ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» Κονάδα Γ (Νπγάνυζη & ποζηήπιξη) Γηεχζπλζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 45-49, Σ.Κ , Κεξακεηθφο, Αζήλα Γηεχζπλζε ηζηνζειίδαο: Πιεξνθνξίεο: Μαξία Ισαλλίδνπ Σει.: Φαμ: ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ην πιαίζην ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Κελέηη για ηο ζσεδιαζμό Γπαθείυν Κεηαθοπάρ Ρεσνολογίαρ ζηα Δλληνικά ΑΔΗ» ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΔΓΒΜ ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε - Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζε πνζνζηφ 82,51% γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 13 «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο ζηηο 8 πεξηθέξεηεο χγθιηζεο», 53,36% γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 14 «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο ζηηο 3 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» θαη 88,29% γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 15 «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο ζηηο 2 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ». Σελίδα 1 από 18

2 ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΥΛ Η πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: φπνπ ζα δεκνζηεχνληαη θαη πιεξνθνξίεο γηα ην Γηαγσληζκφ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα πξνκεζεχνληαη ηα Σεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ), απφ ηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Κσλζηαληηλνππφιεσο 45-49, Κεξακεηθφο 11855, Αζήλα. Τπεχζπλε: Μαξία Ισαλλίδνπ, Σει.: Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο / ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ππνβάιινληαο γξαπηψο εξσηήζεηο ζηελ ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ, ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, κέρξη 07/04/2014. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο : ζηηο 11/04/2014. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ. Σελίδα 2 από 18

3 Ξεπιεσόμενα ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΟΤ ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΜΔΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ θαη ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ ΑΜΟΙΒΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΓΓΤΗΔΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΝΣΑΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ, ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σελίδα 3 από 18

4 ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ 1. Οη δηαηάμεηο: α. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α' 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα». β. Σνπ Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » σο ηζρχεη θαη ηδίσο ην άξζξν 19 απηνχ. γ. Σνπ Π.Γ. 4/2002 (ΦΔΚ 3Α) «Δθηέιεζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηήξημεο θαη δηαρείξηζε αληίζηνηρσλ πφξσλ». δ. Σεο ΤΑ /ΔΤΑΑΠ 3628 / (ΦΔΚ Β' 1856/ ) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζεο ηνπο» θαη ηδίσο ηα άξζξα 5, 6 θαη 7 ηνπ κέξνπο Β' απηήο ε. Σεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ΑΠ 14053/ΔΤ 1749/ΦΔΚ Β'540/ σο ηζρχεη θαη ηδίσο ην άξζξν 38 απηήο 2. To Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», φπσο εθαξκφδεηαη αλαινγηθά γηα Τπεξεζίεο. 3. Σε κε αξ. ΚΑ/3345/ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ζχζηαζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ λ.3614/2007 (ΦΔΚ 636/η.Β / ), κε ηελ νπνία ζπζηήζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο κε αξ. πξση. 6472/ , 147/ Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 4. Σε κε αξηζκφ /Σ5/ (ΦΔΚ 1950/η.Β/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο «Πεξί κεηαβίβαζεο δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο κε εληνιή Τπνπξγνχ». 5. Σελ ππ αξ.πξση. Φ 908/90523/Η/ Κνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην Γηνξηζκφ ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Δπξσπατθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 322/η Τ.Ο.Γ.Γ./ ). 6. Σε κε αξ. πξση. 4503/ Πξφζθιεζεο κε Κσδηθφ 29 γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεο «Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα, Μειέηεο, ρέδηα Γξάζεο θαη Δκπεηξνγλσκνζχλεο ζην πιαίζην πξνεηνηκαζίαο, εθαξκνγήο, παξαθνινχζεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 7. Σε κε αξ. πξση. 6239/ Απφθαζε Έληαμεο ηεο Οξηδφληηαο Πξάμεο «Μειέηε γηα ην ζρεδηαζκφ γξαθείσλ ηερλνινγίαο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ)» κε θσδηθφ MIS Σελίδα 4 από 18

5 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Αλάκεζα ζηνπο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί δηαρξνληθά γηα ηε δηαζχλδεζή ηεο βηνκεραλίαο κε ηα Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ ηα Αλψηαηα Ιδξχκαηα πξνο ηε βηνκεραλία, ηδηαίηεξν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα Γξαθεία Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο (Technology Transfer Offices), εθ εμήο ΓΜΣ, ηα νπνία έρνπλ θαζηεξσζεί δηεζλψο κέζα απφ κηα δηαδξνκή πεξίπνπ ηξηψλ δεθαεηηψλ. Tα ΓΜΣ απνηεινχλ δηεζλψο έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε κεηάθξαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο ζε κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ επθνιφηεξα απφ ηε βηνκεραλία. Γηαδηθαζίεο φπσο ε πξνζηαζία ησλ δηαλνεηηθψλ δηθαησκάησλ (IPRs), ε ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε (licencing), ε ππνζηήξημε ζηε δεκηνπξγία ηερλνβιαζηψλ (spin-offs), απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ελψζεηο ησλ Δπξσπατθψλ ΑΔΙ φπσο ε League of European Research Universities (LERU) θαη ε European University Association (EUA), πξνσζνχλ ελεξγά ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ΓΜΣ κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε θαιψλ πξαθηηθψλ, ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ASTP-PROTON, ε νπνία είλαη ε Δπξσπατθή έλσζε επαγγεικαηηψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο απφ ηα ΑΔΙ ζηε βηνκεραλία. ηελ Διιάδα νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ( ) λα ζπζηαζνχλ αληίζηνηρνη κεραληζκνί κε ηελ νλνκαζία Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο δελ απέδσζαλ ηνπο αλακελφκελνπο θαξπνχο. ήκεξα, κεηά απφ κία δεθαεηία θαη κε δεδνκέλεο ηηο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ απνθνίησλ ησλ ΑΔΙ λα αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο, επηβάιιεηαη ε επαλεμέηαζε θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ζεζκνχ, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ πινχζηα δηεζλή εκπεηξία. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα ππνδεηρζνχλ ζελάξηα αλάπηπμεο Γξαθείσλ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο ζηα Διιεληθά Αλψηαηα Ιδξχκαηα, αμηνπνηψληαο ηελ Δπξσπατθή αιιά θαη ηελ σο ηψξα Διιεληθή εκπεηξία θαη δηεζλείο θαιέο πξαθηηθέο. Σα ζελάξηα απηά ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ Γξαθείσλ Γηακεζνιάβεζεο θαζψο θαη άιινπο ζρεηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηα ΑΔΙ. Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε εθπφλεζε κίαο κειέηεο ε νπνία απνζθνπεί: α) ζηελ αλάιπζε ηεο Διιεληθήο εκπεηξίαο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Γηακεζνιάβεζεο, βάζεη βηβιηνγξαθίαο θαη ζπλεληεχμεσλ, β) ζηελ αλάιπζε ηεο δηεζλνχο (επξσπατθήο θαη ακεξηθαληθήο) εκπεηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Technology Transfer Offices Γξαθείσλ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο ζε ΑΔΙ γ) ζηε δηακφξθσζε ζελαξίνπ αλάπηπμεο ησλ Γξαθείσλ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο (ΓΜΣ) ζηα Διιεληθά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ) ππνβάιινληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ηα αθφινπζα Παθέηα Δξγαζίαο (ΠΔ): ΞΔ 1. Ανάλςζη ηηρ Δλληνικήρ εμπειπίαρ Θα αλαιπζεί ζπλνπηηθά ε εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Γηακεζνιάβεζεο αλαδεηθλχνληαο: - ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, - ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, - πηζαλέο θαιέο πξαθηηθέο θαη, - ελδερφκελεο αζηνρίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σελίδα 5 από 18

6 Η αλσηέξσ αλάιπζε ζα βαζηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ζε κηθξφ αξηζκφ ζπλεληεχμεσλ (έσο 5) κε Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο ζε ιεηηνπξγία θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ε νπνία ρξεκαηνδφηεζε ηα Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο θαηά ην 3ν ΚΠ. Δίλαη ρξήζηκν επίζεο, λα ζπκπεξηιεθζεί ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε άιινπο κεραληζκνχο ζρεηηθνχο κε ηα Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο φπσο νη Μνλάδεο Καηλνηνκίαο θαη Έξεπλαο (ΜΟΚΔ). ΞΔ 2. Ανάλςζη ηηρ διεθνούρ εμπειπίαρ Η αλάιπζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζα βαζηζηεί ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Technology Transfer Offices (Γξαθείσλ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο) ζε ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Θα εμεηαζζεί ε εκπεηξία ηφζν ησλ Δπξσπατθψλ ΓΜΣ φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηηο ΗΠΑ. Σα ζέκαηα ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ είλαη: - πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, - νξγάλσζε ησλ ΓΜΣ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην Ίδξπκα, - ζηειέρσζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, - αμηνπνίεζε πφξσλ εθηφο ηνπ ΓΜΣ. ΞΔ 3. Πςμπεπάζμαηα και ζενάπια για ηην ανάπηςξη ηυν ΓΚΡ Η κειέηε ζα θαηαιήγεη ζε έλα πηζαλφ ζελάξην αλάπηπμεο ησλ ΓΜΣ ζηα ειιεληθά Ιδξχκαηα ππνβάιινληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο, ιακβάλνληαο ππφςε: - ηηο πξνηεηλφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα ΓΜΣ ζην πιαίζην δηαζχλδεζεο ηνπο κε ηα Ιδξχκαηα - ην πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ζρέδην νξγαληζκνχ ππεξεζηψλ, ζρέδην θαλνληζκνχ, ζηειέρσζε, αμηνπνίεζε πφξσλ) - ηηο πξνηεηλφκελεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε βέιηηζηε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 2. ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΝ ΠΣΖΚΑ ΞΔΘΛΝΠ ΔΟΓΝ 2.1. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα παξαζέζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ζην αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο γηα ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο είλαη λα έρνπλ αλαιάβεη θαη νινθιεξψζεη έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ζηα πεδία ηεο καινοηομίαρ ηεσνολογίαρ ή ηεο έπεςναρ Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνηείλεη Οκάδα Έξγνπ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ ηθαλφ αξηζκφ ζηειερψλ κε επηζηεκνληθή ή επαγγεικαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ζηα πεδία πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή ηνπο. Σα αλαγθαία πεδία θαη αληηζηνίρσο ε αλαγθαηφηεηα ζρεηηθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ απαηηείηαη λα ηεθκεξηψλνληαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. 3. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΚΔΠΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 3.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε φπνηνλ ρψξν θξίλεη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 3.2 ηηο κεηαθηλήζεηο, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαιχπηνληαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. 4. ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΡΝ ΔΟΓΝ - ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ και ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 4.1 Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζηε βάζε κίαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο (έξεπλα αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ - πξφηαζε). Σα παξαδνηέα αληηζηνηρνχλ ζηηο θάζεηο σο αθνινχζσο: Σελίδα 6 από 18

7 Σν Πξψην παξαδνηέν ζπλνςίδεη ηελ Διιεληθή εκπεηξία κε βάζε ηα επξήκαηα ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 1 θαη ζα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 2 κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν Γεχηεξν Παξαδνηέν ζπλνςίδεη ηε δηεζλή εκπεηξία κε βάζε ηα επξήκαηα ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 2 θαη ζα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 3 κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν Σξίην Παξαδνηέν πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ επξεκάησλ ησλ Παθέησλ 1, 2 θαη 3 θαη ζα παξαδνζεί ην αξγφηεξν 5 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 4.2 Σν αξκφδην φξγαλν πνπ είλαη ππεχζπλν απφ πιεπξάο ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ ηνπ, ζα είλαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Δπξσπατθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζα παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπ Αλαδφρνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξέρεη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. 4.3 Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. ΑΔΑ: ΒΙΞΞ9-Χ44 5. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΟΓΝ 5.1 Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη, θαη αλψηαην, ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ιάβεη ρψξα θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο αλάζεζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηε λνκνζεζία Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 αλσηέξσ. 5.3 Η Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη δηθαίσκα λα επεθηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, απηεπάγγειηα ή κε αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε κειέηε δελ έρεη νινθιεξσζε ί ζην πιαίζην ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο επηπιένλ αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 6. ΑΚΝΗΒΖ Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ (45.000,00 ) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., (ήηνη ,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 7. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 7.1 Η ακνηβή θαηαβάιιεηαη σο εμήο: 30% κε ηελ παξαιαβή ηνπ Πξψηνπ Παξαδνηένπ 30% κε ηελ παξαιαβή ηνπ Γεχηεξνπ Παξαδνηένπ 40% κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 7.2 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα δηελεξγεζνχλ νη Πιεξσκέο ζα είλαη λα έρνπλ παξαιεθζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηφθνιινπ παξαιαβήο, ηα αλαθεξφκελα Παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζην θεθάιαην 4. Σελίδα 7 από 18

8 8. ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ 8.1 Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα επηιεγεί ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε. ηε ζχκβαζε ζα πξνζαξηεζνχλ παξαηεξήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζθνπφ έρνπλ λα θάλνπλ πην ζαθέο θαη πιήξεο ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ. 8.2 ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπληαρζεί, ζα πεξηιεθζνχλ: α) Οη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε απηή. β) Κάζε ηη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά πιένλ ησλ δεηνπκέλσλ θαη έγηλε απνδεθηφ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 8.3 Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο, απνθιεηφκελεο ξεηά, νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φπσο πξνδηαγξάθεθε. 8.4 Ο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγςηηική Δπιζηολή Θαλήρ Δκηέλεζηρ ε νπνία λα θαιχπηεη ζε επξψ, πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ, θάζε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ηεο θαηαζέηεη μερσξηζηά εγγ πεηηθή επηζηνιή χςνπο ίζνπ κε ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έλσζε εηαηξεηψλ ή ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο κίαο εληαίαο ζπλνιηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη φιεο νη εηαηξείεο κέιε κε ηελ επσλπκία θάζε κίαο θαζψο θαη ην πνζφ πνπ ηεο αλαινγεί. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Η απαιιαγή απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ελεξγείηαη κε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 9. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 9.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία λα αζρνινχληαη λφκηκα κε παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε εξγαζηψλ. β) πκπξάμεηο - Δλψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ έλσζε θαη θαη επέθηαζε ηεο ακνηβήο ηνπο. 9.2 O ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ. Ωο πξνο ηηο Δλψζεηο: (α) ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη Σελίδα 8 από 18

9 ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. (β) Οη Δλψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Ωζηφζν ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λ α πεξηιεθζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή (θνηλνπξαμία) θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 9.3 Απνθιείεηαη απφ ζπκκεηνρή ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ν πξνζθέξσλ, εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσ ζηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Δπίζεο, απνθιείεηαη φπνηνο: Βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο Δθθηλήζε ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, Καηαδηθάζζεθε γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο, βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ Έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή η σλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Δίλαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγή ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ηφηε απνθιείεηαη ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά. Σελίδα 9 από 18

10 10. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ I. ΓΔΛΗΘΑ 10.1 Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ δεζκεχνπλ ζην ζχλνιν ηνπο ππνςεθίνπο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε κέξα ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, λα είλαη ππνγεγξακκέλεο ζε θάζε ζειίδα απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν (θπζηθφ πξφζσπν) ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ησλ ζπκκεηερφλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λα έρνπλ ππνβιεζεί κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο εμήο ελδείμεηο: ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΔΞ «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ» ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ «Κελέηη για ηο ζσεδιαζμό Γπαθείυν Κεηαθοπάρ Ρεσνολογίαρ ζηα Δλληνικά ΑΔΗ» Θαηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών: 15 / 04 / 2014 ΔΞΥΛΚΗΑ ΘΑΗ Ζ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ ΑΛΑΓΝΣΝ (ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΠΚΞΟΑΜΖΠ ΝΗ ΔΞΥΛΚΗΔΠ, ΝΗ ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΚΔΙΥΛ ΡΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ) 10.3 Η πξνζθνξά θάζε ππνςεθίνπ ππνβάιιεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Ρεσνική Ξποζθοπά». Η Σερληθή Πξνζθνξά ππνρξεσηηθά ζα ππνβάιιεηαη θαη ζε ηλεκηπονική μοπθή (cd-rom), ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Νικονομική Ξποζθοπά». Οη θάθεινη ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Σα ππφινηπα Γικαιολογηηικά Πςμμεηοσήρ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν. ΗI. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 10.4 Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ θπξίσο θάθειν ηα θάησζη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο : Α. Πηοισεία ηος ςποτηθίος Αναδόσος: (i) Αλαιπηηθά ζηνηρεία θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ (επσλπκία, δηεχζπλζε, λνκηθή κνξθή, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, φλνκα ηνπ αξκφδηνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά). (ii) χληνκν ηζηνξηθφ αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. Β. Δμπειπία ςποτηθίος αναδόσος και ζηοισεία ομάδαρ έπγος: 1. Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ πινπνίεζε θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, ζην ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. Ο θαηάινγνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ/ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ κε βεβαίσζε ηνπ Σελίδα 10 από 18

11 γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαηαιφγνπ. 2. Σα βηνγξαθηθά ηεο Οκάδαο (Τπεχζπλνο θαη ινηπά ζηειέρε) απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην 2. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηα δεισζέληα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 3. Ο Κχξηνο Τπεχζπλνο πληνληζηήο ηνπ Έξγνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ππνβάιινπλ πεύθςνη Γήλυζη με βεβαίυζη γνηζίος ςπογπαθήρ, κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη: ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιιεη είλαη αθξηβή θαη αιεζή, απνδέρνληαη φηη ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπο ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ πεξηγξάθεηαη, ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Γ. πεύθςνη Γήλυζη με θευπημένο ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ φπνπ λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ πξνθήξπμεο θαη λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο: α. Γελ εκπίπηεη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, φπσο απηνί αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 9.3 ηεο πξφζθιεζεο. β. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. γ. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε. δ. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. ε. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. ζη. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. δ. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, θαη φηη δελ έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ε. Ο πξνζθέξσλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, ε παξαπάλσ δήισζε πξέπεη λα θαηαηεζεί γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Γ. Αδιάλειπηη Ιειηοςπγία Σπημαηοπιζηυηική Ηκανόηηηα Γηα λα απνδεηρζεί ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνςεθίνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη σο μερσξηζηφ, δηαθξηηφ, κέξνο ηνπ θπξίσο θαθέινπ κε ηνλ ηίηιν «Γηθαηνινγεηηθά Υξεκαηνπηζησηηθήο Ιθαλφηεηαο» ηα παξαθάησ ζηνηρεία : Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 1599/86) ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ ππεξεζίεο ζην ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ, θαηά ηα δχν (2) πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο μερσξηζηά. IΗΗ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 10.5 Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαιείηαη λα κειεηήζεη ην έξγν θαη λα ππνβάιιεη ζηον θάκελο ηηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ ηα θάησζη : Ξεπιγπαθή ηος ηπόπος ςλοποίηζηρ ηος Έπγος: Σελίδα 11 από 18

12 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ιακβάλνληαη ππ φςε Α.1 αθήλεηα Καηαλφεζε Απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή αληηθείκελνπ, φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν ππνςήθηνο Α.2 Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε Αλαιπηηθή πεξηγξαθή (εξγαιεία θαη ηερληθέο αλά θάζε) Β. Απνηειεζκαηηθφηεηα νκάδαο έξγνπ Δπάξθεηα νξγαλσηηθήο δνκήο θαη πξνζσπηθνχ Δκπεηξία ζε εθπφλεζε εξεπλψλ/κειεηψλ θαη δηνίθεζε έξγσλ (θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα θαηλνηνκίαο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο) Δκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ πξνηεηλφκελσλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ Αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζην θεθάιαην 1 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Η πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα παξαζέηεη ηηο θαηά ηελ άπνςε ηνπ πξνζθέξνληνο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ βέιηηζηε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη λα αλαιχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θαιπθζεί ε εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί θαη γηα ην θαηά πφζν ν ππνςήθηνο ζα έρεη θαηαλνήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο έξγνπ (θαηάινγνο ζηειερψλ, αξκνδηφηεηεο, αληηθείκελα θιπ) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηo θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη: - ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο (είηε γξαπηέο είηε πξνθνξηθέο) απφ νπνηνλδήπνηε ππνςήθην γηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά, (πξνδηαγεγξακκέλνο ρξφλνο, πνηφηεηα θ.ιπ.) - ηπρφλ ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξάο, δχλαηαη λα επηθέξεη ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ απηψλ. - ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ην έξγν ζηνλ πξνδηαγεγξακκέλν ρξφλν θαη ζηελ πνηφηεηα θαη επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. - αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξνζθνξά, πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Οη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηκήκα ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πξνζθνξψλ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. IV. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 10.6 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αθνξά ζηελ πξνηεηλφκελε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ζηελ ακνηβή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Σελίδα 12 από 18

13 11. ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη αλάδνρνη, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηα γξαθεία ηεο ΔΤΓ ΔΠΔΚΓΒΜ, Κσλζηαληηλνππφιεσο 45-49, Αζήλα 11855, έσο ηηο 15/04/2014 κ α ι ώ π α 1 6 :00. Η πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή θαη κε ηηο ίδηεο θαηά ηα παξαπάλσ ελδείμεηο. Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν αλ θηάζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηηο 16/04/2014 και ώπα 12:00 ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Κσλζηαληηλνππφιεσο 45-49, ΣΚ (Κεξακεηθφο), ζηελ Αζήλα, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ κέξαο θαη ψξαο, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 12. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 12.1 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Δπξσπατθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Σν Έξγν ζα αλαηεζεί ζηελ πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη Ξποζθοπά ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπζρέηηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηερληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» βάζεη ηνπ νπνίνπ νη πξνζθνξέο θξίλνληαη ηππηθά απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ησλ ηππηθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ή νπζηαζηηθνχο ιφγνπο, απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα, θαη ζα ππνινγηζζεί ν Πςνολικόρ Βαθμόρ Σερληθήο Πξνζθνξάο (Π.Β.Ρ.Ξ.) θάζε δηαγσληδφκελνπ Σα ηερληθά θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ ζε ζπλνιηθφ άζξνηζκα 100. ΝΚΑΓΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ Α.1 αθήλεηα Καηαλφεζε Απαηηήζεσλ ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ ΒΑΟΡΖΡΑΠ 40% Α.2 Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία 20% Β Απνηειεζκαηηθφηεηα νκάδαο έξγνπ 40% ΠΛΝΙΗΘΝ ΑΘΟΝΗΠΚΑ 100% Σελίδα 13 από 18

14 Η βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ Α και Β ζα γίλεη κε ηελ πην θάησ κέζνδν: 0 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 1 4 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ειιηπήο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 5 8 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 9-10 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη εμαίξεηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην Μηα πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη: Απαπάδεκηη, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ, είηε δελ πθίζηαηαη, είηε ζεσξείηαη αθαηάιιειε γηα ην έξγν. Δλλιπήρ, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη ζηνηρεησδψο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Ηκανοποιηηική, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Δξαίπεηη, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ θαη πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ην έξγν. Η Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη θαη ζα βαζκνινγήζεη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζα βαζκνινγήζεη κε έλα αθέξαην βαζκφ, απφ ην 0 έσο ην 10 (ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θιίκαθα), θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Ξποζθοπά πος ζε ένα από ηα δύο κπιηήπια ηηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ βαθμολογηθεί λιγόηεπο από πένηε (5) αποππίπηεηαι και δεν πποσυπά ζηη πεπαιηέπυ διαδικαζία αξιολόγηζηρ. Ο βαζκφο θάζε θξηηεξίνπ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαηξεκέλνπ δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ µειψλ ηεο. Ο βαζκφο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη µε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη εμάγεηαη ν βαζκφο η εο πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ δίλεη ηνλ Απόλςηο Βαθμό ηηρ Ρεσνικήρ Ξποζθοπάρ. Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο αμηνινγείηαη κε ηνλ Ρελικό Βαθμό Ρεσνικήρ Ξποζθοπάρ (Ρ.Β.Ρ.Ξ.) θάζε πξνζθέξνληνο, πνπ είλαη ε ζρεηηθή βαζκνινγία ηνπ σο πξνο ηελ αμηνινγεζείζα σο θαιχηεξε πξνζθνξά θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: Ρ.Β.Ρ.Ξ. = (Α.Β.Ρ.Ξ. / Α.Β.Ρ.Ξ.max ) x 10 φπνπ Α.Β.Ρ.Ξ.max είλαη ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθά πξνζθνξάο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν πξνζθέξσλ κε ηελ θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά, ζα έρεη Σ.Β.Σ.Π. = 10) Η βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε Πξνζθέξνληα ζα ππνινγηζζεί ν Ρελικόρ Βαθμόρ ηηρ Νικονομικήρ Ξποζθοπάρ ηος (Ρ.Β.Ν.Ξ.), σο εμήο: Ρ.Β.Ν.Ξ. =(Νικονομική Ξποζθοπά Κειοδόηη / Νικονομική Ξποζθοπά Ξποζθέπονηορ) x 10 φπνπ: - Νικονομική Ξποζθοπά Ξποζθέπονηορ νξίδεηαη ε ακνηβή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ βάζεη ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν Πξνζθέξσλ ην Έξγν. Σελίδα 14 από 18

15 - Νικονομική Ξποζθοπά Κειοδόηη είλαη ε κηθξφηεξε ακνηβή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν κεηνδφηεο, δειαδή ν Πξνζθέξσλ κε ην κηθξφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο, ζα έρεη Σ.Β.Ο.Π. = 10). Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ νη ηηκέο ελφο δηαγσληδφκελνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αλαηηηνιφγεηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ δηαγσληδφκελν λα ηηο αηηηνινγήζεη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν θαη αλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε ζα απνθιεηζηεί απφ ην Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. Ιδηαίηεξεο ρακειέο ζεσξνχληαη νη ηηκέο πνπ είλαη ρακειφηεξεο πεξηζζφηεξν απφ 15% ηνπ Μέζνπ Όξνπ φισλ ησλ ππφ αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ πολογιζμόρ ηηρ πλέον ζςμθέποςζαρ από οικονομική άποτη Ξποζθοπάρ ην επφκελν ζηάδην γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. Πξνο ηνχην ζα εμαρζεί ν Ρελικόρ Βαθμόρ Πςνολικήρ Ξποζθοπάρ (Ρ.Β.Π.Ξ.) θάζε Πξνζθέξνληνο κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: Ρ.Β.Π.Ξ. = (0,20 x Ρ.Β.Ν.Ξ.) + (0,80x Ρ.Β.Ρ.Ξ.) Με βάζε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο ηνπο νη Πξνζθέξνληεο ζα θαηαηαρζνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ βαζκνχ ηνπο. Δπηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν Πξνζθέξσλ κε ην κεγαιχηεξν Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο (Σ.Β..Π.). Πε πεπίπηυζη ιζοβαθμίαρ πποκπίνεηαι η πποζθοπά με ηο μεγαλύηεπο βαθμό Ρεσνικήρ Ξποζθοπάρ. 13. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κε αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΠΓ 118/ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ, ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 14.1 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Η νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν έρεη πξνζσξηλά θαηαθπξσζεί ην έξγν Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ρσξίο θαλείο απφ ηνπο κεηέρνληεο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ηδίσο γηα: 1. Παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. 2. Δάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ ΔΤΓ. 3. Δάλ ν δηαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο. 4. Δάλ ιήμεη ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δνζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο νη απαξαίηεηεο παξαηάζεηο. 5. Δάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν. Σελίδα 15 από 18

16 ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 15. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 15.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε νξηζηηθή θαηαθχξσζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζην Π.Γ. 118/2007, ην νπνίν εθαξκφδεηαη αλαινγηθά απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: Η. Έλληνερ Ξολίηερ 1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, ηνπ ηφπνπ φπνπ αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή ή Αξρή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΗΗ. Αλλοδαποί: Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. Γηα ην δηθαηνινγεηηθφ (4), κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. Σα δηθαηνινγεηηθά (1) θαη (2) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. ΗΗΗ. Λομικά Ξπόζυπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ Ι θαη ΙΙ, θαηά πεξίπησζε. 5. Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ή άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο. Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν. 6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. Σελίδα 16 από 18

17 2190/1920, σο ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 7. Σα πξνβιεπφκελα πνηληθά κεηξψα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο (ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ΑΔ). ΗV. Πςνεηαιπιζμοί: Σα πηζηνπνηεηηθά 2 θαη 3, θαζψο θαη ηα εμήο: 8. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο Αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 9. Σα πξνβιεπφκελα πνηληθά κεηξψα. V. Δνώζειρ : Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κέινο ηεο. 10. Απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηελ (α) (β) (γ) (δ) (ε) έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε έλσζε (ζε πεξίπησζε έλσζεο), γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, θαη ηνλ νξηζκφ Αληηθιήηνπ. Η έλσζε πξνζθεξφλησλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ ή θαη ην κέξνο απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε κέινο ηεο έλσζεο.. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηαηηθνχ κε ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη θαηαηίζεληαη ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ λα θαιέζεη ηνπο πξνζθέξνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή λα ηα απνζαθελίζνπλ. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήι σζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. Σελίδα 17 από 18

18 Σα αληίζηνηρα Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο απφ ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Δηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1699/1986, φζνλ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο ππνςεθίνπο, αληηθαζηζηάηαη απφ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ πκβνιαηνγξάθνπ. Όηαλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έρεη πξνζσξηλά θαηαθπξσζεί ην έξγν δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ πξνβιέπνληαη, θαιείηαη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ ακέζσο επφκελε πςειφηεξε ηειηθή βαζκνινγία. Η ηειηθή θαηαθχξσζε γίλεη αη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Δπξσπατθψλ Πφξσλ Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα δ ηθαηνινγεηηθά βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή. Πάλησο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη πξνεγνχκελα, εθηφο απφ ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο, θαη νη Πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο δεηεζεί εγγξάθσο. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή δελ πξνζθνκηζζνχλ κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 16. ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ θ α.μαξία Ισαλλίδνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο ζην ηειέθσλν Η παξνχζα Πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ ζηηο 31/03/2014. Ν Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Δςπυπαφκών Ξόπυν Δςάγγελορ Εασαπάκηρ Σελίδα 18 από 18

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017»

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο

ΑΞΝΦΑΠΖ Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ Σαρ. Γ/λζε: Ηξνδφηνπ 28, Κνκνηελή Σαρ. Κψδηθαο: 69100 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ -

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ :

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ : ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : 46100 Τηλ./Φαξ : 26650.21319 e-mail : info@kalamasacherontas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: ,32 (ηξηάληα ελα ρηιηάδεο επηαθφζηα επηά επξψ θαη ηξηάληα δπν ιεπηά) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: ,32 (ηξηάληα ελα ρηιηάδεο επηαθφζηα επηά επξψ θαη ηξηάληα δπν ιεπηά) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠHΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ GREEN SPOTS ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα