ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, ΕΛΙΝΥΑΕ, ιευθυντής ΚΕΚ, Συντονιτής Παρ/τος Θεσσαλονίκης 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ. ΚΥΑ 4373/1205/1993 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας. ΚΥΑ 8881/94 Τροποποίηση της ΚΥΑ 4373/1205/1993 για τα µέσα ατοµικής προστασίας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 93/96/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. ΚΥΑ 5261/190/97 Τροποποίηση της ΚΥΑ 4373/1205/1993 για τα µέσα ατοµικής προστασίας σε συµµόρφωση προς την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 96/58/ΕΚ. Μέσο Ατοµικής Προστασίας θεωρείται κάθε σύστηµα ή µέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ένα πρόσωπο ώστε να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν ενδεχοµένως την ασφάλεια και την υγεία του. Γενικός Κανόνας: Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας πρέπει να χρησιµοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς µε τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΙΑΘΕΣΗ 2.1 Πιστοποίηση µε το σήµα ΕΟΚ (CE) ιαδικασία πιστοποίησης µε το σήµα ΕΟΚ Υποβολή αίτησης για εξέταση τύπου ΕΟΚ στον ΕΛΟΤ - Στοιχεία του κατασκευαστή - Τεχνικό φάκελο κατασκευής (λεπτοµερή σχέδια των ΜΑΠ, αποτελέσµατα δοκιµών, κατάλογο των απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας, εναρµονισµένα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές) - είγµατα του προς έγκριση ΜΑΠ Έλεγχος της αίτησης από τον ΕΛΟΤ - Ορθότητα τεχνικού φακέλου - οκιµές δειγµάτων Χορήγηση ή άρνηση της βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ 1

2 2.2 Έλεγχος των παραγόµενων ΜΑΠ Σύστηµα εξασφάλισης της ποιότητας ΕΟΚ του τελικού προϊόντος. Ο κατασκευαστής ορίζει έναν εγκεκριµένο οργανισµό που προβαίνει στους απαραίτητους δειγµατοληπτικούς ελέγχους που προσδιορίζονται στα εναρµονισµένα πρότυπα. Σύστηµα ασφάλειας ποιότητας ΕΟΚ της παραγωγής µε επίβλεψη. Ο κατασκευαστής ορίζει έναν οργανισµό πιστοποίησης που ελέγχει σύµφωνα µε µια τυπική διαδικασία εάν εφαρµόζεται ένα συγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία. 2.3 ήλωση πιστότητας ΕΟΚ της παραγωγής Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του (1):. δηλώνει ότι το καινούργιο ΜΑΠ που περιγράφεται κατωτέρω (2):. συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ και, ενδεχοµένως, προς το εθνικό πρότυπο που µεταθέτει το εναρµονισµένο πρότυπο αριθ.. (για τα ΜΑΠ που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της ΚΥΑ 4373/1205/ 1993) είναι ίδιο µε το ΜΑΠ που αποτέλεσε αντικείµενο της βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ αριθ. που χορηγήθηκε από (3) (4)... υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 11 σηµείο Α ή σηµείο Β (4) της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ, υπό τον έλεγχο του ανακοινωθέντος εγκεκριµένου οργανισµού (3). Έγινε στ. (τόπος, ηµεροµηνία). Υπογραφή (3) (1) Εταιρική επωνυµία, πλήρης διεύθυνσης σε περίπτωση εντολοδόχου πρέπει να αναφέρεται επίσης η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. (2) Περιγραφή του ΜΑΠ (µάρκα, τύπος, αριθµός σειράς κλπ.). (3) Όνοµα και διεύθυνση του ορισθέντος εγκεκριµένου οργανισµού. (4) ιαγράφεται η περιττή ένδειξη. (5) Όνοµα και ιδιότητα του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσµεύει τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του. 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΠ 3.1 Προστατευτικά Μέσα Κεφαλιού Κράνη προστασίας για τη βιοµηχανία (κράνη ορυχείων, εργοταξίων, διαφόρων βιοµηχανιών). Ελαφρά προστατευτικά καλύµµατα για την προστασία του τριχωτού του κεφαλιού (κασκέτα, σκούφοι, δίχτυα µε ή χωρίς γείσο). 3.2 Προστατευτικά Μέσα της Ακοής Σφαιρίδια και βύσµατα για τα αυτιά. Ωτοασπίδες που καλύπτουν πλήρως το πτερύγιο του αυτιού. 2

3 Ωτοασπίδες που προσαρµόζονται στα προστατευτικά κράνη της βιοµηχανίας. Ωτοασπίδες µε δέκτη για βρόγχο επαγωγής χαµηλής συνχότητας. Προστατευτικά µέσα κατά του θορύβου εξοπλισµένα µε συσκευές ενδοεπικοινωνίας. 3.3 Προστατευτικά Μέσα των Οφθαλµών και του Προσώπου Γυαλιά µε βραχίονες. Γυαλιά - προσωπίδες που καλύπτουν εν µέρει το πρόσωπο. Γυαλιά προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ, τις ακτινοβολίες λέιζερ και τις υπεριώδεις, υπέρυθρες και ορατές ακτινοβολίες. Οθόνες προσώπου. Προσωπίδες και κράνη για ηλεκτροσυγκόλληση (προσωπίδες που κρατιούνται µε το χέρι, που στηρίζονται µε στεφάνι στο κεφάλι ή που προσαρµόζονται στα προστατευτικά κράνη). 3.4 Προστατευτικά Μέσα των Αναπνευστικών Οδών ιηθητικές συσκευές που συγκρατούν τις σκόνες, τα αέρια και τις ραδιενεργές ουσίες. Συσκευές που αποµονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος µε τροφοδοσία σε αέρα. Αναπνευστικές συσκευές που διαθέτουν κινητή προσωπίδα συγκόλλησης. Συσκευές και εξοπλισµοί για δύτες. Σκάφανδρα για δύτες. 3.5 Προστατευτικά Μέσα των Χεριών και των Βραχιόνων Γάντια: - κατά των φυσικών προσβολών (διατρήσεις, κοψίµατα, κραδασµοί). - κατά των χηµικών προσβολών. - για ηλεκτρολόγους. - για προστασία από τη θερµότητα. Γάντια χωρίς διαιρέσεις για τα δάκτυλα εκτός από τον αντίχειρα. Καλύπτρες δακτύλων. Περικάρπια διαφόρων ειδών. Γάντια που αφήνουν ελεύθερα τα άκρα των δακτύλων. 3.6 Προστατευτικά Μέσα των Ποδιών και των Κνηµών Σκαρπίνια, µποτίνια, χαµηλές µπότες, µπότες ασφαλείας. Υποδήµατα µε σύστηµα ταχείας απελευθέρωσης των κορδονιών. Υποδήµατα µε συµπληρωµατική προστασία του άκρου του ποδιού. Υποδήµατα και καλύπτρες υποδηµάτων µε σόλα ανθεκτική στη θερµότητα. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών για προστασία από τη θερµότητα. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών για προστασία από το κρύο. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών για προστασία από τους κραδασµούς. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών µε ηλεκτρική µόνωση. Μπότες προστασίας από τις αλυσίδες των αλυσοπρίονων. Ξυλοπάπουτσα. Επιγονατίδες. Γκέτες. 3

4 Αφαιρετές σόλες (κάτα της θερµότητας, της διάτρησης ή της εφίδρωσης). Βιδωτά καρφιά για πάγο, χιόνι, ολισθηρά εδάφη. 3.7 Προστατευτικά Μέσα του έρµατος Κρέµες προστασίας, αλοιφές. 3.8 Προστατευτικά Μέσα του Κορµού και της Κοιλιάς Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις µηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίµατα, εκσφενδόνιση λιωµένων µετάλλων, κλπ.). Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις χηµικές προσβολές. Θερµαινόµενα γιλέκα. Σωσίβια. Ποδιές προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ. Ζώνες συγκράτησης του κορµού. 3.9 Προστατευτικά Μέσα Ολόκληρου του Σώµατος Εξοπλισµός προστασίας από τις πτώσεις: - Εξοπλισµός αντιπτωτικού τύπου (πλήρης εξοπλισµός που περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα για τη χρήση του). - Εξοπλισµός µε φρένο απορρόφησης κινητικής ενέργειας (πλήρης εξοπλισµός που περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα για τη χρήση του). - Σύστηµα συγκράτησης του σώµατος (εξαρτισµός ασφάλειας). Ενδυµασίες προστασίας: - Ενδυµασίες εργασίας τύπου ασφάλειας (δύο κοµµατιών και φόρµες). - Ενδυµασίες προστασίας από τις µηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίµατα, κλπ.). - Ενδυµασίες προστασίας από τις χηµκές προσβολές. - Ενδυµασίες προστασίας από τις εκσφενδονίσεις λιωµένων µετάλλων και από την υπέρυθρη ακτινοβολία. - Ενδυµασίες προστασίας από τη θερµότητα. - Ενδυµασίες προστασίας από το ψύχος. - Ενδυµασίες προστασίας από τη ραδιενεργή µόλυνση. - Ενδυµασίες προστασίας από τις σκόνες. - Ενδυµασίες προστασίας από τα αέρια. - Ενδυµασίες και εξαρτήµατα (περιβραχιόνια, γάντια, κλπ.), µε φθορίζουσα επισήµανση, µε αντανάκλαση. - Κουβέρτες προστασίας. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ και ΧΡΗΣΗ 4.1 Βασικές Απαιτήσεις Αρχές σχεδίασης - εργονοµία - επίπεδα και διαβαθµίσεις προστασίας Αβλάβεια των ΜΑΠ - κατάλληλα υλικά κατασκευής - κατάλληλη επιφάνεια που έρχεται σε επαφή µε το χρήστη Παράγοντες άνεσης και αποτελεσµατικότητας - προσαρµογή στη σωµατική διάπλαση του χρήστη 4

5 - ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή - συµβατότητα µεταξύ ΜΑΠ που φέρονται ταυτόχρονα Ενηµερωτικό σηµείωµα του κατασκευαστή - οδηγίες χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης - αποτελέσµατα τεχνικών δοκιµών - κατάλογος πρόσθετων εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών - όρια και µέγιστα επίπεδα προστασίας - κατάλληλη συσκευασία για τη µεταφορά - επεξηγήσεις της σήµανσης 4.2 ιαδικασία επιλογής ΜΑΠ Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων Αξιολόγηση του εξοπλισµού ατοµικής προστασίας (από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας) 4.3 Υποχρεώσεις εργοδοτών Πληροφόρηση των εργαζοµένων για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους και για τα µέτρα που πρέπει να παίρνουν για την προστασίας τους. Χορήγηση στους εργαζοµένους των κατάλληλων ΜΑΠ µε οδηγίες για τη σωστή και αποτελεσµατική χρήση τους. Έλεγχος της κατάλληλης και αποτελεσµατικής χρήσης των ΜΑΠ από τους εργαζόµενους. Μέριµνα για τη συντήρηση, την επισκευή και τον καθαρισµό των ΜΑΠ ή την απολύµανση ή αποστείρωσή τους στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται για λόγους υγιεινής. Μέριµνα για τη φύλαξη των ΜΑΠ σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής. Μέριµνα για την άµεση αντικατάσταση των ΜΑΠ στις περιπτώσεις που το είδος των ΜΑΠ ή η προχωρηµένη φθορά τους το απαιτεί. 4.4 Υποχρεώσεις εργαζοµένων Χρήση των ΜΑΠ, όποτε απαιτείται για την προστασία της υγείας τους. Αναφορά στους επικεφαλής κάθε παρατηρούµενης ανωµαλίας ή άλλης αιτίας που δικαιολογεί την επισκευή, τον καθαρισµό ή την αντικατάσταση των ΜΑΠ. 5

6 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ Πτώσεις από ύψος Χτυπήµατα, προσκρούσεις, συµπιέσεις Κεντρίσµατα, κοψίµατα, εκδορές ονήσεις Γλυστρίµατα, πτώσεις στο ίδιο επίπεδο Θερµότητα, φλόγες Ψύχος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ Κρανίο Αυτιά Μάτια Αναπνευστικές οδοί ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΙΑΦΟΡΑ Πρόσωπο Ολόκληρο Χέρι Βραχίονας Πόδι Κνήµη έρµα Κορµός το κεφάλι (µέρη) (µέρη) κοιλιά Παρεντερική οδός Ολόκληρο το σώµα ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟ- ΒΟΛΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ (AEROSOLS) ΥΓΡΑ Μη ιοντίζουσες Ιοντίζουσες ΘΟΡΥΒΟΙ Σκόνες, ίνες Καπνοί Οµίχλες Εµβαπτίσεις Εκτινάξεις, πιτσιλίσµατα ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΙ Παθογόνα βακτήρια Παθογόνοι ιοί Μύκητες που προκαλούν µυκητιάσεις Μη µικροβιακά, βιολογικά αντιγόνα 6

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εργαζόµενων περιόδου 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 µε το Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.492,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μεσσήνη 28 / 05 /2014 Αρ.Πρωτ.: 18926 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΚΩ ΙΚΟΙ: 831009871 To κράνος αυτό θα χρησιµοποιείται από συνεργεία κατασκευών σε υπαίθριους χώρους για εργασίες κατά τις οποίες δεν θα υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Προϋπολογισµός : 28.535,00 Φ.Π.Α. (23%): 6.563,05 απάνη: 35.098,05

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα