ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» Αριθμ.Πρωτ / Αθήνα, 11 Μαρτίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Για τις ανάγκες του έργου του ΕΚΠΑ με τον ανωτέρω τίτλο, το οποίο εντάσσεται σε τρεις άξονες προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και το οποίο έχει προϋπολογισμό , ζητείται ένα (1) άτομο ώστε να συμβάλει στην υποστήριξη του υποέργου 1.09 «Προβολή καινοτόμων δράσεων του συστήματος του ΚΠΓ». Η χρονική διάρκεια του υποέργου είναι από 1/9/2010 έως 31/8/2013. Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ Β 1967/ ). Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες αφού διαβάσουν την σύντομη περιγραφή του υποέργου (βλ. Παράρτημα 1), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας αίτηση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία αποστέλλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (βλ. Παράρτημα 3), σημειώνοντας ότι πρόκειται για αίτηση για επιλογή επιστημονικού συνεργάτη στο έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ». Οι αιτήσεις μπορεί να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, υπόψη κας Μόιρας Χιλλ, Φιλοσοφική Σχολή, Παν/πολη Ζωγράφου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα έως 28 Μαρτίου Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί ξανά εάν προκύψει ανάγκη. Άξονας προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» & στον Άξονα προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» & στον Άξονα προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 1

2 Τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κριθούν θετικά και κληθούν σε συνέντευξη. Η επιλογή θα γίνει για τις ανάγκες του υποέργου όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ως επιστημονικός συνεργάτης θα επιλεγεί πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ο οποίος θα έχει ως ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή Διδακτορικό Δίπλωμα στο χώρο της διδακτικής της αγγλικής και της αξιολόγησης γλωσσομάθειας Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Γ2) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2) Γνώση μίας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2). Άριστη χρήση Η/Υ και γενικά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για εκπαιδευτικούς σκοπούς (θα διαπιστωθεί στη συνέντευξη). Αξιολογώντας το βιογραφικό των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη εκτός των ελάχιστων απαραίτητων προσόντων και τα εξής: Η εκπαιδευτική, ερευνητική και συγγραφική εμπειρία τους Η εμπειρία τους σε σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων Η εμπειρία τους σε διαχείριση ανθρώπινων πόρων Η εμπειρία στον επικοινωνιακό σχεδιασμό και την υποστήριξη υλοποίησης δράσεων προβολής. Η διάρκεια της σύμβασης έργου θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του έργου. Το κόστος ανθρωπομήνα θα είναι περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Ο/Η συνεργάτης που θα επιλεγεί θα παράσχει το έργο που θα του ανατεθεί σε χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα στο Τμήμα της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ανάλογα πάντα με το αντικείμενο, όπως προσδιορίζεται από τις ανάγκες του έργου. Ο/η υποψήφιος/φια που θα επιλεγεί θα συμμετάσχει στην εκπόνηση των εξής Πακέτων Εργασίας: ΠΕ : Εκπόνηση συνεκτικού επικοινωνιακού σχεδίου ενεργειών ενημέρωσης και προβολής 2

3 ΠΕ : Συγγραφή περιεχομένων ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών και διαφημιστικού υλικού ΠΕ : Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ημερίδων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης που θα ορίσει η επιστημονικά υπεύθυνη. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει σε δυο στάδια: Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά καθώς και ως προς τα επιθυμητά τους προσόντα όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων. Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων στο προκριματικό στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους. Πληροφορίες: κ. Αθηνά Χαραμή τηλ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 3

4 Παράρτημα 1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η Πράξη με τίτλο «Διαφοροποιημένες, Διαβαθμισμένες και Προσαρμοστικές Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» (ΔιαΠΕΓ) σκοπό έχει την υποστήριξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και είναι σε συνέχεια του Έργου «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» (ΣΑΠιΓ) που ολοκληρώθηκε το 2008 με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους. Το ΔιαΠΕΓ το υλοποιεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ως επισπεύδων φορέας, σε σύμπραξη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο έχει αναλάβει μια δεύτερη Πράξη για την υποστήριξη του ΚΠΓ, με τίτλο «Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση των Εξεταστών». Τα έργα που έχουν αναλάβει το ΕΚΠΑ και ΑΠΘ ανήκουν στην κατηγορία πράξεων «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας», με κωδικό: , & , και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το ΔιαΠΕΓ, το οποίο θα αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρία, τα ευρήματα και προϊόντα, τις υποδομές και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση του ΣΑΠιΓ, επιδιώκει τα εξής: Την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών (α) με διαφοροποιημένα όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας ώστε να ανταποκρίνεται το σύστημα στις ανάγκες ποικίλων κοινωνικών ομάδων, όπως λ.χ. ομάδες διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού επιπέδου γραμματισμού, ομάδες Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), κλπ., (β) με διαβαθμισμένα όργανα ώστε με το ίδιο όργανο να είναι δυνατόν να μετρούνται περισσότερα του ενός επιπέδου γλωσσομάθειας, και (γ) με διαβαθμισμένα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης, τα οποία θα δοκιμαστούν σε κανονικό πληθυσμό (δηλ. πραγματικούς υποψήφιους) σε πέντε πιλοτικά εξεταστικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης θα είναι και προσαρμοστικά, εφόσον θα έχουν την ιδιότητα να προσαρμόζονται στο επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη. Την χρήση των ΤΠΕ σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος με την ανάπτυξη εφαρμογών για off ή/και on line εξετάσεις για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών και βαθμολογητών κάθε γλώσσας του ΚΠΓ. Τον περαιτέρω εμπλουτισμό του συστήματος με την ενσωμάτωση εξετάσεων δύο επιπέδων γλωσσομάθειας σε μια γλώσσα, στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την τουρκική γλώσσα, η οποία προστίθεται στις γλώσσες που περιλάμβανε το σύστημα εξετάσεων και πιστοποίησης, δηλ. την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική. Τη σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση ώστε να είναι δυνατόν, κατ επιλογήν, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάμιας εκπαίδευσης να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, σε μια από τις πέντε «μεγάλες» γλώσσες που περιλαμβάνει το σχολικό πρόγραμμα, στο σχολείο. Την προβολή του εθνικού συστήματος ξενόγλωσσων εξετάσεων στο εκπαιδευτικό και στο ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν έχει σχετική πληροφόρηση και ακόμη προσφεύγει στα ξένα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης των ξένων γλωσσών. Η εξωτερική αξιολόγηση του συστήματος από επιστήμονες διεθνούς κύρους έχει στόχο την ουσιαστική του αναγνώριση και στο εξωτερικό, ως του μοναδικού συστήματος αξιολόγησης γλωσσομάθειας, το οποίο συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της πολυγλωσσίας στην Ε.Ε. και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης. ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔιαΠΕΓ ΥΕ 09: Προβολή Καινοτόμων Δράσεων του Συστήματος του ΚΠΓ 4

5 Υπεύθυνη: Μαρία Σηφιανού. Καθηγήτρια ΤΑΓΦ Προϋπολογισμός: ,00 To παρόν ΥΕ είναι εξαιρετικής σημασίας για ένα σύστημα σαν το ΚΠΓ, το οποίο είναι ανταγωνιστικό προς άλλα, διεθνή συστήματα πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στοχεύουν στο συμβολικό και το υλικό κέρδος. Η συμμετοχή σε εξετάσεις γλωσσομάθειας των ξένων συστημάτων πιστοποίησης (μεγάλος αριθμός από τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα ανεξέλεγκτα αφού δεν υπάρχει ακόμη στον τόπο μας σύστημα διαπίστευσης) έχουν υψηλά δίδακτρα μεγάλο κόστος και στοιχίζουν για τον πολίτη αλλά και στο κράτος αφού καταλήγουν σε εξαγωγή πόρων/συναλλάγματος. Οι ενέργειες που θα γίνουν με αυτό το ΥΕ θα βοηθήσουν στην συνολική προώθηση του ΚΠΓ (ως το μοναδικό σύστημα ξενόγλωσσων εξετάσεων που αναπτύχθηκαν με σκοπό να ανταποκριθούν στις ανάγκες του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας) και στην προβολή των καινοτόμων δράσεων του συστήματος που συνιστά εθνικό μας προϊόν και εμπλέκονται σε αυτό αφενός το Υπουργείο Παιδείας αφετέρου τα δύο μεγαλύτερα ΑΕΙ της χώρας. Είναι σημαντικό να προβληθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εντός και εκτός Ελλάδας επειδή η βιωσιμότητα εξαρτάται από αυτήν την ενέργεια Είναι φυσικά απαραίτητο να προβληθεί για να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό καταρχάς ώστε να συναγωνιστεί τα ξένα συστήματα, τα οποία μολονότι πολλά από αυτά έχουν εδραιώσει τη φήμη τους επειδή δραστηριοποιούνται για πολλά στην Ελλάδα ξοδεύουν μεγάλα ποσά για την προώθηση και προβολή τους. Μολονότι δαπανήθηκε ένα ποσόν για την προβολή του ΚΠΓ στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης της προηγούμενης Πράξης από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, έρευνα πεδίου και δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει έδειξαν πως το ΚΠΓ δεν είναι ευρύτερα γνωστό ούτε καν εντός Ελλάδας ακόμη, ενώ οι πολίτες αγνοούν τις καινοτομίες του. Το σημαντικότερο είναι πως, ενώ με την παρούσα Πράξη επιδιώκεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση, ως ένα πρόσθετο κίνητρο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο, ούτε καν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν για το ΚΠΓ και για τις καινοτομίες του. Ωστόσο, για να επιλέξουν οι μαθητές (ή για να επιλέξουν για αυτούς οι γονείς τους) να ετοιμαστούν για τι εξετάσεις του ΚΠΓ στο σχολείο, πρέπει καταρχάς να γνωρίζουν ότι υπάρχει και ότι είναι θεσμικά αναγνωρισμένο από το κράτος και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Φυσικά και οι εκπαιδευτικοί που θα βοηθήσουν υποστηρίζοντας το σύστημα αλλά και οι καθηγητές ξένων γλωσσών που θα δεχτούν να προσφέρουν «φροντιστηριακά» για το ΚΠΓ μαθήματα μέσα στο σχολείο θα πρέπει να το εμπιστευτούν. Με το παρόν ΥΕ, το οποίο επιδιώκει να συμβάλλει στην εξωτερική αξιοπιστία του ΚΠΓ, θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα ενέργειες ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την οποία εκτός από Ημερίδες και έντυπο υλικό θα παραχθεί ενημερωτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ, εξασφαλίζοντας επίσης διαφάνεια και υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί για την εξωτερική του αξιολόγηση. Με αυτεπιστασία θα γίνει και η συγγραφή κειμένων δημοσιότητας και προβολής με έντυπο υλικό και διαφημίσεις στα ΜΜΕ επειδή μόνον οι συνεργάτες του συστήματος γνωρίζουν περί αυτού και ποια χαρακτηριστικά του αξίζει να προβληθούν στο ευρύτερο κοινό. Οι ενέργειες διαφημιστικής προβολής του ΚΠΓ σε δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα, οργανισμούς και γενικότερα στην αγορά εργασίας θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό. Ο εξωτερικός ανάδοχος θα αναλάβει την παραγωγή, αναπαραγωγή και διανομή έντυπου υλικού, όπως ενημερωτικά φυλλάδια για τα σχολεία, ιδρύματα και οργανισμούς καθώς και διαφημιστικά έντυπα για το ευρύ κοινό, την καταχώρηση διαφημίσεων στον Τύπο και την παραγωγή ραδιοφωνικών διαφημίσεων και εκπομπή αυτών σε ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας. 5

6 Παράρτημα 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα Ημερομηνία γεννήσεως Θέση για την οποία ενδιαφέρομαι: Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλέφωνο (σταθερό) Τηλέφωνο (κινητό) ΔΟΥ & ΑΦΜ Ενδιαφέρομαι να επιλεγώ ως επιστημονικός συνεργάτης για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ», με σύμβαση έργου την οποία θα υπογράψω με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνημμένο: Βιογραφικό Σημείωμα 6

7 Παράρτημα 3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ THE NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS School of Philosophy FACULTY OF ENGLISH STUDIES ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο:. Πατρώνυμο:.. Ημερομηνία γέννησης:. Τηλέφωνα:. Διεύθυνση οικίας: ΣΠΟΥΔΕΣ 2.1 Προπτυχιακές Τίτλος σπουδών:.. Α.Ε.Ι.:. Έτος απόκτησης:. 2.2 Μεταπτυχιακές Τίτλος σπουδών:.. Α.Ε.Ι.:. Ειδίκευση.. Έτος απόκτησης:. 7

8 3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Γλώσσα Επίπεδο γλωσσομάθειας 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Είδος εμπειρίας Χρονική διάρκεια 8

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ. 07523/16.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β43046ΨΖ2Ν-Ζ6Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 Αθήνα,22/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 21/05/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Εκατοστή εικοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 122 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,21/01/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 2129/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 119 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 119 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤEΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTHΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η παρακάτω Σχολή του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,17/07/2014 Αρ. Πρωτ. 52882/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,17/07/2014 Αρ. Πρωτ. 52882/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,17/07/2014 Αρ. Πρωτ. 52882/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2/4/2015 24583/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30/7/2014 Αρ. Πρωτ. 57316/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 128 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 128 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή εικοστή όγδοη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 128 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 115 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ANAKOINΩΣH

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 115 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ANAKOINΩΣH ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ANAKOINΩΣH Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦΕΚ 1274/3-12-12 τ.γ και στο ΦΕΚ 1285/4-12-12 τ.γ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,03/11/2014 Αρ. Πρωτ. 78133/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/07/2014. ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou Str. 15773 Zografou Athens, Greece

Αθήνα, 21/07/2014. ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou Str. 15773 Zografou Athens, Greece ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ) Ηρώων Πολυτεχνείου 9 15773 Ζωγράφου Αθήνα ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 9, Iroon Polytechniou

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/09/2014 Αρ. Πρωτ. 64007/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Με την συγχρηματοδότηση www.ygeiapronoia.gr της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.epanad.gov.gr www.espa.gr ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα