Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1"

Transcript

1 Πρακτικά τοσ 6 οσ Διεθνούς Σσνεδρίοσ Της Εταιρείας Νεοελληνικών Σποσδών (Βοσθοσρέζηη 2006) Aγγειηθή Ράιιε Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Δήκεηρα Μειηζζαροπούιοσ Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1 1. Εηζαγωγή ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνπκε ηελ πξαγκάησζε ηνπ ππνθνξηζκνχ κέζσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επηζεκαηνπνίεζεο ζηελ θνηλή λενειιεληθή θαη ζηε δηαιεθηηθή ηεο πνηθηιία, φπσο εληνπίδεηαη ζηα δηαιεθηηθά ζπζηήκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη γεσγξαθηθά εθηφο ηνπ ζεκεξηλνχ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Tα δεδνκέλα αληινχληαη απφ ηε κηθξαζηαηηθή δηάιεθην ησλ Κπδσληψλ (ατβαιηψηηθα), 2 ηα θαππαδνθηθά 3, ηα πνληηαθά θαη ηε γθξίθν (Grico) 4 ηεο πεξηνρήο ηνπ αιέλην ηεο Κάησ Ιηαιίαο. Η κειέηε ζηεξίδεηαη ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο γξαπηέο πεγέο (γξακκαηηθέο πεξηγξαθέο, παξακχζηα, αηλίγκαηα θ.ιπ.) θαη ζην δηαιεθηηθφ πιηθφ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ην νπνίν ζπιιέγεηαη ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα. Θα δείμνπκε φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ Κνηλή Νενειιεληθή (εθεμήο ΚΝΔ), φπνπ ν ππνθνξηζκφο εκθαλίδεηαη κε πνηθηιία επηζεκάησλ, νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ, ν ππνθνξηζκφο ζηηο δηαιέθηνπο πεξηνξίδεηαη ζε πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ επηζεκάησλ. Δπηπιένλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ πνπ απαληά ζηελ ΚΝΔ (π.ρ. καλ-νπι-ίηζα, κηθξ-νπι-άθη) είλαη ζρεδφλ απαγνξεπηηθή ζηηο δηαιέθηνπο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ έθθξαζε ηνπ γέλνπο, ππφ ηελ έλλνηα φηη θάπνηεο δηάιεθηνη δελ εκθαλίδνπλ ππνθνξηζηηθά αξζεληθνχ γέλνπο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ είλαη καξθαξηζκέλε, εληνπίδεηαη δειαδή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαζηνινγηθή θαηεγνξία. ε κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο παξαηεξνχκελεο γισζζηθήο πνηθηιίαο, πξνηείλνπκε φηη ν κηθξφο αξηζκφο ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ ζηηο δηαιέθηνπο, ε 1 H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΙΙ. Δπραξηζηνχκε ηδηαηηέξσο ηνπο Giorgio Filieri, Franco Fanciullo θαη Mark Janse γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο γθξίθν θαη ηεο θαππαδνθηθήο. 2 Η ατβαιηψηηθε αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ βνξεηνειιεληθψλ δηαιέθησλ θαη παξνπζηάδεη ηα δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βφξεηνπ θσλεεληηζκνχ, ηελ απνβνιή ησλ άηνλσλ /i/ /u/ θαη ηε κεηαηξνπή ησλ άηνλσλ κέζσλ θσλεέλησλ /e/ θαη /ν/ ζηα πςειά /i/ θαη /u/ αληίζηνηρα (βι. Ράιιε πξνζερψο). Σα παξαδείγκαηα ησλ ππνθνξηζηηθψλ ηεο δηαιέθηνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία δηέπνληαη απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Παξφκνηα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάιεθην είλαη θαη ε επίζεο κηθξαζηαηηθή δηάιεθηνο ησλ Μνζρνλεζίσλ. 3 Aληίζεηα κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Κνληνζφπνπινπ (1994), ππάξρνπλ αθφκα θπζηθνί νκηιεηέο ησλ θαππαδνθηθψλ ηδησκάησλ. Δίλαη πξφζθπγεο δεχηεξεο γεληάο θαη δνπλ ζε πεξηνρέο ηνπ Βφινπ, ηεο Καξδίηζαο θαζψο θαη ζηε Μαθεδνλία. 4 Η γθξίθν (Grico) νκηιείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Απνπιίαο. χκθσλα κε θάπνηνπο κειεηεηέο ζεσξείηαη βπδαληηλήο πξνέιεπζεο (βι., κεηαμχ άιισλ, Morosi 1870), ελψ θαη άιινπο (Rohlfs 1977) είλαη αξραηνειιεληθήο θαηαγσγήο. 1

2 απνπζία ζπζζψξεπζήο ηνπο θαη ν πεξηνξηζκφο σο πξνο ην γέλνο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο ηάζε γηα δεκηνπξγία ειάρηζησλ κνξθνινγηθψλ δνκψλ (morphological minimal structures). Με άιια ιφγηα, νη δηάιεθηνη απνθεχγνπλ, εθηφο εάλ είλαη αλαγθαίν, ηελ αιινκνξθία ζε επίπεδν επηζεκάησλ, ηελ πνηθηιία ζηελ έθθξαζε ηνπ γέλνπο, φπσο επίζεο θαη ηελ επαλάιεςε ζηνηρείσλ κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα βέιηηζηε κνξθή ηεο γξακκαηηθήο (grammar optimization βι. Kiparsky 1982, 2003). 2. Σα σποθορηζηηθά επηζήκαηα 2.1 Η ΚΝΔ εκθαλίδεη έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ επηζεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ππνθνξηζηηθψλ νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ, θαη ησλ ηξηψλ γξακκαηηθψλ γελψλ, φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: 5 (1)α. -αθη ινπινπδ-άθη ]O < ινπινχδ(η) ]O αλζξσπ-άθη ]O < άλζξσπ(os) ]O θαξεθι-άθη ]O < θαξέθι(α) ]O β. -αθε(ς) θνζκ-άθε(ο) ]O < θφζκ(os) ]O Γησξγ-άθε(ο) ]O < Γηψξγ(os) ]O γ. -αθ(oς) δαζθαι-άθ(oο) ]O < δάζθαι(νο) ]O δ. -ηηζα πεηαινπδ-ίηζα ]O < πεηαινχδ(α) ]O ε. -οσιε(ς) αδεξθ-νχιε(ο) ]O < αδεξθ(φο) ]O κηθξ-νχιε(ο) ]E < κηθξ(φο) ]E -οσια βξπζ-νχια ]O < βξχζε ]O κηθξ-νχια ]E < κηθξ(ή) ]E -οσιη θξπθη-νχιη ]O < θξπθη(φ) ]O κηθξ-νχιη ]E < κηθξ(φ) ]E ζη. -οποσι(o) βνζθ-φπνπι(ν) ]O < βνζθ(φο) ]O /οποσια ρσξηαη-νπνχι(α) ]O < ρσξηάη(εο) ]O δ. -οσηζηθ(οs/ε/ο) λνζηηκνχηζηθ(νο/ε/ν) ]Δ < λφζηηκ(νο) ]E 2.2. ηα ατβαιηψηηθα ν αξηζκφο ησλ επηζεκάησλ είλαη ζπγθξηηηθά κηθξφηεξνο, αθνχ κφλν ηξία επηζήκαηα βξίζθνληαη ζε ρξήζε (αθθάξεο 1940, Ράιιε πξνζερψο): (2)α. ει (η) ηξαπηδ-έι < ηξαπέδ β. οσδα βαξθ-νχδα < βάξθα γ. η πνπξη-ί < πφξηα Σν ει είλαη ην πιένλ παξαγσγηθφ. πλδέεηαη ζρεδφλ κε φιεο ηηο βάζεηο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππνθνξηζηηθφ, δειαδή κε βάζεηο θαη ησλ ηξηψλ γελψλ, κε πξνζεγνξηθά θαη θχξηα νλφκαηα, κε επίζεηα, κε δάλεηεο ή κε δάλεηεο βάζεηο, ελψ απαληά αλ θαη φρη ζπρλά - ζε κνξθνινγηθά ζχλζεηνπο ζρεκαηηζκνχο. (3)α. δαζθαι-έι < δάζθαινπο (αξζεληθφ) 5 Δθηφο απφ απηά ηα επηζήκαηα ππάξρνπλ θαη άιια ιατθήο πξνέιεπζεο (π.ρ. πεηξ-άδη, ια-νπηδίθνο) ή αξραηνειιεληθήο (π.ρ. ππξγ-ίζθνο, ζσκαη-ίδην, θ.ιπ.) ηα νπνία δελ ηφζν παξαγσγηθά φπσο θαη ηα πξναλαθεξζέληα θαη δελ αλήθνπλ ζηνλ απζφξκεην πξνθνξηθφ ιφγν. Ωο εθ ηνχηνπ δελ ζα ηα ιάβνπκε ππφςε. 2

3 β. θαξηγι-έι < θαξέγια (ζειπθφ) γ. θαξπνπδ-έι < θαξπνχδ (νπδέηεξν) δ. Ατβαι-έι < Ατβαιί (ηνπσλχκην) ε. Γηαλλ-έι < Γηάλ ο (θχξην φλνκα) ζη. κθξ-έι < κθξνο (επίζεην) δ. κλαξ-έι < κλαξέι (δάλεην) κηλαξέο ε. θνπληνπγλ-έι < θνπληνπγνχλ (ζχλζεην) είδνο ξνπρηζκνχ Σν νπδα δεκηνπξγεί ππνθνξηζηηθά απφ ζειπθέο βάζεηο θαη ελαιιάζζεηαη κε ην ει, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ κε έκςπρσλ ζειπθψλ, αιιά θαη αξθεηά έκςπρα, εκθαλίδνπλ θαη ηηο δχν κνξθέο: (4) αθιεζζ-νχδα / αθιεζζ-έι < αθιεζζά γαη-νχδα / γαη-έι < γάηα Σέινο ην i εκθαλίδεηαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κε αλζξψπηλσλ νπζηαζηηθψλ θαη βξίζθεηαη θαη απηφ αληηκέησπν κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ ει, θαζψο θάζε κνξθή ζε i εκθαλίδεη ζηα ατβαιηψηηθα κηα δεχηεξε ζε -ει : (5) πνπξη-ί / πνπξη-έι < πφξηα θαθλ-ί / θαθλ-έι < θάθλνπο γαινπνχια 2.3. Ιδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ ηεο γθξίθν (Filieri 2001). Απηά είλαη ηα εμήο: -uddhi: ζπλδέεηαη κε αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε ν (αληίζηνηρα ηεο ΚΝΔ ζε νο, 6α), κε νπδέηεξα ζε ν (6β) θαη κε επίζεηα (6γ): (6)α. anem-uddhi < anemo αεξάθη αέξαο β. tserat-uddhi < tserato θεξαηάθη θέξαην γ. xlor-uddhi < xloro ρισξνχιη ρισξφ eddha: ζπλδπάδεηαη κε ζειπθέο βάζεηο, ηφζν ηηαινγελείο (7α) φζν θαη ειιελνγελείο (7β): (7)α. ornit-eddha < ornita θνηνχια θφηα β. ciner-eddha < cenere ζηαρηίηζα ζηάρηε a(k)i: ζπλδέεηαη θπξίσο κε νπδέηεξα ζε -η, ειιελνγελή (8α) θαη κε ειιελνγελή (8β): (8)α. atzar-a(k)i ςαξάθη b < atzari ςάξη 3

4 β. marteddh-a(k)i < marteddhi 6 ζθπξάθη ζθπξί Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κνινλφηη ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα ηεο θνηλήο ηηαιηθήο (-ino, -etto, ello θαη uccio), κε ηελ νπνία ε δηάιεθηνο βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο γισζζηθήο επαθήο, είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ επαίζζεηα ζην γέλνο ηνπ νπζηαζηηθνχ κε ην νπνίν ζπλδένληαη, θαη ηα παξάγσγα ππνθνξηζηηθά δηαηεξνχλ ην γέλνο ησλ βάζεσλ, ε δηάιεθηνο δελ πηνζεηεί ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή. Παξαηεξνχκε φηη ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα ηεο γθξίθν είλαη θνξείο ζπγθεθξηκέλνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο, ην νπνίν θιεξνλνκείηαη ζηνπο παξάγσγνπο ζρεκαηηζκνχο ε φ,ηη αθνξά ηελ θαππαδνθηθή, ν αξηζκφο ησλ ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ είλαη επίζεο κηθξφο (Dawkins 1916, Janse πξνζερψο). ρεκαηίδνληαη νπδέηεξα θαη ζειπθά παξάγσγα, ελψ απνπζηάδνπλ εληειψο ηα αξζεληθά. Παξαηεξνχληαη ηα αθφινπζα επηζήκαηα: oθθo/-oππo: είλαη εμαηξεηηθά παξαγσγηθφ θαη δεκηνπξγεί παξάγσγα γέλνπο νπδεηέξνπ, ελψ ζπλδέεηαη κε βάζεηο φισλ ησλ γξακκαηηθψλ γελψλ, ειιελνγελείο θαη δάλεηεο: (9) okko /oppo θινπξ-φππν < θινπξ θνπινχξη θνξηζ-φππo < θνξίηζ θνξίηζη θνξ-φθθν < θνξθφο θξφθνο ηηζα: ζπλδέεηαη κε βάζεηο ζειπθψλ νπζηαζηηθψλ: (10) itsa γηασκαλ-ίτσα < γηασκάλα δαζθάια θαθ-ίηζα < θάθα γηαγηά -ka: ζπλδέεηαη κε δηζχιιαβεο έκςπρεο βάζεηο νπζηαζηηθψλ, θπξίσο ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαηά ην πκεσλίδε (1975) θαη ην ίδην απνηειεί ηνπξθηθφ δάλεην. 7 (11) -ka ηαηά-θθα < ηαηάο λνπλφο θνπξί-θθα / θηξί-θθα < θνπξί γάηδαξνο Αληίζεηα κε ηελ ατβαιηψηηθε θαη ηε γθξίθν, ε θαππαδνθηθή εκθαλίδεη ην ππνθνξηζηηθφ επίζεκα ίζκο/-νύζκν/-νύησκο γηα ην ζρεκαηηζκφ ππνθνξηζηηθψλ επηζέησλ, ελψ κηα δηαθνξά ζην αξρηθφ θσλήελ πνηθίιιεη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή απφ δψλε ζε δψλε, ζχκθσλα κε ηνλ Janse (πξνζερψο): 6 Σν -eddhi δελ αλαγλσξίδεηαη σο ππνθνξηζηηθφ επίζεκα ζηε δηάιεθην γηαηί πξνζαξκφδεη ηα ηηαιηθήο πξνέιεπζεο νλφκαηα ζε ello, φπσο θαίλεηαη ζηα αθφινπζα παξαδείγκαηα (Rohlfs 1977): (ii) martello > marteddhi ζθπξί castello > casteddhi θάζηξν Σα ππνθνξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νπζηαζηηθψλ ζρεκαηίδνληαη κε ην a(k)i. (iii) marteddhai < marteddhi casteddhai < casteddhi 7 Σν ka/-kas ζχκθσλα κε ην πκεσλίδε (1975: ) αλάγεηαη ζε έλα ηειηθφ k κε ππνθνξηζηηθή ζεκαζία πνπ απαληά ζε ιέμεηο ηνπξθηθψλ γισζζψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ ΚΝΔ (π.ρ. κπακπάθαο) έγηλε δηα κέζνπ ιέμεσλ ησλ κηθξαζηαηηθψλ ηδησκάησλ. 4

5 (12)α. κηθξ-νχζθν / κηθξ-ίζθν / κηηζ-ίζθν < κηθξφ β. πξαζηλ-νχηζθν / πξαζηλ-ίηζθν < πξάζηλν Δίλαη αιήζεηα φηη ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα ηεο θαππαδνθηθήο είλαη πεξηζζφηεξα απ φ,ηη ζε άιιεο δηαιέθηνπο. Παξ φια απηά, είλαη ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ ΚΝΔ, θαη ππφθεηληαη ζε απζηεξφηεξνπο πεξηνξηζκνχο, ππφ ηελ έλλνηα φηη επηιέγνπλ βάζεηο κε απζηεξά θξηηήξηα θαη δελ εκθαλίδνπλ ηελ ειεχζεξε ελαιιαγή πνπ ππάξρεη ζηελ ΚΝΔ. Γηα παξάδεηγκα, απνπζηάδνπλ ηα επηζήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ππνθνξηζηηθά αξζεληθνχ γέλνπο θαη κηα βάζε νπζηαζηηθνχ δέρεηαη κφλνλ έλα ζπγθεθξηκέλν επίζεκα. Αληίζεηα, ηα αθη, -νπιη, -ηηζα ηεο ΚΝΔ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ ίδηα βάζε ζειπθνχ γέλνπο: (13) ΚΝΔ κειηζζ-άθη κειηζζ-νχιη κειηζζ-ίηζα 2.4 ηελ πνληηαθή ην επίζεκα -νπνλ είλαη ην πιένλ παξαγσγηθφ (βι. Κνπηίηα- Κατκάθε 1984: 32), θαζψο ζπλδέεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο κε βάζεηο νπζηαζηηθψλ. πκπεξηθέξεηαη δειαδή φπσο ην αθη ηεο ΚΝΔ: (14) ζθπι-φπνλ < ζθχινο ηξπγνλ-φπνλ < ηξπγφλα ειαθ-φπνλ < ειάθη Παξαγσγηθφ φκσο είλαη θαη ην ζειπθνχ γέλνπο επίζεκα ηηζα, ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζε ζειπθέο βάζεηο νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ, ελψ ζηελ ΚΝΔ θαη ζηελ θαππαδνθηθή ζπλδέεηαη κφλν κε νπζηαζηηθά: (15) γπλαηθ-ίηζα < γπλαίθα θηι-ίηζα < θίιε θαι-ίηζα < θαιή ε θνηλή ρξήζε απαληά θαη ην επίζεκα νπδη, ην νπνίν ζπλαληάκε ζε κεξηθά βφξεηα ηδηψκαηα, γηα παξάδεηγκα ζηε Λήκλν: (16) ιαγ-νχδη < ιαγφο θαθ-νχδη < θαθή γπξ-νχδη < γχξνο H παξαγσγηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη φκσο αξθεηά πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε απηή ησλ νπνλ θαη ηηζα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηα φξηα κεηαμχ επηζήκαηνο θαη βάζεο είλαη αζαθή ψζηε ε ζεκαζία ηνπ παξαγψγνπ δελ θέξεη ηελ έλλνηα ηνπ ππνθνξηζκνχ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην νπδη επαλαλαιχεηαη σο κέξνο ηεο βάζεο. (17) δαξ-νχδη < δάξα ηνπινχπα καιιί απνρηελ-νχδη < απνρηέλη ζηνππί 5

6 ε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηθεξεηαθέο δηαιέθηνπο πνπ εμεηάζακε σο ηψξα ε πνληηαθή δηαθνξνπνηείηαη ζηε ρξήζε ηνπ παξαγσγηθνχ ππνθνξηζηηθνχ επηζήκαηνο ηηζ(νο)/-ηηζε(ο) (ζε ειεχζεξε ελαιιαγή) ην νπνίν δεκηνπξγεί ππνθνξηζηηθά αξζεληθνχ γέλνπο (Οηθνλνκίδεο 1958, Σζνπνπξίδεο 1998). Ωο πξνο απηφ ην ζεκείν κνηάδεη αξθεηά κε ηελ ΚΝΔ θαη ηε ρξήζε ησλ επηζεκάησλ νπιεο, -αθνο, -αθεο θαη - αθαο (18) ηηζος θηι-ίηζεο < θίινο δα βνι-ίηζνο < δα βνινο Μηα πξνζεθηηθφηεξε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ δείρλεη φηη ε δεκηνπξγία πνληηαθψλ αξζεληθψλ ππνθνξηζηηθψλ είλαη πην πεξηνξηζκέλε απ φ,ηη ζηελ ΚΝΔ δεδνκέλνπ φηη ην επίζεκα itsos/-itsis επηιέγεη βάζεηο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ [+έκςπρν]. Αξζεληθνχ γέλνπο είλαη θαη ηα ππνθνξηζηηθά ζε θαο, θπξίσο ζηελ θαηεγνξία ησλ θπξίσλ νλνκάησλ. ε κηθξφηεξε θιίκαθα απαληνχλ θαη κε άιιεο βάζεηο πνπ δειψλνπλ ζπγγέλεηα (π.ρ. ηαηά-θαο, γηό-θαο, κπαζά-θαο), ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο. Tέινο, ζηελ πνληηαθή, φπσο ζηελ ΚΝΔ (1) θαη ζηελ θαππαδνθηθή, εκθαλίδνληαη ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα επηζέησλ, ηα ηθνο θαη -η/νπηζηθνο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη είλαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθά, αθνχ ζπλδένληαη θαη κε βάζεηο αλησλπκηψλ θαη επηξξεκάησλ: (19)α. ηθoς δειψλεη κηθξφ κέγεζνο ή πνζφηεηα κηθξ-ίθνο < κηθξφο πνζ-ίθνο < πφζνο β. η/οσηζηθος δειψλεη ίδηα πνηφηεηα κε ηε βάζε αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ θνλη-ίηζηθνο < θνληφο θακπνζ-νχηζηθνο < θακπφζνο ι-ίηζηθνλ < ιίνλ ιίγν πηξλ-ίηζηθνλ < πηξλί πξσΐ -πξσΐ 3. Δηαδηαιεθηηθές ζηραηεγηθές ζηελ πραγκάηωζε ηοσ σποθορηζκού 3.1. σλδσαζηηθόηεηα Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο πξαγκάησζεο ηνπ ππνθνξηζκνχ ζηηο ππφ εμέηαζε δηαιέθηνπο παξνπζηάδεη ν ζπλδπαζκφο ησλ επηζεκάησλ κεηαμχ ηνπο, ν νπνίνο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπζηθψλ γισζζψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα βάζε ηεο ΚΝΔ κπνξεί λα δερηεί δχν δηαθνξεηηθά ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα, ην έλα κεηά ην άιιν, ηνπνζεηνχκελα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά: ην νπιη- είλαη πάληα πξψην θαη αθνινπζείηαη απφ ηα εμήο επηζήκαηα: ηηζα 8 : 8 Ο αληίζηξνθνο ζπλδπαζκφο -ηηζνπια (π.ρ. θαξθηηζνύια) δελ είλαη παξαγσγηθφο, αθνχ ε ζρέζε ηεο ιέμεο θαξθίηζα κε ηε ιέμε θαξθί δελ είλαη ζεκαζηνινγηθά δηαθαλήο. 6

7 (20) βαξθ-νπι-ίηζα αθ(oς): (21) κηζζ-νπι-άθ(oο) αθη 9 : (22) απγ-νπι-άθη -ηθ(oς)/o: (23) εμππλ-νχι-ηθ(νs) Αληίζεηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαιέθηνπο δελ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ατβαιηψηηθα ηα ππνθνξηζηηθά ησλ νλνκάησλ κηθξό θαη βάξθα δίλνληαη κφλν σο κθξέι θαη βαξθέι ή βαξθνύδα. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάιεθην ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα είλαη πάληα θαηαιεθηηθά (closing suffixes), ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ησλ Aronoff θαη Furhop (2001), ππφ ηελ έλλνηα φηη ηελ εκθάληζή ηνπο αθνινπζεί κφλν θιηηηθφ επίζεκα θαη φρη άιιν παξαγσγηθφ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ΚΝΔ (π.ρ. κηθξ-νύι-ηθ-νο). Σελ ίδηα ζπκπεξηθνξά επηδεηθλχνπλ θαη ηα ππνθνξηζηηθά επηζήκαηα ηεο γθξίθν θαη ηεο θαππαδνθηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ γθξίθν, ε παξνπζία ελφο ππνθνξηζηηθνχ επηζήκαηνο απνθιείεη ηελ πξνζζήθε άιινπ νκνεηδνχο επηζήκαηνο θαη ζπλδπαζκνί ζε aki+uddhi θξίλνληαη σο αληηγξακκαηηθνί (π.ρ. *spirun-ak-uddhi < spiruni ). H αληίζεηε ζεηξά uddhi+aki δελ θαίλεηαη επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη, αθνχ ζην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ καο βξέζεθε κφλνλ έλα παξάδεηγκα ζπλδπαζκνχ ησλ δχν επηζεκάησλ (rekk-uddh-a(k)i < rekk-uddhi < recco κνζράξη ). Αθφκα θαη ζηελ πνληηαθή, φπνπ απαληά ζπζζψξεπζε ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ, απηή δελ γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη παξαγσγηθφ ηξφπν. Ληγνζηά είλαη ηα παξαδείγκαηα ζηα νπνία ε δνκή ηεο βάζεο θαη ηνπ πξψηνπ επηζήκαηνο (-ηδη) αλαγλσξίδεηαη λα έρεη ππνθνξηζηηθή ιεηηνπξγία. Σέηνηα είλαη ηα ζθαθ-ηδ-όpon, πνπηζ-ηδ-όπon θαη παρηζ-αδ-όπνλ, ζηα νπνία ππάξρεη ε παξνπζία ηνπ ειάρηζηα παξαγσγηθνχ επηζήκαηνο α/-ηδη. Η Κνπηίηα-Κατκάθε (1984: 33) επηζεκαίλεη φηη ε ζπζζψξεπζε επηζεκάησλ ηεο πνληηαθήο δηθαηνινγείηαη απφ ηελ εμαζζέλεζε ηεο ππνθνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηνπ πξψηνπ θαηά ζεηξάλ επηζήκαηνο. Πξάγκαηη, νη ιέμεηο ιηζαξόπνλ, δσλαξόπνλ, θαη ζαθνπιόπνλ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ παξαηήξεζε αθνχ νη αληίζηνηρεο ιηζάξη, δσλάξη θαη ζαθνύιη δελ απνηεινχλ ππνθνξηζηηθά ζε ζπγρξνληθφ επίπεδν Γέλος χκθσλα κε ηε Ralli (2002) θαη Ράιιε (2003), ε ειιεληθή ζεσξείηαη ηππηθφ δείγκα γιψζζαο ζηελ νπνία ε απφδνζε ηνπ γέλνπο ζηεξίδεηαη ελ κέξεη ζηε ζεκαζία θαη ελ κέξεη ζηε κνξθή. Σν γέλνο απνδίδεηαη ζηα [+αλζξψπηλα] νπζηαζηηθά κε βάζε έλα θαλφλα πνπ αθνξά ηε ζπκθσλία γξακκαηηθνχ θαη θπζηθνχ γέλνπο, ελψ ζηα [- αλζξψπηλα] κε βάζε κνξθνινγηθά θξηηήξηα, ζπγθεθξηκέλα εμαξηάηαη απφ ηελ θιηηηθή ηάμε (inflection class) ηεο βάζεο. ε επίπεδν παξαγσγήο, ε αλαθνξά ζε κνξθνινγηθά θξηηήξηα επηηξέπεη θαηά ηε Ralli λα πξνβιέςνπκε φηη ην γέλνο πξνέξρεηαη απφ ην παξαγσγηθφ επίζεκα, ην νπνίν θιεξνδνηείηαη ζην νπζηαζηηθφ βάζεη ησλ 9 O ζπλδπαζκφο νπι-αθη απαληά θαη ζε ππνθνξηζηηθά πνπ δελ έρνπλ ελδηάκεζε δφθηκε κνξθή ζε νπιη (π.ρ. δελδξνπιάθη < *δελδξνύιη). 7

8 γισζζνινγηθψλ αξρψλ ηεο θεθαιήο (headedness) θαη ηεο κεηαπήδεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ (feature percolation). Με άιια ιφγηα, ηo παξαγσγηθφ επίζεκα πνπ απνηειεί ηελ θεθαιή ηνπ ζρεκαηηζκνχ δίλεη ηα κνξθνζπληαθηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζην ζρεκαηηδφκελν ζηνηρείν. Πξάγκαηη, ζηηο ππφ εμέηαζε δηαιέθηνπο παξαηεξνχκε φηη ν θαζνξηζκφο ηνπ γέλνπο ησλ ππνθνξηζηηθψλ εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο κνξθνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα επηζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην ει ηεο ατβαιηψηηθεο, ηα uddhi θαη a(k)i ηεο γθξίθν θαη ην oπo(λ) ηεο πνληηαθήο θιεξνδνηνχλ ζην ζρεκαηηδφκελν ζηνηρείν ην νπδέηεξν γέλνο. Γηεξεπλψληαο ηελ ηηκή ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζηα ππνθνξηζηηθά ησλ δηαιέθησλ, παξαηεξνχκε φηη νη ηειεπηαίεο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ ΚΝΔ σο πξνο ηελ παξνπζία ηνπ αξζεληθνχ. πγθεθξηκέλα, αξζεληθνχ ή ζειπθνχ γέλνπο βάζεηο ηεο ΚΝΔ δίλνπλ φκνηα σο πξνο ην γέλνο ππνθνξηζηηθά, αιιά παξάιιεια θαη νπδέηεξα, φπσο θαίλεηαη ζηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: (24) ΚΝΔ: Βάζε Τποθορηζηηθό Τποθορηζηηθό ίδηοσ γέλοσς οσδεηέροσ γέλοσς θήπ(νs) θεπ-άθ(νο) θεπ-άθη θαξέθια θαξεθι-ίηζα θαξεθι-άθη Βάζεη κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο ν Daltas (1985: 74) δηεπίζησζε φηη ην 78.4 % ησλ δεηγκάησλ ησλ ππνθνξηζηηθψλ ηεο ΚΝΔ ήηαλ νπδεηέξνπ γέλνπο. Πξφηεηλε ινηπφλ φηη ε πηζαλόηεηα ελόο ππνθνξηζηηθνύ λα είλαη νπδεηέξνπ γέλνπο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πηζαλόηεηα λα είλαη ζειπθνύ θαη ε ηειεπηαία είλαη κεγαιύηεξε από ην λα είλαη αξζεληθνύ. Πξάγκαηη, νη ππφ εμέηαζε δηάιεθηνη θαίλεηαη λα εληζρχνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Daltas ζε ζρέζε κε ηε κηθξή πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο ζηα ππνθνξηζηηθά. Έηζη, ζρεκαηηζκνί φπσο απηνί ζε -aθ(oο) αθε(ο), -aθa(ο) ηεο ΚΝΔ απνπζηάδνπλ απφ ηε δηαιεθηηθή ηεο πνηθηιία. Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζακε ζηελ ελφηεηα 2 φηη ηα ατβαιηψηηθα ππνθνξηζηηθά πηνζεηνχλ ην νπδέηεξν γέλνο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ ζειπθψλ βάζεσλ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ζειπθνχ γέλνπο νπδα. Δηδηθά γη απηή ηε δηάιεθην, θαίλεηαη φηη ε κνξθνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ππνθνξηζκνχ έρεη απνθηήζεη σο πξσηνηππηθφ γέλνο ην νπδέηεξν (Melissaropoulou & Ralli 2006). Δίλαη επίζεο ελδεηθηηθφ φηη αθφκα θαη ην ώ ησλ ζειπθψλ θπξίσλ νλνκάησλ εκθαλίδεηαη σο νπδέηεξν ζηα ατβαιηψηηθα (π.ρ. ηνπ Καηίλ θνπ, ηνπ Ληληώ, θ.ιπ.). Σν νπδέηεξν γέλνο θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη θαη ζηε γθξίθν, φπνπ φκσο ην ζειπθφ γέλνο αληηζηέθεηαη, θαζψο δελ αιιάδεη ηηκή θαηά ηνλ ππνθνξηζκφ (βι. ππνθνξηζηηθά ζε eddha). Απηή ε κηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν δηαιέθησλ ζεσξνχκε φηη νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ηηαιηθήο, ζπγθεθξηκέλα ηεο ζαιεληηλήο δηαιέθηνπ, απφ ηελ νπνία έρεη εηζαρζεί ην ζειπθφ ππνθνξηζηηθφ eddha (απφ ην ιαηηληθφ -ella θαηά ην Fanciullo 2005, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). ηελ θαππαδνθηθή αληίζηνηρα, ην πιένλ παξαγσγηθφ επίζεκα είλαη ην νπδεηέξνπ γέλνπο oππo/-oθθν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε κεδεληθνχο πεξηνξηζκνχο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ππνθνξηζηηθά κε νλνκαηηθέο βάζεηο πνπ δειψλνπλ φξνπο ζπγγελείαο, ηα νπνία δελ ζρεκαηίδνληαη κε ην νπδέηεξνπ γέλνπο νππo, αιιά κε ην ζειπθνχ γέλνπο θa, αθφκα θαη φηαλ ην θχιν ηεο βάζεο είλαη αξζεληθφ (π.ρ. ηαηάο > ηαηάθα). Σν θαηλφκελν φκσο απηφ είλαη πεξηζσξηαθφ θαζψο ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζήκαηνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ μελφγισζζε γισζζηθή πξνέιεπζε ησλ βάζεσλ. Σέινο, κφλν ζηελ πνληηαθή εκθαλίδνληαη ππνθνξηζηηθά αξζεληθνχ γέλνπο ζε ηηζεο/-os (π.ρ. θηιίηζεο< θίινο). Η θαηαλνκή ηνπο φκσο ξπζκίδεηαη φρη απφ ην 8

9 γξακκαηηθφ γέλνο αιιά απφ ην θχιν ηεο βάζεο, αθνχ πεξηνξίδνληαη ζε ιέμεηο πνπ είλαη ιεμηθά καξθαξηζκέλεο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ [+αλζξψπηλν]. Δίλαη ινγηθφ ινηπφλ λα ππνζέζνπκε φηη ην αξζεληθφ γξακκαηηθφ γέλνο εκθαλίδεηαη γηα λα ππεξεηήζεη θάπνην ζθνπφ, ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ γέλνπο (θχινπ). Δπνκέλσο θαη ζηελ πνληηαθή ε ακαξθάξηζηε ηηκή ηνπ γέλνπο ζηνλ ππνθνξηζκφ είλαη ην νπδέηεξν, αθνχ ηφζν ην ζειπθφ (κε βάζεηο ζειπθνχ γέλνπο, βι. ελφηεηα 2) φζν θαη ην αξζεληθφ γέλνο εκθαλίδνληαη ππφ πξνυπνζέζεηο. Πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζνπκε ηελ θπξηαξρία ηνπ νπδέηεξνπ γέλνπο ζηνλ ππνθνξηζκφ, ιακβάλνπκε ππφςε ην έξγν ησλ Corbett (1991), Jurafsky (1996), Magni (1999) θαη Creissels (1999), νη νπνίνη έδεημαλ φηη ε έλλνηα ηνπ λένο Υ (φπνπ Υ = βάζε) ππήξμε θεληξηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνθνξηζηηθψλ ζε γελεηηθά θαη ηππνινγηθά κε ζπγγελείο γιψζζεο. χκθσλα επίζεο κε ηνλ Grandi (2002: 133), ηα λεαξά έκςπρα νλφκαηα (π.ρ. παηδί) ζπλδένληαη ζπζηεκαηηθά κε ην νπδέηεξν γέλνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί πξσηνηππηθά σο ηαμηλνκεηήο, θαζψο ε επηινγή ηνπ ππνγξακκίδεη κηα αληηιεπηηθή ηδηαηηεξφηεηα, ηελ αδπλακία θαζνξηζκνχ ηνπ θχινπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ζεσξείηαη ε ακαξθάξηζηε ηηκή γηα ηνλ ππνθνξηζκφ. Όπσο είδακε, νη ηηκέο ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζην δηαιεθηηθφ ππνθνξηζκφ επηβεβαηψλνπλ απηέο ηηο ζέζεηο δεδνκέλνπ φηη θπξίαξρε ηηκή είλαη ην νπδέηεξν, ελψ ην αξζεληθφ είηε απνπζηάδεη είηε ε παξνπζία ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θπζηθφ γέλνο (βι. πνληηαθή). πλνςίδνληαο, ηηο παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζηνλ ππνθνξηζκφ, ππνζηεξίδνπκε φηη ν ηειεπηαίνο ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ηνπ γξακκαηηθνχ γέλνπο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα θιίκαθα ελφο ζπλερνχο κε πφινπο ηελ παξνπζία ησλ ηξηψλ ηηκψλ γέλνπο θαη απηή ηεο κνλαδηθήο ηηκήο, δειαδή ηνπ πιένλ ακαξθάξηζηνπ νπδέηεξνπ. Η ΚΝΔ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ αξηζηεξφ πφιν ηνπ ζπλερνχο, δηαζέηεη θαη ηηο ηξεηο ηηκέο γξακκαηηθνχ γέλνπο ζηνλ ππνθνξηζκφ. ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπλερνχο θαη θνληά ζηελ ΚΝΔ ηνπνζεηείηαη ε πνληηαθή, ζηελ νπνία, φπσο ππνζηεξίμακε, ην αξζεληθφ εκθαλίδεηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ην αξζεληθφ θχιν. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηνχληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην αξζεληθφ γξακκαηηθφ γέλνο απνπζηάδεη εληειψο, ελψ ην νπδέηεξν είλαη απηφ πνπ θπξηαξρεί θαη ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ηεο κνξθνινγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ππνθνξηζκνχ. Δδψ ηνπνζεηνχληαη νη άιιεο δηάιεθηνη πνπ εμεηάζακε, ηα ατβαιηψηηθα, ηα θαππαδνθηθά θαη ε γθξίθν. Σέινο, γηα ην δεμί πφιν ηνπ ζπλερνχο δελ έρνπκε αθφκα εληνπίζεη δηάιεθην κε κνλαδηθή ηηκή γέλνπο, δειαδή ην νπδέηεξν. Παροσζία γρακκαηηθού γέλοσς ζηολ σποθορηζκό ηες ειιεληθής 3 ηηκές γέλοσς 2 ηηκές γέλοσς 1 ηηκή γέλοσς (οσδ, ζει, αρζ) (οσδ, ζεισθό, (οσδ, ζεισθό) (οσδ) αρζεληθό θσζηθό- -γρακκ. γέλος) ΚΝΕ ποληηαθή θαππαδοθηθή ; αίβαιηώηηθε γθρίθο 4. Βειηηζηοποίεζε ζηε κορθοιογία Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε φηη ε παξαηεξνχκελε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ππνθνξηζκφ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο κηα ηάζε ησλ γισζζηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηε 9

10 ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ ππφ εμέηαζε δηαιέθησλ, λα δηαζέηνπλ ειάρηζηεο κνξθνινγηθέο δνκέο (minimal structures), ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο γξακκαηηθήο (grammar optimization) (βι. θαη Μelissaropoulou & Ralli 2006). Σνλ φξν εηζήγαγε πξψηνο ν Kiparsky (1982, 2003) ζην ρψξν ηεο Ιζηνξηθήο Γισζζνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε αλαινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, νη νπνίνη βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο νκαιφηεξνπ θαη νηθνλνκηθφηεξνπ γξακκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τηνζεηψληαο ηελ ίδηα έλλνηα, ηζρπξηδφκαζηε φηη ζηελ παξαγσγή, θαη εηδηθφηεξα ζηε κνξθνινγηθή δηαδηθαζία ηνπ ππνθνξηζκνχ, νη παξαηεξνχκελεο κεηαμχ ησλ δηαιέθησλ δηαθνξέο δελ είλαη ηπραίεο αιιά εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πηνζέηεζεο κηαο βέιηηζηεο κνξθνινγηθήο δνκήο πνπ εκθαλίδεη κηθξφηεξε πνιππινθφηεηα. Πξάγκαηη, ν κηθξφο αξηζκφο επηζεκάησλ ζε θάπνηεο δηαιέθηνπο, ε απνπζία ζπζζψξεπζεο ηνπο θαζψο θαη ε απνπζία ηνπ αξζεληθνχ γξακκαηηθνχ γέλνπο δεκηνπξγεί ιηγφηεξε κνξθνινγηθή πνιππινθφηεηα, απαηηεί ιηγφηεξνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο, επνκέλσο εληάζζεηαη ζε έλα ζχζηεκα πην νηθνλνκηθφ. Η έξεπλα φζνλ αθνξά ην δηαιεθηηθφ ππνθνξηζκφ δελ έρεη θαιχςεη αθφκα ην ζχλνιν ησλ δηαιέθησλ ηεο ειιεληθήο. Καηά ζπλέπεηα, δελ είκαζηε ζέζε, ηνπιάρηζηνλ φρη αθφκε, λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο γξακκαηηθήο δηαθξίλεη γεληθψο ην δηαιεθηηθφ ππνθνξηζκφ ηεο ειιεληθήο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξφηππε γιψζζα. ηε θάζε απηή κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαιεθηηθψλ ηεο πνηθηιηψλ. Τπάξρεη φκσο αλάγθε γηα κηα δηεμνδηθφηεξε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ δηαιέθησλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη θνηλέο ζηξαηεγηθέο ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ππνθνξηζκνχ, αιιά θαη νη δηα-δηαιεθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Σίζεηαη βέβαηα ην εξψηεκα γηαηί ην γισζζηθφ ζχζηεκα ηεο ΚΝΔ δελ αθνινπζεί ηελ ίδηα ηαθηηθή, αιιά εκθαλίδεη κεγαιχηεξν πινχην ππνθνξηζηηθψλ επηζεκάησλ, επηηξέπεη ηε ζπζζψξεπζή ηνπο, ηελ ελαιιαγή θαη δηαζέηεη επηζήκαηα θαη γηα ηα ηξία γέλε. Θα ζέιακε λα πξνηείλνπκε φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά νθείιεηαη ζε εμσγισζζηθνχο παξάγνληεο, δεδνκέλνπ φηη ε ΚΝΔ έρεη δερζεί πιήζνο παξεκβάζεσλ θαη επηξξνψλ, θπξίσο απφ ηε ιφγηα γιψζζα, πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Βηβιηογραθία Aronoff, M. & Furhop, N. (2001). Closing Suffixes and the Monosuffix Constraint. Natural Language and Linguistic Theory 20: Corbett, G. (1991). Gender. Cambridge: CUP. Creissels, D. (1999). Origine et évolution des diminutifs et augmentatifs dans quelque langues africaines. Silexicales 2: Daltas, P. (1985). Some Patterns of Variability in the Use of Diminutive and Augmentative Suffixes in Spoken Modern Greek Koine (MGK). Glossologia 4:63-88 Dawkins R. (1916), Modern Greek in Asia Minor, Cambridge: CUP. Filieri, V. G. (2001). Ivò Milò to Griko. Βαζηθή κέζνδνο ησλ Ειιεληθώλ ηνπ Salento ζε Σύγθξηζε κε ηα Νέα Ειιεληθά. Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο & Πνιηηηζκνχ. Grandi, N. (2002). Sufissi Valutativi. Milano: Francoangelli Janse, M. (πξνζερψο). H Καππαδνθηθή Γηάιεθηνο. Υ. Σδηηδηιήο (επηκ.) H Ειιεληθή Γιώζζα θαη νη Δηάιεθηνί ηεο. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο γιψζζαο. Jurafsky, D. (1996). Universal Σendencies in the Semantics of the Diminutive. Language 72,3:

11 Κatramadou, Κ. (2001). The Greek Diminutive. Ph.D. Diss., Rand Afrikaans University. Kiparsky, P. (1982). Explanation in Phonology. Dordrecht: Foris. Κiparsky, P. (2003). Analogy as Optimization: Δxceptions to Siever s Law in Gothic. A. Lahiri (επηκ). Analogy, Levelling, Markedness. Mouton de Gruyter Κνληνζφπνπινο, Ν. Γ. (1994). Δηάιεθηνη θαη Ιδηώκαηα ηεο Νέαο Ειιεληθήο. Αζήλα: Γξεγφξεο Κνπηίηα-Κατκάθε Μπξηψ (1984). Ο Υπνθνξηζκόο ζηελ Πνληηαθή. Αδεκνζίεπηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Θεζζαινλίθε. Magni, E. (1999). Sémantique du diminutif et relations d appartenance, Silexicales 2: Μelissaropoulou, D. & A. Ralli (2006). Optimization in Grammar: A Contrastive Analysis of Diminutive Suffixation in Standard Modern Greek and the Asia Minor Dialect of Aivali. Proceedings of the 7 th International Conference of Greek Linguistics York: ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε. Morosi, G. (1870). Studi sui Dialetti Greci della Terra di Otranto. Lecce: Tipografia Editrice Salentina. Οηθνλνκίδεο, Γ. (1958). Γξακκαηηθή ηεο Eιιεληθήο Δηαιέθηνπ ηνπ Πόληνπ. Αθαδεκία Αζελψλ: Λεμηθνγξαθηθφ Γειηίνλ, Παξάξηεκα Ι. Ralli, A. (2002). The Role of Morphology in Gender Determination: Evidence from Modern Greek. Linguistics 40,3: Ράιιε, Α. (2003). Ο Καζνξηζκφο ηνπ Γξακκαηηθνχ Γέλνπο ζηα Οπζηαζηηθά ηεο Νέαο Διιεληθήο. Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε Α., Α. Ράιιε, & Γ. Υεηιά- Μαξθνπνχινπ (επηκ). Tν Γέλνο. Αζήλα: Παηάθεο Ράιιε, Α. (2005). Μνξθνινγία. Αζήλα: Παηάθεο. Ράιιε, Α. (πξνζερψο). Καηαγξαθή θαη Μειέηε ηεο Δηαιέθηνπ Κπδσληώλ θαη Μνζρνλεζίσλ. Τπνπξγείν Αηγαίνπ. Rolhfs G. (1977). Grammatica Storica dei Dialetti Italogreci. München: C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung., αθθάξεο, Γ. (1940). Πεξί ηεο Γηαιέθηνπ ησλ Κπδσληέσλ ελ ζπγθξίζεη πξνο ηαο Λεζβηαθάο. Μηθξαζηαηηθά Φξνληθά 3. πκεσλίδεο, Υ. (1975). Η Νενειιεληθή Τπνθνξηζηηθή Καηάιεμε θα, θαο. Φίιηξα, Τηκεηηθόο ηόκνο Σ. Καςσκέλνπ. Θεζζαινλίθε Σζνπνπξίδεο, Θ (1998). Λεμηθό ηεο Πνληηαθήο Δηαιέθηνπ. Θεζζαινλίθε: Όκεξνο. 11

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα