Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 2 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑ 3 ΙΑΣΡΙΚΗ 2 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 0 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 1 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΝΟΜΙΚΗ 4 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 1 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 3 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 1 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ 1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 3 ΦΤΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (60) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΑ 2 ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΩΝ) 1 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 1 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2 ΘΕΑΣΡΟΤ 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑ 2 ΙΑΣΡΙΚΗ 2 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 1

2 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΕΡΟΙΑ) 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΝΟΜΙΚΗ 4 ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 3 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 ΠΟΙΜΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 2 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ 1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 2 ΦΤΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ (10) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ (17) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 2 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 3 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 2 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 1 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 2 ΠΑΝΣΕΙΟ (15) ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ 2 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (13) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 2

3 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 ΣΑΣΙΣΙΚΗ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (6) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ (4) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΡΟΦΗ 1 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ 1 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ (1) ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (12) ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 1 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΝΑΟΤΑ) 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 1 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 1 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1 ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ (ΕΔΕΑ) 1 ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 2 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2 ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ (36) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) 1 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 1 ΓΛΩΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 2 ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) 1 ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 3 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 2 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ (ΞΑΝΘΗ) 3 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 1 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ) 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΗ) 1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 1 ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 5 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 3 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 1 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ (34) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 1 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2

4 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΙΑΣΡΙΚΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 2 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ 1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΦΙΛΟΟΦΙΑ 2 ΦΤΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 1 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (30) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 1 ΙΑΣΡΙΚΗ 1 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 3 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 3 ΦΤΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ (25) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΧΙΟ) 2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΛΗΜΝΟ) 1 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) 2 ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 2 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΙ ΑΜΟΤ) 2 ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΟΔΟ) 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΙΟ) 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΜΟ) 2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΤΡΟ) 1 ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΧΙΟ) 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 1 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 2 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 1 (ΑΜΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ (17) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) 1 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) 1 ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) 1 ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) 1 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) 1

5 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) 1 ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΒΟΛΟ) 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΒΟΛΟ) 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) 1 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟ) 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (6) ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ (7) ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 1 ΙΣΟΡΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 1 ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 1 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ, ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ - Ειδίκευςη Μετάφραςησ και 1 Διερμηνείασ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ, ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ - Ειδίκευςη Ιςπανικήσ Γλώςςασ 1 και Πολιτιςμοφ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 1 ΣΕΧΝΩΝ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ) 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (3) ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ (26) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1 ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1 ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 2 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 2 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 2 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 2 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 2 ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 2 ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1 ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1 ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ (10) ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) 1 ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΝΑΤΠΛΙΟ) 1 ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 1 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) 1

6 ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ) 1 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟ) 1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ) 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 1 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ (5) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΧΑΝΙΑ) 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) 1 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ (2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ (2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΣΙΚΗ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 1 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ 1 ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ 1 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 2 ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ 1 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 1 ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 1

7 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 1 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 1 ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (13) ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 2 ΚΛΩΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ 2 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΕΣΕ) 1 ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ (19) ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 4 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΗΒΑ) 2 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 2 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 3 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 1 ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (28) ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1 ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ 1 ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 2 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 2 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 1 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 3 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ 1 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 2 ΟΧΗΜΑΣΩΝ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 1 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ (ΚΙΛΚΙ) 1 ΣΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΟΤΔΑΝΙΑ) 0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1 ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (ΚΑΣΕΡΙΝΗ) 1 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (28) ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 3 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 0 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 2 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 2 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 2

8 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΤΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ ΠΑΣΡΑ (ΠΤΡΓΟ) 1 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 2 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ (ΑΙΓΙΟ) 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (ΠΤΡΓΟ) 3 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 2 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) 2 ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (22) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΚΟΖΑΝΗ) 1 ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΟΖΑΝΗ) 1 ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΑΣΟΡΙΑ) 4 ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ (ΚΑΣΟΡΙΑ) 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 0 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 1 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 2 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 0 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 2 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 1 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ) 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΚΑΣΟΡΙΑ) 2 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ (ΚΟΖΑΝΗ) 1 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 0 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1 ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ (30) ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ (ΣΡΙΚΑΛΑ) 0 ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 0 ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 2 ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 2 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 3 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 4 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ 0 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΡΙΚΑΛΑ) 2 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 1 ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΣΑ) 2 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 0 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ (29) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0 ΔΙΑΣΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΗΣΕΙΑ) 2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ) 0 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 3 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 2

9 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ (ΧΑΝΙΑ) 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 3 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 2 ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΟΤΣΙΚΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) 1 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 2 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 3 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 0 ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) 1 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ) 1 ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (23) ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ & ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ (ΑΡΣΑ) 1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 3 ΕΦ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) 2 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΡΣΑ) 0 ΙΧΘΤΟΚΟΜΙΑ ΑΛΙΕΙΑ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) 0 ΛΑΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ) 2 ΛΟΓΙΣΙΚΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 4 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 3 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 3 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΣΑ) 3 ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) 0 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΡΣΑ) 1 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 1 ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ (18) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ (ΔΡΑΜΑ) 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 2 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) 2 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (ΔΡΑΜΑ) 0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 1 ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ (9) ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) 0 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΛΕΤΚΑΔΑ) 2 ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (ΖΑΚΤΝΘΟ) 2 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) 0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΖΑΚΤΝΘΟ) 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) 0 ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ (11) ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ 2 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 0 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 0 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ) 2 ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 0

10 ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (9) ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 0 ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 2 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΑΡΣΗ) 2 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 2 ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 1 ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 0 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ 1 ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ (17) ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 3 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1 ΛΟΓΙΣΙΚΗ 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ (14) ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) 1 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (ΑΜΦΙΑ) 2 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 2 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 2 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ 3 ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 Ανώτατη χολή Παιδαγωγικής και Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε) (5) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ 1 ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΣΕ) (2) Ανώτερη χολή Σουριςτικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΕΡ) 1 Ανώτερη χολή Σουριςτικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΕΑΝ) 1

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ Αγαπθτοί ςυνεργάτεσ, Ρριν από λίγθ ϊρα ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ ειςακτζων για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακολούθως θα βρείτε τις ιστοσελίδες όλων των τμημάτων που υπάρχουν στην τριτοβάθμια προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 127 ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.499 19.964-465 -2,3% 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ - Σχολή Ίδρυμα ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 8 18032 17794 17452 17300 17666

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα