ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ » ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Με το αρόν εγκρίνεται το Μεσο ρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής , το ο οίο ε ισυνά τεται ως Παράρτηµα I στον αρόντα νόµο, α οτελεί ανα όσ αστο µέρος του νόµου αυτού και στο ο οίο εριλαµβάνονται για το τρέχον έτος και τα τρία ε όµενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής: - Οι µεσο ρόθεσµοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση και τους ε ιµέρους φορείς της. - Η εριγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και ροβλέψεων για τα δύο ροηγούµενα έτη, το τρέχον έτος, το έτος ροϋ ολογισµού και τα ε όµενα τρία έτη. - Οι αραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών ροβλέψεων (ελαστικότητες και οσοστά συµµόρφωσης για τις κύριες ηγές των εσόδων, αριθµό εργαζόµενων, µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, αροχές, δα άνες αγαθών και υ ηρεσιών, δα άνες ε ενδύσεων και δα άνες τόκων). - Οι κύριες ηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές ροβλέψεις. - Ο στόχος για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης. - Τα συνολικά ανώτατα όρια δα ανών για τη Γενική Κυβέρνηση καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προϋ ολογισµού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την ερίοδο. - Οι δα άνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, το ική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη. - Οι ροβλε όµενες δα άνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά Υ ουργείο για τον Προϋ ολογισµό του ε όµενου έτους, καθώς και οι συνολικές δα άνες τους για την ερίοδο. - Τα έσοδα και οι δα άνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονοµική κατηγορία και οι ροβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα καθώς και οι δα άνες για την ερίοδο, οι εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και ελλείµµατος ή λεονάσµατος του Κοινωνικού Προϋ ολογισµού και των Ενο οιηµένων Προϋ ολογισµών της το ικής αυτοδιοίκησης. Άρθρο 3

2 Εξαιρέσεις Απαλλαγές 1. Το ηµόσιο, το ηµεδα ό ή αλλοδα ό νοµικό ρόσω ο ή ε ιτρο ή ή ένωση ροσώ ων µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα, το αλλοδα ό νοµικό ρόσω ο ου δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και α οκτά κυριότητα ή άλλο εµ ράγµατο δικαίωµα ε ί ακινήτου στην ηµεδα ή, οι ξένες α οστολές και οι διεθνείς οργανισµοί υ οχρεούνται µόνο στη λήψη, έκδοση, υ οβολή και διαφύλαξη των στοιχείων ου ορίζονται ρητά α ό τον αρόντα νόµο. Τα ρόσω α αυτά, εκτός α ό το ηµόσιο, όταν ενεργούν ράξεις αράδοσης αγαθών ή αροχής υ ηρεσιών ου υ άγονται στο φόρο ροστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήµατος θεωρούνται υ όχρεοι α εικόνισης συναλλαγών µόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υ οχρεώσεις των άρθρων 1 έως εν είναι υ όχρεοι α εικόνισης συναλλαγών τα φυσικά ρόσω α, µε εξαίρεση τους ελεύθερους ε αγγελµατίες, τα ο οία, ευκαιριακά και ως αρε όµενη α ασχόληση, ωλούν ροϊόντα ή αρέχουν υ ηρεσίες για τις ο οίες εκδίδονται στοιχεία α ό τον αντισυµβαλλόµενο. 3. Α αλλάσσονται α ό την υ οχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης α οδείξεων λιανικής ο υ όχρεος α εικόνισης συναλλαγών φυσικό ρόσω ο, ου ραγµατο οίησε κατά την ροηγούµενη ετήσια διαχειριστική ερίοδο ακαθάριστα έσοδα µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ α ό την ώληση αγαθών ή την αροχή υ ηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. Οι διατάξεις του ροηγούµενου εδαφίου της αραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται ε ί ελευθέρων ε αγγελµατιών, ε ί υ όχρεων α εικόνισης συναλλαγών ου ραγµατο οιούν ακαθάριστα έσοδα α ό ωλήσεις κατά οσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υ όχρεο α εικόνισης συναλλαγών και σε ρόσω α της αραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα α ό οσοστό, ε ί των υ όχρεων στην τήρηση ληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και ε ί ροσώ ων ου ε ιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 4. Σε ερι τώσεις µετασχηµατισµού ε ιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υ οχρεώσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του αρόντος νόµου, ου είχε ο οιαδή οτε α ό τις ε ιχειρήσεις ή κλάδους ου µετασχηµατίστηκαν. 5. Έξοδα ρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοι ές συναλλαγές ου ραγµατο οιούνται α ό τον ιδρυτή, ριν τη σύσταση νοµικού ροσώ ου ή υ οκαταστήµατος αλλοδα ού ροσώ ου ή κοινο ραξίας ή την έναρξη λειτουργίας ατοµικής ε ιχείρησης και ο οιασδή οτε ε ιχείρησης γενικά, καταχωρούνται στα βιβλία των ροσώ ων αυτών µετά τη σύστασή τους ή την υ οβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, κατά ερί τωση. Άρθρο 4 Τήρηση Απλογραφικών ή ιπλογραφικών βιβλίων. 1. Ο υ όχρεος α εικόνισης συναλλαγών τηρεί α λογραφικά ή δι λογραφικά βιβλία ό ως ορίζεται στις αραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή α αλλάσσεται α ό την τήρηση βιβλίων ό ως ορίζεται στην αράγραφο 4 του άρθρου 3 α ό την έναρξη κάθε διαχειριστικής του εριόδου.

3 2. Στην τήρηση δι λογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ηµεδα ές και αλλοδα ές ανώνυµες και εριορισµένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατ εξαίρεση, µ ορούν να τηρήσουν α λογραφικά βιβλία οι αλλοδα ές γενικά ε ιχειρήσεις ου εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση τις διατάξεις των α.ν. 89/1967 (Α 132) και 378/1968 (Α 82), τα υ οκαταστήµατα των αλλοδα ών αερο ορικών ε ιχειρήσεων ου λειτουργούν στην Ελλάδα και α αλλάσσονται α ό τη φορολογία εισοδήµατος µε τον όρο της αµοιβαιότητας καθώς και οι αλλοδα ές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της αραγράφου 2 του άρθρου Σε α λογραφικά βιβλία εντάσσονται µε την ε ιφύλαξη των διατάξεων της αραγράφου 2 του άρθρου αυτού: α) Ο ράκτορας εφηµερίδων και εριοδικών, καθώς και ο ρατηριούχος χονδρικής ώλησης κα νοβιοµηχανικών ροϊόντων. Ό οιος α ό τους αρα άνω υ όχρεους α εικόνισης συναλλαγών διατηρεί και κλάδο αροχής άλλων υ ηρεσιών ή ώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας ου αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του. β) Ο εκµεταλλευτής λοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975. γ) Ο ρατηριούχος υγρών καυσίµων για την εµ ορία βενζίνης και ετρελαίου και ο ωλητής ετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης. Ό οιος α ό τους αρα άνω υ όχρεους α εικόνισης συναλλαγών των ερι τώσεων β και γ διατηρεί και κλάδο ώλησης άλλων αγαθών ή αροχής υ ηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας ου αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του. δ) Ο νέος υ όχρεος α εικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του. ε) Τα ρόσω α της αραγράφου 1 του άρθρου 3, σε ερί τωση υ οχρέωσης τήρησης δι λογραφικών βιβλίων. 4. Στην κατηγορία ου αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι λοι οί υ όχρεοι α εικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νοµικά ρόσω α, συµ εριλαµβανοµένων και των αστικών ε αγγελµατικών εταιρειών δικηγόρων των ροεδρικών διαταγµάτων 518/1989 (Α 220) και 81/2005 (Α 120), για τους ο οίους δεν ροβλέ εται ένταξη µε βάση τις διατάξεις των αραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού. 5. Για την εφαρµογή των διατάξεων των ροηγούµενων αραγράφων τα όρια για την ένταξη σε τήρηση α λογραφικών ή δι λογραφικών βιβλίων, ορίζονται µε βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της ροηγούµενης διαχειριστικής εριόδου, ως ακολούθως: Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων Α λογραφικά (Β Κατηγορίας) µέχρι και ευρώ ι λογραφικά (Γ Κατηγορίας) Άνω των ευρώ

4 Ε.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟ ΩΝ 1. Στο Υ ουργείο Οικονοµικών συνιστάται Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων καταργουµένης ταυτοχρόνως της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων. Συνιστάται ε ίσης θέση Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων µε βαθµό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο ο οίος ροΐσταται της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων, ενώ καταργείται ταυτοχρόνως η θέση του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων µε βαθµό 1 ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. 2. Η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων συγκροτείται α ό όλες τις οργανικές µονάδες και τις Ειδικές Α οκεντρωµένες Υ ηρεσίες, ου υ άγονται στις αρακάτω Γενικές ιευθύνσεις και Υ ηρεσίες: α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα. β. Γενική ιεύθυνση Φορολογίας. γ. Γενική ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων. δ. Γενική ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. ε. Γενική ιεύθυνση Γενικού Χηµείου του Κράτους. στ. Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Ε ιθεώρησης. ζ. Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υ οστήριξης. Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α 265) ε έρχονται οι ακόλουθες τρο ο οιήσεις: 1. α. Στην αράγραφο 1 του άρθρου 73, η ερί τωση ιγ) αντικαθίσταται ως εξής: «ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑ Α ΕΠΙΒΟΛΗΣ ιγ) Υγραέρια (LPG) ου χρησιµο οιούνται ως καύσιµα κινητήρων έως και χιλιόγραµµα β. Τα δύο ρώτα εδάφια της αραγράφου 5 του άρθρου 78 αντικαθίστανται ως εξής: «5. Για το ετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της ερί τωσης στ της αραγράφου 1 του άρθρου 73, το ο οίο χρησιµο οιείται α οκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε

5 εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω ροϊόντος, εφαρµόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της ερί τωσης στ της αραγράφου 1 του άρθρου 73 και ε ιστρέφεται το οσό του Ε.Φ.Κ. ου υ ολογίζεται µε βάση τη διαφορά του συντελεστή της ερί τωσης στ της αραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόµενου συντελεστή των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.» 2. α. Η αράγραφος 1 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιοµηχανο οιηµένων κα νών: α) ροκειµένου για τα τσιγάρα, α οτελείται α ό ένα άγιο στοιχείο ( άγιος φόρος) ου ορίζεται σε οσό εκφρασµένο σε ευρώ ανά µονάδα ροϊόντος και α ό ένα αναλογικό στοιχείο (αναλογικός φόρος) ου ορίζεται σε οσοστό ε ί της κατά µονάδα ροϊόντος τιµής λιανικής ώλησης αυτών, β) ροκειµένου για το λε τοκοµµένο κα νό για την κατασκευή χειρο οίητων τσιγάρων και τα άλλα κα νά για κά νισµα ορίζεται σε οσό εκφρασµένο σε ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους και γ) ροκειµένου για τα ούρα και τα ουράκια σε οσοστό ε ί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής ώλησης αυτών.» β. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 97 Βάση υ ολογισµού και συντελεστές του φόρου Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ου ε ιβάλλεται στα βιοµηχανο οιηµένα κα νά υ ολογίζεται ως εξής: 1. Στα τσιγάρα και τα ροϊόντα ου εξοµοιώνονται µε αυτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται: α) σε ένα άγιο φόρο ο ο οίος ε ιβάλλεται ανά µονάδα ροϊόντος, το οσό του ο οίου είναι 80 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, και β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του ο οίου είναι 20% και υ ολογίζεται στην τιµή λιανικής ώλησης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων. Το συνολικό οσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης ου υ ολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω ερι τώσεις α και β δεν µ ορεί να είναι κατώτερο των 115 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα). 2. Στα ούρα ή στα ουράκια ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε οσοστό 34% ε ί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής ώλησής τους. 3. Στο λε τοκοµµένο κα νό, ο ο οίος ροορίζεται για την κατασκευή χειρο οίητων τσιγάρων, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους. 4. Στα άλλα κα νά για κά νισµα, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους. 5. Για τα τσιγάρα, τα ούρα και ουράκια ου αράγονται κατό ιν ειδικής αραγγελίας και δεν ροορίζονται για εµ ορία, καθώς και τα όµοια ροϊόντα ου διατίθενται δωρεάν για σκο ούς έρευνας αγοράς, ανεξάρτητα α ό την ροέλευσή τους, συσκευασµένα σε λευκά ακέτα χωρίς ενδείξεις και τιµή λιανικής ώλησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υ ολογίζεται στην ανώτατη τιµή λιανικής ώλησης των οµοειδών ροϊόντων της ε ιχείρησης ου τα αράγει ή τα διαθέτει στην αγορά, εκτός αν έχει συµφωνηθεί µεγαλύτερη τιµή.

6 6. Για τα τσιγάρα, τα ούρα και ουράκια ου α οτελούν αντικείµενο λαθρεµ ορίας και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής ώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του αρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υ ολογίζεται, ροκειµένου για τσιγάρα στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής ώλησης ου καθορίζεται σύµφωνα µε την αράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά, ροσαυξηµένη κατά δέκα τοις εκατό (10%), και για τα ούρα και τα ουράκια στην ανώτατη τιµή λιανικής ώλησης των οµοειδών ροϊόντων ου κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας 7. Για τα τσιγάρα, τα ούρα και τα ουράκια ου διακινούνται υ ό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής ώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του αρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υ ολογίζεται, για τους σκο ούς της αραγράφου 6 του άρθρου 112, ροκειµένου για τσιγάρα στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής ώλησης ου καθορίζεται σύµφωνα µε την αράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά και για τα ούρα και τα ουράκια στην ανώτατη τιµή λιανικής ώλησης των οµοειδών ροϊόντων ου κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.» 8. Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής ώλησης των τσιγάρων υ ολογίζεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολογίας ου είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε αναγωγή στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων ου τίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιµής ώλησης, εριλαµβανοµένων όλων των φόρων, διαιρούµενη δια της συνολικής οσότητας των τσιγάρων ου τίθενται σε ανάλωση. Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής ώλησης των τσιγάρων καθορίζεται µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών βάσει των δεδοµένων ου αφορούν τις συνολικές οσότητες ου τέθηκαν σε ανάλωση κατά το ροηγούµενο ηµερολογιακό έτος και η έναρξη εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε έτους.» γ. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 98 Βάση υ ολογισµού του φόρου µικρο οσοτήτων βιοµηχανο οιηµένων κα νών για ατοµική χρήση «1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των βιοµηχανο οιηµένων κα νών ου κατέχονται α ό ιδιώτες και εισάγονται α ό τρίτες χώρες, α οκλειστικά για ατοµική χρήση του ροσώ ου ου τα κατέχει, σε οσότητα µεγαλύτερη α ό εκείνη ου ε ιτρέ εται ατελώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και η ο οία δεν µ ορεί να είναι µεγαλύτερη α ό χίλια (1.000) τεµάχια, ροκειµένου για τσιγάρα ή 500 γραµµάρια µικτού βάρους, ροκειµένου για τα λοι ά ροϊόντα, υ ολογίζεται για τα τσιγάρα και τα ούρα και ουράκια µε βάση λασµατικές τιµές λιανικής ώλησης ου καθορίζονται µε α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών. 2. Με όµοιες α οφάσεις καθορίζονται οι λασµατικές τιµές λιανικής ώλησης για τα τσιγάρα, τα ούρα και τα ουράκια ου αραλαµβάνονται στο εσωτερικό της χώρας µε ταχυδροµικά δέµατα, για α οκλειστική χρήση των αραλη τών τους και σε οσότητες µέχρι αυτές ου αναγράφονται στην ρώτη αράγραφο.» 3. Η ισχύς των διατάξεων της υ ο αραγράφου Ε.3. αρχίζει α ό την κατάθεση του σχεδίου νόµου στη Βουλή.

7 ΣΤ.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π...ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1. Α ό την έναρξη ισχύος του αρόντος οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α 32) εφαρµόζονται και για την αραχώρηση, έναντι ανταλλάγµατος, του δικαιώµατος χρήσης των ερι τέρων του ν. 1044/71, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δηµοσίου, των οργανισµών το ικής αυτοδιοίκησης και των ν..δ.δ. 2. Οι ροθεσµίες των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και των αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.3919/2011 εκκινούν α ό τη δηµοσίευση του αρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 3. Με α όφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των ερι τέρων και α οτυ ώνονται σε σχετικά το ογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα ο οία α εικονίζεται και ο κοινόχρηστος εριβάλλων χώρος. Η ανωτέρω α όφαση εκδίδεται µετά α ό γνώµη της οικείας δηµοτικής ή το ικής κοινότητας και εισήγηση της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής, ό ου αυτή λειτουργεί. Για την έκδοση της ανωτέρω α όφασης α αιτείται γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής, η ο οία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου α ό λευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας εζών και των οχηµάτων, µη ε ιτρε όµενου του καθορισµού θέσεων ερι τέρων σε ερί τωση αρνητικής γνώµης. Η γνώµη αρέχεται εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α ό την ηµεροµηνία αραλαβής του ερωτήµατος του δήµου και αρερχοµένης ά ρακτης αυτής, τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως ρος την καταλληλότητα του χώρου α ό λευράς ασφάλειας. Για τον καθορισµό των θέσεων ερι τέρων λαµβάνονται υ όψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ου αφορούν στην ροστασία του φυσικού, ολιτιστικού και αρχιτεκτονικού εριβάλλοντος, των δασικών εριοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τό ων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού εριβάλλοντος, καθώς και την εν γένει ροστασία της κοινής χρήσης. Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι ο οίες ροσδιορίζονται κατό ιν δηµόσιας κλήρωσης, αραχωρούνται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και ολύτεκνους, µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και εφόσον ληρούται η ροϋ όθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006. Το ύψος του τέλους καθορίζεται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για την αραχώρηση του δικαιώµατος αυτού, υ οβάλλονται αιτήσεις α ό τους δικαιούχους, κατό ιν σχετικής ροκήρυξης, στην ο οία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, το ετήσιο µίσθωµα και τα α αιτούµενα δικαιολογητικά. Οι θέσεις αραχωρούνται στους δικαιούχους µε δηµόσια κλήρωση, στην ο οία µ ορούν να αρίστανται εκ ρόσω οι των ενώσεών τους. Η αραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοι ών θέσεων των ερι τέρων γίνεται µε δηµο ρασία, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ερί

8 δηµο ρασιών ρος εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων, α οκλειοµένης της δυνατότητας α ευθείας αραχώρησης αυτών. Η διακήρυξη, έραν των οριζοµένων στις ανωτέρω διατάξεις, υ οχρεωτικά εριλαµβάνει και τους εξής όρους : α) Α αγορεύεται η αναµίσθωση, η υ εκµίσθωση και η εν γένει εραιτέρω αραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης σε τρίτους. β) Για τη σύναψη της σύµβασης αραχώρησης α αιτείται η κατάθεση εγγύησης υ έρ του οικείου δήµου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ου αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του ερι τέρου. Το οσό της εγγύησης ε ιστρέφεται άτοκα, όταν δια ιστωθεί α ό το δήµο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε ερί τωση εντός ροθεσµίας ενός µηνός α ό την ηµεροµηνία γνωστο οίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του ερι τέρου. Παρερχοµένης ά ρακτης της ροθεσµίας αυτής, η εγγύηση ε ιστρέφεται α ό το δήµο. Ο καθορισµός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρό ος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια καθορίζεται α ό το όργανο ου έχει την αρµοδιότητα διεξαγωγής της δηµο ρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Για τον καθορισµό του ύψους της εγγύησης λαµβάνεται υ όψη το κόστος κατεδάφισης της κατασκευής του ερι τέρου και ε αναφοράς των ραγµάτων στην ρότερη κατάσταση σε συνάρτηση µε τη θέση αυτού. Για τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης του καταβλητέου µισθώµατος, λαµβάνεται υ όψη κάθε στοιχείο ροσδιοριστικό της αξίας της θέσης του ερι τέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδοµένα, η εµ ορικότητα των οδών και η δυνατότητα εραιτέρω αραχώρησης του εριβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανά τυξη της οικονοµικής του δραστηριότητας. γ) Σε κάθε ερί τωση αραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, έραν αυτού ου καταλαµβάνει η κατασκευή του ερι τέρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/80, ό ως εκάστοτε ισχύουν. Με την α όφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται ο χρόνος αραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των ερι τέρων, ο ο οίος, σε κάθε ερί τωση, δεν µ ορεί να υ ερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος και ενήλικα τέκνα ου καθίστανται κληρονόµοι των ανωτέρω ροσώ ων κατά το διάστηµα αυτό υ εισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα, εφόσον δηλώσουν την ε ιθυµία τους στην αρµόδια αρχή. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και α ό το δηµόσιο, τους ΟΤΑ β βαθµού και τα νοµικά ρόσω α δηµοσίου δικαίου στους χώρους αρµοδιότητάς τους. 4. Η αραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των νοµικών ροσώ ων δηµοσίου δικαίου ρος εξυ ηρέτηση του ροσω ικού αυτών και των συναλλασσοµένων µε αυτούς γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ου διέ ει την εκµίσθωση των ακινήτων τους, α οκλειοµένης της δυνατότητας α ευθείας εκµίσθωσης του δικαιώµατος αυτού. Κατά τα λοι ά εφαρµόζονται αναλόγως τα αναφερόµενα στην αράγραφο 3, εριλαµβανοµένης της σχετικής ρόβλεψης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους ολύτεκνους. 5. Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν µεταβιβάζονται, ούτε κληρονοµούνται. Α ό οι δικαιούχοι αυτών υ όκεινται σε υ οχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο ου καταλαµβάνει η

9 κατασκευή του ερι τέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, έραν του ροαναφερθέντος, εφαρµόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις α ό την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού. Η.4. Άρση εριορισµών στη διάθεση ροϊόντων κα νού 1. Στο αρ. 2 ν. 3730/2008 (Α 262) ροστίθεται αρ. 6 ως εξής: «Ειδικά στις υ εραγορές τροφίµων η το οθέτηση ροϊόντων κα νού είναι ε ιτρε τή σε κλειστές ροθήκες ευρισκόµενες εντός του καταστήµατος µετά το χώρο των ταµείων, στις ο οίες αρέχεται ρόσβαση µε τη µεσολάβηση ροσω ικού του καταστήµατος, τηρουµένων των διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας.» 2. Το δεύτερο εδάφιο της ερ. ζ της αρ. 1 του άρθρου 2 ν. 3730/2008 καταργείται. Ι.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3054/ Η αράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α 230) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ου εκτελεί µεταφορά ετρελαιοειδών ροϊόντων µε ένα α ό τα ροβλε όµενα µέσα στην αράγραφο 6.» 2. Η αράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Οικονοµικών καθορίζονται λε τοµέρειες για την διακίνηση των ετρελαιοειδών ροϊόντων α ό τους κατόχους αδειών του αρόντος νόµου.» 3. Στο άρθρο 5Α του ν. 3054/2002 ροστίθεται αράγραφος 4 ως εξής: «4. Η µεταφορά των βιοκαυσίµων και βιορευστών ου διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων ραγµατο οιείται µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ..Χ.), ιδιόκτητα ή µισθωµένα. Με την ε ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, o εκάστοτε κύριος του ροϊόντος φέρει την α οκλειστική ευθύνη για την οιότητα και την οσότητα των ροϊόντων ου διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17. Οι κάτοχοι άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων, µ ορούν να χρησιµο οιούν για τη µεταφορά των βιοκαυσίµων και βιορευστών τις υ ηρεσίες τρίτων (µεταφορέων), µη κατόχων άδειας κατά το νόµο αυτό, και στους ο οίους δεν ραγµατο οιείται µεταβίβαση της κυριότητας των µεταφερόµενων ροϊόντων. Η µεταφορά και η ώληση των ροϊόντων γίνεται µε

10 αραστατικά των κατόχων άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων, οι ο οίοι φέρουν την α οκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την οιότητα και οσότητα των ροϊόντων ου διακινούν και διαθέτουν, µε την ε ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων. Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα ου χρησιµο οιούνται για τη διάθεση των βιοκαυσίµων και βιορευστών των κατόχων άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων ρέ ει να φέρουν εµφανώς, κατά ερί τωση, το εµ ορικό σήµα του κατόχου της άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εµ ορικό σήµα του µεταφορέα µε τον ο οίο έχει συναφθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος νόµου. Η δα άνη εγκατάστασης του σήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε ερί τωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε αρακράτηση κυριότητας, η δα άνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με α όφαση του Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζονται οι λε τοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών µέσων.» 4. Η ερί τωση γ της αραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. ιαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων (βυτιοφόρων οχηµάτων ή λωτών εφοδιαστικών µέσων) ου να µ ορούν να εξασφαλίσουν την οµαλή τροφοδοσία της αγοράς και την οµαλή και συνεχή διακίνηση των ροϊόντων ου εµ ορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εµ ορίας, λαµβάνοντας υ όψη τις υ οχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών εριοχών ου µ ορεί να έχουν ε ιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 αράγραφος 2 του νόµου αυτού. Τα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ..Χ.) και λωτά εφοδιαστικά (ό ως δεξαµενό λοια ή σλέ ια), ιδιόκτητα και µισθωµένα, ρέ ει να φέρουν εµφανώς, κατά ερί τωση, το εµ ορικό σήµα του κατόχου της άδειας Εµ ορίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εµ ορικό σήµα του µεταφορέα µε τον ο οίο έχει συναφθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος νόµου. Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα των εταιρειών Εµ ορίας κατηγορίας Β1 και Β2 ρέ ει να φέρουν ε ι λέον ειδικά σήµατα. Η δα άνη εγκατάστασης των ανωτέρω σηµάτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε ερί τωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε αρακράτηση κυριότητας, η δα άνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Οικονοµικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου ό ου α αιτείται, καθορίζονται οι λε τοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών µέσων και οι τεχνικές λε τοµέρειες ανά είδος καυσίµου.» 5. Η αράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Ο κάτοχος άδειας Εµ ορίας έχει, σύµφωνα µε τους όρους αυτής, την υ οχρέωση της οµαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την ευθύνη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των ροϊόντων ου εµ ορεύεται. Με την ε ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του ροϊόντος φέρει την α οκλειστική ευθύνη

11 για την οιότητα και την οσότητα των ροϊόντων ου διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.» 6. Η αράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι κάτοχοι άδειας Εµ ορίας µ ορούν να χρησιµο οιούν για τη µεταφορά των ετρελαιοειδών ροϊόντων τις υ ηρεσίες τρίτων (µεταφορέων) µη κατόχων άδειας κατά το νόµο αυτό, και στους ο οίους δεν ραγµατο οιείται µεταβίβαση της κυριότητας των µεταφερόµενων ροϊόντων. Η µεταφορά και η ώληση των ετρελαιοειδών ροϊόντων γίνεται µε αραστατικά των κατόχων άδειας Εµ ορίας, οι ο οίοι φέρουν την α οκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την οιότητα και οσότητα των ροϊόντων ου διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, µε την ε ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων.» 7. Η αράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµ ορίας ροµηθεύονται ετρελαιοειδή ροϊόντα α ό κατόχους άδειας Εµ ορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµ ορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α και β της αραγράφου 3 ου δεν ροµηθεύονται ετρελαιοειδή ροϊόντα α ό κάτοχο άδειας Εµ ορίας µε βάση α οκλειστική σύµβαση και δεν φέρουν στο ρατήριό τους το εµ ορικό σήµα αυτού («Ανεξάρτητα Πρατήρια») µ ορούν να ροµηθεύονται ετρελαιοειδή ροϊόντα και α ό κατόχους άδειας ιύλισης, α οκλειστικά για τα ρατήριά τους, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµ ορίας του ροηγούµενου εδαφίου υ οχρεούνται να ροβαίνουν στον εκτελωνισµό των ανωτέρω ετρελαιοειδών ροϊόντων. Η µεταφορά των ετρελαιοειδών ροϊόντων ου διακινούν οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµ ορίας, κατά τα ανωτέρω, ραγµατο οιείται µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ..Χ.), ιδιόκτητα ή µισθωµένα. Με την ε ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, o εκάστοτε κύριος του ροϊόντος φέρει την α οκλειστική ευθύνη για την οιότητα και την οσότητα των ροϊόντων ου διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµ ορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α, β και γ της αραγράφου 3, συµ εριλαµβανοµένων των «Ανεξάρτητων Πρατηρίων», µ ορούν να χρησιµο οιούν για τη µεταφορά των ετρελαιοειδών ροϊόντων τις υ ηρεσίες τρίτων (µεταφορέων), µη κατόχων άδειας κατά το νόµο αυτό, και στους ο οίους δεν ραγµατο οιείται µεταβίβαση της κυριότητας των µεταφερόµενων ροϊόντων. Η µεταφορά και η ώληση των ετρελαιοειδών ροϊόντων γίνεται µε αραστατικά των κατόχων άδειας Λιανικής Εµ ορίας, οι ο οίοι φέρουν την α οκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την οιότητα και οσότητα των ροϊόντων ου διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, µε την ε ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων.

12 Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα ου χρησιµο οιούνται για τη διακίνηση των ετρελαιοειδών ροϊόντων των κατόχων άδειας Λιανικής Εµ ορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α, β και γ της αραγράφου 3, ρέ ει να φέρουν εµφανώς, κατά ερί τωση, το εµ ορικό σήµα του κατόχου της άδειας Εµ ορίας, εφόσον ροµηθεύονται ετρελαιοειδή ροϊόντα α ό κάτοχο άδειας Εµ ορίας µε βάση α οκλειστική σύµβαση και φέρουν στο ρατήριό τους το εµ ορικό σήµα αυτού, άλλως, κατά ερί τωση, το εµ ορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εµ ορίας, του Συνεταιρισµού ή της Κοινο ραξίας στην ο οία ανήκουν, ή το εµ ορικό σήµα του µεταφορέα µε τον ο οίο έχει συναφθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος νόµου. Η δα άνη εγκατάστασης του σήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε ερί τωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε αρακράτηση κυριότητας, η δα άνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με α όφαση του Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζονται οι λε τοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών µέσων.» 8. Η αράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «8. α. εν ε ιτρέ εται η διακίνηση ετρελαιοειδών ροϊόντων α ό ρόσω α ου δεν είναι κάτοχοι άδειας ου έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου αυτού ή α ό µεταφορείς ου δεν έχουν συνάψει σύµβαση µεταφοράς ετρελαιοειδών ροϊόντων µε κατόχους αδειών του ίδιου άρθρου. Ε ίσης, δεν ε ιτρέ εται η διακίνηση ετρελαιοειδών ροϊόντων α ό και ρος εγκαταστάσεις για τις ο οίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή δεν λειτουργούν νόµιµα. Στα αραστατικά διακίνησης ρέ ει να αναγράφεται και ο αριθµός άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ρος την ο οία ρόκειται να γίνει η αράδοση. β. Στις ερι τώσεις του άρθρου 5Α αράγραφος 4, του άρθρου 6 αράγραφοι 7 και 8 και του άρθρου 7 αράγραφος 2, µε την ε ιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο µεταφορέας, στον ο οίον ο εκάστοτε κύριος του ροϊόντος και κάτοχος της αντίστοιχης άδειας αναθέτει µε σύµβαση τη µεταφορά του ροϊόντος, έχει την α οκλειστική ευθύνη για την οιότητα και την οσότητα του ροϊόντος ου διακινεί κατά το στάδιο της µεταφοράς.» 9. Η αράγραφος 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «8α. α. εν ε ιτρέ εται η διακίνηση ετρελαιοειδών ροϊόντων α ό κατόχους άδειας Εµ ορίας, Λιανικής Εµ ορίας και ιάθεσης Βιοκαυσίµων, µε µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ..Χ.) ή λωτά εφοδιαστικά (ό ως δεξαµενό λοια και σλέ ια), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, τα ο οία δεν φέρουν: αα) σε εµφανές σηµείο, κατά ερί τωση, το εµ ορικό σήµα του κατόχου άδειας Εµ ορίας, άδειας Λιανικής Εµ ορίας ή Συνεταιρισµού ή Κοινο ραξίας αυτών, ή άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων, ή το εµ ορικό σήµα του µεταφορέα µε τον ο οίο έχουν συνάψει σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 αρ. 5γ και 8, άρθρου 7 αρ. 2 και άρθρου 5Α αρ. 4 του νόµου αυτού, καθώς και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών ράξεων, και

13 ββ) ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού εντο ισµού (GPS). Η δα άνη εγκατάστασης του συστήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε ερί τωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε αρακράτηση κυριότητας, η δα άνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Οικονοµικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου ό ου α αιτείται, καθορίζονται οι ροδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήµατος, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ..Χ.) και λωτών εφοδιαστικών µέσων ου υ άγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια. Με όµοια α όφαση καθορίζονται οι ροδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια για την υλο οίηση του συστήµατος µε το ο οίο θα αντλούνται και θα αξιο οιούνται οι ληροφορίες α ό το ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού ροσδιορισµού (GPS) των µεταφορικών µέσων. β. εν ε ιτρέ εται η διακίνηση ετρελαιοειδών ροϊόντων µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ..Χ.), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, τα ο οία δεν φέρουν: αα) ιστο οιητικό ADR του βυτιοφόρου και του οδηγού αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 35043/2524/ (ΦΕΚ Β 1385) ό ως ισχύει, καθώς και ββ) ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυµουλκούµενων αυτού, εφόσον υ άρχουν. Η δα άνη εγκατάστασης του σήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε ερί τωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε αρακράτηση κυριότητας, η δα άνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με α όφαση του Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζονται οι ροδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω σήµατος, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ..Χ.) ου υ άγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια. γ. Στα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ..Χ.) ή λωτά εφοδιαστικά (ό ως δεξαµενό λοια και σλέ ια), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, των κατόχων άδειας Εµ ορίας, Λιανικής Εµ ορίας και ιάθεσης Βιοκαυσίµων, δύναται να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήµατα διασφάλισης της οσοτικής και οιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση ροµετρηµένων οσοτήτων καυσίµου, µέσω σφράγισης των διαµερισµάτων, µε δυνατότητα τηλεµατικής µεταφοράς δεδοµένων, σχετικών µε την ο οιαδή οτε αρέµβαση κατά τη διακίνηση. Η δα άνη εγκατάστασης του συστήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε ερί τωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε αρακράτηση κυριότητας, η δα άνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου ό ου α αιτείται, καθορίζονται οι ροδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστηµάτων, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ..Χ.) ου υ άγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια.

14 δ. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρων αυτοκινήτων ου δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες ου διαθέτουν άδεια Εµ ορίας, Λιανικής Εµ ορίας και ιάθεσης Βιοκαυσίµων και ιδίως: α) οι ροϋ οθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, β) οι όροι και οι εριορισµοί ασκήσεως των δικαιωµάτων ου αρέχονται µε τις άδειες κυκλοφορίας, γ) η διαδικασία έκδοσης των αδειών, δ) οι αρµόδιες για την έκδοση αρχές και τα υ οβαλλόµενα ενώ ιον τους δικαιολογητικά και ε) οι µεταβατικές ρυθµίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.» 10. Η αράγραφος 11 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002, ου ροστέθηκε µε την αράγραφο 3 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α 86), αναριθµείται σε 12 και αντικαθίσταται ως εξής: «12. Τα υγρά καύσιµα ου διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή α οθηκεύονται εντός της ελληνικής ε ικράτειας, ιχνηθετούνται µε µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζονται τα συγκεκριµένα είδη υγρών καυσίµων ου υ άγονται στην ανωτέρω ρύθµιση και ρυθµίζονται τεχνικά ζητήµατα για την εφαρµογή της αρούσας αραγράφου ανά είδος καυσίµου, καθώς και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια. Υγρά καύσιµα ου καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή α οθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η σήµανσή τους µε µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται αράνοµα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά αραστατικά.» 11. Η αράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ό οιος χωρίς νόµιµη άδεια ή κατά αράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 αράγραφος 8α ερί τωση α του νόµου αυτού διυλίζει, α οθηκεύει, εµ ορεύεται, διακινεί, αραδίδει, ροµηθεύει, εφοδιάζει, εµφιαλώνει ή ωλεί αργό ετρέλαιο ή ετρελαιοειδή ή άλλα ενεργειακά ροϊόντα υ ό την έννοια του αρόντος νόµου και µε την ε ιφύλαξη των ερί λαθρεµ ορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική οινή δέκα χιλιάδων (10.000) µέχρι ενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.» ΙΑ.3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ I) Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 1. Α ό για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τρά εζας της Ελλάδος, εφαρµόζονται οι ροϋ οθέσεις του ν.3863/2010 (Α 115), ό ως ισχύει, ως ρος τα όρια ηλικίας

15 και το χρόνο ασφάλισης ό ως αυτά διαµορφώνονται µε τις ανωτέρω διατάξεις α ό Α ό , όλα τα όρια ηλικίας της αραγράφου 1 καθώς και όλα τα ισχύοντα την όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τρά εζας της Ελλάδος, ό ου αυτά ροβλέ ονται, λην ΝΑΤ, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη. 3. Α ό την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης των αραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται : α) οι ασφαλισµένες ου θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως µητέρες ανίκανων για κάθε βιο οριστική εργασία τέκνων καθώς και οι χήροι ατέρες ανίκανων για κάθε βιο οριστική εργασία τέκνων, β) οι ασφαλισµένοι στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης ου έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 (Α 226). 4. Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι , λόγω συµ λήρωσης των ροϋ οθέσεων του α αιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, ό ου αυτά ροβλέ ονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν ο οτεδή οτε. 5. Οι ασφαλισµένοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι ο οίοι µέχρι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ έτος ροβλε όµενες ροϋ οθέσεις συνταξιοδότησης, ό ως αυτές καθορίζονται µε το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 (Α 115), ό ως ισχύει, ή α ό ρογενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν µε τις ροϋ οθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης ου κατά ερί τωση κατοχυρώνουν. 6. Α ό το ροβλε όµενο α ό τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α 170) Ε ίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται µε την συµ λήρωση του 64ου έτους της ηλικίας. II) Μείωση Συντάξεων Α ό η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ α ό ο οιαδή οτε ηγή και για ο οιαδή οτε αιτία µειώνονται ως εξής: α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως ευρώ µειώνεται στο σύνολο του οσού κατά 5% και σε κάθε ερί τωση το οσό ου ενα οµένει δεν µ ορεί να υ ολεί εται των 1.000,01 ευρώ β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος α ό 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ µειώνεται στο σύνολο του οσού κατά 10% και σε κάθε ερί τωση το οσό ου ενα οµένει δεν µ ορεί να υ ολεί εται των 1.425,01 ευρώ. γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος α ό 2.000,01 ευρώ και άνω µειώνεται κατά οσοστό 15% και σε κάθε ερί τωση το οσό ου ενα οµένει δεν µ ορεί να υ ολεί εται των 1.800,01 ευρώ.

16 Στο ως άνω άθροισµα λαµβάνονται υ όψη τα µερίσµατα καθώς και κάθε είδους ροσαυξήσεις. Ε ί του αθροίσµατος αυτού το οσό της µείωσης ε ιµερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τοµέα και α οτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τοµέα. Για τον υ ολογισµό του οσοστού της µείωσης λαµβάνεται υ όψη το καταβλητέο οσό συντάξεως ή του ως άνω αθροίσµατος την µετά τις µειώσεις και τις αρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. III) Ανασχεδιασµός συνταξιοδότησης ανασφαλίστων 1. Α ό η µηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υ ερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α 128) ό ως ισχύει, καταβάλλεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής ροϋ οθέσεις: α. Έχουν συµ ληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. β. εν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη α ό ο οιοδή οτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το ηµόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως οσού, και ε ίσης, σε ερί τωση εγγάµων, δεν λαµβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη µεγαλύτερη α ό το λήρες οσό της συνταξιοδοτικής αροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961. γ. ιαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη ριν την υ οβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαµένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους δ. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά τους, καθώς και το α αλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρό ο εισόδηµά τους δεν υ ερβαίνει το οσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4320) ευρώ ή, στην ερί τωση εγγάµων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το α αλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρό ο εισόδηµα δεν υ ερβαίνει το οσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ. Εξαιρούνται της αροχής οι µοναχοί/ες οι ο οίοι διαµένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται α ό αυτές και όσοι εκτίουν οινή φυλάκισης. Με α όφαση του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΓΑ και του ΣΚΑ καθορίζονται τα δικαιολογητικά ου α αιτούνται για την α όδειξη της συνδροµής των ροϋ οθέσεων ου ορίζονται στις ερι τώσεις β έως δ της ροηγούµενης αραγράφου, και η διαδικασία ελέγχου των εισοδηµατικών κριτηρίων καθώς και οι κυρώσεις ου ε ιβάλλονται σε όσους υ οβάλλουν ανακριβή στοιχεία. Με κοινή Α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να ανα ροσαρµόζονται τα οσά ου αναφέρονται στην ερί τωση δ. Εκκρεµείς αιτήσεις καθώς και αιτήσεις ου υ οβάλλονται µέχρι κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος λην του ορίου ηλικίας ου ορίζεται το 65ο έτος. Με τα κριτήρια ου ορίζονται στις ερι τώσεις β έως και δ της αρούσας ρύθµισης, ε ανακρίνονται α ό και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.

17 2. Εισφορές ασφαλισµένων του ΟΓΑ για υγειονοµική ερίθαλψη ου δεν έχουν καταβληθεί εµ ρόθεσµα για χρόνο ασφάλισης µέχρι , ε αναϋ ολογίζονται µε οσοστό 2,50% ε ί του οσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 4 του ν.2458/1997 (Α 15) στην ο οία είχαν καταταγεί και ισχύει κατά το χρόνο καταβολής των εισφορών. 3. Ό ου α ό τις κείµενες διατάξεις του ΟΓΑ αναφέρεται το 64 ο έτος της ηλικίας αντικαθίσταται α ό το 66 ο και ό ου το 65 ο α ό το 67 ο. IV) Ενιαίο σύστηµα ελέγχου και Πληρωµών συντάξεων Α ό η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.» ν.3607/2007 (Α 245) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και ληρωµών συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ηµοσίου. Α ό µέχρι την οι ληρωµές των συντάξεων διενεργούνται α ό τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ε οµένων αραγράφων. Α ό η Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των συντάξεων των δικαιούχων των Φ.Κ.Α. και υ ολογίζει το οσό της µείωσης για τους συνταξιούχους καθώς και για όσους λαµβάνουν συντάξεις α ό ερισσότερους του ενός φορέα. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ε ο τείας Υ ουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εθνικής Άµυνας και το ηµόσιο α οστέλλουν έως τη 10η ηµέρα κάθε µήνα στην Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε., σε ηλεκτρονική µορφή µηνιαίο αρχείο ληρωµών συντάξεων, στο ο οίο εριέχονται αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα οσά των συντάξεων ου καταβάλλει ο κάθε φορέας. Τα Αρχεία Πληρωµών Συντάξεων εριέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτο οίησης (Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κ.λ..). Σε ερί τωση ελλι ών στοιχείων η ε εξεργασία υλο οιείται στα διαθέσιµα στοιχεία και στους ταυτο οιηµένους συνταξιούχους. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ραγµατο οιούν τις µεταβολές των οσών συντάξεων για τις ο οίες έχουν ενηµερωθεί α ό την Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.. Με α όφαση του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά α ό γνώµη του.σ. της Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε., του Σ.Κ.Α.και γνώµη της Γ.Γ.Π.Σ. ου εκδίδεται εντός δεκα έντε (15) ηµερών α ό τη δηµοσίευση του νόµου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις υ οχρεώσεις των Φ.Κ.Α., τις υ οχρεώσεις της Η. Ι.Κ.Α. ΑΕ., θέµατα διασταυρώσεων και ταυτο οίησης στοιχείων ροσώ ων και αλληλοενηµερώσεων µεταξύ Η. Ι.Κ.Α. ΑΕ. και Γ.Γ.Π.Σ. καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την υλο οίηση του αρόντος. Σε ερί τωση µη συµµόρφωσης των ασφαλιστικών οργανισµών µε τις ανωτέρω διατάξεις, οι Πρόεδροι και οι ιοικητές των ανωτέρω οργανισµών κηρύσσονται αυτοδικαίως έκ τωτοι µετά αρέλευση ενός διµήνου α ό τις οριζόµενες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής ροθεσµίες. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Ι.3. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ 1. Κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, µ ορεί να ροβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφηµερίδων και Περιοδικών, εφόσον

18 υ οβάλει στη ιεύθυνση Ε ο τείας Εντύ ων και Ε αγγελµατικών Οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης Αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, σύµφωνα µε τη διάταξη της αραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α 32). 2. Με α όφαση του αρµόδιου Υ ουργού καθορίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά ου ρέ ει να συνοδεύουν την Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας της ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφηµερίδων και Περιοδικών ου υ οβάλλει κάθε ενδιαφερόµενος, σύµφωνα µε την αράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή της αραγράφου 1 του αρόντος άρθρου. 3. Το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1436/1984 (Α 54) καταργείται. Ι.4. ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΠΩΛΕΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 1. Κάθε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο έχει δικαίωµα ώλησης και διακίνησης εφηµερίδων, εριοδικών και εν γένει εντύ ων. Εφηµερίδες, εριοδικά και εν γένει έντυ α µ ορούν να ωλούνται χωρίς εριορισµούς α ό κάθε εγκατάσταση, υ αίθρια ή στεγασµένη, χωρίς να α αιτείται η δραστηριότητα αυτή να α οτελεί τη µοναδική ή την κύρια δραστηριότητα ου ασκείται στην εν λόγω εγκατάσταση. 2. Καταργούνται οι αρακάτω διατάξεις, οι ο οίες ροβλέ ουν εριορισµούς στην ρόσβαση και άσκηση των δραστηριοτήτων ώλησης και διακίνησης εφηµερίδων, εριοδικών και εν γένει εντύ ων: α) το άρθρο µόνον του αναγκαστικού νόµου της 28/28 Μαΐου 1935 (Α 219), ό ως είχε συµ ληρωθεί µε τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.δ. 4231/1962 (Α 105), β) το άρθρο 4 του ν. 73/1944 (Α 37), ό ως ισχύει µετά την τρο ο οίησή του µε το άρθρο 3 του ν. 117/1945 (Α 29) και την ε αναφορά του σε ισχύ µε το άρθρο 2 του ν. 10/1975 (Α 34), γ) το ν.δ. 2943/1954 (Α 181), ό ως ισχύει µετά την τρο ο οίησή του µε τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 937/1979 (Α 152), το άρθρο 67 του ν. 1943/1991 (Α 50) και το άρθρο 18 ν. 2747/1999 (Α 226). δ) η αράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 5 του άρθρου 54 του α.ν. 1093/1938 (Α 68), ε) οι αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (Α 159), στ. οι αράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1436/ Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η ο οία αντίκειται στις διατάξεις του αρόντος άρθρου. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

19 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

20 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝ ΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, 49100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ε είγουσες Ρυθµίσεις των Υ ουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. Άρθρο 1 Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης Για την εφαρµογή του αρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν τo εξής εριεχόµενο: α) έγκριση δόµησης: η ιστο οίηση του δικαιώµατος δόµησης σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση 37003 ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τηλέφωνο:2424350116 Fax:2424023230 Έχοντας υ όψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Σχέδιο Νόµου Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13448

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα