Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα. Πληροφορίες : Βίκυ Λυγνού Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2013 Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδων Εργασίας για τη δευτερογενή εξέταση του έργου των δεκατριών Ομάδων Αυτεπιστασίας, που συνεπικουρούν, εκ μέρους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, το έργο «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής (ΟΠΣ )», στο πλαίσιο συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Ο.Σ.Α. Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 216/1974 (Α 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως», β) των άρθρων του ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α 98), δ) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει, στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 2. Την αριθ. οικ.ευσσεπ-β2/39/ (ΑΔΑ: ΒΕΙΩΧ-ΦΚΔ) απόφαση «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής με α/α 2 της πράξης Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής με κωδ. ΟΠΣ του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση ».

2 3. Την αριθ. ΕΥΣΣΕΠ-Ε/461/ (ΥΟΔΔ 129) απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός των Προέδρων και Μελών των Ομάδων Αυτεπιστασίας του Υποέργου Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής με α/α 2 της πράξης Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο». 4. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα της Νομικής Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα του Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Δημητρίου Κολύβα, Μέλους της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου του Ο.Ο.Σ.Α. για τα Διοικητικά Βάρη. 6. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 7. Το με αριθ. πρωτ. οικ.696/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 8. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 9. Τα από και ηλεκτρονικά μηνύματα της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 10. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα της Γραμματείας του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 11. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 12. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 13. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού. 14. Το από ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Κωνσταντίνου Μάγγα, Μέλους της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου του Ο.Ο.Σ.Α. για τα Διοικητικά Βάρη. 15. Το με αριθ. πρωτ. ΓΠ-416/ έγγραφο του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεκατρείς (13) Ομάδες Εργασίας για τη δευτερογενή εξέταση του έργου των δεκατριών Ομάδων Αυτεπιστασίας, που συνεπικουρούν, εκ μέρους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, το έργο «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής (ΟΠΣ )», στο πλαίσιο συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Ο.Σ.Α., αποτελούμενες από υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις. Ειδικότερα, συγκροτούνται οι εξής Ομάδες Εργασίας:

3 1. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Φορολογικό Δίκαιο (ΦΠΑ)», αποτελούμενη από δύο (2) Μέλη. 2. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Ετήσιοι Λογαριασμοί Εταιρικό Δίκαιο», αποτελούμενη από δύο (2) Μέλη. 3. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Δημόσιες Συμβάσεις», αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη. 4. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Τηλεπικοινωνίες», αποτελούμενη από οκτώ (8) Μέλη. 5. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Ενέργεια», αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη. 6. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Περιβάλλον», αποτελούμενη από δύο (2) Μέλη. 7. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Γεωργία και Γεωργικές Επιδοτήσεις», αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη. 8. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Ασφάλεια Τροφίμων», αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη. 9. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Αλιεία», αποτελούμενη από ένα (1) Μέλος. 10. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Φαρμακευτική Νομοθεσία», αποτελούμενη από ένα (1) Μέλος. 11. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Τουρισμός», αποτελούμενη από πέντε (5) Μέλη. 12. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Εργασιακό Περιβάλλον Εργασιακές Σχέσεις», αποτελούμενη από δύο (2) Μέλη. 13. Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα «Στατιστικές», αποτελούμενη από τέσσερα (4) Μέλη. Β. Έργο των Μελών των Ομάδων Εργασίας είναι, πρωτίστως, ο έλεγχος της ποιότητας του παραδιδόμενου υλικού από τις δεκατρείς (13) Ομάδες Αυτεπιστασίας, όπως αυτές συστάθηκαν με την αριθ. οικ.ευσσεπ-ε/414/ (Β 4527, ΑΔΑ: ΒΕΔΓΧ-19Η) απόφαση και τα Μέλη τους ορίσθηκαν με την αριθ. ΕΥΣΣΕΠ-Ε/461/ (ΥΟΔΔ 129) απόφαση. Ειδικότερα, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι: α) η διασφάλιση της πληρότητας της συλλογής και χαρτογράφησης της νομοθετικής ύλης που εκπόνησαν οι δεκατρείς πρωτογενείς Ομάδες Αυτεπιστασίας (νόμοι, ρυθμίσεις, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λπ.), β) ο έλεγχος των εν δυνάμει Διοικητικών Βαρών που εντόπισαν οι δεκατρείς πρωτογενείς Ομάδες Αυτεπιστασίας, γ) ο έλεγχος της πληρότητας, επάρκειας και αντιπροσωπευτικότητας της λίστας των θεσμικών κλαδικών φορέων, που θα εμπλέκονται στο δεύτερο (2 ο ) στάδιο του έργου «Ποιοτικός έλεγχος των χαρτογραφημένων ρυθμίσεων, προς αναζήτηση των υπερβολικών και επιβαρυντικών διοικητικών βαρών», και δ) ο δευτερογενής έλεγχος της ποιότητας του παραδοτέου υλικού εκ μέρους της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), μέσω συμβουλευτικών παρεμβάσεων καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Γ. Ορίζουμε τα Μέλη των Ομάδων Εργασίας, ως εξής: 1. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Φορολογικό Δίκαιο (ΦΠΑ)»: 1.1 Ευθύμιος Σαΐτης, υπάλληλος με βαθμό Γ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενος του Τμήματος Α της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. 1.2 Θεοδώρα Πετρούλα, υπάλληλος με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, της Διεύθυνσης ΦΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

4 2. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Ετήσιοι Λογαριασμοί/Εταιρικό Δίκαιο»: 2.1 Νικόλαος Κοτής, υπάλληλος με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Διοικητικών-Εμπορικών, Προϊστάμενος του Τμήματος Β της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 2.2 Γεράσιμος Γεωργόπουλος, υπάλληλος με βαθμό Ε του κλάδου ΠΕ Διοικητικών-Εμπορικών, του Τμήματος Α της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 3. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Δημόσιες Συμβάσεις»: 3.1 Θάλεια Ξηρομερίτου, υπάλληλος με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 3.2 Αναστασία Ζαχαροπούλου, υπάλληλος με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Χημικών, του Τμήματος Χημικών Τροφίμων και Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών της Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 3.3 Αφροδίτη Θεοδωρακάκου, υπάλληλος με βαθμό Ε του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Επιστημών, του Τμήματος Θερμικών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 4. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Τηλεπικοινωνίες»: 4.1. Μάρθα Πετράκη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού νομικός με ειδίκευση στο Κοινοτικό Δίκαιο, της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4.2 Αλκαίος Σαλκιτζόγλου, Ειδικός Νομικός Επιστήμονας της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4.3 Παναγιώτης Παπασπηλιώπουλος, Μηχανικός, Ειδικός Επιστήμονας της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4.4 Γεώργιος Πάντος, Μηχανικός, Ειδικός Επιστήμονας της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4.5 Ιωάννα Σαμπράκου, υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει διατεθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4.6 Ευαγγελία Λιακοπούλου, Δικηγόρος, Μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που έχει διατεθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4.7 Κωνσταντίνος Μπαλικτσής, Μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. 4.8 Αλέξιος Σπυρόπουλος, Δικηγόρος, Μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. 5. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Ενέργεια»: 5.1 Μιχαήλ Μανωλιός, υπάλληλος με βαθμό Γ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5 5.2 Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη, υπάλληλος με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Ενεργειακών Ορυκτών, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 5.3 Νικόλαος Τζούρας, υπάλληλος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποσπασμένος στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε., της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 6. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Περιβάλλον»: 6.1 Αλέξανδρος Κουλίδης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 6.2 Παρασκευή Ξένου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 7. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Γεωργία και Γεωργικές Επιδοτήσεις»: 7.1 Αμαλία Τζακώστα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού της Διεύθυνσης Παραγωγής- Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7.2 Ελευθερία Τσαλέρα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 7.3 Κωνσταντίνα Κονοβέση, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού του ΟΠΕΚΕΠΕ. 8. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Ασφάλεια Τροφίμων»: 8.1 Αναστασία Βαραγγούλη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού, του Τμήματος Ελέγχων Επιχειρήσεων Διακίνησης και Εμπορίας Τροφίμων της Διεύθυνσης Ελέγχων Επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 8.2 Κωνσταντίνα Βαλσαμάκη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού, της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 8.3 Γεωργία Γκρίτζαλη, υπάλληλος με βαθμό Δ του ΕΦΕΤ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποσπασμένη σε θέση Ειδικού Συμβούλου, με βαθμό Β, της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 9. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Αλιεία»: 9.1 Παναγιώτης Τσαχαγέας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 10. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Φαρμακευτική Νομοθεσία»: 10.1 Σταύρος Ευαγγελάτος, υπάλληλος με βαθμό Β2 του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας. 11. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Τουρισμός»: 11.1 Αγγελική Μιχαλοπούλου, υπάλληλος με βαθμό Γ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

6 11.2 Ελένη Κωστοπούλου, υπάλληλος με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού του Υπουργείου Τουρισμού Στέλλα-Άννα Καβαλλιεράτου, υπάλληλος με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού Μαρία Παγώνη, υπάλληλος με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού 11.5 Διονυσία Τσόπελα, υπάλληλος με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού. 12. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Εργασιακό Περιβάλλον Εργασιακές Σχέσεις»: 12.1 Εμμανουήλ Μυλωνάς, υπάλληλος με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Χρονικών Ορίων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννα Παπαϊωάννου, υπάλληλος με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, της Διεύθυνσης Συνθηκών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 13. Για την Ομάδα Αυτεπιστασίας του Τομέα «Στατιστικές» Ιωάννης Μοσχάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ Βασιλική Μπενάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ Άννα Αμπατζόγλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ Ευάγγελος Στυλιαράς, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα εκτελεί το έργο της εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Ε. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και λήγει με την παράδοση του τελευταίου παραδοτέου του έργου του ΟΟΣΑ, ήτοι στις 28 Ιανουαρίου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Γραμματείας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργος Μπάμπαλης Κοινοποίηση: 1. Οριζόμενοι. 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων,

7 5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 7. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 8. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 9. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, 10. Γραφείο Προέδρου ΕΛ.ΣΤΑΤ, Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π. 5. Γραφείο Προϊσταμένης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 6. Διεύθυνση Διοικητικού ΤΜ.Ο.Α.Δ.Π. 7. για ανάρτηση στο site, στη διαδρομή «Συλλογικά Όργανα».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΕΘΗ-1ΩΣ ΦΕΚ: Β 3058/13-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πρόλογος Η Ελλάδα επλήγη ιδιαίτερα έντονα από την κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 29-10-2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 29-10-2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 29-10-2014 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17γ/01/125/ΦΝ464 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα