ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/ FAX:2410/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Ηλεκτρολόγων Υποµηχανικών, όπως καθορίζονται από τα Β.. 699/ , , 14/ Σύµφωνα µε το Β.. 699/ Περί ασκήσεως επαγγέλµατος υπό των Ηλεκτρολόγων Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών, όπως τροποποιήθηκε µε το Β.. 766/72 τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. καθορίζονται ως εξής: Άρθρον 1 Επαγγελµατικά ικαιώµατα 1. Εις τους Ηλεκτρολόγους Υποµηχανικούς πτυχιούχους Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών, χορηγείται άµα τη κτήσει του πτυχίου, άνευ εξετάσεων, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Ηλεκτρολόγου β τάξεως, παρέχουσα το δικαίωµα µελέτης, εκτελέσεως ως και επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως κάτωθι: Α Ειδικότητας ισχύος µέχρις 100 kw Γ Ειδικότητας ισχύος µέχρις 75 kw ΣΤ Ειδικότητος ισχύος µέχρις 250 kw 2. Εις τους πτυχιούχους των εν τη προηγουµένη παραγράφω Σχολών, κατόπιν τετραετούς, µετά την απόκτηση του πτυχίου, υπηρεσίας εις ηλεκτρικάς εγκαταστάσεως, εξ ης ενός τουλάχιστον έτους εις εγκαταστάσεις τάσεως ρεύµατος άνω των 1000 βολτ, ειδικότητος Γ ή ΣΤ χορηγείται άνευ εξετάσεων άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Ηλεκτρολόγου α τάξεως παρέχουσα τα δικαιώµατα: α) Μελέτης και εκτελέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως κάτωθι: Α Ειδικότητας ισχύος µέχρις 150 kw Γ Ειδικότητας ισχύος µέχρις 150 kw Ειδικότητας 1 ης κατηγορίας ΣΤ Ειδικότητας ισχύος µέχρι 400 kw και οποιασδήποτε ισχύος δια τάσιν µέχρι 1000 βολτ.

2 β) Επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως κάτωθι: Α Ειδικότητας απεριορίστου ισχύος Γ Ειδικότητας ισχύος µέχρι 300 kw Ειδικότητας 1 ης κατηγορίας ΣΤ Ειδικότητας ισχύος µέχρι 600 kw και οποιασδήποτε ισχύος δια τάσιν µέχρι 1000 βολτ. 3. Αι ως άνω Α, Γ, και ΣΤ Ειδικότητες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορίζονται δια του από 14/ (ΦΕΚ 429 Α ) Β. ιατάγµατος περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 12 Σεπτεµβρίου 1935 Β. ιατάγµατος περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας. Άρθρον 2 1. Αι κατά άρθρον 1 του παρόντος άδειαι χορηγούνται υπό της επιθεωρήσεως Βιοµηχανίας της οικείας Περιφερειακής ιοικήσεως, ο δε τύπος αυτών εγκρίνεται δι αποφάσεως του επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργού. 2. ια την χορήγησιν των εν λόγω αδειών, απαιτείται η υποβολή: Α) Πιστοποιητικού σπουδών Β) Πιστοποιητικού γεννήσεως Γ) Πιστοποιητικών υπηρεσίας, δια την άδεια α τάξεως ) ύο προσφάτων φωτογραφιών. 3. Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας δέον να είναι θεωρηµένα δια την ακρίβειαν του περιεχοµένου υπό του οικείου Επόπτου Εργασίας και εν ελλείψει τοιούτου υπό της οικείας Αστυνοµικής Αρχής. Εν αδυναµία των ως είρηται Αρχών, η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει δι εταίρου κατά την ητιολογηµένην κρίσιν της τρόπου εις την διεύρυνσιν της ακρίβειας του περιεχοµένου των πιστοποιητικών. ΙΑΙΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της Σύµφωνα µε το Β.. 14/ τροποποιείται το από Π.. περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας ως εξής:

3 Άρθρον 1 Αι ηλεκτρολογικαί εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν εξ ειδικότητας εκάστη των οποίων διαιρείται εις κατηγορίας. Αι ειδικότητες αυταί είναι οι ακόλουθοι: 1) Ειδικότης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, φωτοβόλων σωλήνων και κινηµατογράφων. 2) Ειδικότης τηλεγραφικών, τηλεφωνικών και ραδιοφωνικών εγκαταστάσεων σηµάνσεως. 3) Ειδικότης ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βιοµηχανικών εργοστασίων και συνεργείων. 4) Ειδικότης ηλεκτροµηχανολιγκών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς. 5) Ειδικότης ηλεκτρικών σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων και ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων. 6) Ειδικότης ηλεκτρικών, εγκαταστάσεως παραγωγής, µετατροπής µεταφοράς, µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Α Ειδικότης Άρθρον 2 Η Α ειδικότης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιλαµβάνει τας εξής κατηγορίας ήτοι: 1) Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µέχρις ισχύος 5 χιλιοβάτ. 2) Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µέχρις ισχύος 25 χιλιοβάτ. 3) Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος µέχρις 50 χιλιοβάτ. 4) Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος µέχρις 75 χιλιοβάτ. 5) Κατηγορία εγκαταστάσεως φωτοβόλων σωλήνων. 6) Κατηγορία εγκαταστάσεως κινηµατογραφικών µηχανηµάτων. 7) Κατηγορία εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οιουδήποτε µεγέθους και ιδιωτικών υποσταθµών υποβιβασµού τάσεως ή µετατροπής του ρεύµατος. Β Ειδικότης Άρθρον 3 Αι κατηγορίαι της Β ειδικότητος θέλουσι καθορισθεί µεταγενεστέρως δι ειδικού /τος. Γ Ειδικότης Άρθρον 4 Η Γ ειδικότης περιλαµβάνει τας εξής κατηγορίας: 1) Κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών εργοστασίων ή συνεργείων µικράς ή επαγγελµατικής βιοµηχανίας εγκατεστηµένης ισχύος µέχρι 50 χιλιοβάτ, άνευ κέντρου παραγωγής δια ιδίαν χρήσιν και άνευ ιδίου υποσταθµού υποβιβασµού της τάσεως.

4 - Αι ηλεκτροµηχανολογικαί εγκαταστάσεις κινήσεως µικράς σηµασίας (π.χ. ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις ανεµιστήρων, αντλιών, ψυγείων, µηχανηµάτων κοπής κρεάτων, καφεκοπτικών µηχανών και παρόµοιοι θεωρούνται ως εσωτερικαί ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις και υπάγονται εις την Α ειδικότητα, εφ όσον η εγκατεστηµένη ισχύς των δεν υπερβαίνει τα 1,5 χιλιοβάτ. - Το εντός εδάφιον αντικατεστάθη ως άνω δια του Β.. 22/ ) Κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µικράς βιοµηχανίας µετά ιδίου κέντρου παραγωγής, ή µετά ιδίου υποσταθµού µετασχηµατισµού εφ όσον η εγκατεστηµένη απαιτούµενη ισχύς του κέντρου ή του υποσταθµού δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοβάτ. 3) Κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µεγάλης βιοµηχανίας µετά ή άνευ κέντρου παραγωγής, εφ όσον η εγκατεστηµένη απαιτούµενη ισχύς του κέντρου ή του υποσταθµού δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοβάτ και είναι µέχει το κιλοβάτ. 4) Κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µεγάλης βιοµηχανίας µετά ή άνευ κέντρου παραγωγής οιασδήποτε ισχύος. Ειδικότης Άρθρον 5 Η ειδικότης περιλαµβάνει τας εξής κατηγορίας: 1) Κατηγορία εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. 2) Κατηγορία εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνητων µηχανών ανυψώσεως και µεταφοράς. Ε Ειδικότης Άρθρον 6 Τα των κατηγοριών της ειδικότητας ταύτης θέλουσι καθορισθεί δι ειδικού /τος. ΣΤ Ειδικότης Άρθρον 7 Η ΣΤ ειδικότης περιλαµβάνει τα εξής κατηγορίας: 1) Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας υπό τάσιν µέχρι 250 βολτ έναντι γης µετά των αντιστοίχων δικτύων διανοµής, εγκατεστηµένης δε ισχύος µέχρι 25 ΚΒ. 2) Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής ή διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας υπό τάσιν µέχρι 250 βολτ µετά των αντιστοίχων δικτύων διανοµής, εγκατεστηµένης δε δυνάµεως µέχρι 50 ΧΒ µη συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν εφεδρικών οµάδων παραγωγής ή µετατροπής του ρεύµατος.

5 3) Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής ή διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας τάσεως µέχρι 1000 βολτ έναντι γης µετά των αντιστοίχων δικτύων διανοµής και οιασδήποτε ισχύος. 4) Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής ή διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας τάσεως ανωτέρας των 1000 βολτ εγκατεστηµένης ισχύος µέχρι 100 ΧΒ µη συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν εφεδρικών οµάδων παραγωγής ή µετατροπής ρεύµατος. 5) Κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής, µεταφοράς, µετατροπής ή διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας υπό οιανδήποτε τάσιν και οιασδήποτε εγκατεστηµένης ισχύος. Άρθρον 8 Αι απλαί ηλεκτρολογικαί ή ηλεκτροµηχανολογικαί εγκαταστάσεις υπό την έννοια του άρθρου 3 του Ν δια το υπό των ως άνω ειδικοτήτων καθοριζόµενα όρια θεωρούνται: Α) Αι κατηγορίαι 1 και 2 της Α ειδικότητος. Β) Η 1 η κατηγορίας της Γ ειδικότητος. Γ) (Αι κατηγορίαι 1 και 2 της ΣΤ ειδικότητος). Τα εντός του εδαφ. β ετροποποιήθησαν ως άνω και γ εδάφιον κατηργήθη δια του Β.. 22/ Τα προσόντα απαντήσεως αδειών κατασκευής, διαρρυθµίσεως, ανακαινίσεως, επιβλέψεως των εγκαταστάσεων των ως της διαδικασίας και ειδικοτήτων ως και το της διαδικασίας της απονοµής των αδειών τούτων καθορισθήσονται δι εδικών /των, εκδοθησαµένων συµφώνως προς τα άρθρα 3, 5 και 10 του Ν Εις τον αυτόν επί των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. /τος. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.ΤΕ.Μ.) Μάρνης 44, Αθήνα, Τηλ.: Ε.Ε.ΤΕ.Μ. ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ίωνος ραγούµη 6, Λάρισα, Τηλ.:

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 31/90 Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δρα στηριότητα του χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα