Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1"

Transcript

1 Πρακτικά τοσ 6 οσ Διεθνούς Σσνεδρίοσ Της Εταιρείας Νεοελληνικών Σποσδών (Βοσθοσρέζηη 2006) Aγγειηθή Ράιιε Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Δήκεηρα Μειηζζαροπούιοσ Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1 1. Εηζαγωγή ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνπκε ηελ πξαγκάησζε ηνπ ππνθνξηζκνχ κέζσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επηζεκαηνπνίεζεο ζηελ θνηλή λενειιεληθή θαη ζηε δηαιεθηηθή ηεο πνηθηιία, φπσο εληνπίδεηαη ζηα δηαιεθηηθά ζπζηήκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη γεσγξαθηθά εθηφο ηνπ ζεκεξηλνχ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Tα δεδνκέλα αληινχληαη απφ ηε κηθξαζηαηηθή δηάιεθην ησλ Κπδσληψλ (ατβαιηψηηθα), 2 ηα θαππαδνθηθά 3, ηα πνληηαθά θαη ηε γθξίθν (Grico) 4 ηεο πεξηνρήο ηνπ αιέλην ηεο Κάησ Ιηαιίαο. Η κειέηε ζηεξίδεηαη ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο γξαπηέο πεγέο (γξακκαηηθέο πεξηγξαθέο, παξακχζηα, αηλίγκαηα θ.ιπ.) θαη ζην δηαιεθηηθφ πιηθφ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ην νπνίν ζπιιέγεηαη ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα. Θα δείμνπκε φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ Κνηλή Νενειιεληθή (εθεμήο ΚΝΔ), φπνπ ν ππνθνξηζκφο εκθαλίδεηαη κε πνηθηιία επηζεκάησλ, νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ, ν ππνθνξηζκφο ζηηο δηαιέθηνπο πεξηνξίδεηαη ζε πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ επηζεκάησλ. Δπηπιένλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ πνπ απαληά ζηελ ΚΝΔ (π.ρ. καλ-νπι-ίηζα, κηθξ-νπι-άθη) είλαη ζρεδφλ απαγνξεπηηθή ζηηο δηαιέθηνπο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ έθθξαζε ηνπ γέλνπο, ππφ ηελ έλλνηα φηη θάπνηεο δηάιεθηνη δελ εκθαλίδνπλ ππνθνξηζηηθά αξζεληθνχ γέλνπο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ είλαη καξθαξηζκέλε, εληνπίδεηαη δειαδή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαζηνινγηθή θαηεγνξία. ε κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο παξαηεξνχκελεο γισζζηθήο πνηθηιίαο, πξνηείλνπκε φηη ν κηθξφο αξηζκφο ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ ζηηο δηαιέθηνπο, ε 1 H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΙΙ. Δπραξηζηνχκε ηδηαηηέξσο ηνπο Giorgio Filieri, Franco Fanciullo θαη Mark Janse γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο γθξίθν θαη ηεο θαππαδνθηθήο. 2 Η ατβαιηψηηθε αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ βνξεηνειιεληθψλ δηαιέθησλ θαη παξνπζηάδεη ηα δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βφξεηνπ θσλεεληηζκνχ, ηελ απνβνιή ησλ άηνλσλ /i/ /u/ θαη ηε κεηαηξνπή ησλ άηνλσλ κέζσλ θσλεέλησλ /e/ θαη /ν/ ζηα πςειά /i/ θαη /u/ αληίζηνηρα (βι. Ράιιε πξνζερψο). Σα παξαδείγκαηα ησλ ππνθνξηζηηθψλ ηεο δηαιέθηνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία δηέπνληαη απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Παξφκνηα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάιεθην είλαη θαη ε επίζεο κηθξαζηαηηθή δηάιεθηνο ησλ Μνζρνλεζίσλ. 3 Aληίζεηα κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Κνληνζφπνπινπ (1994), ππάξρνπλ αθφκα θπζηθνί νκηιεηέο ησλ θαππαδνθηθψλ ηδησκάησλ. Δίλαη πξφζθπγεο δεχηεξεο γεληάο θαη δνπλ ζε πεξηνρέο ηνπ Βφινπ, ηεο Καξδίηζαο θαζψο θαη ζηε Μαθεδνλία. 4 Η γθξίθν (Grico) νκηιείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Απνπιίαο. χκθσλα κε θάπνηνπο κειεηεηέο ζεσξείηαη βπδαληηλήο πξνέιεπζεο (βι., κεηαμχ άιισλ, Morosi 1870), ελψ θαη άιινπο (Rohlfs 1977) είλαη αξραηνειιεληθήο θαηαγσγήο. 1

2 απνπζία ζπζζψξεπζήο ηνπο θαη ν πεξηνξηζκφο σο πξνο ην γέλνο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο ηάζε γηα δεκηνπξγία ειάρηζησλ κνξθνινγηθψλ δνκψλ (morphological minimal structures). Με άιια ιφγηα, νη δηάιεθηνη απνθεχγνπλ, εθηφο εάλ είλαη αλαγθαίν, ηελ αιινκνξθία ζε επίπεδν επηζεκάησλ, ηελ πνηθηιία ζηελ έθθξαζε ηνπ γέλνπο, φπσο επίζεο θαη ηελ επαλάιεςε ζηνηρείσλ κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα βέιηηζηε κνξθή ηεο γξακκαηηθήο (grammar optimization βι. Kiparsky 1982, 2003). 2. Σα σποθορηζηηθά επηζήκαηα 2.1 Η ΚΝΔ εκθαλίδεη έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ επηζεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ππνθνξηζηηθψλ νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ, θαη ησλ ηξηψλ γξακκαηηθψλ γελψλ, φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: 5 (1)α. -αθη ινπινπδ-άθη ]O < ινπινχδ(η) ]O αλζξσπ-άθη ]O < άλζξσπ(os) ]O θαξεθι-άθη ]O < θαξέθι(α) ]O β. -αθε(ς) θνζκ-άθε(ο) ]O < θφζκ(os) ]O Γησξγ-άθε(ο) ]O < Γηψξγ(os) ]O γ. -αθ(oς) δαζθαι-άθ(oο) ]O < δάζθαι(νο) ]O δ. -ηηζα πεηαινπδ-ίηζα ]O < πεηαινχδ(α) ]O ε. -οσιε(ς) αδεξθ-νχιε(ο) ]O < αδεξθ(φο) ]O κηθξ-νχιε(ο) ]E < κηθξ(φο) ]E -οσια βξπζ-νχια ]O < βξχζε ]O κηθξ-νχια ]E < κηθξ(ή) ]E -οσιη θξπθη-νχιη ]O < θξπθη(φ) ]O κηθξ-νχιη ]E < κηθξ(φ) ]E ζη. -οποσι(o) βνζθ-φπνπι(ν) ]O < βνζθ(φο) ]O /οποσια ρσξηαη-νπνχι(α) ]O < ρσξηάη(εο) ]O δ. -οσηζηθ(οs/ε/ο) λνζηηκνχηζηθ(νο/ε/ν) ]Δ < λφζηηκ(νο) ]E 2.2. ηα ατβαιηψηηθα ν αξηζκφο ησλ επηζεκάησλ είλαη ζπγθξηηηθά κηθξφηεξνο, αθνχ κφλν ηξία επηζήκαηα βξίζθνληαη ζε ρξήζε (αθθάξεο 1940, Ράιιε πξνζερψο): (2)α. ει (η) ηξαπηδ-έι < ηξαπέδ β. οσδα βαξθ-νχδα < βάξθα γ. η πνπξη-ί < πφξηα Σν ει είλαη ην πιένλ παξαγσγηθφ. πλδέεηαη ζρεδφλ κε φιεο ηηο βάζεηο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππνθνξηζηηθφ, δειαδή κε βάζεηο θαη ησλ ηξηψλ γελψλ, κε πξνζεγνξηθά θαη θχξηα νλφκαηα, κε επίζεηα, κε δάλεηεο ή κε δάλεηεο βάζεηο, ελψ απαληά αλ θαη φρη ζπρλά - ζε κνξθνινγηθά ζχλζεηνπο ζρεκαηηζκνχο. (3)α. δαζθαι-έι < δάζθαινπο (αξζεληθφ) 5 Δθηφο απφ απηά ηα επηζήκαηα ππάξρνπλ θαη άιια ιατθήο πξνέιεπζεο (π.ρ. πεηξ-άδη, ια-νπηδίθνο) ή αξραηνειιεληθήο (π.ρ. ππξγ-ίζθνο, ζσκαη-ίδην, θ.ιπ.) ηα νπνία δελ ηφζν παξαγσγηθά φπσο θαη ηα πξναλαθεξζέληα θαη δελ αλήθνπλ ζηνλ απζφξκεην πξνθνξηθφ ιφγν. Ωο εθ ηνχηνπ δελ ζα ηα ιάβνπκε ππφςε. 2

3 β. θαξηγι-έι < θαξέγια (ζειπθφ) γ. θαξπνπδ-έι < θαξπνχδ (νπδέηεξν) δ. Ατβαι-έι < Ατβαιί (ηνπσλχκην) ε. Γηαλλ-έι < Γηάλ ο (θχξην φλνκα) ζη. κθξ-έι < κθξνο (επίζεην) δ. κλαξ-έι < κλαξέι (δάλεην) κηλαξέο ε. θνπληνπγλ-έι < θνπληνπγνχλ (ζχλζεην) είδνο ξνπρηζκνχ Σν νπδα δεκηνπξγεί ππνθνξηζηηθά απφ ζειπθέο βάζεηο θαη ελαιιάζζεηαη κε ην ει, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ κε έκςπρσλ ζειπθψλ, αιιά θαη αξθεηά έκςπρα, εκθαλίδνπλ θαη ηηο δχν κνξθέο: (4) αθιεζζ-νχδα / αθιεζζ-έι < αθιεζζά γαη-νχδα / γαη-έι < γάηα Σέινο ην i εκθαλίδεηαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κε αλζξψπηλσλ νπζηαζηηθψλ θαη βξίζθεηαη θαη απηφ αληηκέησπν κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ ει, θαζψο θάζε κνξθή ζε i εκθαλίδεη ζηα ατβαιηψηηθα κηα δεχηεξε ζε -ει : (5) πνπξη-ί / πνπξη-έι < πφξηα θαθλ-ί / θαθλ-έι < θάθλνπο γαινπνχια 2.3. Ιδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ ηεο γθξίθν (Filieri 2001). Απηά είλαη ηα εμήο: -uddhi: ζπλδέεηαη κε αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε ν (αληίζηνηρα ηεο ΚΝΔ ζε νο, 6α), κε νπδέηεξα ζε ν (6β) θαη κε επίζεηα (6γ): (6)α. anem-uddhi < anemo αεξάθη αέξαο β. tserat-uddhi < tserato θεξαηάθη θέξαην γ. xlor-uddhi < xloro ρισξνχιη ρισξφ eddha: ζπλδπάδεηαη κε ζειπθέο βάζεηο, ηφζν ηηαινγελείο (7α) φζν θαη ειιελνγελείο (7β): (7)α. ornit-eddha < ornita θνηνχια θφηα β. ciner-eddha < cenere ζηαρηίηζα ζηάρηε a(k)i: ζπλδέεηαη θπξίσο κε νπδέηεξα ζε -η, ειιελνγελή (8α) θαη κε ειιελνγελή (8β): (8)α. atzar-a(k)i ςαξάθη b < atzari ςάξη 3

4 β. marteddh-a(k)i < marteddhi 6 ζθπξάθη ζθπξί Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κνινλφηη ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα ηεο θνηλήο ηηαιηθήο (-ino, -etto, ello θαη uccio), κε ηελ νπνία ε δηάιεθηνο βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο γισζζηθήο επαθήο, είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ επαίζζεηα ζην γέλνο ηνπ νπζηαζηηθνχ κε ην νπνίν ζπλδένληαη, θαη ηα παξάγσγα ππνθνξηζηηθά δηαηεξνχλ ην γέλνο ησλ βάζεσλ, ε δηάιεθηνο δελ πηνζεηεί ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή. Παξαηεξνχκε φηη ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα ηεο γθξίθν είλαη θνξείο ζπγθεθξηκέλνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο, ην νπνίν θιεξνλνκείηαη ζηνπο παξάγσγνπο ζρεκαηηζκνχο ε φ,ηη αθνξά ηελ θαππαδνθηθή, ν αξηζκφο ησλ ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ είλαη επίζεο κηθξφο (Dawkins 1916, Janse πξνζερψο). ρεκαηίδνληαη νπδέηεξα θαη ζειπθά παξάγσγα, ελψ απνπζηάδνπλ εληειψο ηα αξζεληθά. Παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα επηζήκαηα: oθθo/-oππo: είλαη εμαηξεηηθά παξαγσγηθφ θαη δεκηνπξγεί παξάγσγα γέλνπο νπδεηέξνπ, ελψ ζπλδέεηαη κε βάζεηο φισλ ησλ γξακκαηηθψλ γελψλ, ειιελνγελείο θαη δάλεηεο: (9) okko /oppo θινπξ-φππν < θινπξ θνπινχξη θνξηζ-φππo < θνξίηζ θνξίηζη θνξ-φθθν < θνξθφο θξφθνο ηηζα: ζπλδέεηαη κε βάζεηο ζειπθψλ νπζηαζηηθψλ: (10) itsa γηασκαλ-ίτσα < γηασκάλα δαζθάια θαθ-ίηζα < θάθα γηαγηά -ka: ζπλδέεηαη κε δηζχιιαβεο έκςπρεο βάζεηο νπζηαζηηθψλ, θπξίσο ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαηά ην πκεσλίδε (1975) θαη ην ίδην απνηειεί ηνπξθηθφ δάλεην. 7 (11) -ka ηαηά-θθα < ηαηάο λνπλφο θνπξί-θθα / θηξί-θθα < θνπξί γάηδαξνο Αληίζεηα κε ηελ ατβαιηψηηθε θαη ηε γθξίθν, ε θαππαδνθηθή εκθαλίδεη ην ππνθνξηζηηθφ επίζεκα ίζκο/-νύζκν/-νύησκο γηα ην ζρεκαηηζκφ ππνθνξηζηηθψλ επηζέησλ, ελψ κηα δηαθνξά ζην αξρηθφ θσλήελ πνηθίιιεη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή απφ δψλε ζε δψλε, ζχκθσλα κε ηνλ Janse (πξνζερψο): 6 Σν -eddhi δελ αλαγλσξίδεηαη σο ππνθνξηζηηθφ επίζεκα ζηε δηάιεθην γηαηί πξνζαξκφδεη ηα ηηαιηθήο πξνέιεπζεο νλφκαηα ζε ello, φπσο θαίλεηαη ζηα αθφινπζα παξαδείγκαηα (Rohlfs 1977): (ii) martello > marteddhi ζθπξί castello > casteddhi θάζηξν Σα ππνθνξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νπζηαζηηθψλ ζρεκαηίδνληαη κε ην a(k)i. (iii) marteddhai < marteddhi casteddhai < casteddhi 7 Σν ka/-kas ζχκθσλα κε ην πκεσλίδε (1975: ) αλάγεηαη ζε έλα ηειηθφ k κε ππνθνξηζηηθή ζεκαζία πνπ απαληά ζε ιέμεηο ηνπξθηθψλ γισζζψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ ΚΝΔ (π.ρ. κπακπάθαο) έγηλε δηα κέζνπ ιέμεσλ ησλ κηθξαζηαηηθψλ ηδησκάησλ. 4

5 (12)α. κηθξ-νχζθν / κηθξ-ίζθν / κηηζ-ίζθν < κηθξφ β. πξαζηλ-νχηζθν / πξαζηλ-ίηζθν < πξάζηλν Δίλαη αιήζεηα φηη ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα ηεο θαππαδνθηθήο είλαη πεξηζζφηεξα απ φ,ηη ζε άιιεο δηαιέθηνπο. Παξ φια απηά, είλαη ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ ΚΝΔ, θαη ππφθεηληαη ζε απζηεξφηεξνπο πεξηνξηζκνχο, ππφ ηελ έλλνηα φηη επηιέγνπλ βάζεηο κε απζηεξά θξηηήξηα θαη δελ εκθαλίδνπλ ηελ ειεχζεξε ελαιιαγή πνπ ππάξρεη ζηελ ΚΝΔ. Γηα παξάδεηγκα, απνπζηάδνπλ ηα επηζήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ππνθνξηζηηθά αξζεληθνχ γέλνπο θαη κηα βάζε νπζηαζηηθνχ δέρεηαη κφλνλ έλα ζπγθεθξηκέλν επίζεκα. Αληίζεηα, ηα αθη, -νπιη, -ηηζα ηεο ΚΝΔ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ ίδηα βάζε ζειπθνχ γέλνπο: (13) ΚΝΔ κειηζζ-άθη κειηζζ-νχιη κειηζζ-ίηζα 2.4 ηελ πνληηαθή ην επίζεκα -νπνλ είλαη ην πιένλ παξαγσγηθφ (βι. Κνπηίηα- Κατκάθε 1984: 32), θαζψο ζπλδέεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο κε βάζεηο νπζηαζηηθψλ. πκπεξηθέξεηαη δειαδή φπσο ην αθη ηεο ΚΝΔ: (14) ζθπι-φπνλ < ζθχινο ηξπγνλ-φπνλ < ηξπγφλα ειαθ-φπνλ < ειάθη Παξαγσγηθφ φκσο είλαη θαη ην ζειπθνχ γέλνπο επίζεκα ηηζα, ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζε ζειπθέο βάζεηο νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ, ελψ ζηελ ΚΝΔ θαη ζηελ θαππαδνθηθή ζπλδέεηαη κφλν κε νπζηαζηηθά: (15) γπλαηθ-ίηζα < γπλαίθα θηι-ίηζα < θίιε θαι-ίηζα < θαιή ε θνηλή ρξήζε απαληά θαη ην επίζεκα νπδη, ην νπνίν ζπλαληάκε ζε κεξηθά βφξεηα ηδηψκαηα, γηα παξάδεηγκα ζηε Λήκλν: (16) ιαγ-νχδη < ιαγφο θαθ-νχδη < θαθή γπξ-νχδη < γχξνο H παξαγσγηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη φκσο αξθεηά πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε απηή ησλ νπνλ θαη ηηζα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηα φξηα κεηαμχ επηζήκαηνο θαη βάζεο είλαη αζαθή ψζηε ε ζεκαζία ηνπ παξαγψγνπ δελ θέξεη ηελ έλλνηα ηνπ ππνθνξηζκνχ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην νπδη επαλαλαιχεηαη σο κέξνο ηεο βάζεο. (17) δαξ-νχδη < δάξα ηνπινχπα καιιί απνρηελ-νχδη < απνρηέλη ζηνππί 5

6 ε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηθεξεηαθέο δηαιέθηνπο πνπ εμεηάζακε σο ηψξα ε πνληηαθή δηαθνξνπνηείηαη ζηε ρξήζε ηνπ παξαγσγηθνχ ππνθνξηζηηθνχ επηζήκαηνο ηηζ(νο)/-ηηζε(ο) (ζε ειεχζεξε ελαιιαγή) ην νπνίν δεκηνπξγεί ππνθνξηζηηθά αξζεληθνχ γέλνπο (Οηθνλνκίδεο 1958, Σζνπνπξίδεο 1998). Ωο πξνο απηφ ην ζεκείν κνηάδεη αξθεηά κε ηελ ΚΝΔ θαη ηε ρξήζε ησλ επηζεκάησλ νπιεο, -αθνο, -αθεο θαη - αθαο (18) ηηζος θηι-ίηζεο < θίινο δα βνι-ίηζνο < δα βνινο Μηα πξνζεθηηθφηεξε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ δείρλεη φηη ε δεκηνπξγία πνληηαθψλ αξζεληθψλ ππνθνξηζηηθψλ είλαη πην πεξηνξηζκέλε απ φ,ηη ζηελ ΚΝΔ δεδνκέλνπ φηη ην επίζεκα itsos/-itsis επηιέγεη βάζεηο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ [+έκςπρν]. Αξζεληθνχ γέλνπο είλαη θαη ηα ππνθνξηζηηθά ζε θαο, θπξίσο ζηελ θαηεγνξία ησλ θπξίσλ νλνκάησλ. ε κηθξφηεξε θιίκαθα απαληνχλ θαη κε άιιεο βάζεηο πνπ δειψλνπλ ζπγγέλεηα (π.ρ. ηαηά-θαο, γηό-θαο, κπαζά-θαο), ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο. Tέινο, ζηελ πνληηαθή, φπσο ζηελ ΚΝΔ (1) θαη ζηελ θαππαδνθηθή, εκθαλίδνληαη ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα επηζέησλ, ηα ηθνο θαη -η/νπηζηθνο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη είλαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθά, αθνχ ζπλδένληαη θαη κε βάζεηο αλησλπκηψλ θαη επηξξεκάησλ: (19)α. ηθoς δειψλεη κηθξφ κέγεζνο ή πνζφηεηα κηθξ-ίθνο < κηθξφο πνζ-ίθνο < πφζνο β. η/οσηζηθος δειψλεη ίδηα πνηφηεηα κε ηε βάζε αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ θνλη-ίηζηθνο < θνληφο θακπνζ-νχηζηθνο < θακπφζνο ι-ίηζηθνλ < ιίνλ ιίγν πηξλ-ίηζηθνλ < πηξλί πξσΐ -πξσΐ 3. Δηαδηαιεθηηθές ζηραηεγηθές ζηελ πραγκάηωζε ηοσ σποθορηζκού 3.1. σλδσαζηηθόηεηα Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο πξαγκάησζεο ηνπ ππνθνξηζκνχ ζηηο ππφ εμέηαζε δηαιέθηνπο παξνπζηάδεη ν ζπλδπαζκφο ησλ επηζεκάησλ κεηαμχ ηνπο, ν νπνίνο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπζηθψλ γισζζψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα βάζε ηεο ΚΝΔ κπνξεί λα δερηεί δχν δηαθνξεηηθά ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα, ην έλα κεηά ην άιιν, ηνπνζεηνχκελα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά: ην νπιη- είλαη πάληα πξψην θαη αθνινπζείηαη απφ ηα εμήο επηζήκαηα: ηηζα 8 : 8 Ο αληίζηξνθνο ζπλδπαζκφο -ηηζνπια (π.ρ. θαξθηηζνύια) δελ είλαη παξαγσγηθφο, αθνχ ε ζρέζε ηεο ιέμεο θαξθίηζα κε ηε ιέμε θαξθί δελ είλαη ζεκαζηνινγηθά δηαθαλήο. 6

7 (20) βαξθ-νπι-ίηζα αθ(oς): (21) κηζζ-νπι-άθ(oο) αθη 9 : (22) απγ-νπι-άθη -ηθ(oς)/o: (23) εμππλ-νχι-ηθ(νs) Αληίζεηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαιέθηνπο δελ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ατβαιηψηηθα ηα ππνθνξηζηηθά ησλ νλνκάησλ κηθξό θαη βάξθα δίλνληαη κφλν σο κθξέι θαη βαξθέι ή βαξθνύδα. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάιεθην ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα είλαη πάληα θαηαιεθηηθά (closing suffixes), ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ησλ Aronoff θαη Furhop (2001), ππφ ηελ έλλνηα φηη ηελ εκθάληζή ηνπο αθνινπζεί κφλν θιηηηθφ επίζεκα θαη φρη άιιν παξαγσγηθφ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ΚΝΔ (π.ρ. κηθξ-νύι-ηθ-νο). Σελ ίδηα ζπκπεξηθνξά επηδεηθλχνπλ θαη ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα ηεο γθξίθν θαη ηεο θαππαδνθηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ γθξίθν, ε παξνπζία ελφο ππνθνξηζηηθνχ επηζήκαηνο απνθιείεη ηελ πξνζζήθε άιινπ νκνεηδνχο επηζήκαηνο θαη ζπλδπαζκνί ζε aki+uddhi θξίλνληαη σο αληηγξακκαηηθνί (π.ρ. *spirun-ak-uddhi < spiruni ). H αληίζεηε ζεηξά uddhi+aki δελ θαίλεηαη επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη, αθνχ ζην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ καο βξέζεθε κφλνλ έλα παξάδεηγκα ζπλδπαζκνχ ησλ δχν επηζεκάησλ (rekk-uddh-a(k)i < rekk-uddhi < recco κνζράξη ). Αθφκα θαη ζηελ πνληηαθή, φπνπ απαληά ζπζζψξεπζε ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ, απηή δελ γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη παξαγσγηθφ ηξφπν. Ληγνζηά είλαη ηα παξαδείγκαηα ζηα νπνία ε δνκή ηεο βάζεο θαη ηνπ πξψηνπ επηζήκαηνο (-ηδη) αλαγλσξίδεηαη λα έρεη ππνθνξηζηηθή ιεηηνπξγία. Σέηνηα είλαη ηα ζθαθ-ηδ-όpon, πνπηζ-ηδ-όπon θαη παρηζ-αδ-όπνλ, ζηα νπνία ππάξρεη ε παξνπζία ηνπ ειάρηζηα παξαγσγηθνχ επηζήκαηνο α/-ηδη. Η Κνπηίηα-Κατκάθε (1984: 33) επηζεκαίλεη φηη ε ζπζζψξεπζε επηζεκάησλ ηεο πνληηαθήο δηθαηνινγείηαη απφ ηελ εμαζζέλεζε ηεο ππνθνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηνπ πξψηνπ θαηά ζεηξάλ επηζήκαηνο. Πξάγκαηη, νη ιέμεηο ιηζαξόπνλ, δσλαξόπνλ, θαη ζαθνπιόπνλ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ παξαηήξεζε αθνχ νη αληίζηνηρεο ιηζάξη, δσλάξη θαη ζαθνύιη δελ απνηεινχλ ππνθνξηζηηθά ζε ζπγρξνληθφ επίπεδν Γέλος χκθσλα κε ηε Ralli (2002) θαη Ράιιε (2003), ε ειιεληθή ζεσξείηαη ηππηθφ δείγκα γιψζζαο ζηελ νπνία ε απφδνζε ηνπ γέλνπο ζηεξίδεηαη ελ κέξεη ζηε ζεκαζία θαη ελ κέξεη ζηε κνξθή. Σν γέλνο απνδίδεηαη ζηα [+αλζξψπηλα] νπζηαζηηθά κε βάζε έλα θαλφλα πνπ αθνξά ηε ζπκθσλία γξακκαηηθνχ θαη θπζηθνχ γέλνπο, ελψ ζηα [- αλζξψπηλα] κε βάζε κνξθνινγηθά θξηηήξηα, ζπγθεθξηκέλα εμαξηάηαη απφ ηελ θιηηηθή ηάμε (inflection class) ηεο βάζεο. ε επίπεδν παξαγσγήο, ε αλαθνξά ζε κνξθνινγηθά θξηηήξηα επηηξέπεη θαηά ηε Ralli λα πξνβιέςνπκε φηη ην γέλνο πξνέξρεηαη απφ ην παξαγσγηθφ επίζεκα, ην νπνίν θιεξνδνηείηαη ζην νπζηαζηηθφ βάζεη ησλ 9 O ζπλδπαζκφο νπι-αθη απαληά θαη ζε ππνθνξηζηηθά πνπ δελ έρνπλ ελδηάκεζε δφθηκε κνξθή ζε νπιη (π.ρ. δελδξνπιάθη < *δελδξνύιη). 7

8 γισζζνινγηθψλ αξρψλ ηεο θεθαιήο (headedness) θαη ηεο κεηαπήδεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ (feature percolation). Με άιια ιφγηα, ηo παξαγσγηθφ επίζεκα πνπ απνηειεί ηελ θεθαιή ηνπ ζρεκαηηζκνχ δίλεη ηα κνξθνζπληαθηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρεκαηηδφκελν ζηνηρείν. Πξάγκαηη, ζηηο ππφ εμέηαζε δηαιέθηνπο παξαηεξνχκε φηη ν θαζνξηζκφο ηνπ γέλνπο ησλ ππνθνξηζηηθψλ εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο κνξθνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα επηζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην ει ηεο ατβαιηψηηθεο, ηα uddhi θαη a(k)i ηεο γθξίθν θαη ην oπo(λ) ηεο πνληηαθήο θιεξνδνηνχλ ζην ζρεκαηηδφκελν ζηνηρείν ην νπδέηεξν γέλνο. Γηεξεπλψληαο ηελ ηηκή ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζηα ππνθνξηζηηθά ησλ δηαιέθησλ, παξαηεξνχκε φηη νη ηειεπηαίεο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ ΚΝΔ σο πξνο ηελ παξνπζία ηνπ αξζεληθνχ. πγθεθξηκέλα, αξζεληθνχ ή ζειπθνχ γέλνπο βάζεηο ηεο ΚΝΔ δίλνπλ φκνηα σο πξνο ην γέλνο ππνθνξηζηηθά, αιιά παξάιιεια θαη νπδέηεξα, φπσο θαίλεηαη ζηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: (24) ΚΝΔ: Βάζε Τποθορηζηηθό Τποθορηζηηθό ίδηοσ γέλοσς οσδεηέροσ γέλοσς θήπ(νs) θεπ-άθ(νο) θεπ-άθη θαξέθια θαξεθι-ίηζα θαξεθι-άθη Βάζεη κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο ν Daltas (1985: 74) δηεπίζησζε φηη ην 78.4 % ησλ δεηγκάησλ ησλ ππνθνξηζηηθψλ ηεο ΚΝΔ ήηαλ νπδεηέξνπ γέλνπο. Πξφηεηλε ινηπφλ φηη ε πηζαλόηεηα ελόο ππνθνξηζηηθνύ λα είλαη νπδεηέξνπ γέλνπο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πηζαλόηεηα λα είλαη ζειπθνύ θαη ε ηειεπηαία είλαη κεγαιύηεξε από ην λα είλαη αξζεληθνύ. Πξάγκαηη, νη ππφ εμέηαζε δηάιεθηνη θαίλεηαη λα εληζρχνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Daltas ζε ζρέζε κε ηε κηθξή πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο ζηα ππνθνξηζηηθά. Έηζη, ζρεκαηηζκνί φπσο απηνί ζε -aθ(oο) αθε(ο), -aθa(ο) ηεο ΚΝΔ απνπζηάδνπλ απφ ηε δηαιεθηηθή ηεο πνηθηιία. Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζακε ζηελ ελφηεηα 2 φηη ηα ατβαιηψηηθα ππνθνξηζηηθά πηνζεηνχλ ην νπδέηεξν γέλνο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ ζειπθψλ βάζεσλ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ζειπθνχ γέλνπο νπδα. Δηδηθά γη απηή ηε δηάιεθην, θαίλεηαη φηη ε κνξθνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ππνθνξηζκνχ έρεη απνθηήζεη σο πξσηνηππηθφ γέλνο ην νπδέηεξν (Melissaropoulou & Ralli 2006). Δίλαη επίζεο ελδεηθηηθφ φηη αθφκα θαη ην ώ ησλ ζειπθψλ θπξίσλ νλνκάησλ εκθαλίδεηαη σο νπδέηεξν ζηα ατβαιηψηηθα (π.ρ. ηνπ Καηίλ θνπ, ηνπ Ληληώ, θ.ιπ.). Σν νπδέηεξν γέλνο θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη θαη ζηε γθξίθν, φπνπ φκσο ην ζειπθφ γέλνο αληηζηέθεηαη, θαζψο δελ αιιάδεη ηηκή θαηά ηνλ ππνθνξηζκφ (βι. ππνθνξηζηηθά ζε eddha). Απηή ε κηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν δηαιέθησλ ζεσξνχκε φηη νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ηηαιηθήο, ζπγθεθξηκέλα ηεο ζαιεληηλήο δηαιέθηνπ, απφ ηελ νπνία έρεη εηζαρζεί ην ζειπθφ ππνθνξηζηηθφ eddha (απφ ην ιαηηληθφ -ella θαηά ην Fanciullo 2005, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). ηελ θαππαδνθηθή αληίζηνηρα, ην πιένλ παξαγσγηθφ επίζεκα είλαη ην νπδεηέξνπ γέλνπο oππo/-oθθν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε κεδεληθνχο πεξηνξηζκνχο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ππνθνξηζηηθά κε νλνκαηηθέο βάζεηο πνπ δειψλνπλ φξνπο ζπγγελείαο, ηα νπνία δελ ζρεκαηίδνληαη κε ην νπδέηεξνπ γέλνπο νππo, αιιά κε ην ζειπθνχ γέλνπο θa, αθφκα θαη φηαλ ην θχιν ηεο βάζεο είλαη αξζεληθφ (π.ρ. ηαηάο > ηαηάθα). Σν θαηλφκελν φκσο απηφ είλαη πεξηζσξηαθφ θαζψο ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζήκαηνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ μελφγισζζε γισζζηθή πξνέιεπζε ησλ βάζεσλ. Σέινο, κφλν ζηελ πνληηαθή εκθαλίδνληαη ππνθνξηζηηθά αξζεληθνχ γέλνπο ζε ηηζεο/-os (π.ρ. θηιίηζεο< θίινο). Η θαηαλνκή ηνπο φκσο ξπζκίδεηαη φρη απφ ην 8

9 γξακκαηηθφ γέλνο αιιά απφ ην θχιν ηεο βάζεο, αθνχ πεξηνξίδνληαη ζε ιέμεηο πνπ είλαη ιεμηθά καξθαξηζκέλεο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ [+αλζξψπηλν]. Δίλαη ινγηθφ ινηπφλ λα ππνζέζνπκε φηη ην αξζεληθφ γξακκαηηθφ γέλνο εκθαλίδεηαη γηα λα ππεξεηήζεη θάπνην ζθνπφ, ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ γέλνπο (θχινπ). Δπνκέλσο θαη ζηελ πνληηαθή ε ακαξθάξηζηε ηηκή ηνπ γέλνπο ζηνλ ππνθνξηζκφ είλαη ην νπδέηεξν, αθνχ ηφζν ην ζειπθφ (κε βάζεηο ζειπθνχ γέλνπο, βι. ελφηεηα 2) φζν θαη ην αξζεληθφ γέλνο εκθαλίδνληαη ππφ πξνυπνζέζεηο. Πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζνπκε ηελ θπξηαξρία ηνπ νπδέηεξνπ γέλνπο ζηνλ ππνθνξηζκφ, ιακβάλνπκε ππφςε ην έξγν ησλ Corbett (1991), Jurafsky (1996), Magni (1999) θαη Creissels (1999), νη νπνίνη έδεημαλ φηη ε έλλνηα ηνπ λένο Υ (φπνπ Υ = βάζε) ππήξμε θεληξηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνθνξηζηηθψλ ζε γελεηηθά θαη ηππνινγηθά κε ζπγγελείο γιψζζεο. χκθσλα επίζεο κε ηνλ Grandi (2002: 133), ηα λεαξά έκςπρα νλφκαηα (π.ρ. παηδί) ζπλδένληαη ζπζηεκαηηθά κε ην νπδέηεξν γέλνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί πξσηνηππηθά σο ηαμηλνκεηήο, θαζψο ε επηινγή ηνπ ππνγξακκίδεη κηα αληηιεπηηθή ηδηαηηεξφηεηα, ηελ αδπλακία θαζνξηζκνχ ηνπ θχινπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ζεσξείηαη ε ακαξθάξηζηε ηηκή γηα ηνλ ππνθνξηζκφ. Όπσο είδακε, νη ηηκέο ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζην δηαιεθηηθφ ππνθνξηζκφ επηβεβαηψλνπλ απηέο ηηο ζέζεηο δεδνκέλνπ φηη θπξίαξρε ηηκή είλαη ην νπδέηεξν, ελψ ην αξζεληθφ είηε απνπζηάδεη είηε ε παξνπζία ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θπζηθφ γέλνο (βι. πνληηαθή). πλνςίδνληαο, ηηο παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζηνλ ππνθνξηζκφ, ππνζηεξίδνπκε φηη ν ηειεπηαίνο ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα θιίκαθα ελφο ζπλερνχο κε πφινπο ηελ παξνπζία ησλ ηξηψλ ηηκψλ γέλνπο θαη απηή ηεο κνλαδηθήο ηηκήο, δειαδή ηνπ πιένλ ακαξθάξηζηνπ νπδέηεξνπ. Η ΚΝΔ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ αξηζηεξφ πφιν ηνπ ζπλερνχο, δηαζέηεη θαη ηηο ηξεηο ηηκέο γξακκαηηθνχ γέλνπο ζηνλ ππνθνξηζκφ. ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπλερνχο θαη θνληά ζηελ ΚΝΔ ηνπνζεηείηαη ε πνληηαθή, ζηελ νπνία, φπσο ππνζηεξίμακε, ην αξζεληθφ εκθαλίδεηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ην αξζεληθφ θχιν. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηνχληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην αξζεληθφ γξακκαηηθφ γέλνο απνπζηάδεη εληειψο, ελψ ην νπδέηεξν είλαη απηφ πνπ θπξηαξρεί θαη ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ηεο κνξθνινγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ππνθνξηζκνχ. Δδψ ηνπνζεηνχληαη νη άιιεο δηάιεθηνη πνπ εμεηάζακε, ηα ατβαιηψηηθα, ηα θαππαδνθηθά θαη ε γθξίθν. Σέινο, γηα ην δεμί πφιν ηνπ ζπλερνχο δελ έρνπκε αθφκα εληνπίζεη δηάιεθην κε κνλαδηθή ηηκή γέλνπο, δειαδή ην νπδέηεξν. Παροσζία γρακκαηηθού γέλοσς ζηολ σποθορηζκό ηες ειιεληθής 3 ηηκές γέλοσς 2 ηηκές γέλοσς 1 ηηκή γέλοσς (οσδ, ζει, αρζ) (οσδ, ζεισθό, (οσδ, ζεισθό) (οσδ) αρζεληθό θσζηθό- -γρακκ. γέλος) ΚΝΕ ποληηαθή θαππαδοθηθή ; αίβαιηώηηθε γθρίθο 4. Βειηηζηοποίεζε ζηε κορθοιογία Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε φηη ε παξαηεξνχκελε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ππνθνξηζκφ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο κηα ηάζε ησλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηε 9

10 ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ ππφ εμέηαζε δηαιέθησλ, λα δηαζέηνπλ ειάρηζηεο κνξθνινγηθέο δνκέο (minimal structures), ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο γξακκαηηθήο (grammar optimization) (βι. θαη Μelissaropoulou & Ralli 2006). Σνλ φξν εηζήγαγε πξψηνο ν Kiparsky (1982, 2003) ζην ρψξν ηεο Ιζηνξηθήο Γισζζνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε αλαινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, νη νπνίνη βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο νκαιφηεξνπ θαη νηθνλνκηθφηεξνπ γξακκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τηνζεηψληαο ηελ ίδηα έλλνηα, ηζρπξηδφκαζηε φηη ζηελ παξαγσγή, θαη εηδηθφηεξα ζηε κνξθνινγηθή δηαδηθαζία ηνπ ππνθνξηζκνχ, νη παξαηεξνχκελεο κεηαμχ ησλ δηαιέθησλ δηαθνξέο δελ είλαη ηπραίεο αιιά εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πηνζέηεζεο κηαο βέιηηζηεο κνξθνινγηθήο δνκήο πνπ εκθαλίδεη κηθξφηεξε πνιππινθφηεηα. Πξάγκαηη, ν κηθξφο αξηζκφο επηζεκάησλ ζε θάπνηεο δηαιέθηνπο, ε απνπζία ζπζζψξεπζεο ηνπο θαζψο θαη ε απνπζία ηνπ αξζεληθνχ γξακκαηηθνχ γέλνπο δεκηνπξγεί ιηγφηεξε κνξθνινγηθή πνιππινθφηεηα, απαηηεί ιηγφηεξνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο, επνκέλσο εληάζζεηαη ζε έλα ζχζηεκα πην νηθνλνκηθφ. Η έξεπλα φζνλ αθνξά ην δηαιεθηηθφ ππνθνξηζκφ δελ έρεη θαιχςεη αθφκα ην ζχλνιν ησλ δηαιέθησλ ηεο ειιεληθήο. Καηά ζπλέπεηα, δελ είκαζηε ζέζε, ηνπιάρηζηνλ φρη αθφκε, λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο γξακκαηηθήο δηαθξίλεη γεληθψο ην δηαιεθηηθφ ππνθνξηζκφ ηεο ειιεληθήο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξφηππε γιψζζα. ηε θάζε απηή κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαιεθηηθψλ ηεο πνηθηιηψλ. Τπάξρεη φκσο αλάγθε γηα κηα δηεμνδηθφηεξε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ δηαιέθησλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη θνηλέο ζηξαηεγηθέο ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ππνθνξηζκνχ, αιιά θαη νη δηα-δηαιεθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Σίζεηαη βέβαηα ην εξψηεκα γηαηί ην γισζζηθφ ζχζηεκα ηεο ΚΝΔ δελ αθνινπζεί ηελ ίδηα ηαθηηθή, αιιά εκθαλίδεη κεγαιχηεξν πινχην ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ, επηηξέπεη ηε ζπζζψξεπζή ηνπο, ηελ ελαιιαγή θαη δηαζέηεη επηζήκαηα θαη γηα ηα ηξία γέλε. Θα ζέιακε λα πξνηείλνπκε φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά νθείιεηαη ζε εμσγισζζηθνχο παξάγνληεο, δεδνκέλνπ φηη ε ΚΝΔ έρεη δερζεί πιήζνο παξεκβάζεσλ θαη επηξξνψλ, θπξίσο απφ ηε ιφγηα γιψζζα, πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Βηβιηογραθία Aronoff, M. & Furhop, N. (2001). Closing Suffixes and the Monosuffix Constraint. Natural Language and Linguistic Theory 20: Corbett, G. (1991). Gender. Cambridge: CUP. Creissels, D. (1999). Origine et évolution des diminutifs et augmentatifs dans quelque langues africaines. Silexicales 2: Daltas, P. (1985). Some Patterns of Variability in the Use of Diminutive and Augmentative Suffixes in Spoken Modern Greek Koine (MGK). Glossologia 4:63-88 Dawkins R. (1916), Modern Greek in Asia Minor, Cambridge: CUP. Filieri, V. G. (2001). Ivò Milò to Griko. Βαζηθή κέζνδνο ησλ Ειιεληθώλ ηνπ Salento ζε Σύγθξηζε κε ηα Νέα Ειιεληθά. Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο & Πνιηηηζκνχ. Grandi, N. (2002). Sufissi Valutativi. Milano: Francoangelli Janse, M. (πξνζερψο). H Καππαδνθηθή Γηάιεθηνο. Υ. Σδηηδηιήο (επηκ.) H Ειιεληθή Γιώζζα θαη νη Δηάιεθηνί ηεο. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο γιψζζαο. Jurafsky, D. (1996). Universal Σendencies in the Semantics of the Diminutive. Language 72,3:

11 Κatramadou, Κ. (2001). The Greek Diminutive. Ph.D. Diss., Rand Afrikaans University. Kiparsky, P. (1982). Explanation in Phonology. Dordrecht: Foris. Κiparsky, P. (2003). Analogy as Optimization: Δxceptions to Siever s Law in Gothic. A. Lahiri (επηκ). Analogy, Levelling, Markedness. Mouton de Gruyter Κνληνζφπνπινο, Ν. Γ. (1994). Δηάιεθηνη θαη Ιδηώκαηα ηεο Νέαο Ειιεληθήο. Αζήλα: Γξεγφξεο Κνπηίηα-Κατκάθε Μπξηψ (1984). Ο Υπνθνξηζκόο ζηελ Πνληηαθή. Αδεκνζίεπηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Θεζζαινλίθε. Magni, E. (1999). Sémantique du diminutif et relations d appartenance, Silexicales 2: Μelissaropoulou, D. & A. Ralli (2006). Optimization in Grammar: A Contrastive Analysis of Diminutive Suffixation in Standard Modern Greek and the Asia Minor Dialect of Aivali. Proceedings of the 7 th International Conference of Greek Linguistics York: ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε. Morosi, G. (1870). Studi sui Dialetti Greci della Terra di Otranto. Lecce: Tipografia Editrice Salentina. Οηθνλνκίδεο, Γ. (1958). Γξακκαηηθή ηεο Eιιεληθήο Δηαιέθηνπ ηνπ Πόληνπ. Αθαδεκία Αζελψλ: Λεμηθνγξαθηθφ Γειηίνλ, Παξάξηεκα Ι. Ralli, A. (2002). The Role of Morphology in Gender Determination: Evidence from Modern Greek. Linguistics 40,3: Ράιιε, Α. (2003). Ο Καζνξηζκφο ηνπ Γξακκαηηθνχ Γέλνπο ζηα Οπζηαζηηθά ηεο Νέαο Διιεληθήο. Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε Α., Α. Ράιιε, & Γ. Υεηιά- Μαξθνπνχινπ (επηκ). Tν Γέλνο. Αζήλα: Παηάθεο Ράιιε, Α. (2005). Μνξθνινγία. Αζήλα: Παηάθεο. Ράιιε, Α. (πξνζερψο). Καηαγξαθή θαη Μειέηε ηεο Δηαιέθηνπ Κπδσληώλ θαη Μνζρνλεζίσλ. Τπνπξγείν Αηγαίνπ. Rolhfs G. (1977). Grammatica Storica dei Dialetti Italogreci. München: C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung., αθθάξεο, Γ. (1940). Πεξί ηεο Γηαιέθηνπ ησλ Κπδσληέσλ ελ ζπγθξίζεη πξνο ηαο Λεζβηαθάο. Μηθξαζηαηηθά Φξνληθά 3. πκεσλίδεο, Υ. (1975). Η Νενειιεληθή Τπνθνξηζηηθή Καηάιεμε θα, θαο. Φίιηξα, Τηκεηηθόο ηόκνο Σ. Καςσκέλνπ. Θεζζαινλίθε Σζνπνπξίδεο, Θ (1998). Λεμηθό ηεο Πνληηαθήο Δηαιέθηνπ. Θεζζαινλίθε: Όκεξνο. 11

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειηθή Ράιιε, Γήκεηξα Μειηζζαξνπνχινπ, Θαλάζεο Σζηάκαο

Αγγειηθή Ράιιε, Γήκεηξα Μειηζζαξνπνχινπ, Θαλάζεο Σζηάκαο Mελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 2003: 568-579. Αγγειηθή Ράιιε, Γήκεηξα Μειηζζαξνπνχινπ, Θαλάζεο Σζηάκαο ΦAINOMENA ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΟΝΟΜΑΣΙΚΟΤ ΚΛΙΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΟ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΓΙΑΛΔΚΣΟ ΣΩΝ ΚΤΓΩΝΙΩΝ (AΙΒΑΛΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

The Aivali-Moschonisi Dialect: A First Approach

The Aivali-Moschonisi Dialect: A First Approach Πρακηικά ηου ζυνεδρίου Mυηιλήνη- Αϊβαλί: Μια Αμθίδρομη Σχέζη 2003. Αngela Ralli University of Patras The Aivali-Moschonisi Dialect: A First Approach Abstract The paper deals with the morpho-phonological

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΖΜΑΣΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔ ΑΝΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ Ζ πεξίπησζε ησλ πξνζεκαηνπνηεκέλσλ ξεκάησλ ζε -ιζω, -ιαζω, -ωνω

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΖΜΑΣΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔ ΑΝΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ Ζ πεξίπησζε ησλ πξνζεκαηνπνηεκέλσλ ξεκάησλ ζε -ιζω, -ιαζω, -ωνω ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΖΜΑΣΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔ ΑΝΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ Ζ πεξίπησζε ησλ πξνζεκαηνπνηεκέλσλ ξεκάησλ ζε -ιζω, -ιαζω, -ωνω ΣΑΚΟΤ ΔΛΔΝΖ Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΝΩΜΑΣΩΖ/ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΔΝΔΣΗΚΩΝ/ ΗΣΑΛΗΚΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ ΣΑ ΔΠΣΑΝΖΗΑΚΑ

Ζ ΔΝΩΜΑΣΩΖ/ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΔΝΔΣΗΚΩΝ/ ΗΣΑΛΗΚΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ ΣΑ ΔΠΣΑΝΖΗΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΓΛΩΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΤΓΥΡΟΝΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα