ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ"

Transcript

1 ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Τπό δηνξηζκό Mέινο Δ.Δ.ΓΗ.Π. ΠΟΤΓΔ Πηπρίν Σκήκαηνο Ρωζηθήο θαη Αγγιηθήο Φηινινγίαο ηνπ Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Ξέλωλ Γιωζζώλ (Δξεβάλ - Αξκελία) The Yerevan State Linguistic University after V. Brusov Δθπόλεζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε ζέκα: «Ιδηωκαηηθέο εθθξάζεηο, ζρεηηθέο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ ζηε ξωζηθή θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα». Η εθπόλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα ηεο Ρωζηθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ''Παΐζηνο Υηιαλδαξηλόο'' (University ''Paisii Hilendarski'') ηεο Βνπιγαξίαο. 2009(όθηα)Τπνζηήξημε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε εηδίθεπζε ζηηο ιαβηθέο γιώζζεο. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ:

2 12/1/ /7/ Φηιόινγνο μέλωλ γιωζζώλ (αγγιηθήο θαη ξωζηθήο γιώζζαο) ζηε Γεκόζηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ πόιε Δξεβάλ ηεο Αξκελίαο Καζεγήηξηα αγγιηθήο γιώζζαο ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα ζηελ πόιε Κνκνηελή Ωξνκίζζηα εθπαηδεπηηθόο αγγιηθήο γιώζζαο ζηε Μέζε εθπαίδεπζε, ζηα Ι.Δ.Κ. ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη Ι.Δ.Κ. ηνπ ΟΑΔΓ Κνκνηελήο Ωξνκίζζηα εθπαηδεπηηθόο αγγιηθήο γιώζζαο ζην ΣΔΔ Κνκνηελήο έωο θαη ηώξα - Γηδάζθνπζα κε ην Π.Γ. 407/80 ηεο αγγιηθήο θαη ξωζηθήο θηινινγίαο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζην ηκήκα: «Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ ηωλ Παξεπμείληωλ Υωξώλ» ππό δηνξηζκν Μέινο Δ.Δ.ΓΗ.Π. ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Σκήκα: «Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ ηωλ Παξεπμείληωλ Υωξώλ». ΆΡΘΡΑ Δ ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑ Μεηάθξαζε ηνπ Αξκεληθνύ Αιθαβεηαξίνπ γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ: «Ζ Γηδαζθαιία ηεο πξώηεο αλάγλωζεο θαη γξαθήο. Ζ πεξίπηωζε ηωλ Παξεπμείληωλ Υωξώλ».(Γεκάζε Μαξία, 2007, Δθδνηηθόο Οίθνο Αθνί Κπξηαθίδε). ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΒΗΒΛΗΑ: «Ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο, ζρεηηθέο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ ζηε ξωζηθή θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα» Βαζηιηθή Μ. Ναδαξεηηάλ (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή) Ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο ηεο ξωζηθήο γιώζζαο κε παξαδείγκαηα. ( ISBN ) Βαζηιηθή Μ. Ναδαξεηηάλ (Δθδνηηθόο Οίθνο Αλη. ηακνύιεο 2010). ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ: Παξαθνινύζεζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο Γιωζζηθήο Δπηκόξθωζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 800 ωξώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ ΝΔΛΔ Ρνδόπεο Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα: «Μεηάθξαζε: απν ηε Θεωξία ζηε Πξάμε», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Μεηαθξαζηηθό Κέληξν ηνπ Σκήκαηνο Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίωλ Υωξώλ Παξαθνινύζεζε εκεξίδαο κε ζέκα «Ηζιάκ θαη Γίθαην» ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην ηεο Θξάθεο Παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηεο δηεκεξίδαο «Σν παξόλ θαη ην κέιινλ ηωλ νκνεηδώλ ηκεκάηωλ, πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ζπλεξγαζίαο» ζην Γεκνθξίηεην

3 Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζην Σκήκα Γιώζζαο Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ Υωξώλ. 24/5 ηνπ Παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηεο Γηεζλνύο Ζκεξίδαο (International Colloquium) Σξεηο Γελνθηνλίεο, Μία ξαηεγηθή (Κνκνηελή) 7-8/5 ηνπ Παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ «Εεηήκαηα δηδαθηηθήο ηεο γιώζζαο» ηνπ Σκήκαηνο Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ Υωξώλ (Κνκνηελή). 3 Ηνπλίνπ ηνπ Παξαθνινύζεζε ηεο εθδήιωζεο ζπδήηεζεο κε ζέκα « Ζ Δζλνθάζαξζε ωο πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπγθξόηεζε εζληθνύ θξάηνπο» ηνπ Σκήκαηνο Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ Υωξώλ (Κνκνηελή) ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ: πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Konstantin Preslavsky University of Shumen) «Δπίζθνπνο Κωλζηαληίλ Πξεζιάβζθη» ζηελ πόιε νύκελ ηεο Βνπιγαξίαο κε ζέκα: «Η εμέιημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ κέζα από ηε πξαγκάηωζή ηνπο». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ) πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (University ''Paisii Hilendarski'') «Παϊζη Υηιηεληάξζθη» ηνπ Πιόβληηβ κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε ζέκα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ζει ) πκκεηνρή ζην 9 ν Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo) «Αγ. Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο» ζηελ πόιε Βειίθν Σίξλνβν κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε ζέκα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο έθπιεμεο θαη ηεο απνξίαο» (2006). (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ζει ) πκκεηνρή ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Δζληθνύ Παλεπηζηεκίνπ ( I.I. Mechnikov Odessa National University) «Η.Η. Μέηζηλθνβ» ηεο Οδεζζνύ κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε ζέκα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θόβνπ θαη ηεο αλδξείαο». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ζει ) πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «Παϊζη Υηιηεληάξζθη» (University ''Paisii Hilendarski'') ηνπ Πιόβληηβ κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε ζέκα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο επηπρίαο». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ζει ) πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Ρωζν-Αξκεληθνύ (ιαβηθνύ) Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ (Σκήκα Ρωζηθήο Φηινινγίαο) ηεο πόιεο Δξεβάλ Russian-Armenian (Slavonic) University, κε ζέκα: «Η θωκηθή έθθξαζε κέζω ηεο ηδηωκαηηθήο κνξθήο». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ) πκκεηνρή ζην 1 º Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε ζέκα: «Η Ρωζηθή Γιώζζα θαη ν Πνιηηηζκόο ζηελ Διιάδα θαη ηηο Παξεπμείληεο Υώξεο. Γηδαζθαιία: πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο». Θέκα εηζήγεζεο: «ρεηηθά κε ηελ εθπόλεζε ηνπ Ρωζνειιεληθνύ θξαζενινγηθνύ ιεμηθνύ ζπλαηζζεκάηωλ».

4 17/9 22/ πκκεηνρή ζην 11 ν πλέδξεην MAPRYAL ζηε πόιε Βάξλα κε ζέκα «Σα ρηνπκνξηζηηθά ζηνηρεία ηωλ ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει ). 30/11-2/ πκκεηνρή ζην 3 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Ρωζν-Αξκεληθνύ (ιαβηθνύ) Κξαηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ (Russian-Armenian (Slavonic) University) (Σκήκα Ρωζηθήο Φηινινγίαο) ηεο πόιεο Δξεβάλ κε ζέκα «Η πγθξηηηθή αλάιπζε ηωλ ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ κε ζέκα ηνλ ζπκό θαη ηελ αγαλάθηεζε». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει ). 8/4/ πκκεηνρή ζην πλέδξην ηωλ θαζεγεηώλ ηεο ξωζηθήο γιώζζαο ζηελ Πνιωλία κε ζέκα «Oη δηαπνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηωλ ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ ζηε ξωζηθή θαη ειιεληθή γιώζζα». 14/5 18/ πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ρωζηθή γιώζζα θαη πνιηηηζκόο κέζα από ην πξίζκα ηεο κεηάθξαζεο» ζηελ Υαιθηδηθή κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο κε πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δωήο». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει ) πκκεηνρή ζην πλέδξην «Ρωζηθή Φηινινγία 2008 ε γιώζζα, ε ινγνηερλία θαη ν πνιηηηζκόο» ζην Παλεπηζηεκίνπ (Konstantin Preslavsky University of Shumen) «Δπίζθνπνο Κωλζηαληίλ Πξεζιάβζθη» ζηε πόιε νύκελ ηεο Βνπιγαξίαο κε ζέκα «Η πεξηγξαθή ηωλ ηδηαηηεξνηήηωλ ηεο εζληθήο ηδηνκνξθίαο ηεο πξνζωπηθόηεηαο ζηελ θξαζενινγία» (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ). 29/9 5/10 /2008 πκκεηνρή ζην πλέδξην «Ζ ξωζηθή επηζηήκε, ε εθπαίδεπζε θαη ν πνιηηηζκόο ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν»ζηε ηάξα Εαγόξα κε ζέκα «Σα ιεμηινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εζλνπνιηηηζηηθή ζεκαζηνινγία ηωλ ηδηωκαηηθώλ εθθξάζεωλ». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει ). 10/11-12/11/ πκκεηνρή ζην πλέδξην «Σα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ξωζηθήο γιώζζαο θαη ινγνηερλίαο ζε ΑΔΗ ηεο Αξκελίαο» ζηε πόιε Δξεβάλ κε ζέκα «Η έθθξαζε ηεο εζλνπνιηηηζηηθήο ηδηαηηεξόηεηαο ηωλ γιωζζηθώλ κέζωλ ζηε θξαζενινγία».(γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει ). 02/2-05/2 / πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ζ ξωζηθή γιώζζα ζην ζύγρξνλν θόζκν: παξαδόζεηο θαη θαηλνηνκίεο ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ κεηάθξαζε ηεο ξωζηθήο ωο μέλεο γιώζζαο» ζηε Θεζζαινλίθε κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπωλύκηα θαη θύξηα νλόκαηα». (Γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει ) πκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή ηνπ ηηκεηηθνύ ηόκνπ γηα ηελ θαζεγήηξηα ίθα πάζνβα- Μηραίινβα (prof. Siyka Spasova Michaylova) κε ζέκα «Phraseologisms with Greek origin in Russian» (Bulgarian Academy of Sciences Institute for Bulgarian Language «Prof. Lyubomir Andreychin» Linguistic Studies in honour of prof. Siyka Spasova Michaylova Academic Publishing House «Prof. Marin Drinov» (Sofia 2011). (Γεκνζηεύζεθε ζηνλ ηόκν ζει ). 25/4-28/4/ πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ζ ξωζηθή γιώζζα ζην ζύγρξνλν θόζκν» ζηε Υαιθηδηθή κε ζέκα: «Οη ηδηωκαηηθέο εθθξάζεηο ζηε ξωζηθή θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κε ζέκα ηo δωηθό βαζίιεην».(γεκνζηεύζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζει ). 26/04-01/05/2013 πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ζ ξωζηθή γιώζζα ζην ζύγρξνλν θόζκν: παξαδόζεηο θαη θαηλνηνκίεο ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ κεηάθξαζε ηεο ξωζηθήο ωο μέλεο γιώζζαο» ζηε Θεζζαινλίθε κε ζέκα: «Οη εζληθέο θαη

5 νη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηωλ εθθξάζεωλ κε ζέκα ηα ρξώκαηα (ζηε ξωζηθή θαη ειιεληθή γιώζζα)» ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Ρωζηθή ιεμηθνγξαθία Ρωζηθή θξαζενινγία πγθξηηηθή γιωζζνινγία Δζλνπνιηηηζηηθή ζεκαζηνινγία Δηδηθέο γλώζεηο: Γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο (Πηπρίν) Γλώζε ξωζηθήο γιώζζαο (Πηπρίν) Γλώζε αξκεληθήο γιώζζαο (Πνιύ Καιή) Γλώζε βνπιγαξηθήο γιώζζαο (Οκηιία θαη θαηαλόεζε) Γλώζε ηνπξθηθήο γιώζζαο (Οκηιία θαη θαηαλόεζε)

ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ

ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ «ΕΚΡΕΜ ΣΑΜΠΕΪ» ΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ Δπώλπκν: Μπάπκαρ Όλνκα: Παναγιώηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Κσλζηαληίλα Γνγγάθε Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο : Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Γάθλε 17237 Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο : 210-727-6098 E-mail : kgogaki@phed.uoa.gr ΠΟΤΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2003-2006: ππνηξνθία ΙΚΤ εζωηεξηθνύ γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ινγνηερλίαο

2003-2006: ππνηξνθία ΙΚΤ εζωηεξηθνύ γηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ινγνηερλίαο Ράνια Μοςζούλη Γηεύζπλζε: Σειεκάρνπ 19,175 64, Π. Φάιεξν, Αζήλα Σειέθωλν: 2130433066 θηλ. 6945531041, 6949933400. E-mail: raniamoussouli@yahoo.fr Skype name: rania.moussouli Ηκ. Γέλλεζεο: 10/01/1977 Οηθ.

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Δπώλπκν: Παπαδάκ Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 2012 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. 3 2. ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ... 4 3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 4 4. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ...6 5.

Διαβάστε περισσότερα