ς ν Πάφ ω. Πλήρης κολουθία τ ς Αγίας Κωνσταντίας ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α.

23 356 AYΓOYΣTOΣ 26. ΠΕΜΠΤΗ. Αδριανο καί Ναταλίας Μαρτ ρων. 27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Χρυσοστ µου πισκ που Σµ ρνης εροµάρτυρος (1922), Ποιµένος σίου, Λι ερίου Πάπα Ρώµης, Φανουρίου νεοφανο ς Μάρτυρος. Η κολουθία το Αγίου Φανουρίου ε ρίσκεται ε ς τ τέλος το Μηναίου Α γο στου τ ς Αποστολικ ς ιακονίας. 28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μωϋσέως το Α θίοπος, Αννης Προφήτιδος τ ς ν τ να παρευρεθείσης κατά τήν Υπαπαντήν το Κυρίου. Αρκαδίου πισκ που Αρσιν ης. Η κολουθία το Αγίου Αρκαδίου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 29. ΚΥΡΙΑΚΗ. Μνήµη τ ς ποτοµ ς τ ς Τιµίας Κεφαλ ς το Αγίου Ιωάννου το Προδρ µου καί Βαπτιστο. Ηχος πλ. α. Εωθιν ν Γ. Κατάλυσις ο νου καί λαίου. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 29ης Α γο στου 2, 3, 4). Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι Μάρτυρες...». «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το πλ. α χου 4 καί το Προδρ µου Ιδι µελα «Γενεθλίων τελουµένων...» 6, δευτερο ντες τά 2 πρ τα. Το Προδρ µου «Γενεθλίων τελουµένων...».

24 AYΓOYΣTOΣ 357 Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα: Καί ν ν: Τ α Θεοτοκίον το πλ. α χου «Εν τ Ερυθρ θαλάσσ η...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα το Προδρ µου. Τά Αναστάσιµα. Το Προδρ µου «Πρ δροµε το Σωτ ρος...». Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Αν µφευτε παρθένε...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα το Προδρ µου «Μνήµη δικαίου...», Καί ν ν «Πάντα πέρ ννοιαν...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το πλ. α χου, Λιτή το Προδρ µου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον το Προδρ µου «Μνήµη δικαίου...». Καθίσµατα: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα το Προδρ µου «Μνήµη δικαίου...» Καί ν ν «Πάντα πέρ ννοιαν...». Α) Τ Αναστάσιµον «Τ ν Σταυρ ν το Κυρίου...», ξα το Προδρ µου «Τ ν µεσίτην συµφώνως...», Καί ν ν «Τ ξαίσιον θα µα...». Β) Τ Αναστάσιµον «Κ ριε, µετά τήν τριήµερ ν σου...», ξα το Προδρ µου «Τ ν κ µήτρας προφήτην...», Καί ν ν «Τήν ταχείαν σου σκέπην...». Γ) Το Προδρ µου «Εκ τ ς στείρας κλάµψας...», ξα, Καί ν ν «Παναγία Παρθένε...».

25 358 AYΓOYΣTOΣ Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το πλ. α χου καί - πασα τάξις το Εωθινο (Γ ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος, καί το Προδρ µου. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Τά ναστάσιµα Κοντάκιον καί Ο κος καί τ Κάθισµα το Προδρ µου «Ν ν πέφανεν µ ν...» µετά το Θεοτοκίου «Κατεπλάγησαν Αγνή...». Κοντάκιον καί Ο κος το Προδρ µου καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Γ Αναστάσιµον «Οτι Χριστ ς γήγερται...», τά 2 το Προδρ µου «Τ ν ν Προφήταις µείζονα...» καί «Ο σελγής Hρώδης...» µετά το Θεοτοκίου. Αναστάσιµα Στιχηρά το πλ. α χου 4 καί το Προδρ µου «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 4. Τά δ ο τελευτα α µετά στίχων «ίκαιος ς φο νιξ νθήσει...» καί «Ε φρανθήσεται δίκαιος ν Κυρί ω...». Το Προδρ µου «Πάλιν Ηρωδιάς µαίνεται...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Τρισάγιον. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», «Μνήµη δικαίου...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ιωακείµ καί Αννα...». Το Προδρ µου «Ως πλήρου Ιωάννης τ ν δρ µον...» (Πράξ. ιγ 25-32). Το Προδρ µου «Ηκουσεν Hρώδης ασιλε ς...» (Μάρκ. στ 14-30).

26 AYΓOYΣTOΣ 359 Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΙΕ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ΙΕ Ε δοµάδος Ματθαίου. 30. ΕΥΤΕΡΑ. Αλεξάνδρου, Πα λου καί Ιωάννου Πατριαρχ ν Κωνσταντινουπ λεως, Φιλωνίδου πισκ που Κουρίου εροµάρτυρος. Βρυαίννης Οσίας. 31. ΤΡΙΤΗ. Η κατάθεσις τ ς Τιµίας Ζώνης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. Η Ακολουθία ψάλλεται κατά τήν ν τ Μηναί ω τάξιν. Κατα ασίαι: «Σταυρ ν χαράξας...». Κοντάκιον: «Τήν θεοδ χον γαστέρα σου Θεοτ κε...». Απ στολος: Τ ς Θεοτ κου «Ε χεν πρώτη σκηνή...» ( Ε ρ. θ 1-7). Ε αγγέλιον: Τ ς Θεοτ κου «Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην τινά...» (Λουκ. ι ια 27-28). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Ποτήριον σωτηρίου...».

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρισµός. µνολογία εναι τό µάθηµα, τό ποο σχολεται µέ τήν ν γένει µνογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922)

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Oι καλλιτεχνικές αντιλήψεις και τάσεις που κυριαρχο ν στην ελληνική λογοτεχνία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ο αι. είναι έντονα επηρεασµένες απ τα ισχυρά ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα