MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1"

Transcript

1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου. Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι µάρτυρες...». «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Εσπέρια: Αναστάσιµα το α χου 6 καί το Σταυρο Προσ µοια «Ως κοιν ν φυλακτήριον...» 4. ξα: Το Σταυρο «Ονπερ πάλαι Μωϋσ ς...» (ζήτει το το ε ς τ Καί ν ν τ ν Εσπερίων). Καί ν ν: Τ α Θεοτοκίον το α χου «Τήν παγκ σµιον δ ξαν...». Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Απ στιχα: Τά Αναστάσιµα. ξα, Καί ν ν: Το Σταυρο «Η φωνή το Προφήτου σου...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον.

2 AYΓOYΣTOΣ 335 Τ Αναστάσιµον «Το λίθου σφραγισθέντος...», ξα Καί ν ν «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το α χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον, Απολυτίκιον «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...» καί π λυσις. Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» τ Αναστάσιµον «Το λίθου σφραγισθέντος...». ξα τ α τ, Καί ν ν «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά το Σταυρο «Η φ σις τ ν ροτ ν...» καί «Ε φροσ νης πρ ξενος...». Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το α χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Ι ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί το Σταυρο «Τ ν το Κυρίου ζωηφ ρον σήµερον...». Τ Κοντάκιον το Σταυρο «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...» ξα, Καί ν ν τ Κάθισµα «Ο Σταυρ ς σου Κ ριε...». Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Ι Αναστάσιµον «Τι εριάδος θάλασσα...» καί τ το Σταυρο «Σταυρ ς φ λαξ...». Αναστάσιµα Στιχηρά το α χου 4 καί το Σταυρο Προσ µοια «Εν φωνα ς λαλάξω- µεν...» ε ς 4.

3 336 ξα: Καί ν ν: οξολογία: AYΓOYΣTOΣ Τ Ι Εωθιν ν «Μετά τήν ε ς Αδου κάθοδον...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Το λίθου σφραγισθέντος...», «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. Κοντάκιον: «Επί το ρους µετεµορθώθης...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς Ι Επιστολ ν «Ο Θε ς µ ς το ς Αποστ λους...» (Α Κορ. δ 9-16). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Ι Ματθαίου «Ανθρωπ ς τις προσ λθε...» (Ματθ. ιζ 14-23). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΙΑ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ΙΑ Ε δοµάδος Ματθαίου. Τ σπέρας: Ψάλλεται Εσπεριν ς τ ς 2ας Α γο στου καί µετά τ ν «Ν ν πολ εις...» ψάλλεται Μέγας Παρακλητικ ς Κανών πρ ς τήν Θεοτ κον κατά τήν κ λουθον τυπικήν διάταξιν: O Μέγας Παρακλητικ ς Κανών. Μετά τ «Ν ν πολ εις...», Προεστώς ναγινώσκει τ ν Ψαλµ ν «Κ ριε ε σάκουσον τ ς προσευχ ς µου...» καί ε τα ψάλλεται π τ ν Χορ ν τ «Θε ς Κ ριος...» τετράκις. Αµέσως «Τ Θεοτ κ ω κτεν ς ν ν προσδράµωµεν...», ξα τ Απολυτίκιον το Αγίου το Ναο, Καί ν ν

4 AYΓOYΣTOΣ 337 «Ο σιωπήσωµέν ποτε Θεοτ κε...» καί Ν Ψαλµ ς χ µα. Ε τα ψάλλεται Κανών τ ς Μεγάλης Παρακλήσεως νευ τ ν Ε ρµ ν, µετά το στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε σ σον µ ς», ε ς δ τροπάρια ν κάστ η Ωδ. Απ γ Ωδ ς ψάλλεται τ «ιάσωσον π κινδ νων...» καί «Επί λεψον ν ε µενεί α...». Ο Ιερε ς «Ελέησον µ ς Θε ς...», «Ετι δε µεθα πέρ τ ν ε σε- ν...», «Ετι δε µεθα πέρ το Πατρ ς...», «Ετι δε µεθα πέρ λέους, ζω- ς...», «Οτι λεήµων...». Ε τα τ «Πρεσ εία θερµή...» καί ρχεται Χορ ς τ ς δ Ωδ ς. Μετά τήν στ Ωδήν τ «ιάσωσον π κινδ νων...» καί τ «Επί λεψον ν ε µενεί α...» καί πάλιν Ιερε ς «Ελέησον µ ς Θε ς...» κλπ. ς νωτέρω. Ακολουθε τ Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...» καί ε θ ς ο Χοροί τ Προκείµενον «Μνησθήσοµαι το ν µατ ς σου...» καί τ Ε αγγέλιον. «ξα σοι, Κ ριε, δ ξα σοι», ξα «Πάτερ, Λ γε, Πνε - µα...», Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», στίχος «Ελέησ ν µε Θε ς...» καί τά: «Μή καταπιστε σ ης µε...», «Ο δείς προστρέχων πί σοί...», «Μετα- ολή τ ν θλι οµένων...». Ο Ιερε ς «Σ σον Θε ς τ ν λα ν σου...», ο Χοροί τ «Κ ριε λέησον» ι, Ιερε ς «Ελέει καί ο κτιρµο ς...» καί ψάλλεται ζ, η, καί θ Ωδή το Καν νος. Μετά τήν θ Ωδήν πισυνάπτονται καί τά Μεγαλυνάρια «Αξι ν στιν ς ληθ ς...». Ψαλλοµένων τ ν Μεγαλυναρίων Ιερε ς θυµι τήν ε κ να τ ς Θεοτ κου ς καί τάς λλας ε κ νας καί τ ν λα ν. Μετά τ «Π σαι τ ν Αγγέλων α στρατιαί...» τ Τρισάγιον καί κολο θως τ Απολυτίκιον το Αγίου τ ς µέρας. ξα, Καί ν ν τ ντίστοιχον Θεοτοκίον. Ο Ιερε ς α θις «Ελέησον µ ς Θε ς...» κλπ. «Ετι δε µεθα πέρ το διαφυλαχθ ναι...», «Επάκουσον µ ν Θε ς...», «Σοφία Ο Ων ε λογητ ς...» καί ποιε τήν π λυσιν. Πρ το «ι ε χ ν...» ψάλλονται τά 4 Εξαποστειλάρια «Απ στολοι κ περάτων...». Σηµείωσις: Ο Μέγας καί Μικρ ς Παρακλητικ ς Κανών ψάλλονται ναλλάξ καθ κάστην σπέραν κτ ς Σα άτου καί τ ς παραµον ς τ ς ορτ ς τ ς Μετα- µορφώσεως το Σωτ ρος, ως καί τ ς 13ης το µην ς ς κολο θως: Ο Μέγας: ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ΤΡΙΤΗΝ, ΠΕΜΠΤΗΝ. Ο Μικρ ς: ΕΥΤΕΡΑΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ.

5 338 AYΓOYΣTOΣ 2. ΕΥΤΕΡΑ. Η Ανακοµιδή τ ν λειψάνων το Αγίου Πρωτοµάρτυρος καί Αρχιδιακ νου Στεφάνου, τ ς σίας µητρ ς µ ν Φωτειν ς τ ς Θαυ- µατουργο ( Αγίας Φωτο ς) τ ς Κυπρίας. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Χοροί Ισραήλ...». Κοντάκιον «Επί το ρους µετεµορφώθης...». Κοινωνικ ν «Ε ς π σαν τήν γ ν...». Η κολουθία τ ς Οσίας Φωτειν ς ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις. Η Μικρά Παράκλησις ψάλλεται κατά τήν διάταξιν τ ς χθές. Ε αγγέλιον «Αναστάσα Μαριάµ...». 3. ΤΡΙΤΗ. αλµάτου, Φα στου, Ισαακίου, Θεοκλήτου Οσίων, Σαλώµης Μυροφ ρου, Θεοδώρας τ ς κ Θεσσαλονίκης. Τ σπέρας ψάλλεται Μέγας Παρακλητικ ς Κανών. 4. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τ ν ν Εφέσ ω Επτά Παίδων. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις, Απολυτίκιον «Χριστο τήν Μεταµ ρφωσιν...». 5. ΠΕΜΠΤΗ. Προε ρτια τ ς Μεταµορφώσεως το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο. Ε σιγνίου µάρτυρος, Ε γενίου το Α τωλο, Ν ννας µητρ ς το Αγίου Γρηγορίου το Θεολ γου. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κοντάκιον «Εν τ θεί α σή- µερον...» (ζήτει µετά τήν Στ Ωδήν το Καν νος). Aπ στολος Προε ρτιος (Α Πέτρου α 1-10). Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Πέµπτης ΙΑ Ε δοµάδος Ματθαίου κδ 13-28). Κοινωνικ ν τ ς µέρας «Ε ς π σαν τήν γ ν...». 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

6 AYΓOYΣTOΣ 339 (Τυπικ ν 6ης Α γο στου 1, 2, 3). Κατάλυσις χθ ος. Πανηγυρίζει Μητροπολιτικ ς Να ς Σωτ ρος Λάρνακος. Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Πέµπτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Χριστο τήν µεταµ ρφωσιν...». «Εν τ θεί α σήµερον...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς. Εσπέρια: Τά Στιχηρά Ιδι µελα τ ς ορτ ς «Πρ το Σταυρο σου...» ε ς 6. ξα, Καί ν ν: Τ Ιδι µελον τ ς Εορτ ς «Προτυπ ν τήν - νάστασιν...» Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: Απολυτίκιον: «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Θε ς ντιλήπτωρ µου ε...» καί τά Αναγνώσµατα τ ς ορτ ς. Τά 3 Ιδι µελα τ ς ορτ ς «Ο πάλαι τ Μωσε...». Τ Ιδι µελον τ ς ορτ ς «Πέτρ ω καί Ιωάνν η...». Τ ς ορτ ς «Μετεµορφώθης...» κ τρίτου. «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς ν δ ξ η νώπιον τ ν Αγίων α το Μαθητ ν καί Αποστ λων, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς - µ ν...». ( Η Απ λυσις α τη λέγεται καθ κάστην µέχρι τ ς Αποδ σεως τ ς Εορτ ς).

7 340 AYΓOYΣTOΣ Τ Παρασκευ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή τ ς ορτ ς, τ Τρισάγιον, τ Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης...» καί Απ λυσις. Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: Ε αγγέλιον το Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάριον: Α νοι: ξα, Καί ν ν: οξολογία: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» ς ν τ Εσπεριν. Τά τ ς ορτ ς, δίς καστον. Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου «Εκ νε τητ ς µου...». «Θα ώρ καί Ερµών ν τ ν µατί σου γαλλιάσονται». Τ ς ορτ ς «Παραλαµ άνει Ιησο ς...» (Λουκ. θ 28-36). (χ µα). ξα «Τα ς τ ν Αποστ λων...», Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς... Ο φωτί σου πασαν...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν). Ο δ ο τ ς Εορτ ς νευ στίχων. Κάθισµα τ ς ορτ ς «Επί τ ρος...». Κοντάκιον καί Ο κος τ ς ορτ ς καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων τ ς Εορτ ς καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ τ ς ορτ ς «Φ ς ναλλοίωτον...» τρίς. Τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς ορτ ς «Πρ το τιµίου...» ε ς 4. Τ ς ορτ ς «Παρέλα εν Χριστ ς...». Μεγάλη «Μετεµορφώθης...» Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς ς κολο θως:

8 AYΓOYΣTOΣ Αντίφωνον Α. ñ Μέγας Κ ριος καί α νετ ς σφ δρα ν π λει το Θεο µ ν. ñ Ετοιµάζων ρη ν τ σχ ϊ α το. ñ Ο να αλλ µενος φ ς ς µάτιον. ñ Τά ρη γαλλιάσονται π προσώπου Κυρίου ñ ξα, Καί ν ν. 341 «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Αντίφωνον Β. ñ Ο θεµέλιοι α το ν το ς ρεσι το ς γίοις. ñ Αγαπ Κ ριος τάς π λας Σιών, πέρ πάντα τά σκηνώµατα Ιακώ. ñ εδοξασµένα λαλήθη περί σο π λις το Θεο. ñ Μήτηρ Σιών, ρε νθρωπος καί νθρωπος γεννήθη ν α τ. «Σ σον µ ς, Y έ Θεο, ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς, ψάλλοντάς Σοι Aλληλο ϊα» ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...». Αντίφωνον Γ. ñ Τά λέη σου, Κ ριε, ε ς τ ν α να σοµαι. ñ Εξοµολογήσονται ο ο ρανοί τά θαυµάσιά σου, Κ ριε. ñ Μακάριος λα ς γινώσκων λαλαγµ ν. ñ Κ ριε ν τ φωτ το προσώπου σου πορε σονται, καί ν τ ν µατί σου γαλλιάσονται λην τήν µέραν. «Mετεµορφώθης ν τ ρει...».

9 342 AYΓOYΣTOΣ Ε σοδικ ν: Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Οτι παρά σοί πηγή ζω ς, Κ ριε, ν τ φωτί σου ψ µεθα φ ς Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς, ψάλλοντάς σοι Αλληλο ϊα». «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». «Επί το ρους...». Τρισάγιον. Τ ς ορτ ς «Σπουδάσατε ε αίαν µ ν τήν κλ σιν...» (Β Πέτρου α 10-19). Τ ς ορτ ς «Παραλαµ άνει Ιησο ς...» (Ματθ. ιζ 1-9). «Ν ν τά νήκουστα κο σθη...» (ζήτει ε ς τήν Ζ Ωδήν το Καν νος). Κοινωνικ ν: «Εν τ φωτί τ ς δ ξης το προσώπου σου, Κ ριε, πορευσ µεθα ε ς τ ν α να. Αλληλο ϊα». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς»: «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». Μετά τήν Οπισθάµ ωνον Ε χήν ψάλλεται τ Απολυτίκιον τ ς Εορτ ς καί ναγινώσκεται π το Ιερέως ε χή ε ς τήν µετάληψιν σταφυλ ς. Α σταφυλαί προτίθενται κάτωθεν τ ς ε κ νος το εσπ του Χριστο, που καί ναγινώσκεται Ε χή Ε ς µετάληψιν σταφυλ ς τ ς Ç Α γο στου. «Το Κυρίου δεηθ µεν». «Ε λ γησον, Κ ριε, τ ν καρπ ν το τον τ ς µπέλου τ ν νέον, ν διά τ ς το έρος ε κρασίας, καί τ ν σταγ νων τ ς ροχ ς, καί τ ς τ ν καιρ ν γαλήνης ε ς τα την τήν ριµωτάτην στάσιν λθε ν η δ κησας, να ν µ ν το ς ξ α το το γεννήµατος τ ς µπέλου µεταλαµ άνουσιν, ε ς ε φροσ νην, καί το ς προσενέγκασι δ ρον, ε ς ξιλασµ ν µαρτι ν, διά το ερο καί γίου Σώµατος καί Α µατος το Χριστο σου µεθ ο ε λογητ ς ε σ ν τ παναγί ω καί γαθ, καί ζωοποι σου Πνε µατι, ν ν καί εί καί ε ς το ς α νας τ ν α ώνων. Αµήν.»

10 AYΓOYΣTOΣ «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Ως ν τ Εσπεριν. 343 Τ σπέρας: Ψάλλεται Εσπεριν ς τ ς 7ης Α γο στου. Μετά τήν Ε σοδον ψάλλοµεν Προκείµενον «Ο Θε ς µ ν ν τ ο ραν καί ν τ γ...». Μετά τ «Ν ν πολ εις...» Μικρά Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». 7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ µετά τήν ορτήν. οµετίου το Πέρσου σιοµάρτυρος, Μικάλλου σίου το ν Ακανθο τ ς Κ πρου. Α Ακολουθίαι τ ν Αγίων οµετίου καί Μικάλλου ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Α γο στου 5, 6). Τ Σα άτ ω πρω : Ε ς το ς Α νους τά 3 Εσπέρια (9 η Α γ.) «Τ ς παναγίας νδ ξου...» ε ς 4. ξα, Καί ν ν «Ο φωτί σου πασαν...». «Σοί δ ξα πρέπει...» καί µετά τά Πληρωτικά τά Απ στιχα τ ς σήµερον «Εν ρει τ Θα- ώρ...» (9 η Α γ.). «Αγαθ ν τ ξοµολογε σθαι...». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης...». Ε ς τήν Λειτουργίαν: τά Αντίφωνα τ ς ορτ ς, «Σ σον µ ς... ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς...». Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσωµεν... ν τ ρει τ Θα ώρ...». Απ στολος τ ς µέρας (Σα άτ ω ΙΑ Ε δ. Επιστολ ν «Αδελφοί χάρις µ ν...» (Κορ. Α 3-9) Ε αγγέλιον µεθέορτον (7ης Α γο στου) «Παραλαµ άνει Ιησο ς...» (Μάρκ θ 2-9). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αξι ν στιν...», Κοινωνικ ν «Μακάριοι ο ς ξελέξω...». «Ε δοµεν τ φ ς...» καί π λυσις «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ...». 8. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κυριακή µετά τήν ορτήν τ ς Μεταµορφώσεως). Α µιλιανο Επισκ που Κυζίκου, Μ ρωνος Επισκ που Κρήτης. Ηχος. Εωθιν ν ΙΑ. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Α γο στου 7, 8, 9).

11 344 Απολυτίκιον: Κοντάκιον: AYΓOYΣTOΣ Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». «Επί το ρους µετεµορφώθης...». (µικρά) «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ...». Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το χου 6, Μεθέορτα «Σήµερον πέδειξας...» (8ης Α γ.) ε ς 4. «ε τε να µεν...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ ς Εορτ ς). Τ α Θοτοκίον το χου «Παρ λθεν σκιά το ν µου...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Μεθέορτον «Τήν σήν το µονογενο ς...» ( Απ στιχα 8ης Α γο στου). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Οτε κατ λθες...», ξα, Καί ν ν «Μετεµορφώθης ν τ ρει...». «Ο ν τ ρει τ Θα ώρ µεταµορφωθείς ν δ ξ η νώπιον τ ν Αγίων α το Μαθητ ν καί Αποστ λων καί ναστάς κ νεκρ ν, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς µ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» τ Αναστάσιµον «Οτε κατ λθες...». ξα τ α τ. Καί ν ν «Μετεµορφώθης ν τ ρει...».

12 AYΓOYΣTOΣ 345 Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά Μεθέορτα (8ης Α γο στου) «Τήν τ ν ροτ ν ναλλαγήν...» καί «Εν τ ρει τ Θα ώρ...». Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το χου καί πασα τάξις το Εωθινο (ΙΑ ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί α τ ς Εορτ ς. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Τ Μεθέορτον Κάθισµα «Τ ς θείας δ ξης σου...» παξ (8 η Α γο στου). Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ ΙΑ Αναστάσιµον «Μετά τήν θείαν γερσιν...» καί τ µεθέορτον «Πρ το Σταυρο σου Κ ριε...» (8 η Α γο στου). Αναστάσιµα Στιχηρά το χου 4 καί Μεθέορτα (8 η Α γο στου) «Ελαµψας Χριστέ...» ε ς 4. Τ ΙΑ Εωθιν ν «Φανερ ν αυτ ν...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Απολυτίκιον Ε σ δου: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Τρισάγιον. Απ στολος: Ε αγγέλιον: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς. «Μετεµορφώθης...» «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Οτε κατ λθες...», «Μετεµορφώθης...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Επί το ρους...». Κυριακ ς ΙΑ Επιστολ ν «Η σφραγίς τ ς µ ς ποστολ ς...» (Κορ. θ 2-12). Κυριακ ς ΙΑ Ματθαίου «Ωµοιώθη ασιλεία τ ν ο ραν ν νθρώπ ω...» (Ματθ. ιη 23-35).

13 346 AYΓOYΣTOΣ Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Ως ν τ Εσπεριν. Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΙΒ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ΙΒ Ε δοµάδος Ματθαίου. Τ σπέρας: Μεγάλη Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...». 9. ΕΥΤΕΡΑ. Ματθία Αποστ λου, Αντωνίου Μάρτυρος. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...». 10. ΤΡΙΤΗ. Λαυρεντίου Αρχιδιακ νου, Ξ στου Πάπα Ρώµης καί Ιππολ του τ ν µαρτ ρων. Τ σπέρας: Μεγάλη Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...». 11. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ε πλου διακ νου. Ανάµνησις το περφυο ς θα µατος κατά τ ν Αγαρην ν Το ρκων το ν Αγίοις Πατρ ς µ ν Σπυρίδωνος το θαυµατουργο. Απολυτίκιον ορτ ς θα µατος γίου Σπυρίδωνος. Ηχος δ. Ως τ ν ρθοδ ξων πέρµαχον, καί πάντων τ ν πίστων ντίπαλον, παµµακάριστε Σπυρίδων µνο µέν σε, καί δυσωπο µέν σε φυλάττειν τήν π λιν σου, πάσης ρµ ς αρ άρων µέτοχον. Τ σπέρας: Μικρά Παράκλησις. Απολυτίκιον «Μετεµορφώθης ν τ - ρει...».

14 AYΓOYΣTOΣ ΠΕΜΠΤΗ. Φωτίου καί Ανικήτου Μαρτ ρων. Η κολουθία τ ν Αγίων Φωτίου καί Ανικήτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Τ σπέρας: Ψάλλεται Εσπεριν ς τ ς Εορτ ς τ ς Μεταµορφώσεως πί τ ποδ σει τ ς ροτ ς ς ν τ κυριων µ ω µέρ α, ξαιρουµένων τ ν Αναγνωσµάτων καί τ ς Λιτ ς. Μετά τ «Ν ν πολ εις...» ψάλλεται Μεγάλη Παράκλησις. Απολυτίκιον τ ς ορτ ς «Μετεµορφώθης ν τ ρει...» (τρίς). 13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Απ δοσις τ ς Εορτ ς τ ς Μεταµορφώσεως. Μαξίµου Οµολογητο, Ε ρήνης τ ς ασιλίσσης τ ς µετέπειτα Ξένης µοναχ ς. Η Ακολουθία ψάλλεται ς ν τ κυριων µ ω µέρ α τ ς Εορτ ς, πλήν τ ν Αναγνωσµάτων το Εσπερινο καί τ ς Λιτ ς, το Πολυελέου καί το Ε αγγελίου το Ορθρου. Ε αγγέλιον καί Απ στολος ε ς τήν Λειτουργίαν: τά τ ς µέρας (13ης Α γο στου) (Παρασκευή ΙΒ Κορ. Β, Επιστολ ν καί Παρασκευή ΙΒ Ε δ. Ματθαίου). Τ σπέρας: Ο Προε ρτιος Εσπεριν ς τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου καί τελευταία Παράκλησις (Μικρά Παράκλησις). Απολυτίκιον προε ρτιον «Λαοί προσκιρτήσατε...». 14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προε ρτια τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου. Μιχαίου Προφήτου, Μαρκέλλου Επισκ που Απαµείας Ιεροµάρτυρος. Τ Σα άτ ω πρω : Ο Ορθρος καί Θεία Λειτουργία ς ν τ Μηναί ω. Κοντάκιον προε ρτιον «Τ νδ ξ ω µνήµ η σου...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Σά ατον ΙΒ Ε δ. Επιστολ ν καί Σά ατον ΙΒ Ε δ. Ματθαίου). 15. ΚΥΡΙΑΚΗ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Ηχος γ.

15 348 AYΓOYΣTOΣ Πανηγυρίζουσιν α Ιεραί Μοναί Χρυσορροϊατίσσης, Τροοδιτίσσης Τρικουκιωτίσσης καί Αγίου Νεοφ του. (Τ.Μ.Ε. 15 Α γο στου 4, 5, 6) Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Λαοί προσκιρτήσατε...». «Τ νδ ξ ω µνήµ η σου...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα, Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το γ χου 4 καί τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς Εορτ ς «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 6. Τ ς ορτ ς «Θεαρχί ω νε µατι...» ( κτάηχον δίχορον). «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα τ ς ορτ ς. Τά Αναστάσιµα. Τ ς ορτ ς «Οτε ξεδήµησας...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...» καί τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...» (δίς). «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». Τ Σα άτ ω πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το γ χου, Λιτή τ ς Εορτ ς καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Απολυτίκιον τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν.

16 AYΓOYΣTOΣ 349 Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά τ ς - ορτ ς. Ε ς τήν γ Στιχολογίαν τ τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει σου...» (δίς). Ε λογητάρια δέν ψάλλονται. Μετά τήν κφώνησιν «Οτι η λ γηται...» Υπακοή καί ο Ανα αθµοί το γ χου καί τ Προκείµενον τ ς ορτ ς «Μνησθήσοµαι το ν µατ ς σου ν πάσ η γενε καί γενε». Ε αγγέλιον το Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: ( Απ τ ς Ωραίας Π λης) «Αναστ σα Μαριάµ...» (Λουκ. α ). (Χ µα). ξα «Τα ς τ ς Θεοτ κου...» Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς... Οτε µετάστασις...». Ο Αναστάσιµος καί ο δ ο τ ς ορτ ς «Πεποικιλµένη τ θεί α δ ξ η...» καί «Ανοίξω τ στ µα µου...» µετά στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε...». Τ Αναστάσιµον Κοντάκιον καί Ο κος καί Υπακοή τ ς ορτ ς «Μακαρίζοµέν σε...». Κοντάκιον καί Ο κος τ ς ορτ ς. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Πεποικιλµένη τ θεί α δ ξ η...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων µετά τ ν Μεγαλυναρίων ε ς τ ν α καν να: «Α γενεαί π σαι, µακαρίζοµέν σε...», ε ς δέ τ ν : «Αγγελοι τήν κοίµησιν τ ς Παρθένου...» καί Κατα ασία «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται τ ς φ σεως ο ροι...». Τ Α Αναστάσιµον «Το ς Μαθητα ς συνέλθωµεν...» καί τ τ ς ορτ ς «Απ στολοι κ περάτων...» (δίς). Αναστάσιµα Στιχηρά γ χου 4 καί τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς ορτ ς «Τ νδ ξ ω κοιµήσει σου...» ε ς 4. «Τ θανάτ ω σου Κοιµήσει...». «Υπερευλογηµένη...».

17 350 οξολογία: AYΓOYΣTOΣ Μεγάλη «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς ς κολο θως: Αντίφωνον Α. ñ Αλαλάξατε τ Κυρί ω π σα γ. ñ Εξοµολογε σθε α τ, α νε τε τ νοµα α το. ñ Εν π λει Κυρίου τ ν δυνάµεων, ν π λει το Θεο µ ν. ñ Εγενήθη ν ε ρήν η τ πος α το καί τ κατοικητήριον α το ν Σιών ñ ξα, Καί ν ν. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Αντίφωνον Β ñ Αγαπ Κ ριος τάς π λας Σιών, πέρ πάντα τά σκηνώµατα Ιακώ. ñ εδοξασµένα λαλήθη περί σο π λις το Θεο. ñ Ο Θε ς θεµελίωσεν α τήν ε ς τ ν α να. ñ Ηγίασε τ σκήνωµα α το Υψιστος. «Σ σον µ ς... ναστάς κ νεκρ ν...». ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...». Αντίφωνον Γ. ñ Ετοίµη καρδία µου Θε ς, τοίµη καρδία µου. ñ Τί νταποδώσω τ Κυρί ω περί πάντων, ν νταπέδωκέ µοι; ñ Ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι καί τ νοµα Κυρίου πικαλέσοµαι. «Εν τ γεννήσει τήν παρθενίαν...».

18 AYΓOYΣTOΣ 351 Ε σοδικ ν: «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς κ νεκρ ν...». «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...» καί τ ς Εορτ ς «Εν τ γεννήσει...». Κοντάκιον: «Τήν ν πρεσ είαις...». Τρισάγιον. Απ στολος: Τ ς ορτ ς «Το το φρονείσθω...» (Φιλιπ. 5-11). Ε αγγέλιον: Τ ς ορτ ς «Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην τινά...» (Λουκ. ι καί ια 27-28). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται τ ς φ σεως ο ροι...». Κοινωνικ ν: «Ποτήριον σωτηρίου...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». 16. ΕΥΤΕΡΑ. Η ξ Εδέσσης νακοµιδή τ ς χειροποιήτου Ε κ νος το Κυρίου µ ν Ιησο Χριστο, τοι το Αγίου Μανδηλίου. ιοµήδους, Σταµατίου, Αλκι ιάδου µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 15ης Α γο στου 7, 8, 9). Τ Κυριακ σπέρας: Τά 3 Στιχηρά «Ποίοις ο γηγενε ς...» καί τά 3 τ ς ορτ ς «Ποίοις ο ε τελε ς χείλεσι...» (ζήτει ν τ Μικρ Εσπεριν τ ς 15ης Α γο στου). ξα, Καί ν ν: «ε τε τήν παγκ σµιον Κοίµησιν...». Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας. Απ στιχα 16ης Α γο στου «µος τ ν µαθητ ν...». ξα, Καί ν ν: «Οτε πρ ς τ ν κ σο...». «Τήν χραντον Ε κ να σου...», ξα, Καί ν ν «Εν τ γεννήσει...». Εν τ Ορθρ ω: Κατά τήν ν τ Μηναί ω διάταξιν. Κατα ασίαι: «Πεποικιλ- µένη τ θεί α δ ξ η...». Η Τιµιωτέρα: Καί Κατα ασία «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται...». Εξαποστειλάρια τά το Μηναίου. Α νοι: Τά 3 Προσ µοια το Εσπερινο «Ποίοις ο γηγενε ς...» ε ς 4. ξα, Καί ν ν «Η τ ν ο ραν ν ψηλοτέρα...» (Λιτή 15ης Α γο στου). οξολογία Μεγάλη καί τ «Τήν χραντον ε κ να σου...».

19 352 AYΓOYΣTOΣ Εν τ Θεί α Λειτουργί α: Μετά τήν Ε σοδον «Τήν χραντον ε κ να σου...», «Εν τ γεννήσει...» καί τ το Ναο. Κοντάκιον: «Τήν ν πρεσ είαις...». Απ στολος τ ς µέρας (ζήτει Σά ατον πρ τ ν Φώτων Α Τιµ. γ 13 - δ 5). Ε αγγέλιον τ ς µέρας «Εγένετο ν τ συµπληρο σθαι...» (Ματθ. ιζ 14-23). Ε ς τ «Εξαιρέτως» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...» καί Απ λυσις. 17. ΤΡΙΤΗ. Μ ρωνος, Στράτωνος, Φιλίππου µαρτ ρων. 18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Φλώρου, Λα ρου, Λέοντος Μαρτ ρων. 19. ΠΕΜΠΤΗ. Ανδρέου το Στρατηλάτου καί τ ν σ ν α τ 2593 µαρτ ρων. 20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Σαµουήλ Προφήτου, Σε ήρου Μαρτ ρων, Ρηγίνου καί Ορέστου Μεγαλοµαρτ ρων. Λουκίου ουλευτο µάρτυρος. Α κολουθίαι τ ν Αγίων Ρηγίνου καί Ορέστου καί το Αγίου Λουκίου ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 21. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Θαδδαίου Αποστ λου, Βάσσης καί τ ν 3 τέκνων α τ ς Μαρτ ρων. 22. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μετά τήν Εορτήν τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου. Αγαθονίκου καί τ ν σ ν α τ. Ανθο σης καί Αθανασίου Επισκ που. Ηχος δ. Εωθιν ν Β. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 16ης Α γο στου 13, 14, 15). Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Εν τ γεννήσει...». «Τήν ν πρεσ είαις...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...».

20 AYΓOYΣTOΣ 353 Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα δ χου 6 καί Μεθέορτα Προσ - µοια «Οτε δι µ ς...» 4 (ζήτει ε ς τ ν Εσπεριν ν τ ς 20 ς Α γο στου). «Η τ ν ο ραν ν ψηλοτέρα...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ ς Εορτ ς) Τ α Θεοτοκίον το δ χου «Ο διά σέ Θεοπάτωρ...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Τ ς Εορτ ς «Ασατε λαοί...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ ς ορτ ς). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το δ χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Εν τ γεννήσει...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Εν τ γεννήσει...». Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα το δ χου καί ντί Θεοτοκίων τά Μεθέορτα «Πλατυτέρα ο ραν ν...» καί «Αποστ λων χορ ς...» (ζήτει τ 22 α Α γ.). Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το δ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Β ) Ε αγγελίου.

21 354 Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: AYΓOYΣTOΣ Ο Αναστάσιµος καί τ ς ορτ ς (15ης Α γ.) «Παρθένοι νεάνιδες...». Τ Κάθισµα «Εν χερσί το δι µ ς...» (κάθισµα 17ης Α γ.). Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Πεποικιλµένη τ θεί α δ ξ η...». Καί Κατα ασία «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται τ ς φ σεως ο ροι...». Τ Β Αναστάσιµον «Τ ν λίθον θεωρήσασαι...» καί τ τ ς ορτ ς «Απ στολοι κ περάτων...» ( παξ). Τά Αναστάσιµα Στιχηρά το δ χου 4 καί Μεθέορτα «Γ µέν τ σ ταφ...» ε ς 4 (22 α Α γ.). Τ Β Εωθιν ν «Μετά µ ρων...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Απολυτίκιον Ε σ δου: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Τρισάγιον. Ε ς τ «Εξαιρέτως»: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς. Ε ς τ ντίφωνον «Ο ναστάς...». «Εν τ γεννήσει...». «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Τ φαιδρ ν τ ς ναστάσεως...», «Εν τ γεννήσει...», το Αποστ λου Βαρνά α καί τ το Ναο. «Τήν ν πρεσ είαις...». Κυριακ ς ΙΓ Επιστολ ν «Αδελφοί γρηγορε τε, στήκετε...» (Α Κορ. ιστ 13-24). Κυριακ ς ΙΓ Ματθαίου «Ε πεν Κ ριος τήν παρα ολήν... νθρωπ ς τις...» (Ματθ. κα 33-42). «Αξι ν στιν...».

22 AYΓOYΣTOΣ 355 Κοινωνικ ν: «Α νε τε τ ν Κ ριον...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς Ι Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ι Ε δοµάδος Ματθαίου. 23. ΕΥΤΕΡΑ. Απ δοσις τ ς ορτ ς τ ς Κοιµήσεως τ ς Θεοτ κου. Ε ρηναίου Επισκ που Λουγδο νου, Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπ λεως. Η κολουθία ψάλλεται ς ν τ κυριων µ ω µέρα τ ς ορτ ς, ξαιρουµένων τ ν Αναγνωσµάτων, τ ς Λιτ ς καί το Ε αγγελίου το Ορθρου καθώς καί το Μηνολογίου, ντί το ποίου λέγεται τ Μηνολ γιον τ ς µέρας (23ης Α γο στου). Ε ς τήν Λειτουργίαν Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς ορτ ς. Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Α γενεαί π σαι... Νενίκηνται...». Κοινωνικ ν «Ποτήριον σωτηρίου...». «Ε δοµεν τ φ ς...». Απ λυσις. Σηµείωσις: Εφεξ ς µέχρι καί τ ς 21ης Σεπτεµ ρίου ψάλλονται Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...» καί Κοντάκιον µέχρι καί τ ς 12ης Σεπτεµ ρίου «Ιωακείµ καί Αννα...», ξαιρουµένων τ ς 31ης Α γο στου, τ ς 1ης Σεπτεµ ρίου καί τ ς 7ης Σεπτεµ ρίου καθ ς ψάλλεται τ Κοντάκιον τ ς µέρας. 24. ΤΡΙΤΗ. Ε τυχο ς Ιεροµάρτυρος, Κοσµ το Α τωλο νεοµάρτυρος. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων ιονυσίου Α γίνης. Τήν Ακολουθίαν το Αγίου Κοσµ ζήτει ε ς νεοεκδοθέντα Μηνα α, µετά την 31ην Α γο στου. 25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τίτου Αποστ λου. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Βαρθολοµαίου Αποστ λου. Κωνσταντίας σίας τ ς ν Πάφ ω. Πλήρης κολουθία τ ς Αγίας Κωνσταντίας ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α.

23 356 AYΓOYΣTOΣ 26. ΠΕΜΠΤΗ. Αδριανο καί Ναταλίας Μαρτ ρων. 27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Χρυσοστ µου πισκ που Σµ ρνης εροµάρτυρος (1922), Ποιµένος σίου, Λι ερίου Πάπα Ρώµης, Φανουρίου νεοφανο ς Μάρτυρος. Η κολουθία το Αγίου Φανουρίου ε ρίσκεται ε ς τ τέλος το Μηναίου Α γο στου τ ς Αποστολικ ς ιακονίας. 28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μωϋσέως το Α θίοπος, Αννης Προφήτιδος τ ς ν τ να παρευρεθείσης κατά τήν Υπαπαντήν το Κυρίου. Αρκαδίου πισκ που Αρσιν ης. Η κολουθία το Αγίου Αρκαδίου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 29. ΚΥΡΙΑΚΗ. Μνήµη τ ς ποτοµ ς τ ς Τιµίας Κεφαλ ς το Αγίου Ιωάννου το Προδρ µου καί Βαπτιστο. Ηχος πλ. α. Εωθιν ν Γ. Κατάλυσις ο νου καί λαίου. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 29ης Α γο στου 2, 3, 4). Απολυτίκιον: Κοντάκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι Μάρτυρες...». «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το πλ. α χου 4 καί το Προδρ µου Ιδι µελα «Γενεθλίων τελουµένων...» 6, δευτερο ντες τά 2 πρ τα. Το Προδρ µου «Γενεθλίων τελουµένων...».

24 AYΓOYΣTOΣ 357 Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα: Καί ν ν: Τ α Θεοτοκίον το πλ. α χου «Εν τ Ερυθρ θαλάσσ η...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα το Προδρ µου. Τά Αναστάσιµα. Το Προδρ µου «Πρ δροµε το Σωτ ρος...». Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Αν µφευτε παρθένε...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα το Προδρ µου «Μνήµη δικαίου...», Καί ν ν «Πάντα πέρ ννοιαν...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το πλ. α χου, Λιτή το Προδρ µου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον το Προδρ µου «Μνήµη δικαίου...». Καθίσµατα: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα το Προδρ µου «Μνήµη δικαίου...» Καί ν ν «Πάντα πέρ ννοιαν...». Α) Τ Αναστάσιµον «Τ ν Σταυρ ν το Κυρίου...», ξα το Προδρ µου «Τ ν µεσίτην συµφώνως...», Καί ν ν «Τ ξαίσιον θα µα...». Β) Τ Αναστάσιµον «Κ ριε, µετά τήν τριήµερ ν σου...», ξα το Προδρ µου «Τ ν κ µήτρας προφήτην...», Καί ν ν «Τήν ταχείαν σου σκέπην...». Γ) Το Προδρ µου «Εκ τ ς στείρας κλάµψας...», ξα, Καί ν ν «Παναγία Παρθένε...».

25 358 AYΓOYΣTOΣ Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το πλ. α χου καί - πασα τάξις το Εωθινο (Γ ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος, καί το Προδρ µου. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Τά ναστάσιµα Κοντάκιον καί Ο κος καί τ Κάθισµα το Προδρ µου «Ν ν πέφανεν µ ν...» µετά το Θεοτοκίου «Κατεπλάγησαν Αγνή...». Κοντάκιον καί Ο κος το Προδρ µου καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Γ Αναστάσιµον «Οτι Χριστ ς γήγερται...», τά 2 το Προδρ µου «Τ ν ν Προφήταις µείζονα...» καί «Ο σελγής Hρώδης...» µετά το Θεοτοκίου. Αναστάσιµα Στιχηρά το πλ. α χου 4 καί το Προδρ µου «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 4. Τά δ ο τελευτα α µετά στίχων «ίκαιος ς φο νιξ νθήσει...» καί «Ε φρανθήσεται δίκαιος ν Κυρί ω...». Το Προδρ µου «Πάλιν Ηρωδιάς µαίνεται...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Κοντάκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Τρισάγιον. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», «Μνήµη δικαίου...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ιωακείµ καί Αννα...». Το Προδρ µου «Ως πλήρου Ιωάννης τ ν δρ µον...» (Πράξ. ιγ 25-32). Το Προδρ µου «Ηκουσεν Hρώδης ασιλε ς...» (Μάρκ. στ 14-30).

26 AYΓOYΣTOΣ 359 Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς ΙΕ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ΙΕ Ε δοµάδος Ματθαίου. 30. ΕΥΤΕΡΑ. Αλεξάνδρου, Πα λου καί Ιωάννου Πατριαρχ ν Κωνσταντινουπ λεως, Φιλωνίδου πισκ που Κουρίου εροµάρτυρος. Βρυαίννης Οσίας. 31. ΤΡΙΤΗ. Η κατάθεσις τ ς Τιµίας Ζώνης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. Η Ακολουθία ψάλλεται κατά τήν ν τ Μηναί ω τάξιν. Κατα ασίαι: «Σταυρ ν χαράξας...». Κοντάκιον: «Τήν θεοδ χον γαστέρα σου Θεοτ κε...». Απ στολος: Τ ς Θεοτ κου «Ε χεν πρώτη σκηνή...» ( Ε ρ. θ 1-7). Ε αγγέλιον: Τ ς Θεοτ κου «Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην τινά...» (Λουκ. ι ια 27-28). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Ποτήριον σωτηρίου...».

MHN AY OY TO. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου.

MHN AY OY TO. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου. MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα316 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΕΥΤΕΡΑ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). MHN MA O EXøN HMEPA 3 1 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOY IO. EXøN HMEPA 3 1. 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου.

MHN IOY IO. EXøN HMEPA 3 1. 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου. MHN IOY IO EXøN HMEPA 3 1 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου. Η Ακολουθία το Αγίου Κωνσταντίνου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Η κολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω. Καί

Διαβάστε περισσότερα

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου MHN OKTøBPIO EXøN HMEPA 3 1 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου Κουκουζέλους σίου. Μνήµην πιτελο µεν τ ς γίας Σκέπης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. 2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κυπριανο Ιεροµάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν.

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY ΠPOΓPAMMA EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY (22) 25-31 IANOYAPIOY 2011 H A.M. Aρχιεπίσκοπος Πράγας καί πάσης Tσεχίας καί Σλο ακίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Γραφείο ηµάρχου. Κυρίες/ Κύριοι,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Γραφείο ηµάρχου. Κυρίες/ Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κυρίες/ Κύριοι, Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Με την ευκαιρία της Εθνικής Ε ετείου της 25 ης Μαρτίου, θα είναι τιµή µας να αρευρεθείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις ου

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι 10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν ρηγορίου Ἐπισκόπου ύσσης, καὶ οµετιανοῦ Ἐπισκόπου ελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ερεύ : Ε λογητ Θε µ ν, πάντοτε, ν ν, κα εί, κα ε το α ώνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ ΠΤΡΟΥ ΛΜΠΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΚΤ ΤΗΝ ΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΣΚΛΩΝ ΚΙ ΦΥΡΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΧΡΥΣΝΘΟΥ, ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΚΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΙΜΛΙ ΚΔΟΣΩΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΥΜΡΔΙΟΣ ΣΜΟΣ 2013 ii ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα