ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017»"

Transcript

1 ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ » ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012

2 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 60 Σαρ. Κψδηθαο : ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Θσκάο Μαραίξαο Σειέθσλν : FAX : Ξξνκεζεπόκελν Δίδνο: Δθπφλεζε ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ Γηεζλήο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο ζε Δπξώ: ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Θξηηήξην αμηνιόγεζεο: Πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ηκεξνκελία Ηκέξα Ώξα Διιεληθά Σαρπδξνκεία Α.Δ. Ηκ. Μελ. Έηνο εβδνκάδαο Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο, Αλάπηπμεο & πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ ΣΣ.ΣΣ.2012 ΣΣΣΣΣΣΣ 12:00 Πηαδίνπ 60, , Αζήλα 7νο όξνθνο Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 23% Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 3 Κήλεο Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο Γηαγσληζκνχ ζε Διιεληθέο Δθεκεξίδεο ΣΣ.ΣΣ / 65

3 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Α ΚΔΟΝΠ : ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ... 4 Νξηζκνί θαη Γεληθέο Αξρέο... 5 ΑΟΘΟΝ 1 ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 5 ΑΟΘΟΝ 2 ΝΟΗΠΚΝΗ... 5 ΑΟΘΟΝ 3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ... 7 ΑΟΘΟΝ 4 ΑΗΡΖΠΖ - ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΩΛ... 8 ΑΟΘΟΝ 5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ... 8 Πηνηρεία Γηαθήξπμεο... 9 ΑΟΘΟΝ 6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ... 9 Πηνηρεία Ππκκεηνρήο... 9 ΑΟΘΟΝ 7 ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟΘΟΝ 8 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Πηνηρεία Ξξνζθνξώλ ΑΟΘΟΝ 9 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΑΟΘΟΝ 10 ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ - ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΑΟΘΟΝ 11 ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΑΟΘΟΝ 12 ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΑΟΘΟΝ 13 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ΑΟΘΟΝ 14 ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΑΟΘΟΝ 15 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΑΟΘΟΝ 16 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΟΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ ΡΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΩΛ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΡΔΙΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ Νινθιήξσζε Γηαγσληζκνύ ΑΟΘΟΝ 17 ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 18 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΑΟΘΟΝ 19 ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΟΘΟΝ 20 ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΔΓΓΖΠΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ ΑΟΘΟΝ 21 ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΚΔΡΑΘΔΠΖ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΟΘΟΝ 22 ΞΙΖΟΩΚΖ ΑΟΘΟΝ 23 ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΑΟΘΟΝ 24 ΘΟΩΠΔΗΠ ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ ΑΟΘΟΝ 25 ΔΘΣΩΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ-ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ ΑΟΘΟΝ 26 ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΑΟΘΟΝ 27 ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ΑΟΘΟΝ 28 ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ ΑΟΘΟΝ 29 ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ ΑΟΘΟΝ 30 ΙΠΖ ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ Β ΚΔΟΝΠ : ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΩΛ / 65

4 Α ΚΔΟΝΠ : ΓΔΛΗΘΝΗ & ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 4 / 65

5 ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΑΟΘΟΝ 1 ΔΗΠΑΓΩΓΖ Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ Α.Δ.) (ζην εμήο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ) πξνθεξχζζνπλ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ πξνυπνινγηζκνχ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ ( ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη πξνζθαινχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νίθνπο ή θνηλνπξαμίεο νίθσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ «Δθπφλεζε ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ ». Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη: H Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ Aλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην κέξνο Β: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ» ηεο Γηαθήξπμεο απηήο. ΑΟΘΟΝ 2 ΝΟΗΠΚΝΗ Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: Αλαζέηνπζα Αξρή Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία Α.Δ. πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα, Απειινχ 1, T.K , ηα νπνία, κε ηελ ΥΥΥΥΥ/ΥΥΥΥΥ/ΥΥΥΥΥΥ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηεχζπλζεο πξνθεξχζζνπλ ην Γηαγσληζκφ απηφ. πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ Η Γ/λζε ηξαηεγηθήο, Αλάπηπμεο & πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ Αζήλα, ηαδίνπ 60, Σ.Κ , 7νο φξνθνο. Αξκόδηνο πεξεζίαο Γηελέξγεηαο Ο θ. Θσκάο Μαραίξαο, ππάιιεινο ηεο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ν νπνίνο παξέρεη ζρεηηθέο κε ην Γηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο. Σει.: Fax: Γηαθήξπμε Η παξνχζα Γηαθήξπμε απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε: 1. Μέξνο Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη 2. Μέξνο Β: Σερληθή Πεξηγξαθή 3. Παξάξηεκα Α: Τπνδείγκαηα Δγγπήζεσλ 4. Παξάξηεκα Β: Δμεηδίθεπζε Πξνδηαγξαθψλ χληαμεο ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ. 5 / 65

6 Έξγν Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Β : «Σερληθή Πεξηγξαθή» ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηνλ ηίηιν «Δθπφλεζε ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ ». Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ Σν αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο. Ξξνζθέξσλ Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δθπξόζσπνο Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θ.ι.π.), νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. Αλάδνρνο Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. Θαηαθύξσζε Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. Πύκβαζε Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. Ξξνϋπνινγηζκόο Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ. Ππκβαηηθό Ρίκεκα Η ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν. Νκάδα Έξγνπ (ΝΔ) Οκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή/ θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο χκβαζεο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 6 / 65

7 Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο Οκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαιαβή ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. Οη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο. ΑΟΘΟΝ 3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 3.1 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε: 1. Σνλ Καλνληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΔΛΣΑ (ΦΔΚ 1100/Β/ ) 2. Σνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο, σο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ. 3. Σηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ επηζπλάπηνληαη. 3.2 ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Άξζξν 17 ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΔΛΣΑ. 3.3 ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Η ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε Γηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. ην Γηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, λα ζεσξεζνχλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνχο. Χο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ Έξγνπ ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηνπ, δελ πεξηνξίδνπλ, ζε θαλέλα ζεκείν, ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ. Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Γηαθήξπμε ή /θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Σα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηα θάζε πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ηεθκαίξεηαη ακάρεηα πιήξεο θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 7 / 65

8 ΑΟΘΟΝ 4 ΑΗΡΖΠΖ - ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΩΛ Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα δεηνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 09:00-14:00, απφ: Γηεύζπλζε: Αξκόδηνο: ηξαηεγηθήο, Αλάπηπμεο & πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ Θσκάο Μαραίξαο Ρειέθσλν: Fax: Σα ΔΛΣΑ απαληνχλ επί ησλ δεηνπκέλσλ δηεπθξηλίζεσλ επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί απνξξήηνπ επηζηνιψλ & αιιεινγξαθίαο, πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πεξί πξνζηαζίαο απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, θ.ι.π. θαη θνηλνπνηνχλ εγγξάθσο ηελ απάληεζε απηή, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ νη δηεπθξηλίζεηο απηέο έρνπλ δεηεζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο. εκεηψλεηαη φηη, ηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ δηαηίζεληαη ζηνπο ππνςεθίνπο απφ ηελ παξαπάλσ Γηεχζπλζε κέρξη θαη ηελ ΣΣ.ΣΣ.2012 εκέξα ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ θαη ψξα 14:00 κκ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζην ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηα ΔΛΣΑ. ΑΟΘΟΝ 5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθήο, Αλάπηπμεο & πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ, ηαδίνπ 60, Σ.Κ , Αζήλα, 7νο φξνθνο, κέρξη θαη ηελ ΥΥ.ΥΥ.2012, εκέξα ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ θαη ψξα 12:00 κεζεκβξηλή, απηνπξνζψπσο ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ πξέπεη κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο. Μεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ε αξκφδηα Δπηηξνπή ησλ ΔΛΣΑ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφλ λα απνζηαινχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνο ηε Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο, Αλάπηπμεο & πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ ησλ ΔΛΣΑ ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Δπίζεο, πξνζθνξέο πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο θαη ζα πεξηέιζνπλ ζηελ Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο, Αλάπηπμεο & πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ ιακβάλνληαη ππφςε αθφκα θαη αλ έρνπλ έγθαηξα ηαρπδξνκεζεί. Η θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο εγγξάθνπ θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα, εμαζθαιίδεη ηνπο πξνζθέξνληεο κφλν σο πξνο ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, απνθιεηφκελεο θάζε άιιεο δέζκεπζεο ησλ ΔΛΣΑ. 8 / 65

9 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΟΘΟΝ 6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Η Γηαθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ: ην παξφλ Μέξνο Α : Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη ην Μέξνο Β : Σερληθή Πεξηγξαθή ην Παξάξηεκα Α : Τπνδείγκαηα Δγγπήζεσλ Σν Παξάξηεκα Β : Δμεηδίθεπζε Πξνδηαγξαθψλ χληαμεο ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟΘΟΝ 7 ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 7.1 ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ Έιιελεο θαη αιινδαπνί ππνςήθηνη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί ή θνηλνπξαμίεο κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε αληηθείκελν απαζρφιεζεο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) ρξφληα, ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ Ν.2513/97 (ΦΔΚ Α 139/ ,5147) δεδνκέλνπ φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ.γ. ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ, επίζεο, νη ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο θπζηθψλ & λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζψπνπ ζε απηέο θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ έξγνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. Όηη φια ηα πξφζσπα ηεο έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. Όηη ε απαίηεζε γηα ηξηεηή απαζρφιεζε ζην αληηθείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαιχπηεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ, επίζεο, φζνη ππνςήθηνη θαηά ηα ηξία πξνεγνχκελα έηε ηνπ Γηαγσληζκνχ (2009, 2010, 2011) έρνπλ επηηχρεη ζπλνιηθά θχθιν εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εθαηνκκπξίσλ Δπξψ. ε πεξίπησζε έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε απαίηεζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο έλσζεο θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 9 / 65

10 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ, ηέινο, φζνη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νπνία αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 16. Οη ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δελ απαηηείηαη ζην παξφλ ζηάδην λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο λνκηθήο κνξθήο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πάλησο, ε επηιεγείζα έλσζε, θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα ππνρξεσζεί λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, θαηαζέηνληαο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζπζηάζεσο. Η έλσζε, θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ επζχλεηαη έλαληη ησλ ΔΛΣΑ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αδπλακίαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ησλ ΔΛΣΑ. Οη ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν εθφζνλ έρνπλ, θαηά κέγηζην φξην, ηξία (3) κέιε εθ ησλ νπνίσλ έλα κέινο πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ σο επηθεθαιήο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζξσπνεκεξψλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξσπν-εκεξψλ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ). ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ηεο έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Γελ επηηξέπνληαη κεηαβνιέο ζηα πνζνζηά ησλ κειψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλσζε, θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δπηηξέπεηαη ε πξφζιεςε ππεξγνιάβσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ Αίηεζε πκκεηνρήο γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ζα έρεη ν Αλάδνρνο. 10 / 65

11 πκκεηέρσλ απηφλνκα ζην Γηαγσληζκφ δελ δηθαηνχηαη λα είλαη θαη κέινο έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο ε πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Δπίζεο, θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα είλαη κέινο κηαο θαη κφλν έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη ζπκκεηνρέο ησλ ελψζεσλ, θνηλνπξαμηψλ ή ζπκπξάμεσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θνηλφ κέινο. Οη ππνςήθηνη δελ πξέπεη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο αληαγσληζηηθέο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 7.2 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ην Γηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 7.1. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν ελδέρεηαη λα δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία. Όζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν ηεο παξνχζαο. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πεξίπησζε έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο απηήο. ΑΟΘΟΝ 8 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 8.1 ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, πνζνχ αληίζηνηρνπ κε ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ Σξαπεδηθά ή άιια αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο ή/ θαη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ή /θαη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ππνςεθίνπ απηφ ην δηθαίσκα ή θάζε άιιν ηίηιν πνπ είλαη ππνρξεσκέλε απφ ην λφκν ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα δέρεηαη σο εγγχεζε. Η ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζα είλαη δηάξθεηαο δηαθνζίσλ δέθα (210) εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ρσξίο εγγχεζε ή πνπ απηή δελ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ, ζα απνξξίπηνληαη σο ηππηθά απαξάδεθηεο. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζα εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνκεζεπηψλ ζα αλαθέξνληαη ζηελ εγγχεζε φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 11 / 65

12 θνηλνπξαμία ή έλσζε, επζπλφκελνη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ν θαζέλαο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ζηνπο νπνίνπο δελ αλαηέζεθε ε ζχκβαζε, κέζα ζε πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε χκβαζε, κέζα ζε πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο απηήο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο. 8.2 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ρσξίο ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνξξίπηνληαη σο ηππηθά απαξάδεθηεο. Ο θάθεινο κε ηα ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Οη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α. Νη Έιιελεο πνιίηεο: (1) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ. (2) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ. δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 12 / 65

13 Κάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα. (3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο,φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. (4) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. (5) ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. (6) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. (7) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή. β. Νη Αιινδαπνί: (1) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. (2) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 13 / 65

14 Κάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία Γηαγσληζκνχ εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα. (3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) ηνπ εδαθίνπ α ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (4) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. (5) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή. γ. Ρα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ α θαη β εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ, πνπ απαηηείηαη κόλν γηα ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη, επηπιένλ, επίζεκν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο, πξόζθαηεο έθδνζεο κε ηπρόλ ηξνπνπνίεζή ηνπ. δ. Νη θνηλνπξαμίεο παξερόλησλ ππεξεζίεο: Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ππεχζπλε δήισζε πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 1) Η αδπλακία έθδνζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 2) φηη ν ίδηνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία πνπ ζα πηζηνπνηνχζε ην εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα κελ ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθά κε απηφ. πεύζπλε Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη: 1 Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. 2 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. 3 Όηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο θαη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 4 Όηη δελ απνθιείζζεθε ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Φνξέα, ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 5 Όηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θ.ι.π.) πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 6 Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 14 / 65

15 Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε θαηάζηαζε. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά κε πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα απφ ηηο κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή απφ δηθεγφξν. Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Γηα ηελ απφδεημε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο θάζε πξνζθέξνληνο απαηηνχληαη ππνρξεσηηθά νη ηζνινγηζκνί ησλ εηψλ 2009, 2010 θαη 2011 γηα φζνπο έρνπλ απφ ην λφκν ππνρξέσζε ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε, θαηά λφκν, ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Σν ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ππνςεθίσλ ηα ηειεπηαία ηξία έηε (2009, 2010, 2011) ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ Δπξψ ( ,00). ε πεξίπησζε έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ε απαίηεζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ Δπηθεθαιήο ηεο έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ έλσζε, θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη γηα θάζε κέινο μερσξηζηά ΡΔΣΛΗΘΑ ΞΝΗΝΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ - Γεληθή θαη Δηδηθή Ηθαλόηεηα Αλαδόρνπ Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξίαο θάζε πξνζθέξνληνο απαηηνχληαη: Οξγάλσζε - Οξγαλφγξακκα Δλππφγξαθε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα αλαγξάθεη, θαηά θαηεγνξίεο εκπεηξίαο, εηδηθφηεηαο θαη πξνζφλησλ, ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη, αλεμάξηεηα αλ ηνχην πξφθεηηαη λα απαζρνιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Η απφδεημε ησλ αλσηέξσ ζα γίλεη κε ηελ θαηάζεζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο. 15 / 65

16 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θάησζη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ: επηρεηξεκαηηθή δνκή ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε Τπεξγνιάβν Δπσλπκία Τπεξγνιάβνπ Ηκεξνκελία Γήισζεο πλεξγαζίαο ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε Δμσηεξηθφ πλεξγάηε Δπσλπκία πλεξγάηε Ηκεξνκελία Γήισζεο πλεξγαζίαο ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα θάζε νίθν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία ή έλσζε, θαζψο θαη γηα ηνπο ηπρφλ ππεξγνιάβνπο, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη πξφθεηηαη λα εθηειέζνπλ ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ κεγαιχηεξα ή ίζα ηνπ 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ θάλεη ρξήζε ηεο εκπεηξίαο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φινπο ηνπο θνξείο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη, θαη γξαπηέο εγγπήζεηο ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία κέζα, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, αιιά θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ ακεζφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ν ίδηνο ή/ θαη ην ζηειερηαθφ ηνπ δπλακηθφ κε ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία (εξγαιεία, κεζνδνινγίεο, έξγα). Καηάινγν κε αληίζηνηρα κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγα ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ πνπ έρεη νινθιεξψζεη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε Δηαηξεία/ Οξγαληζκφ αληίζηνηρνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο κε ηα ΔΛΣΑ, κε ππνρξέσζε Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο πνπ επνπηεχεηαη απφ Ρπζκηζηηθή Αξρή. 16 / 65

17 εκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο/ έξγα ηνπ πξνζθέξνληνο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαθψλ θαη αληίζηνηρσλ κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. Γηα θάζε έξγν ζα ππάξρεη ζχληνκε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή, ν θνξέαο αλάζεζεο, ν πξνυπνινγηζκφο θαη ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Γηα θάζε έλα απφ ηα έξγα απηά ζα ζπλππνβάιινληαη επίζεκα έγγξαθα ηεο εθάζηνηε αλαζέηνπζαο αξρήο, ηα νπνία ζα πηζηνπνηνχλ ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο. Ο θαηάινγνο ζα έρεη ηε κνξθή πνπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ. - ηελ πεξίπησζε πνπ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή ππφ ηελ έλλνηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε εθδνζέληα ή ζεσξεζέληα πηζηνπνηεηηθά ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εκπξφζεζκε ή κε παξάδνζε ησλ κειεηψλ. Έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δηαηξεία λα αλαθεξζεί θαη ν βαζκφο εθαξκνγήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ήηαλ επζχλε ηνπ ζπκβνχινπ, ή φρη. - ηελ πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ δελ είλαη εθηθηή (π.ρ. έξγα ζε ηδηψηεο ή αιινδαπέο ρψξεο φπνπ δελ αθνινπζνχληαη αλάινγεο δηαδηθαζίεο), ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ θ.ι.π., ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε εκπξφζεζκε ή κε παξάδνζε ησλ έξγσλ ηνπ, θαζψο θαη αληίζηνηρε δήισζε ηνπ πειάηε. Ο Πίλαθαο Έξγσλ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Πίλαθα Έξγσλ Α/Α Πειάηεο χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Γηάξθεηα Δθηέιεζεο Έξγνπ (απφ - έσο) Πξνυπνινγηζκφο Παξνχζα θάζε πλνπηηθή Πεξηγξαθή πλεηζθνξάο ην Έξγν Πνζνζηφ πκκεηνρήο ην Έξγν (πξνυπνινγηζκφο) ηνηρείν Σεθκεξίσζεο (ηχπνο & εκεξνκελία) Όπνπ: - «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΗ»: έξγν νινθιεξσκέλν επηηπρψο - «ΣΟΙΥΔΙΟ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ»: πηζηνπνηεηηθφ Γεκφζηαο Αξρήο, πξσηφθνιιν παξαιαβήο Γεκφζηαο Αξρήο. Πεξηγξαθή ησλ «εξγαιείσλ» ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέζσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα πξφηππα πνηφηεηαο ΙSO 9001:2008 ή άιια ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη δηαγσληδφκελνη πξνήιζαλ απφ ζπγρψλεπζε, εμαγνξά, θ.ι.π., κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ λνκηθνχ ζρήκαηνο απφ ην νπνίν πξνήιζαλ. 17 / 65

18 8.2.4 ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Ολνκαζηηθή αλαθνξά θαη αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πξνηεηλφκελν Τπεχζπλν Έξγνπ, θαζψο θαη γηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ ζα θαιχςνπλ θνκβηθνχο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ, ξφινπο. α) πεύζπλνο Έξγνπ (πδξ). Η επίβιεςε θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πεύζπλν Έξγνπ (πδξ). Σν αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ (ΤπΔξ) πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, ζπληνληζκφ, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο πξνφδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ εθπφλεζε εηζεγήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπζθέςεηο εξγαζίαο. Ν πεύζπλνο Έξγνπ (πδξ) πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα θαη εκπεηξίεο, επαξθψο απνδεηθλπφκελα: Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα, θαηά πξνηίκεζε ζπλαθέο κε ηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ζην Έξγν. Θα εθηηκεζεί ε χπαξμε ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. Σνπιάρηζηνλ δεθαεηή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκφ έξγσλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Έξγνπ εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζε Δηαηξεία /Οξγαληζκφ αληίζηνηρνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο κε ππνρξέσζε παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, πνπ επνπηεχεηαη απφ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή. Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ ρξφλνπ ηνπ Έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα έρεη αληίζηνηρε παξνπζία ζηελ Διιάδα. Η ελ ιφγσ εκπεηξία ηνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ (ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ πειαηψλ, ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπ), θαζψο θαη απφ ηελ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ επηθεθαιήο ηεο θνηλνπξαμίαο / ζχκπξαμεο / έλσζεο πξνκεζεπηψλ γηα ηνπο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο εξγαζίαο ηνπ ζε απηφλ. Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή, θαζψο θαη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε φηη δεζκεχεηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ εθφζνλ απηφ θαηνρπξσζεί ζηνλ πξνζθέξνληα. β) Καηάινγν ησλ ζηειερψλ ηνπ Αλαδφρνπ ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηελ Νκάδα Έξγνπ θαη αλαθνξά ζην ξφιν, ηνλ ηνκέα εμεηδίθεπζεο, ηηο ζπνπδέο, ηελ θαηεγνξία ηνπο (χκβνπινο Γηεπζπληήο, Έκπεηξνο χκβνπινο, χκβνπινο, Βνεζφο χκβνπινο, Πξνζσπηθφ Τπνζηήξημεο). Η πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ εθηειείηαη απφ ηελ Νκάδα Έξγνπ, ππφ ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ ΤπΔξ. Η Οκάδα Έξγνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ΤπΔξ θαη απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο κε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Σα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ έρνπλ πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε ζηνλ Αλάδνρν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 18 / 65

19 Σα ζηειέρε ηεο Νκάδαο Έξγνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ: i. Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή/θαη κεηαπηπρηαθφ(νχο) ηίηιν(-νπο) ζρεηηθφ(-νχο) κε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνινχληαη ζην Έξγν, θαη ii. εκαληηθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ Ο πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε Δπηρείξεζεο ε ίδηα ή ζε πεξίπησζε χκπξαμεο ν Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο ζα πξέπεη λα νξίζεη ηξία (3) Μέιε Οκάδαο Έξγνπ, ζηειέρε πνπ λα αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνζθέξνληνο ή ζε πεξίπησζε χκπξαμεο ηνπ Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη λα έρεη εκπεηξία άλσ ησλ δχν (2) εηψλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε Δηαηξεία/ Οξγαληζκφ αληίζηνηρνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο κε ηα ΔΛΣΑ κε ππνρξέσζε παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, πνπ επνπηεχεηαη απφ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή. Σα Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν θαηά ηνπιάρηζηνλ 80% ηνπ ρξφλνπ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ αληίζηνηρε παξνπζία ζηελ Διιάδα. Η ελ ιφγσ εκπεηξία ηνπο ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηα βηνγξαθηθά ηνπο (ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ πειαηψλ ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο), θαζψο θαη απφ ηελ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ επηθεθαιήο ηεο θνηλνπξαμίαο / ζχκπξαμεο / έλσζεο πξνκεζεπηψλ γηα ηνπο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο εξγαζίαο ηνπ ζε απηφλ. Σα Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο είλαη αθξηβή θαη αιεζή, θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε φηη δεζκεχνληαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ, εθφζνλ απηφ θαηνρπξσζεί ζηνλ Πξνζθέξνληα. γ) Καηάινγν ησλ ζηειερψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηελ Νκάδα Δκπεηξνγλσκόλσλ θαη αλαθνξά ζην ξφιν, ηνλ ηνκέα εμεηδίθεπζεο, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εκπεηξία. Η Νκάδα Δκπεηξνγλσκόλσλ απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε κε κεγάιε εκπεηξία ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ έξγνπ. Η νκάδα απηή έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηερληθήο θχζεσο πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. Γηα ην ιφγν απηφ νη ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο, απφ επηζηεκνληθήο θαη εκπεηξηθήο πιεπξάο, ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ. δ) Δλππφγξαθα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζηειερψλ: - Σνπ πξνηεηλφκελνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ (ΤπΔξ). - Όζσλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ θαη ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζηα ΔΛΣΑ. - Σπρφλ ηξίησλ, πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ πξνζθέξνληνο, αιιά πξνηείλνληαη σο Δκπεηξνγλψκνλεο θαη πξφθεηηαη λα εθηειέζνπλ ή ζπλδξάκνπλ ζηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ. 19 / 65

20 ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη ζε εηδηθή παξάγξαθν ζα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά: 1) ην ηκήκα ηνπ Έξγνπ πνπ ζα αλαιάβνπλ. 2) ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπο ηεο ζπλεξγαζίαο (κφλν γηα ηνπο ηπρφλ ηξίηνπο εκπεηξνγλψκνλεο). 3) Δηδηθή εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αληίζηνηρε κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ηειηθφ ζρήκα πξνζφλησλ πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε ζχλζεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ απνηειεί νπζηψδε ζπκβαηηθφ φξν θαη δεζκεχεη ηνλ Αλάδνρν, ηφζν αξρηθά φζν θαη ζε πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο ζηειερψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. Σνλίδεηαη φηη, ε πξνηεηλφκελε Οκάδα Έξγνπ θαη ν βαζκφο εκπινθήο θάζε κέινπο ηεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, είλαη απνιχησο δεζκεπηηθή γηα ηνλ Τπνςήθην, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ, ελψ ζα απνηειεί θαη νπζηψδε ζπκβαηηθφ φξν, ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί σο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. Δηδηθά νη ζέζεηο ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ θαη ησλ ινηπψλ θξίζηκσλ εηδηθνηήησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ηα ζηειέρε πνπ ν Αλάδνρνο έρεη πξνηείλεη νλνκαζηηθά. Η αληηθαηάζηαζε ησλ ζηειερψλ απηψλ απφ άιια ζηειέρε ηζνδχλακεο εκπεηξίαο θαη γλψζεσλ, είηε εμ αξρήο είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, ζα επηηξέπεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, π.ρ. αδπλακία παξνρήο ιφγσ αζζέλεηαο, ζαλάηνπ, ππνρξεσηηθήο άδεηαο θ.α., θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη έγγξαθεο έγθξηζεο απφ ηα ΔΛΣΑ ΑΙΙΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΖΙΩΠΔΗΠ Δθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ επηπξφζζεηα: α) Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο είλαη αθξηβή θαη αιεζή. β) Πιήξε λνκηκνπνίεζε ησλ πξνζθεξφλησλ θαη ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα. γ) Δπηζηνιή ππνγεγξακκέλε απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θ.ι.π.) ηνπ πξνζθέξνληνο ή θνηλνπξαμίαο, κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε βνχιεζή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην Γηαγσληζκφ, ε ζχκπξαμε κε ηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο θαη, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ θαη ην ηκήκα πνπ ζα εθηειεζηεί απφ θάζε κέινο. δ) Έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε πξνο ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο ν νπνίνο ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά θαη ζα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζή ηεο. ε) Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη έδξα ηελ Αζήλα, δήισζε φηη νξίδεη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, θάηνηθν Αζελψλ, σο αληίθιεην, ζηνλ νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα επηδίδεη θάζε έγγξαθν, ζρεηηθφ κε ην Γηαγσληζκφ. ζη) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ αληηθιήηνπ, φηη απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ. δ) Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ησλ δειψζεσλ, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ζηνηρείσλ (ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζχλσλ, θ.ι.π.). ε) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο (σο Παξάξηεκα Α ηεο Γηαθήξπμεο). 20 / 65

21 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΑΟΘΟΝ 9 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα δειώζνπλ ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπο, όηη απηή ζα ηζρύεη γηα ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα θαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, παξαηηνχληαη, ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα, ηνπ δηθαηψκαηνο λα ηελ αλαθαιέζνπλ ή λα επηθέξνπλ ζε απηήλ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή δηφξζσζε. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ λα δεηήζεη απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ επηζπκεί λα παξακείλεη ζην Γηαγσληζκφ ππνβάιιεη εληφο δχν (2) εκεξψλ ζρεηηθή έγγξαθε δήισζε απνδνρήο ηεο παξάηαζεο θαη νθείιεη ηαπηνρξφλσο λα πξνζθνκίζεη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαηά ίζν ρξφλν. ΑΟΘΟΝ 10 ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ - ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληαο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, είηε ελψπηφλ ηεο, είηε εγγξάθσο. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ησλ ΔΛΣΑ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ, νη πξνζθνξέο (θχξηεο θαη ελαιιαθηηθέο) ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΟΘΟΝ 11 ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ δελ γίλνληαη δεθηέο. ΑΟΘΟΝ 12 ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα, εθ ησλ νπνίσλ έλα πξσηόηππν, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ρσξίο ραξηφζεκν, ην θαζέλα απφ ηα νπνία ζα ζπλνδεχεηαη κε ην απαξαίηεην θαηά ηελ θξίζε ησλ πξνζθεξφλησλ, επεμεγεκαηηθφ πιηθφ (ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, θ.ι.π.). Δπίζεο, ε Σερληθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζε νπηηθφ κέζν (CD ROM) κε ηελ κνξθή ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ MS Word. ε έλα απφ απηά θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, 21 / 65

22 πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ". Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ αληηηχπσλ κεηαμχ ηνπο ζα επηθξαηεί ην πξσηφηππν θείκελν. Όιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο (ηφζν ην πξσηφηππν φζν θαη ηα αληίγξαθα) απφ ην λφκηκν θαη εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ Οίθνπ, ελψ φιεο νη ζειίδεο πξέπεη λα θέξνπλ ηε κνλνγξαθή ηνπ, φπσο θαη φιεο νη ηπρφλ πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο, μέζκαηα, θ.ι.π., θαη λα έρνπλ εληαία αξίζκεζε ζειίδσλ απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. Αξίζκεζε πξέπεη λα έρνπλ θαη όια ηα ππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά. ε πεξίπησζε έλσζεο, θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ελφο εθάζηνπ θνηλνπξαθηνχληνο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη θαη θνηλφο εθπξφζσπνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο θνηλήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη θνηλφο αληίθιεηνο, θάηνηθνο Αζελψλ γηα ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ. Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα απαληνχλ ιεπηνκεξψο ζε φινπο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξείο θαη εκπεξηζηαησκέλεο. Αζάθεηεο θαη ειιείςεηο ζηηο πξνζθνξέο ζα ζεσξνχληαη σο αξλεηηθά ζηνηρεία απηψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε, κπνξνχλ δε λα νδεγήζνπλ θαη ζε απφξξηςή ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ Έξγνπ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηηκήζεσο, ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο κε εθπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο. ΑΟΘΟΝ 13 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 13.1 ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θπξίσο θαθέινπ αιιά θαη ησλ ηξηψλ ππνθαθέισλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη εμήο ελδείμεηο: Πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, ήηνη: ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ (ΔΙΡΑ Α.Δ.) Γηεύζπλζε Πηξαηεγηθήο, Αλάπηπμεο & Ππγρξεκαηνδνηνύκελσλ Ξξνγξακκάησλ Η ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" Σα ζηνηρεία ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΥΥ.ΥΥ.2012) Σν αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ «Δθπφλεζε ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ » Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν) Κάζε θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο παξαδίδεηαη ζθξαγηζκέλνο θαη θέξεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ κέξνο ηελ έλδεημε «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ». 22 / 65

23 ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα εζσθιείνληαη ζε ηξεηο (3) μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο ηα απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, θαη ε Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη ε Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά, κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», αληίζηνηρα. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη, εηδηθφηεξα, σο εμήο: ην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ". Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ, θ.ι.π.) ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν θχιιν. ηελ ηειεπηαία ζειίδα ζα ππάξρεη ή έλδεημε «ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, κε πνηλή απόξξηςεο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ". Οη θάθεινη Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ΔΦΗΠΡΑΡΑΗ Ζ ΞΟΝΠΝΣΖ ΡΩΛ ΠΚΚΔΡΑΠΣΝΛΡΩΛ Ο θάθεινο ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ λα πεξηέρεη ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ φια ηα ηερληθά εθείλα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηελ Γηαθήξπμε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία vα πεξηέρνληαη ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ζην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί θαηά ηε ζχληαμή ηνπο ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. Οπσζδήπνηε πξέπεη λ' απνθεπρζεί παξαπνκπή ζε γεληθνχο ή εηδηθνχο φξνπο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 23 / 65

24 13.2 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ Η Σερληθή Πξνζθνξά, ε νπνία ζα εζσθιείεηαη ζην θάθειν κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, λα πξνζδηνξίδεη αξηζκεηηθά θαη νλνκαζηηθά ηα ζηειέρε ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν θαη λα ηεθκεξηψλεη ηελ επηζηεκνληθή θαη πιηθνηερληθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο. Γεδνκέλνπ φηη, ηα αλσηέξσ ζα απνηειέζνπλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφλησλ, ζα πξέπεη νη ζρεηηθέο πεξηγξαθέο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία λα είλαη αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα, ψζηε λα δίλνπλ ζαθή εηθφλα ηεο εκπεηξίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ, ζε ζπλαθή έξγα θαη πξνγξάκκαηα. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ζηελ Διιάδα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο γξαθείν θαηάιιεια ζηειερσκέλν θαη είλαη πάληνηε δηαζέζηκνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο χκβαζεο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ πξφζσπα κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη πείξα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα αλαηεζνχλ. Σα ΔΛΣΑ, ζχκθσλα κε ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηήζνπλ ηελ εμαίξεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ηελ νκάδα πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ νπνηνπδήπνηε κέινπο απηήο θξηζεί σο κε ηθαλφ. Ζ Ρερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην Έξγν, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηξφπν κεζνδηθφ θαη ζχκθσλν κε βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: - Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θνξέα θαη ηνπ έξγνπ, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ. - Οξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε Έξγνπ θαη έληαμε απηνχ ζην ζπλνιηθφ νξγαλσηηθφ ζρήκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά (παξαθνινχζεζε θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ, έιεγρνο πξνφδνπ Έξγνπ, ζχληαμε αλαθνξψλ, θ.ι.π.). Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε: - Να είλαη θαιά ηεθκεξησκέλε - Να είλαη δνθηκαζκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε ζε αληίζηνηρα έξγα - Να γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην Έξγν - Να πεξηέρεη θαηάιιειεο αλαθνξέο παξαθνινχζεζεο θαη πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ - Να θάλεη ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηεο εκπινθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ Έξγνπ, πξνζδηνξηζκφ επζπλψλ ησλ ΔΛΣΑ θαη ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ΔΛΣΑ. 24 / 65

25 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ εθηθηφηεηά ηνπ θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ σο πξνο ηε θχζε ηνπ Έξγνπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ελελήληα (90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ αλάζεζή ηνπ, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ην νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ είλαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο αλαγθαίν γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη λα πεξηιακβάλνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο πξφηαζε δηάζεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ κε ηα επφκελα, θαη' ειάρηζηνλ, ζηνηρεία: - Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζην Έξγν. - χλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Έξγνπ (ξφινη, θαζήθνληα θάζε ξφινπ, πνζνηηθή απαζρφιεζε θάζε ξφινπ αλά ηκήκα ηνπ Έξγνπ). - πκπιεξσκέλνπο ηνπο επφκελνπο Πίλαθεο. Σηέλετος Καηηγορία εμπειρίας Θέζη ζηην Ομάδα Έργοσ Απαζτόληζη ζε ανθρωποημέρες Α/Η Σσέδιο Έπγος ΠΑ ΠΒ1 ΠΒ2 ΠΒ3 ΠΓ Σύνολο Σύνολα Σηοιτεία απαζτόληζης ηης Ομάδας Έργοσ ανά καηηγορία εμπειρίας Απαζτόληζη ζε ανθρωποημέρες Α/Η Καηηγορία Εμπειρίας Σύμβοςλορ Γιεςθςνηήρ Έμπειπορ Σύμβοςλορ Σύμβοςλορ Βοηθόρ Σύμβοςλορ Πποζωπικό Υποζηήπιξηρ Σύνολα Σσέδιο Έπγος ΠΑ ΠΒ1 ΠΒ2 ΠΒ3 ΠΓ Σύνολο Όπνπ: - «ηέιερνο», ζπκπιεξψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζηειέρνπο - «Καηεγνξία Δκπεηξίαο», ζπκπιεξψλεηαη ν βαζκφο εκπεηξίαο (χκβνπινο Γηεπζπληήο, Έκπεηξνο χκβνπινο, χκβνπινο, Βνεζφο χκβνπινο, Πξνζσπηθφ Τπνζηήξημεο) - «Θέζε ζηελ Οκάδα Έξγνπ», ζπκπιεξψλεηαη ν ξφινο ηνπ ζηειέρνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 25 / 65

26 - «Απαζρφιεζε ζην Έξγν», ζπκπιεξψλνληαη νη αλζξσπνεκέξεο (Α/Η) πνπ ζα απαζρνιεζεί θάζε ζηέιερνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ, αλά Φάζε ηνπ Έξγνπ θαη ζπλνιηθά. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ε Οκάδα Έξγνπ δηαζέηεη ηε ζσζηή νξγάλσζε, δνκή θαη ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ηελ πνζνηηθή επάξθεηα απαζρφιεζεο ζε αλζξσπνρξφλν ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ηνπ Έξγνπ νη πξνηάζεηο δηάζεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηα επφκελα θξηηήξηα: Πνζνηηθή επάξθεηα ζε αλζξσπνρξφλν ησλ δηαηηζέκελσλ απφ ηνλ Αλάδνρν αλζξψπηλσλ πφξσλ αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο επηηπρνχο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. Καηαιιειφηεηα νξγαλσηηθήο δνκήο Οκάδαο Έξγνπ. Καηαιιειφηεηα δηάξζξσζεο Οκάδαο Έξγνπ ζε ξφινπο θαη πξφηαζεο θαζεθφλησλ αλά ξφιν. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηε θάζε απηή δελ αμηνινγείηαη ε εκπεηξία, αιιά ε πνζνηηθή επάξθεηα δηάζεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ηεο αλζξσπνπξνζπάζεηαο ηεο θαηαλνκήο ησλ ξφισλ ηεο Οκάδαο. Γεληθά, αμηνινγείηαη ε «γεσκεηξία» ηεο Οκάδαο θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Αλαδφρνπ, θ.ι.π. Δπίζεκε γιψζζα επηθνηλσλίαο κε ηνλ Αλάδνρν θαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ θαη εθπξνζψπσλ ηνπ ζα είλαη ε Διιεληθή. Οη εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηελ αιινδαπή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζπλεξγάηε ηνπο πνπ ζα νκηιεί ηελ Διιεληθή γιψζζα. Σα ΔΛΣΑ, αληίζηνηρα, ζα νξίζνπλ νκάδα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ κε ηελ πιένλ πξφζθνξε δνκή θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, κε ζηφρν ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ Έξγνπ, ηελ παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ θαη, γεληθά, ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν. Ο ζπκπιεξσκέλνο πίλαθαο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζε νπηηθφ κέζν (CD ROM) ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ θχιινπ (π.ρ. MS Excel), ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβιεζεί ζε νπηηθφ κέζν κε ηα αληίηππα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, θαηηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ". Οη ηηκέο γηα ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε ΔΤΡΧ. Γηα ν,ηηδήπνηε πξνζθέξεηαη δσξεάλ πξέπεη λα ππάξρεη ε δήισζε «Πξνζθέξεηαη Γσξεάλ» θαη λα αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ε έλδεημε "ΥΧΡΙ ΚΟΣΟ" ζηε ζηήιε ηηκψλ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, αλ δελ αλαγξάθεηαη ηηκή 26 / 65

27 ζε πξνκήζεηα, δξαζηεξηφηεηα ή ππεξεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ή δεηείηαη ζηε Γηαθήξπμε, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη δσξεάλ. ηνλ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ηηκή κνλάδαο αλά Αλζξσπνεκέξα (Α/Ζ), θαζώο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α. Οη ηηκέο κνλάδαο ζα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. Αλ ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ ηηκψλ κνλάδαο θαη ζπλνιηθψλ ηηκψλ ζα ππεξηζρχνπλ νη ηηκέο κνλάδαο. Αλ ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ ηνπ πίλαθα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηνπ πίλαθα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο φζνλ αθνξά ηηο αλζξσπνεκέξεο δηάζεζεο πξνζσπηθνχ αλά θαηεγνξία ζηειέρνπο ή θαη ζην ζχλνιν, ε πξνζθνξά ζεσξείηαη άθπξε. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ νη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζην Γηαγσληζκό θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ηδηαίηεξα κάιηζηα αλ θάπνηεο από απηέο είλαη κηθξόηεξεο ηνπ 85% ηνπ δηακέζνπ (median) ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο απηέο, δεηεί γξαπηώο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ, ηηο νπνίεο ηπρόλ θξίλεη ζθόπηκεο. Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηδίσο ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ηελ πξσηνηππία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλεη ν πξνζθέξσλ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο θαη ηελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. Ο αλαζέησλ θνξέαο ειέγρεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνζθέξνληα, ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δθφζνλ ν αλαζέησλ θνξέαο δηαπηζηψλεη φηη κηα πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ιφγσ ρνξήγεζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα, ε πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξίπηεηαη απνθιεηζηηθά γηα απηφλ ηνλ ιφγν, κφλν κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνλ πξνζθέξνληα θαη εάλ απηφο δελ κπνξέζεη λα απνδείμεη, εληφο επαξθνχο πξνζεζκίαο ηελ νπνία ηάζζεη ν αλαζέησλ θνξέαο, φηη ε ελ ιφγσ ελίζρπζε ρνξεγήζεθε ζε λφκηκα πιαίζηα. 27 / 65

28 Οικονομική Προζθορά για ηην εκπόνηζη ηοσ Σηραηηγικού & Επιτειρηζιακού Στεδίοσ ΕΛΤΑ Καηηγορία Εμπειρίας Σύμβοςλορ Γιεςθςνηήρ Έμπειπορ Σύμβοςλορ Σύμβοςλορ Βοηθόρ Σύμβοςλορ Πποζωπικό Υποζηήπιξηρ Σύνολο Σύνολο Α/Η Κόζηος Α/Η τωρίς ΦΠΑ Σύνολο Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνληαη θαη δχν (2) Αλαζεσξήζεηο ηνπ 5εηνχο ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Οη δχν (2) Αλαζεσξήζεηο ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 14 ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη θαη απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ Δπηηξνπή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ηελ ΥΥ.ΥΥ.2012 εκέξα ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ θαη ψξα 12:15 κ.κ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε ησλ θπξίσλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθεξφλησλ, θαζψο θαη ζχληαμε θαη ππνγξαθή ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ Παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Η Δπηηξνπή δελ έρεη ππνρξέσζε λα ειέγρεη, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ή φρη ησλ πξνζθεξφλησλ πξνο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ησλ ΔΛΣΑ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ησλ ΔΛΣΑ ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ απηήο. Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά αξηζκείηαη θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή κνλνγξάθεη ηελ πξψηε θαη ηειεπηαία ζειίδα απηήο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ ηεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (βιάβε - δηαθνπή ξεχκαηνο) δελ ιεηηνπξγεί ε δηαηξεηηθή κεραλή ζα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΔΛΣΑ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΔΛΣΑ. 28 / 65

29 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. ΑΟΘΟΝ 15 ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, θαζψο θαη ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πκκεηνρήο θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζε Πξαθηηθφ ηεο. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, εθ φζνλ παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο Πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 8.2 ηνπ Άξζξνπ 8 κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ πξνθχςεη ε αλάγθε απφξξηςεο πξνζθνξψλ πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ Γηαθήξπμε πξνυπνζέζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη ην νπνίν, καδί κε ηηο απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο, απνζηέιιεη ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ απφξξηςεο. ΑΟΘΟΝ 16 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ην Έξγν, ε αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα πξνβεί ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη εθ φζνλ παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο Πξνζθέξνληεο λα παξνπζηάζνπλ ηηο πξνζθνξέο ελψπηνλ ηεο ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά κε δειψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά, ή λα παξάζρνπλ ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο. Οη Πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, λα ηα ζπκπιεξψζνπλ ή λα παξάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο φκσο δελ ζα αιινηψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο, κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ Πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΟΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Η θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο θάζεηο: Αμηνιφγεζε θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαγσληδφκελσλ, Σερληθή αμηνιφγεζε πξνζθνξάο, Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ Σειηθή αμηνιφγεζε 29 / 65

30 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ ΡΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΩΛ Με βάζε ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο πνπ πξνζθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 8.2 ηνπ Άξζξνπ 8 ηεο Γηαθήξπμεο, θαη απηή ηε θάζε αμηνιφγεζεο επηιέγνληαη κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ νη θαηάιιεινη γηα λα αλαιάβνπλ ην πξνθεξπζζφκελν Έξγν. Η αμηνιφγεζε είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. ηελ πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ν ππνςήθηνο δελ κεηέρεη ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ ΡΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΩΛ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α/Α Αληηθείκελν ηεο Αμηνιόγεζεο Θξηηεξίνπ 1 Ο Πξνζθέξσλ (ζε πεξίπησζε Δπηρείξεζεο ε ίδηα ή ζε πεξίπησζε χκπξαμεο ν «Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο») πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληεπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ. 2 Ο Πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε επηρείξεζεο ε ίδηα, ή ζε πεξίπησζε χκπξαμεο Δπηρεηξήζεσλ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο, πξέπεη λα έρεη επηηπρψο νινθιεξψζεη θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, έλα (1) αληίζηνηρν έξγν ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ζε Δηαηξεία /Οξγαληζκφ: (α) κε ππνρξέσζε παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, (β) πνπ επνπηεχεηαη απφ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή θαη (γ) είλαη αληίζηνηρνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο. Σν ελ ιφγσ έξγν ζα πξέπεη λα αθνξά θαη ειάρηζηνλ ζε φια απφ ηα παξαθάησ: 1. Αλάπηπμε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ. 2. Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη εμεηδίθεπζή ηνπ ζε αλαιπηηθνχο Άμνλεο Γξάζεο. 3. Αλάπηπμε θαη Παξαθνινχζεζε Δπελδπηηθνχ Πιάλνπ. 4. Αλάπηπμε Δθηηκήζεσλ Οηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ. Η ελ ιφγσ εκπεηξία ηνπ Πξνζθέξνληνο ζα πηζηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα παξαζρεζνχλ ηα ζηνηρεία Δπηθνηλσλίαο ηνπ Πειάηε έηζη ψζηε ηα ΔΛΣΑ λα κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Η αλσηέξσ απαηηνχκελε εκπεηξία δελ δχλαηαη λα ηθαλνπνηεζεί απφ ππεξγνιάβνπο. 3 ε πεξίπησζε χκπξαμεο Δπηρεηξήζεσλ, ην κέινο ηεο χκπξαμεο πνπ πιεξνί ηα Κξηηήξηα πκκεηνρήο κε α/α 1 έσο θαη 3 ζα πξέπεη (ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ γηα ηα ΔΛΣΑ) λα νξηζζεί απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ζηελ πξνζθνξά ηνπ σο «Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο» θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ χκπξαμε λα ππεξβαίλεη ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζξσπν-εκεξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλζξσπνεκεξψλ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. 30 / 65

31 Α/Α Αληηθείκελν ηεο Αμηνιόγεζεο Θξηηεξίνπ 4 Ο Πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε Δπηρείξεζεο ε ίδηα ή ζε πεξίπησζε χκπξαμεο αζξνηζηηθά ηα κέιε ηεο, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηνηρεία φπσο δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ή άιια ηζνδχλακα έγγξαθα, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε (2009, 2010, 2011) ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ Δπξψ ( ). Δπίζεο, ζε πεξίπησζε Δπηρείξεζεο ή χκπξαμεο, ε ζπκκεηνρή ηεο ηδίαο/ ή αζξνηζηηθά ησλ κειψλ ηεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ ηνπ Κξηηεξίνπ πκκεηνρήο κε α/α 2 ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζάμηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ. 5 Ο Πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε Δπηρείξεζεο ε ίδηα ή ζε πεξίπησζε χκπξαμεο ν «Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο», ζα πξέπεη λα νξίζεη «Τπεχζπλν Έξγνπ», ζηέιερνο πνπ λα αλήθεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνζθέξνληνο ή, ζε πεξίπησζε χκπξαμεο, ηνπ «Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο» γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη λα έρεη εκπεηξία άλσ ησλ δέθα (10) εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζε Δηαηξείεο/ Οξγαληζκνχο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κξηηήξην πκκεηνρήο κε α/α 2. Δπίζεο, ν «Τπεχζπλνο Έξγνπ» ζα πξέπεη λα είρε αληίζηνηρε ζέζε ζην έξγν ηνπ Κξηηεξίνπ πκκεηνρήο κε α/α 1. Ο «Τπεχζπλνο Έξγνπ» ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ ρξφλνπ ηνπ έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα έρεη αληίζηνηρε παξνπζία ζηελ Διιάδα. Η ελ ιφγσ εκπεηξία ηνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα (ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ Πειαηψλ, ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπ), θαζψο θαη απφ ηελ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ηνπ Πξνζθέξνληα ή ηνπ «Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο» γηα ηνπο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο εξγαζίαο ηνπ ζε απηφλ. Ο «Τπεχζπλνο Έξγνπ» ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή, θαζψο θαη φηη έιαβε γλψζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε φηη δεζκεχεηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ, εθφζνλ απηφ θαηνρπξσζεί ζηνλ Πξνζθέξνληα. 31 / 65

32 Α/Α Αληηθείκελν ηεο Αμηνιόγεζεο Θξηηεξίνπ 6 Ο Πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε Δπηρείξεζεο ε ίδηα ή ζε πεξίπησζε χκπξαμεο ν «Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο» ζα πξέπεη λα νξίζεη ηξία (3) «Μέιε Οκάδαο Έξγνπ», ζηειέρε πνπ λα αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνζθέξνληνο ή ζε πεξίπησζε χκπξαμεο ηνπ «Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο» γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη λα έρνπλ εκπεηξία άλσ ησλ δχν (2) εηψλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε Δηαηξείεο /Οξγαληζκνχο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κξηηήξην πκκεηνρήο κε α/α 2. Σα «Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ» ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) απφ ηα έξγα ηνπ Κξηηεξίνπ πκκεηνρήο κε α/α 2. Σα «Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ» ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν θαηά ηνπιάρηζηνλ 80% ηνπ ρξφλνπ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ αληίζηνηρε παξνπζία ζηελ Διιάδα. Η ελ ιφγσ εκπεηξία ηνπο ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα (ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ Πειαηψλ ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο), θαζψο θαη απφ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ηνπ Πξνζθέξνληα ή ηνπ «Δπηθεθαιήο ηεο χκπξαμεο» γηα ηνπο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο εξγαζίαο ηνπ ζε απηφλ. Σα «Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ» ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο είλαη αθξηβή θαη αιεζή, θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε φηη δεζκεχεζαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ εθφζνλ απηφ θαηνρπξσζεί ζηνλ Πξνζθέξνληα. Σα Κξηηήξηα πκκεηνρήο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηνπιάρηζηνλ ν επηθεθαιήο ηνπ Έξγνπ. Η εκπεηξία ηεθκεξηψλεηαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο εθφζνλ ην κέξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα αλαθεξφκελα έξγα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη αληηθεηκέλνπ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμαζθαιίζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα ζηνηρεία πνπ απηή ρξεηάδεηαη θαη ηα νπνία πξνδηαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο Αμηνιφγεζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία: α. Θα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. Δθ φζνλ ζε απηφ ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ππάξρνπλ ηέηνηεο απνξξηπηέεο πξνζθνξέο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα δηαβηβάζεη ην πξαθηηθφ απφξξηςεο ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απφξξηςεο. 32 / 65

33 β. Θα πξνρσξήζεη ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ φξσλ ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα θξηηήξηα. Θξηηήξηα Ρερληθήο Αμηνιόγεζεο πνςεθίσλ Γηα ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα εθαξκνζζνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 1 Καηαλφεζε ηνπ Έξγνπ, κεζνδνινγία θαη εξγαιεία πξνζαξκνζκέλα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 20% αθήλεηα, πιεξφηεηα θαη επάξθεηα πεξηγξαθήο ησλ παξαδνηέσλ Πιεξφηεηα, πξαθηηθφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη αληίζηνηρε εθπαίδεπζε Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (εθηθηφ ρξνλνδηάγξακκα - ζπκκφξθσζε κε ηε θχζε ηνπ Έξγνπ) Δπαξθήο απαζρφιεζε (πνζνηηθφ θξηηήξην ζε αλζξσπνρξφλν), δνκή θαη νξγάλσζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Έξγνπ 35% 15% 15% 15% Πύλνιν 100% Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ ζα πνιιαπιαζηάδεηαη επί ηνλ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη επί ην δέθα (10) γηα λα πξνθχςεη ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ. Κάζε έλα απφ ηα επί κέξνπο ζηνηρεία (θξηηήξηα) ζα βαζκνινγείηαη απφ θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο κε έλα αθέξαην βαζκφ απφ ην 1 έσο ην 10 θαη ζηε ζπλέρεηα ν κέζνο φξνο ζα πνιιαπιαζηάδεηαη επί ηνλ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη επί ην 10, γηα λα πξνθχςεη ν βαζκφο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ζην κέζν φξν πξνθχπηνπλ δεθαδηθά ςεθία, απηφο ζα ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, σο εμήο: Δάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη πέληε (5) θαη άλσ, ην δεχηεξν ζα απμάλεηαη θαηά κία (1) κνλάδα Δάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη θάησ απφ πέληε (5), ην δεχηεξν ζα παξακέλεη ην ίδην. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ νκάδσλ, ζα απνηειεί ην πλνιηθφ Βαζκφ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΒΣΠ). Οη Σερληθέο Πξνζθνξέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθφ βαζκφ (ΒΣΠ) κηθξφηεξν ηνπ 70% απφ εθείλν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ην κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ βαζκφ (ΒΣΠ), ζα ραξαθηεξίδνληαη απαξάδεθηεο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ αμηνιφγεζεο. 33 / 65

34 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνιφγεζεο, ζα δηαβηβάζεη ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ην/α πξαθηηθφ/ά ηεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο εθείλεο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Οη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Η εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ζα γλσζηνπνηεζεί, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζα ζηαιεί κε θαμ, ή ηειεγξάθεκα, ή ηειενκνηνηππία ζηνπο Πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ ηερληθά. Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζηνπο Πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. Η απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ζα ππνινγηζηεί ν πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΒΟΠ), σο εμήο: ΠΒΝΞ = Ππγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο Κεηνδόηε Ππγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο Γηαγσληδόκελνπ Σ ΡΔΙΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ σο εμήο: Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ΒΣΠ) ζηαζκίδεηαη κε ζπληειεζηή 70%, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ΒΟΠ) ζηαζκίδεηαη κε ζπληειεζηή 30%. Ο Σειηθφο Βαζκφο Αμηνιφγεζεο (ΣΒΑ) θάζε πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ήηνη: ΡΒΑ= ΠΒΡΞ*70%+ΠΒΝΞ*30% πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ ζα παξνπζηάζεη, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ κέζνδν, ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ αμηνιφγεζεο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ηερληθήο αμηνιφγεζεο. ε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά ζηα νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 34 / 65

35 ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 17 ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε θάζε πξνζθνξά πνπ δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, λα αθπξψζεη, λα αλαβάιεη, λα καηαηψζεη ή λα κελ θαηαθπξψζεη ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ ζε θαλέλα δηαγσληδφκελν, ρσξίο εθ ηνχηνπ λα πξνθχπηεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ησλ πξνζθεξφλησλ. Δλδεηθηηθά ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: Γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, Δάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, Δάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, Δάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν. Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ε πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ. ΑΟΘΟΝ 18 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Ο πξνκεζεπηήο ή ε θνηλνπξαμία ή ε έλσζε πξνκεζεπηψλ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ/αο έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα θιεζεί ακέζσο λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζθνπφ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη ηελ εληφο επιφγνπ ρξφλνπ ζπλαθφινπζε ππνγξαθή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν ζα έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δεηήζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηελ παξάηαζε ηφζν ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο φζν θαη ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ηνπ ζην Γηαγσληζκφ. ΑΟΘΟΝ 19 ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ Σα ΔΛΣΑ δηαηεξνχλ ην κνλνκεξέο δηθαίσκα λα αλαζέζνπλ ζηνλ Αλάδνρν έσο ηξεηο (3) επηπιένλ αλαζεσξήζεηο ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ Η πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο (3) αλσηέξσ αλαζεσξήζεηο ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πνπ ζα θαηαθπξσζεί γηα ην Έξγν ηεο εθπφλεζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 35 / 65

36 ΑΟΘΟΝ 20 ΔΓΓΖΠΔΗΠ 20.1 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη πάλησο πξηλ λα απνδνζεί ζε απηφλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, λα θαηαζέζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, γηα πνζφ ίζν πξνο ην 10% ην ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ρσξίο Φ.Π.Α., ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηξαπεδηθά ή άιια αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/ θαη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ Κξαηψλ κειψλ ή / θαη ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ απηφ ην δηθαίσκα. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζπλνιηθά ή κεξηθά πξνο φθεινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αμίσζεο ηεο ιφγσ εθπξφζεζκεο ή κε πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Πάλησο, δελ απνθιείεηαη ε ηθαλνπνίεζε θαη πεξαηηέξσ λνκίκσλ αμηψζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην πνζφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΔΛΣΑ. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Δθπφλεζεο ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Παξαδνηένπ ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε λέα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνζνχ χςνπο πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ ( 5.000,00) γηα ην ηκήκα ηνπ Έξγνπ πνπ αθνξά ζηηο δχν (2) αλαζεσξήζεηο ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα επηζηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ αλσηέξσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο κεηά ηελ παξαιαβή θαη ηεο δεχηεξεο θαηά ζεηξά αλαζεψξεζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ, ή ζε θάζε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν έσο ηε ιήμε ηζρχνο ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ ΔΓΓΖΠΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ Γηα ηελ είζπξαμε ηεο πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 22 ηεο παξνχζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο απμεκέλν κε ηνπο ηφθνπο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη κε επηηφθην ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΔΛΣΑ. ΑΟΘΟΝ 21 ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 21.1 ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Η ελεξγνπνίεζε ηεο χκβαζεο ζα γίλεη κε ηελ έγγξαθε αλαθνίλσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ Αλάδνρν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 36 / 65

37 Η παξάδνζε ηνπ ρεδίνπ Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο χκβαζεο. Χο Υξφλνο Παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ζα ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγγξαθν, πνπ ζα ππέρεη ζέζε Γήισζεο Δηνηκφηεηαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε Οξηζηηθή Παξαιαβή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Χο Υξφλνο Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ινγίδεηαη ν ρξφλνο ζχληαμεο ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. Δίλαη δπλαηφ, φκσο, λα ζπκθσλεζεί εγγξάθσο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο ηέηνηεο πνπ ην επεξεάδνπλ είηε πξνέξρνληαη απφ πιεπξάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία. Αλαιπηηθά, έλα ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ επί κέξνπο παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ, εκθαλίδεηαη ζην Μέξνο Β : «Σερληθή Πεξηγξαθή» ηεο παξνχζαο ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ην Έξγν ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί νξηζηηθά θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, έρνληαο ζαλ ρξνληθή αθεηεξία ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο χκβαζεο. Η παξάδνζε ηνπ ρεδίνπ Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ηηο δηαβηβάδεη ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο νθείιεη λα ηηο ζπκπεξηιάβεη θαη λα παξαδψζεη λέν ελεκεξσκέλν ηεχρνο εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξέπεη λα ην ειέγμεη θαη λα ην παξαιάβεη, αλ είλαη απνδεθηφ, κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη απνδεθηφ, ελεξγνπνηείηαη ην άξζξν 24 ή / θαη ην άξζξν 30 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Η παξάδνζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ Σεπρψλ Μειέηεο αλά θάζε ζα γίλεηαη κέζα ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρξφλνπο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο χκβαζεο, ηα νπνία ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ειέγρεη αλ είλαη απνδεθηά, εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηηο δηαβηβάδεη ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο νθείιεη λα ηηο ζπκπεξηιάβεη θαη λα παξαδψζεη λέν ελεκεξσκέλν ηεχρνο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξέπεη λα ην ειέγμεη αλ είλαη απνδεθηφ, κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη απνδεθηφ, ελεξγνπνηείηαη ην άξζξν 24 ή / θαη ην άξζξν 30 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθνηλψζεη εγγξάθσο, εληφο ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο χκβαζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ νξηζηηθή θαη πιήξε νινθιήξσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ φισλ ησλ θάζεσλ ζχκθσλα κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Σν έγγξαθν απηφ ζα επέρεη ζέζε Γήισζεο Δηνηκφηεηαο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ θαη σο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην σο άλσ έγγξαθν. 37 / 65

38 Η Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κέζα ζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηε θαηάζεζε ηεο Γήισζεο Δηνηκφηεηαο, εθφζνλ δηαπηζησζεί ζπκθσλία φισλ ησλ πξνζθνκηζζέλησλ ηεπρψλ κειέηεο κε ηα πεξηγξαθφκελα ζηε χκβαζε θαη αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο ε παξνπζίαζή ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα, ηελ ζπλάθεηα θαη ηε ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ κειεηψλ θαη, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηελ ζπκθσλία ησλ πξνζθνκηζζέλησλ κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε χκβαζε, ζπληάζζεη Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία φισλ ησλ Παξαδνηέσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη, αθνχ δηαπηζησζεί φηη ην Έξγν είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο ή ειιείςεηο απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηε χκβαζε, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνζηέιιεη ηηο παξαηεξήζεηο κέζα ζε είθνζη (20) ην πνιχ εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε Γήισζε Δηνηκφηεηαο. Απηέο πξέπεη λα αξζνχλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε δηαπίζησζή ηνπο, νπφηε ειέγρνληαη πάιη ηα Παξαδνηέα θαη, αλ δελ ππάξρεη πξφβιεκα, ζπληάζζεηαη κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. Χο Υξφλνο Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ινγίδεηαη ν ρξφλνο ζχληαμεο ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο πξνζπάζεηαο δελ πιεξσζνχλ νη πξνυπνζέζεηο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 ή /θαη 30 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα κελ παξαιάβεη είηε ηα κέξε εθείλα ηα νπνία θαηά ηα ζηάδηα ησλ ειέγρσλ δελ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, είηε νιφθιεξν ην Έξγν, εάλ έλα ή πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ φιε ξνή ηεο εξγαζίαο ή λα δεηήζεη ηελ δηνξζσηηθή πξνζαξκνγή ή επαλάιεςε νξηζκέλσλ κεξψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα έμνδα θαη νη ρξφλνη βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα πξνβιεπφκελα παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα. Η κε παξάδνζε απηψλ απνηειεί ιφγν κε νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Η παξαιαβή θάζε κίαο εθ ησλ δχν (2) αλαζεσξήζεσλ ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ Παξαδνηένπ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ ΚΔΡΑΘΔΠΖ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ Αλάδνρν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 38 / 65

39 Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ή επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζπζηεξεί ή πξφθεηηαη λα θαζπζηεξήζεη γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ή γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ζπλππνβάιιεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ θαη ην αίηεκα εμεηάδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία απνθαζίδεη εάλ δηθαηνινγείηαη λα δνζεί κεηάζεζε θαη πφζε, είηε γηα ην κέιινλ είηε κε αλαδξνκηθή ηζρχ θαη εηδνπνηεί ζρεηηθά γξαπηψο ηνλ Αλάδνρν. ΑΟΘΟΝ 22 ΞΙΖΟΩΚΖ Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζα γίλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά κε ηνπο εμήο φξνπο θαη ηξφπνπο: α) Πξνθαηαβνιή χςνπο 20% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ρσξίο ΦΠΑ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, κε ηελ θαηάζεζε Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο απμεκέλν κε ηνπο ηφθνπο κέρξη ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή θαη κε επηηφθην ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 Καλνληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΔΛΣΑ. β) Σν ππφινηπν 80% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ΦΠΑ ζα θαηαβιεζεί εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. γ) Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε ΔΤΡΧ. δ) Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο, χςνπο 20%, ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθδψζεη θαη λα απνζηείιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έλα ηηκνιφγην ζε δχν (2) αληίγξαθα. Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα πεξηέρεη θαηά ηξφπν ζαθή ηα εμήο ζηνηρεία: Αξηζκφ, ηπρφλ ζεηξά θαη εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ Αξηζκφ ηεο χκβαζεο Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ Αλαζέηνπζαο Αξρήο Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ Αλαδφρνπ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπ Αλαδφρνπ Πεξηγξαθή ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ θαη ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ πλνιηθφ ηίκεκα ζε ΔΤΡΧ κεηά ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Απφ ην ηηκνιφγην ζα γίλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο εθάζηνηε λφκνπο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή κέξνπο ή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ δελ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ή εάλ θάπνην παξαδνηέν ζην νπνίν αληηζηνηρεί ην ηηκνιφγην δελ έρεη παξαδνζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 39 / 65

40 ΑΟΘΟΝ 23 ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΘΛΖ Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ην Έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο, ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο θαη ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη φηη ηα Παξαδνηέα ζα πιεξνχλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Γηαθήξπμε ή επηηξέπεηαη λα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο θαηαλνεί πιήξσο θαη εγγπάηαη ξεηψο ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλζηφρσλ ζηα νπνία απνβιέπεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε ην ελ ιφγσ. ΑΟΘΟΝ 24 ΘΟΩΠΔΗΠ ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο, θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ απφδεημε δεκίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνηληθή ξήηξα, ίζε πξνο ην 0,2% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ ππαίηηα θαζπζηέξεζε αθνξά ηκήκα ηνπ Έξγνπ, πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ην 0,5% ηνπ ηηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ. Η ζπλνιηθή πνηληθή ξήηξα πνπ κπνξεί λα θαηαπέζεη εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ ζε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο φξνπ δελ κπνξεί πάλησο λα ππεξβεί ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) κε απνθιεηφκελεο ηεο απνδείμεσο πεξαηηέξσ δεκίαο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σν πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο δχλαηαη λα παξαθξαηείηαη θαη απφ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηειέζεσο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε νθεηιή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ Αλάδνρν. ΑΟΘΟΝ 25 ΔΘΣΩΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ-ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην, λα εθρσξήζεη ή κε νηνλδήπνηε ηξφπν λα κεηαβηβάζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ή / θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καη εμαίξεζε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηκήκα ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειεζζεί ή ην ηκήκα πνπ δελ εθρσξήζεθε. ΑΟΘΟΝ 26 ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 40 / 65

41 Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ απηνχο ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πξντφλησλ δηαλνίαο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. ΑΟΘΟΝ 27 ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη φια ηα Παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα. Η κε παξάδνζε απηψλ απνηειεί ιφγν κε νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα είλαη αζθαιηζκέλν ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο ακνηβήο ή κηζζνχ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. ΑΟΘΟΝ 28 ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ Ο Αλάδνρνο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ιχζε ή ιήμε απηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθέο θαη απφξξεηεο θάζε θχζεσο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, κεραλνξγάλσζε θαη γεληθά ηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σε ζρεηηθή ππνρξέσζε αλαιακβάλεη θαη γηα θάζε ηπρφλ ππεξγνιάβν πνπ πηζαλφλ απαζρνιήζεη. Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 41 / 65

42 δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Οκάδα Έξγνπ θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ απηήλ ή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο παξνρήο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. ΑΟΘΟΝ 29 ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζηεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. ΑΟΘΟΝ 30 ΙΠΖ ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε κνλνκεξή δήισζή ηεο λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην, γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο χκβαζεο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ελδεηθηηθψο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πξνζεζκηψλ πεξί ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ή κε εθπιήξσζεο άιιεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ φθεηιε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ, λα ηελ έρεη εθπιεξψζεη. β) ε πεξίπησζε αζέηεζεο, γεληθά, απφ ηνλ Αλάδνρν νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαηηθνχ φξνπ, πνπ έρεη ζπκθσλεζεί σο νπζηψδεο ή πνπ αλ θαη δελ έρεη ζπκθσλεζεί σο νπζηψδεο, ηπγράλεη φκσο λα είλαη νπζηψδεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαηά ηελ εχινγε θξίζε. γ) ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. δ) ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε) ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. ζη) εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο θεξπρζεί έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην πνζφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο. Η 42 / 65

43 Αλαζέηνπζα Αξρή εθηφο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο πνπ θαηαπίπηεη δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ζσξεπηηθά θαη ηελ αλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο. Καη εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 43 / 65

44 Β ΚΔΟΝΠ: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Ρερληθέο Απαηηήζεηο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ / 65

45 1. Δηζαγσγή Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία ηδξχζεθαλ ην 1828 θαη απφ ην 1996 ιεηηνπξγνχλ σο Αλψλπκε Δηαηξεία. Σα ΔΛΣΑ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2668/1998, είλαη ν Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθψλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Σνλ Όκηιν ΔΛΣΑ ζπληζηνχλ ηα ΔΛΣΑ θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο: Σαρπκεηαθνξέο ΔΛΣΑ Α.Δ. θαη ΚΔΚ-ΔΛΣΑ Α.Δ. ησλ νπνίσλ ηα βαζηθά ζηνηρεία έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ παξνχζα έθζεζε. Σνλ Όκηιν ζπκπιεξψλνπλ δχν ζπγγελείο εηαηξείεο: Σ.Σ. - ΔΛΣΑ Α.Δ.Γ.Α.Κ. θαη Post Insurance Brokerage Α.Δ. 2. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ΔΙΡΑ Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή ηαρπδξνκηθή αγνξά θαη δηαδξακαηίδνπλ γηα πεξηζζφηεξα απφ 180 ρξφληα ζεκαληηθφ ξφιν ζην θνηλσληθφ θαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. Ιδξχζεθαλ ην έηνο 1828, απφ ην 1996 ιεηηνπξγνχλ σο αλψλπκε εηαηξία ( ΔΛΣΑ Α.Δ. ) θαη ην 1998 κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εκπνξηθή επηρείξεζε ππφ θξαηηθφ έιεγρν. Η Δηαηξεία είλαη θνξέαο παξνρήο θαζνιηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Απφ ην 1998 μεθηλάεη ην κεγαιχηεξν θαη πιένλ θηιφδνμν πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν 1999 είλαη ε πξψηε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία εκθαλίδεη θεξδνθνξία θαη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα νπζηαζηηθή αλάπηπμε. Σν 2004 ηα ΔΛΣΑ αλαθεξχρζεθαλ «Μέγαο Δζληθφο Υνξεγφο» ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο. Σν 2008 ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία εθιέρζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπο ζηελ Πξνεδξεία ηνπ πκβνπιίνπ Σαρπδξνκηθήο Δθκεηάιιεπζεο (Postal Operations Council) ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο (Universal Posta333l Union) γηα ηελ πεξίνδν Σν πκβνχιην Σαρπδξνκηθήο Δθκεηάιιεπζεο (ΣΔ) είλαη ην πην ζεκαληηθφ φξγαλν ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο, ελφο δηεζλνχο δηαθπβεξλεηηθνχ Οξγαληζκνχ κε 191 ρψξεο-κέιε πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Eζλψλ (OHE). Σν 2010 ζεκαηνδφηεζε ηελ επηζηξνθή ηεο Δηαηξείαο ζε επίπεδα θεξδνθνξίαο, αθνινπζψληαο κηα δεκηνγφλν ρξήζε. Τπεξβαίλνληαο ηηο δπζρέξεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηα ΔΛΣΑ πξαγκαηνπνίεζαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην Θαλνληζηηθό θαη Οπζκηζηηθό Ξιαίζην Με βάζε ην λφκν 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ξπζκίδνληαη ηα παξαθάησ: 1. Δπέξρεηαη ε πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζηελ Διιάδα, ε νπνία ζα νινθιεξσζεί ζηηο , εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα θαηαξγεζεί ν απνθιεηζηηθφο ηνκέαο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο. 2. Η θνηλνηηθή πνιηηηθή γηα ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά θαζνξίδεηαη απφ κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 Α ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ε αγνξά απηή λα απνηειεί έλα ρψξν 45 / 65

46 ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα, φπνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ, πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ. Με ηελ 58134/2275/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, «Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο» ηα ΔΛΣΑ, σο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο έρνπλ αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε απέλαληη ζηελ Πνιηηεία επίηεπμεο αθφκε πςειφηεξσλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε. Οη πεξαηηέξσ εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο Πνιηηείαο απφ ηα ΔΛΣΑ, σο Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην πκβφιαην Γηνίθεζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ, πεξηιακβάλνπλ: Πξαγκαηνπνίεζε κηαο πεξηζπιινγήο θαη κηαο θαη νίθνλ δηαλνκήο γηα θάζε πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) γηα φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα, κε εμαίξεζε κηθξνχο νηθηζκνχο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζηνπο νπνίνπο ε πεξηζπιινγή θαη ε δηαλνκή γίλεηαη ζε ιηγφηεξεο εξγάζηκεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα ιφγσ κηθξήο ηαρπδξνκηθήο θίλεζεο. Σα ΔΛΣΑ εθδίδνπλ θαηάζηαζε, ρσξηζηά αλά λνκφ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη παξαπάλσ εμαηξνχκελνη νηθηζκνί θαη ε ζπρλφηεηα εμππεξέηεζήο ηνπο. Δμαζθάιηζε ελφο επαξθνχο ζπλφινπ ζεκείσλ πξφζβαζεο θαη επαθήο ησλ πνιηηψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα γηα ηελ παξνρή ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Δλεκέξσζε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεκείσλ επαθήο, γηα ζεκαληηθνχο ιφγνπο. ηφρνπο πνηφηεηαο γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία, ηνπο νπνίνπο ηα ΔΛΣΑ ππνρξενχληαη λα επηηχρνπλ, ελψ δηελεξγείηαη έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ζηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο Α πξνηεξαηφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζχκθσλα κε ηελ 58134/2275/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Σα άξζξα 1 έσο 21 ηνπ λένπ Νφκνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 97/67/EΚ ηεο , φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο Οδεγίεο 2002/39/ΔΚ ηεο θαη 2008/6/ΔΚ ηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηηο νπνίεο ζεζπίδνληαη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ. ρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο δηαηεξείηαη, έσο ηηο ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα (απνθιεηζηηθφο ηνκέαο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο) ζηελ πεξηζπιινγή, δηαινγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή ησλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο εζσηεξηθνχ, είηε κε ηαρχηεξε δηαλνκή είηε φρη, ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο (δηαζπλνξηαθφ ηαρπδξνκείν) θαη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε φξην βάξνπο απηψλ ηα πελήληα (50) γξακκάξηα. Σν αλσηέξσ απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ην αλσηέξσ φξην βάξνπο αίξνληαη απφ Σν σο άλσ νξηδφκελν φξην βάξνπο δελ ηζρχεη εάλ ε ηηκή είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε θαηά δπφκηζη θνξέο ηεο ηηκήο ηνπ δεκνζίνπ ηέινπο γηα έλα αληηθείκελν αιιεινγξαθίαο ηεο πξψηεο βαζκίδαο βάξνπο ηεο ηαρχηεξεο θαηεγνξίαο. 46 / 65

47 Σα ΔΛΣΑ παξακέλνπλ θνξέαο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο έσο ηηο Οη φξνη παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαζνξίδνληαη κε ηε ζχκβαζε αλάζεζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ησλ ΔΛΣΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Νφκν 4053/2012. ηα ΔΛΣΑ ρνξεγείηαη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο «Διιεληθά Σαρπδξνκεία Α.Δ.» θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ «ΔΛΣΑ». Αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ ηεο: Καζνξίδεη κε απφθαζή ηεο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, Δλεκεξψλεηαη απφ ηνλ θνξέα θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα ην θαζαξφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη ην επαιεζεχεη. Γηαρεηξίδεηαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, Αμηνινγεί θαη εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ηα ηηκνιφγηα ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Δθφζνλ, θαηφπηλ κειέηεο, θξηζεί απαξαίηεην γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη δελ επηβαξχλεηαη ε παξνρή ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, εθδίδεη θαλνληζκφ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη νη φξνη πξφζβαζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο, νη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, ε κέγηζηε θαη απνθνπήλ απνδεκίσζε ησλ ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο δεκηνπξγείηαη εηδηθφο ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη ηαρπδξνκηθνί πάξνρνη κε εηδηθή άδεηα θαη ην ππφινηπν κέξνο θαιχπηεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν ινγαξηαζκφ απηφ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΔΣΣ. Η αγνξά ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πθίζηαηαη πξσηφγλσξεο αιιαγέο. Η ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο Δπξσπατθήο Αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα λέα ραξηνθπιάθηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ινηπψλ απειεπζεξσκέλσλ αγνξψλ, ζεκαηνδνηεί κηα λέα επνρή. Απφ ηελ άιιε ε απειεπζέξσζε γίλεηαη ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία επεξεάδεη ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά. 4. Ράζεηο ζηελ Ραρπδξνκηθή Αγνξά Σα ΔΛΣΑ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα ηδηαίηεξα αληίμνν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Η νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Διιάδα έρεη εληαζεί ζε πξσηφγλσξα επίπεδα. Ο αξλεηηθφο ξπζκφο κεγέζπλζεο θπκαίλεηαη γηα ην 2011 ζε ηζηνξηθά επίπεδα (-6,95% ζχκθσλα κε ηελ ΔΛ.ΣΑΣ.). χκθσλα κάιηζηα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ε ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ ζηε ρψξα καο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί δπλακηθά θαη ζηελ επφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζπκπιεξσκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ ςεθίζηεθε ην 47 / 65

48 Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζηεξηδφηαλ ζηελ εθηίκεζε γηα κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4%, ελψ λεφηεξεο εθηηκήζεηο ηφζν ηνπ ΙΟΒΔ (ζηελ ηειεπηαία ηξηκεληαία έθζεζή ηνπ), φζν θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηή ηεο) αλεβάδνπλ ην πνζνζηφ απηφ ζην 5%, κε ηελ ηειεπηαία 6κεληαία έθζεζε ΟΟΑ λα δηακνξθψλεη ηελ πξφβιεςή ηεο ζην 5,3%. Διαθξψο ρακειφηεξεο είλαη νη πξνβιέςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηηο ηειεπηαίεο εθζέζεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (χθεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,7% γηα ην 2012). Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί ε ηζρπξή ζπζρέηηζε πνπ δηαπηζηψλεη ε IPC ζην Global Postal Industry Report 2011 κεηαμχ ΑΔΠ θαη φγθσλ αιιεινγξαθίαο ζε νηθνλνκίεο ρακειήο αλάπηπμεο (low-growth economies). πγθεθξηκέλα ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,7% θαη 1,1% ην 2009 θαη ην 2010 αληηζηνηρεί ζε αθφκα κεγαιχηεξε πηψζε ησλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο (-2% ην 2008, -5% ην 2009 θαη -4,7% ην 2010). Η αλεξγία επηπξφζζεηα αλέξρεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 ζην 21% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο ΟΟΑ αλακέλεη γηα ην επφκελν έηνο (ην 2012) πνζνζηφ αλεξγίαο 21,2%, ελψ ην ΓΝΣ πξνβιέπεη κηα ζρεηηθή θάκςε ηνπ δείθηε αλεξγίαο ζην 19,4%. Διαθξψο πην αηζηφδνμε είλαη ε εθηίκεζε ηεο ΣηΔ γηα κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο 19% ην Η κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο αιιά θαη ε δηαξθήο ζπξξίθλσζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ, έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Η ηδησηηθή θαηαλάισζε απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηα έζνδα ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ, θαζφηη ε δήηεζε γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο είλαη ηδηαίηεξα ειαζηηθή ζε απηή. Σν δπζρεξέο απηφ πεξηβάιινλ νινθιεξψλεηαη απφ ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα, ε νπνία αλαβάιιεη ή/θαη αθπξψλεη επελδπηηθέο θαη ινηπέο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηεο παγθφζκηαο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζην βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα ηνπ Global Monitor Q Report ηεο IPC, ην νπνίν ζπλνςίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2011 νη ζπλνιηθνί φγθνη ηεο ζπζηεκέλεο αιιεινγξαθίαο ζπλερίδνπλ λα ζεκεηψλνπλ πησηηθή ηάζε, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή αλάπηπμε εζφδσλ ζηα δέκαηα θαη ζηα αληηθείκελα express. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ πεξηβάιινληνο, κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ζε επίπεδν ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ θάπνηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ή εμειίμεηο σο αθνινχζσο: Α. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαβάιιεηαη ιφγσ ηεο επηηαρπλφκελεο ηάζεο ππνθαηάζηαζεο ηεο παξαδνζηαθήο αιιεινγξαθίαο κε ηελ ειεθηξνληθή. H εμνηθείσζε νινέλα θαη επξχηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε πςειφηεξε ηαρχηεηα θαη ρακειφηεξν ή θαη κεδεληθφ θφζηνο. Γε ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε σο παξάγνληα κεηάβαζεο ζηε λέα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ηελ αθχπληζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σα αλσηέξσ εθκεηαιιεχνληαη απφ ηελ άιιε πιεπξά νη heavy mail users ζηo πιαίζην πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ ηνπο, ε νπνία απνηειεί πιένλ πξνυπφζεζε επηβίσζήο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη ηξάπεδεο, νη επηρεηξήζεηο 48 / 65

49 ηειεπηθνηλσληψλ, αιιά θαη κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. Οη πξψηεο ιαλζάξνπλ ηα e-statements, νη δεχηεξεο ηα e-bills, ελψ νη ηειεπηαίεο αληηθαζηζηνχλ ηηο έληππεο εθδφζεηο πεξηνδηθψλ direct marketing κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία αληίζηνηρσλ sites. ε κειέηε πνπ δεκνζίεπζε ε ΔΔΣΣ γηα ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά, νη ηξάπεδεο εθηηκνχλ φηη ζα κεηψζνπλ θαηά 40% κέρξη ην 2015 ηελ απνζηνιή ινγαξηαζκψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ιφγσ ειεθηξνληθήο ππνθαηάζηαζεο. Η εθηίκεζε απηή είλαη αλάινγε θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ πνπ είλαη ζήκεξα κεγάινη ρξήζηεο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε πξνβιέςεηο αλακέλεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πεξηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ηεο αιιεινγξαθίαο ζην 40% ηνπ ζεκεξηλνχ έσο ην Οη θαηαλαισηέο εθθξάδνπλ επηπξφζζεηα λέεο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο, νη νπνίεο δελ εμππεξεηνχληαη απφ ηα παξαδνζηαθά ηαρπδξνκηθά πξντφληα. Η ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ICTs (Information and Communication Technologies ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζβαζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε δσξεάλ ζρεηηθά πνηνηηθά πξντφληα έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. Οη ηειεπηαίεο δελ έρνπλ πιένλ λα αληαγσληζηνχλ κφλν ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) θαη ην sms, αιιά θαη ηηο δηάθνξεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηα blogs θ.ι.π.. χκθσλα κάιηζηα κε έλα ζελάξην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην IPC Global Postal Industry Report 2011 θαη δηεξεπλά ηνλ δπλεηηθφ αληίθηππν ηνπ ζπλδπαζκνχ ειεθηξνληθήο ππνθαηάζηαζεο θαη (άκεζνπ θαη έκκεζνπ) αληαγσληζκνχ ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά επηιεγκέλσλ κειψλ ηεο IPC, σο ην 2020 νη πεξηζζφηεξεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο (σο θαη 90%) ζα κπνξνχζαλ λα θαιχπηνληαη απφ κε παξαδνζηαθνχο ηαρπδξνκηθνχο θνξείο. Μφλν έλα κηθξφ ηκήκα ησλ αλαγθψλ απηψλ ζα απαηηεί παξαδνζηαθέο ηαρπδξνκηθέο ιχζεηο, φπσο ε παξάδνζε ζε αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη ε ειεθηξνληθή ππνθαηάζηαζε είλαη πηζαλφ λα ζπλερηζηεί κε ηαρείο ξπζκνχο, κε ην 20-30% ησλ ηξερφλησλ φγθσλ αιιεινγξαθίαο λα ππνθαζίζηαληαη ςεθηαθά. Δπηρεηξήζεηο θαη θπβεξλήζεηο ζηξέθνληαη, κε ζηφρν ηελ κείσζε θφζηνπο θαη γξαθεηνθξαηίαο, αιιά θαη γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο ζε ςεθηαθά πξντφληα φπσο ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα θαη έγγξαθα. Δάλ ζην αλσηέξσ πνζνζηφ πξνζηεζεί έλα επηπιένλ 55-60% ηνπ ζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο, ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα θαξπσζνχλ είηε ηα «ζπκβαηηθά» αληαγσληζηηθά θαλάιηα απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηνπο κεγάινπο πειάηεο (cream skimming), είηε ελαιιαθηηθά κέζα, ηφηε ζχκθσλα κε ην ζελάξην απηφ απνκέλεη σο ην 2020 κφλν έλα 10-25% ησλ παξαδνζηαθψλ φγθσλ αιιεινγξαθίαο, πηζαλφηαηα ζηα ιηγφηεξν επηθεξδή ηκήκαηα (segments). ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα πξνζζέζνπκε έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ αλαθέξεηαη ζην Postal Industry Report ηεο IPC θαη αθνξά ζηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ δηείζδπζεο επξπδσληθφηεηαο (broadband penetration) θαη εμέιημεο φγθσλ αιιεινγξαθίαο ζηηο νηθνλνκίεο κε πςειφ πνζνζηφ ςεθηνπνίεζεο (highly-digitised economies). Παξά ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε αχμεζε ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα, φπσο αλαθνίλσζε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θηλείηαη κε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ηηο αξρέο ηνπ 2011 πεξίπνπ ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο θαηείρε γξήγνξεο δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο. Ραγδαία αχμεζε θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ θηλεηή επξπδσληθφηεηα, δειαδή ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν. Η ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο έρεη φκσο δηηηφ ραξαθηήξα: απεηιή, αιιά θαη επθαηξία ηαπηφρξνλα. Σα ηαρπδξνκεία κπνξνχλ λα 49 / 65

50 εθκεηαιιεπζνχλ ην πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ν ςεθηαθφο ρψξνο εθαξκφδνληαο θαηλνηνκηθά projects, φπσο νη ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ κέζσ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο (πξνζσπηθφο ινγαξηαζκφο θαη password). Η πηνζέηεζε ηέηνησλ θαηλνηνκηψλ ζα επηηξέςεη ζηνπο ηαρπδξνκηθνχο θνξείο λα δηαηεξήζνπλ ην θχξην (core) business ηνπο, ελψ αλαπηχζζνληαη ζε λέεο αγνξέο θαη λα παίμνπλ ζπλεπψο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ςεθηαθή αγνξά ηνπ κέιινληνο. Οη Δπξσπατθνί ηαρπδξνκηθνί θνξείο ειπίδνπλ φηη ν ζπγθεξαζκφο ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ θαη αιιεινγξαθίαο ζα δεκηνπξγήζεη λέεο έληνλεο ξνέο εζφδσλ. Δπελδχνπλ ζε πβξηδηθέο ηερλνινγίεο αθφκα θαη κε θάπνην θφζηνο θαληβαιηζκνχ γηα ην επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν. Παξέρνπλ θαηλνηνκηθέο ιχζεηο ψζηε λα επσθειεζνχλ κέξνο ησλ εζφδσλ πνπ δηαθνξεηηθά ζα ραλφηαλ. Σν θξίζηκν ζεκείν είλαη ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο επειημίαο θαη επηινγψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη ε ηάζε αλάιεςεο απφ νξηζκέλνπο ηαρπδξνκηθνχο θνξείο πξνεγκέλσλ ρσξψλ κε ηελ κνξθή ηνπ outsourcing ησλ ιεηηνπξγηψλ έθδνζεο θαη απνζηνιήο ινγαξηαζκψλ (account statement operations) ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Η εθκεηάιιεπζε ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ησλ ζχγρξνλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζα επηηξέςνπλ επηπιένλ ηελ απνζηνιή πην εμαηνκηθεπκέλσλ mailings. Δμειίζζνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νη ηαρπδξνκηθνί θνξείο ζε ζηξαηεγηθφ ζχκκαρν θαη πξνζζέηνπλ αμία ζηελ αιιεινγξαθία ησλ πειαηψλ ηνπο. Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία ιακβάλνληαο ηα κελχκαηα ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο ππέγξαςαλ κεηαμχ άιισλ δξάζεσλ, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξείλ ELTRUN) ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ: δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ςεθηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ θιαζηθψλ ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθέο πιεξσκέο), πξνζθνξά επεθηεηλφκελσλ (extended) ππεξεζηψλ ειεθηξνληθά (ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην), θαη πξνζθνξά λέσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Β. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΓΔΚΑΡΑ Η δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επνκέλσο ησλ εζφδσλ ησλ ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί δηαρξνληθά πξνυπφζεζε επηηπρνχο παξνπζίαο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ο παξάγνληαο απηφο θαζίζηαηαη πιένλ αθφκα θξηζηκφηεξνο γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. χκθσλα κε ην Global Postal Industry Report ηεο IPC ηα ηαρπδξνκεία πνπ εκθαλίδνπλ πςειή δηαθνξνπνίεζε εζφδσλ είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηα ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ σο ζπλέπεηα ηεο δηαζπνξάο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. Σν 2010 γηα παξάδεηγκα ηα ηαρπδξνκεία κε πςειά δηαθνξνπνηεκέλα έζνδα εκθαλίδνπλ επίπεδα θεξδνθνξίαο 6,5% ζε ζρέζε κε 4% εθείλσλ πνπ εκθαλίδνπλ ιηγφηεξν δηαθνξνπνηεκέλα. Η πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ν ηαρπδξνκηθφο θιάδνο ελ κέζσ ζπξξίθλσζεο ησλ εζφδσλ απφ ηελ θχξηα πεγή ηελ αιιεινγξαθία, είλαη ε αλεχξεζε ελφο αμηφπηζηνπ ελαιιαθηηθνχ πξντφληνο πνπ ζα απνηειέζεη ην φρεκα επίηεπμεο επαξθνχο θαη 50 / 65

51 ζηαζεξήο αλάπηπμεο. Η ζπλαιιαθηηθή αιιεινγξαθία δελ κπνξεί πιένλ λα εγγπεζεί θεξδνθφξα επίπεδα. Η θαηλνηνκία θαίλεηαη απφ ηελ άιιε πιεπξά φηη μεθίλεζε ζρεηηθά αξγά, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λένπο, ηαρέσο αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηθαλνχο λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ απψιεηα εζφδσλ, πνπ πθίζηαηαη ε παξαδνζηαθή αιιεινγξαθία. Οη παγθφζκηεο ηάζεηο δείρλνπλ ηα δέκαηα & express σο ην division εθείλν πνπ παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλάπηπμεο. H επειημία πνπ παξέρεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία νινέλα θαη κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πεξηβάιιεη ην δηαδίθηπν θαη ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, δηεπξχλεη ζεκαληηθά ηνλ νξίδνληα ηεο δηαθίλεζεο δεκάησλ θαη παξέρεη αμηφινγεο δπλαηφηεηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ην IPC Global Postal Industry Report 2011 ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αλέξρεηαη ζε 400 δηο, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ηα κηζά αθνξνχλ θπζηθή παξάδνζε αγαζψλ. Παξφια απηά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζεσξείηαη φηη αθφκα βξίζθεηαη ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα, θαζψο απνηειεί κφιηο ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. Τπάξρνπλ ζπλεπψο, θαη παξά ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηνλ θιάδν ησλ ηαρπκεηαθνξψλ, ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηελ θαηεγνξία ησλ δεκάησλ γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο. Σα πεξηζψξηα απηά αθνξνχλ ηφζν ζην εγρψξην, φζν θαη ζην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην αγαζψλ. Ο θαηαλαισηήο απεπζχλεηαη πιένλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Σν δηαζπλνξηαθφ εκπφξην αθνξά θαηά θχξην ιφγν πξντφληα πνπ είηε δελ είλαη δηαζέζηκα ζην εζσηεξηθφ, είηε ηηκνινγνχληαη εγρψξηα ζε αξθεηά πςειφηεξεο ηηκέο. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ απηνχ θξίλνληαη ην ρακειφ θφζηνο παξάδνζεο θαη ε ηππνπνηεκέλε ηρλειάηεζε (tracking) ηεο πνξείαο ησλ παξαγγειηψλ. ηελ παξαπάλσ αλαθνξά γίλεηαη επηπξφζζεηε κλεία ζην γεγνλφο φηη ηo SBU (Strategic Business Unit) ησλ δεκάησλ & express αλήθεη ζηνπο ιίγνπο θεξδνθφξνπο ηνκείο, ζε απηνχο δειαδή φπνπ ε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν ππεξέβε απηή ησλ δαπαλψλ. 5. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα ηαρπδξνκηθή αγνξά νη νπνίεο πεγάδνπλ ηφζν απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνθαηάζηαζε, φζν θαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ ζπλαθφινπζε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζηζηνχλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ηνκέα επηηαθηηθφ θαη άκεζν ψζηε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζε κηα λέα δπλακηθή πνπ δηακνξθψλεηαη ζηηο ήδε απειεπζεξσκέλεο αγνξέο. ε απηφ ην θξίζηκν ζεκείν, ηα ΔΛΣΑ θαινχληαη λα δηακνξθψζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ κηα λέα δπλακηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα βαζίδεηαη ζε λέν ζχγρξνλν πξνζαλαηνιηζκφ θαη φξακα πνπ ζα εμεηδηθεχεηαη ζε έλα ιεπηνκεξέο θαη ζπγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο. ην ηξαηεγηθφ & Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηα ΔΛΣΑ πξέπεη λα απνηππψζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία κε δεδνκέλε ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο ειιεληθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ηελ / 65

52 Παξάιιεια, πξέπεη λα θαηαγξαθεί ε κεηάβαζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ ςεθηαθή επνρή ηνπ ηαρπδξνκείνπ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (Information and Communication Technologies / ICTs). ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΔΛΣΑ σο ΦΠΚΤ ζηελ Διιάδα έσο ην 2028 ζηφρνο είλαη ε παξνρή λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πξνζβάζηκσλ ζηνπο πνιίηεο ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, κε ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ην δίθηπφ ηνπο θαη λα δηαζθαιίζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. ην πιαίζην απηφ, αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε εθπφλεζε ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηεο Δηαηξείαο πεληαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ πεξίνδν Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ραξαθηεξίδνπλ ην ζηίγκα ηεο επηζπκεηήο πνξείαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο θαη απνηεινχλ, παξάιιεια, θξηηήξην επηηπρνχο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ ΔΛΣΑ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κεηαμχ άιισλ ππφςε: α. ε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο, β. ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ, ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ παξεκβάζεσλ, γ. ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κείγκαηνο εζφδσλ, κέζσ ελφο πιέγκαηνο δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά, ηελ αγνξά, ηξαπεδηθήο ιηαληθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηειεπηθνηλσληαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ logistics, ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε άιιεο δπλεηηθέο αγνξέο αμηνπνηψληαο ην εθηελέο δίθηπν ζεκείσλ επαθήο ηεο Δηαηξείαο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Η δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο Δηαηξείαο πξνυπνζέηεη δηηηή απνηειεζκαηηθφηεηα: ηφζν ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ, φζν θαη ζε απηφ ησλ δαπαλψλ. Αλαθνξηθά κε ηα έζνδα απαηηείηαη αθελφο ε δηαηήξεζε, πξνάζπηζε, αιιά θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηα ππάξρνληα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη αθεηέξνπ ε ελίζρπζε ηνπ πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ κε λέα θεξδνθφξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ εχξνπο θαη ηεο αμίαο απηψλ ιακβάλεη πξσηεχνπζα ζεκαζία γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη. Η επαλεμέηαζε ησλ θνλδπιίσλ εμφδσλ δηελεξγείηαη απφ κεδεληθήο βάζεο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ην κεγαιχηεξν θνλδχιη, ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, φζν θαη ηηο ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Οη νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο πξνο ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ιακβάλνπλ ρψξα κε βάζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ φπσο ε ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο θνπιηνχξαο, ε εληαία εκπνξηθή πνιηηηθή, ε άξηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, ε επίηεπμε ιεηηνπξγηθήο θαη δηνηθεηηθήο επειημίαο, ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε πεξηζηνιή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία ζέηνπλ ηνπο πειάηεο θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζήο ηνπο ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. Πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπο, πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία, αλαπηχζζνπλ λέα πξντφληα θαη εκπινπηίδνπλ δηαξθψο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. ηφρνο είλαη ε 52 / 65

53 ελδπλάκσζε ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ηνπο εθαηνκκχξηα πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε έξρεηαη ζε επαθή ζε θαζεκεξηλή βάζε. ην πιαίζην απηφ ηα ΔΛΣΑ εθπαηδεχνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο πειαηνθεληξηθήο θνπιηνχξαο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαηέρεη θαη ε ιεηηνπξγία (θαη ε εκθάληζε) ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη απηή ηνπ call center, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηηο δηάθνξεο αηηήζεηο, αλαδεηήζεηο, παξάπνλα θαη απνδεκηψζεηο ησλ πειαηψλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Customer Relationship Management (CRM). εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, ηα ΔΛΣΑ είλαη ν Φνξέαο Ξαξνρήο Θαζνιηθώλ Ραρπδξνκηθώλ πεξεζηώλ ζηελ Διιάδα έσο θαη ην Η παξνρή θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ πξνζδηνξίδεη ην ραξαθηήξα ησλ ΔΛΣΑ σο πξνο ηε ζέζε ηνπο θαη ην ξφιν ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δέζκεπζεο έλαληη ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνζθνξά θαζνιηθψλ ππεξεζηψλ απνδεθηήο πνηφηεηαο ζε πξνζηηέο ηηκέο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δέζκεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεσγξαθηθή κνξθνινγία ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ είλαη ε δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο εθηεηακέλνπ ηαρπδξνκηθνχ δηθηχνπ κε ηαρπδξνκηθά θαηαζηήκαηα θαη πξαθηνξεία ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ δηθηχνπ. Η ηαρπδξνκηθή ππνδνκή (postal infrastructure) ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 791 θαηαζηήκαηα θαη 756 πξαθηνξεία. Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία δηαζέηνπλ επηπιένλ 89 Μνλάδεο Γηαλνκήο ζε φιε ηε ρψξα, 12 Κέληξα Γηαινγήο Αιιεινγξαθίαο (4 πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα), Κέληξν Γηαινγήο Γεκάησλ θαη δχν Τπεξεζίεο Δθηεισληζκνχ Γεκάησλ. Οη εμειίμεηο ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ησλ ΔΛΣΑ (δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηαρπδξνκηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη αχμεζε αξηζκνχ πξαθηνξείσλ) ζπλάδνπλ κε ηελ αληίζηνηρε ηάζε ζε παγθφζκην επίπεδν. Η κειέηε Global Postal Industry Report 2011 ηεο IPC ζε δείγκα 25 ηαρπδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ (κειψλ ηεο θαη κε) αλαθέξεη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξαθηνξείσλ ζην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ ιηαληθήο (retail outlets) απφ 36,4% ην 2007 ζε 37,6% ην Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξίην ζηφρν ηεο επηρείξεζεο, ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εζφδσλ πξνυπνζέηεη ηελ είζνδν ησλ ΔΛΣΑ ζε λέεο αγνξέο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κείγκαηνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ησλ ηαρπδξνκείσλ ζε ζχγρξνλα εκπνξηθά θαη πηζησηηθά θαηαζηήκαηα. Μηα ζεηξά θαηλνηνκηψλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη ζα πινπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 ζεκαηνδνηνχλ ηε ζηξνθή ησλ ΔΛΣΑ ζε λέεο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ελ φςεη θαη ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζηηο αξρέο ηνπ Η πξνψζεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επθαηξίεο δηαθνξνπνίεζεο. Σα ΔΛΣΑ δηαζέηνπλ ήδε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ ππφβαζξν κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Η δπλαηφηεηα ζπλεξγηψλ κε ηηο εηαηξείεο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγαιχηεξν δίθηπν ζεκείσλ επαθήο κε ηνλ πειάηε ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ θνξέα λέσλ εζφδσλ ηνλψλνληαο παξάιιεια ην ζχγρξνλν πξνθίι ηεο επηρείξεζεο. 53 / 65

54 ην ηξαηεγηθφ & Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ΔΛΣΑ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε επηρεηξεζηαθέο πνιηηηθέο πνπ ζα αθνξνχλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηα αθφινπζα: Αλάπηπμε θαη Δπέθηαζε Γξαζηεξηνηήησλ Μέζσ ηεο δξάζεο αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο δξαζηεξηνηήησλ πξνσζείηαη ε εηζαγσγή λέσλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Η αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζηνρεχεη ζηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο. Η επηηπρήο επέθηαζε ζε ζπγγελείο θαη λέεο αγνξέο απνηειεί πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηα ΔΛΣΑ πξνθεηκέλνπ λα ππνθαηαζηαζεί ε επηθείκελε απψιεηα εζφδσλ απφ ην παξαδνζηαθφ επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν θαη λα βξεζνχλ λέεο αμηφπηζηεο πεγέο εζφδσλ θαη θεξδνθνξίαο. Πεξηιεπηηθά ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε απφ ην ζχλνιν ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ: ηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο ησλ δεκάησλ, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ κε ηηο Σαρπκεηαθνξέο γηα ηελ θνηλή εθκεηάιιεπζε δηθηχνπ ιηαληθήο θαη ηαρπδηαλνκέσλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (e-services). Γηαθεκηζηηθφ Σαρπδξνκείν Τβξηδηθφ Σαρπδξνκείν Γέκαηα & Σαρπκεηαθνξέο Φηινηειηζκφο Πξντφληα Σξαπεδηθήο Ληαληθήο Κηλεηή Σειεθσλίαο Σν απφ Μλεκφλην πλεξγαζίαο Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ θαη Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ έρεη ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ΔΛΣΑ. Σα θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ζα απνθηήζνπλ επηπιένλ εξγαζίεο θαη έζνδα παξέρνληαο παξάιιεια θνηλσληθφ έξγν. ε πξψηε θάζε ε ζπλεξγαζία ζα εθαξκνζηεί ζε 68 θαηαζηήκαηα ΔΛΣΑ πνπ εμππεξεηνχλ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγεί ΚΔΠ θαη ζα αθνξά πεξίπνπ θαηνίθνπο ηεο ρψξαο. Έλα πιήζνο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ (e-services) πξνγξακκαηίδεηαη λα θαηαζηεί δηαζέζηκν πξνο ηνπο πειάηεο ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ κέζσ ηνπ e-post, κηαο αζθαινχο πιαηθφξκαο πνπ ζα κεηαηξέςεη πιένλ ην παξαδνζηαθφ ηαρπδξνκηθφ θνπηί ζε εηθνληθφ θνπηί απνζήθεπζεο επίζεκσλ εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ, κελπκάησλ θαη ινγαξηαζκψλ. ηφρνο είλαη ε ακθίδξνκε, αζθαιήο επηθνηλσλία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, δεκνζίνπ θαη θαηαλαισηψλ. Καζνξηζηηθά ζα ζπκβάιιεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ε έληαμε έξγσλ ΔΛΣΑ χςνπο 52 εθ. ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη πξνσζείηαη θαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο δνκέο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ΔΛΣΑ. Η πξφθιεζε πνπ ηίζεηαη γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο είλαη ε ηαρεία πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ε εγθαζίδξπζε λέσλ, θαηλνηφκσλ ηξφπσλ 54 / 65

55 ιεηηνπξγίαο. Μέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηα ΔΛΣΑ ζα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο επνρήο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο. Πιήζνο έξγσλ απηνκαηνπνίεζεο θαη ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο έρνπλ ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δ.Δ., κέζσ ηνπ Γ ΚΠ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο : Σν Απηνκαηνπνηεκέλν Κέληξν Γηαινγήο Αηηηθήο, ην κεγαιχηεξν Κέληξν Γηαινγήο αιιεινγξαθίαο ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Έρεη ηεζεί ζε πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία απφ ηνλ Μάξηην ηνπ Σν Απηνκαηνπνηεκέλν Κέληξν Γηαινγήο Θεζζαινλίθεο ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην επηέκβξην ηνπ 2007 θαη ην Απηνκαηνπνηεκέλν Κέληξν Γηαινγήο ηεο Πάηξαο απφ ην Τινπνηήζεθε ε απηνκαηνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ δηθηχνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ Καηαζηεκάησλ. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 444 πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα θαηαζηήκαηα, ελψ ζηφρν απνηειεί ε νινθιήξσζε ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ. Δθζπγρξνλίδεηαη ην ραξηνθπιάθην ππεξεζηψλ κε ηελ πξνζζήθε ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, νη πιεξσκέο θφξσλ θιπ. Απφ ην 2008 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ Τβξηδηθνχ Σαρπδξνκείνπ. Έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ηειεκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ ησλ ΔΛΣΑ. Βειηηζηνπνίεζε Ιεηηνπξγίαο θαη Βειηίσζε Ξνηόηεηαο Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο αθνξά φιεο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο (πεξηζπιινγή, ζπλαιιαγή, δηαινγή, δηαβηβάζεηο, δηαλνκή θ.ι.π.). Οη δείθηεο πνηφηεηαο παξέκεηλαλ ην 2011 ζρεδφλ ζηαζεξνί ζε ζρέζε κε ην 2010, ην νπνίν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηελ ηζηνξία ησλ ΔΛΣΑ θαζφηη επηηεχρζεθαλ γηα πξψηε θνξά πιήξσο νη ζηφρνη πνηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο εζσηεξηθνχ Α Πξνηεξαηφηεηαο, φπσο έρνπλ ηεζεί ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΤΑ) 58134/2275/ Σν γεγνλφο ηεο θάιπςεο ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απαιιάζζεη ηελ επηρείξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πξνζηίκσλ γηα κε επίηεπμε ηεζέλησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ. Πην αλαιπηηθά: Γείθηεο Ξνηόηεηαο Αιιεινγξαθίαο Δζσηεξηθνύ 2011 Σα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο GREX, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αηηνχκελεο πξνο ηελ ΔΔΣΣ εμαηξέζεηο, ζχκθσλα κε εθηίκεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ ΔΛΣΑ δηακνξθψλνληαη ζην θιείζηκν ηνπ 2011, σο εμήο: Σ+1: 87% ην 2011 έλαληη 87,7% ην 2010, 81,5% ην 2009, 80,0% ην 2008, 78,9% ην 2007 θαη 77,7% ην εκεηψλεηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ελψ εληφο ηνπ 2011 ν ΦΠΚΤ θαιχπηεη ηνλ αληίζηνηρν ζηφρν πνπ αλέξρεηαη ζην 87% Σ+3: 99,1% ην 2011 έλαληη 98,9% ην 2010, 98,2% ην 2009 θαη ην 2008, 97,8% ην 2007 θαη 97,3% ην Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα ΔΛΣΑ φρη κφλν εκθαλίδνπλ κηα ζηαζεξή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, αιιά ππεξθαιχπηνπλ θαη ηνλ ζηφρν αμηνπηζηίαο ηνπ 98% γηα ηέηαξηε ζπλερφκελε ρξνληά 55 / 65

56 Γείθηεο Ξνηόηεηαο Αιιεινγξαθίαο Δμσηεξηθνύ 2011 Σα εηήζηα απνηειέζκαηα πνηφηεηαο αιιεινγξαθίαο εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηειεπηαίεο κεηξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο UNEX ηεο IPC, δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: Σ+3: 80,5% γηα ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία θαη 90,4% γηα ηελ εμεξρφκελε αιιεινγξαθία Σ+5: 95% γηα ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία θαη 98,4% γηα ηελ εμεξρφκελε αιιεινγξαθία Πιεζηάδνληαο ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο (2013) ηα ΔΛΣΑ ζπλερίδνπλ λα επηβεβαηψλνπλ, κε βάζε κεηξήζηκα θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία φηη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη λα αληαπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ εληεηλφκελν αληαγσληζκφ. Οπζκηζηηθό Ξιαίζην - Αληαγσληζκόο χκθσλα κε ην λφκν 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ξπζκίδνληαη ηα παξαθάησ: 1. Δπέξρεηαη ε πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ζηελ Διιάδα, ε νπνία ζα νινθιεξσζεί ζηηο , εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα θαηαξγεζεί ν απνθιεηζηηθφο ηνκέαο ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο. 2. Η θνηλνηηθή πνιηηηθή γηα ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά θαζνξίδεηαη απφ κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 Α ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ε αγνξά απηή λα απνηειεί έλα ρψξν ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα, φπνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ, πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ. Η απειεπζέξσζε απηή πξνέβιεπε ηε κείσζε ησλ νξίσλ ηνπ απνθιεηζηηθνχ ηνκέα απφ 01/01/2003 ζηα 100 γξακκάξηα θαη ηξεηο θνξέο ην ηέινο κηαο επηζηνιήο 20 γξακκ. Α πξνηεξαηφηεηαο θαη απφ 01/01/2006 ζηα 50 γξακκάξηα θαη δπφκηζη θνξέο ην ηέινο κηαο επηζηνιήο 20 γξακκ. Α πξνηεξαηφηεηαο. Παξάιιεια, κε βάζε ην Νφκν 4053/2012 πξνβιέπεηαη φηη ηα ΔΛΣΑ αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα δηάζηεκα 15 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο, δειαδή έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, είλαη πξνθαλέο φηη ηα ΔΛΣΑ θαινχληαη λα εμηζνξξνπήζνπλ ηφζν ηηο δπζρέξεηεο πνπ πξνθαινχλ νη ξπζκηζηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, φζν θαη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο γηα επειημία θαη απνδνηηθφηεηα, πνπ επηβάιιεη κία αλνηθηή θαη ειεχζεξε αγνξά. Σν θαλνληζηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηα λέα δεδνκέλα, φπσο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε πιήξεο άλνηγκα ησλ αγνξψλ ηνπο. Η βησζηκφηεηα παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη ε δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο δίθαηνπ αληαγσληζκνχ είλαη δχν νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Αλζξώπηλν Γπλακηθό Αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΔΛΣΑ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο λέεο αλάγθεο (λέα πξντφληα, λέεο ηερλνινγίεο θιπ) πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ηαρχηαηα εμειηζζφκελν ηαρπδξνκηθφ πεξηβάιινλ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιαίζην απηφ θαηέρεη ε ελίζρπζε ηεο πειαηνθεληξηθήο θνπιηνχξαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαξθνχο θαη 56 / 65

57 πηζηνπνηεκέλεο βειηίσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ην ΚΔΚ ΔΛΣΑ κε ηα ζχγρξνλα αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γηαθάλεηα θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Η απφθαζε ηεο πξνζζήθεο ελφο επηπιένλ ζηξαηεγηθνχ άμνλα εηδηθά γηα ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεη ε Γηνίθεζε ησλ ΔΛΣΑ ζηα ζέκαηα απηά. Οη επηκέξνπο δξάζεηο αθνξνχλ ηελ αλάξηεζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ Απνθάζεσλ ζην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα, ε δεκηνπξγία εηαηξηθνχ portal ή intranet γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε αλακφξθσζε ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ΔΛΣΑ κε βάζε ηελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ θαη ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ε επαλεμέηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ (θαηαζηήκαηα, θεληξηθέο ππεξεζίεο θιπ). Marketing - Δπηθνηλσλία Αθνξά θαίξηεο θαηεπζχλζεηο ηεο αιιαγήο εηαηξηθήο εηθφλαο ησλ ΔΛΣΑ, βειηηζηνπνίεζεο ηνπ Γηθηχνπ Ληαληθήο κέζσ ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ζεκείσλ επαθήο ησλ θαηαζηεκάησλ, πηνζέηεζεο «πξάζηλνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ» θαη δεκηνπξγία marketing plan. Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζύλε Η αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ησλ ΔΛΣΑ. Παξάιιεια απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο Δηαηξείαο ε πξνζπάζεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ζπκβνιή ζην φξακα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ην πιαίζην απηφ έρνπλ πξνρσξήζεη ηα αθφινπζα: Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Τβξηδηθφ Σαρπδξνκείν (Hybrid Mail)», ην νπνίν ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ φηη ππνθαζηζηά ηε θπζηθή δηαβίβαζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν δηαβίβαζεο. Η ιεηηνπξγία ησλ δπν θέληξσλ Τβξηδηθνχ Σαρπδξνκείνπ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ζα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ φγθσλ κεηαθνξάο επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ κε επλντθέο επηδξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ. H πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηειεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ ζα βειηηψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο κεηαθνξέο, ζα βειηηζηνπνηήζεη ηε δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ θαπζίκσλ κε απνηέιεζκα ηε βέιηηζηε νξζνινγηθή δηαρείξηζε απφ πιεπξάο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Παξάιιεια ε αλαλέσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ κε λέαο ηερλνινγίαο νρήκαηα κεησκέλεο εθπνκπήο ξχπσλ, ζπληειεί απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφξηνπ. 57 / 65

58 Ξαξαθνινύζεζε ινπνίεζεο Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ ην ηξαηεγηθφ & Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζήο ηνπ, ην νπνίν ζα απνηππψλεη ιεπηνκεξψο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, δξάζεσλ, θ.ι.π. ην ηξαηεγηθφ & Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ παξαδνρέο θαη πξνυπνζέζεηο, δξάζεηο, απαηηνχκελνη πφξνη θαη επελδχζεηο, αλάιπζε εζφδσλ ζπλνιηθά θαη αλά πξντφλ, αλάιπζε απνηειεζκάησλ, αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο. εκεηψλεηαη φηη, ν Αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πθηζηάκελν αιιά θαη δηακνξθνχκελν λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε ππνδνκέο θαζψο θαη ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ην Έξγν ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ πεξηιακβάλνληαη θαη δχν (2) αλαζεσξήζεηο απηνχ. Οη δχν (2) ζπγθεθξηκέλεο αλαζεσξήζεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. 6. Ξεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Η εθπφλεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β «Δμεηδίθεπζε Πξνδηαγξαθψλ χληαμεο ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ» πνπ αθνξά ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: Α. Απνηύπσζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο A.1. Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο A.2 Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Α.3 πγθξηηηθή αλάιπζε κε επξσπατθνχο ηαρπδξνκηθνχο νξγαληζκνχο A.3 πλζεηηθή δηάγλσζε (Αλάιπζε SWOT) Β. Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο Β.1 Κξίζηκα δεηήκαηα ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Β.2 ηξαηεγηθή ηφρεπζε (Κεληξηθέο αξρέο ζηνρνζεζίαο, Όξακα, Απνζηνιή, Αμίεο, ηξαηεγηθνί ηφρνη) Β.3 Καζνξηζκφο ηξαηεγηθψλ Αμφλσλ & Βαζηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ Β.4 ρέδηα Γξάζεο θαη ζχλδεζε κε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο Γ. Θπιηόκελνο Δπηρεηξεζηαθόο Πρεδηαζκόο Γ.1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ρεδίσλ Γξάζεο Γ.2 Πνζνηηθνπνίεζε ρεδίσλ Γξάζεο Γ.3 Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο θαη Πξνγξακκαηηζκφο Δπελδχζεσλ Γ.4 Τινπνίεζε Γ. Πύλδεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ κε ην Πηξαηεγηθό & Δπηρεηξεζηαθό Πρεδηαζκό ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ Νκίινπ Απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ αμφλσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ηξαηεγηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΑ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ησλ ΔΛΣΑ. 58 / 65

59 Δ. Πύζηεκα παξαθνινύζεζεο πινπνίεζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδηαζκνύ Δ.1 Γηαδηθαζίεο θαη κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Δ.2 Δξγαιείν παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Οη πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη φζνλ αθνξά ηηο επηινγέο αιιά θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζή ηνπο, απφ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηηπρεκέλσλ επηινγψλ θαη πξαθηηθψλ άιισλ ηαρπδξνκηθψλ νξγαληζκψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε ππνρξέσζε Καζνιηθήο Τπεξεζίαο πνπ επνπηεχνληαη απφ Ρπζκηζηηθή Αξρή θαη ιεηηνπξγνχλ ζε απειεπζεξσκέλε ηαρπδξνκηθή αγνξά. Δπηπξφζζεηα, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ΔΛΣΑ, φπσο νη ειεθηξνληθέο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο δεκάησλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ κε βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία θαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. ρεηηθά, ζα πξέπεη λα πξνηαζνχλ επηινγέο πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, εληνπίδνληαο ηα πξντφληα ηα νπνία ηα ΔΛΣΑ ζα κπνξνχζαλ άκεζα λα αλαπηχμνπλ θαη θαζνξίδνληαο ηελ νινθιεξσκέλε γθάκα ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη ηειηθά λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηνπ γηα λα θαιχςεη ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπο. ηελ αλάιπζε απηή ζα πεξηιακβάλεηαη ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ν εληνπηζκφο ηεο βέιηηζηεο γηα θάζε ηκήκα πξφηαζεο, φζνλ αθνξά ζηα πξντφληα θαη ηε κνξθή ηνπο (θπζηθή, άπιε, ειεθηξνληθή ή άιιε), ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηηο δηαδηθαζίεο, ην θαλάιη θαη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο (δίθηπν θαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ, κεραλψλ απηφκαησλ ζπλαιιαγψλ, ή άιιν) θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. Τπνγξακκίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη λα θαιχςεη αλαιπηηθά ηελ αλάγθε πνπ πηζαλφλ δεκηνπξγνχλ νη πξνηάζεηο ηνπ ζε ππνδνκέο θαη ζε δηαθνξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ. ην πιαίζην απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε: Δπηζθφπεζε ηεο πθηζηάκελεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ππνδνκψλ ησλ ΔΛΣΑ, θαη εληνπηζκφ ησλ απαηηήζεσλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ. Δπηζθφπεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζε λέεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο θαη εληνπηζκφ ησλ αιιαγψλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Δληνπηζκφ ησλ επηδξάζεσλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Δηαηξείαο θαη πξνηάζεηο αιιαγψλ ζε πςειφ επίπεδν. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ην ηξαηεγηθφ & Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ΔΛΣΑ. Σν εξγαιείν απηφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ ΔΛΣΑ θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη εχρξεζην. Μέζσ ηνπ εξγαιείνπ απηνχ (π.ρ. MS Access, εξγαιεία ρξνλναλάιπζεο, θ.α.) ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ρεδίσλ Γξάζεο ζε ζρέζε κε ηα αξρηθψο ηεζέληα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηφζν ησλ πνζνηηθψλ φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ ησλ ρεδίσλ Γξάζεο θαη λα 59 / 65

60 παξνπζηάδεη ηηο απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ επίδξαζε ησλ απνθιίζεσλ απηψλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Σν εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ελζσκαηψλεη ηα δεδνκέλα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εγρψξηα ηαρπδξνκηθή αγνξά θαη ζηα βαζηθά εγρψξηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή ηαθηηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο. 7. Ξαξαδνηέα ηνπ Έξγνπ Σα Παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ μερσξηζηά, θάζε κία απφ ηηο ελφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 6. Κάζε ελφηεηα κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο παξαδνηέσλ. ε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ην ρέδην Έξγνπ, φπνπ ζα θαίλεηαη ζε πιήξε αλάιπζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα αθξηβή πεξηερφκελα ηεο θάζε θάζεο ηνπ Έξγνπ, φπσο ζα έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ Γηαθήξπμε, ηελ Πξνζθνξά θαη ηηο δηεπθξηληζηηθέο ζπδεηήζεηο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. ε θάζε Παξαδνηέν ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηα επξήκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πξνηάζεηο ηνπ θαη φ,ηη είλαη απαξαίηεην θαηά πεξίπησζε. Σα Παξαδνηέα ζα παξαδίδνληαη θαη ζα αθνινπζεί αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Με δεδνκέλν φηη ηα ζπκπεξάζκαηα θάζε ζηαδίνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ επφκελνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξά ζηελ εθπφλεζε ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ κε ηελ απνδνρή απφ ηα ΔΛΣΑ ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ. Ο ρξφλνο απνδνρήο ησλ Παξαδνηέσλ απφ ηα ΔΛΣΑ ζα ζεσξείηαη «λεθξφο» ρξφλνο γηα ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο. Όια ηα Παξαδνηέα ζα παξαδνζνχλ, ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή, ζε ηξία (3) αληίγξαθα, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 8. Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Η νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη κε ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε ζηα ΔΛΣΑ ησλ Παξαδνηέσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ν Τπνςήθηνο. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ελδηάκεζνο ρξφλνο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θάζε θνξά γηα ηελ απνδνρή ησλ αληίζηνηρσλ Παξαδνηέσλ απφ ηα ΔΛΣΑ. Ο ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζα μεθηλά κεηά ηελ επίζεκε παξνπζίαζε θάζε Παξαδνηένπ ζηε Γηνίθεζε ησλ ΔΛΣΑ. Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΟΠΑΚΖΠ 60 / 65

61 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΩΛ 61 / 65

62 ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝΛ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 Με ηελ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εγγπφκαζηε σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ (ή ησλ) (φλνκα παηξψλπκν επψλπκν επάγγεικα θαηνηθία νδφο αξηζκφο), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ ηεο Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθήο, Αλάπηπμεο & πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ «Δθπφλεζε ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ » θαη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ θχξησλ θαη παξεπφκελσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ απηή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθεξχμεσο. Σελ παξαπάλσ εγγχεζε παξέρνπκε ππέξ ηνπ αλσηέξσ πξνο εζάο, απφ ζήκεξα θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο απφ εθείλνλ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεψο ζαο, νπφηε αλ απηφο είλαη άιινο απφ εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ εγγπφκαζηε ππνρξενχζηε λα καο ηελ επηζηξέςεηε αλ δε είλαη ν ίδηνο, ζα καο ηελ επηζηξέςεηε κφιηο απηή αληηθαηαζηαζεί απφ απηφλ, κε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα εγγπάηαη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ππ' φςηλ πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο πνπ ζα θαηαξηηζζεί κεηαμχ ζαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζα ηζρχεη κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο θαη πάλησο κέρξη ηελ (210 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ). ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο, δηθαηνχζηε ζε πξψηε δήηεζή ζαο κε απιή επηζηνιή ζαο, πνπ ζα καο απεπζχλεηε, λα δεηήζεηε ηελ θαηάπησζε ηεο αλσηέξσ εγγπήζεσο πξνο φθειφο ζαο, κεξηθψο ή νιηθψο ή ηκεκαηηθψο κέρξη νιφθιεξν ην πνζφ πνπ θαιχπηεη, νπφηε εκείο κε ηε ιήςε ηεο επηζηνιήο ζαο, ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε ακέζσο ην πνζφ πνπ δειψλεηαη φηη θαηαπίπηεη ηνηο κεηξεηνίο. Καηά ησλ δειψζεψλ ζαο απηψλ, πεξί θαηαπηψζεσο νινθιήξνπ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο, δελ δηθαηνχκαζηε λα πξνβάινπκε νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε, ηδηαίηεξα δε νχηε ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο ή δηαηξέζεσο, νχηε νπνηαδήπνηε έλζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο παξάιιειεο πξνο εζάο θαη ππέξ ηνπ αλσηέξσ εγγπήζεηο, νχηε άιιεο νπνηεζδήπνηε ελζηάζεηο, αθφκε δε νχηε θαη κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ, σο πξσηνθεηιέηε, νχηε λα ιάβνπκε ππφςε νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή αληίξξεζε εθείλνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε εγγχεζε. Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ζαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ εγγχεζε ή ζηελ αηηνχκελε θαηάπησζε δελ αλαηξεί νχηε αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζή καο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ θαηαπίπηεη. Βεβαηψλεηαη φηη ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο απηήο πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Σξάπεδα Διιάδνο γηα ηελ ηξάπεδά καο πεξηζψξηα. ε πεξίπησζε πνπ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδνζεί απεπζείαο απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη έδξα ρψξα άιιε πιελ ηεο Διιάδνο, αληί ηεο βεβαηψζεσο φηη ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδαο πεξηζψξηα, ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο, πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα πεξηζψξηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ ην ίδξπκα έρεη ηελ έδξα ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ ή φηη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο δελ πξνβιέπεη ηέηνηα πεξηζψξηα. Η αλσηέξσ εγγχεζε είλαη ακεηάθιεηε. 62 / 65

63 ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2 Με ηελ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εγγπφκαζηε σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ (φλνκα παηξψλπκν επψλπκν επάγγεικα θαηνηθία νδφο αξηζκφο), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ηφζν γηα ηελ απφ απηφλ άξηηα, πξνζήθνπζα θαη εκπξφζεζκε θαη πάλησο ζχκθσλε πξνο ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ ζαο ζπκβάζεσο εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ «Δθπφλεζε ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ », φζν θαη γηα ηελ πιήξε εθπιήξσζε θάζε θχξηαο θαη παξεπφκελεο ππνρξεψζεσο, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε απηή. Σελ παξαπάλσ εγγχεζε παξέρνπκε ππέξ ηνπ αλσηέξσ πξνο εζάο, απφ ζήκεξα θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή, θαηά ηελ πην πάλσ ζχκβαζε παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο, νπνηεδήπνηε θαη αλ γίλεη ζην κέιινλ, γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζή ηνπ γηα θαηαβνιή πνηλψλ πνπ θαηαπίπηνπλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο θαη ε νπνία ζα ηζρχεη ρσξίο πεξηνξηζκφ γηα φζν ρξφλν ζα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ζαο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο δηθαηνχζηε ζε πξψηε δήηεζή ζαο κε απιή επηζηνιή ζαο, πνπ ζα καο απεπζχλεηε λα δεηήζεηε ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο απηήο, πξνο φθειφο ζαο, κεξηθψο ή νιηθψο ή ηκεκαηηθψο κέρξη νιφθιεξν ην πνζφ πνπ θαιχπηεη, νπφηε εκείο κε ηε ιήςε ηεο επηζηνιήο απηήο, ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε ακέζσο ην πνζφ πνπ δειψλεηαη φηη θαηαπίπηεη ηνηο κεηξεηνίο. Καηά ησλ δειψζεψλ ζαο απηψλ, πεξί θαηαπηψζεσο νινθιήξνπ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο, δελ δηθαηνχκαζηε λα πξνβάινπκε νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε, ηδηαίηεξα δε νχηε ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο ή δηαηξέζεσο, νχηε νπνηαδήπνηε έλζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο παξάιιειεο πξνο εζάο θαη ππέξ ηνπ αλσηέξσ εγγπήζεηο, νχηε άιιεο νπνηεζδήπνηε ελζηάζεηο, αθφκε δε νχηε θαη κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ, σο πξσηνθεηιέηε νχηε λα ιάβνπκε ππφςε νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή αληίξξεζε εθείλνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε εγγχεζε. Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ζαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ εγγχεζε ή ζηελ αηηνχκελε θαηάπησζε δελ αλαηξεί νχηε αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζή καο, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ θαηαπίπηεη. Βεβαηψλεηαη φηη ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο απηήο πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Σξάπεδα Διιάδνο γηα ηελ ηξάπεδά καο πεξηζψξηα. ε πεξίπησζε πνπ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδνζεί απεπζείαο απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη έδξα ρψξα άιιε πιελ ηεο Διιάδνο, αληί ηεο βεβαηψζεσο φηη ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδαο πεξηζψξηα, ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο, πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα πεξηζψξηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ ην ίδξπκα έρεη ηελ έδξα ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ ή φηη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο δελ πξνβιέπεη ηέηνηα πεξηζψξηα. Η αλσηέξσ εγγχεζε είλαη ακεηάθιεηε. 63 / 65

64 ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3 Με ηελ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εγγπφκαζηε σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ (φλνκα παηξψλπκν επψλπκν επάγγεικα θαηνηθία νδφο αξηζκφο), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ηφζν γηα ηελ απφ απηφλ άξηηα, πξνζήθνπζα θαη εκπξφζεζκε θαη πάλησο ζχκθσλε πξνο ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ ζαο ζπκβάζεσο εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ «Δθπφλεζε ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ΔΛΣΑ », φζν θαη γηα ηελ πιήξε εθπιήξσζε θάζε θχξηαο θαη παξεπφκελεο ππνρξεψζεσο, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε απηή. Σελ παξαπάλσ εγγχεζε παξέρνπκε ππέξ ηνπ αλσηέξσ πξνο εζάο, απφ ζήκεξα θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή, θαηά ηελ πην πάλσ ζχκβαζε παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ απηήο, νπνηεδήπνηε θαη αλ γίλεη ζην κέιινλ, γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζή ηνπ γηα θαηαβνιή πνηλψλ πνπ θαηαπίπηνπλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο θαη ε νπνία ζα ηζρχεη ρσξίο πεξηνξηζκφ γηα φζν ρξφλν ζα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ζαο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο δηθαηνχζηε ζε πξψηε δήηεζή ζαο κε απιή επηζηνιή ζαο, πνπ ζα καο απεπζχλεηε λα δεηήζεηε ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο απηήο, πξνο φθειφο ζαο, κεξηθψο ή νιηθψο ή ηκεκαηηθψο κέρξη νιφθιεξν ην πνζφ πνπ θαιχπηεη, νπφηε εκείο κε ηε ιήςε ηεο επηζηνιήο απηήο, ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε ακέζσο ην πνζφ πνπ δειψλεηαη φηη θαηαπίπηεη ηνηο κεηξεηνίο. Καηά ησλ δειψζεψλ ζαο απηψλ, πεξί θαηαπηψζεσο νινθιήξνπ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο, δελ δηθαηνχκαζηε λα πξνβάινπκε νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε, ηδηαίηεξα δε νχηε ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο ή δηαηξέζεσο, νχηε νπνηαδήπνηε έλζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο παξάιιειεο πξνο εζάο θαη ππέξ ηνπ αλσηέξσ εγγπήζεηο, νχηε άιιεο νπνηεζδήπνηε ελζηάζεηο, αθφκε δε νχηε θαη κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ, σο πξσηνθεηιέηε νχηε λα ιάβνπκε ππφςε νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή αληίξξεζε εθείλνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε εγγχεζε. Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ζαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ εγγχεζε ή ζηελ αηηνχκελε θαηάπησζε δελ αλαηξεί νχηε αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζή καο, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ θαηαπίπηεη. Βεβαηψλεηαη φηη ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο απηήο πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Σξάπεδα Διιάδνο γηα ηελ ηξάπεδά καο πεξηζψξηα. ε πεξίπησζε πνπ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδνζεί απεπζείαο απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη έδξα ρψξα άιιε πιελ ηεο Διιάδνο, αληί ηεο βεβαηψζεσο φηη ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδαο πεξηζψξηα, ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο, πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα πεξηζψξηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ ην ίδξπκα έρεη ηελ έδξα ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ ή φηη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο δελ πξνβιέπεη ηέηνηα πεξηζψξηα. Η αλσηέξσ εγγχεζε είλαη ακεηάθιεηε. 64 / 65

65 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β: ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ ΠΛΡΑΜΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΩΛ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ Γ.Δ.Θ.Ν. 65 / 65

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ :

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ : ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : 46100 Τηλ./Φαξ : 26650.21319 e-mail : info@kalamasacherontas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 1819/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ Ρασ. Γ/νζη: ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 128 Ρ.Θ. 27 200 ΑΚΑΙΗΑΓΑ Ρηλ./Φαξ: 2622360167 E-Mail: grafiopromithion@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα