ΈΡΔΤΝΔ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΜΔΡΟ Β ) & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΈΡΔΤΝΔ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΜΔΡΟ Β ) & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ -"

Transcript

1 ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξωλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο Εαραξάηνο Γ. (ηέσο δηεπζπληήο ΔΡΔΓΟΛΟΣ) Γηεπζπληήο ΔΡΔΓΟΛΟΣ: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Γηαλλίθνο Γ. Τπεχζπλνο ΔΡΔΓΟΛΟΣ: Γξ. Γηαλλφπνπινο Κ. Μέινο ΔΡΔΓΟΛΟΣ θαη Τπεχζπλνο Έξεπλαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο: Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο. ΈΡΔΤΝΔ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΜΔΡΟ Β ) & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ - Κύξηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ: Γείθηεο θαηαλάιωζεο πξνϊόληωλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ αλά άθημε Κπξηαξρία εηζαγόκελωλ πξνϊόληωλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα Αζζελή ζύλδεζε εγρώξηαο βηνηερληθήο παξαγωγήο κε ηνπξηζηηθή αγνξά ηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν «Διερεύνηζη ηου ρόλου ηου ηουριζμού ζηην παραγωγική δομή και οικονομία ηου Δήμου Χερζονήζου με βάζη ηη προζέγγιζη ηων Περιθερειακών Δορυθόρων Λογαριαζμών Τουριζμού», πνπ αλέιαβε θαη αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ην Δξγαζηήξην Δξεπλψλ θαη Γνξπθφξσλ Λνγαξηαζκψλ Σνπξηζκνχ (Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα επηκέξνπο θιαδηθψλ κειεηψλ ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη βηνηερλίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ δήκνπ. Βαζηθφο ζθνπφο ησλ ελ ιφγσ εξεπλψλ απνηέιεζε ε ζπζρέηηζε ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (έξεπλα ιηαληθνχ εκπνξίνπ) κε ηελ παξαγσγή ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ (έξεπλα βηνηερληθήο παξαγσγήο), ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθξηηηθήο δηεξεχλεζεο κεηαμχ πξνζθνξάο (παξαγσγή + εηζαγσγέο) θαη ελεξγνπνηνχκελεο ιφγσ ηνπξηζκνχ δήηεζεο. Δηδηθφηεξα, αληηθείκελα δηεξεχλεζεο ησλ αλσηέξσ εξεπλψλ απνηέιεζαλ: I. ζηελ έξεπλα Ληαληθνχ Δκπνξίνπ: 1

2 O O O II. O Ζ ποζοηική καηαγπαθή ηων πωληθένηων αγαθών (κύπιων πποϊόνηων ανά κλάδο) ηηρ ηοςπιζηικήρ πεπιόδος 2012 καθώρ και η διεπεύνηζη ηηρ παπαγωγική ηοςρ πποέλεςζηρ (Κπήηηρ, ςπόλοιπο σώπαρ, ηπίηερ σώπερ) Ζ καηαγπαθή ηηρ μέζηρ δαπάνηρ ανά αγοπά κάθε επιλεγμένος κλάδος για ηιρ ηοςπιζηικέρ πεπιόδοςρ 2012 & 2013 (ηα εςπήμαηα ανακοινώθηκαν ζε ππογενέζηεπο ζηαηιζηικό δεληίο ηύπος) Ζ καηαγπαθή ζηηημάηων επισειπηζιακήρ λειηοςπγίαρ εν καιπώ κπίζηρ (ηα εςπήμαηα ανακοινώθηκαν ζε ππογενέζηεπο δεληίο ηύπος) ζηελ έξεπλα ζε Βηνηερλίεο ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ: Ζ ποζοηική καηαγπαθή ηηρ μέζηρ εηήζιαρ παπαγωγήρ ηοςπιζηικών ειδών και ηων απαιηούμενων ενδιάμεζων αναλώζεων εκεηψλεηαη φηη ε έξεπλα Ληαληθνχ Δκπνξίνπ επηθεληξψζεθε ζε θαηαζηήκαηα ηνπ εμεηαδφκελνπ Γήκνπ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο ιηαληθνχ εκπνξίνπ: - Δλδπκάησλ - Τπνδεκάησλ / δεξκάηηλσλ εηδψλ / εηδψλ ηαμηδηνχ - Αζιεηηθψλ εηδψλ - Δηδψλ δψξσλ - Αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο - Ρνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ - Σξνθίκσλ θαη πνηψλ (κε εηδίθεπζε ζηα Κξεηηθά ή/θαη θπζηθά-βηνινγηθά πξντφληα) Ζ επηινγή ησλ θιάδσλ έγηλε κε βάζε ηα είδε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο εκπνξηθφηεξνπο δξφκνπο ησλ πιένλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ (νηθηζκνί Υεξζνλήζνπ, Μαιίσλ θαη ηαιίδαο). Χο πξνο ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή ην 89% απνηεινχλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην 11% Ο.Δ. Αληίζηνηρα, νη βηνηερλίεο πνπ εξεπλήζεθαλ εδξεχνπλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ (θπξίσο ζην Βηνηερληθφ Πάξθν Αλψπνιεο ΒΗΟΠΑ) θαη εκθαλίδνπλ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο : - Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ - Καηαζθεπή καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ θαη ιεπίδσλ ηνπο - Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, εθηφο απφ γνχληλα ελδχκαηα - Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδηθφηεξα ππνδεκάησλ θαη ηζαληψλ - Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ θαη εηδηθφηεξα χθαλζε πθαζκάησλ απφ ζπλζεηηθέο αζπλερείο ίλεο, βακβαθεξψλ πθαζκάησλ θαζψο θαη θαηαζθεπή ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ - Καηαζθεπή αγαικαηηδίσλ θαη άιισλ εηδψλ δηαθφζκεζεο 2

3 I. Δίδε αγαζώλ, ζπλνιηθέο δεηνύκελεο πνζόηεηεο & δείθηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάιωζεο Σα θχξηα είδε ησλ αγαζψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: - Δίδε έλδπζεο (πιελ γνπλαξηθψλ) - Δίδε ππφδεζεο - Αμεζνπάξ - Κνζκήκαηα - Σξφθηκα & πνηά - Αλακλεζηηθά - Καιιπληηθά θαη είδε θαιισπηζκνχ - Τθαληά Κεληεηά - Δίδε ηαμηδηνχ ηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 50 είδε αγαζψλ αλεμαξηήησο αμίαο, γηα ηα νπνία επηρεηξήζεθε ε εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθά ελεξγνπνηνχκελεο δήηεζεο απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ην κεξίδην επί ηνπ ηδίξνπ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ αλαινγεί ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηψλ (ηνπξηζηηθή αλαινγία επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ αλά θαηάζηεκα ηνπ δείγκαηνο). Δηδηθφηεξα, ηα επηκέξνπο αγαζά πνπ θαηαγξάθεθαλ αλά θαηεγνξία πξντφλησλ θαη ηα εθηηκψκελα επίπεδα δήηεζεο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηψλ θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012 ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ έρνπλ σο αθνινχζσο : Πίλαθαο 1: Δίδε αγαζώλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη ειάρηζηα εθηηκώκελεο πνζόηεηεο δήηεζεο Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Δίδε έλδπζεο (αλδξηθά, γπλαηθεία θαη παηδηθά) Δίδε ππφδεζε Αμεζνπάξ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΑΓΑΘΑ παληειφληα κπινπδάθηα πνπθάκηζα ζνξηο θνξέκαηα παπνχηζηα δεξκάηηλα παπνχηζηα ζπλζεηηθά παληφθιεο/ζαγηνλάξεο θαπέια ηζάληεο δεξκάηηλεο ηζάληεο ζπλζεηηθέο ηζάληεο πθαζκάηηλεο πνξηνθφιηα δψλεο γπαιηά ειίνπ ξνιφγηα (θζελά) ςεπδνθνζκήκαηα ΚΑΣ ΔΛΑΥΗΣΟΝ ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ έσο ηεκάρηα έσο δεπγάξηα έσο ηεκάρηα 3

4 Κνζκήκαηα Σξφθηκα Πνηά * Αλακλεζηηθά Καιιπληηθά & είδε θαιισπηζκνχ Τθαληά-θεληεηά Δίδε ηαμηδηνχ απφ ρξπζφ απφ αζήκη ξνιφγηα (αμίαο) ειαηφιαδν ειηέο κέιη γιπθίζκαηα (παζηέιηα-ινπθνχκηαζηξνπηαζηά θ.ι.π.) κείγκαηα καγεηξηθήο βφηαλα μεξνί θαξπνί απνμεξακέλα θξνχηα ιηθέξ θξαζί ηζηθνπδηά νχδν θξεηηθά καραίξηα θεξακηθά (δηαθνζκεηηθά & ρξεζηηθά) αγαικαηίδηα (απφ κπξνχηδν, πνιπεζηέξα, μχιν, θφθαιν) καγλεηάθηα (θεξακηθά, ζπλζεηηθά, θιπ) κπξειφθ παπνχηζηα πάληλα (ηνπ ηζνιηά) ζαπνχλη ζακπνπάλ αθξφινπηξα ζθνπγγάξηα ζαιάζζεο θξέκεο πξνζψπνπ αληειηαθά αηζέξηα έιαηα αξψκαηα ηξαπεδνκάληεια πνδηέο πνπγθηά ζνππιά πεζέηεο βαιίηζεο ηαμηδηνχ, ζαθίδηα ηαμηδηνχ (Sac Voyage) έσο ηεκάρηα έσο θηιά/ιίηξα έσο ηεκάρηα έσο ηεκάρηα πεξίπνπ ηεκάρηα πεξίπνπ ηεκάρηα * αθνξά απνθιεηζηηθά ζε πξντφληα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα κε εηδίθεπζε ζηα Κξεηηθά θπζηθά πξντφληα Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ιίζηα ησλ αλσηέξσλ πξντφλησλ δελ είλαη εμαληιεηηθή, θαζφζνλ θαηαγξάθεθαλ ηα θχξηα είδε πνπ δηαθηλνχληαη ζηνπο ππφ εμέηαζε θιάδνπο. Δπηπξφζζεηα, νη εθηηκήζεηο ησλ επηπέδσλ δήηεζεο πξνθχπηνπλ κε αλαγσγέο ζην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ θιάδσλ ηνπ δείγκαηνο θαη κόλν. Καζφζνλ ζρεδφλ φια ηα αλσηέξσ πξντφληα πσινχληαη θαη ζε θαηαζηήκαηα super θαη mini market, ε πεξεηαίξσ ζπκπιήξσζε ηεο εηθφλαο απαηηεί ηελ δηεξεχλεζή ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα νδεγνχζε παξάιιεια θαη ζηελ δηεχξπλζε ηεο ιίζηαο πξντφλησλ κε ηελ ζπκπεξίιεςε θαη άιισλ εηδψλ, φπσο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πέξαλ ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, εηδψλ θαπλνχ θαη εηδψλ ζαιάζζεο (κάζθεο, παηρλίδηα θ.ι.π.). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαγσγή ζηηο ζπλνιηθέο δεηνχκελεο πνζφηεηεο έγηλε κε βάζε ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ ην ιηαληθφ εκπφξην απηνχ ηνπ είδνπο σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα, 4

5 πνπ ηνπο απνδίδεη δειαδή ηελ κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Δκπνξηθνχ-Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ 1. Παξάιιεια, ε θαηαγξαθή δελ επεθηάζεθε ζε θαηαζηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο πσινχλ ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζηα πιαίζηα ησλ δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (κε θχξηα πξντφληα) 2. Καηά ζπλέπεηα ε πξνζέγγηζε είλαη ζπληεξεηηθή, κε απνηέιεζκα ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα επίπεδα δήηεζεο ησλ πξντφλησλ λα απνηεινχλ θαη ειάρηζηνλ εθηηκήζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο αγνξάο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν Βάζεη ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ δηακνξθψζεθε ην Καλάθι ηος Σοςπίζηα πνπ επηζθέπηεηαη ηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δείθηεο θαηαλάισζεο αγαζψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ επξχηεξσλ θαηεγνξηψλ ηνπο. Οη ελ ιφγσ δείθηεο εθθξάδνπλ ηελ Καηανάλωζη μιαρ Μονάδαρ Αγαθού ανά Χ Πλήθορ Αθίξεων (αλά πφζεο αθίμεηο ηνπξηζηψλ πσιείηαη κηα κνλάδα ηνπ εθάζηνηε αγαζνχ) θαη αθελφο επηηξέπνπλ πξνβνιέο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο βάζεη ησλ εθηηκψκελσλ αθίμεσλ, αθεηέξνπ ε ζπλερή παξαθνινχζεζή ηνπο ζα παξείρε ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ην πσο επεξεάδεηαη ε θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ απφ ηηο δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ πξνο ηνλ πξννξηζκφ. ηνλ αθφινπζν πίλαθα εκθαλίδεηαη ν ζρεηηθφο ιφγνο αλά θαηεγνξία πξντφλησλ. Πίλαθαο 2: Γείθηεο Καηαλάιωζεο αλά Καηεγνξία Πξνϊόληωλ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΑΘΟΤ ΑΝΑ ΠΛΖΘΟ ΑΦΗΞΔΩΝ 2012 Δίδε έλδπζεο (πιελ γνπλαξηθψλ) 5,0 Δίδε ππφδεζεο 52,3 Αμεζνπάξ 1,8 Κνζκήκαηα 10,1 Σξφθηκα & πνηά * 3,1 Αλακλεζηηθά 2,1 Καιιπληηθά & είδε θαιισπηζκνχ 1,7 Τθαληά Κεληεηά 14,2 Δίδε ηαμηδηνχ 156,4 * αθνξά απνθιεηζηηθά ζε πξντφληα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα κε εηδίθεπζε ζηα Κξεηηθά θπζηθά πξντφληα Δπεμήγεζε πίλαθα : Βάζεη ησλ αλσηέξσλ δεηθηψλ πσιείηαη θάπνην είδνο αμεζνπάξ (θαπέιν ή δψλε ή γπαιηά ειίνπ ή ξνιφη ή ςεπδνθφζκεκα θιπ) ζε θάπνην θαηάζηεκα (π.ρ. δεξκάηηλσλ εηδψλ ή ελδπκάησλ ή αλακλεζηηθψλ εηδψλ ή κε είδε δψξσλ θιπ) ηνπ δήκνπ θαηά κέζν φξν αλά 1,8 αθίμεηο 1 Μηα επηρείξεζε δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα ηνπ ελφο κε εληειψο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ιηαληθφ εκπφξην, ππεξεζίεο εζηίαζεο θαη θαηαζθεπέο). ην κεηξψν ηνπ Δκπνξηθνχ Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, νη επηρεηξήζεηο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο, απηήλ δειαδή πνπ ηνπο απνδίδεη ηελ κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία. Δλ πξνθεηκέλνπ ιήθζεθαλ ππφςε φζεο θαηαγξάθνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην Λιανικό Δμπόπιο ησλ επηιεγκέλσλ θιάδσλ. 2 Έλα θαξκαθείν γηα παξάδεηγκα ελδέρεηαη λα πξνσζεί θαιιπληηθά θαη είδε θαιισπηζκνχ ή έλα πεξίπηεξν λα πσιεί γπαιηά ειίνπ, καγλεηάθηα θαη άιια εμεηαδφκελα είδε. 5

6 (αλεμαξηήησο δηάξθεηαο παξακνλήο). Αληίζηνηρα, πσιείηαη έλα είδνο αλακλεζηηθνχ (θξεηηθφ καραίξη ή αγαικαηίδην ή θεξακηθφ ή καγλεηάθη θ.ν.θ.) ζε θάπνην θαηάζηεκα κε αλακλεζηηθά είδε ή είδε δψξσλ θιπ αλά 2,1 αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ. Παξνκνίσο γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο αγαζψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πνιιά είδε αγαζψλ ζπλαληψληαη σο εκπφξεπκα ζε δηαθνξεηηθά είδε θαηαζηεκάησλ πνπ δελ εμεηδηθεχνληαη απαξαηηήησο ζε απηά. Σνλίδεηαη φηη ην εκθαληδφκελν κνηίβν θαηαλάισζεο απεηθνλίδεη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012) κε ηελ δεδνκέλε ζχλζεζε εζληθνηήησλ θαη ειηθηαθψλ νκάδσλ, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηδηαίηεξν ηξφπν. Λφγνπ ράξηλ, αλακλεζηηθά θάζε είδνπο, κπινπδάθηα κε ηελ νλνκαζία ηνπ ηφπνπ επίζθεςεο ή πξντφληα «ζχκβνια» ηνπ πξννξηζκνχ (π.ρ. ειηέο, ιάδη ή ηζηθνπδηά) είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζε εζληθφηεηεο κε ζρεηηθά κηθξή ηνπξηζηηθή εκπεηξία, ε ζπζζψξεπζε ηεο νπνίαο απνηειεί θξηηήξην θνηλσληθννηθνλνκηθήο εμέιημεο ζηελ ρψξαο ηνπο θαη ην φπνην αλακλεζηηθφ ή άιιν πξντφλ κε ζπκβνιηζκφ ιεηηνπξγεί ζεκεηνινγηθά σο αληηθείκελν πνπ ηελ επηδεηθλχεη. Δπίζεο ε ζρεηηθή αλάγθε εμαζζελεί ζηνπο επαλαιακβαλφκελνπο επηζθέπηεο, νη νπνίνη ήδε ηα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο απφ πξνεγνχκελεο επηζθέςεηο θαη επηδεηνχλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηθαλνπνίεζε ή ιεηηνπξγνχλ πνιχ πην επηιεθηηθά. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη, πέξα απφ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ε ζχλζεζε ησλ εζληθνηήησλ θαη ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαζψο θαη ην ηδηαίηεξν βάξνο πνπ ε θάζε κία έρεη επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπξηζηηθήο ξνήο επεξεάδεη δξαζηηθά ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο θαη ζπλαθφινπζα ην εηζφδεκα ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ. II. Γεωγξαθηθή πξνέιεπζε αγαζώλ θαη βαζκόο ζύλδεζεο κε ηνπηθή βηνηερληθή παξαγωγή. Βάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο Έπεςναρ Λιανικού Δμποπίος ε πιεηνλφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηα εμεηαδφκελα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ απνηεινχλ εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο. Ζ ζπλνιηθφηεξε εηθφλα απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα & δηάγξακκα. εκεηψλεηαη φηη ε ζηήιε «απξνζδηφξηζηεο πξνέιεπζεο» αθνξά ζε πνζφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ν πξνκεζεπηήο ηνπ εκπνξεχκαηνο ήηαλ εγρψξηνο (Κξήηεο ή ινηπήο ρψξαο), σζηφζν δελ ππήξρε επίγλσζε ηεο γεσγξαθηθή πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο. Δπηπξφζζεηα, πξντφληα κε εηζαγφκελε πξψηε χιε αιιά εγρψξηα επεμεξγαζία ινγίδνληαη σο εγρψξηα πξντφληα. Πίλαθαο 3: Γεωγξαθηθή Πξνέιεπζε αλά Καηεγνξία Πξνϊόληωλ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΓΑΘΟΤ Κξεηηθφ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Διιεληθφ (πιελ Κξήηεο) Δηζαγσγήο Απξνζδηφξηζηεο πξνέιεπζεο Δίδε έλδπζεο (πιελ γνπλαξηθψλ) 5,0% 15,9% 62,3% 16,8% Δίδε ππφδεζεο 26,4% 8,8% 62,9% 1,9% Αμεζνπάξ 11,5% 2,7% 84,8% 1,0% Κνζκήκαηα 2,0% 37,0% 61,0% 0,0% Σξφθηκα & πνηά * 84,7% 10,4% 0,1% 4,8% Αλακλεζηηθά 8,3% 20,4% 62,8% 8,5% Καιιπληηθά & είδε θαιισπηζκνχ 40,7% 56,4% 2,7% 0,2% 6

7 Τθαληά Κεληεηά 6,6% 10,1% 79,7% 3,6% Δίδε ηαμηδηνχ 0,0% 2,2% 97,8% 0,0% * αθνξά απνθιεηζηηθά ζε πξντφληα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα κε εηδίθεπζε ζηα Κξεηηθά θπζηθά πξντφληα Γηάγξακκα 1 : Γεωγξαθηθή Πξνέιεπζε αλά Καηεγνξία Πξνϊόληωλ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012 Ειςαγωγήσ Ελληνικό (πλην Κρήτησ) Κρητικό Απροςδιόριςτησ προζλευςησ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Είδη ταξιδιοφ Αξεςουάρ Υφαντά Κεντητά Είδη υπόδηςησ Αναμνηςτικά Είδη ζνδυςησ (πλην γουναρικών) Κοςμήματα Καλλυντικά & είδη καλλωπιςμοφ Τρόφιμα & ποτά Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πςειφ πνζνζηφ απξνζδηφξηζηεο πξνέιεπζεο ζηα ελδχκαηα πξνέξρεηαη απφ κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα ελδπκάησλ (π.ρ. θαηαζηήκαηα κε είδε δψξσλ). Όπσο εχιεπηα απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ πίλαθα θαη δηάγξακκα, νη εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο έρνπλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζηηο 7 απφ ηηο 9 θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Κπξίαξρε παξνπζία ζην κεξίδην ησλ εηζαγσγψλ θαηαιακβάλνπλ νη Νφηηεο & Ννηηναλαηνιηθέο ρψξεο ηεο Αζίαο, φπνπ ε Κίλα θαηέρεη κηα δεζπφδνπζα ζέζε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο θαηεγνξίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηνπξηζηηθά είδε φπσο πθαληά/θεληεηά θαη αλακλεζηηθά (θεξακηθά, αγαικαηίδηα, καγλεηάθηα), πνιιά εθ ησλ νπνίσλ απεηθνλίδνπλ παξαδνζηαθέο παξαζηάζεηο, ηνπία θαη ζπκβνιηζκνχο ηνπηθνχο - εζληθνχο, απνηεινχλ πξντφληα εηζαγσγήο. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Κπηηικών Μασαιπιών εληνπίζηεθε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% πξνεξρφκελν απφ ηξίηεο ρψξεο ελψ δελ πξνζδηνξίζηεθε ε πξνέιεπζε γηα άιιν έλα 6% πεξίπνπ επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη κε βάζε εθηηκήζεηο βηνηερλίαο παξαγσγήο θξεηηθψλ καραηξηψλ, πνπ εδξεχεη ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ θαη ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, ην πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ ζε απηφ ην είδνο μεπεξλά ην 15%. 7

8 Ζ θαηεγνξία ησλ αγποηοδιαηποθικών πποϊόνηων (ιάδη, ειηέο, κέιη, βφηαλα, θξαζηά θ.ι.π.) ζε θαηαζηήκαηα κε ηνπηθά-θπζηθά πξντφληα απνηεινχλ εμαίξεζε ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο (84,7% θξεηηθήο πξνέιεπζεο) κε ακειεηέεο εηζαγσγέο ζηα είδε ησλ μεξψλ θαξπψλ θαη ησλ κεηγκάησλ καγεηξηθήο. Αηζζεηή παξνπζία ηεο θξεηηθήο παξαγσγήο εκθαλίδεηαη επίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ καλλςνηικών και ειδών καλλωπιζμού (40,7%), θαζψο θαη ζηα είδη ςπόδηζηρ (26,4%) θπξίσο ιφγσ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο εηδψλ θαιισπηζκνχ θαη δεξκάηηλσλ ζαλδαιηψλ απφ αληίζηνηρεο βηνηερλίεο πνπ εδξεχνπλ ζηνλ δήκν Υεξζνλήζνπ. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηα επηκέξνπο πξντφληα, ν βαζκφο ζχλδεζεο κε ηελ Κξεηηθή παξαγσγή δξαζηεξηφηεηα απεηθνλίδεηαη αθνινχζσο κε θζίλνπζα ζεηξά. Απεηθνλίδνληαη φια ηα πξντφληα ηεο έξεπλαο πνπ εκθάληζαλ έζησ θαηά ην ειάρηζην θάπνηα θξεηηθή παξαγσγηθή πξνέιεπζε (ηνπιάρηζηνλ 0,5%). Γίπια αληηπαξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ινηπήο πξνέιεπζεο (ειιεληθήο θαη απφ ηξίηεο ρψξεο), ελψ ε ζηήιε «απξνζδηφξηζηεο πξνέιεπζεο» αθνξά ζε πνζφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ν πξνκεζεπηήο ήηαλ εγρψξηνο, σζηφζν δελ ππήξρε επίγλσζε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε γηα ηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο. Πξντφληα ηνπ πίλαθα 1 Είδη αγαιών λιανικοφ εμπορίου και ελάχιςτα εκτιμώμενεσ ποςότητεσ ζθτηςησ Δθμοσ Χερςονθςου 2012 πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα πξνέξρνληαη εμνινθιήξνπ απφ εηζαγσγέο (Διιάδαο & εμσηεξηθνχ). Πίλαθαο 4: Γεωγξαθηθή Πξνέιεπζε αλά Αγαζό Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2012 Πξνϊόλ Κξεηηθήο Πξνέιεπζεο Διιεληθήο Πξνέιεπζεο (πιελ Κξήηεο) Δηζαγωγέο από Σξίηεο Υώξεο Απξνζδηόξηζηεο Πξνέιεπζεο Μέιη 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Βφηαλα 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Σζηθνπδηά 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Διαηφιαδν 99,7% 0,3% 0,0% 0,0% Ληθέξ 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% Μείγκαηα καγεηξηθήο 93,3% 1,2% 0,8% 4,7% Κξεηηθά καραίξηα 91,1% 0,0% 3,0% 6,0% Διηέο 72,2% 27,8% 0,0% 0,0% Γιπθίζκαηα (παζηέιηα - ζηξνπηαζηά θ.ι.π.) 71,7% 15,5% 0,0% 12,8% ακπνπάλ - αθξφινπηξα 57,9% 42,1% 0,0% 0,0% Αηζέξηα έιαηα 57,7% 42,3% 0,0% 0,0% Κξέκεο ζψκαηνο - πξνζψπνπ 55,0% 45,0% 0,0% 0,0% Σζάληεο δεξκάηηλεο 52,9% 33,8% 13,3% 0,0% Αληειηαθά 50,2% 49,8% 0,0% 0,0% Παπνχηζηα δεξκάηηλα (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζαλδάιηα) 50,0% 14,8% 35,2% 0,0% απνχλη 42,0% 57,5% 0,2% 0,3% Κξαζί 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% Πνδηέο 33,7% 1,2% 43,9% 21,2% Κεξακηθά (δηαθνζκεηηθά ρξεζηηθά) 22,5% 30,0% 47,6% 0,0% Φεπδν-θφζκεκα 18,4% 0,5% 81,1% 0,0% Αξψκαηα 12,4% 87,5% 0,0% 0,1% Κφζκεκα απφ ρξπζφ 12,0% 32,4% 55,6% 0,0% Μαγλεηάθηα 7,5% 0,1% 78,1% 14,3% Μπινπδάθηα 5,1% 12,7% 64,4% 17,8% 8

9 Σξαπεδνκάληεια 3,2% 4,2% 92,6% 0,0% Κφζκεκα απφ αζήκη 1,8% 38,0% 60,1% 0,0% Σζάληεο - πνπγθηά 0,8% 0,7% 98,5% 0,0% III. Βηνηερληθή παξαγωγή ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ Άμην αλαθνξάο, ππφ ην πξίζκα κηαο πνιηηηθήο κε επίθεληξν ηελ ζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή, κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, ζηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη ζηελ απαζρφιεζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη πιήζνο αληίζηνηρσλ πξντφλησλ παξάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα ζην Βηνηερληθφ Πάξθν Αλψπνιεο (ΒΗΟΠΑ). Ζ βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ δήκν επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή θεξακηθψλ, γχςηλσλ θαη μπιφγιππησλ αλακλεζηηθψλ, κπξνχηδηλσλ αγαικαηηδίσλ, γπάιηλσλ εηδψλ, θνκπνινγηψλ, αγηνγξαθηψλ, θξεηηθψλ καραηξηψλ, θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ, ελδπκάησλ, δεξκάηηλσλ ζαλδαιηψλ θαη ηζαληψλ θαζψο θαη πθαληψλ/θεληεηψλ πθαζκάησλ, θαηαιακβάλνληαο σζηφζν ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο κεηνςεθηθφ ή θαη ακειεηέν κεξίδην ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. ηα πιαίζηα ηεο Έπεςναρ Βιοηεσνικήρ Παπαγωγήρ εμεηάζηεθε ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 9 εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ βηνηερληθψλ κνλάδσλ πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Γήκν, εθ ησλ νπνίσλ 6 δηακνξθψλνπλ ηνλ θχξην θνξκφ (απφ 40% έσο 100%) ηεο βηνηερληθήο παξαγσγήο νιφθιεξεο ηεο πεξηθέξεηαο ζηα είδε πνπ παξάγνπλ. Δηδηθφηεξα εξεπλήζεθαλ βηνηερλίεο πνπ παξάγνπλ ηα αθφινπζα πξντφληα: Δίδε θεξακηθψλ (δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθηαθήο ρξήζεο) Κξεηηθά καραίξηα Αγαικαηίδηα θαη άιια είδε δηαθφζκεζεο Δλδχκαηα Γεξκάηηλα ππνδήκαηα θαη δεξκάηηλεο ηζάληεο Τθαζκάηηλα είδε (πθαληά θαη κε θέληεκα) Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ εκθαλίδεηαη πςειφο βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηνλ ηνπξηζκφ, θαζφηη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ησλ 8 εθ ησλ 9 βηνηερληψλ πξνέξρεηαη απφ απηφλ θαηά 80% κε 100% κέζσ ηξίησλ ζεκείσλ πψιεζεο (θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ). Χζηφζν ε παξνπζία ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. Δμαίξεζε απνηειεί ε βηνηερληθή παξαγσγή θξεηηθψλ καραηξψλ, πθαληψλ, δεξκάηηλσλ ζαλδαιηψλ θαη θεξακηθψλ κε επηζηξσκέλεο παξαζηάζεηο απφ θνβάιηην (cobalt), ηα νπνία εκθαλίδνπλ πιεηνςεθηθή ή αηζζεηή παξνπζία ζην είδνο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ην 54% ησλ εηδψλ πνπ παξάγνπλ νη βηνηερλίεο πνπ εξεπλήζεθαλ, ζχκθσλα κε φζα δειψζεθαλ βάζεη γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ησλ βηνηερλψλ, έρνπλ ακειεηέν (< 1%) έσο 5% κεξίδην ζηελ αγνξά ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ελψ κφιηο έλα 18% ησλ 9

10 παξαγφκελσλ εηδψλ είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θαη μεπεξλά ην 80% σο κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ηνπ είδνπο ηνπο ζε επίπεδν Γήκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 77% ησλ εμεηαδφκελσλ βηνηερληψλ αληιεί κφιηο ην 2% έσο 15% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ απφ ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπ δήκνπ, ζηνλ νπνίν κάιηζηα εδξεχεη. Ζ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηελ απφιπηε πιεηνςεθία πξνέξρεηαη απφ άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο Κξήηεο, ελψ εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρεη κφιηο 1 βηνηερλία θεξακηθψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηεο Κξήηεο, ζπγθεληξψλνληαο κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ην 35% ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο, ελψ παξάιιεια ζπγθεληξψλεη ηελ ζεκαληηθφηεξε βηνηερληθή παξαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηνπ λεζηνχ. Χζηφζν κε βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία απνηππψλεηαη κηα δπζαλάινγε ζρέζε κεηαμχ ηεο βηνηερληθήο παξαγσγήο πιήζνπο ηνπξηζηηθψλ εηδψλ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπο δήηεζεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Σν γεγνλφο θαηαδεηθλχεη κηα αζζελή ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή, σζηφζν ηελ πεξηθεξεηαθά κεγαιχηεξε, ηνπξηζηηθή αγνξά αιιά θαη ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ θιάδσλ. Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ωμαηείο Λαϊκήρ & ύγσπονηρ Σέσνηρ Ζπακλείος Λαζιθίος Ρεθύμνος ο «ΓΑΗΓΑΛΟ», κε έηνο ίδξπζεο ην 1986, απαξηζκνχζε πεξίπνπ 200 κέιε ην 1987, ελψ ζήκεξα έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε ιηγφηεξα απφ 55. χκθσλα κε ην ζσκαηείν, θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ζηελ εμέιημε απηή έρεη απνηειέζεη ε εηζβνιή ησλ πξντφλησλ εηζαγσγήο (θπξίσο θηλέδηθσλ) θαηά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, κε απνηέιεζκα ηελ δξαζηηθή ζπξξίθλσζε ηεο βηνηερληθήο παξαγσγήο ηεο Κξήηεο. Βάζεη ησλ επηθείκελσλ εξεπλψλ θχξηεο αηηίεο ηεο γεληθφηεξεο απνζχλδεζεο ηεο βηνηερληθήο παξαγσγήο κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά απνηεινχλ: Ο έληνλνο αληαγσληζκφο αξθεηψλ πξντφλησλ εηζαγσγήο ζε επίπεδν θφζηνπο. Ζ αδπλακία θάιπςεο ησλ επηπέδσλ δήηεζεο απφ ηελ πθηζηάκελε θιίκαθα παξαγσγήο. Γελ κπνξεί λα παξαβιεθηεί ην γεγνλφο φηη ε 10εηή πεξίνδνο ζπξξίθλσζεο ηεο βηνηερληθήο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ δηφγθσζε θαη εδξαίσζε ηνπ θηελνχ all inclusive σο παθέην. Οθείιεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε πησηηθή πνξεία ηεο κέζεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο αλά ηαμίδη, πνπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έρεη ππνρσξήζεη ζηαδηαθά ζε επίπεδν ρψξαο θαηά ηελ ηειεπηαία 8εηία θαηά 17,4% (απφ 746 ην 2005 ζηα 616 ην 2012), ζεσξείηαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ ζηξνθή αξθεηψλ εκπφξσλ ζε θζελά εκπνξεχκαηα εηζαγσγήο. Ζ πησηηθή απηή ηάζε απνηππψζεθε θαη ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο σο πξνο ηελ μέζη αξία ανά αγοπά (κέζε αμία απφδεημεο) γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ θιάδσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ 3. Σν θαηλφκελν απηφ ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ πεξεηαίξσ ππνβάζκηζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ θαη ηνπηθψλ πξντφλησλ ελ θαηξψ νηθνλνκηθήο ζπξξίθλσζεο. Ζ ζηξνθή ζηα εηζαγφκελα 3 βι. Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος Γήμος Χεπζονήζος, Σοςπιζηική Πεπίοδο (Ά μέπορ), φπνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ εμεηαδφκελσλ θιάδσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ εκθαλίζηεθε πηψζε ηεο κέζεο δαπάλεο αλά αγνξά κεηαμχ 2012 θαη

11 απνδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπφξνπο ζηελ αλάγθε δηάζεζεο θηελνχ εκπνξεχκαηνο ψζηε λα ξεπζηνπνηείηαη εχθνια, παξαβιέπνληαο ζπρλά ηνλ παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ επηδίσμή ηνπο γηα δηεχξπλζε ησλ πεξηζσξίσλ ηνπ θέξδνπο αλά κνλάδα πξντφληνο ππφ ζπλζήθεο κεησκέλεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ ηνπξηζηψλ. ηελ πησηηθή πνξεία ηεο κέζεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε απμεκέλε θνξνινγία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπξξηθλψλεη ηα πνζνζηά θαζαξνχ θέξδνπο θαζψο θαη ν θνξεζκφο ηεο ηνπηθήο αγνξάο ιηαληθνχ εκπνξίνπ 4 πνπ νδεγεί αιπζηδσηά ζε έληνλν αληαγσληζκφ ηηκψλ. Δπίινγνο Οη ελ ιφγσ έξεπλεο απνηχπσζαλ γηα πξψηε θνξά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο θαη θαηαλάισζεο ζε επίπεδν δήκνπ αιιά θαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ δηαθιαδηθψλ ζρέζεσλ (εηζξνέο-εθξνέο ζε φξνπο πιηθήο κνξθήο) πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ παξαγσγηθψλ θαη εηζαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα νη έξεπλεο θαηέδεημαλ ην χςνο θαη ηελ εμέιημε ( ) ηεο κέζεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη δεηήκαηα επηρεηξεζηαθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο ελ θαηξψ θξίζεο, φπσο ην χςνο ηεο θνξνινγίαο, ν θνξεζκφο ηεο αγνξάο θαη ε κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ ηνπξηζηψλ (βι. Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος Γήμος Χεπζονήζος, Σοςπιζηική Πεπίοδο Ά μέπορ). Καηέγξαςαλ ην κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθά ελεξγνπνηνχκελεο δήηεζεο γηα αγαζά πνπ δηαθηλνχληαη ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, αιιά θαη ηνλ βαζκφ ζχλδεζήο ηεο κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλαδείρηεθαλ νη δπλαηφηεηεο αληαπφθξηζεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζην κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, νη απεηιέο πνπ πξνβάιινληαη γηα ηηο βηνηερλίεο απφ ηελ θπξηαξρία ησλ εηζαγσγψλ θαζψο θαη ηα εγρψξηα εθείλα πξντφληα πνπ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ραξηνγξαθήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο αιιά θαη νη επθαηξίεο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο γηα παξαγσγηθή αλάπηπμε/επέθηαζε βάζεη ηνπ ελεξγνπνηνχκελνπ φγθνπ δήηεζεο. Ζ δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο κέζεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αιιά θαη εη δπλαηφλ ησλ επηκέξνπο αλά εζληθφηεηα θαηαλαισηηθψλ κνηίβσλ ζα ηξνθνδνηνχζε κε ηδηαίηεξα ρξήζηκε πιεξνθφξεζε ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ιεηηνπξγία, φζν θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ζηνρεπκέλεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο θαζψο θαη ηνπξηζηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Μηαο πνιηηηθήο κε επίθεληξν ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή, κε ζθνπφ αθελφο ηελ ελδπλάκσζε ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο, αθεηέξνπ ηελ επέλδπζε ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο ελ θαηξψ παξαγσγηθήο ζπξξίθλσζεο. 4 βι. Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος Γήμος Χεπζονήζος, Σοςπιζηική Πεπίοδο (Ά μέπορ), φπνπ ην 84,2% ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή πνπ πξνζθέξνπλ ην ίδην πξντφλ κε ηελ δηθή ηνπο. 11

12 ΖΜΔΗΩΔΗ Οη έξεπλεο Λιανικού Δμποπίος & Βιοηεσνικήρ Παπαγωγήρ ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν «Γηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ παξαγωγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ κε βάζε ηε πξνζέγγηζε ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Γνξπθόξωλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ». Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί ην Δξγαζηήξην Δξεπλψλ θαη Γνξπθφξσλ Λνγαξηαζκψλ Σνπξηζκνχ (ΔΡΔΓΟΛΟΣ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ νκφηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Εαραξάην Γεξάζηκν. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ππφ ηελ δεκαξρία ηνπ θ. Γνμαζηάθε Εαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. Κεληξηθφ ζθνπφο ηεο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνχ δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελφο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξννξηζκψλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινχο Σοςπιζηικά Χαπακηηπιζηικούρ θιάδνπο (θαηαιχκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θιπ) ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. εκεηψλεηαη φηη, ε κειέηε ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ κεγεζψλ ζην Γήκν, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα απνηειεί έλα Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνχ, θαη φρη απιψο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνχ ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηψλ απφ ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηφζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ηεο ηνπξηζηηθήο θαη επξχηεξεο πνιηηηθήο ηεο, φζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα νη ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θχζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρψξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξχηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σαπηόηεηα έξεπλαο Ζ Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος δηελεξγήζεθε θαηά ην θχξην ζθέινο ηεο ην δηάζηεκα 5-13 Απγνχζηνπ κε ηελ κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Λήθζεθε ζηξσκαηνπνηεκέλν θαηά θιάδν δείγκα πνπ αλαινγεί, ζχκθσλα κε ην κεηξψν ηνπ Δκπνξηθνχ Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, ζην 11,6% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Υεξζνλήζνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα) ζηνπο εμεηαδφκελνπο θιάδνπο θαη ζην 14,2% αληίζηνηρα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαιίσλ. εκεηψλεηαη φηη ε έξεπλα ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο, ηνπ πςεινχ βαζκνχ δπζθνιίαο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ απνπεξάησζή ηεο (θαηαγξαθέο πνζνηήησλ 12

13 πνπ δηαθηλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 2012), πεξηνξίζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο θαη πεηξακαηηθήο ηεο εθαξκνγήο ζηηο θπξηφηεξεο απφ άπνςε ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο πεξηνρέο (νηθηζκνί Υεξζνλήζνπ, Μαιίσλ & ηαιίδαο). Ζ πιήξε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζα απαηηνχζε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ δείγκαηνο κε ζθνπφ ηελ έληαμε θαη άιισλ νηθηζκψλ (π.ρ. Κνπηνπινπθάξη, Πηζθνπηαλφ θι.π.) θαη Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ (Γ.Δ. Γνπβψλ) ηνπ Γήκνπ. Σν κεξίδην σζηφζν πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή αγνξά νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαζηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην ζχλνιν ηεο δεκνηηθήο επηθξάηεηαο, θαζφηη αληηζηνηρνχλ ζηνλ 10,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ επηιεγκέλσλ θιάδσλ ζε επίπεδν Γήκνπ. Ζ επηινγή ησλ θιάδσλ πνπ εμεηάζηεθαλ έγηλε κε βάζε ηα είδε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο εκπνξηθφηεξνπο δξφκνπο ησλ πιένλ ηνπξηζηηθψλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ, ελψ θξηηήξην επηινγήο ησλ πξντφλησλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ απνηέιεζε ε ηδηφηεηά ηνπο σο κύπια πποϊόνηα διακίνηζηρ ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ επηιεγκέλσλ θιάδσλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθά ελεξγνπνηνχκελεο απφ ηνλ ηνπξηζκφ δήηεζεο γηα αγαζά πνπ δηαθηλνχληαη ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ιήθζεθε ππφςε ε ηνπξηζηηθή αλαινγία επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ αλά θαηάζηεκα ηνπ δείγκαηνο (κεξίδην επί ηνπ ηδίξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηψλ). Ζ Έπεςνα Βιοηεσνικήρ Παπαγωγήρ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην θχξην ζθέινο ηεο ηελ πεξίνδν Φεβξνπάξην-Απξίιην 2013 κε ηελ κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Δπηιέρζεθαλ ελλέα απφ ηηο θπξηφηεξεο βηνηερλίεο πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ (θπξίσο ζην Βηνηερληθφ Πάξθν Αλψπνιεο ΒΗΟΠΑ), ζε ζχλνιν πεξίπνπ 40 βηνηερληψλ, κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή εηδψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηα ηνπηθά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Έπεςναρ Λιανικού Δμποπίος. Παξαπνκπέο Σν πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ Μέζη Γαπάνηρ Ανά Αγοπά γηα θάζε επηιεγκέλν θιάδν γηα ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο 2012 & 2013 θαζψο θαη Εηηήμαηα Δπισειπηζιακήρ Λειηοςπγίαρ Δν Καιπώ Κπίζηρ, εληνπίδεηαη ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηελ ίδηα δηεχζπλζε αλαξηψληαη φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο : Κιαδηθή δηάξζξσζε Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζξαθιείνπ Βαζηθέο Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Γήκνπ θαη Κξήηεο Μεηξψν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γπλακηθφηεηα θιηλψλ φισλ ησλ ηχπσλ θαηαιχκαηνο Γήκνπ θαη Κξήηεο Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα δηακεξίζκαηα αλά κνξθή, ηάμε θαη νηθηζκφ 13

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014 ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαστήριο Ερεσνών & Δορσυόρων Λογαριασμών Σοσρισμού Πανεπιστήμιο Πατρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2013

ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2013 ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Γήκνο Υεξζνλήζνπ 4/11/2013 ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο

Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο Γξ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Δξεπλεηήο Δξγαζηεξίνπ Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (ΔΡΔΓΟΛΟΣ) Τπεύζπλνο έξεπλαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΗΜΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΛΙΑΝΙΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Επηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ

ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαζηήριο Ερεσνών & Δορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Υεξζόλεζνο 25-10-2013 ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα