ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. : Κ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο : Fax : Προς : 1) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 2) Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. Ακαδημίας ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α. ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΑ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β ) Σε συνέχεια του με Α.Π / εγγράφου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας για το εν θέματι ερώτημα, το οποίο κοινοποιήθηκε και στη Δ/νση μας, και δεδομένου ότι η Υπηρεσία έχει γίνει δέκτης πολλών σχετικών ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε ότι με το αριθμ. Κ1-1378/ έγγραφό μας ζητήσαμε τις απόψεις των αρμοδίων φορέων που εποπτεύουν τις ναυτιλιακές εταιρείες και ότι, κατόπιν της λήψης και μελέτης των απαντήσεών τους με τα κατωτέρω έγγραφα, Α) Του με Α.Π. ΙΕ/41329/5223/ εγγράφου της Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας και Β) Του με Α.Π /37/12/ εγγράφου της Δ/νσης Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, (επισυνάπτονται) σημειώνουμε ότι: Οι εν λόγω υπηρεσίες εκφράζουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις επίμαχες διατάξεις των α.ν. 89/67, α.ν. 378/68, ν. 27/75 όπως τροποποιηθέντες ισχύουν ως και του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 ως ισχύει και το θέμα της υποχρέωσης απογραφής των εν θέματι εταιρειών κατά την ΥΑ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β ) αναλύεται ως εξής : A) Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Σύμφωνα με τις περιπτώσεις ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και συνακόλουθα αυτοαπογραφής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΥΑ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β ) έχουν: α) Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 1

2 Ενωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή (περ. ζ ). β) Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή (περ. η ) Επισημαίνουμε ότι η σχετική υποχρέωση εγγραφής αυτών των υποκαταστημάτων σε μητρώο που πληροί τις προϋποθέσεις του μητρώου της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ και δημοσίευσης κρίσιμων πράξεων και στοιχείων έχει θεσπισθεί από τον κοινοτικό νομοθέτη με την Οδηγία 89/666/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L 395) και έχει εισαχθεί στην ελληνική έννομη τάξη ήδη από το 1993 με το ΠΔ 360/1993, με την θέσπιση της υποχρέωσης εγγραφής αυτών στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και υποβολής σε δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων που ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 α παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920. Η μεταβολή που επήλθε με την θέσπιση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με τον ν. 3419/2005 είναι ότι η σχετική υποχρέωση εκπληρούται πλέον με την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. αντί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ως ορίζεται στο 3 ο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 ως ισχύει: «Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΜΑΕ», «Κεντρικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται στο εξής το Γ.Ε.ΜΗ») Προκειμένου να θεμελιωθεί υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις (και στο Μ.Α.Ε. πριν την έναρξη ισχύος αυτών) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: Α) Οι αλλοδαπές εταιρίες, εάν πρόκειται για εταιρίες που έχουν έδρα σε κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ήδη Οδηγία 2009/101/ΕΚ) και εάν έχουν έδρα σε τρίτη χώρα να έχουν νομική μορφή ανάλογη με τις αναφερόμενες νομικές μορφές στο άρθρο 1 της προαναφερόμενης Οδηγίας. Β) Να εγκαθιστούν υποκατάστημα ή πρακτορείο. Σημειώνουμε ότι το περιεχόμενο των όρων υποκατάστημα ή πρακτορείο προκύπτει συνδυαστικά από το πλέγμα των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκαταστάσεως (προσωρινή ή μόνιμη παρουσία αντίστοιχα) και έχουν ενσωματωθεί σε ειδική εθνική νομοθεσία, όπως πχ στο Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει, στο ν. 3601/2007 (άρθρο 2 περ. 3: «Υποκατάστημα: Μονάδα εκμετάλλευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος, η οποία δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα και η οποία διενεργεί απευθείας όλες ή μερικές από τις πράξεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος.» ) κλπ. Β) Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στην Κ1-941/12 (ΦΕΚ 1468 Β ) όπως ισχύει («απογραφή», αυτοαπογραφή») Η υπηρεσία μας ως προς τις ανωτέρω επιχειρήσεις και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εφαρμογή του Ν. 3419/05 όπως ισχύει και, κατ επέκταση της Κ1-941/2012, σας γνωρίζει ότι διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 2

3 Β1) Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν στην Ελλάδα γραφείο ή υποκατάστημα σύμφωνα με τους α.ν. 89/67, α.ν. 378/68 και ν. 27/75 όπως ισχύουν Από τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. Α) συνάγεται ότι οι εγκαταστάσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ν. 378/1968 και α.ν. 89/68 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3427/2005 από αλλοδαπές εταιρίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτοαπογραφής, διότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ως άνω α.ν.: «1. Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κν. 2190/1920, και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης.». Με την ως άνω προσέγγιση συντάσσεται και η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας στο προαναφερθέν έγγραφό της. Β2) Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες του άρθρου 25 του α.ν. 27/75 Αναφορικά, ειδικότερα, με τις αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες του άρθρου 25 του α.ν. 27/75, η ύπαρξη υποχρέωσης απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. θεμελιώνεται μόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ήτοι νομική μορφή αλλοδαπής εταιρίας ανάλογη με τις αναφερόμενες νομικές μορφές στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ήδη Οδηγία 2009/101/ΕΚ) και η εν λόγω εγκατάσταση να πληροί τα εννοιολογικά στοιχεία του υποκαταστήματος. Επιπλέον όμως, η Υ.Α. Κ1-941/2012 όπως τροποποιηθείσα ισχύει έχει εκδοθεί δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει και αναφέρεται στους ήδη εγγεγραμμένους στα νόμιμα μητρώα που λειτουργούσαν στη χώρα πριν την θέση σε λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. (δηλαδή το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, το Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, τα Βιβλία Εταιριών των Πρωτοδικείων κλπ). Προκειμένου για την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ1-941/12 («απογραφή», «αυτοαπογραφή») απαιτείται η προσκόμιση των καταχωρισμένων και τηρούμενων από τις εκάστοτε αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων αυτών αρχές πράξεων και στοιχείων, καθώς και η αναφορά των αντίστοιχων αριθμών μητρώου που κατά περίπτωση τους είχαν αποδοθεί. Εκ των ανωτέρω συνάγεται σαφώς ότι οι διατάξεις της Υ.Α. Κ1-941/2012 δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε ήδη υπάρξει εγγραφή στα προαναφερόμενα μητρώα. Β3) Σχετικά με τις ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 όπως ισχύει Αναφορικά με τις ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 η θέση τόσο της Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας όσο και της Δ/νσης Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι ότι αντιμετωπίζονται όπως οι Ναυτικές Εταιρίες του ν. 959/79 και συνεπώς, εξαιρούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το 3

4 άρθρο 1 παρ. 1 περ. β αυτού, και κατ επέκταση εξαιρούνται και της απογραφής. Γ) Υποχρεώσεις εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το ν. 3419/2005 όπως ισχύει Σε περίπτωση που οι ειδικές περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος εγγράφου πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3419/2005, συνακόλουθα δημιουργείται πρωτογενής υποχρέωση εγγραφής αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου (περιπτώσεις ζ, η και θ αυτού) και της Υ.Α. Κ1-884/2012 ως ισχύουν. Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι διατάξεις περί εγγραφής υποκαταστημάτων στα μητρώα (περιπτώσεις ζ και η ) ήδη υπήρχαν μετά την έκδοση του ΠΔ 360/1993, συνεπώς εφαρμόζονταν και στις περιπτώσεις των αλλοδαπών εταιρειών των α.ν. 89/67, α.ν. 378/68, ν. 27/75 όπως ισχύουν και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη ρητή ρύθμιση για τις υπό κρίση περιπτώσεις οδηγούμαστε στην άποψη ότι με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονταν από το 1993 μπορούν να ερμηνευτούν / εφαρμοστούν και σήμερα. Ειδικά δε για την περίπτωση θ επισημαίνουμε επιπλέον ότι πέραν της κρίσης σχετικά με την έννοια του υποκαταστήματος, του πρακτορείου ή του γραφείου συνεξετάζεται η άσκηση εμπορίας από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση προκειμένου να κριθεί εάν απαιτείται ή όχι εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αναφορικά, ειδικότερα, με τις αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες του άρθρου 25 του α.ν. 27/75, η ύπαρξη υποχρέωσης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. θεμελιώνεται μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Τα σχετικά προφανώς κρίνονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση. Επισημαίνουμε εδώ ότι θέση της Δ/νσης Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι ότι οι εν λόγω αλλοδαπές εταιρίες δεν έχουν νομική μορφή ανάλογη με τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ ενώ η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας επισημαίνει ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν πρόκειται περί υποκαταστημάτων αλλά περί γραφείων. Επισημαίνουμε όμως και τον κατά την άποψή μας καθαρά εμπορικό σκοπό των εγκαταστάσεων αυτών, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, έχει να κάνει «αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες». Συνεπώς, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή εξαίρεση στο ν. 3419/2005 για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις (αντίθετα με π.χ. τις ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 959/1979), η Υπηρεσία εκτιμά ότι χρειάζεται διεξοδικότερη διερεύνηση του θέματος ως προς όλες τις πτυχές του εταιρικού δικαίου με τη διατύπωση ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με τη συνέργεια της Δ/νσεως ΑΕ & Πίστεως του Υπουργείου μας. Με την ως άνω προσέγγιση συντάσσεται και η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας στο προαναφερθέν έγγραφό της. 4

5 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου το παρόν έγγραφο να βρίσκεται στη διάθεσή των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. εξασφαλίζοντας συμβατότητα και συνέπεια μεταξύ των απαντήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός Επισυναπτόμενα: Το με ΑΠ /37/12/ έγγραφο της Δ/νσης Ναυτιλιακής Πολιτικής & Ανάπτυξης του ΥΝΑ Το με ΑΠ ΙΕ/41329/5223/ έγγραφο της Δ/νης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΑΝΥΠ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υφυπουργού κ. Σκορδά Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εμπορίου Δ/νση ΑΕ & Πίστεως Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων 5

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ.

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη Τηλέφωνο : 213 15 14 303 210 38 43 391 Fax : 210 38 38

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 URL: www.kethea.gr Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα & κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα