Advanced Personal Laser Hair Remover

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Advanced Personal Laser Hair Remover"

Transcript

1 English Advanced Personal Laser Hair Remover USER MANUAL DLX-1088 This product MUST be used responsibly. Please read ALL instructions including the User Manual CAREFULLY before use. CLASS 1 LASER PRODUCT Package Includes 1. Laser Hair Removal System Unit x 1 2. Switching Power Adapter x 1 3. English Instruction Manual x 1 Warning Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using DLX-1088 Advance Personal Laser Hair Remover. DLX-1088 is a personal use device intended for the removal of unwanted hair. DLX-1088 can be used by individuals with light skin tones and brown-black hairs. Before using DLX-1088 for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay special attention to each section on device use procedures, device operation, and after-user procedures. We recommend you re-check and re-understand yourself with this User Manual before each use of DLX-1088.

2 Skin Tone Chart Check your skin tone : Using the chart on the chart below. Find the corrected row of the chart that best matches with your skin in the area you want to treat. Don t use the DLX-1088 if your skin is too dark. Intended for These Skin Tones White Ivory Beige Light Brown Not Safe for These Skin Tones - DO NOT USE Medium Brown Dark Brown/Black 2

3 Table of contents What is DLX-1088 Advance Personal Laser Hair Remover...4 Advantages...4 Warnings & Safety information...5 Precautions...6 Warnings...6 Risks...7 Package Contents and Device Description...8 Quick guide...9 What to expect a timeline...11 Plan your DLX-1088 for best results...12 Q & A...13 Troubleshooting...14 Taking care of your DLX-1088 system...15 Performance environment...15 Specifications...16 Customer Service...16 Thank you choosing DLX Now you can permanently reduce unwanted hair in the privacy of your own home using the same procedure as a beauty shop, but at a fraction of the price. The Diode Laser is the world s first affordable home laser unit and is available right now. 3

4 What is DLX-1088 Advance Personal Laser Hair Remover The DLX-1088 system disables the follicles in your skin that produce hair. It emits a pulse of laser light, which burns up the dark pigment inside the hair. This heat disables the hair follicle. In other words the laser zaps only what s dark-that s why it works only on naturally brown or black hair. To be effective, the laser needs to reach each hair follicle during its growth cycle. This requires treatment twice a month for 3 months and then once a month for 3-5 months, which results in gradual reduction after the third treatment. Advantages When used directly, the DLX-1088 system gives you long term removal of unwanted hair without the need for daily shaving, waxing, or plucking. The results may vary from user to user and it depends on any body area you treat and how well you follow the instructions in this user manual, but the clinical study demonstrated the following advantages. It is a much faster and easier way for a hair removal than other existing methods. Almost no painful and shorter time-consuming compared with other treatments. DLX-1088 removes your hair fast and clean. You can feel the soft skin resulted from pore constriction after treated. Unlike shaving, it does not harm your skin and cause any inflammation. This can help minimize pores. If you have tanned too much or have dyed the hair, wait until the skin is returned into normal color because laser has a characteristic feature that reacts with dark hair easily. 4

5 Warnings & Safety information As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety when using DLX DLX-1088 is an electrical device. As such it should always be kept away from water. Do not use this appliance near bath-tubs, showers, basins or other vessels containing water. Don t touch the device with wet hands. Keep this device out of the reach of children. The DLX-1088 should not be used on or by children below the age of 15. Don t look with or without protection (optical lenses) directly to the laser beam aperture. Don t attempt to open or repair your DLX-1088 device. An authorized repair center technicians must perform all repairs. Contact customer service to arrange for repair of a broken or damaged device. Send the device to your dealer or service center for maintenance each year. If any failure problems, please contact your dealer or service center. Don t use the device during a thunderstorm and keep flammable materials away from the device. Protect the device from sunlight directly. Be aware of fire, an electric shock or injury Vac 50Hz 0.3A 5

6 Precautions While making the treatment, a flash red light may be seen coming from the laser applicator. Do not put your face near or expose your eyes to the flash. Don t use on parts of your skin that are darker than your usual skin tone, tattoos, dark brown or black spots (such as large freckles, birthmarks, or moles), or skin that is red or swollen from a previous treatment. Any dark skin may absorb too much laser light, which can injure the skin. Use a cool towel to keep your overall skin temperature down so that you can ensure the heat created by the laser for a longer period of time. It is recommended to use a Cooling gel after treatment. Don t use the DLX-1088 on or around the eyes, eyebrows, or eye lashes, to prevent causes or any serious eye injury. Your skin may become red right after treatment or within 24 hours. This redness generally clears up within a few hours. Warnings Don t use anywhere on the nipples, genitals or around the anus. These areas may have more sensitive skin, a darker skin tone, and/or a greater hair density, and using the DLX-1088 system may injure the skin. Don t use the DLX-1088 system. If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies. If you have allergies. If you are pregnant or breast-feeding. The DLX-1088 system has not been tested on pregnant women. After drinking, taking medicine, suffering from fatigue, or suffer from a high fever. 6

7 If you have too much sensitive skin conditions. Don t use the DLX-1088 system for any purpose other than hair removal. Don t use if you are under the age of 15 or use on anyone else under the age of 18. The use of the DLX-1088 system on or by children has not been studied and could result in serious injury. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The product is not working properly or problems caused by electricity static, the product will be reset automatically, and this is the normal protective mechanism in our original product design. Only press the RESET and the product can be worked normally. Risks Your skin may become red right after treatment or within 24 hours. This redness generally clears up within a few hours. See your doctor if the redness doesn t go away within 2-3 days. In rare cases, some users with a particular genetic make-up may see an increase in the number of hairs in the treated area after the initial treatment. If this increase persists over several treatments, stop using the DLX-1088 and see your doctor. Don t use the device if the skin color changes or on areas such as blisters. 7

8 Package Content and Device Description While open the DLX-1088 package, you will find the following parts, and please read & understand the part names before operating this product. Laser Release Button Skin Contact Bar Laser Aperture 5mm Power On/Off Button Contact LED On/Off LED Indicating LED Mode Button Handle Battery Door Key Switch Battery Door DC Jack FRONT BACK RESET Button (Reset to normal) 8

9 Quick guide Clean the skin area to be treated, remove all traces of cosmetics and creams. For best results, shave or clip hair to be removed to 1-2mm length. It can help laser burns the root of the hair follicle correctly. Make sure the treated area has to be wiped with wet towel swipe or apply cooling gel 2-3 minutes prior the treatment. Plug in the power adapter or put 4 x AA alkaline batteries (NOT INCLUDED) and switch on the DLX-1088 home Personal Laser Hair Remover. Unlock the laser with the safety key as following position. The laser will be default to Lo but you can change to Med or Hi power setting by pressing the Mode Button. Set the laser on Lo setting for your first treatment. 9

10 Hold the Handle and move the Skin Contact Bars to the skin hairs in the selected area. A gently beep sound comes out and Contact LED On. Press the Laser Release button, laser generates to burn hairs. Pick up and move the Skin Contact Bars to another selected area for next treatment. The DLX-1088 laser hair remover works best if you treat one hair at a time. It is normal to feel a slight tingling sensation. After treatment, apply Cooling gel to treated areas. It will provide an instant cooling effect and proper hydration of the epidermis. Don t treat the same area of skin more than once every 2 weeks. It can take up to 2 months for a hair follicle to die and release its hair. Let the hairs gradually fall out, may take up to 10 to 14 days. It can take up to 5 treatments to remove hairs permanently. Must be followed above procedure to use the device, otherwise it will be created a Dangerous Harmful radiation. Do not put your face near or expose your eyes to the Laser Aperture while using the device. If any interference causes no function, press the RESET button. 10

11 What to expect a timeline Before treatment Fully wash skin area to be treated, removing all traces of cosmetics and creams. During treatment Don t wax or grip hairs out. For best results, shave or clip hair to be removed to 1-2 mm length. Some users experience a warm sensation, while others experience no sensation at all. As the amount of hair in the treated areas decreases, the sensation will also decrease. Treatment sessions with DLX-1088 should be spaced every two weeks. After the first treatment There is no any visible changes to the hair or the appearance of the skin. Usually, some users experience mild redness that quickly dissipates within 24 hours. After the second month of treatment (2 3 treatments) Hair growth will begin to reduce and become less dense. In some cases, it will appear as if the hair is continuing to grow. If you notice this, don t panic this is simply the skin working to eject the treated hair from the skin. After three months (3 4 treatments) You will begin to see a visible reduction in the amount of hairs re-growth, especially in areas where hair growth tends to be dense, like the bikini line for women or the back or chest for men. After six to eight months Enjoy skin that looks and feels as though the hair were never there. Do regularly touch-ups only if necessary. 11

12 Plan your DLX-1088 for best results Don t wax or grip hairs out. For best results, shave or clip hair to be removed to 1-2mm length Low Middle High Do not depilate your hair, or the laser will not be effective. Use the laser on the LOW setting for the first treatment to ascertain how your skin will react. To get the best results from laser hair removal, use on the High setting. Point the laser directly at the hair for permanent hair removal. Although the laser is transmitted into the hair root through the skin, it penetrates quite deeply in order to destroy it. You may experience a slight burning or tingling sensation in use - this is normal and means that the hair root has been successfully destroyed. Adjust the intensity of the laser depending on your sensitivity to the stinging sensation. After 30 minutes of use, we recommend a 5 minute break to protect both your skin and the laser. The key to long-lasting results is to treat the same area every 2 weeks over a period of 6-8 months. For difficult-to-treat areas such as armpits, we recommend that you get a friend to help you. Any hairs burned by the laser but not epilated can easily be removed using tweezers. 12

13 Or let the hairs gradually fall out on their own. This may take up to 10 to 14 days. Red marks may appear after use, but these will gradually disappear within a few days following treatment. The thicker the hair, the more effective the DLX-1088 at home Personal Laser Hair Remover. Q & A What is DLX-1088 laser hair removal? Laser hair removal is the use of laser energy to produce permanent hair reduction. DLX-1088 emits light energy that is absorbed by the melanin pigment, resulting in rapid heating of the hair follicle. The heat destroys the papillae (hair follicles) that are responsible for hair growth. What areas can be treated with DLX-1088? Any area, except adjacent to the eye, where there is excess hair can be treated with DLX The most common areas are the face, upper lip, neck, chest, periareolar, underarms, back, abdomen, bikini line, and legs. When will I see results from DLX-1088? Most users see noticeable reduction after 4 treatments. It is important to understand the hair growth cycle. Hair grows in three different stages and only hairs in an active growth stage will be affected by a DLX-1088 treatment. This is one of the main reasons that multiple treatments are required to achieve the desired result. Are there any side effects? In most cases there are no side effects associated with using DLX However, pigment change of the skin treated can rarely occur, including either dark or light areas. Pigment changes may persist for months, but are almost always temporary. They are very rare in patients with fair skin, who are un-tanned. 13

14 Will laser hair removal work for me? Due to the fact that a laser targets melanin, the more melanin an individual has in his/her hair, the more effective a laser will be. Light skin and dark hair are the best combination for laser hair removal, however DLX-1088 uses a diode laser which has a longer wavelength than other lasers used for hair removal, which may improve treatment results even on the darkest skin types. These side effects include burns, blisters, and even hyper-pigmentation. But, the chance is less than 1% and it goes away soon. Extra care should be taken to avoid sun exposure after treatments with DLX-1088 for 2~3 days. It is ok to take a shower after treatment. But avoid hot water in shower for 1 to 2 days. Don t treat the same area of skin more than once per hair removal session. Try to avoid overlapping treatments. Troubleshooting The device doesn t work when I put the skin contact bar to skins Check. That you plugged the power cord into the DLX-1088 and outlet. Unlock the laser with the safety key. Make sure Skin Contact Bar keeping contact with skins. You hear the beep sound. This beep sound that makes the go signal that the laser is now activated. The device is getting hot. The device can be getting hot by absorbing the heat if you use it for a long time. 14

15 Taking care of your DLX-1088 system No special care is required. But it s a good idea to keep the DLX-1088 system components clean. Cleaning Unplug the adaptor from the DLX-1088 hand-piece and the power socket. And, Keep this device out of the reach of children. If needed, you should be able to remove dirt or debris easily with Q-tips. Be careful not to damage the lens of the laser. Recycling/Disposal : Please recycle or dispose of the devices properly. Please follow the regulations where you live for the recycling or disposal of electrical devices. Don t store the device in temperatures about 40 degree Celsius.(104 degree F) Performance environment Temperature : -10 < TC < 30 C, Relative Humidity : 30% < HR < 85% 15

16 SPECIFICATION Product : Laser Hair Remover (Class I Laser Product) Model : DLX-1088 Wavelength : 808nm Size/Weight : 188 x 60 x 68mm / 142g Material : ABS Switching Power Adapter : Vac 50Hz 0.3Amax DC6V 1A 4 x AA Laser Hair Remover Model: DLX-1088 Switching Power Adapter: Vac 50Hz 0.3Amax Product : 6V 1A 4 X AA DANGER READ AND UNDERSTAND OPERATOR S MANUAL LASER RADIATION AVOID EXPOSURE TO BEAM CLASS I LASER PRODUCT KEEP AWAY FROM CHILDREN 16

17 España Sistema Avanzado de Depilación Láser MANUAL DE USUARIO DLX-1088 Este producto DEBE ser utilizado responsablemente. Antes de usar lea TODAS las instrucciones CUIDADOSAMENTE incluso el manual de usuario. PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I El paquete incluye 1. Unidad Sistema de Depilación Láser x 1 2. Adaptador de corriente x 1 3. Manual de instrucciones inglés x 1 Advertencia Lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de usar, y sígalas estrictamente al usar el Sistema Avanzado de Depilación Láser DLX El DLX-1088 es un dispositivo de uso personal adecuado para la eliminación del vello no deseado. El DLX-1088 puede ser utilizado por personas con tonos ligeros de piel y vello marrón-negro. Antes de usar el DLX-1088 por primera vez, lea este Manual de Usuario en su totalidad. Preste especial atención a cada sección sobre los procedimientos del uso del dispositivo, la operación del dispositivo, y los procedimientos después del uso. Se recomienda volver a leer y entender de nuevo este manual de usuario antes de cada uso del DLX-1088.

18 Carta de tono de piel Compruebe el tono de su piel: Usando la carta abajo. En la carta encuentre la fila correcta que empareja lo mejor posible con la piel de la área que usted desea depilar. No utilice el DLX-1088 si su piel es demasiado oscura. Adecuado para los siguentes tonos de piel Blanco Marfil Amarillento Marrón claro No seguro para estos tonos de la piel - NO UTILICE Marrón medio Marrón oscuro/negro 18

19 Índice Qué es el Sistema Avanzado de Depilación Láser DLX Ventajas...20 Advertencias & Informaciones sobre seguridad...21 Precauciones...22 Advertencias...22 Riesgos...23 Contenidos del paquete y Descripción del dispositivo...24 Guía rápida...25 Qué a esperar una línea de tiempo...27 Uso del DLX-1088 para los mejores resultados...28 Preguntas y Respuestas...29 Localización de averías...30 Tomar cuidado de su sistema DLX Entorno de rendimientot...31 Especificaciónes...32 Servicio al cliente...32 Gracias por elegir DLX Ahora usted puede eliminar permanentemente el vello no deseado en la intimidad de su hogar usando el mismo procedimiento que en un salón de belleza, pero en una fracción del precio. El Láser de Diodo es la primera unidad de láser personal económica del mundo y está disponible ahora mismo. 19

20 Qué es el Sistema Avanzado de Depilación Láser DLX-1088 El sistema DLX-1088 incapacita los folículos en su piel que producen el vello. Aplica sutiles pulsaciones de luz de láser que queman el pigmento oscuro dentro del vello. Este calor incapacita el folículo piloso. En otras palabras el láser ataca sólo el vello que es oscuro por eso es adecuado sólo para el vello negro o naturalmente castaño. Para ser eficaz, el láser tiene que alcanzar cada folículo piloso durante su ciclo de crecimiento. Esto requiere el tratamiento dos veces al mes durante 3 meses y luego una vez al mes durante 3-5 meses, que resulta en la reducción gradual después del tercer tratamiento. Ventajas Cuando se utiliza directamente, el sistema DLX-1088 ofrece eliminación a largo plazo del vello no deseado sin la necesidad de rasura, depilación con cera o pincita diariamente. Los resultados pueden variar de usuario a usuario y depende de la área del cuerpo tratada y lo bien que usted siga las instrucciones de este manual de usuario, pero el estudio clínico demostrado las siguientes ventajas. Es una forma de eliminación de vello mucho más rápida y fácil que otros métodos existentes. Casi no dolorosa y requiere menos tiempo en comparación con otros tratamientos. El DLX-1088 quita su vello en forma rápida y limpia. Puede sentir la piel suave como resultado de la constricción de los poros después del tratamiento. A diferencia de la rasura, no daña su piel y no causa inflamaciones. Esto puede ayudar al minimizar de los poros. Si está demasiado bronceada/o o ha teñido el vello, espere hasta que la piel se vuelva en su color normal porque el láser tiene la característica de reaccionar fácilmente con el vello oscuro. 20

21 Advertencias & Informaciones sobre seguridad Como con cualquier otro dispositivo eléctrico, se deben tomar ciertas precauciones a fin de asegurar su seguridad cuando usted utilice el DLX El DLX-1088 es un dispositivo eléctrico. Como tal se debe guardar siempre lejos de agua. No utilice el aparato cerca de la bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. No toque el dispositivo con las manos mojadas. Mantenga el dispositivo lejos del alcance de los niños. El DLX-1088 no se debe utilizar en o por niños bajo la edad de 15. No mire con o sin protección (lentes ópticos) directamente a la ventanilla del rayo láser. No trate de abrir o reparar su dispositivo DLX Sólo técnicos autorizados de centro de reparación deben realizar todas las reparaciones. Póngase en contacto con el servicio al cliente para realizar la reparación de un dispositivo roto o dañado. Envíe el dispositivo a su distribuidor o centro de servicio para el mantenimiento anual. En caso de falla, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio. No utilice el dispositivo durante una tormenta eléctrica y mantener los materiales inflamables lejos del dispositivo. Proteja el aparato de la luz solar directa. Preste atención en caso de fuego, descarga eléctrica o lesiones Vac 50Hz 0.3A 21

22 Precauciones Mientras se hace el tratamiento, una luz parpadeando en rojo puede aparecer en la ventanilla del aplicador de láser. No coloque su cara cerca o exponer sus ojos a esta luz. No utilice en partes de tu piel que son más oscuras que su tono natural, sobre tatuajes, manchas marrones oscuras o negras (como pecas grandes, marcas de nacimiento o lunares), o piel que es roja o hinchada de un tratamiento anterior. Cualquier zona oscura de la piel puede absorber demasiada luz de láser que puede perjudicar la piel. Utilice una toalla fría para mantener baja la temperatura total de su piel de modo que pueda soportar el calor creado por el láser durante un período de tiempo más largo. Se recomienda utilizar un Gel refrescante después del tratamiento. No utilice el DLX-1088 en o alrededor de los ojos, las pestañas y las cejas, a fin de prevenir cualquier lesión ocular grave. Su piel puede tornarse roja justo después del tratamiento o dentro de 24 horas. Este enrojecimiento generalmente desaparece dentro de unas horas. Advertencias No utilice en ninguna parte cerca de los pezones, los genitales o alrededor del ano. Estas áreas pueden tener la piel más sensible, un tono de piel más oscuro y/o una mayor densidad de vello y la utilización del sistema DLX-1088 puede perjudicar la piel. No utilice el sistema DLX Si usted tiene un historial medico de cáncer de piel o áreas de posibles tumores malignos de la piel. Si tiene alergias. Si usted está embarazada o amamantando. El sistema DLX-1088 no ha sido probado en mujeres embarazadas. Después de beber, tomar medicamentos o si sufre de fatiga o de fiebre alta. 22

23 Si tiene la piel demasiado sensible. No utilice el sistema DLX-1088 para cualquier otro propósito que la depilación del vello. No utilice si usted está bajo la edad de 15 años o sobre cualquier otra persona bajo la edad de 18 años. El uso del sistema DLX-1088 en o por niños no ha sido estudiado y podría causar lesiones graves. Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Si el producto no funciona correctamente o tiene problemas causados por la electricidad estática, el producto se reinicia automáticamente, y este es el mecanismo normal de protección en nuestro diseño de producto. Sólo presione el botón de reinicio (RESET) y el producto funcionará normalmente. Riesgos Su piel puede tornarse roja justo después del tratamiento o dentro de 24 horas. Este enrojecimiento generalmente desaparece dentro de unas horas. Consulte a su médico si el enrojecimiento no desaparece en 2 a 3 días. En casos raros, algunos usuarios con una determinada composición genética pueden ver un aumento en el número de vello en la área depilada después del tratamiento inicial. Si este aumento persiste durante varios tratamientos, deje de utilizar el DLX-1088 y consulte a su médico. No utilice el dispositivo si el color de la piel cambia o en áreas que hay ampollas. 23

24 Contenidos del paquete y Descripción del dispositivo Abriendo el paquete del DLX-1088 encontrará las siguientes partes. Por favor, lea y entienda los nombres de las partes antes de utilizar este producto. Botón de emisión de luz láser Ventanilla de luz láser 5mm Barra de contacto con la piel Botón de encendido/ apagado (On/Off) LED de contacto LED de encendido/ apagado (On/Off) Indicating LED Botón de modo de función Mango Puerta de pilas Interruptor de llave Puerta de pilas Clavija CC PARTE DELANTERA PARTE TRASERA Botón RESET (Reset al modo normal) 24

25 Guía rápida Limpie la área de la piel a tratar, eliminando todos los rastros de cosméticos y cremas. Para obtener los mejores resultados, rasure o corte el vello a depilar a 1-2mm de longitud. Ayuda al láser a quemar la raíz del folículo piloso correctamente. Asegúrese de limpiar la área a tratar con una toalla mojada o aplicar gel refrescante 2-3 minutos antes del tratamiento. Enchufe el adaptador corriente o pone 4 x AA pilas alcalinas (NO INCLUIDAS) y enciende el Sistema de Depilación Láser DLX Abra el láser con la llave de seguridad como en la siguiente imagen. El láser será por defecto a la configuración Lo (baja) pero se puede cambiar a Med (media) o Hi (alta) presionando el Botón de modo de función. Ponga el láser en la baja configuración para su primer tratamiento. 25

26 Sostenga el Mango y mueva las Barras de contacto con la piel hacia el vello en la área deseada. Un suave sonido sale y el LED de contacto enciende. Presione el Botón de emisión de luz láser. Esta luz quema el vello. Levante y mueva las Barras de contacto con la piel a otra área seleccionada para el siguiente tratamiento. El sistema de depilación láser DLX-1088 funciona mejor si trata un vello a la vez. Es normal tener una ligera sensación de picazón. Al tratar la área de la cara, no lance la luz directamente a los ojos. Después del tratamiento, aplique el Gel refrescante sobre las áreas depiladas. Ofrece una sensación de enfriamiento inmediata y ayuda a la hidratación apropiada de la epidermis. No trate la misma área de la piel más que una vez cada 2 semanas. Se necesitan hasta 2 meses para un folículo piloso a morir y liberar su vello. Deje que los vellos caigan gradualmente, se pueden necesitar hasta 10 a 14 días. Se necesitan hasta 5 tratamientos para eliminar el vello permanentemente. Se debe seguir el procedimiento arriba mencionado para el uso del dispositivo, si no se creará la radiación peligrosa y dañina. No coloque su cara cerca o exponer sus ojos a la ventanilla de luz láser mientras utiliza el dispositivo. Si cualquier interferencia provoca ninguna función, pulse el botón de reinicio (RESET). 26

27 Qué a esperar una línea de tiempo Antes del tratamiento Limpie completamente la área de la piel a tratar, eliminando todos los rastros de cosméticos y cremas. Durante el tratamiento No depile con cera o pincita. Para obtener los mejores resultados, rasure o corte el vello a depilar a 1-2mm de longitud. Hay usuarios que tienen una sensación de calor, mientras hay otros que no tienen ninguna sensación en absoluto. Como la cantidad de vello en las zonas tratadas disminuye, la sensación, también disminuirá. Las sesiones de tratamiento con DLX-1088 se deben realizar cada dos semanas. Después del primer tratamiento No hay ningún cambio visible al vello o al aspecto de la piel. Normalmente hay usuarios que experimentan un ligero enrojecimiento que desaparace rápidamente dentro de 24 horas. Después del segundo mes de tratamiento (2 3 tratamientos) El crecimiento del vello comenzará a disminuir y ser menos denso. En algunos casos, aparecerá como si el vello sigue creciendo. Si nota esto, no te asustes se trata simplemente de la piel que trabaja para expulsar el vello tratado de la piel. Después de tres meses (3 4 tratamientos) Comenzará a ver una reducción visible en la cantidad de vello que vuelva a crecer especialmente en las zonas donde el vello tiende a ser denso, como la línea del bikini para las mujeres o la espalda o el pecho para los hombres. Después de seis a ocho meses Disfrute de la piel que mira y siente como si el vello nunca estuviera allí. Realice periódicamente retoques sólo si es necesario. 27

28 Uso del DLX-1088 para los mejores resultados No depile con cera o pincita. Para obtener los mejores resultados, rasure o corte el vello a depilar a 1-2mm de longitud. Baja Media Alta No depile su vello o el tratamiento con el láser no será eficaz. Utilice el láser en la baja (LOW) configuración para su primer tratamiento para averiguar cómo su piel reaccionará. Para obtener los mejores resultados de la depilación láser, utilice la configuración alta (High). Lance el láser directamente al vello para la eliminación definitiva del vello. Aunque el láser se transmite en la raíz del vello a través de la piel, penetra profundamente a fin de destruirlo. Puede tener una ligera sensación de ardor o picazón durante el uso. Esto es normal y significa que la raíz del vello ha sido destruida con éxito. Ajuste la intensidad del láser según su sensibilidad a la sensación de picazón. Después de 30 minutos de uso, se recomienda hacer una pausa de 5 minutos para proteger tanto su piel como el láser. La clave para obtener resultados duraderos es tratar la misma zona cada 2 semanas durante un período de 6-8 meses. Para áreas difíciles de tratar como las axilas, se recomienda pedir la ayuda de otra persona. El vello quemado por el láser pero no depilado puede ser extraido fácilmente con pincita. 28

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner G UIA 2 ~ 7 Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. ESPAÑOL 8 ~ 13 Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

CAIRE Inc. HELiOS Marathon Model: H850

CAIRE Inc. HELiOS Marathon Model: H850 CAIRE Inc. HELiOS Marathon Model: H850 English........................................ 1 Español...................................... 55 Português................................... 109 Ελληνικά....................................

Διαβάστε περισσότερα

SEM 42. G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3. K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16

SEM 42. G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3. K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16 SEM 42 G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3 K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16 Electromagnetic Compatibility Information... 30 Service-Hotline: G Tel.: 0 2030 249 050? Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα A2MVI-09 / A2MV-09 A2MVI-12 / A2MV-12 A2MVI-18 / A2MV-18 A2MVI-24 / A2MV-24 P2MVI-09 / P2MV-09 P2MVI-12 / P2MV-12 P2MVI-18 / P2MV-18 P2MVI-24 / P2MV-24 Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models AI-09/AO-09 AI-12/AO-12 Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20 Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P DE-MDDF0 Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NUK Thermo Light Babykostwrmer mit Licht-Technologie

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NUK Thermo Light Babykostwrmer mit Licht-Technologie BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NUK Thermo Light Babykostwrmer mit Licht-Technologie D GB E P I RUS PL GR Artikelnr: 10256258 D GB E P I RUS PL GR Bitte aufklappen Please open Por favor abrir

Διαβάστε περισσότερα