ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΔΜΠΟΡΙΟ CRM & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ QC ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΝΟΜΟΘΔΙΑ, R&D

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΔΜΠΟΡΙΟ CRM & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ QC ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΝΟΜΟΘΔΙΑ, R&D"

Transcript

1 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΔΜΠΟΡΙΟ CRM & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ QC ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΝΟΜΟΘΔΙΑ, R&D Ελλάδα (Αθήνα & Ρέθυμνο) τηλ , Κφπροσ (Λιβάδια/Λάρνακα) τηλ

2 Ιδξύζεθε από Α. Βαξιάκν & Γ. Σεηξαγάθε ην 2005 ζηελ Διιάδα θαη 2008 ζηελ Κύπξν Αζρνιείηαη κε πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε πνηόηεηα (& αζθάιεηα) ηξνθίκσλ. Πηζηνπνίεζε θαηά ISO9001:2008 θαη δηαπίζηεπζε θαηά ISO17025:2005

3 ΣΟΜΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 1) ΔΡΓ. ΑΝΑΛΤΔΙ (ΜΙΚΡ/ΚΔ, ΥΗΜΙΚΔ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ) Μεηαμύ ησλ 5 κεγαιύηεξωλ δηαπηζηεπκέλωλ εξγαζηεξίωλ ζηελ Διιάδα & Κύπξν >12000 δείγκαηα αλά έηνο Γείγκαηα από όιε ηελ Διιάδα, Κύπξν θαη 6 ρώξεο ηνπ εμωηεξηθνύ κε δπλαηόηεηα δεηγκαηνιεςηώλ & άκεζεο απνζηνιήο απνηειεζκάησλ κέζσ internet 2) ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΔΛΔΓΥΟΤ Δπίζημοι ανηιππόζωποι για ΔΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟ ηηρ NEOGEN USA, Generon IT Bioscientific, Reagena κ.ά. 3) ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ, R&D εκηλάξηα γηα Δπηζήκαλζε, Αζθάιεηα Τξνθίκσλ, Βηνινγηθά Πξντόληα, Μηθξνβηνινγία, Αιιεξγηνγόλα, Μνξηαθά θ.ά. Τπνζηήξημε ζε ΑΧΣ/δηθαζηήξηα & ηερληθέο λνκηθέο ζπκβνπιέο. Διεγρνο/δηόξζωζε εηηθεηώλ ΔΔ, ΗΠΑ θά. Eπηρνξεγνύκελε/επηδνηνύκελε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα θ.ά.

4 FOOD ALLERGENS LABs (Τθιζηάμενο επιζηημονικό δςναμικό ζσεηικό με ηπόθιμα ) Α. Βαξιάκνο, Υημικόρ Μησανικόρ M.Sc, Chair of EFSA S.H.P Γ. Σεηξαγάθεο, Υημικόρ Σποθίμων M.Sc Γ. Μειηάδεο, Υημικόρ Ph.D (ηεσνικόρ δ/νηήρ, ππώην Γνηήρ Δπγ. Μ.Φ.Ι.) Δ. Πνιίηεο, Μοπιακόρ Βιολόγορ M.Sc Α. Λακπηδώλεο, Γεωπόνορ, Μοπ. Βιολόγορ Ph.D Α.Βξεηάθνπ, Υημικόρ M.Sc Γ. Κίδεο, Γεσπόλνο, Μοπ. Βιολόγορ Ph.D Β. Δπαγγέινπ, Γεωπόνορ Ph.D Δ. Άλζε, Σεσνολόγορ Σποθίμων ΑΣΔΙ Θεζζαλονίκηρ Ι. Αγγεινγηαλλάθεο, Σεσ. Γεωπόνορ Φςη. Παπαγωγήρ Δ. Χξηζηνθάθεο, Υημικόρ-Βιοηεσνολόγορ M.Sc Δ. Καξαγεώξγε, Σεσνολογορ Σποθίμων Δ. Χξηζηνδνύινπ, Σεσνολόγορ Σποθίμων ΑΣΔΙ ΘΔ/ΚΗ Π. Γαληάο, Υημικόρ Μησανικόρ Δ.Μ.Π Π.Μπαξγσηάθεο, Γεωπόνορ Φ.Σπηζνπξάθε, Σεσνολόγορ Σποθίμων.και δίκηςο εξωηεπικών εξειδικεςμένων ζςνεπγαηών ζε Δλλάδα & Δ.Δ. (από ηηο πιένλ δπλαηέο επηζηεκνληθέο νκάδεο ζε Διιάδα Κύπξν!!)

5 Καλνληζκόο 1169/2011 Γηα ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ θαηαλαιωηή γηα ηα ηξόθηκα

6 Καλνληζκόο ΔΔ αξ.1169/2011 ηνπ Δ.Κ.& Δ.. ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηα ηξόθηκα ζε θαηαλαιωηέο, ηην ηποποποίηζη ηων Καν.1924/06 & 1925/06 και ηην καηάπγηζη ηηρ Οδ.87/250 (αλκοολικόρ βαθμόρ), 90/496 (διαθπεπηική), 1999/10 (Απ.7/79/112), 2000/13 (επιζήμανζηπαποςζίαζη-διαθήμιζη), 2002/67 (guinine & caffeine), 2008/5 (indication of particulars other than 200/13) & Καν.608/04 (phytosterols & phytostanols)

7 Χξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ

8 Άξζξν 4 Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεωηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξόθηκα Καηεγνξίεο ππνρξεωηηθώλ πιεξνθνξηώλ Ταπηόηεηα Σύλζεζε Ιδηόηεηεο Άιια ραξαθηεξηζηηθά Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ αζθαιή ρξήζε Χαξαθηεξηζηηθά ηεο ζύλζεζεο ηα νπνία ελδέρεηαη λα είλαη επηβιαβή Αληίθηππν ζηελ πγεία, Κίλδπλνη θαη ζπλέπεηεο από Δπηβιαβή, επηθίλδπλε θαηαλάισζε Γηαηεξεζηκόηεηα Απνζήθεπζε Αζθαιήο ρξήζε Γηαηξνθηθά ραξαθηεξηζηηθά ώζηε νη θαηαλαιωηέο λα επηιέγνπλ ελήκεξνη

9 Άρθρο 6 & 8 Σα ηξόθηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα παξάδνζε ζηνλ ηειηθό θαηαλαιωηή ή ζε κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο λα ζπλνδεύνληαη από πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξόθηκα..νη ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο λα αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ή ζε εηηθέηα ζπλδεδεκέλε κε απηήλ ή ζηα εκπνξηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη θαη ζπλνδεύνπλ ην ηξόθηκν εθόζνλ ην ηξόθηκν δηαηίζεηαη ζε ζηάδην πξηλ από ηνλ θαηαλαισηή (αιιά δελ αθνξά πώιεζε ζε καδηθή εζηίαζε) εθόζνλ παξαδίδεηαη ζε καδηθή εζηίαζε γηα λα κεηαπνηεζεί ηεκαρηζζεί θ.ι.π. αιιά εηηθέηα κε όλνκα + απνζήθεπζε, ρξήζε + εκεξνκελία + επηρείξεζε Οη ππεύζπλνη ηωλ επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ πνπ πξνκεζεύνπλ άιινπο ππεύζπλνπο ηξόθηκα κε πξννξηδόκελα γηα ηνλ ηειηθό θαηαλαιωηή ή κνλάδεο εζηίαζεο, κεξηκλνύλ ώζηε λα παξέρνληαη ζε απηνύο επαξθείο πιεξνθνξίεο ώζηε λα κπνξνύλ λα εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο (βάζεη ηεο παξ.2)

10 Αιιεξγηνγόλα (Παξάξηεκα ΙΙ) Αλαγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθώλ κε ηελ νλνκαζία ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ Η νλνκαζία ηνλίδεηαη κε είδνο ραξαθηήξσλ πνπ θάλεη ζαθή δηάθξηζε από ηα ππόινηπα ζπζηαηηθά πρ. γξακκαηνζεηξά, κνξθή θόλην. Γίλεηαη επαλεμέηαζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ όπνηε θξηζεί απαξαίηεην (πάνηα με ζςμβολή EFSA όπωρ και ζε κάθε επιζηημονικό θέμα)

11 Διατροφική δήλωςη Η ππνρξεσηηθή δηαηξνθηθή δήισζε πεξηιακβάλεη: Δλεξγεηαθή αμία Πνζόηεηεο ιηπαξώλ, θνξεζκέλα ζάθραξα, πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο θαη αιάηη Σπκπιήξσζε κε πνζνηηθέο ελδείμεηο όπσο: Μνλναθόξεζηα Πνιπαθόξεζηα Πνιπόιεο Άκπιν Δδώδηκεο Ίλεο Οπνηεζδήπνηε βηηακίλεο ή αλόξγαλα ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα ΧΙΙ θαη είλαη ζε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο όπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ΧΙΙΙ Δηδηθνί θαλόλεο : γηα ηελ επαλάιεςε, γηα εηδηθά πξντόληα, γηα έθθξαζε σο % ΠΠΑ θαη γηα έθθξαζε αλά κεξίδα / κνλάδα θαηαλάισζεο Γηαξθείο κειινληηθέο εμειίμεηο (θαη κε ζπκβνιή ΔFSA)

12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οη ηηκέο λα απνηεινύλ ηηο κέζεο ηηκέο βαζηδόκελεο: Σηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε Σηνλ ππνινγηζκό κε βάζε ηηο γλσζηέο πξαγκαηηθέο κέζεο ηηκέο ησλ ζπζηαηηθώλ (αν είναι εθαπμόζιμο για ηην ηεσνολογία ηος ζςγκεκπιμένος ηποθίμος) Σηνπο ππνινγηζκνύο κε βάζε ηα γεληθώο θαζνξηζκέλα & απνδεθηά δεδνκέλα (πποζοσή ζηην έννοια καθοπιζμένα & αποδεκηά)

13 ΣΟΜΔΑ EΠΙΗΜΑΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (πωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε ) 1)Δξγαζηεξηαθέο Αλαιύζεηο (πρ αιιεξγηνγόλα, δηαηξνθηθά) 2)Έιεγρνο Δπηζήκαλζεο, δεκηνπξγία ή δηόξζσζε θαη γεληθόηεξα λνκηθή ππνζηήξημε (λνκνζεζία ηξνθίκωλ) 3)Παξνρή Δμνπιηζκνύ Παξαθνινύζεζεο Διέγρνπ (πρ εηδηθά screening / swab tests γηα αιιεξγηνγόλα) 4)Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (ππνζηήξημε εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πρ γηα ηζρπξηζκνύο) 13

14 Απαηηήζεηο Δξγαζηεξηαθώλ Διέγρωλ Υγραζία Ολικές αζωηούτες Δείγμα Οργανική οσζία Ολικές λιπαρές οσζίες Ξηρή οσζία Μη αζωηούτες οσζίες Ινώδεις οσζίες Ολική ηέθρα Ελεύθερες αζώηοσ εκτσλιζμαη ικές οσζίες

15 Πξσηεΐλεο Πξνζδηνξηζκόο ηωλ αδωηνύρωλ νπζηώλ Πεξηεθηηθόηεηα ηωλ ακηλνμέωλ ζε άδωην C 15%, H 7%, O 23%, N 16% 16 g N αλά 100g πξσηεΐλεο = 6.25 %N x 6.25 = % νιηθέο πξσηεΐλεο Μέζνδνο Κjeldahl κεηαηξνπή ηνπ νξγαληθνύ αδώηνπ ζε αλόξγαλν ηηηινκέηξεζε ηνπ ακκσληαθνύ αδώηνπ πξνζδηνξηζκόο ζε πξαγκαηηθέο πξωηεΐλεο ζξόκβσζε ηνπο(πδξνμείδην ηνπ ραιθνύ αληηδξαζηήξην Stutzer) Κjeldahl

16 Λίπνο & Κνξεζκέλα Ληπαξά, Sugars Πξνζδηνξηζκόο ησλ ιηπώλ εθρύιηζε κε αηζέξα ή νξγαληθό δηαιύηε Soxhelt Οιηθό ιίπνο Sugars Megazyme Kit.

17 Elisa, Δπίζεκε κέζνδνο γηα αιιεξγηνγόλα (ΙSO :2009) Υακειό θόζηνο ( 2200 επξώ/8/η) Γηώηεο, Φάξκα Κνπθάθε, Κνλζεξβνπνηϊα Β.Αηγαίνπ, Γέιηα, Delifish, Unismack, Eurimack, EBOL, Minerva, Lavdas, Kikizas Lateral Flow ( 10 euro) HaiFoods, AlfaNuts, Chios Juices, Elbisco,

18 Mettler Sodium Analyser 7.5k Best Solution ΙCP ή Mettler Η λέα λνκνζεζία απαηηεί πξνζδηνξηζκό Ναηξίνπ θαη όρη αιαηηνύ (Χισξηνύρνπ Ναηξίνπ).

19 Δξγαζηεξηαθέο Αλαιύζεηο FAL Αιιεξγηνγόλα ( όια ηνπ παξαξηήκαηνο), Γηαζξεπηηθή θαηά 1169/11 (ελέξγεηα,λιπαρά, κορεςμζνα ςάκχαρα, πρωτεΐνεσ, υδατάνθρακεσ και αλάτι) Δηδηθέο απαηηήζεηο (άκπιν, ίλεο, βηηακίλεο, πνιπθαηλόιεο, αηζέξηα έιαηα, β-γιπθάλεο, απεκπην άκπιν, ζηεβηόιεο, αινβεξάζε θα) R & D αλάπηπμε λένπ πξντόληνο, λέεο κέζνδνη.

20

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ

κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Απιθμόρ ζειπάρ (πποαιπεηικά): ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΠΑ ΚΑΘ / Η ΣΟΤ ΕΘΔΘΚΟΤ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ( * ) (Οδηγία 2006/112/ΕΚ - άπθπο 151 και οδηγία 2008/118/ ΕΚ - άπθπο 13) 1. ΔΘΚΑΘΟΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθέο Λύζεηο Κηίδνληαο ην κνληέιν ηεο Επηρείξεζή ζαο ζην Δηαδίθηπν. Emporion Plaza Ltd

Ηιεθηξνληθέο Λύζεηο Κηίδνληαο ην κνληέιν ηεο Επηρείξεζή ζαο ζην Δηαδίθηπν. Emporion Plaza Ltd Ηιεθηξνληθέο Λύζεηο Κηίδνληαο ην κνληέιν ηεο Επηρείξεζή ζαο ζην Δηαδίθηπν Emporion Plaza Ltd Σύιβηα Φαξίηωλνο Δηεπζύληξηα 21 Απξηιίνπ, 2010 Copyright Emporion PLaza Ltd 2009 Τη ζα αθνινπζήζεη; Κππξηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα