Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική"

Transcript

1 Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία Fax: Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31 Πλατεία Κάραβελ Αθήνα ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Π. : 1/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1

2 Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαθρωτική Προσαρμογή, εντό τη Οικονομική Κρίση, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα του Νομού Αττική, μελών τη Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική και Υποστήριξη των Επιχειρήσεων αυτών για την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα»». Έχοντα υπόψη 1) την από 17/1/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» τη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. καλεί του Κλαδικού Συλλογικού Φορεί να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτική Προσαρμογή σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσει για το σύνολο των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β. 2) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική για τη συμμετοχή τη Ένωση στο Πρόγραμμα - πρόσκληση τη Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ) με την κατάθεση κλαδικού σχεδίου για τα μέλη του συλλόγου. 3) Το N.2362/95 όπω τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για τα ποσά για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση έργων. 4) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) (αναλογική συμπληρωματική εφαρμογή). 5) Το Ν / 2010 (ΦΕΚ Α 173) περί δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 6) Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 7) Το Π.Δ. 28/1980 περί Παροχή Υπηρεσιών 8) Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64) «Προσαρμογή τη Ελληνική Νομοθεσία στι διατάξει τη Οδηγία 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψη δημοσίων 2

3 συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπω τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ τη Επιτροπή και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη 16η Νοεμβρίου 2005». 9) Το υπ αρίθμ / ΦΕΚ περί αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παράγραφο 1 του Ν. 2362/95 περί σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων Η Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική πρόκειται να αναθέσει σε Σύμβουλο την σύνταξη και την υποβολή Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτική Προσαρμογή, καθώ και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περίπτωση έγκριση και κατά την υλοποίηση του έργου. Οι προδιαγραφέ για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ω εξή : Α.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι υπηρεσίε που θα παράσχει ο Σύμβουλο που θα επιλεγεί (αντικείμενο του έργου) θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο: Α1.Τη σύνταξη του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτική Προσαρμογή. Το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων-Μελών τη Ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένε δράσει που συνδέονται με προκαθορισμένε κατευθύνσει και προγραμματισμένε αλλαγέ στην οργάνωση των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομεί, όπω : βελτιστοποίηση τη χρήση πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στι επιχειρήσει μεθόδων διοίκηση που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (πχ πρώτων υλών, ενέργεια, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού). βελτίωση τη περιβαλλοντική διαχείριση, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασία και διοίκηση με σεβασμό στο περιβάλλον (πχ διασφάλιση ποιότητα προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία). ενίσχυση τη εξωστρέφεια που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξη των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγική δραστηριότητα (πχ τεχνικέ εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφέ σήμανση προϊόντων), και 3

4 ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλη προετοιμασία του προσωπικού κάθε βαθμίδα και κατηγορία (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασία και για την εξασφάλιση θέσεων εργασία συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων. Το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων-Μελών τη Ένωση θα έχει την εξή δομή και περιεχόμενο : 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ /ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Μέγεθο αγορά και τάσει. 1.2 Περιγραφή Ανταγωνισμού. 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2.1 Γενικέ Τάσει Προκλήσει τι Κλαδική /Τοπική αγορά. 2.2 Τεχνολογικέ και οργανωτικέ μεταβολέ που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα και τι διεργασίε στι επιχειρήσει του κλάδου (κρίσιμε παράμετροι τεχνολογία που διαμορφώνουν το τοπίο στον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου και γενικότερα). 2.3 Περιγραφή του δυναμικού καινοτομία στι επιχειρήσει του κλάδου στην περιοχή (αναληφθείσε πρωτοβουλίε εκσυγχρονισμού, εισαγωγή νέων μεθόδων διοίκηση και παραγωγή, παρακολούθηση τάσεων στην αγορά και του καταναλωτέ ). 2.4 Η θέση των επιχειρήσεων τη περιοχή στην αγορά του κλάδου (μερίδια αγορά, τοποθέτηση στην αλυσίδα αξία, στοιχεία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο ). 2.5 Επιπτώσει από την τρέχουσα κρίση στι επιχειρήσει του κλάδου (μείωση κύκλου εργασιών, προβλήματα πληρωμών και ρευστότητα, προβλήματα τραπεζική σχέση ). 2.6 Γενική περιγραφή του Ανθρώπινου Δυναμικού στι επιχειρήσει του κλάδου (ειδικότητε, εκπαιδευτικό επίπεδο, δομικέ ελλείψει δεξιοτήτων και ειδικοτήτων). 2.7 Το περιβάλλον εντό του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσει του κλάδου (διοικητικό βάρο, τεχνολογική και ευρύτερη υποστήριξη, προβλήματα χωροθέτηση, υποδομέ και δίκτυα). 2.8 Προβολή τη εικόνα του κλάδου σε χρονικό ορίζοντα 3ετία (σενάρια για τη δραστηριότητα του κλάδου, την απασχόληση, τι αγορέ και του ανταγωνιστέ ). 4

5 2.9 Προτεινόμενε λύσει. Το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτική Προσαρμογή πρέπει να εξειδικεύεται υποχρεωτικά σε Δράσει Κατάρτιση και να προσδιορίζει την αναγκαιότητα ή μη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τι επιχειρήσει που θα συμμετάσχουν και θα εγκριθούν στην Πρόσκληση Β. Ειδικότερα το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτική Προσαρμογή πρέπει να αναλύει και να εξειδικεύει: Τι Δράσει Κατάρτιση : Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, αντικείμενα/θεματικά πεδία κατάρτιση, καθώ και α) ανθρωποώρε Κατάρτιση, β) συνολική διάρκεια κατάρτιση, γ) αριθμό καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα Κατάρτιση. Τι Συμβουλευτικέ Υπηρεσίε : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επιχειρηματική λειτουργία και Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων (στην περίπτωση που το Σχέδιο Διαρθρωτική Προσαρμογή περιλαμβάνει Συμβουλευτικέ Υπηρεσίε ), το αντικείμενο τη Συμβουλευτική, το παραδοτέο του Συμβούλου, την προστιθέμενη αξία για τι επιχειρήσει, την σχέση κόστου - οφέλου κλπ. Τέλο, το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτική Προσαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει κοστολόγηση των δράσεων, καθώ και ανάλυση του οικονομικού προγραμματισμού για την υλοποίηση των δράσεων τη Πρόσκληση Α και τη Πρόσκληση Β. Α2. Την υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του Συλλόγου που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β για την υποβολή του φακέλου υπαγωγή στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξη και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτική προσαρμογή του ) Α3. Την ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή του σε προγράμματα Κατάρτιση, όπω θα προκύψουν από τα Σχέδιο Διαρθρωτική Προσαρμογή. Α4. Τη σύνταξη επικαιροποιημένου Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτική Προσαρμογή σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ω Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β. 5

6 Α5. Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξη και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωση Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθηση Πράξη των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β. Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε 23 μήνε, με ημερομηνία έναρξη την απόφαση κατακύρωση του Διαγωνισμού και ημερομηνία λήξη την ημερομηνία ολοκλήρωση τη υλοποίηση του έργου, την 24/01/2013. Η διαδικασία σύνταξη και υποβολή του Κλαδικού διαστήματο που ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση τη Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ήτοι μέχρι τι 17/03/2011 ή άλλη τυχόν ημερομηνία που θα ορίσει η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.). Η ίδια ημερομηνία ισχύει ω καταληκτική ημερομηνία και για την ολοκλήρωση του Α2 «Αντικειμένου του Έργου». Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Προϋπολογισμό του Έργου ανέρχεται σε πενήντα έξι χιλιάδε ευρώ ( ). Ο προϋπολογισμό του συνολικού έργου είναι συνάρτηση του αριθμού των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων που θα συμμετάσχουν στο Κλαδικό Σχέδιο. Συγκεκριμένα, το επιλέξιμο ποσό για τον Κλαδικό Φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ ανά επιχείρηση συν 100 ευρώ ανά εργαζόμενο που συμμετέχει σε προγράμματα Κατάρτιση - Συμβουλευτική (500 /επιχείρηση /εργαζόμενο), με τον ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου Κλαδικού Σχεδίου να ανέρχεται κατά μέγιστο στο 70% του επιλέξιμου ποσού για τον Κλαδικό Φορέα, ήτοι σε πενήντα έξι χιλιάδε ευρώ ( ,00) (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων). Οι δαπάνε για την εφαρμογή του προγράμματο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικού πόρου (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση ), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονε Προτεραιότητα 4, 5 και 6: «Ενίσχυση τη Προσαρμοστικότητα 5 του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματο «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώ και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή τη πράξη, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6

7 Για την καταβολή τη αμοιβή του Κλαδικού Σχεδίου απαιτείται η υπαγωγή προ χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μελών τη Ένωση ω δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β, καθώ επίση και η υποβολή του επικαιροποιημένου Κλαδικού Σχεδίου σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στην Πρόσκληση Β. Με την έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτική Προσαρμογή (από την Πρόσκληση Α) και την έγκριση ένταξη των επιχειρήσεων (από την Πρόσκληση Β) η καταβολή τη αμοιβή από τον Κλαδικό Φορέα (Ένωση) προ τον Ανάδοχο γίνεται ω ακολούθω : Η δαπάνη θα καταβληθεί στον ανάδοχο σύμφωνα με την ροή χρηματοδότηση του κλαδικού φορέα από την ΕΚΑΕ και σύμφωνα με τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ τη ΕΚΑΕ και του Κλαδικού Φορέα και συγκεκριμένα: 50% με την υποβολή και έγκριση του Επικαιροποιημένου Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτική Προσαρμογή σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που υπάγονται ω δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β. 30% με την κατάθεση του τελευταίου Δελτίου Παρακολούθηση Πράξη για όλε τι επιχειρήσει που συμπεριλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Κλαδικό Σχέδιο. 20% με την υποβολή τη Τελική Απολογιστική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων. Η καταβολή κάθε πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική ΣΤ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ανάθεση του έργου θα υλοποιηθεί με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με του γενικού και ειδικού όρου τη παρούση. Ζ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα υποβολή προσφορά έχει κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπα, ή Ενώσει αυτών το οποίο πληροί του όρου και τι ελάχιστε προϋποθέσει που τίθενται στο παρόν κεφάλαιο. 7

8 1) Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτου Μέλου τη ΕΕ, ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, και να έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. 2) Οι Ενώσει φορέων ή κοινοπραξίε πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτο -μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτε χώρε που έχουν υπογράψει την ΣΠΣ του ΠΟΕ, να ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο τη παρούσα πρόσκληση και υποβάλουν κοινή προσφορά. Στην περίπτωση ενώσεων φορέων ή κοινοπραξιών ισχύουν τα ακόλουθα: 3) Με την υποβολή τη προσφορά κάθε μέλο τη ένωση ευθύνεται αλληλέγγυα και ει ολόκληρο έναντι τη Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση ανάθεση τη Σύμβαση στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρου εκτέλεση τη Σύμβαση. 4) Οι Ενώσει δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμω να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξή του ω Αναδόχου, πριν από την υπογραφή τη Σύμβαση, εάν και εφόσον αυτό του ζητηθεί από τον Φορέα. 5) Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερε από μια προσφορέ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορέ, αποκλείονται και μαζί με αυτού και οι προσφορέ στι οποίε συμμετείχαν. Β. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 1. οι προσφέροντε, σε βάρο των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, 2. οι προσφέροντε, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξη σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 3. οι προσφέροντε, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει 8

9 επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. Γ. Ω ελάχιστε προϋποθέσει για την υποβολή προσφορά προσδιορίζονται οι εξή : 1. Κάθε προσφέρων (σε περίπτωση ένωση όλα τα μέλη αυτή ) θα πρέπει να δύναται, σύμφωνα με το καταστατικό τη εταιρεία του ή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, σύμφωνα με νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν στην επαγγελματική του ιδιότητα, να ασκήσει δραστηριότητα συναφή με την κατηγορία του παρόντο έργου, 2. Κάθε προσφέρων (σε περίπτωση ένωση όλα τα μέλη αυτή ) θα πρέπει να έχει ασκήσει αποδεδειγμένα δραστηριότητα παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 3. Κάθε Προσφέρων (σε περίπτωση ένωση όλα τα μέλη αυτή ) θα πρέπει να έχει Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε συμβουλευτικέ υπηρεσίε Διαχείριση (Υποβολή, Υλοποίηση και Ελέγχου) Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Ι. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμό θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευση τη διακήρυξη αυτή στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα, ήτοι την Παρασκευή στο Oσοι επιθυμούν να λάβουν μέρο στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορέ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25/2/2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία τη Ένωση, Ιοφώντο 31 Πλατεία Κάραβελ Αθήνα Η υποβολή τη προσφορά γίνεται αυτοπροσώπω ή με ειδικά προ τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή αποστέλλοντά τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier στην ω άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση τη ταχυδρομική αποστολή ο φορέα ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορά που θα αποσταλούν. Προσφορέ που αποστέλλονται ταχυδρομικά γίνονται δεκτέ, εφόσον βρίσκονται στην έδρα τη Αναθέτουσα Αρχή μέχρι τη παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Η εμπρόθεσμη αποστολή αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων. 9

10 Ω αποδεικτικό τη έγκαιρη κατάθεση λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία πρωτοκόλληση στο Πρωτόκολλο τη Ένωση και όχι η σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφορά Οι προσφορέ θα συνοδεύονται κατά την υποβολή του και από έγγραφο υποβολή για πρωτοκόλλησή του. Προσφορέ που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμε, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Κ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορέ ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντε στον διαγωνισμό για ενενήντα (90) ημέρε από την επόμενη ημέρα τη καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, με δικαίωμα παράταση. Προσφορέ που αναφέρουν χρόνο ισχύο μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτονται ω απαράδεκτε. Εάν προκύψει θέμα παράταση τη ισχύο των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει ερώτημα προ του προσφέροντε, πέντε (5) εργάσιμε ημέρε πριν τη λήξη ισχύο των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντε οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμε ημέρε. Ανακοίνωση κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη τη ισχύο τη προσφορά, δεσμεύει όμω τον προσφέροντα, μόνο εφόσον αυτό την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνηση του επιλεχθέντο η κατακύρωση μπορεί να γίνει στο δεύτερο κατά σειρά επιλογή. Λ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και να την υποβάλει σε ενιαίο φάκελο στα γραφεία τη Ένωση (Ιοφώντο 31 Πλατεία Κάραβελ Αθήνα 11634), ώρε το αργότερο μέχρι και τι 25/02/11 και ώρα Ο ενιαίο φάκελο τη προσφορά πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώ τι ενδείξει : ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο ««Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαθρωτική Προσαρμογή, εντό τη Οικονομική Κρίση, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα του Νομού Αττική, μελών τη Ένωση. Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, 10

11 Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική και Υποστήριξη των Επιχειρήσεων αυτών για την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα»» Ο ενιαίο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Να μην ανοιχτεί», θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, προκειμένου να πρωτοκολληθεί, στο οποίο θα αναφέρεται οπωσδήποτε ο τίτλο του έργου. Κάθε προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο έντυπη μορφή και ένα (1) αντίτυπο ηλεκτρονική μορφή (CD). Οι προσφορέ θα πρέπει: να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα να είναι δακτυλογραφημένε και να μην φέρουν παράτυπε διορθώσει, σβησίματα, διαγραφέ, προσθήκε κλπ θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτική μηχανή και μονογραμμένε από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγιση κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τι διορθώσει, προσθήκε κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτέ έγιναν πριν την αποσφράγιση τη προσφορά. Προσφορέ για μέρο του έργου που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτονται ω απαράδεκτε. Εναλλακτικέ προσφορέ δεν γίνονται δεκτέ και απορρίπτονται ω Απαράδεκτε. Μ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο φάκελο κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει του τρει παρακάτω ανεξάρτητου και σφραγισμένου φακέλου : 1.Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει 1.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986/Α 75 με την οποία ο προσφέρων να δεσμεύεται ότι (α) αποδέχεται πλήρω και ανεπιφύλακτα του όρου τη παρούσα πρόσκληση και (β) ότι δεν εμπίπτει στου λόγου αποκλεισμού τη παραγράφου τη παρούσα. 1.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986/Α 75 περί μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του από του αναφερόμενου στο άρθρο 45 τη Οδηγία 18/2004, όπω εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντο την προσφορά: 11

12 o Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. o Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίση δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξη σε πτώχευση. o Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ω προ τι υποχρεώσει του. o Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920 όπω εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1982/1990 o Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοση απόφαση κοινή ή ειδική εκκαθάριση των ανωτέρω νομοθετημάτων. o Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξη κατά τα άρθρα 18,34,39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού. o Ότι εν γένει δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του από του αναφερόμενου στο άρθρο 45 τη Οδηγία 18/2004. o Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη δήλωση. - Σε περίπτωση ένωση ή κοινοπραξία απαιτούνται: - Υπεύθυνη δήλωση από κάθε μέλο τη ένωση. - Συμφωνητικό συνεργασία με το οποίο ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τη ένωση ή κοινοπραξία, οι σχέσει των μελών τη, καθώ και το μέλο που θα είναι επικεφαλή αυτών. Επίση, ο εκπρόσωπο τη ένωση ή κοινοπραξία κατά το στάδιο συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση, ο οποίο θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό τη ένωση ή κοινοπραξία τα έγγραφα τη προσφορά, καθώ και κάθε άλλο, σχετικό με την πρόσκληση, έγγραφο. 1.3 Παρουσίαση του προσφέροντο. Ο προσφέρων θα παρουσιάσει το προφίλ του, την επαγγελματική του εμπειρία, τα πιστοποιητικά διαχείριση ποιότητα που διαθέτει και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη αξιολόγησή του. 2. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία σύμφωνα με τι απαιτήσει του ανωτέρω έργου που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρο τη παρούση. 12

13 Κατ ελάχιστον, στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθε ενότητε : Φάσει υλοποίηση Χρονοδιάγραμμα υλοποίηση Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του έργου και ενσωμάτωσή του στην τεχνική προσφορά Προτεινόμενα προγράμματα κατάρτιση των εργαζομένων των Επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Κλαδικού Σχεδίου Προτεινόμενη δέσμη συμβουλευτικών υπηρεσιών προ τι Επιχειρήσει που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Κλαδικού Σχεδίου Μεθοδολογία διασφάλιση ποιότητα Επάρκεια ικανότητα των προτεινόμενων στελεχών τη Ομάδα Έργου Διαθεσιμότητα και χρονική δέσμευση για ενεργό συμμετοχή τη Ομάδα Έργου 3. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίο θα περιλαμβάνει: συνολική τιμή για το έργο (χωρί και με ΦΠΑ), σε ευρώ ( ), και το χρόνο ισχύο τη προσφορά Σημειώνεται ότι λόγω τη πολυπλοκότητα και τη διάρκεια των υπηρεσιών, οι οικονομικέ προσφορέ που προσφέρουν έκπτωση μεγαλύτερη του 10% επί του ανώτατου προβλεπόμενου κόστου δεν γίνονται δεκτέ. Ν. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και του γενικού και ειδικού όρου τη παρούσα. Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ω εξή : Α. Επιτροπή Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από Επιτροπή που συγκροτείται στον Φορέα για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη τη παραλαβή, αποσφράγιση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό και εισηγείται προ το ΔΣ, αρμόδιο για την ανάθεση του έργου και την υπογραφή τη σύμβαση. 13

14 Β. Διαδικασία Επιλογή Αναδόχου και Ανάθεση του Έργου Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγηση των προσφορών. Επικρατέστερο υποψήφιο θα είναι ο προσφέρων με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Η διαδικασία για την επιλογή αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια και περιλαμβάνει κατά σειρά: 1. τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχή (σημείο VI.Α), τον έλεγχο τη πληρότητα των ελαχίστων προϋποθέσεων (σημείο VI.Β), καθώ και την αξιολόγηση τη τεχνική πρόταση υλοποίηση του έργου (σημεία VI.Γ). 2. την αποσφράγιση των φακέλων με την κοστολόγηση του έργου και την αξιολόγησή του. Ξ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την ανάδειξη τη συμφερότερη προσφορά πραγματοποιείται αξιολόγηση, αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμό του τελικού βαθμού τη κάθε προσφορά με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που υποβάλλουν οι προσφέροντε σύμφωνα με του όρου του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που λαμβάνει η κάθε προσφορά θα γίνεται με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια. Συμφερότερη προσφορά αναδεικνύεται αυτή που λαμβάνει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγηση. 1 Διαδικασία αξιολόγηση Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, σύμφωνα με του όρου τη παρούσα προκήρυξη, βάσει του οποίου οι προσφορέ κρίνονται τυπικά αποδεκτέ ή τυπικά απαράδεκτε, ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορέ που απορρίπτονται για τυπικού λόγου αποκλείονται από τι επόμενε διαδικασίε αξιολόγηση. Η διαδικασία αξιολόγηση πραγματοποιείται ω ακολούθω : 14

15 1.1 Τεχνική αξιολόγηση Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνική αξιολόγηση προσφορών, τα οποία δίνονται στην ενότητα παράγραφο κατωτέρω, και ο υπολογισμό του Συνολικού Βαθμού Τεχνική Προσφορά (ΣΒΤΠ) κάθε προσφορά, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντο. Η βαθμολόγηση των επιμέρου κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε ένα ΣΒΤΠ για την τεχνική ικανότητα του κάθε προσφέροντο θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί: Βαθμολογούνται με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έω το 10 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνική αξιολόγηση. Στη συνέχεια ο βαθμό κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται επί τον επιμέρου συντελεστή βαρύτητα του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμό του κριτηρίου αυτού. Ακολούθω υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων κάθε ομάδα κριτηρίων. Το άθροισμα αυτό των βαθμών των κριτηρίων κάθε ομάδα κριτηρίων πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή βαρύτητα τη ομάδα κριτηρίων για να προκύψει ο βαθμό τη ομάδα κριτηρίων. Το άθροισμα των βαθμών των ομάδων κριτηρίων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό τη Τεχνική Προσφορά (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντο. Ο συνολικό βαθμό τεχνική προσφορά (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντο, υπολογίζεται με τον τύπο : ΣΒΤΠ = Απόλυτο Βαθμό Τεχνική Προσφορά (ΑΒΤΠ κάθε προσφέροντο ) Απόλυτο Βαθμό Καλύτερη Τεχνική Προσφορά (ΑΒΤΠ max ) x 100 όπου ΑΒΤΠ max = η απόλυτη βαθμολογία τη καλύτερη τεχνικά προσφορά Κριτήρια αξιολόγηση τεχνικών προσφορών Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρου κριτηρίων με του αντίστοιχου συντελεστέ βαθμολόγηση. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη τη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σε οποιοδήποτε σημείο τη «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποτελεί λόγο απόρριψη τη προσφορά. 15

16 Τα επιμέρου κριτήρια αξιολόγηση παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστέ Βαρύτητα ΟΜΑΔΑ Α : ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 50% 1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του Προγράμματο και ενσωμάτωσή του στο Προτεινόμενο Κλαδικό Σχέδιο 20% 2 Προτάσει πρωτότυπων και καινοτόμων ενεργειών που αναδεικνύουν τι παραμέτρου του Έργου στο πλαίσιο του Προτεινόμενου Σχεδίου 30% 3 Μεθοδολογία προσέγγιση και υλοποίηση του Σχεδίου και υποστήριξη τη Αναθέτουσα Αρχή (οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, διάγραμμα ροή ) 20% 4 Μέθοδο, εργαλεία, τεκμηρίωση πρόταση 30% ΟΜΑΔΑ B : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 50% 1 Δομή, οργάνωση και λειτουργία 40% 2 Πιστοποιημένη Υιοθέτηση Διεθνών Αποδεκτών Προτύπων Ποιοτική Λειτουργία σε σχετικέ Συμβουλευτικέ Διαδικασίε 30% 3 Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε συμβουλευτικέ υπηρεσίε Διαχείριση (Υποβολή, Υλοποίηση και Ελέγχου)Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 30% 1.2 Οικονομική αξιολόγηση Στο δεύτερο αυτό στάδιο αποσφραγίζονται οι Υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών και η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων γίνεται σε δύο βήματα ω εξή : ΒΗΜΑ 1 : Έλεγχο των προσφερόμενων τιμών και των λοιπών στοιχείων τη Οικονομική Προσφορά με βάση του όρου τη προκήρυξη ΒΗΜΑ 2 : Βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων, που δεν θα αποκλεισθούν μετά το ανωτέρω Βήμα 1. 16

17 Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα υπολογίζεται ο Συνολικό Βαθμό τη Οικονομική Προσφορά του (ΣΒΟΠ), ω εξή : ΣΒΟΠ = Συνολική Οικονομική Προσφορά (χαμηλότερη) Συνολική Οικονομική Προσφορά κάθε προσφέροντο x 100 όπου Συνολική Οικονομική Προσφορά κάθε προσφέροντο ορίζεται το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Είναι προφανέ ότι ο βαθμό αυτό θα είναι ένα αριθμό μικρότερο ή ίσο του 100 (ο προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει ΣΒΟΠ 100) Υπολογισμό των ανοιγμένων προσφορών Στο τρίτο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά φθίνουσα τάξη με τον υπολογισμό τη Συμφερότερη Προσφορά. Η Ανοιγμένη Προσφορά (ΑΠ) κάθε προσφέροντο θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: ΑΠ = (ΣΒΤΠ x 0, 90) + (ΣΒΟΠ x 0,10) Με βάση τι Ανοιγμένε Προσφορέ του οι προσφέροντε θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΑΠ του. Συμφερότερη Προσφορά είναι αυτή με τον μεγαλύτερο βαθμό Ανοιγμένη Προσφορά (ΑΠ). Ο. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Επιτροπή Αξιολόγηση Προσφορών με πρακτικό τη εισηγείται στο ΔΣ, την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα, ο οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Μετά την έκδοσή τη, η Απόφαση Ανάθεση κοινοποιείται στον Ανάδοχο με fax. Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, την ίδια ημέρα τη κοινοποίηση ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου ο ανάδοχο του έργου. Πριν από την κοινοποίηση τη απόφαση κατακύρωση στον ανάδοχο, ο υποψήφιο που ανακηρύσσεται ανάδοχο τη σύμβαση προσκομίζει για τη σύναψη τη, εντό προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του κλαδικού φορέα, τα επί μέρου δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. 17

18 Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τι ίδιε προϋποθέσει. Η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται, περιλαμβάνει αναλυτικά την περιγραφή και τα παραδοτέα του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση, τον τρόπο αμοιβή του αναδόχου που θα συνδέεται με τα παραδοτέα, καθώ και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που αφορά την υλοποίηση του έργου. Π. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η υλοποίηση του παρόντο έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τι απαιτήσει και τι προδιαγραφέ των προσκλήσεων Α «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» και Β ««ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» του Προγράμματο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ο Σύμβουλο στον οποίο θα ανατεθεί το παρόν έργο, αναλαμβάνει συνολικά: την ευθύνη για την παράδοση του έργου μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει κάθε ενέργεια που τυχόν θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. την παροχή υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τι κατευθύνσει του φορέα. την τήρηση των κανόνων προβολή και δημοσιότητα, σύμφωνα με του Κανονισμού τη ΕΕ και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και την εν γένει υποστήριξη του Φορέα για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, στο πλαίσιο των δεδομένων, που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Ο Ανάδοχο, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, οφείλει να συνεργάζεται στενά με τον Φορέα καθώ και όποιο άτομο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίησή του. Ρ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παραλαβή του Έργου θα γίνει στην έδρα του Φορέα από αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από τον Φορέα Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Σ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 18

19 Η συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολή προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή τη παρούσα εκ μέρου του προσφέροντα. Ο Φορέα δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση τη Σύμβαση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρί ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβή ή αποζημίωση εξ αυτού του λόγου στου προσφέροντε. Οι προσφέροντε δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνε σχετικέ με τη συμμετοχή του. Τ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφω από τον Φορέα μέχρι το αργότερο πέντε (5) ημέρε πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή των προσφορών, συμπληρωματικέ πληροφορίε ή διευκρινίσει σχετικέ με τα έγγραφα του διαγωνισμού για το περιεχόμενο τη παρούσα. Οι αιτήσει παροχή διευκρινίσεων θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία τη διακήρυξη για την οποία υποβάλλονται να είναι υπογεγραμμένε από τον ενδιαφερόμενο και να απευθύνονται προ τον Φορέα. Οι παραπάνω πληροφορίε ή διευκρινίσει υποβάλλονται στο mail : στο τηλέφωνο , αρμόδια κα Χρύσα Κασαρτζιάδου. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσει, τροποποιήσει ή αποκρούσει όρων τη προκήρυξη ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτέ και απορρίπτονται ω απαράδεκτε. Κανένα υποψήφιο δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικέ απαντήσει εκ μέρου οποιουδήποτε υπαλλήλου του Φορέα. 19

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του Ευρωπαϊκού Έργου CIVILWATER

Διαβάστε περισσότερα