ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/ υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/ ΘΕΜ: «ΕΠΙΚΥΡΩΗ ΠΤΕΛΕΜΤΩΝ ΠΡΛΗΨΗ ΩΡΜΙΘΙΥ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ Τ ΤΜΗΜΤ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΤΥ.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΔΥ » Τ ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ΤΥ.Τ.Ε.Κ. Έχοντας υπόψη : Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11Β/70/8087/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥ. Την υπουργική απόφαση 698/ που αφορά στην κατανομή του προς πρόσληψη εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του ΤΕΚ περιόδου καθώς και την με αρ.πρωτ.699/ Υ-Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του ΤΕΚ. Την υπ αριθμ. 323/ απόφαση του Δ του ΤΕΚ. Τους συνταχθέντες πίνακες επιτυχόντων-αποτυχόντων και τα πρακτικά των Επιτροπών. Την Πρόταση-Εισήγηση της Υπηρεσίας. Τη γνώμη του Νομικού υμβούλου. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112// ) «Πρόγραμμα Διαύγεια» π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 1. Την επικύρωση: α) των πρακτικών των επιτροπών β) των συνημμένων πινάκων επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του.τ.ε.κ., για την εκπαιδευτική περίοδο Την έγκριση πρόσληψης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών που πληρούν την προϋπόθεση της 3μηνης διακοπής μεταξύ των συμβάσεων ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας. 3. Την υποβολή με την ανάληψη υπηρεσίας από τους πολιτικούς υπαλλήλους του κράτους άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με την περίπτωση 3.3 της υπ αριθμ.πρωτ.699/ Υπουργικής πόφασης. 1

2 * Όσοι εργάζονται στον.τ.ε.κ και αναλάβουν υπηρεσία, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκτός του ωραρίου της κύριας απασχόλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ Περαία 24/02/2011 ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΠΙΤΡΠΗ ΜΚΕΔΝΙ Δ: 4ΛΧ469Η3Η-Μ ΠΡΚΤΙΚ ΕΠΙΛΓΗ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕ ΥΜΒΗ ΕΡΓΙ ΙΔΙΩΤΙΚΥ ΔΙΚΙΥ ΡΙΜΕΝΥ ΧΡΝΥ ΓΙ ΚΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ ΤΗ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΘΕΛΝΙΚΗ ΚΤΕΡΙΝΗ ΔΡΜ - ΚΒΛ ΤΥ ΤΕΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΔΥ την ΕΠ.. Μακεδονίας του ργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Περαία Θεσσαλονίκης συνήλθε στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2011 η ορισθείσα με την υπ αριθ πρωτ. 946/ απόφαση του Προέδρου του Δ.. του.τ.ε.κ. Επιτροπή, για την επιλογή των εχόντων τις τυπικές προϋποθέσεις, για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη στελέχωση των Τμημάτων της Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Δράμας, Καβάλας του ΤΕΚ έτους Η Επιτροπή αποτελείτο από τους κατωτέρω : 1. κα Παυλίδου Χαρίκλεια Υπάλληλο ΕΠ.. Μακεδονίας ως Πρόεδρο Επιτροπής, 2. κ. Χρυσίδη Κωνσταντίνο Υπάλληλο ΕΠ.. Μακεδονίας, ως μέλος 3. κ. ραπίδη Κων/νο Διοικητικό Υπάλληλο ΕΠ.. Μακεδονίας ως μέλος, και την κα Μπασούκα Ευαγγελία Διοικητικό Υπάλληλο της ΕΠ.. Μακεδονίας ως Γραμματέα. 3. Μετά την παραλαβή των φακέλων με τις αιτήσεις των υποψηφίων καθηγητών, την αποσφράγιση αυτών και την καταμέτρηση των αιτήσεων, η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση αυτών. 4. Το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αιτήσεις έχει ως κατωτέρω: α) Μετ/ση Θεσσαλονίκης 37 αιτήσεις (για όλες τις ειδικότητες) β) Μετ/ση Κατερίνης 07 αιτήσεις (για όλες τις ειδικότητες) γ) Μετ/ση Δράμας 08 αιτήσεις (για όλες τις ειδικότητες) δ) Μετ/ση Καβάλας 05 αιτήσεις (για όλες τις ειδικότητες) 5. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων έλαβε υπόψη της το σύνολο των τυπικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης και γενικώς όλους τους όρους που προβλέπονται από την υπ αριθ. Πρωτ. 699/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. ι προτεραιότητες δόθηκαν με τους κωδικούς 1,3,5,6,7. 2

3 Υπήρξαν οι κατωτέρω θέσεις: α) Μετ/ση Θεσσαλονίκης 10 θέσεις (για όλες τις ειδικότητες) β) Μετ/ση Κατερίνης 04 θέσεις (για όλες τις ειδικότητες) γ) Μετ/ση Δράμας 04 θέσεις (για όλες τις ειδικότητες) δ) Μετ/ση Καβάλας 04 θέσεις (για όλες τις ειδικότητες) 6. Για την προκηρυχθείσα θέση Γαλλικών της Μετεκπαίδευσης Καβάλας δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση υποψηφίου και για την κάλυψη της θέσης θα επιλεχθεί από την ελεύθερη αγορά. 7. την προκηρυχθείσα θέση Γαλλικών της Μετεκπαίδευσης Κατερίνης, λόγω ισοβαθμίας των 2 υποψηφίων επιλέχθηκε η έχουσα το μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών. 8. Η Επιτροπή εφάρμοσε όλα τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 699/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Δ: 4ΛΧ469Η3Η-Μ 9. Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή συνέταξε τους συνημμένους πίνακες στους οποίους φαίνεται το σύνολο των μορίων των υποψηφίων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων από τους οποίους θα γίνουν οι προσλήψεις στα Τμήματα της Μετεκπαίδευσης του ΤΕΚ. ι συνημμένοι πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 10. Η νέα Επιτροπή Επιλογής εκπαιδευτικών τμημάτων Μετεκπαίδευσης (μετά την παραίτηση των μελών της προηγούμενης) παρελήφθει από το Εκπαιδευτήριο στις 23/2/2011 με αρ. πρωτ. 774/ Τα Μέλη της Επιτροπής υπογράφουν το παρόν πρακτικό και το υποβάλλουν προς έγκριση στο Διοικητικό υμβούλιο του ΤΕΚ, προκειμένου να επικυρωθούν οι πίνακες. Η Πρόεδρος Τα Μέλη Χαρίκλεια Παυλίδου Κωνσταντίνος Χρυσίδης Η Γραμματέας της Επιτροπής Κων/νος ραπίδης Ευαγγελία Μπασούκα 3

4 4

5 Μετεκπαίδευση Δράμας / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΓΓΛΙΚΩΝ ΘΕΕΙ : 2 ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΚ ΕΠΙ ΠΡ Τ ΕΡ Ι Τ ΗΤ - ΠΡ Ν Τ ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ ΠΔ 164/ ΗΜΕΡΜ ΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΚΡΙΤΗΡΙ (ΜΡΙ) ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΧΛΙΡ ΠΝΓΙΩΤ ΌΧΙ ΌΧΙ 6 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΤΡΝΤΖΛΗ ΔΕΠΙΝ ΌΧΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ 5

6 / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΚ ΕΠΙ Π Ρ ΤΕ Ρ Ι Τ Η Τ - Π Ρ Ν Τ ΚΩ ΛΥ Μ Π Χ ΛΗ Η ΠΔ 164 / ΗΜ ΕΡ Μ ΗΝΙ Ν ΕΡ ΓΙ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΔΓΛ ΔΥΝΙΙ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 3 Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ 6

7 / ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΕΤΙΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΕΙ : 2 ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΚ ΕΠΙ ΠΡΤ ΕΡΙ ΤΗΤ - ΠΡ ΝΤ ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ ΠΔ 164/ ΗΜΕΡ ΜΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΧΤΖΗΠΝΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΒΕΖΙΡΤΖΓΛΥ ΦΝΗ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ 7

8 / ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΥΓΙΕΙΝΗ ΘΕΕΙ : 1 ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΚ ΕΠΙ ΠΡ ΤΕΡ Ι ΤΗΤ - ΠΡ Ν Τ ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ ΠΔ 164/ ΗΜΕΡ ΜΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΥΖΥΝΥΗΛΙ ΕΛΕΝΗ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 11/6/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΤΚΙΡΙΔΥ ΦΙ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ ΛΚΗ ΦΝΗ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΝΓΙΩΤΙΔΗ ΠΝΓΙΩΤΗ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ 0ΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ 8

9 Μετεκπαίδευση Θεσσαλονίκης / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΞΕΝΔΧΕΙΚΗ ΘΕΕΙ : 1 ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΚ ΕΠΙ ΠΡ ΤΕΡ Ι ΤΗΤ - ΠΡ Ν Τ ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ ΠΔ 164/ ΗΜΕΡΜ ΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΚΡΙΤΗΡΙ (ΜΡΙ) ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΓΕΡΝ ΞΕΝΗ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΓΚΥΓΚ ΠΥΡ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΥΛΠΥΛΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ / ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΓΓΛΙΚΩΝ ΘΕΕΙ : 2 ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΚ ΠΡ ΚΩΛΥΜ ΗΜΕ ΗΜΕΡΜ ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΕΡΓΖΜΕΝ ΕΠΙ ΤΕΡ ΡΜ ΗΝΙ ΚΡΙΤΗΡΙ (ΜΡΙ) 9

10 ΔΗΜΙΥ Ι ΤΗΤ - ΠΡ Ν Τ ΠΧ ΛΗΗ ΠΔ 164/ ΗΝΙ ΝΕ ΡΓΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙ ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΙΜΝΗ ΓΕΩΡΓΙ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ ΌΧΙ 27/3/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΜΕΒΡΧ ΜΤΘΙΛΔΗ 0ΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ 16/12/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 3 ΓΡΗΓΡΙΔΗ ΥΜΕΩΝ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ NAI 8/7/ ΠΠΔΠΥΛΥ ΝΝ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ 18/7/ ΚΡΙΝΤΗΡ ΠΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 6 ΌΧΙ ΌΧΙ 16/7/ ΚΖΝΤΖΙΔΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΌΧΙ ΌΧΙ 6 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΡΚΕΙ 7 ΤΙΓΚΙΡΗ ΔΙΜΝΤΗ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ 11/11/ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΦΙ & ΕΠΓ/ΚΗ ΓΩΓΗ ΘΕΕΙ : 1 ΕΚ ΤΙΤΛΙ ΞΕΝΕ ΕΠΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΠΡΤ ΕΡΙ ΤΗΤ - ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ ΗΜΕ ΡΜ ΗΝΙ ΝΕ ΗΜΕΡΜ ΗΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1

11 ΠΡ ΝΤ ΠΔ 164/200 4 ΡΓΙ 1 ΠΠΔΠΥΛΥ ΧΡΙΚΛΕΙ ΌΧΙ ΝΙ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 2/7/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΚΡΠΙΤΝΗ ΡΓΥΡΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ 2/7/ ΓΚΥΓΚ ΠΥΡ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ 5/3/ ΚΥΖΙΩΡΤΗ ΘΝΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ 30/5/ ΠΥΛΠΥΛΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ 24/11/ ΠΛΗΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ 14/4/ ΘΕΔΚΗ ΠΕΛΓΙ ΜΗ ΥΜΒΤ ΤΙΤΛ ΠΥΔΩΝ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΕΤΙΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΕΙ : 2 ΕΚ ΤΙΤΛΙ ΞΕΝΕ ΕΠΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΠΡ ΤΕ ΡΙ ΤΗ ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ ΗΜΕΡ ΜΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1

12 Τ- ΠΡ ΝΤ ΠΔ 164/ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ 1 ΓΡΙΠΥΛ ΘΝΙ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΜΤΥΛΙΔΗ ΠΧΛΗ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 3 ΓΚΥΓΚ ΠΥΡ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΛΗΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ ΡΕΠΝΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙ ΝΙ ΝΙ 3 ΡΙ ΗΛΙΚΙ 6 Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΥΓΙΕΙΝΗ ΘΕΕΙ : 1 ΕΚ ΤΙΤΛΙ ΞΕΝΕ ΕΠΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΠΡ ΤΕΡ Ι ΤΗΤ ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ ΗΜΕ ΡΜ ΗΝΙ ΝΕ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1

13 - ΠΡ Ν Τ ΠΔ 164/ ΡΓΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ 1 ΥΖΥΝΗ ΧΡΙΤΙΝ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΝΕΛΛ ΔΗΜΗΤΡ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ ΜΠΤΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ ΧΤΖΗΓΕΩΡΓΙΔΗ 4 ΝΙΚΛ ΜΗ ΥΜΒΤ ΠΤΥΧΙ 5 Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΡΦΚΜΙ ΘΕΕΙ : 1 ΕΚ ΠΡΤ ΚΩΛΥΜ ΗΜΕΡ ΗΜΕ ΤΙΤΛΙ ΕΠΙ ΕΡΙ ΠΧ ΜΗΝ Ρ ΠΥΔΩΝ / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1

14 ΔΗΜΙΥ ΤΗΤ- ΠΡ ΝΤ ΛΗΗ ΠΔ 164/ Ι ΝΕΡ ΓΙ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) 1 ΠΠΔΠΥΛΥ ΧΡΙΚΛΕΙ ΌΧΙ ΝΙ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ (ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΊ Ε ΆΛΛΗ ΘΕΗ) 2 ΩΝΙΤΥ ΧΡΥΝΘΗ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 3 ΚΤΝΙΔΥ ΦΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΥΛΠΥΛΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΞΕΝΔΧΕΙΚΗ ΘΕΕΙ : 1 ΕΚ ΠΡ ΚΩΛΥ ΗΜΕΡ ΗΜΕ ΕΠΙ ΤΕΡ Μ ΜΗΝΙ Ρ ΤΙΤΛΙ ΙΤ Π ΜΗ ΠΥΔΩΝ / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΚΡΙΤΗΡΙ (ΜΡΙ) ΕΜΠΕΙΡΙ ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1

15 ΗΤ- ΠΡ Ν Τ ΧΛΗ Η ΠΔ 164/ ΝΕΡΓ Ι ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ (1) (2) (3) (4) 1 ΓΕΡΝ ΞΕΝΗ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΓΚΥΓΚ ΠΥΡ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΥΛΠΥΛΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ [ ] (5) Μετεκπαίδευση Καβάλας ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΜΓΕΙΡΙΚΗ ΘΕΕΙ : 1 / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΚ ΠΡ ΚΩΛΥΜ ΗΜΕ ΗΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙ (ΜΡΙ) 1

16 ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΠΙ ΤΕΡ ΙΤ ΗΤ- ΠΡ Ν Τ ΠΧΛ ΗΗ ΠΔ 164/ ΡΜ ΗΝΙ ΝΕ ΡΓΙ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΚΥΡΙΚΥ ΘΝΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΔΓΛ ΔΥΝΙΙ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΓΛΛΙΚΩΝ ΘΕΕΙ : 1 ΕΚ ΤΙΤΛΙ ΞΕΝΕ ΕΠΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΠΡ ΤΕΡ Ι ΤΗΤ ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ ΠΔ 164/ ΗΜΕΡ ΜΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜ ΕΡ Μ ΗΝΙ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1

17 1 2 - ΠΡ Ν Τ ΚΤ Η Η 3 Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΦΙ & ΕΠΓ/ΚΗ ΓΩΓΗ ΘΕΕΙ : 1 ΕΚ ΤΙΤΛΙ ΞΕΝΕ ΕΠΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΠΡ ΤΕΡ ΙΤ ΗΤ- ΚΩΛΥ Μ Π ΧΛΗ ΗΜΕ ΡΜ ΗΝΙ ΝΕ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1

18 ΠΡ Ν Τ Η ΠΔ 164/ ΡΓΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ 1 ΠΕΦΝΗ ΚΩΝ/Ν ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΤΕΦΝΗ ΜΡΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΥΓΙΕΙΝΗ ΘΕΕΙ : 1 / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΚ Π ΚΩΛΥΜ ΗΜΕΡ ΗΜΕ ΤΙΤΛΙ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΠΙ Ρ ΤΕ ΠΧ ΛΗΗ ΜΗΝΙ ΝΕΡΓΙ Ρ ΜΗ ΝΙ ΠΥΔΩΝ (1) ΓΛΩΕ (2) ΠΥΔΕ (3) ΕΜΠΕΙΡΙ (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1

19 1 Ρ Ι Τ Η Τ - Π ΠΔ 164/ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΤΚΙΡΙΔΥ ΠΝΓΙΩΤ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΛΚΗ ΦΝΗ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ 1

20 Μετεκπαίδευση Κατερίνης / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΓΛΛΙΚΩΝ ΘΕΕΙ : 1 ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΚ ΕΠΙ ΠΡ ΤΕΡ ΙΤ ΗΤ- ΠΡ Ν Τ ΚΩΛ ΥΜ Π ΧΛ ΗΗ ΠΔ 164/ ΗΜΕΡ ΜΗΝΙ ΝΕΡΓ Ι ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΠΠΓΕΩΡΓΙΥ ΘΗΝ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ (6,26)ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΠΠΧΡΗΤΥ ΠΝΓΙΩΤ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ ΌΧΙ (5,96) 3 Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ 2

21 / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΜΓΕΙΡΙΚΗ ΘΕΕΙ : 1 ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΚ ΕΠΙ ΠΡ ΤΕΡ ΙΤ ΗΤ- ΠΡ Ν Τ ΚΩΛΥ Μ Π ΧΛΗ Η ΠΔ 164/ ΗΜΕΡΜ ΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΚΡΙΤΗΡΙ (ΜΡΙ) ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΜΛΛ ΠΤΛ ΌΧΙ ΌΧΙ 6 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΦΙ & ΕΠΓ/ΚΗ ΓΩΓΗ ΘΕΕΙ : 1 2

22 / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΚ ΕΠΙ ΠΡΤ ΕΡΙ ΤΗΤ- ΠΡ ΝΤ ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η ΠΔ 164/ ΗΜΕΡ ΜΗΝ Ι ΝΕΡ ΓΙ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΒΡΜΠΕΝΗ ΒΙΛΕΙ ΌΧΙ ΝΙ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΝΕΤΠΥΛΥ ΘΗΝ ΌΧΙ ΝΙ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΛΗΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ : ΥΓΙΕΙΝΗ ΘΕΕΙ : 1 2

23 / ΕΠΩΝΥΜ / ΝΜ ΥΝΤΞΙΥΧ- ΕΡΓΖΜΕΝ ΔΗΜΙΥ ΕΚ ΕΠΙ ΠΡ ΤΕΡ ΙΤ ΗΤ- ΠΡ Ν Τ ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η ΠΔ 164/ ΗΜΕ ΡΜ ΗΝΙ ΝΕ ΡΓΙ ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ ΚΤΗ Η ΠΤΥ ΧΙ ΤΙΤΛΙ ΠΥΔΩΝ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΙΔΓ. ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ (1) (2) (3) (4) ΥΝΛ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΠΡΤΗΡΗΕΙ 1 ΤΕΦΝΙΔΗ ΙΩΝΝΗ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ Η ΓΡΜΜΤΕ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΧΡΙΚΛΕΙ ΠΥΛΙΔΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΠΥΚ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΧΡΥΙΔΗ ΝΜΤΕΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡΦΗ: ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΡΠΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ Ηράκλειο 10/01/2011 ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ 2

24 ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ.) / ( Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΚΠΙΔΕΥΤΗΡΙ ΗΡΚΛΕΙΥ ΚΡΗΤΗ ΠΡΚΤΙΚ ΕΠΙΛΓΗ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕ ΥΜΒΗ ΕΡΓΙ ΙΔΙΩΤΙΚΥ ΔΙΚΙΥ ΚΙ ΡΙΜΕΝΥ ΧΡΝΥ ΓΙ ΤΗΝ ΚΛΥΨΗ ΤΩΝ ΝΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΕΙ ΠΕΡΙΔΥ το Εκπαιδευτήριο Ηρακλείου του ργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, συνήλθε η ορισθείσα με την υπ αριθμ. 433/20/01/2011 απόφαση Προέδρου του Δ.. του.τ.ε.κ., Επιτροπή για την επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού τμημάτων ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΡΗΤΗ 2. Η Επιτροπή αποτελείτο από τους κατωτέρω: 2

25 ) Γεώργιος Κερασιώτης Καθηγητής ΕΠ Ηρακλείου ως Πρόεδρος Β) Ξενοφών τουμπίδης Προϊστάμενος σχολής Ξεναγών Κρήτης ως Μέλος και Γ) Παναγ. Γιαννακόπουλος Προϊστάμενος ΙΕΚ Ηρακλείου ως Μέλος Δ) Φώτιος Φωτόπουλος Διοικ. Γραμματέας -ΕΠ Ηρακλείου ως Γραμματέας 3. ι αιτήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στον χρόνο που ορίζει η 699/18/01/2011 ανακοίνωση ανήλθαν σε 43 αιτήσεις. 4. Η Επιτροπή Ηρακλείου συνεδρίασε την 10/02/2011 για την αξιολόγηση υποψηφίων εκπαιδευτικών οι οποίοι εμπρόθεσμα είχαν καταθέσει αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη. 5. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή συνέταξε τους πίνακες με την τελική μοριοδότηση σύμφωνα με τους οποίους προτείνονται οι εκπαιδευτικοί για πρόσληψη για το σχολικό έτος Ενόψει των ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής υπογράφουν το παρόν πρακτικό και το υποβάλλουν προς έγκριση στο Διοικητικό υμβούλιο, προκειμένου να εγκριθούν οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης. 2

26 Πρόεδρος Τα Μέλη Γεώργιος Κερασιώτης Ξενοφών τουμπίδης Καθηγητής ΕΠ Ηρακλείου Προϊστάμενος χολής Ξεναγών Γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτης. Γιαννακόπουλος Προϊστάμενος ΙΕΚ Φώτιος Φωτόπουλος 2

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ Γ ΝΙΚΛΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : γγλικών ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / 1. ΥΝ ΤΞΙ ΥΧ ΕΡΓ ΖΜ ΕΝ ΔΗΜ Ι Υ ΠΡΤ ΕΡΙ ΤΗΤ ΠΡ ΝΤΩ Ν ΚΩΛΥ Μ Π ΧΛΗ Η Π.Δ. 164/20 04 ΗΜΕ ΡΜ ΗΝΙ ΝΕ ΡΓΙ ΗΜΕΡΜΗ ΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ [ ] (5) ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΕΚΕΠΙ (1) (2) (3) (4) ΔΗΜΗΤΡΙΥ ΚΥΡΙΚΗ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ 6/11/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ 2

28 ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΓΙΥ ΝΙΚΛΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Επαγγελματικής γωγής & Τουρ. Γεωγραφίας ΘΕΕΙ :1 / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΥΝ ΕΚΕΠΙ ΠΡ ΚΩΛΥΜ ΗΜ ΗΜΕΡΜΗ ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΤΞΙ ΤΕΡ ΠΧ ΕΡ ΝΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ 2

29 ΥΧ ΕΡΓ Ζ ΜΕΝ ΔΗΜ Ι Υ Ι ΤΗΤ ΠΡ Ν ΤΩΝ ΛΗΗ Π.Δ. 164/2004 Μ ΗΝΙ Ν ΕΡΓ Ι ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ [ ] (5) (1) (2) (3) (4) 1. ΛΓΥΔΚΗ ΙΩΝ ΝΙ ΧΙ 5 ΌΧΙ 8/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2. ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΓΙΥ ΝΙΚΛΥ 2

30 ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Ξενοδοχειακής Τεχνικής ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΠΡ Τ ΕΡ ΙΤ ΗΤ ΠΡ Ν ΤΩ Ν ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ 2004 ΥΝΤΞΙ ΥΧ ΕΡΓΖ ΗΜΕΡ ΜΗ ΜΕΝ ΝΙ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΔΗΜΙ ΝΕΡ ΚΤΗΗ [ ] ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ Υ ΕΚΕΠΙ ΓΙ ΠΤΥΧΙΥ (1) (2) (3) (4) (5) ΚΥΤΡΥΜΠ ΕΥΘ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ 23/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΜΠΙΤΙΚ ΦΩΤΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 11/12/ ΚΡΠΥΛ Ν ΌΧΙ ΌΧΙ 20 ΌΧΙ 16/10/ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ 3

31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΓΙΥ ΝΙΚΛΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Υγιεινής ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΥΝΤΞΙ ΥΧ ΕΡΓΖ ΜΕΝ ΔΗΜΙ Υ ΠΡ ΤΕΡ ΙΤ ΗΤ ΠΡ Ν ΤΩΝ ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ Π.Δ. 164/20 04 ΗΜ ΕΡ Μ ΗΝΙ Ν ΕΡ ΓΙ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ [ ] (5) ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΕΚΕΠΙ (1) (2) (3) (4) ΛΙΛΙΤΗ ΧΡΛΜ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ 24/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ 3

32 ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΗΡΚΛΕΙΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : γγλικών ΘΕΕΙ :1 ΥΝ ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΤΞ ΙΥ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ Χ ΕΡΓ Ζ ΜΕ Ν ΔΗ ΠΡ ΤΕ ΡΙ ΤΗ Τ ΠΡ ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η ΗΜΕ Ρ ΜΗ ΝΙ Μ Π.Δ. ΝΕ ΗΜΕΡΜΗΝΙ Ι ΝΤ 164/ ΡΓΙ ΚΤΗΗ [ ] / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ Υ ΕΚΕΠΙ ΩΝ 2004 ΠΤΥΧΙΥ (1) (2) (3) (4) (5) 1 ΔΝ ΠΘΥΛ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ 20/2/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΤΓΚΥΡΝΗ ΕΥΓ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 10/7/ ΓΙΝΝΚΠΥΛ 3 Γ ΌΧΙ ΌΧΙ 6 ΌΧΙ 30/11/ ΝΘΡΕΠΤΚΗ 4 ΓΛ ΌΧΙ ΌΧΙ 6 ΌΧΙ 10/12/

33 5 ΦΛΗ ΠΝΓΙΩΤ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ 14/1/ ΚΤΤΗ 6 ΠΡΚΕΥΗ ΌΧΙ ΌΧΙ 20 ΌΧΙ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΗΡΚΛΕΙΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Γαλλικών ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΚΩΛΥ ΠΡ Μ ΥΝΤΞΙ ΤΕΡ ΠΧ ΥΧ ΙΤΗ ΛΗ ΗΜΕΡ ΕΡΓΖΜ Τ Η ΜΗΝΙ ΕΝ ΠΡ Π.Δ. ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΔΗΜΙ Ν 164/20 ΝΕΡΓ ΚΤΗΗ ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΥΕΚΕΠΙ ΤΩΝ 04 Ι ΠΤΥΧΙΥ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) 1ΠΝΤΕΡΗ ΧΡΥΒ ΌΧΙ ΌΧΙ 5ΌΧΙ 30/4/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2ΜΘΙΥΔΚΗ ΦΙ ΝΙ ΌΧΙ 7ΌΧΙ 15/7/ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ 3

34 ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΗΡΚΛΕΙΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Επαγγελματικής γωγής & Τουρ.Γεωγραφίας ΘΕΕΙ :1 / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΥΝΤ ΕΚΕΠΙ ΠΡ ΚΩΛ ΗΜΕ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΞΙ ΤΕΡ ΥΜ ΡΜ ΚΤΗΗ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ 3

35 ΥΧ ΕΡΓ ΖΜΕ Ν ΔΗΜ Ι Υ ΙΤ ΗΤ ΠΡ Ν ΤΩΝ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ 2004 ΗΝΙ ΝΕ ΡΓΙ ΠΤΥΧΙΥ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) 1 ΠΙΤΥΛΗ ΕΘΗΡ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ 17/2/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΜΙΧΕΛΗ ΝΡΓΥΡΝΙ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ 30/10/ ΜΠΤΚΗ ΚΩΝ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 10/9/ ΠΕΤΡΜΙΧΕΛΚΗ Μ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 13/9/ ΝΤΠΥΛΥ Ε ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 10/7/ ΛΔΥΚΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ 9/9/ ΜΕΤΞΚΗ ΜΗΝ ΌΧΙ ΌΧΙ 20 ΌΧΙ 13/7/ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ 3

36 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΗΡΚΛΕΙΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Εστιατορικής Τεχνικής ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΥΝΤ ΞΙΥΧ ΠΡ ΚΩΛΥ Μ ΤΕΡ ΠΧ ΕΡΓΖ ΜΕΝ ΙΤΗ Τ ΛΗΗΜΕΡ Η ΜΗ ΠΡ Π.Δ. ΝΙ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΔΗΜ Ν 164/20 ΝΕΡ ΚΤΗΗ [ ] ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΙΥΕΚΕΠΙ ΤΩΝ 04 ΓΙ ΠΤΥΧΙΥ (1) (2) (3) (4) (5) 1ΒΡΕΝΤΖ ΤΥΡΌΧΙ ΝΙ 1ΌΧΙ 19/8/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΥ Γ ΝΙ ΝΙ 3ΌΧΙ 19/3/ ΦΡΓΚΥΛΙΤΚΗ Ζ ΌΧΙ ΌΧΙ 5ΌΧΙ 3/10/ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ 3

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΗΡΚΛΕΙΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Μαγειρικής Τέχνης ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΥΝΤΞΙ ΥΧ ΕΡΓΖ ΜΕΝ ΔΗΜΙ Υ ΠΡ Τ ΕΡ Ι Τ ΗΤ ΠΡ Ν ΤΩ Ν ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ Η Μ Ε Ρ Μ Η ΝΙ Ν Ε ΡΓ Ι ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ [ ] (5) ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΕΚΕΠΙ (1) (2) (3) (4) 1 ΚΠΚΗ ΝΙΚΛ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ 26/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 3 ΜΓΙΩΤΚΗ ΠΝ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ 7/12/ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ 3

38 ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΗΡΚΛΕΙΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : ροφοκομίας ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ ΥΝ ΤΞ ΙΥ Χ ΕΡΓ Ζ ΜΕ Ν ΔΗ Μ Ι Υ ΠΡ Τ ΕΡ Ι ΤΗ Τ ΠΡ Ν ΤΩ Ν ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ 2004 ΗΜΕ ΡΜ ΗΝΙ ΝΕ ΡΓΙ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ [ ] (5) / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΕΚΕΠΙ (1) (2) (3) (4) 1. ΜΥΔΤΥ ΔΕΠ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ 9/7/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2. ΛΜΠΡΙΝΥΔΚΗ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 20/11/

39 Ν ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΗΡΚΛΕΙΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Υγιεινής ΘΕΕΙ :1 / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΥΝΤ ΕΚΕΠΙ Π ΚΩΛΥ ΗΜ ΗΜΕΡΜΗ ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΞΙΥΧ Ρ Μ ΕΡ ΝΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ 3

40 ΕΡΓΖ ΜΕΝ ΔΗΜ ΙΥ ΤΕ Ρ Ι Τ Η Τ Π ΠΧ ΛΗ Η Π.Δ. 164/20 04 ΜΗ ΝΙ ΝΕ ΡΓΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) 1 ΚΩΝΤΝΤΙΝΙΔΗ Θ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ 11/5/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2 ΚΥΠΡΚΗ ΜΡΙ ΝΙ ΝΙ 3 ΌΧΙ 20/4/ ΦΚΙΝΚΗ ΥΡΝΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 13/3/ ΧΝΙΩΤΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ 29/6/ ΨΥΧΡΚΗ ΤΥΛ ΌΧΙ ΌΧΙ 7 ΌΧΙ 24/7/ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ

41 ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΡΕΘΥΜΝΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : γγλικών ΘΕΕΙ : ΥΝ ΤΞ ΙΥ Χ ΕΡΓ Ζ ΜΕ Ν ΔΗ Μ Ι Υ Π Ρ ΤΕ Ρ Ι Τ Η Τ Π Ρ Ν Τ Ω Ν ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ ΗΜ ΕΡ ΜΗ ΝΙ ΝΕ ΡΓΙ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΕΚΕΠΙ (1) (2) (3) (4) 1. ΚΥΔΩΝΚΗ ΕΥΓΓ ΌΧΙ ΝΙ 6 ΌΧΙ 18/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ 2. ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ 4

42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΡΕΘΥΜΝΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Επαγγελματικής γωγής & Τουριστικής Γεωγραφίας ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ Υ ΝΤ ΞΙ ΥΧ ΕΡΓ Ζ Μ ΕΝ ΔΗ Μ Ι Υ ΕΚΕΠΙ ΠΡΤΕΡ ΙΤΗΤ ΠΡ ΝΤΩΝ ΚΩΛΥΜ ΠΧ ΛΗΗ Π.Δ. 164/200 4 ΗΜΕΡ ΜΗΝ Ι ΝΕΡ ΓΙ ΗΜΕΡ ΜΗΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙ Υ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ 4

43 ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΡΕΘΥΜΝΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : ροφοκομίας ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΥΝ ΤΞ ΙΥ Χ ΕΡΓ Ζ ΜΕ Ν ΔΗ Μ Ι Υ ΕΚΕΠΙ ΠΡ Τ ΕΡ Ι Τ ΗΤ ΠΡ ΝΤ ΩΝ ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜΕΡΜΗ ΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) 4

44 1. 2. ΝΔΡΥΛΙΔΚΗ ΕΥΓΓ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 12/11/ /9/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΡΕΘΥΜΝΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Υγιεινής ΘΕΕΙ : / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΥΝΤΞΙ ΕΚΕΠΙ ΠΡ ΚΩΛ ΗΜ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΥΧ Τ ΥΜ ΕΡ ΚΤΗΗ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ 4

45 ΕΡΓΖ ΜΕΝ ΔΗΜΙ Υ ΕΡ Ι Τ ΗΤ ΠΡ Ν ΤΩ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ ΜΗ ΝΙ ΝΕ ΡΓΙ ΠΤΥΧΙΥ [ ] (5) (1) (2) (3) (4) ΤΙΠΡΚΥ ΕΙΡΗΝΗ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 18/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΝΔΡΥΛΚΗ ΚΛΛ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 7/6/ ΓΡΜΜΤΕ ΚΕΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ

46 / ΔΗΜΚΡΤΙ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΧΝΙΩΝ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : γγλικών ΘΕΕΙ :2 2 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΥΝ ΤΞ ΙΥ Χ ΕΡΓ Ζ Μ ΕΝ ΔΗ Μ Ι Υ ΕΚΕΠΙ ΠΡ Τ ΕΡ Ι ΤΗ Τ ΠΡ Ν ΤΩ Ν ΚΩ ΛΥ Μ Π Χ ΛΗ Η Π. Δ. 16 4/ Η Μ Ε Ρ Μ Η ΝΙ Ν Ε ΡΓ Ι Η Μ Ε Ρ Μ Η ΝΙ ΚΤ Η Η Π ΤΥ ΧΙ Υ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΝΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ 4

47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΧΝΙΩΝ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Γαλλικών ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΥΝ ΤΞ ΙΥ Χ ΕΡΓ Ζ ΜΕ Ν ΔΗ Μ Ι Υ ΠΡ Τ ΕΡ Ι Τ ΗΤ ΠΡ Ν ΤΩ Ν ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ ΗΜ ΕΡ Μ ΗΝΙ Ν ΕΡΓ Ι ΗΜΕΡΜΗ ΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ [ ] (5) ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΕΚΕΠΙ (1) (2) (3) (4) ΧΤΖΗΘΝΙΥ Ε ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 16/7/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΓΡΜΜΤΕ 4

48 ΚΕΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΧΝΙΩΝ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Επαγγελματικής γωγής & Τουρ.Γεωγραφίας ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΥΝ ΤΞ ΙΥ Χ ΕΡΓ Ζ ΜΕ Ν ΔΗ Μ Ι Υ ΕΚΕΠΙ ΠΡ Τ ΕΡ Ι Τ ΗΤ ΠΡ Ν ΤΩ Ν ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜΕΡΜΗ ΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ (1) (2) (3) (4) [ ] (5) 4

49 1. 2. ΚΡΗΤΙΚ ΘΝΙ ΌΧΙ ΝΙ 1 ΌΧΙ 10/11/ /5/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΧΝΙΩΝ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Εστιατοριακής Τεχνικής ΘΕΕΙ :1 / ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΥΝ ΕΚΕΠΙ ΠΡ ΚΩΛ ΗΜ ΗΜΕΡΜΗ ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΤΞ ΤΕΡ ΥΜ ΕΡ ΝΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ 4

50 1. 2. ΙΥ Χ ΕΡΓ Ζ ΜΕ Ν ΔΗ Μ Ι Ι ΤΗΤ ΠΡ Ν ΤΩΝ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ Μ ΗΝΙ Ν ΕΡΓ Ι ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ [ ] (5) (1) (2) (3) (4) ΜΥΡΤΖΚΗ ΠΝ ΌΧΙ ΝΙ 1 ΌΧΙ 15/3/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΧΝΙΩΝ 5

51 ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : Μαγειρικής Τέχνης ΘΕΕΙ : / ΥΝΤΞΙ ΥΧ ΕΡΓΖ ΜΕΝ ΔΗΜΙ Υ Π Ρ ΤΕ Ρ Ι Τ Η Τ Π Ρ Ν Τ Ω Ν ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ ΗΜΕΡΜΗΝΙ ΝΕΡΓΙ ΗΜΕΡΜΗ ΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ [ ] (5) ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΕΚΕΠΙ (1) (2) (3) (4) ΚΥΓΙΕΝΤΚΗ ΕΜΜ ΌΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 13/10/ /5/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ ΦΩΤΙ ΦΩΤΠΥΛ ΠΝ ΓΙΝΝΚΠΥΛ 5

52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΠΙΝΚ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΥ ΠΡΩΠΙΚΥ ΜΕΤ/Η ΕΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΚΙ ΤΥΡΙΜΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΤΥΡΙΜΥ ΤΜΗΜ ΜΕΤΕΚΠΙΔΕΥΗ ΧΝΙΩΝ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ ΕΙΔΙΚΤΗΤ /ΜΘΗΜΤ : ροφοκομίας ΘΕΕΙ :1 ΤΙΤΛ ΞΕΝΕ ΠΙΔΓ. ΥΝΛ ΠΡΤΗΡΗΕΙ ΠΥΔΩΝ ΓΛΩΕ ΠΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ ΜΡΙΩΝ / ΥΝ ΤΞ ΙΥ Χ ΕΡΓ Ζ ΜΕ Ν ΔΗ Μ Ι Υ ΠΡ Τ ΕΡ Ι ΤΗ Τ ΠΡ Ν ΤΩ Ν ΚΩΛ ΥΜ Π Χ ΛΗ Η Π.Δ. 164/ ΗΜ ΕΡ Μ ΗΝ Ι Ν ΕΡ ΓΙ ΗΜΕΡΜΗ ΝΙ ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΥ [ ] (5) ΕΠΩΝΥΜ/ΝΜ ΕΚΕΠΙ (1) (2) (3) (4) ΠΗΛΙΠΥΛΥ ΜΡ ΧΙ ΝΙ 1 ΌΧΙ 23/4/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΙ ΛΚΙΩΤΚΗ ΜΡΙ ΧΙ ΌΧΙ 5 ΌΧΙ 27/1/ ΓΡΜΜΤΕ ΓΕΩΡΓΙ ΚΕΡΙΩΤΗ ΞΕΝΦΩΝ ΤΥΜΠΙΔΗ 5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη, 14 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 212 ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 3/2014 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 09-01-2014 Αριθμ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 15/9/14 Αριθμ. πρωτ. : 21915 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος,03.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 14547 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 30/10/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:360 ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη 21/10/2013 Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 Αριθµ. Πρωτ.: Π Σ/143 50100 ΚΟΖΑΝΗ (8970/18-10-2013) ΤΗΛ. 2461051500 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βουλιαγμένη, 21/10/2014 & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2705 ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2 Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2 014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2 014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 18 Νοεμβρίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-54640 Αριθ. Πρωτ: 88938 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Βόλου Λαρίσης - Τζαβέλα, 38334 Βόλος Αριθμ. Πρωτ. : 52412 Ημερομηνία : 02/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υποστήριξης ΛΚΔΜ ΑΡ./ΗΜ: ΔYΛΚΔΜ/ 3221/03-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Υποστήριξης ΛΚΔΜ ΑΡ./ΗΜ: ΔYΛΚΔΜ/ 3221/03-04-2015 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Υποστήριξης ΛΚΔΜ ΑΡ./ΗΜ: ΔYΛΚΔΜ/ 3221/03-04-2015 (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας) Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Σταυρούπολη, 10/10/2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ. : 1378 ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 221 564 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Τηλ. 2313302965,-964 Fax. 2313302969 e-mail:dkesiris@pavlosmelas.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα