Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική"

Transcript

1 Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική ηδ 556/2013 Με έθπησζε δαπάλεο ζε πεξίπησζε έθδνζεο ηηκνινγίνπ αληί θνξησηηθήο. Πεξίιεςε Δπεηδή ζχκθσλα κε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο «κεηαθνξέαο» κελ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Κ.Φ.., είλαη εθείλνο πνπ δηελεξγεί κεηαθνξέο αγαζψλ κε θφκηζηξν ρξεζηκνπνηψληαο κεηαθνξηθά κέζα πνπ ηνπ αλήθνπλ ή πνπ ηα εθκεηαιιεχεηαη ν ίδηνο, «κεηαθνξηθφ δε γξαθείν», θαηά ην άξζξν 26, ε επηρείξεζε πνπ έρεη κελ θαη εθείλε σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά αγαζψλ, κεζνιαβψληαο φκσο πξνο ηνχην, έλαληη ακνηβήο, κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα ησλ αγαζψλ θαη ηνπ κεηαθνξέα (ηδ 195/1989). Σφζνλ ν κεηαθνξέαο φζν θαη ην κεηαθνξηθφ γξαθείν εθδίδνπλ, ν πξψηνο γηα ηε κεηαθνξά πνπ δηελεξγεί ν ίδηνο, ην δεχηεξν γηα ηε κεηαθνξά πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη, ηεηξαπιφηππε θνξησηηθή, ην ηξίην αληίηππν ηεο νπνίαο παξαδίδεηαη ζ εθείλνλ πνπ θαηαβάιιεη ην θφκηζηξν ή ηελ ακνηβή, αληηζηνίρσο, απνηειψληαο γη απηφλ ην λφκηκν παξαζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθπησζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο έπξεπε λα εθδψζνπλ θνξησηηθέο θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Κ.Φ.., ην ηξίην αληίηππν ησλ νπνίσλ απνηεινχζε ην λφκηκν παξαζηαηηθφ γηα ηελ έθπησζε ηεο επίδηθεο δαπάλεο. Δμ άιινπ, ε απαίηεζε ηεο ππάξμεσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά πεξίπησζε λφκηκσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έθπησζε, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, ηεο νηθείαο δαπάλεο, ζεζπηδφκελε ξεηψο ζην λφκν (αλση. άξζξ. 43 παξ. 4 Κ.Φ..), ππαγνξεπφκελε απφ πξνθαλείο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηδ 556/2013 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ Β πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 2011 κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Ι. Γξάβαξεο, χκβνπινο ηεο Δπηθξαηείαο, Πξνεδξεχσλ, ζε αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ αξραηνηέξσλ ηνπ πκβνχισλ, πνπ είραλ θψιπικα, Β. Καιαληδή, Δκκ. Κνπζηνπξήο, χκβνπινη, Ι. χκπιεο, Π. Γξνπκπνχ, Πάξεδξνη. Γξακκαηέαο ε Κ. Κερξνιφγνπ. Γηα λα δηθάζεη ηελ απφ 7 Ινπιίνπ 2004 αίηεζε: ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία...πνπ εδξεχεη ζην... ε νπνία παξέζηε κε ην δηθεγφξν..., πνπ ηνλ δηφξηζε κε εηδηθφ πιεξεμνχζην, θαηά ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο παξέζηε κε ηελ Βάτα Παπαθσλζηαληίλνπ, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Με ηελ αίηεζε απηή ε αλαηξεζείνπζα εηαηξεία επηδηψθεη λα αλαηξεζεί ε ππ 1

2 αξηζκ. 4175/2003 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ. Η εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο εθζέζεσο ηεο εηζεγήηξηαο, πκβνχινπ Β. Καιαληδή. Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηνλ πιεξεμνχζην ηεο αλαηξεζείνπζαο εηαηξείαο, ν νπνίνο δήισζε ζην αθξναηήξην φηη ε αλαηξεζείνπζα εηαηξεία κεηνλνκάζζεθε ζε «...» θαη ζηε ζπλέρεηα αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο αλαηξέζεσο θαη δήηεζε λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε θαη ηελ αληηπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία δήηεζε ηελ απφξξηςή ηεο. Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ θ α η Α θ ν χ κ ε ι έ η ε ζ ε η α ζ ρ ε η η θ ά έ γ γ ξ α θ α θ έ θ ζ ε θ ε θ α η ά η ν Ν φ κ ν 1. Δπεηδή γηα ηελ άζθεζε ηεο θξηλφκελεο αίηεζεο έρεη θαηαβιεζεί ην λφκηκν παξάβνιν (ππ αξηζ , ζεηξάο Α, εηδηθά έληππα παξαβφινπ). 2. Δπεηδή κε ηελ αίηεζε απηή ε αλαηξεζείνπζα εηαηξεία, ήδε κεηνλνκαζζείζα απφ...ζε... δεηεί παξαδεθηψο ηελ αλαίξεζε ελ κέξεη ηεο 4175/2003 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ κε ηελ νπνία, αθ ελφο κελ απνξξίθζεθε έθεζή ηεο, αθ εηέξνπ δε έγηλε ελ κέξεη δεθηή έθεζε ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ Γεκνζίνπ θαη κεηαξξπζκίζζεθε, θαηφπηλ απηνχ, ε 634/2002 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Με ηελ ηειεπηαία απφθαζε, θαηά κεξηθή απνδνρή πξνζθπγήο ηεο αλαηξεζείνπζαο, είρε κεηαξξπζκηζζεί ην 497/1998 θχιιν ειέγρνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 1988, πνπ είρε εθδνζεί εηο βάξνο ηεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΓΟΤ..., θαη κε ην νπνίν είρε πξνζδηνξηζζεί ινγηζηηθά ην θνξνινγεηέν θαηά ην έηνο εθείλν εηζφδεκά ηεο κε ηελ πξνζζήθε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ ζηα δεισζέληα θέξδε ηεο. Δηδηθφηεξα, ε αλαίξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο δεηείηαη ήδε θαζ ν κέξνο απνξξίθζεθε κε απηήλ ε έθεζε ηεο αηηνχζαο σο πξνο νξηζκέλε ινγηζηηθή δηαθνξά (αλαιπφκελε, θαηά ηα εθηηζέκελα θαησηέξσ, ζε δχν θνλδχιηα θαη δξαρκψλ). 3. Δπεηδή θαηά ην άξζξν 35 παξ. 1 ηνπ Ν.Γ/ηνο 3323/1995, ην νπνίν θαη άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ Ν.Γ/ηνο 3843/1958, εθαξκφδεηαη θαη ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνο εμεχξεζε ηνπ θνξνινγεηένπ θαζαξνχ εηζνδήκαηφο ηνπο, εθπίπηνληαη ηα γεληθά έμνδα δηαρεηξίζεσο. Δμ άιινπ, ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ [π.δ. 99/1977, Α 34 φπσο ίζρπε ελ πξνθεηκέλσ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην π.δ. 356/1986 (Α 157)] νξίδεηαη, ζην κελ άξζξν 15 παξ. 2 φηη «πάζα εγγξαθή εηο ηα βηβιία αθνξψζα ζπλαιιαγήλ ή εηέξαλ πξάμηλ ηνπ ππνρξένπ δένλ λα δηθαηνινγείηαη δηα ζηνηρείσλ απνδεηθλπφλησλ ηαχηελ», ζην δε άξζξν 43 παξ. 3, φηη «δελ αλαγλσξίδεηαη νπνηνδήπνηε έμνδν αλ δελ έρεη εθδνζεί ην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 25 ηνπ Κψδηθα απηνχ νξίδεηαη φηη «1. Δπί κεηαθνξάο αγαζψλ ν θνξησηήο [ ] παξαδίδεη εηο ηνλ κεηαθνξέα, ή θαηά πεξίπησζηλ, εηο ηνλ δηαηεξνχληα κεηαθνξηθφλ γξαθείνλ ζεσξεκέλνλ 2

3 αληίηππνλ δειηίνπ απνζηνιήο ή ηηκνινγίνπ [ ]. 2. Ο κεηαθνξεχο δηα ηα εθάζηνηε κεηαθεξφκελα αγαζά εθδίδεη ζεσξεκέλελ θνξησηηθήλ θαηά θνξησηήλ θαη παξαιήπηελ, επί ηε βάζεη ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ εγγξάθσλ εθφζνλ θαζίζηαηαη δπζρεξήο ν έιεγρνο, εηο ηέζζαξα αληίηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψηνλ παξαδίδεηαη εηο ηνλ θνξησηήλ θαη εμνθιείηαη ππφ ηνπ παξαιήπηνπ θαηά ηελ παξαιαβήλ ησλ αγαζψλ, επηζηξέθεηαη δε εηο ηνλ κεηαθνξέα, ην δεχηεξνλ ππνβάιιεηαη εηο ηνλ Οηθνλνκηθφλ Δθνξνλ, ην ηξίηνλ, κεηά ηνπ παξαδνζέληνο δηα ηελ έθδνζηλ ηεο θνξησηηθήο ζηνηρείνπ, ζπλνδεχεη ηα κεηαθεξφκελα αγαζά απφ ηνπ ηφπνπ θνξηψζεσο κέρξη ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ θαη παξαδίδεηαη ηειηθψο εηο ηνλ θαηαβάιινληα ηα θφκηζηξα θαη ην ηέηαξηνλ παξακέλεη εηο ην ζηέιερνο. Η θνξησηηθή ηνπ κεηαθνξέσο πεξηέρεη : α) ην νλνκαηεπψλπκνλ, ην επάγγεικα θαη ηελ δηεχζπλζηλ ηνπ θνξησηνχ θαη ηνπ παξαιήπηνπ, β) ηνλ ηφπνλ θνξηψζεσο θαη ηνλ ηφπνλ πξννξηζκνχ, γ) ηνλ αξηζκφλ ηεο δηαζαθήζεσο ή αδείαο κεηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ πεξί ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, δ) ηνλ αξηζκφλ ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θνξησηνχ, ε) ηα ζεκεία θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ δεκάησλ θ.ιπ., ζη) ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα (κηθηφλ βάξνο, θαζαξφλ βάξνο, ηεκάρηα, θ.ιπ.) ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ, δ) ην θφκηζηξνλ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ην ραξηφζεκνλ, εθφζνλ ηνχην δελ βαξχλεη ηνλ κεηαθνξέα, θαη ηα ινηπά έμνδα, θαη ε) ηνλ αξηζκφλ ηνπ απηνθηλήηνπ ή, πξνθεηκέλνπ πεξί ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, ην φλνκα ηνπ πισηνχ κέζνπ. 3. [ ]. 10. Γηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κψδηθνο κεηαθνξεχο λνείηαη ν ελεξγψλ ηελ κεηαθνξάλ αγαζψλ επί θνκίζηξσ δηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ αλεθφλησλ εηο απηφλ ή εθκεηαιιεπνκέλσλ ππ απηνχ [ ]», ζην δε άξζξν 26 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα φηη «Δπί κεηαθνξάο αγαζψλ, κέζσ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ν δηαηεξψλ ηνχην εθδίδεη, θαηά ηα ελ ησ πξνεγνπκέλσλ άξζξσ 25 νξηδφκελα, ζεσξεκέλελ ηεηξαπιφηππνλ θνξησηηθήλ θαη απνζηνιέα θαη παξαιήπηελ, εηο ηελ νπνίαλ αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέσο θαη ηνπ παξαιήπηνπ, ηνλ ηφπνλ απνζηνιήο θαη πξννξηζκνχ, ηνλ αξηζκφλ ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ απνζηνιέσο, ηα ζεκεία θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ δεκάησλ θ.ι.π., ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα (κηθηφλ βάξνο, θαζαξφλ βάξνο θ.ι.π.) ησλ κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ, ην ζπλνιηθφλ πνζφλ ηεο ακνηβήο δηα ηελ δηελέξγεηαλ ηεο κεηαθνξάο θαη ην ραξηφζεκνλ. Δθ ησλ αληηηχπσλ ην πξψηνλ παξαδίδεηαη εηο ηνλ απνζηνιέα, ην δεχηεξνλ ππνβάιιεηαη εηο ηνλ Οηθνλνκηθφλ Έθνξνλ, ην ηξίηνλ παξαδίδεηαη εηο ηνλ θαηαβάιινληα ηελ ακνηβήλ θαη ην ηέηαξηνλ παξακέλεη εηο ην ζηέιερνο». 4. Δπεηδή, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, «κεηαθνξέαο» κελ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Κ.Φ.., είλαη εθείλνο πνπ δηελεξγεί κεηαθνξέο αγαζψλ κε θφκηζηξν ρξεζηκνπνηψληαο κεηαθνξηθά κέζα πνπ ηνπ αλήθνπλ ή πνπ ηα εθκεηαιιεχεηαη ν ίδηνο, «κεηαθνξηθφ δε γξαθείν», θαηά ην άξζξν 26, ε επηρείξεζε πνπ έρεη κελ θαη εθείλε σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά αγαζψλ, κεζνιαβψληαο φκσο πξνο ηνχην, έλαληη ακνηβήο, κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα ησλ αγαζψλ θαη ηνπ κεηαθνξέα (ηδ 195/1989). Σφζνλ ν κεηαθνξέαο φζν θαη ην κεηαθνξηθφ γξαθείν εθδίδνπλ, ν πξψηνο γηα ηε κεηαθνξά πνπ δηελεξγεί ν ίδηνο, ην δεχηεξν γηα ηε κεηαθνξά πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη, ηεηξαπιφηππε θνξησηηθή, ην ηξίην αληίηππν ηεο νπνίαο παξαδίδεηαη ζ 3

4 εθείλνλ πνπ θαηαβάιιεη ην θφκηζηξν ή ηελ ακνηβή, αληηζηνίρσο, απνηειψληαο γη απηφλ ην λφκηκν παξαζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθπησζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (πξβι. ηδ 3990/1998 θ.ά.). 5. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ αλαηξεζηβαιινκέλε θαη ηα ινηπά δηαδηθαζηηθά έγγξαθα, ε αλαηξεζείνπζα εηαηξεία, κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (εζηηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ - ειεθηξηθψλ καγεηξείσλ θ.ι.π.), ηήξεζε θαηά ηελ έλδηθε ρξήζε ( ) βηβιία θαη ζηνηρεία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΦ (ΠΓ 99/1977) απφ ηα νπνία πξνέθπςαλ θαζαξά θέξδε δξαρκψλ. Η θνξνινγηθή αξρή έθξηλε ηα σο άλσ βηβιία θαη ζηνηρεία επαξθή θαη εηιηθξηλή, πιελ φκσο, ηα πξνθχπηνληα απφ απηά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αλακφξθσζε κε ην έλδηθν θχιιν ειέγρνπ, πξνζζέηνληαο, σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο, κε αλαγλσξηζζέληα πξνο έθπησζε θνλδχιηα δαπαλψλ. Μεηαμχ απηψλ, ζπγθαηαιέγνληαη ηα επίδηθα ήδε πνζά α) δξρ., θαη β) δξρ., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπλνιηθή αμία ζπλελσκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηνλ ηίηιν «Σηκνιφγηα θαη θνξησηηθή άξζξνπ 26 ΚΦ» ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ... θαη..., θαη ηα νπνία δελ έγηλαλ δεθηά πξνο έθπησζε κε ηελ αηηηνινγία φηη, «αλ θαη δεηήζεθε, δελ επηδείρζεθε ην ηξίην αληίηππν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ απνηειεί ην απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο, αιιά ην πξψην αληίηππφ ηνπο. Η αλαηξεζείνπζα, επαλαιακβάλνληαο κε ηελ έθεζή ηεο ζρεηηθνχο ιφγνπο ηεο πξνζθπγήο πνπ απνξξίθζεθαλ πξσηνδίθσο, ηζρπξίζζεθε φηη νη πην πάλσ «κεηαθνξηθέο εηαηξείεο» δελ απνηεινχζαλ κεηαθνξηθά γξαθεία, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ, θαζψο δελ είραλ δηθά ηνπο κεηαθνξηθά κέζα, αιι είραλ δηακεζνιαβήζεη, σο αληηπξφζσπνί ηεο, γηα ηε δηελέξγεηα κεηαθνξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο κε κεηαθνξηθά κέζα ηξίησλ, φηη, σο εθ ηνχηνπ (ζε αληίζεζε κε ηνπο απηνθηλεηηζηέο-κεηαθνξείο) δελ είραλ ππνρξέσζε λα εθδίδνπλ θνξησηηθέο αιιά ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη φηη, επνκέλσο, λνκίκσο είραλ εθδνζεί ελ πξνθεηκέλσ ηα έλδηθα ηηκνιφγηα, ζηα νπνία «ππνινγίδεηαη θαη λαχινο θαη πξαθηνξεηαθά δηθαηψκαηα γηα ηε δηακεζνιαβνχζα εηαηξεία θαη αθφκα αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηή ζθξαγίδα ν αξηζκφο ηεο θνξησηηθήο θαη ε εκεξνκελία ηεο». Δπηθαιέζζεθε δε ζρεηηθψο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα «ησλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηνλ πειάηε» αληηηχπσλ ησλ ελ ιφγσ ηηκνινγίσλ, ζειίδεο ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ, ζηηο νπνίεο είραλ θαηαρσξεζεί νη θαηαβιεζέληεο ζηηο αλσηέξσ εηαηξείεο λαχινη, θαζψο θαη ζρεηηθέο, φπσο ηζρπξίζζεθε, εγθπθιίνπο ηεο Γηνηθήζεσο. Σν δηνηθεηηθφ εθεηείν, κε ηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε, απέξξηςε ηελ έθεζε θαηά ην πην πάλσ κέξνο κε ηε ζθέςε φηη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 1 Κ.Φ.. «ην κεηαθνξηθφ γξαθείν, δειαδή ε επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά αγαζψλ κεζνιαβψληαο, έλαληη ακνηβήο, κεηαμχ θνξησηή (απνζηνιέα) θαη κεηαθνξέα, ππνρξενχηαη λα εθδίδεη ηεηξαπιφηππεο θνξησηηθέο ην ηξίην αληίηππν ησλ νπνίσλ έρεη [ ] δηαθνξεηηθφ πξννξηζκφ απφ ην ηξίην αληίηππν ησλ θνξησηηθψλ πνπ ππνρξενχληαη θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 λα εθδίδεη ν κεηαθνξέαο [ ]» θαη φηη ελ πξνθεηκέλσ, «εθφζνλ ε [αλαηξεζείνπζα] δελ επέδεημε ζηνλ έιεγρν 4

5 νχηε πξνζθφκηζε ζην δηθαζηήξην ην λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δαπαλψλ, ήηνη ην πξννξηδφκελν γηα ηνλ θαηαβάιινληα ηελ ακνηβή ηξίην αληίηππν ησλ θνξησηηθψλ ηνπ άξζξνπ 26 ΚΦ, πνπ εμέδσζαλ (ζπλελσκέλσλ κε ηηκνιφγηα), φπσο άιισζηε «είραλ, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, ππνρξέσζε νη σο άλσ εηαηξείεο δηεζλψλ κεηαθνξψλ, λνκίκσο ηα [σο άλσ] πνζά [ ] πξνζεηέζεζαλ ζηα θαζαξά θέξδε απηήο». Η θξίζε απηή είλαη λνκίκσο θαη επαξθψο, θαη αξρήλ, αηηηνινγεκέλε. Γηφηη, ελ φςεη ηνπ πξαγκαηηθνχ πνπ αλειέγθησο δέρζεθε ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηνπο σο άλσ ηζρπξηζκνχο ηεο αλαηξεζείνπζαο, νη εηαηξείεο κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έλδηθεο κεηαθνξέο είραλ, θαη αξρήλ, ζχκθσλα κε ηα εθηεζέληα ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην ραξαθηήξα κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Φ... ρσξίο ηνχην λα αλαηξείηαη νχηε απφ ην γεγνλφο φηη ελεξγνχζαλ κε κεηαθνξηθά κέζα ηξίησλ, αθνχ απηφ αθξηβψο απνηειεί, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, ελλνηνινγηθφ γλψξηζκα ησλ ελ ιφγσ κεηαθνξηθψλ γξαθείσλ θαη εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπο απφ ηνπο κεηαθνξείο, νχηε απφ ην φηη είραλ ελεξγήζεη, φπσο είρε ηζρπξηζζεί ε αηηνχζα, σο παξαγγειηνδφρνη ηεο (βι. θαη αλση. ηδ 195/1989), ελφζσ, πάλησο, δελ πξνέθπςε - νχηε πξνεβιήζε ζπγθεθξηκέλα - φηη παξέζρνλ θαη άιιεο, πέξαλ ηεο κεηαθνξάο, ππεξεζίεο. Τπφ ηα δεδνκέλα, ζπλεπψο, απηά, νη ελ ιφγσ εηαηξείεο έπξεπε λα εθδψζνπλ θνξησηηθέο θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Κ.Φ.., ην ηξίην αληίηππν ησλ νπνίσλ απνηεινχζε ην λφκηκν παξαζηαηηθφ γηα ηελ έθπησζε ηεο επίδηθεο δαπάλεο. ηα δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, είλαη αβάζηκα θαη απνξξηπηέα. Δμ άιινπ, ε απαίηεζε ηεο ππάξμεσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά πεξίπησζε λφκηκσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έθπησζε, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, ηεο νηθείαο δαπάλεο, ζεζπηδφκελε ξεηψο ζην λφκν (αλση. άξζξ. 43 παξ. 4 Κ.Φ..), ππαγνξεπφκελε απφ πξνθαλείο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη κε δπζρεξαίλνπζα ππεξκέηξσο ηε ζέζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, δελ αληίθεηηαη, φπσο αβαζίκσο ηζρπξίδεηαη ε αλαηξεζείνπζα, ζηελ πεξί θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηνο θαη ηζφηεηνο δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο. Σέινο, θαζψο ην δήηεκα ελ πξνθεηκέλσ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε σο εθπεζηέσλ ησλ σο άλσ θνλδπιίσλ θαη δελ αθνξά ηελ επηβνιή θχξσζεο ζηελ αηηνχζα, αβαζίκσο ελ πάζε πεξηπηψζεη ε ηειεπηαία επηθαιείηαη «εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο» πεξί «κε επηβνιήο (ππφ πξνυπνζέζεηο) θπξψζεσο» θαη «κε θαηαινγηζκνχ παξαβάζεσο» ζε βάξνο ιεπηψλ κε πξνζεθφλησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 6. Δπεηδή, θαη αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, θαη θαζψο δελ πξνβάιιεηαη άιινο ιφγνο αλαηξέζεσο, ε θξηλφκελε αίηεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο. Γηά ηαχηα Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Γηαηάζζεη ηελ θαηάπησζε ηνπ παξαβφινπ. Δπηβάιιεη ζηελ αλαηξεζείνπζα ηελ δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ, ε 5

6 νπνία αλέξρεηαη ζε ηεηξαθφζηα εμήληα (460) επξψ. Η δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2012 θαη ε απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο 6εο Φεβξνπαξίνπ Ο Πξνεδξεχσλ χκβνπινο Η Γξακκαηέαο Ι. Γξάβαξεο Κ. Κερξνιφγνπ Ο Πξνεδξεχσλ χκβνπινο Η Γξακκαηέαο Ν. Μαξθνπιάθεο Κ. Κερξνιφγνπ 6

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος ΑΠ 905/2012 Αζθαλιζηικόρ ζύμβοςλορ - ύμβαζη έπγος - Διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος. Πεπίληψη Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Σει. : 210-6411526 Fax:210-6411523 Αζήλα 14-10-2014 Αξηζ. Πξση.3244 Αξηζκ. Γλσκ. 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ππορ ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα