ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Χρηματοδότη σης και Ελέγχου των Έργων που εντάσσονται στον Β κύκλο εφαρμογής του Προγράμματος της Κ.Π EQUAL και άλλες διατάξεις. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αριθμ. 1260/1999 Κανονισμό του Συμβουλίου της «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρω τικά Ταμεία». 2. Τον Κανονισμό 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 3. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθμ. 2988/1995 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρω παϊκών Κοινοτήτων. 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής της 2ης Μαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1260/1999, που αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των Διαρθρωτι κών Ταμείων, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2355/ Τον Κανονισμό της Ε. Επιτροπής με αρ. 1685/2000 της σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κα νόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 448/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1260/1999, που αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Δι αρθρωτικών Ταμείων. 7. Τον Κανονισμό 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δη μοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων. 8. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθμ. 2185/1996 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφε ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες. 9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 10. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ258Α/ ) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλ λες διατάξεις». 11. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ) και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 7 και τα άρθρα 4, 5 και 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266Α/ ) και την παρ. 2 του άρθρ. 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151Α/ ). 12. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ286Α/ ). 13. Τον ν. 2362/ (ΦΕΚ 247/1995) και ειδικά τις διατάξεις των άρθρων «Περί Δημοσίου Λογι στικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους», και τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτού. 14. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α). 15. Το π.δ. 81/ (ΦΕΚ 57, τ.α., ) «Συγχώ νευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» 16. Το π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων». 17. Την Ε(2001)34, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του «Προγράμματος της Κοι νοτικής Πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση των δι ακρίσεων και των ανισοτήτων σε σχέση με την αγορά εργασίας (EQUAL) στην Ελλάδα». 18. Την υπ αριθμ. C (2004) 5441/ απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε (2001)34 με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων σε σχέση με την αγορά εργασίας (EQUAL) στην Ελλάδα. 19. Την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο

2 27184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για το δεύτερο γύρο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL που αφορά τη διακρατική συνεργασία για την προα γωγή νέων μεθόδων καταπολέμησης των διακρίσεων και ανισοτήτων πάσης φύσεως σε σχέση με την αγορά εργασίας (COM(2003) 840 τελικό/ ) 20. Την υπ αριθμ. Υ1/ (ΦΕΚ 513/ ) Από φαση του Πρωθυπουργού που αφορά τη «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων». 21. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ Β 1432/ ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών». 22. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 148/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί «Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Δια χείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL», όπως κάθε φορά ισχύει. 23. Την υπ αριθμ. 907/052/ (ΦΕΚ 878/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών που αφορά το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρε ωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πό ρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμεί ου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο ». 24. Τις διατάξεις της με αριθμό 24812/ΓΔΑΠΠΠΠΔΕ235 (ΦΕΚ 1002/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης Εθνικής Οικονομίας Ανάπτυξης Περιβάλ λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γεωργίας Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά στον «Προσδιορισμό στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2860/ To Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση. 26. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη. 27. Την υπ αριθμ /2004 (ΦΕΚ 1813/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνι κής Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρι σης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδο τούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης», όπως κάθε φορά ισχύει. 28. Τον Οδηγό Διακρατικότητας. 29. Τον Οδηγό Εφαρμογής της Ενέργειας ΙΙΙ 30. Τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διενέργεια της Εξωτερικής Αξιολόγησης των Έργων της Κ.Π EQUAL για τον B κύκλο υλοποίησης 31. Τις Οδηγίες της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ περί κριτηρίων και κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και λογιστικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. 32. Την ανάγκη δημιουργίας συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Έργων που εντάσ σονται στον Β Κύκλο εφαρμογής του Προγράμματος της Κ.Π EQUAL με το οποίο θα καθορίζονται οι όροι, τα δικαιολογητικά, τα παραστατικά στοιχεία και οι λοιπές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τους φορείς υλοποίησης των Έργων. 33. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε : Αρθρο 1 ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ EQUAL Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία αφορά και στις τρεις Ενέργειες του κάθε Έργου πράξης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτήρια και Διαδικασία Αξιολόγησης, και την εφαρμογή της διαδικασίας συντονισμού (που επίσης αφορά στο σύνολο του κάθε Έργου), τα έργα εντάσσονται σε δύο στάδια στο πλαίσιο των Ενεργειών Ι και ΙΙ & ΙΙΙ. Ενέργεια Ι Η Ενέργεια Ι εντάσσεται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αξιολόγησης και Συντονισμού, με την υπο βολή από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου Έργου και του Τεχνικού Δελτίου Υπο έργου για την Ενέργεια Ι και την έκδοση της Απόφασης Ένταξης. Ενέργειες ΙI και ΙΙΙ Με τη λήξη της Ενέργειας Ι και εφόσον το Έργο πληροί τις προϋποθέσεις για τη μετάβασή του στην Ενέργεια ΙΙ, επανυποβάλλεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (Ενέργειες Ι, ΙΙ & ΙΙΙ) και τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία Υποέργων: της Ενέργειας Ι, της Ενέργειας ΙΙ και της Ενέργειας ΙΙΙ. Ακολουθεί τροποποίηση της αρχικής Απόφασης Έντα ξης, που περιλαμβάνει και τις Ενέργειες ΙΙ και ΙΙΙ. A. Προϋποθέσεις για τη μετάβαση από την Ενέργεια Ι στην Ενέργεια ΙΙ είναι: Η καταστατική σύσταση της Αστικής Μη Κερδοσκο πικής Εταιρείας Ειδικού Τύπου. Η αποδοχή από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Οριστικού Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης (ΟΑΣΔ). Συμφωνία Διακρατικής Συνεργασίας επικυρωμένη από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (Αναπτυξιακές Συμπράξεις και Διαχειριστικές Αρχές). B. Το Υποέργο της Ενέργειας ΙΙΙ αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις δράσεις : «Συμμετοχή σε δραστηριότητες ευρύτερης εφαρμογής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο» «Συμμετοχή σε Εθνικά Θεματικά Δίκτυα» «Δράσεις ευρύτερης εφαρμογής του Έργου» Προϋποθέσεις για την έναρξη των δράσεων είναι: Για τη δράση «Συμμετοχή σε δραστηριότητες ευρύ τερης εφαρμογής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο»: Η εκκίνηση των δράσεων ευρύτερης εφαρμογής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Η πρόσκληση συμμετοχής της Αναπτυξιακής Σύ μπραξης στις παραπάνω δράσεις ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος της Κ.Π EQUAL (Ε.Υ.Δ.) ή τα λοιπά Κράτη Μέλη.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τη δράση «Συμμετοχή σε Εθνικά Θεματικά Δί κτυα» : Η αποδοχή από την Ε.Υ.Δ. του Κοινού Προγράμμα τος Εργασιών (ΚΠΕ) του Εθνικού Θεματικού Δικτύου ή των Εθνικών Θεματικών Δικτύων που συμμετέχει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Για τις «Δράσεις ευρύτερης εφαρμογής του Έργου»: Η αποδοχή από την Ε.Υ.Δ. του Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) ευρύτερης εφαρμογής του Έργου. Μετά την αποδοχή από την Ε.Υ.Δ. του ΑΣΔ και του ΚΠΕ, επικαιροποιείται υποχρεωτικά και επανυποβάλλε ται το Τεχνικό Δελτίου του Υποέργου της Ενέργειας ΙΙΙ, με αντίστοιχη επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Ακολουθεί τροποποίηση της σχετικής Απόφασης Ένταξης. Αρθρο 2 ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Τελικοί Δικαιούχοι, κατά την έννοια του άρθρου 1, εδάφιο στ, του νόμου 2860/2000, είναι στο Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 42 του Νόμου 2956/2001. Το Έργο, το οποίο αναλαμβάνει ο Τελικός Δικαιούχος Αναπτυξιακή Σύμπραξη του Προγράμματος της Κ.Π EQUAL, υλοποιείται από τους Εταίρους της και η επι χορήγηση που εγκρίνεται στον Τελικό Δικαιούχο Ανα πτυξιακή Σύμπραξη μεταβιβάζεται στους Εταίρους. Στις περιπτώσεις που, είτε προκύπτουν ενισχύσεις ίδρυ σης επιχειρήσεων από επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ίδρυσης δομών και ίδρυσης δικτύων οποιασ δήποτε νομικής μορφής, είτε ενισχύονται επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των πιλοτικών εφαρμογών τότε, η επιχορήγηση για την ίδρυση, οργά νωση των επιχειρήσεων, για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των δομών, των δικτύων και για τις πιλοτικές εφαρμογές, μεταβιβάζεται από τους εμπλεκόμενους στο υποέργο Εταίρους στα ανωτέρω πρόσωπα. Μέρος των δράσεων, εκτός των Εταίρων της Αναπτυξι ακής Σύμπραξης, δύναται να υλοποιηθεί από αναδόχους, όταν από την ταυτότητα των Εταίρων, προκύπτει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα (π.χ. μηχα νογραφική οργάνωση, υποστήριξη για εγκατάσταση και λειτουργία πολυμεσικών εφαρμογών, γραφικές εργασίες, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς, βελτίωση υπο δομών και αγορά εξοπλισμού (που σχετίζονται με δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέτρο). Η εξωτερική Αξιολόγηση υλοποιείται αποκλειστικά από ανάδοχο. Άρθρο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΡΟΙ Οι πόροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προέρχονται αποκλειστικά από την επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση συγκεκριμένου Έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 παρ. 11 του ν. 2860/ 2000, οι δε Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπράξης (Α.Σ) δεν έχουν αμοιβαία υποχρέωση κοινών εισφορών. 2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Σ. δύναται να συγκροτεί επιτροπές, η σύνθεση των οποίων καθώς και οι αρμοδιό τητές τους ορίζονται στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Οι επιτροπές συγκροτούνται από εκπροσώπους των Εταίρων και δεν αποτελούν όργανο διοίκησης της Α.Σ., αλλά διευ κολύνουν την εύρυθμη λειτουργία του Έργου. 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Είναι φυσικό πρόσωπο και προέρχεται κατά κανόνα από τον Συντονιστή Εταίρο. 4. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ Η κατά την παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 2956/01 αποχώρηση Εταίρου γίνεται δεκτή από την Ε.Υ.Δ. στις ακόλουθες περιπτώσεις υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις: Α) σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης Εταί ρου: Απόφαση Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με αυξη μένη πλειοψηφία των ¾ των μελών, ως ο νόμος ορίζει. Δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης του αποχωρού ντος εταίρου, με πλήρη αιτιολογία Να μην αλλοιώνεται δραστικά η φυσιογνωμία του Έργου. Β) σε περίπτωση μη οικειοθελούς αποχώρησης Εταί ρου: Απόφαση Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με αυξη μένη πλειοψηφία των ¾ των μελών, ως ο νόμος ορίζει. Αποδεδειγμένη αθέτηση υποχρεώσεων, παρατυπία ή παράβαση του Εταίρου όσον αφορά την υλοποίηση του Έργου που έχει αναλάβει. Γενομένης δεκτής της αποχώρησης, το Έργο υλοποιεί ται από άλλον Εταίρο που αποδεδειγμένα διαθέτει την τεχνογνωσία, υποδομή και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του Έργου. Αν στο εταιρικό σχήμα δεν υπάρχει φορέ ας που να καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε γίνεται δεκτή από την Ε.Υ.Δ. η είσοδος νέου Εταίρου τηρουμένων των κάτωθι προϋποθέσεων: Απόφαση ΔΣ με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των με λών, ως ο νόμος ορίζει. Ικανότητα και συνάφεια του προτεινόμενου εταίρου με το περιεχόμενο του Έργου (προφίλ του Εταίρου, βιογραφικά των συμμετεχόντων στελεχών, κλπ). Είσοδος νέου Εταίρου κατά τη διάρκεια της Ενέργειας ΙΙ δεν επιτρέπεται. Κατ εξαίρεση δύναται να εισαχθεί νέος Εταίρος: Μόνο όταν υπάρχει σχετική παρατήρηση της Γνω μοδοτικής Επιτροπής αλλά τούτο δεν κατέστη δυνατό κατά την διάρκεια της Ενέργειας Ι, με την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκώς τεκμηριωμένου αιτήματος και αντί στοιχης έγκρισης από την Ε.Υ.Δ. Στις περιπτώσεις που έχουν δεσμευτεί πόροι στο Έργο για δράσεις επιχορήγησης νέων θέσεων εργα σίας, νέων ελευθέρων επαγγελματιών και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (τύπου stage) και δεν δύ νανται να υλοποιηθούν από υπάρχοντες Εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τότε μπορεί να εισαχθεί στο εταιρικό σχήμα ο ΟΑΕΔ. όταν για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Έργου στο σύνολό του, απαιτείται είσο δος νέου εταίρου, μετά την σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ., τηρουμένων των κάτωθι προϋποθέσεων: Απόφαση ΔΣ με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των μελών.

4 27186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ικανότητα και συνάφεια του προτεινόμενου εταίρου με το περιεχόμενο του Έργου (προφίλ του Εταίρου, βιογραφικά των συμμετεχόντων στελεχών, κλπ). 5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου απαγορεύ εται. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται αντικατάσταση του Συντο νιστή Εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με αυξημέ νη πλειοψηφία των ¾ των μελών του Δ.Σ αυτής και την σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. όταν αποδεδειγμένα τίθεται σε κίνδυνο η ολοκλήρωση του Έργου. Αρθρο 4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο: Της Ενέργειας Ι αφορούν σε δύο κύριες συνιστώσες: Την καταστατική σύσταση της Αναπτυξιακής Σύ μπραξης (Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ειδικού Τύπου), την οργάνωση και τη λειτουργία της. Την επεξεργασία και την οριστικοποίηση της Συμ φωνίας Αναπτυξιακής Σύμπραξης (στην οποία περιλαμ βάνονται το Οριστικό Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης και η Συμφωνία Διακρατικής Συνεργασίας) και στην οποία μπορούν να συμπεριληφθούν οι δραστηριότητες εκείνες, διαμέσου των οποίων θα εξυπηρετηθεί ο ρεαλιστικός και λειτουργικός σχεδιασμός του Έργου. Της Ενέργειας ΙΙ, σχετίζονται με τις ενδεικτικές ενέρ γειες ανά Μέτρο, όπως αυτές καθορίζονται στο Πρό γραμμα της Κ.Π. EQUAL και εξειδικεύονται στη Συμφω νία Αναπτυξιακής Σύμπραξης του Τελικού Δικαιούχου, η οποία καταρτίζεται κατά τη διάρκεια της Ενέργειας Ι. Της Ενέργειας ΙΙΙ αφορούν : Για τη δράση: «Συμμετοχή σε δραστηριότητες ευρύ τερης εφαρμογής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο» στη συμμετοχή σε δραστηριότητες ευρύτερης εφαρ μογής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη δράση: «Συμμετοχή σε Εθνικά Θεματικά Δί κτυα» στην εξειδίκευση και οριστικοποίηση του ΚΠΕ του Εθνικού Θεματικού Δικτύου ή των Εθνικών Θεματικών Δικτύων που συμμετέχει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη στις Δράσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΚΠΕ. Για τις «Δράσεις ευρύτερης εφαρμογής του Έργου» στην επεξεργασία και οριστικοποίηση του ΑΣΔ ευ ρύτερης εφαρμογής του Έργου στις Δράσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΑΣΔ ευρύτερης εφαρμογής του Έργου. Αρθρο 5 ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τα έργα του Προγράμματος της Κ.Π EQUAL εντάσ σονται στην Κατηγορία Ενέργειας : Καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, με κωδικό Κατηγορίας Ενέργειας 362. Τα Υποέργα του Έργου εντάσσονται στις αντίστοιχες Κατηγορίες Ενεργειών, με βάση το Ολοκληρωμένο Πλη ροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) του ΥΠ.ΟΙ.Ο. Οι δράσεις των Υποέργων εντάσσονται στις ακόλου θες Κατηγορίες Δράσης: Περιγραφή Κατηγορίας Δράσης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΔΙΚΤΥΩΣΗ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Συντονισμός έργων EQUAL). ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Όταν οι προτεινόμενες δράσεις, που εντάσσονται στην κατηγορία «Κατάρτιση», είναι κλασσικού τύπου, ισχύουν κατ αναλογία οι κείμενες διατάξεις του ΕΣΔΕΚ. Σε περίπτωση όπου προκύπτει αναγκαιότητα να ακο λουθηθεί διαφορετική διαδικασία από τις κείμενες δια τάξεις στο ΕΣΔΕΚ, εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας ή της καινοτομίας ή του πιλοτικού χαρακτήρα των έργων της Πρωτοβουλίας, τότε ο Τελικός Δικαιούχος Αναπτυξιακή Σύμπραξη οφείλει να τεκμηριώσει στο Οριστικό Αναλυ τικό Σχέδιο Δράσης την αναγκαιότητα διαφοροποίησης και να περιγράψει τις διαφοροποιήσεις ως προς τους όρους και τον τρόπο υλοποίησης. Οι διαφοροποιήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται από την Ε.Υ.Δ. Κατά την υλοποίηση των έργων ο Τελικός Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας. Άρθρο 6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Οι δαπάνες, που προκύπτουν από την εκτέλεση των έργων πράξεων του Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL, ακολουθούν τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας και ελέγχου δαπανών, όπως προσδιορίζονται στους Κανο νισμούς 1260/1999 του Συμβουλίου των Υπουργών και 1685/2000, 448/2004, 438/2001, 2355/2002 της Ευρωπα ϊκής Επιτροπής. 1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Τα έργα, που αναλαμβάνουν οι Τελικοί Δικαιούχοι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ) του Προγράμματος της Κ.Π EQUAL, υλοποιούνται από τους Εταίρους των Α.Σ. Επιλέξιμες πληρωμές είναι αυτές που πραγματοποιού νται από τους Εταίρους και δικαιολογούνται από την εκτέλεση των Έργων. 2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Oι πληρωμές που πραγματοποιούνται συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα τιμολόγια ή από λογιστι κά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία. 3. ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα που αφορούν πάσης φύσεως «ανόργανα και έκτακτα έσοδα», όπως πιστωτικοί τόκοι, πρόστιμα αναδόχων του Έργου κλπ. και προκύπτουν κατά την περίοδο από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης ενός Έργου στο Πρόγραμμα της Κ.Π. EQUAL μέχρι την ολο κλήρωση του Έργου, αντιπροσωπεύουν πόρους οι οποίοι μειώνουν το ποσό της χρηματοδότησής του από το Πρόγραμμα και αφαιρούνται πλήρως από τις επιλέξιμες δαπάνες του Έργου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΦΠΑ Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εάν βαρύνει πραγ ματικά και οριστικά τον Εταίρο. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη, ακόμη και εάν δεν ανακτάται από τον Εταίρο. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Η επιλεξιμότητα των δαπανών της Ενέργειας Ι ξεκινά με την έναρξη της Ενέργειας αυτής και εφ όσον έχει αναληφθεί η αντίστοιχη νομική δέσμευση και λήγει το αργότερο με την αποδοχή από την Ε.Υ.Δ. των οριζόμε νων στα εδάφια 1,2 και 3 του άρθρου 1. Η επιλεξιμότητα των δαπανών της Ενέργειας ΙΙ: Ξεκινά με την αποδοχή του Οριστικού Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης από την Ε.Υ.Δ. Δύνανται να γίνουν αποδεκτές δαπάνες αναδρομικά, μετά τη λήξη ανάλη ψης υποχρέωσης επιλέξιμων δαπανών της Ενέργειας Ι και εφ όσον έχουν αναληφθεί οι αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις από τον Τελικό Δικαιούχο (Αναπτυξιακή Σύ μπραξη) για την Ενέργεια ΙΙ. Λήγει με την εκκαθάριση των δαπανών, που έχουν αναληφθεί εντός της διάρκειας της Ενέργειας ΙI και όχι αργότερα των 6 μηνών από την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, για την υλοποίηση των επιλέξιμων δράσεων αυτής. Η επιλεξιμότητα των δαπανών της Ενέργειας ΙΙΙ ξε κινά: Για τη δράση «Συμμετοχή σε δραστηριότητες ευρύ τερης εφαρμογής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο» Με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την έναρ ξη της δράσης αυτής όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης και εφ όσον έχουν αναληφθεί οι αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις από τον Τελικό Δι καιούχο. Για τη δράση «Συμμετοχή σε Εθνικά Θεματικά Δί κτυα» Με την αποδοχή του ΚΠΕ και λήγει με την εκκα θάριση των δαπανών, που έχουν αναληφθεί εντός της διάρκειάς της και όχι αργότερα των 6 μηνών από την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, για την υλοποίηση των επιλέξιμων δραστηριοτήτων αυτής. Δύνανται να γίνουν αποδεκτές δαπάνες αναδρομικά υπό την προϋπόθεση ανάληψης υποχρέωσης από τον Τελικό Δικαιούχο (Αναπτυξιακή Σύμπραξη) επιλέξιμων δαπανών που αφορούν την επεξεργασία, σχεδίαση, οριστικοποί ηση του ΚΠΕ του Εθνικού Θεματικού Δικτύου. Για τις «Δράσεις ευρύτερης εφαρμογής του Έργου»: Με την αποδοχή του ΑΣΔ και λήγει με την εκκα θάριση των δαπανών, που έχουν αναληφθεί εντός της διάρκειάς της και όχι αργότερα των 6 μηνών από την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, για την υλοποίηση των επιλέξιμων δραστηριοτήτων αυτής. Δύνανται να γίνουν αποδεκτές δαπάνες αναδρομικά υπό την προϋπόθεση ανάληψης υποχρέωσης από τον Τελικό Δικαιούχο (Αναπτυξιακή Σύμπραξη) επιλέξιμων δαπανών που αφορούν την επεξεργασία, σχεδίαση, οριστικοποίη ση του ΑΣΔ της ευρύτερης εφαρμογής του Έργου. Κατ εξαίρεση, οι δαπάνες, που αφορούν στο συντο νισμό, τη διαχείριση και την εξωτερική αξιολόγηση του Έργου, είναι επιλέξιμες για δύο επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου όλου του Έργου, προκει μένου η κάθε Αναπτυξιακή Σύμπραξη να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τον απολογισμό αυτού. 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑ ΝΩΝ Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης της επιλεξιμότητας των δαπανών, εξαιρετικής σημα σίας είναι η υποχρέωση τήρησης καταχώρησης των δαπανών και ο έλεγχός τους. Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης, η οποία τηρεί όλους τους κανόνες, πρέπει να ακολουθεί και μια συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμέ νου σε κάθε χρονική στιγμή αυτή η ιδιότητα να είναι ορατή σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και ελέγχου. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα, από τον Ανάδοχο, τους επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα του τρίτου εδαφίου του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης, τον Εταίρο της Α.Σ., τον Τελικό Δικαιούχο Αναπτυξιακή Σύ μπραξη, την Ε.Υ.Δ. μέχρι και την Αρχή Πληρωμής, πρέπει να ελέγχονται οι δαπάνες, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρούνται λογιστικές εγγραφές των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL Σε επίπεδο Αναδόχων Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με εντολή αμοιβής από Εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, μέρος ή σύνολο μιας δράσης σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσης. Οι Ανάδοχοι πρέπει : να τηρούν τα στελέχη παραστατικών τιμολογήσεων που αφορούν στο Έργο και να εφαρμόζουν την Εθνική Νομοθεσία για τις λογι στικές καταχωρήσεις (εφαρμογή του Κ.Β.Σ) Σε επίπεδο Επιτηδευματιών φυσικών ή νομικών προσώπων του τρίτου εδαφίου του άρθρου 2 της πα ρούσης. Στο επίπεδο αυτό πρέπει να τηρούνται: τα πρωτότυπα παραστατικά, που σχετίζονται με τις επιλέξιμες δαπάνες, τα οποία σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα «ΕΡΓΟ EQUAL Επωνυμία Α.Σ.». τα έγγραφα που αφορούν τη μεταβίβαση επιχορή γησης από τον Εταίρο στους Επιτηδευματίες φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο Επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει αλ ληλεγγύως με τον Εταίρο την ευθύνη για την υλοποίηση του μέρους του Έργου που αναλαμβάνει. Ο Εταίρος και ο Τελικός Δικαιούχος (Α.Σ.) διατηρούν την ευθύνη για την παρακολούθηση, επίβλεψη και έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προαναφερόμενου μέρους του Έργου. Ο Επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλ λει στον Εταίρο: όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Υποέργου και των Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου, των εκθέσεων και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου ανά δράση, για το μέρος του Έργου που υλο ποιεί, τα οποία θα πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα με τα στοιχεία που η λογιστική μερίδα του απεικονίζει. αντίγραφα των παραστατικών, όπου από τη φύση της δράσης απαιτείται. Τα πρωτότυπα τηρούνται από τον Επιτηδευματία φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα οποία στο πίσω μέρος φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του κάτω από την ένδειξη: «Γνήσιο φωτοαντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου. Το παρόν υποβάλλεται για πρώτη φορά προς τον Εταίρο της Α.Σ.» (επωνυ μία του Εταίρου και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης). Τα

6 27188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παραστατικά των Επιτηδευματιών φυσικών ή νομικών προσώπων, συνοδεύονται από λογιστική κατάσταση των καταχωρήσεων που ο Επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει πραγματοποιήσει, με αποτύπωση του ποσού κατά κατηγορία κωδικού επιλέξιμης δαπάνης. αντίγραφα των στοιχείων παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του μέρους του Έργου που υλο ποιεί προϊόντα του μέρους του Έργου που υλοποιεί Στις περιπτώσεις, που ο εταίρος, ο διαχειριστής ή ο μηχανισμός ελέγχου του Τελικού Δικαιούχου ή το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο (της Ε.Υ.Δ. ή άλλων εθνικών και κοινοτικών οργάνων), δεν κάνει αποδεκτή ως επι λέξιμη κάποια δαπάνη, η οποία έχει καταχωρηθεί στη λογιστική μερίδα του Έργου, ο Επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει με πράξη αντιλογισμού να διορθώσει τη λογιστική εικόνα. Οι Επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένοι, σε κάθε περίπτωση, να τηρούν την Κοι νοτική και Εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση του Έργου Σε επίπεδο Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπρα ξης Στο επίπεδο αυτό πρέπει να τηρούνται : τα πρωτότυπα παραστατικά, που σχετίζονται με τις επιλέξιμες δαπάνες, τα οποία σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα «ΕΡΓΟ EQUAL Επωνυμία Α.Σ.». Οι Εταίροι, που είναι Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ και υποβάλλουν πρωτότυπα δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τηρούν φωτοαντίγραφα των παραστατικών το Οριστικό Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης (ΟΑΣΔ) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το Κοινό Πρόγραμμα Εργασιών το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης ευρύτερης εφαρμογής του Έργου το Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων η Οριστική Συμφωνία Διακρατικής Συνεργασίας τα πιστοποιητικά παραλαβής των υλικών και υπη ρεσιών, καθώς και τα σχετικά με τη σύναψη της σύμ βασης, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, στις περιπτώσεις ανάθεσης σε τρίτους των δράσεων του Άρθρου 2 της παρούσης οι μελέτες, οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρη ματοδοτικό σχέδιο του μέρους του Έργου που ανα λαμβάνουν τα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του μέρους του Έργου που υλοποιούν τα προϊόντα του μέρους του Έργου που υλοποι ούν οι εκθέσεις προόδου για το μέρος του Έργου που υλοποιούν τα έγγραφα που αφορούν την μεταβίβαση επιχορή γησης από την Α.Σ. προς τον Εταίρο της Α.Σ. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία του Εταίρου της Α.Σ. πρέπει να παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων για το μέρος του Έρ γου που υλοποιείται, μέσω ιδιαίτερων λογαριασμών. Εάν ο Εταίρος της Α.Σ. δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ( Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.λ.π.), τηρεί υποχρεωτικά σύστημα σε εκτυπωμένη και ηλεκτρονική μορφή διαχείρισης και παρακολούθησης του μέρους του Έργου που έχει ανα λάβει. Η αρχειοθέτηση των παραστατικών θα πρέπει να γίνε ται ανά κατηγορία δαπάνης και ημερομηνία, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδρομή ελέγχου. Οι δαπάνες, που αφορούν τη διακρατικότητα και οι δαπάνες «τύπου ΕΤΠΑ», θα πρέπει να είναι διακριτές. Όλα τα στοιχεία του οικονομικού και φυσικού αντικει μένου πρέπει να τηρούνται σε ειδικό φάκελο επί τρία τουλάχιστον έτη μετά την τελευταία πληρωμή*. *Την πληρωμή από την Επιτροπή του τελικού υπο λοίπου της παρέμβασης στο σύνολό της (όλου του Προγράμματος). Ο Εταίρος της Α.Σ. υποβάλλει στο Συντονιστή: όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Υποέργου και των Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου, των εκθέσεων και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου ανά δράση, για το μέρος του Έργου που υλο ποιεί, τα οποία θα πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα με τα στοιχεία που η λογιστική μερίδα του απεικονίζει αντίγραφα των παραστατικών ανά δράση (τα πρω τότυπα τηρούνται από τον Εταίρο), τα οποία στο πίσω μέρος φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του κάτω από την ένδειξη: «Γνήσιο φωτοαντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου. Το παρόν υποβάλλεται για πρώτη φορά προς τον Διαχειριστή της Α.Σ.» (επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης). Τα παραστατικά των Εταίρων, συνοδεύονται από λογιστική κατάσταση των καταχωρήσεων που ο Εταίρος έχει πραγματοποιήσει, με αποτύπωση του ποσού κατά κατηγορία κωδικού επι λέξιμης δαπάνης αντίγραφα των στοιχείων παρακολούθησης του φυ σικού αντικειμένου του μέρους του Έργου που υλοποιεί (όπως μελέτες, τα οριζόμενα από το ΕΣΔΕΚ στοιχεία για την κατάρτιση, κ.λπ ) προϊόντα του μέρους του Έργου που υλοποιεί Στις περιπτώσεις, που ο διαχειριστής ή ο μηχανισμός ελέγχου του Τελικού Δικαιούχου ή το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο (της Ε.Υ.Δ. ή άλλων εθνικών και κοινοτικών οργά νων), δεν κάνει αποδεκτή ως επιλέξιμη κάποια δαπάνη, η οποία έχει καταχωρηθεί στην λογιστική μερίδα του Έργου, ο Εταίρος της Α.Σ. θα πρέπει με πράξη αντιλο γισμού να διορθώσει την λογιστική εικόνα. Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων σε ανα δόχους, ποινικές ρήτρες ή εγγυητικές επιστολές που καταπίπτουν, τηρούνται στο φάκελο του Εταίρου της Α.Σ. για το μέρος του Έργου που υλοποιεί και καταχω ρούνται στη λογιστική μερίδα του. Στα στοιχεία των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών καταχωρούνται ως αρνητικές πληρωμές με τους αντίστοιχους αριθμούς παραστατικών και ημερομηνίες. Οι Εταίροι είναι υποχρεωμένοι, σε κάθε περίπτωση, να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση του Έργου Σε επίπεδο Τελικού Δικαιούχου Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Στο επίπεδο αυτό πρέπει να τηρούνται από τον Συ ντονιστή Εταίρο: τα πρωτότυπα τιμολόγια επιδότησης των Εταίρων της Α.Σ. για το μέρος του Έργου που υλοποιούν το Οριστικό Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης και το χρο νοδιάγραμμα υλοποίησης το Κοινό Πρόγραμμα Εργασιών το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης ευρύτερης εφαρμογής του Έργου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 112356 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Δράσεων Μη Κυβερνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 110941 Τροποποίηση Κωδικοποίησης Κοινών Υπουργικών Απο φάσεων για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 509 20 Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.110940 Τροποποίηση Κωδικοποίησης κοινών υπουργικών απο φάσεων για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 26377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1658 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 0.18806/Οικ.3.3072 ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζόµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3211 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία με δημόσια δαπάνη.... 1 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 26365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1657 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 0.18805/Οικ.3.3071 ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων και επιχειρή σεων εντός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 28 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102952/1985 Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1055 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Εκπαιδευτι κό κ.λπ. προσωπικό των μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27 4 2012/ απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 3 Δεκεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3614 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση Προγράμματος Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα