Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω»"

Transcript

1 Βιβλιοθήκη του Ναυτικού ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» «Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port. An ILO code of practice». Second Edition. Μετάφραση Γεωργίου Μ. Δούναβη Καθηγητή Αγγλικής Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ / Σύρου Αθήνα 2014 β έκδοση

2 ÉÄÑΥÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑYÓÏΥÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

3

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò, εμπνευστής και éäñõôþò ôïõ «Éäñýìáôïò Åõãåíßäïõ», ðñïåßäå åíùñßôáôá êáé ó çìüôéóå ôç âáèéü ðåðïßèçóç üôé áíáãêáßï ðáñüãïíôá ãéá ôçí ðñüïäï ôïõ Ýèíïõò áðïôåëåß ç Üñôéá êáôüñôéóç ôùí ôå íéêþí ìáò óå óõíäõáóìü ðñïò ôçí çèéêþ ôïõò áãùãþ. Ôçí ðåðïßèçóþ ôïõ áõôþ ôçí ìåôýôñåøå óå ãåííáßá ðñüîç åõåñãåóßáò, üôáí êëçñïäüôçóå την περουσία του ãéá ôç óýóôáóç Éäñýìáôïò, ðïõ èá åß å ùò óêïðü... «νὰ συµβάλῃ εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν νέων ἑλληνικῆς ἰθαγενείας ἐν τῷ ἐπιστηµονικῷ καὶ τεχνικῷ πεδίῳ». ôóé, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 1956 óõíåóôþèç ôï «ºäñõìá Åõãåíßäïõ», ôïõ ïðïßïõ ôçí äéïßêçóç και διαχείριση áíýëáâå ç áäåëöþ ôïõ Ìáñ. Óßìïõ, óýìöùíá ìå ôçí åðéèõìßá ôïõ äéáèýôç. Áðü ôç óôéãìþ åêåßíç Üñ éóáí ðñáãìáôïðïéïýìåíïé ïé óêïðïß ðïõ ïñáìáôßóèçêå ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò êáé óõã ñüíùò ç åêðëþñùóç ìéáò áðü ôéò âáóéêüôåñåò áíüãêåò ôïõ åèíéêïý ìáò âßïõ. Μετά το θάνατο της Μαρ. Σίμου óõíý éóå το έργο της ως πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής από το 1981 έως το 2000 ï Íéêüëáïò Âåñíßêïò-Åõãåíßäçò Ýêôïôå πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και συνεχιστής του έργου είναι ï ê. Ëåùíßäáò ÄçìçôñéÜäçò-Åõãåíßäçò. ÊáôÜ ôçí êëéìüêùóç ôùí óêïðþí ôïõ, εξαρχής ôï ºäñõìá ðñïýôáîå ôçí Ýêäïóç ôå íéêþí âéâëßùí ãéá ëüãïõò èåùñçôéêïýò êáé ðñáêôéêïýò. Äéåðéóôþèç ðñüãìáôé üôé áðïôåëåß ðñùôáñ éêþ áíüãêç ï åöïäéáóìüò ôùí ìáèçôþí ìå óåéñýò áðü âéâëßá, ôá ïðïßá èá Ýèåôáí ïñèü èåìýëéá óôçí ðáéäåßá ôïõò êáé èá áðïôåëïýóáí óõã ñüíùò ðïëýôéìç âéâëéïèþêç ãéá êüèå ôå íéêü. Åéäéêüôåñá, üóïí áöïñü óôá åêðáéäåõôéêü âéâëßá ôùí óðïõäáóôþí ôùí Äçìïóßùí Ó ïëþí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ôï ºäñõìá áíýëáâå ôüôå ôçí ÝêäïóÞ ôïõò óå ðëþñç êáé óôåíþ óõíåñãáóßá ìå ôç Äéåýèõíóç ÍáõôéêÞò Åêðáéäåýóåùò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ ïðïßïõ õðüãïíôáé ïé Ó ïëýò áõôýò. Ç áíüèåóç óôï ºäñõìá Ýãéíå ìå ôçí õð áñéè /5031, ôçò 9çò Áõãïýóôïõ 1966, áðüöáóç ôïõ ÕÅÍ, ïðüôå êáé ενεργοποιήθηκε ç áñìüäéá ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí, η οποία είχε συγκροτηθεί το ÁðïôÝëåóìá ôçò óõíåñãáóßáò áõôþò Þôáí ç Ýêäïóç ôçò ÓåéñÜò «ÂéâëéïèÞêç ôïõ Íáõôéêïý», üðïõ åîåäüèçóáí: á) Ãéá ôïõò ìáèçôýò ôùí Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού 27 ôüìïé âéâëßùí ( ). â) Ãéá ôéò ÁÄÓÅÍ (Áíþôåñåò Äçìüóéåò Ó ïëýò Åìðïñéêïý Íáõôéêïý) 42 ôüìïé ( ). Êýñéïò óêïðüò ôùí åêäüóåùí áõôþí, ôùí ïðïßùí ôï ðåñéå üìåíï ήταν óýìöùíï ìå ôá åêüóôïôå éó ýïíôá áíáëõôéêü ðñïãñüììáôá ôïõ Õπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Þôáí ç ðáñï Þ ðñïò ôïõò óðïõäáóôýò ôùí Íáõôéêþí Ó ïëþí ÁÄÓÅÍ êáé Íáõôéêþí Ëõêåßùí ôùí áíáãêáßùí ôüôå åêðáéäåõôéêþí êåéìýíùí, ôá ïðïßá áíôéóôïé ούσαν ðñïò ôá ìáèþìáôá ðïõ äéäüóêïíôáν óôéò Ó ïëýò áõôýò. Åðßóçò åëþöèç éäéáßôåñç ðñüíïéá, þóôå ôá âéâëßá áõôü íá åßíáé ãåíéêüôåñá ñþóéìá ãéá üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ðïõ áóêïýí ôï åðüããåëìá Þ åîåëßóóïíôáé óôçí éåñáñ ßá ôïõ êëüäïõ ôïõò, ùñßò áõôü íá óçìáßíåé üôé åðýñ åôáé ìåôáâïëþ óôç óôüèìç ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõò.

5 Ìå ôçí õð. áñ. Μ /2/99/ (ΦΕΚ 1168Â/ ) õðïõñãéêþ áðüöáóç, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας αρ. Μ /05/05/ (ΦΕΚ 1942 Β/ και ΦΕΚ 169 Β/ ), το ÕÅÍ áíýèåóå óôï ºäñõìá Åõãåíßäïõ ôçí óõããñáöþ êáé Ýêäïóç 39 äéäáêôéêþí åã åéñéäßùí για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Ïé óõããñáöåßò êáé ç ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò êáôáâüëëïõí êüèå ðñïóðüèåéá, þóôå ôá âéâëßá íá åßíáé åðéóôçìïíéêþò Üñôéá áëëü êáé ðñïóáñìïóìýíá óôéò áíüãêåò êáé ôéò äõíáôüôçôåò ôùí óðïõäáóôþí. Ãé áõôü Ý ïõí ðñïóåãìýíç ãëùóóéêþ äéáôýðùóç ôùí êåéìýíùí ôïõò êáé ç äéáðñáãìüôåõóç ôùí èåìüôùí åßíáé áíüëïãç ðñïò ôç óôüèìç ôçò åêðáéäåýóåùò, ãéá ôçí ïðïßá ðñïïñßæïíôáé. Ìå ôçí ðñïóöïñü óôïõò êáèçãçôýò, óôïõò óðïõäáóôýò των ΑΕΝ êáé óå üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Åμπορικού Íαυτικού ôùí åêäüóåþí ôïõ, ôï ºäñõìá συνεχίζει να óõìâüëëåé óôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ óêïðïý ôïõ éäñõôþ ôïõ Åõãåíßïõ Åõãåíßäïõ. ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÄÏÓÅÙÍ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ Εμμανουήλ Δρης, Ομ. ΚáèçãçôÞò ΕΜΠ, Ðñüåäñïò. Αχιλλέας Ματσάγγος, Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.). Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος, Πëïßáñ ïò Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ. ΥΝΑ. Óýìâïõëïò åðß ôùí åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò Êùí. Áãã. ÌáíÜöçò, Οì. Κáèçã. ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíεðéóôçìßïõ Áèçíþí. Διατελέσαντα μέλη της Επιτροπής Γ. Κακριδής ( ) Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Καλογεράς ( ) Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Παππάς ( ) καθηγητής ΕΜΠ, Χ. Καβουνίδης ( ) Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ, Μ. Αγγελόπουλος ( ) ομ. καθηγητής ΕΜΠ, Σπ. Γουλιέλμος (1958) Αντ/ρχος, Ξ. Αντωνιάδης ( ) Αντ/ρχος, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Γ. Τσακίρης ( ) Πλοίαρχος, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ελλ. Σίδερης ( ) Υποναύαρχος, Π. Φουστέρης ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αλ. Μοσχονάς ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Χρυσανθακόπουλος ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αθαν. Σωτηρόπουλος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Σπαρτιώτης (1977) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., προσωρινός Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Θ. Πουλάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Λυκούδης ( ) Πλοίαρχος Λ. Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αναστ. Δημαράκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Τσαντήλας ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Σταυρόπουλος ομ. καθηγητής Πειραιώς ( ) Ε. Τζαβέλας ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Γρηγοράκος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Μπαρκατσάς ( ) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Παπαναστασίου (1989) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Λάμπρου ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Κοκορέτσας ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μαρκάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Ζουμπούλης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Φ. Ψαρράς ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Καλαρώνης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Θ. Ρεντζεπέρης ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Στεφανάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μαρίνος (2001) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Εξαρχόπουλος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μπριλάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ν. Θεμέλαρος ( ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Κουβέλης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Δ. Βασιλάκης ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Πετρόπουλος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Ματσάγγος ( ) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Σέργης ( ) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. ÔæáâÜñáò, Αíôéíáýáñ ïò Ë.Ó. (Å.Á.), É. Ôåãüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò ÅÌÐ.

6 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ «ΕΝ ΠΛΩ» ΚΑΙ «ΕΝ ΟΡΜΩ» Εκδόθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (International Labour Office-ILO) το 1996 με τίτλο «Accident prevention on board ship at sea and in port. An ILO code of practice». Second edition. Μετάφραση Γεωργίου Μ. Δούναβη, Καθηγητή Αγγλικής Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Σύρου ΑΘΗΝΑ 2014

7 Η αυθεντική έκδοση αυτού του έργου δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, στην Γενεύη, με τον τίτλο Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port. ILO code of practice. Second edition. Copyright 1996 International Labour Organization Eλληνική μετάφραση Copyright 2014 Ίδρυμα Ευγενίδου. Μετάφραση και αναπαραγωγή κατόπιν αδείας. Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στις εκδόσεις του ILO, oι οποίες είναι σύμφωνες με την πρακτική των Ηνωμένων Εθνών, και η παρουσίαση υλικού σε αυτές δεν υπονοούν την έκφραση καμίας απόψεως εκ μέρους του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας αναφορικά με το νομικό καθεστώς οιουδήποτε κράτους ή περιοχής ή των αρχών τους, ή αναφορικά με τον καθορισμό των συνόρων τους. Η ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται σε μελέτες και άλλα κείμενα βαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς τους, και η δημοσίευση δεν αποτελεί επικύρωση εκ μέρους του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας των απόψεων που εκφράζονται σε αυτά. H αναφορά σε ονόματα εταιρειών και εμπορικών προϊόντων και διαδικασιών δεν υπονοεί την επικύρωσή τους εκ μέρους του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, και οποιαδήποτε παράλειψη αναφοράς μίας συγκεκριμένης εταιρείας, εμπορικού προϊόντος ή διαδικασίας δεν αποτελεί στοιχείο απορρίψεως. Ο ILO δεν θα αποδεχθεί καμία ευθύνη σχετικά με την εγκυρότητα ή πληρότητα της Ελληνικής μεταφράσεως ή για οποιανδήποτε ανακρίβεια, σφάλματα ή παραλείψεις ή για τις συνέπειες που θα προκύψουν από την χρήση τους. Copyright Διεθνής Οργανισμός Εργασίας 1996 Α Έκδοση 1978 Β Έκδοση 1996 Δ Ανατύπωση 2006 Επανεκτυπώθηκε 2010, 2013 ISBN: Copyright 2014 Ίδρυμα Ευγενίδου Α Έκδοση 1984 Β Έκδοση 2014 ISBN: Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíáôýðùóç ôïõ âéâëßïõ êáé ôùí åéêüíùí ìå êüèå ìýóï êáèþò êáé ç äéáóêåõþ, ç ðñïóáñìïãþ, ç ìåôáôñïðþ êáé ç êõêëïöïñßá ôïõ ( ñèñï 3 ôïõ í. 2121/1993).

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚΔΟΣΕΩΣ Κύρια επιδίωξή μας κατά τη μετάφραση του βιβλίου αυτού ήταν να αποδώσομε το αγγλικό κείμενο κατά το δυνατόν πιστότερα και σε γλώσσα κατανοητή από όλους και ιδιαίτερα από τους ναυτικούς κάθε τάξεως και ειδικότητας προς τους οποίους κυρίως απευθύνεται. Αυτό όμως αποδείχτηκε αρκετά δύσκολο, λόγω γνωστών προβλημάτων που παρουσιάζει η ναυτική ορολογία μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην απόδοση όρων της σύγχρονης τεχνολογικής εξελίξεως, όπως π.χ. η χρήση όρων αρχαϊζόντων που είναι κατανοητοί από ελάχιστους, και κακόηχων παραφθορών ξένων όρων, που δύσκολα εντάσσονται στη γλώσσα μας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται ανυπαρξία οποιουδήποτε ελληνικού όρου. Έτσι καταλήξαμε ότι η απόδοση των ξένων όρων δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπισθεί με ενιαίο τρόπο. Γι' αυτό κατά περίπτωση χρησιμοποιήσαμε την επίσημη ορολογία (όπου υπάρχει) ή τη συνήθως χρησιμοποιούμενη στα πλοία ή και τις δύο. Όπου δεν υπάρχουν καθιερωμένοι όροι χρησιμοποιήσαμε τους πιο συνηθισμένους, ενώ παραθέσαμε σε παρένθεση και τους αντίστοιχους αγγλικούς. Επίσης εμπλουτίσαμε ορισμένα σημεία του κειμένου με υποσημειώσεις για να επεξηγήσομε μερικούς όρους, που η έννοιά τους δεν είναι πολύ γνωστή ή για να αναπτύξομε πληρέστερα ορισμένα θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή για να επισημάνομε διαφορές που παρουσιάζει ο κώδικας αυτός σε σύγκριση με άλλες σχετικές εκδόσεις. Στις υποσημειώσεις αυτές προτάσσεται το διακριτικό Σ.Μ. (= Σημείωση Μεταφραστών). Για λόγους εκσυγχρονισμού του βιβλίου, όπου το Αγγλικό κείμενο παραπέμπτει σε εκδόσεις που έχουν ήδη αντικατασταθεί από νεότερες, επιφέραμε τις αναγκαίες διορθώσεις. Ακόμα, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, κρίναμε απαραίτητη μία παρέκκλιση από το αγγλικό κείμενο στο Κεφάλαιο 11, σχετικά με το πότε επιτρέπεται η είσοδος σε κλειστούς χώρους. Ευθυγραμμίσαμε όλες τις σχετικές διατάξεις του κώδικα με τις αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις που ισχύουν σήμερα (π.χ. Ι.S.G.Ο.Τ.Τ. κ.λπ.), σύμφωνα με τις οποίες η είσοδος σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται μόνο εφόσον η ένδειξη του μετρητή εύφλεκτων αερίων είναι μηδέν, ενώ στο αγγλικό κείμενο του κώδικα αναφέρεται ότι η είσοδος επιτρέπεται ακόμα και αν η ένδειξη είναι 4% του Κατώτερου Ορίου Ευφλεκτικότητας (LFL). Για νa αποκτήσει το βιβλίο αυτό κάποια αυτοτέλεια κρίθηκε ότι θα έπρεπε να περιλάβει και τα εξής δύο Παραρτήματα που δεν υπάρχουν στην Αγγλική έκδοση. Παράρτημα III, περιγραφή συστήματος «αδειών εργασίας» στα πλοία. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού, που σκοπό έχει την πρόληψη ατυχημάτων κατά την εκτέλεση ορισμένων ιδιαίτερα επικίνδυνων εργασιών και υποδεικνύεται σε πολλά σημεία του κειμένου, είναι ελάχιστα γνωστή στα ελληνικά πλοία. Η περιγραφή του βασίζεται στην έκδοση «Code of safe working practices for merchant seamen, Department of Trade, London,1978». Παράρτημα IV, αποσπάσματα από την έκδοση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

9 «SΑFΕΤΥ ΑΝD ΗΕΑLΤΗ ΙΝ DΟCΚ WΟRΚ, ILΟ, 1977» σχετικά με τα μέσα ανυψώσεως βαρών στα πλοία. Επειδή στο κείμενο του βιβλίου, σχετικά με τα μέσα φορτοεκφορτώσεως γίνονται παραπομπές στην παραπάνω έκδοση, που δεν είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά, θεωρήσαμε σκόπιμη την παράθεση σχετικών αποσπασμάτων απ' αυτήν, διατηρώντας την αριθμολόγηση των παραγράφων του αγγλικού κειμένου για να διευκολύνομε όσους θα επιθυμούσαν να ανατρέξουν σε αυτήν. Οι παραπάνω προσθήκες και μεταβολές πραγματοποιήθηκαν μετά τη σχετική έγκριση των εκδοτών του βιβλίου. Τέλος θεωρούμε καθήκον μας να ευχαριστήσομε το εκδοτικό τμήμα του Ιδρύματος Ευγενίδου για τη βοήθειά του, ώστε το κείμενο να παρουσιασθεί κατά το δυνατόν καλύτερα. Οι μεταφραστές Α. Λ. Λεοντόπουλος Πλοίαρχος Ε.Ν., Μ.R.Ι.Ν, Διευθυντής Σπουδών Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Ι. Κ. Παπαϊώαννου Πλοίαρχος Ε.Ν., Επιτελής Διευθύνσεως Ν/κής Εκπ/σεως Υ.Ε.Ν.

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΕΩΣ Τον Μάιο του 2013 μου ζητήθηκε από την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου να προβώ στον έλεγχο του περιεχομένου των βιβλίων «Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου εν πλω και εν όρμω» (έκδ. Iδρύματος Ευγενίδου, 1984) και «Accident prevention on board ship at sea and in port» (έκδ. ILO, 1996), προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον το περιεχόμενο της ελληνικής μεταφράσεως του 1984 διαφέρει προς εκείνο της τελευταίας αγγλικής εκδόσεως του Η σύγκριση των δύο κειμένων απέδειξε ότι υπάρχει εμφανής διαφορά μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενo κατά 75% περίπου. Το καλοκαίρι του 2013 η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου μου αναθέσε την μετάφραση της β' εκδόσεως του βιβλίου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Κατά τη μετάφραση καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε η απόδοση των ειδικών όρων στην ελληνική να είναι απολύτως ακριβής. Είναι αυτονόητο ότι η κατά λέξη μετάφραση δεν αποδίδει πάντοτε το επιθυμητό νοηματικό αποτέλεσμα ενός κειμένου. Όπου παρατηρείται περιφραστική απόδοση του αγγλικού κειμένου, αυτό έγινε προκειμένου να καταστεί το κείμενο κατανοητό στον Έλληνα αναγνώστη. Ευχαριστώ το Τμήμα Συγγραφής και Εκδόσεων διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου για την αμέριστη βοήθειά του στην διατύπωση της ελληνικής μετάφρασης και στην άρτια έκδοση του βιβλίου αυτού. Ο μεταφραστής Γ. Μ. Δούναβης

11

12 Εισαγωγή. Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε από την Διοίκηση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ) κατά την 254 η Σύνοδό του (Νοέμβριος 1992), συγκλήθηκε μία Σύσκεψη Εμπειρογνωμόνων στην Γενεύη από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 1993, προκειμένου να αναθεωρήσει τον Κώδικα Πρακτικής του ΔΟΕ για την Πρόληψη Ατυχημάτων επί του Πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω». Η Σύσκεψη απαρτιζόταν από 15 εμπειρογνώμονες, πέντε εκ των οποίων είχαν οριστεί έπειτα από διαβουλεύσεις με κυβερνήσεις, πέντε έπειτα από διαβουλεύσεις με την ομάδα των Εργοδοτών και πέντε έπειτα από διαβουλεύσεις με την ομάδα των Εργαζομένων της Διοικήσεως 1. Έπειτα από εξέταση και οριστικοποίηση του κειμένου, βασιζόμενοι σε ένα προσχέδιο που είχε προετοιμαστεί από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, οι εμπειρογνώμονες υιοθέτησαν αυτόν τον κώδικα. Οι εμπειρογνώμονες έλαβαν υπόψη τους ότι ο κώδικας πρακτικής αποτελούσε μία συλλογή συμβουλών, οι οποίες θα ήταν μεγάλης αξίας για τα κράτημέλη του ΔΟΕ. Ο κώδικας δεν θα πρέπει να θεωρείται νομικά δεσμευτικό έγγραφο, και δεν υπήρξε σκοπιμότητα στο να αντικαταστήσει τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή άλλους κανόνες εθνικής ασφάλειας και υγείας. Οι πρακτικές συστάσεις του προορίζονται για χρήση από όλους εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία πάνω στο πλοίο. Σκοπός του είναι να παρέχει καθοδήγηση στους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς και σε όσους έχουν σχέση με την διαμόρφωση των διατάξεων αυτού του είδους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να είναι ανέφικτη η εφαρμογή κάποιων από αυτές τις συστάσεις σε ένα συγκεκριμένο πλοίο ή τύπο ναυτικής εργασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε προσπάθεια θα πρέπει να πραγματοποιείται για να παρατηρούμε τον σκοπό των συστάσεων, και οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν σε οποιαδήποτε εργασία που καλύπτεται από τον κώδικα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. 1 Εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν έπειτα από διαβουλεύσεις με κυβερνήσεις: κ. L. D. Barchue, Sr. (Λιβερία), Αναπληρωτής Μόνιμος Εκπρόσωπος στον ΔΝΟ, Μόνιμη Αποστολή της Δημοκρατίας της Λιβερίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ). κ. A. Flatrud (Νορβηγία), Διευθυντής Κλάδου, Νορβηγική Διεύθυνση Ναυτιλίας. Captain H. Matsuda (Ιαπωνία), Διευθυντής, Γραφείο Ασφάλειας Εργασίας, Μονάδα Διοίκησης, Τμήμα Ναυτικών, Γραφείο Ναυτιλιακής Τεχνολογίας και Ασφαλείας, Υπουργείο Μεταφορών. κ. W. Rabe (ΗΠΑ), Αναπληρωτής Διευθυντής, Μονάδα Ναυτιλιακών Ερευνών, Διοικητής (G-MMI), Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σύμβουλος: κ. C. Young, Εμπειρογνώμονας Ναυτικών Μεταφορών, Διοικητής (G-MVP-4), Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. κα. E. A. Snow (Ηνωμένο Βασίλειο), Υψηλή Εκτελεστική Αξιωματούχος, Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (Ναυτικοί), Διεύθυνση Ναυτιλίας, Οργανισμός Γενικών Επιθεωρητών, Υπουργείο Μεταφορών. 11

13 Ένας κώδικας όπως αυτός δεν είναι δυνατό να καλύψει κάθε θέμα ασφαλείας σε περιόδους εργασίας και εκτός εργασίας πάνω στο πλοίο «εν πλω» και «εν όρμω», και καμία ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι απαλλαγμένη από κάποιο κριτήριο κινδύνου. Τα ατυχήματα προκαλούνται σε πολλές περιπτώσεις από έλλειψη γνώσεων ή ανεπαρκή εκπαίδευση, ελλιπή κατανόηση των πλοίων και των εργασιών τους, μη προσκόλληση στις διαδικασίες, έλλειψη προνοητικότητας και λήψη αχρείαστων ρίσκων, συχνά σε αρκετά απλές εργασίες. Η σύνεση και η προνοητικότητα αποτελούν φυσικά χαρακτηριστικά του καλού ναυτικού κατά την εργασία του, ο οποίος θα πρέπει να μετατρέψει σε συνήθεια το να βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν κινδύνους ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων και συνηθισμένων καθημερινών καταστάσεων. Πολλές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον κώδικα έχουν ληφθεί από εθνικούς κώδικες πρακτικής και σχετικές με την ασφάλεια εκδόσεις. Εφόσον οι οδηγίες δεν μπορούν να καλύψουν κάθε θέμα ασφαλείας και υγείας πάνω στα πλοία, έχει προσαρτηθεί στον κώδικα ένας κατάλογος εκδόσεων και άλλων πληροφοριών. Οι εμπειρογνώμονες αναγνώρισαν ότι κάποια κράτη και ναυτιλιακές εταιρείες είχαν καθιερώσει πιο προοδευτικές πολιτικές και προγράμματα ασφαλείας Εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν έπειτα από διαβουλεύσεις με την ομάδα των Εργοδοτών της Διοικήσεως: Capt. K. Akatsuka (Ιαπωνία), Γενικός Διευθυντής, Ένωση Ιαπώνων Εφοπλιστών. Capt. K. R. Damkjaer (Δανία), Διευθυντής, Ένωση Δανών Εφοπλιστών. κ. Γ. Κολτσιδόπουλος (Ελλάς), Νομικός Σύμβουλος, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Capt. M. R. Lowle (Ηνωμένο Βασίλειο), Διευθυντής Υγείας, Ασφαλείας και Περιβάλλοντος, Shell Tankers (UK) Ltd. Capt. C. J. Park (Δημοκρατία της Κορέας), Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Ναυτιλίας, Ένωση Κορεατών Εφοπλιστών. Εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν έπειτα από διαβουλεύσεις με την ομάδα των Εργαζομένων της Διοικήσεως: κ. L. Dolleris (Δανία), Πρόεδρος, Maskinmestrenes Forening [ Ένωση Α' Μηχανικών]. κ. N. McVicar (Ηνωμένο Βασίλειο), Εθνικός Οργανωτής RMT, Εθνική Ένωση Σιδηροδρόμων, Εργαζόμενοι στη Ναυτιλία και στις Μεταφορές. κ. H. Rodriguez Navarrete (Χιλή), Γενικός Γραμματέας, Ομοσπονδία Χιλιανών Ναυτικών (FETRICH). κ. A. Papaconstuntinos (Αυστραλία), Κοινός Εθνικός Γραμματέας, Ναυτιλιακή Ένωση Αυστραλίας. κ. T. Tay (Σιγκαπούρη), Γενικός Γραμματέας, Ένωση Ναυτικών Αξιωματικών Σιγκαπούρης. Παρατηρητές κρατών-μελών: κ. E. H. Salman (Μπαχρέιν), Αξιωματικός Διαχείρισης Λιμένος, Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Τομέας Λιμένων. κ. S. R. Sanad (Μπαχρέιν), Αξιωματούχος, Υπουργείο Οικονομικών. κ. E. Hosannah (Βραζιλία), Α Γραμματέας, Μόνιμη Αποστολή της Βραζιλίας στην Γενεύη. 12

14 και υγείας από εκείνα που καθορίζονται σε αυτόν τον κώδικα. Για τον λόγο αυτόν υποστήριξαν πλήρως αυτές τις εξελίξεις και ενθάρρυναν άλλους να μιμηθούν τις πρωτοβουλίες αυτές. Μέσα σε ολόκληρο τον κώδικα υπάρχουν αναφορές σε έγγραφα, αποφάσεις και εκδόσεις του ΔΟΕ και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και σε εκδόσεις άλλων διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όποτε χρησιμοποιούνται τέτοια έγγραφα, αποφάσεις και εκδόσεις, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι πλέον πρόσφατες εκδόσεις ή μεταφράσεις. Το κείμενο του κώδικα εγκρίθηκε για δημοσίευση από την Διοίκηση του ΔΟΕ κατά την 261 η Σύνοδό του (Νοέμβριος 1994). κ. Γ. Μπουμπόπουλος (Ελλάδα), Υποπλοίαρχος Λ.Σ., Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας Ελληνική Ακτοφυλακή, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. κ. F. Wakaki (Ιαπωνία), Σύμβουλος, Μόνιμη Αποστολή της Ιαπωνίας στην Γενεύη. κα. L. Vallarino (Παναμάς), Πρεσβευτής, Μόνιμη Αποστολή του Παναμά στην Γενεύη. Εκπρόσωποι Διακυβερνητικών Οργανώσεων: Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΚ): κ. L. Dutailly. Εκπρόσωποι μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: Διεθνής Συνομοσπονδία Ενώσεων Ελεύθερου Εμπορίου (ICFTU): κ. G. Ryder, κ. D. Cunniah. Διεθνής Οργανισμός Εργοδοτών (IOE): κα. B. Perkins. Διεθνής Οργανισμός Τυποποιήσεως (ISO): κ. R. R. Spencer, κ. F. Abram. Διεθνής Ναυτική Ομοσπονδία (ISF): κ. D. Dearsley, Capt. F. M. Marchant. Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF): κ. J. P. Whitlow. Παγκόσμια Ομοσπονδία Ενώσεων Μεταφορών (WFTU): κ. A. Potapov. Εκπρόσωποι ΔΟΕ: κ. B. K. Nilssen, Διευθυντής, Κλάδος Ναυτιλιακών Βιομηχανιών, ΔΟΕ. κ. D. Appave, Κλάδος Ναυτιλιακών Βιομηχανιών, ΔΟΕ. κ. B. Wagner, Κλάδος Ναυτιλιακών Βιομηχανιών, ΔΟΕ. κα. T. Bezat-Powell, Τομέας Πολυτομεακής Υποστήριξης, ΔΟΕ. Σύμβουλος ΔΟΕ: Captain. I. Lavery, Υπηρεσίες Έρευνας και Συμβουλευτικής, Πανεπιστήμιο Ulster, Ηνωμένο Βασίλειο. 13

15 Περιεχόμενα Εισαγωγή Γενικές διατάξεις Σκοπός Εφαρμογή Γενικοί ορισμοί Γενικά καθήκοντα και ευθύνες Γενικά καθήκοντα της αρμόδιας αρχής των κρατών σημαίας Γενικά καθήκοντα και ευθύνες των διαφορετικών από το κράτος σημαίας αρμοδίων αρχών Γενικά καθήκοντα και ευθύνες των πλοιοκτητών Γενικά καθήκοντα και ευθύνες του Πλοιάρχου Γενικά καθήκοντα και ευθύνες των ναυτικών Γενικά καθήκοντα και ευθύνες της επιτροπής ασφαλείας και υγείας στο πλοίο Γενικά καθήκοντα και ευθύνες του αξιωματικού ασφαλείας Γενικά καθήκοντα και ευθύνες του(των) εκπροσώπου(ων) ασφαλείας Αναφορά ατυχημάτων Γενικές διατάξεις Συστήματα άδειας εργασίας Γενικές διατάξεις Γενικά ζητήματα ασφάλειας και υγείας στο πλοίο Νοικοκυροσύνη και ατομική υγεία και υγιεινή στο πλοίο Χρήση χημικών Πρόληψη πυρκαγιάς Ρουχισμός εργασίας και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Σήματα, ανακοινώσεις και χρωματικοί κώδικες Έκτακτες ανάγκες επί του πλοίου και εξοπλισμός εκτάκτων αναγκών Γενικές διατάξεις Πυροσβεστικός εξοπλισμός, γυμνάσια και εκπαίδευση Γυμνάσια εγκαταλείψεως πλοίου και εκπαίδευση Επιχειρήσεις με ελικόπτερα Άνθρωπος στη θάλασσα και διάσωση εν πλω

16 6.6. Άλλα γυμνάσια Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Γενικές διατάξεις Ειδικές προφυλάξεις Επιπρόσθετες πηγές πληροφορήσεως Ασφαλής πρόσβαση στο πλοίο Τρόπος/μέσα προσβάσεως στο πλοίο Σκάλες επιβιβάσεως του πλοίου Φορητές σκάλες Σκάλες επιβιβάσεως πλοηγών Μεταφορά ατόμων διά θαλάσσης Ασφαλής μετακίνηση επί του πλοίου Γενικές διατάξεις Διάδρομοι και δίοδοι Υδατοστεγείς θύρες Φωτισμός Προστασία γύρω από τα κουβούσια των κυτών και άλλα ανοίγματα του καταστρώματος Πρόσβαση στα κύτη και σε άλλους χώρους Αποχέτευση Είσοδος και εργασία σε κλειστούς ή περιορισμένους χώρους Γενικές διατάξεις Προφυλάξεις κατά την είσοδο σε επικίνδυνους χώρους Καθήκοντα και ευθύνες ενός αρμοδίου ατόμου και ενός υπεύθυνου αξιωματικού Προετοιμασία και ασφάλιση του χώρου για την είσοδο Έλεγχος της ατμόσφαιρας σε περιορισμένους και κλειστούς χώρους Χρησιμοποίηση ενός συστήματος άδειας εργασίας Διαδικασίες και διευθετήσεις πριν από την είσοδο Διαδικασίες και διευθετήσεις κατά την είσοδο Επιπρόσθετες απαιτήσεις για την είσοδο σε χώρο για τον οποίο υπάρχει υποψία ή είναι γνωστό ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι ασφαλής Αναπνευστική συσκευή και εξοπλισμός ανανήψεως Συντήρηση του εξοπλισμού και εκπαίδευση Ανύψωση και μεταφορά βαρών με τα χέρια Γενικές διατάξεις Εργαλεία και υλικά Γενικές διατάξεις

17 Εργαλεία χειρός Φορητά ηλεκτρικά, πνευματικά και υδραυλικά εργαλεία Μηχανήματα εργαστηρίου και πάγκου (μόνιμες εγκαταστάσεις) Λειαντικοί τροχοί Λυχνίες οινοπνεύματος Πεπιεσμένος αέρας Φιάλες πεπιεσμένου αερίου Εργασίες συγκολλήσεως, κοπής με φλόγα και λοιπές εργασίες εν θερμώ Γενικές διατάξεις Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Προφυλάξεις από πυρκαγιά, εκρήξεις και ασφυξιογόνα περιβάλλοντα Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκολλήσεων Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την διάρκεια ηλεκτροσυγκολλήσεων Κοπή με φλόγα και μπρουντζοκόλληση Βαφές Γενικές διατάξεις Ψεκασμός Βαφές σε ύψος και εργασία στις πλευρές του πλοίου Εργασία σε ύψος και στις πλευρές του πλοίου Γενικές διατάξεις Κρεμαστές πλατφόρμες και σκαλωσιές Κρεμαστό κάθισμα του λοστρόμου (καντηλίτσα) Σχοινιά Κινητές σκάλες Σχοινένιες ανεμόσκαλες Εργασία στις πλευρές του πλοίου μέσα από αβαθείς λέμβους Εργασία με ηλεκτρισμό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό Γενικές διατάξεις Φορητοί αγωγοί, φορητά φώτα, ηλεκτρικά εργαλεία και άλλος φορητός εξοπλισμός Δίκτυα υψηλής τάσεως Ανορθωτές και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών Συσσωρευτές και διαμερίσματα συσσωρευτών Μονάδες Οπτικής Απεικονίσεως (ΜΟΑ), συμπεριλαμβανομένων μικροϋπολογιστών...94

18 17. Εργασία με επικίνδυνες και ερεθιστικές ουσίες και ακτινοβολίες Γενικές διατάξεις Εργασία με ακόρεστους πολυεστέρες Εργασία με συγκολλητικές ουσίες Απομάκρυνση μονωτικών υλικών, χρωμάτων και άλλων επιστρώσεων Εργασία με αμίαντο Εργασία με συνθετικές ορυκτές ίνες Εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών και ραντάρ Ιοντίζουσες ακτινοβολίες Συντήρηση συρματόσχοινων και νημάτινων σχοινιών Γενικές διατάξεις Συρματόσχοινα Νημάτινα σχοινιά Αγκυροβολία, προσόρμιση και πρόσδεση Γενικές διατάξεις Αγκυροβολία Χαρακτηριστικά συνθετικών νημάτινων σχοινιών που χρησιμοποιούνται για πρόσδεση ή ρυμούλκηση Πρόσδεση και απόδεση Πρόσδεση σε ναύδετα Εργασία στο κατάστρωμα ή μέσα σε χώρους του φορτίου Γενικές διατάξεις Εργασίες φορτοεκφορτώσεως Ανυψωτικά μέσα Χρήση σαμπανιών Τροχαλίες (μακαράδες) Γάντζοι Κλειδιά Εργασία στο κατάστρωμα όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω Κακοκαιρία Εργασία σε κουβούσια και κύτη Εργασία στο μηχανοστάσιο Γενικές διατάξεις Λέβητες, ψυχρά δοχεία πιέσεως και σωλήνες ατμού Προωστήριες μηχανές Στρόβιλοι Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ) Αεροσυμπιεστές και αεροφυλάκια

19 21.7. Συστήματα ψύξεως Συστήματα λιπάνσεως Μηχανισμός πηδαλίου Εργασία μέσα στον θάλαμο ελέγχου και σε μη επιτηρούμενους χώρους μηχανών Υδραυλικά δίκτυα Εργασία μέσα σε κουζίνες (μαγειρεία), κελάρια (δεσπέντζες) και άλλους χώρους χειρισμού τροφίμων Φόρτωση και αποθήκευση προμηθειών Μαγείρεμα φαγητού Εργασία μέσα σε κουζίνες, κελάρια και σερβίρισμα φαγητού Ασφάλεια στους χώρους ενδιαιτήσεως Γενικές διατάξεις Συσκευές πλύσεως ρουχισμού Αίθουσες σωματικής εκγυμνάσεως Κολυμβητικές δεξαμενές Αποχετευτικά δίκτυα Ειδικοί τύποι πλοίων Γενικές διατάξεις Πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων και διαδικασία μεταφοράς Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Οχηματαγωγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία Πετρελαιοφόρα πλοία Πλοία μεταφοράς χημικών χύδην Πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και αερίων πετρελαίου Επιβατηγά πλοία Πλοία υποστηρίξεως υπεράκτιων δραστηριοτήτων Παραρτήματα Ι. Έντυπο Άδειας Εργασίας ΙΙ. Παραπομπές και επί πλέον αναγνώσματα ΙΙΙ. Πρότυπα Διεθνούς Οργανισμού Τυποποιήσεως (ISO) Ευρετήριο

20 1. Γενικές διατάξεις Σκοπός Σκοπός αυτού του κώδικα είναι να παρέχει πρακτική καθοδήγηση ως προς την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία επί του πλοίου με σκοπό: (α) να αποτρέπει ατυχήματα, παθήσεις και άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των ναυτικών, που προκύπτουν από την εργασία επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» (β) να διασφαλίζει ότι η ευθύνη για την ασφάλεια και την υγεία είναι κατανοητή και παραμένει προτεραιότητα για όλους όσοι ασχολούνται με τις θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, πλοιοκτητών και ναυτικών, και (γ) να προάγει την διαβούλευση και την συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, καθώς και οργανώσεων πλοιοκτητών και ναυτικών για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας επί του πλοίου Ο κώδικας παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των διατάξεων της Συμβάσεως για την Πρόληψη Επαγγελματικών Ατυχημάτων των Ναυτικών, 1970 (Νο. 134) και την Σύσταση, 1970 (Νο. 142), καθώς επίσης και άλλες Συμβάσεις και Συστάσεις του ΔΟΕ Εφαρμογή Ο κώδικας καλύπτει την ασφάλεια και την υγεία όλων των ναυτικών που υπηρετούν πάνω σε όλα τα θαλασσοπόρα πλοία, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, και τα οποία συνήθως απασχολούνται στην εμπορική ναυτιλία. Όμως, κάποια τμήματα του κώδικα μπορούν να εφαρμόζονται σε πλοία που χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές υδάτινες αρτηρίες ή σε αλιευτικά σκάφη Οι διατάξεις του κώδικα αυτού θα πρέπει να θεωρούνται ως οι βασικές ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των ναυτικών Γενικοί ορισμοί Για τους σκοπούς αυτού του κώδικα οι όροι που ακολουθούν έχουν ερμηνευθεί ως εξής: (α) αρμόδια αρχή: ένας υπουργός, μία κρατική υπηρεσία ή άλλη αρχή, που έχει την εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, διαταγές ή άλλες οδηγίες που έχουν την ισχύ του νόμου όσον αφορά στην ασφάλεια και στην υγεία σε οποιοδή- 1 Η χρήση του άρρενος φύλου στο κείμενο θα πρέπει να θεωρείται ότι εννοεί αρσενικό ή θηλυκό. 19

21 ποτε πλοίο το οποίο είναι νηολογημένο στην περιοχή τους ή σε οποιοδήποτε πλοίο εντός των χωρικών τους υδάτων και λιμένων (β) αρμόδιο άτομο ή αρμόδιος αξιωματικός: ένα μέλος του κατώτερου πληρώματος ή αξιωματικός με επαρκή προσόντα, όπως κατάλληλη εκπαίδευση και επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες, και συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι απαραίτητο, οποιωνδήποτε πιστοποιητικών απαιτούνται από την αρμόδια αρχή, για να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, να πραγματοποιήσει μία συγκεκριμένη εργασία ή να αναλάβει εποπτικά καθήκοντα. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προσδιορίσει τα κατάλληλα κριτήρια για τον ορισμό τέτοιων ατόμων και μπορεί να καθορίσει τα καθήκοντα που τους ανατίθενται 1 (γ) πλήρωμα: οι ναυτικοί, εξαιρουμένου του Πλοιάρχου, οι οποίοι εργάζονται σε ένα πλοίο (δ) αξιωματικός: όποιος κατέχει αξίωμα βάσει των εθνικών νόμων ή κανονισμών 2 (ε) ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται) προστατευτικό ρουχισμό, κράνη ασφαλείας, προστασία ματιών και προσώπου, προστασία ακοής, γάντια, υποδήματα ασφαλείας, σχοινιά διασώσεως, εξαρτύσεις ασφαλείας, αναπνευστική συσκευή και αναπνευστήρες, όπως αρμόζει (στ) κατώτερος ναυτικός: ένα ικανό μέλος του πληρώματος, εξαιρουμένων των αξιωματικών (ζ) υπεύθυνα άτομα: άτομα στα οποία έχει ανατεθεί εξουσία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τον πλοιοκτήτη ή τον Πλοίαρχο, προκειμένου να εκτελούν ή να επιβλέπουν τα καθήκοντα ή τις εργασίες που τους ανατίθενται (η) αξιωματικός ασφαλείας: ένας αξιωματικός ο οποίος έχει οριστεί από τον πλοιοκτήτη ή τον Πλοίαρχο και είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών σχετικών με την ασφάλεια και την υγεία στο πλοίο (θ) πολιτική ασφαλείας: ένα έγγραφο, το οποίο συντάσσεται από τον πλοιοκτήτη και υποδεικνύει με την ευρεία έννοια την υποχρέωσή του και τους στόχους του (ι) πρόγραμμα ασφαλείας: ένα λεπτομερές σχέδιο καταρτισμένο έτσι ώστε να 1 Τέτοια πρότυπα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εκείνα της Διεθνούς Συμβάσεως του ΔΟΕ, η οποία ορίζει τα Πρότυπα Εκπαιδεύσεως, Πιστοποιήσεως και Τηρήσεως Φυλακής στα Πλοία για τους Ναυτικούς, 1978 (και οποιωνδήποτε μεταγενέστερων αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων), και των απαιτήσεων της Συμβάσεως Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστα Πρότυπα) του ΔΟΕ, 1976 (Νο. 147), και άλλων σχετικών εγγράφων. 2 Βλ. επίσης την παράγραφο (β), παραπάνω. 20

22 εφαρμόζει τα ιδανικά και τις προθέσεις που εκφράζονται μέσα στην πολιτική ασφαλείας (ια) εκπρόσωπος ασφαλείας: ένα μέλος του πληρώματος εκλεγμένο ή ορισμένο από τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος να υπηρετεί την επιτροπή ασφαλείας και υγείας του πλοίου (ιβ) επιτροπή ασφαλείας και υγείας του πλοίου: μία επιτροπή, η οποία εξετάζει και χειρίζεται όλες τις πλευρές των θεμάτων ασφαλείας και υγείας και άλλων σχετικών θεμάτων επί του πλοίου (ιγ) ναυτικός: ένα οποιοδήποτε άτομο απασχολούμενο με οποιαδήποτε ιδιότητα σε ένα θαλασσοπόρο πλοίο του Εμπορικού Ναυτικού, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, εξαιρουμένων των πολεμικών πλοίων (ιδ) πλοίο: ένα οποιοδήποτε θαλασσοπόρο νηολογημένο σκάφος, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, που απασχολείται με την εμπορική ναυτιλία (ιε) πλοιοκτήτης: οποιοδήποτε άτομο(α) ή ένας οργανισμός, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του πλοίου ή ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη και είναι υπεύθυνος για το πλοίο και τον εξοπλισμό του ή για τους ναυτικούς που απασχολούνται σε αυτό. Για τους σκοπούς του κώδικα, ο όρος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μία διαχειρίστρια ναυτιλιακή εταιρεία. 21

23 2. Γενικά καθήκοντα και ευθύνες Γενικά καθήκοντα της αρμόδιας αρχής των κρατών σημαίας Η αρμόδια αρχή θα πρέπει, με βάση μία αξιολόγηση κινδύνων ασφαλείας και υγείας και σε διαβούλευση με οργανώσεις πλοιοκτητών και ναυτικών, να υιοθετήσει εθνικούς νόμους ή κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια και την υγεία των ναυτικών που εργάζονται σε πλοία Μία πρακτική εφαρμογή αυτών των εθνικών νόμων ή κανονισμών θα πρέπει να παρέχεται μέσω τεχνικών προτύπων ή κωδίκων πρακτικής ή μέσω άλλων καταλλήλων μεθόδων Για να υπάρχει αποτέλεσμα στις παραπάνω παραγράφους (παρ και 2.1.2), η αρμόδια αρχή θα πρέπει να δώσει την δέουσα προσοχή στα σχετικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς στο πεδίο της ναυτικής ασφάλειας Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει κατάλληλες υπηρεσίες επιθεωρήσεως για να ενισχύσει ή να διαχειριστεί την εφαρμογή των διατάξεων των εθνικών νόμων και κανονισμών και θα πρέπει επίσης να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη του έργου τους ή να μείνει ικανοποιημένη από το γεγονός ότι πραγματοποιείται κατάλληλη επιθεώρηση και εφαρμογή Η επιθεώρηση των πλοίων θα πρέπει κανονικά να πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή 3. Εάν η επιθεώρηση μεταβιβάζεται σε νηογνώμονες και άλλους οργανισμούς, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι εκπληρώ- 1 Αυτοί περιλαμβάνουν, από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, την Σύμβαση Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστα Πρότυπα), 1976 (Νο. 147) την Σύμβαση Προλήψεως Ατυχημάτων (των Ναυτικών), 1970 (Νο. 134) την Σύσταση Προλήψεως Ατυχημάτων (των Ναυτικών), 1970 (Νο. 142) και από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, την Διεθνή Σύμβαση για της Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, 1974 (SOLAS) την Διεθνή Σύμβαση που ορίζει τα Πρότυπα Εκπαιδεύσεως, Πιστοποιήσεως και Τηρήσεως Φυλακής στα Πλοία για τους Ναυτικούς, 1978 (STCW) την Διεθνή Σύμβαση για τις Γραμμές Φορτώσεως, 1966 (ICL) την Σύμβαση για τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα, 1972 (COLREG) και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αναθεωρήσεις των παραπάνω εγγράφων. 2 Για οδηγίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με την Σύμβαση Νο. 147, θα πρέπει να τηρείται το έντυπο του ΔΟΕ Inspection of labour conditions on board-ship: Guidelines for procedure. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συμβάσεως Νο. 134, η αρμόδια αρχή σε κάθε ναυτική χώρα θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα επαγγελματικά ατυχήματα αναφέρονται και διερευνώνται επαρκώς και ότι τηρούνται και αναλύονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία τέτοιων ατυχημάτων. Όπου κρίνεται κατάλληλο, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι Οδηγίες των ΔΝΟ/ΔΟΕ σχετικά με την διερεύνηση ατυχημάτων, στα οποία η κόπωση ενδεχομένως αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα. 3 Βλ. επίσης την Σύσταση Επιθεωρήσεως Εργασίας (για Ναυτικούς), 1926 (Νο. 28). 22

24 νονται οι διεθνείς υποχρεώσεις της 1 και ότι επιβάλλονται οι εθνικοί νόμοι και κανονισμοί Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, προκειμένου να διασφαλίζεται οργανωμένη συνεργασία μεταξύ πλοιοκτητών και ναυτικών για να προάγουν την ασφάλεια και την υγεία στο πλοίο, θα πρέπει να καθορίζονται από εθνική νομοθεσία ή κανονισμούς ή από την αρμόδια αρχή 2. Τέτοια μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά: (α) την θεσμοθέτηση σε κάθε πλοίο μίας επιτροπής ασφαλείας και υγείας με σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα (β) τον ορισμό ενός εκλεγμένου εκπροσώπου(ων) για την ασφάλεια των ναυτικών με σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες και ευθύνες, και (γ) τον ορισμό από τον πλοιοκτήτη ή τον Πλοίαρχο ενός προσοντούχου και έμπειρου αξιωματικού για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας Όταν παρεμφερείς εθνικοί νόμοι ή κανονισμοί είναι σε θέση να επιληφθούν της ευθύνης της παραγράφου 2.1.6, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η οργάνωση και εκτέλεση αυτών των μέτρων δεν είναι λιγότερο αποτελεσματικές από ό,τι συστήνεται παραπάνω Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να προβεί σε άμεσες ενέργειες, προκειμένου να διερευνήσει και, όπου αρμόζει, να λάβει μέτρα, ώστε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις σχετικές με πλοία τα οποία είναι νηολογημένα στην περιοχή της, όπως αναφέρεται από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών Όπου τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή η ασφάλεια και η υγεία του πληρώματος, η αρμόδια αρχή θα πρέπει, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει ότι απαγορεύεται στο πλοίο να αποπλεύσει από το λιμάνι έως ότου αποκατασταθούν τέτοιες ελλείψεις και εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να θεσπίσει νόμους και κανονισμούς σχετικούς με τις απαιτήσεις για ιατρικές εγκαταστάσεις και διαδικασίες και για την ιατρική εκπαίδευση του προσωπικού του πλοίου όπως αρμόζει. Θα πρέπει 1 Θα πρέπει να ακολουθούνται οι Οδηγίες για την Εξουσιοδότηση Οργανισμών που Ενεργούν εκ Μέρους της Διοικήσεως, Απόφαση ΔΝΟ Α.739(18), 1993, και μεταγενέστερες σχετικές αποφάσεις. 2 Η Σύσταση για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, 1981 (Νο. 164), απαιτεί την σύσταση επιτροπών ασφαλείας και προσδιορίζει τα δικαιώματα της επιτροπής και των μελών της. Το Άρθρο 7 της Συμβάσεως για την Πρόληψη Ατυχημάτων (των Ναυτικών), 1970 (Νο. 134), προβλέπει τον ορισμό, μεταξύ των μελών του πληρώματος, μίας κατάλληλης επιτροπής υπεύθυνης, υπό τον Πλοίαρχο, για την πρόληψη ατυχημάτων. 23

25 να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα σχετικά έγγραφα του ΔΟΕ 1. Θα πρέπει να απαιτείται από κάθε πλοίο να φέρει τον Διεθνή Ιατρικό Οδηγό για Πλοία ή έναν ισοδύναμο εθνικό οδηγό Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί που εργάζονται σε πλοία, τα οποία είναι νηολογημένα στην περιοχή της, είναι κατάλληλα πιστοποιημένοι, όπου απαιτείται. Θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή σε σχετικά έγγραφα, οδηγίες, αποφάσεις και εκδόσεις του ΔΟΕ και του ΔΝΟ, ιδιαίτερα στο αναθεωρημένο Έγγραφο παροχής οδηγιών των ΔΟΕ/ΔΝΟ: Διεθνής Ναυτιλιακός Οδηγός Εκπαιδεύσεως (1985) 2 και σε οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αναθεωρήσεις Γενικά καθήκοντα και ευθύνες των διαφορετικών από το κράτος σημαίας αρμοδίων αρχών Όπου τα καθήκοντα απαιτούν εφαρμογή από μία ικανή αρχή, διαφορετική από το κράτος σημαίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές αρχές του διεθνούς δικαίου Γενικά καθήκοντα και ευθύνες των πλοιοκτητών Γενικά, ο πλοιοκτήτης είναι πρωτίστως υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία όλων των ναυτικών στο πλοίο. Όμως, η καθημερινή ευθύνη γενικά εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Πλοιάρχου, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί τις διαδικασίες αναφοράς των πλοιοκτητών. Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να παρέχουν επαρκή μέσα και οργάνωση και να καθιερώνουν μία κατάλληλη πολιτική όσον αφορά στην ασφάλεια και στην υγεία των ναυτικών, σύμφωνη με τους διεθνείς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Η πολιτική και το πρόγραμμα θα πρέπει να διατυπώνουν τις ευθύνες όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένου επίσης του προσωπικού στην ξηρά και οποιωνδήποτε εταιρειών έχουν την υπεργολαβία Η ανάπτυξη του απαιτούμενου βαθμού συναισθήσεως της ασφάλειας και η επίτευξη υψηλών επιπέδων ασφαλείας εξαρτώνται από την προνοητικότητα, την καλή οργάνωση και την ολόψυχη συμπαράσταση της διοικήσεως και 1 Συγκεκριμένα, η Σύμβαση Προστασίας της Υγείας και Ιατρικής Μέριμνας (για Ναυτικούς), 1987 (Νο. 164). 2 Το οποίο λαμβάνει υπόψη του την Διεθνή Σύμβαση που ορίζει τα Πρότυπα Εκπαιδεύσεως, Πιστοποιήσεως και Τηρήσεως Φυλακής στα Πλοία για τους Ναυτικούς, 1978, καθώς επίσης και άλλα έγγραφα, αποφάσεις και εκδόσεις των ΔΟΕ και ΔΝΟ. 3 Μία τέτοια πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στον Διεθνή Κώδικα Διαχειρίσεως για την Ασφαλή Διαχείριση των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρυπάνσεως [Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχειρίσεως (ISM)], Απόφαση Συνελεύσεως του ΔΝΟ A.741(18), 1993, και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αναθεωρήσεις. 24

26 όλων των ναυτικών. Επομένως, οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να συσκέπτονται με τις οργανώσεις των ναυτικών όσον αφορά στην πολιτική ασφαλείας και υγείας Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι στον σχεδιασμό των πλοίων τους λαμβάνονται υπόψη εργονομικές αρχές και ότι είναι εναρμονισμένος με την σχετική διεθνή και εθνική νομοθεσία, τους κανονισμούς, τα πρότυπα ή τους κώδικες πρακτικής Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να παρέχουν και να συντηρούν τα πλοία, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία, τα εγχειρίδια λειτουργίας και άλλα έγγραφα και να οργανώνουν όλο τον σχεδιασμό και τις εργασίες με τέτοιον τρόπο ώστε, όσο αυτό είναι λογικά πρακτικό, να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος ατυχήματος ή τραυματισμού των ναυτικών. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες θα πρέπει να σχεδιάζονται, να προετοιμάζονται και να αναλαμβάνονται έτσι, ώστε: (α) να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι που είναι πιθανό να εμφανιστούν πάνω στο πλοίο (β) να αποφεύγονται οι υπερβολικά ή άσκοπα επίπονες θέσεις και κινήσεις κατά την εργασία (γ) για την οργάνωση όλων των εργασιών να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια και η υγεία των ναυτικών (δ) τα υλικά και τα προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και να μην θέτουν σε κανέναν κίνδυνο την υγεία των ναυτικών, και (ε) να χρησιμοποιούνται μέθοδοι στην εργασία, οι οποίες θα προστατεύουν τους ναυτικούς από τις επιβλαβείς συνέπειες χημικών, φυσικών και βιολογικών παραγόντων Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να ακολουθούν τους κατάλληλους εθνικούς και διεθνείς νόμους όταν αποφασίζουν τα επίπεδα επανδρώσεως, και να λαμβάνουν υπόψη τους τα απαιτούμενα πρότυπα καταλληλότητας, καταστάσεως της υγείας, εμπειρίας, ικανότητας και τις γλωσσικές δεξιότητες, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των ναυτικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών τους όταν εργάζονται στο πλοίο. Κάνοντας αυτό οι πλοιοκτήτες θα πρέπει: (α) να λαμβάνουν υπόψη τους την σύνδεση μεταξύ ασφάλειας επί του πλοίου και αποδεκτών συνθηκών εργασίας και διαβιώσεως, συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας, των περιόδων αναπαύσεως, της κλινοστρωμνής, των κουζινικών σκευών, του επαρκούς χώρου διαβιώσεως και της διατροφής 1 1 Η Σύμβαση του ΔΟΕ για την Ευημερία των Ναυτικών «εν πλω» και «εν όρμω», 1987 (Νο. 163), και η Σύσταση, 1987 (Νο. 173) η Σύμβαση Εμπορικού Ναυτικού (Ελάχιστα Πρότυπα), 1976 (Νο. 147) και η Σύσταση για την Κλινοστρωμνή, τα Κουζινικά Σκεύη και Διάφορες Προμήθειες (Πληρώματα Πλοίων), 1946 (Νο. 78). 25

27 (β) να επαληθεύουν ότι ο ναυτικός κατέχει κατάλληλα ιατρικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά ικανότητας και να επιδιώκουν την επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους (γ) να αναγνωρίζουν την κόπωση ως πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, επομένως οι εργασίες στο πλοίο θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η εκτιμώμενη περίοδος εργασίας και οι επικρατούσες συνθήκες στο πλοίο προκειμένου να ελαχιστοποιείται η κόπωση 1 (δ) όπου οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν επαρκείς περιόδους αναπαύσεως για τους ναυτικούς, είτε το πλήρωμα θα πρέπει να συμπληρώνεται είτε θα πρέπει να γίνεται νέα ανάθεση καθηκόντων όσον αφορά στο πρόγραμμα εργασίας στο πλοίο, και (ε) να λαμβάνουν υπόψη τους τις εκθέσεις και τις συστάσεις που γίνονται από τον Πλοίαρχο ή την επιτροπή ασφαλείας σχετικά με την επάρκεια του αριθμού των ναυτικών και τον βαθμό ικανότητας και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την διαχείριση του πλοίου χωρίς ατυχήματα Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να παρέχουν τέτοια επιτήρηση, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι ναυτικοί εκτελούν την εργασία τους με την απαιτούμενη προσοχή για την ασφάλεια και την υγεία τους. Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να κατευθύνουν τον Πλοίαρχο και ο Πλοίαρχος θα πρέπει να καθοδηγεί τους αξιωματικούς, προκειμένου η εργασία όλων όσοι βρίσκονται στο πλοίο να είναι οργανωμένη κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγουν άσκοπους κινδύνους ως προς την ασφάλεια και την υγεία τους. Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να καθιστούν τους Πλοιάρχους και τους ναυτικούς πλήρως ενήμερους γύρω από όλες τις δραστηριότητες στο πλοίο, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την υγεία τους Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να ορίσουν ένα εξουσιοδοτημένο άτομο από το γραφείο στην ξηρά, κατά προτίμηση στο ύψιστο δυνατό επίπεδο της διαχειριστικής δομής, προκειμένου: (α) να συσκέπτεται ενδελεχώς με τον Πλοίαρχο και το πλήρωμα για όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην υγεία (β) να επανεξετάζει τις αναφορές των επιτροπών ασφαλείας και υγείας στο πλοίο και να μελετά οποιεσδήποτε προτεινόμενες βελτιώσεις και άλλες πληροφορίες που λαμβάνει από το πλοίο, και (γ) να παρακολουθεί την απόδοση του εξοπλισμού και του προσωπικού Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να τοποθετούν επιτροπές ασφαλείας και υγείας στα πλοία ή να κάνουν άλλους κατάλληλους διακανονισμούς, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς για την συμμετοχή των ναυτικών 1 Βλ. την Απόφαση Α.772(18), 1993, του ΔΝΟ, σχετικά με τους Παράγοντες της Κοπώσεως κατά την Επάνδρωση και την Ασφάλεια. 26

28 στην εδραίωση ασφαλών συνθηκών εργασίας. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες τέτοιων επιτροπών, καθώς επίσης και εκείνα των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων ασφαλείας, περιγράφονται παρακάτω, στην ενότητα 2.6. Όταν καθορίζουν τις διαδικασίες που αφορούν στις επιτροπές ασφαλείας και υγείας και στους εκπροσώπους ασφαλείας, οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να συμβουλεύονται τις σχετικές οργανώσεις των ναυτικών Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να κανονίζουν τακτικές επιθεωρήσεις ασφαλείας όλων των μερών των πλοίων τους από αρμόδια άτομα σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Η επιθεώρηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εργαλεία, εξοπλισμό και μηχανήματα από τα οποία μπορεί να εξαρτάται η ασφάλεια των ναυτικών. Θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά την πραγματοποίηση της επιθεωρήσεως, για παράδειγμα, να βεβαιώνονται ότι οι δεξαμενές αερίζονται ή είναι απαλλαγμένες από επικίνδυνα αέρια. Τέτοιες επιθεωρήσεις θα πρέπει, κατ ελάχιστο, να είναι σύμφωνες με οποιεσδήποτε εθνικές απαιτήσεις Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι όλοι οι ναυτικοί, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για τους κινδύνους σε σχέση με την εργασία τους και το περιβάλλον του πλοίου και εκπαιδευμένοι όσον αφορά στις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή ατυχημάτων και τραυματισμών. Η εκπαίδευση θα πρέπει να απευθύνεται στις καθημερινές εργασίες στο πλοίο, καθώς και στον σχεδιασμό απρόοπτων εκτάκτων αναγκών και στην ετοιμότητα αντιμετωπίσεώς τους. Θα πρέπει να υπάρχει μέσα σε κάθε τραπεζαρία και κάθε αίθουσα ψυχαγωγίας ή μέσα σε κάθε καμπίνα, ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που να περιέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τα σωστικά μέσα και τις μεθόδους επιβιώσεως 1. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι γραμμένο με κατανοητούς όρους και εικονογραφημένο, όπου αυτό είναι δυνατό Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα εφικτά βήματα για να διασφαλίσουν ότι, προτού οι ναυτικοί αναλάβουν τις ευθύνες τους, τους γνωστοποιούνται οι σχετικοί εθνικοί και διεθνείς νόμοι, οι κανονισμοί, τα πρότυπα, οι κώδικες πρακτικής, οι οδηγίες και οι συμβουλές, που έχουν σχέση με την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών. Οι γλωσσικές ικανότητες των ναυτικών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την διάδοση του υλικού Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό και καταρτισμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς (βλ. παράγρ ). Ο Διεθνής Ιατρικός Οδηγός για Πλοία ή κάποιο εθνικό ισοδύναμο βιβλίο, θα πρέπει να υπάρχει στο πλοίο Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να αναφέρουν τα επαγγελματικά ατυχήμα- 1 Απαίτηση που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (1974), όπως έχει τροποποιηθεί. 27

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2008 ISBN: 978-960-337-080-2 Copyright 2008 Ίδρυµα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 011 ISBN: 978-960-337-097-0 Copyright 011 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2008 ISBN: 978-960-337-085-7 Copyright 2008 Ίδρυµα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2010 ISBN: 978-960-337-094-9 Copyright 2010 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2010 ISBN: 978-960-337-093-2 Copyright 2010 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ISM CODE ) ΑΠΟΦΑΣΗ Α 741 (18) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Νοεμβρίου 1993 αριθμ. 1218.78/01/1995/01-08-95 Υ.Α. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: Σελίδα xi Πρωτοπόρος στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 Β ΕΚΔΟΣΗ 2009 ΙSBN: (SET) 978-960-337-077-2 978-960-337-078-9 Copyright 2009 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης...

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης... Περιεχόμενα Πρόλογος... III Περιεχόμενα...XII Κατάλογος συντομογραφιών και αρκτικόλεξων... XXII 1. Εισαγωγή, πεδίο εφαρμογής, εφαρμογή και ορισμοί... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.1. Γενική επισκόπηση της λιμενικής

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2011 COM(2011) 555 τελικό 2011/0239 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2010 ISBN: 978-960-337-091-8 Copyright 2010 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1428.ISM/16/95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ I. S. Μ. Ταχ.Δ/νση: Κ.Παλαιολόγου 1 Ταχ.Κώδικας 185-35 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145, 24.4.97 Αριθμός 134 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έρευνες που γίνονται με στοιχεία από δικαστήρια ναυτικών ατυχημάτων, δείχνουν πως το 80% περίπου των ναυτικών ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ έχουν βελτιώσει σημαντικά τα πρότυπα ασφάλειας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 6-2 0 2 6 Οι τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2011, με το οποίο διορίστηκα, εμπίπτει στους όρους εντολής μου η υποβολή «εισηγήσεων για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Isalos.net Ερευνητική Ομάδα «Επιλέγω Ναυτιλία» Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη Επιμορφωτικές συναντήσεις ναυτιλίας 11 Μαΐου 2016 Διεθνές πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς;

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Λ.Ι.Αθανασίου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών Δ.Ν. Δικηγόρος 2 η Επιμορφωτική Συνάντηση Ναυτιλίας 11.5.2016 Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη L.I. Athanassiou

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

L 328/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011

L 328/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011 L 328/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2011 για την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011 Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών Στέλιος Θεοφάνους Εκπαιδευτής Οικοδομικής www.mlsi.gov.cy/dli 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα