ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Σροπολογία για τθν λειτουργία των Λαϊκϊν Αγορϊν, τον αναπτυξιακό νόμο, τισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ του ΕΠΑ και ζργων του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) «Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Οικονομίασ Τποδομϊν Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ» το χζδιο Νόμου «Κφρωςθ τθσ από 27 Μαρτίου 2015 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου "Κατεπείγουςα ρφκμιςθ για τθ βιωςιμότθτα τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Ζάχαρθσ Α.Ε. και τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ" (Α'35)» Σου Τπουργείου Οικονομικϊν ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιχειροφνται διορκωτικζσ παρεμβάςεισ ςτο κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των Λαϊκϊν Αγορϊν. Ειδικότερα, με τθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, παρατείνεται θ προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν για τθν ανανζωςθ τθσ ςχετικισ επαγγελματικισ άδειασ, προκειμζνου να δοκεί δυνατότθτα προςαρμογισ των ενδιαφερομζνων, ενϊ παρζχεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για ζκδοςθ απόφαςθσ του αρμόδιου Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, για επιπλζον παράταςθ. Με τισ παραγράφουσ 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου ρυκμίηονται ηθτιματα διακριτότθτασ μεταξφ παραγωγϊν και επαγγελματιϊν των Λαϊκϊν Αγορϊν. Με τθν παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου, αυξάνεται το ποςοςτό του ανταποδοτικοφ τζλουσ που καταβάλουν τα μζλθ των ομοςπονδιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε Λαϊκζσ αγορζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, ζτςι ϊςτε να εξιςωκεί με το ανάλογο τζλοσ που προβλζπεται ςε λοιπζσ Περιφζρειεσ και να καταςτεί δυνατι θ κάλυψθ των λειτουργικϊν εξόδων των Λαϊκϊν Αγορϊν. Με τθν παράγραφο 5 του παρόντοσ άρκρου αυξάνεται το ποςοςτό που, ενϊ αποτελεί ζςοδο των Περιφερειϊν, διατίκεται για τθν ενίςχυςθ ευαίςκθτων, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδων. Με τισ παραγράφουσ 6 και 7 του άρκρου αυτοφ, βελτιϊνεται το πλαίςιο λειτουργίασ των αρμόδιων Επιτροπϊν αλλά και των Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν των Περιφερειϊν, ζτςι ϊςτε να καταςτεί περιςςότερο λειτουργικό και αποτελεςματικό. Με τθν παράγραφο 8 του άρκρου αυτοφ, αποκακίςταται, κατ' εξαίρεςθ, θ ιςχφσ των αδειϊν επαγγελματιϊν πωλθτϊν με υψθλό ποςοςτό αναπθρίασ ι τυφλότθτα που λάμβαναν παράλλθλα, για το λόγο αυτό, ςφνταξθ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου 4264/2014. Η ρφκμιςθ προωκείται προκειμζνου να μθν προκλθκεί ανεπανόρκωτθ βλάβθ ςτθν εν λόγω κατθγορία ςυμπολιτϊν, ενϊ δε χορθγοφνται νζεσ άδειεσ ςε ςυνταξιοφχουσ. Με τθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 9, παρατείνεται θ προκεςμία προςκόμιςθσ ςφμβαςθσ τραπεηικοφ δανείου, για επενδυτικά ςχζδια που ζχουν υπαχκεί ςτον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011, κατά ζξι (6) μινεσ, δθλαδι ζωσ τθν , προκειμζνου να δοκεί δυνατότθτα ςε

2 μικρομεςαίουσ, κυρίωσ, επενδυτζσ, να αξιοποιιςουν τθν αναμενόμενθ ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ από τραπεηικά ιδρφματα. Με τθν παράγραφο 10 του άρκρου αυτοφ, διευκρινίηεται θ υποχρζωςθ τθσ Διοίκθςθσ για επιςτροφι εγγυθτικϊν επιςτολϊν, οι οποίεσ προςκομίςτθκαν προκειμζνου να λθφκεί προκαταβολι, για τθν υλοποίθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων που ζχουν υπαχκεί κατά το ν. 3908/2011, ατόκωσ. Η διάταξθ ειςάγεται προκειμζνου να αρκοφν αμφιςβθτιςεισ ωσ προσ τθν εφαρμογι τθσ κείμενθσ διάταξθσ και να καταςτεί δυνατι θ ταχφτερθ ολοκλιρωςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων που ζχουν υπαχκεί ςτουσ επενδυτικοφσ νόμουσ 3299/2004 και 3980/2011. Ειδικότερα, θ ρφκμιςθ αφορά περιπτϊςεισ όπου ζχει προκαταβλθκεί ποςό επιχοριγθςθσ που είναι μεγαλφτερο από αυτό που οριςτικοποιείται με τθν προβλεπόμενθ απόφαςθ ολοκλιρωςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ και ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ. τισ περιπτϊςεισ δε αυτζσ, θ εγγυθτικι επιςτολι που ζχει κατατεκεί από τον επενδυτι, εκπίπτει κατά το υπερβάλλον ποςό, ενϊ το ποςό τθσ ζκπτωςθσ επιςτρζφεται ςτο Δθμόςιο, ατόκωσ, κακότι θ εν λόγω επιςτροφι είναι προφανζσ ότι δεν επιβάλλεται ωσ κφρωςθ, που κα ςυνεπαγόταν τθν καταβολι τόκου. Με τθν παράγραφο 11 τροποποιείται το άρκρο 9 του νόμου 4314/2014 και προςτίκενται νζεσ αρμοδιότθτεσ των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν και επεκτείνεται θ εφαρμογι του άρκρου 9 και ςτισ λοιπζσ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ του ΕΠΑ, αλλά και για τα ΕΠ του ΕΠΑ Με τθν παράγραφο 12 αντικακίςταται θ παρ. 1 του άρκρου 39 και προςτίκεται θ δυνατότθτα ςφςταςθσ ςτισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 5 κζςθσ υποδιευκυντι οργανικισ μονάδασ τομζα και προςδιορίηονται τα όργανα που αναπλθρϊνουν τον προϊςτάμενο τθσ ΕΤ όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται. Με τθ ςφςταςθ των τεςςάρων κζςεων υποδιευκυντϊν καταργοφνται οι τρεισ (3) κζςεισ των υφιςτάμενων αναπλθρωτϊν προϊςταμζνων του άρκρου 59.3 που ιςχφουν κατά τθ μεταβατικι περίοδο. Επίςθσ αποςαφθνίηεται το επίπεδο οργάνωςθσ των Ειδικϊν Τπθρεςιϊν, χωρίσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ. Με τθν παράγραφο 13 επιταχφνεται θ τοποκζτθςθ προϊςταμζνων τομζων επιπζδου υποδιεφκυνςθσ κατά τθ μεταβατικι περίοδο και διευκολφνεται το κλείςιμο τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου και θ ομαλι ζναρξθ τθσ νζασ. Η διάταξθ αφορά ςτισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθσ» και «Τποδομζσ, Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» οι οποίεσ προζκυψαν από τθ ςυγχϊνευςθ των αντίςτοιχων Ειδικϊν Τπθρεςιϊν του Ν. 3614/2007. Ο κακοριςμόσ των τυπικϊν, ουςιαςτικϊν και πρόςκετων προςόντων προςδιορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ αναδιάρκρωςθσ του άρκρου 58 παρ.1 του παρόντοσ νόμου. Με τθν παράγραφο 14 επιχειρείται θ αποπλθρωμι ζργων του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου τθσ περιόδου , τα οποία, αν και ενταγμζνα ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) προθγοφμενων ετϊν και ενϊ ζχουν υλοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τουσ (μζχρι Απρίλιο του ζτουσ 2012), δεν ζχουν αποπλθρωκεί από το ΠΔΕ και ςυνεπϊσ κακίςταται αναγκαία θ άμεςθ εγγραφι των ςυνεχιηόμενων αυτϊν ζργων ςτο ΠΔΕ, εντόσ των εγκεκριμζνων ορίων των ΑΕ/ΑΕΠ, προκειμζνου να γίνει θ αποπλθρωμι τθσ εκνικισ ςυμμετοχισ από το ΠΔΕ και εν ςυνεχεία θ εκταμίευςθ, ςε όςα ζργα εκκρεμεί, τθσ ςυμμετοχισ του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του ΕΟΧ. ε αντίκετθ περίπτωςθ (μθ αποπλθρωμισ τθσ εκνικισ ςυμμετοχισ),

3 επαπειλείται απζνταξθ των ζργων με ςυνεπακόλουκθ ςυνζπεια τθν επιςτροφι του ςυγχρθματοδοτοφμενου μζρουσ των κονδυλίων ςτον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό (ΕΟΧ) και με ταυτόχρονθ επιβάρυνςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ με το ςυνολικό κόςτοσ υλοποίθςθσ, κακϊσ και ςχετικζσ νομικζσ εμπλοκζσ. ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 39 του νόμου 4264/2014, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: «2. Οι υφιςτάμενεσ άδειεσ του άρκρου 14 εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι τισ 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεϊνονται εφεξισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου. Σα Περιφερειακά υμβοφλια των Περιφερειϊν Αττικισ και Κεντρικισ Μακεδονίασ για τισ λαϊκζσ αγορζσ που λειτουργοφν ςτθν Περιφζρεια Αττικισ και τθ Μθτροπολιτικι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ και τα Δθμοτικά υμβοφλια για τισ λαϊκζσ αγορζσ τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ, με απόφαςθ τουσ που εκδίδεται τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία ανανζωςθσ, κακορίηουν με αλφαβθτικι ςειρά τα χρονικά διαςτιματα για τθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν του άρκρου 14 προκειμζνου για τθν ανανζωςθ όλων των επαγγελματικϊν αδειϊν που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τουσ. Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ελζγχου των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, ολοκλθρϊνεται το αργότερο μζχρι τθν 30θ Ιουνίου 2015 και ωσ τότε οι άδειεσ διατθροφνται ςε ιςχφ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, θ προκεςμία του προθγουμζνου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται ζωσ και τζςςερισ (4) μινεσ. ε κάκε περίπτωςθ, όταν τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά δεν είναι πλιρθ ι δεν αιτιολογοφν τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ, θ ανανζωςθ απορρίπτεται. Οι ωσ άνω αποφάςεισ για πρόςκλθςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν για ανανζωςθ τοιχοκολλοφνται ςτα καταςτιματα των ανωτζρω υπθρεςιϊν, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τουσ ι δθμοςιεφονται ςε δφο (2) τουλάχιςτον θμεριςιεσ εφθμερίδεσ ι ςε δφο (2) θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ, αντίςτοιχα, και κοινοποιοφνται με απόδειξθ ςτισ Ομοςπονδίεσ και τουσ υλλόγουσ των επαγγελματιϊν πωλθτϊν προκειμζνου για τθν ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ. Μζχρι τθ διενζργεια τθσ κλιρωςθσ του άρκρου 5 του παρόντοσ, οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ για τουσ οποίουσ ανανεϊνεται θ άδεια τουσ, παραμζνουν ςτισ κζςεισ που ιδθ κατζχουν.» 2. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 5 του ν. 4264/2014, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: «2 Οι Διμαρχοι υποχρεοφνται να παρζχουν κατά προτεραιότθτα ςτουσ παραγωγοφσ όλθσ τθσ χϊρασ κζςεισ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ ευκφνθσ τουσ. τισ λαϊκζσ αγορζσ όλθσ τθσ χϊρασ, οι παραγωγοί τοποκετοφνται εμφανϊσ διακριτά από τουσ επαγγελματίεσ και κατά τθν κατανομι των κζςεων μεταξφ τουσ προκρίνονται οι παραγωγοί. Οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ, που δεν διακζτουν τρόφιμα νθσ και κάλαςςασ ςε οποιαδιποτε μορφι ι άνκθ, τοποκετοφνται ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ των λαϊκϊν ανορϊν, με τρόπο που τουσ κακιςτά απολφτωσ διακριτοφσ από τουσ υπόλοιπουσ. Οι πωλθτζσ αλιευτικϊν προϊόντων τοποκετοφνται χωριςτά από τουσ υπόλοιπουσ παραγωνοφσ ι επαγγελματίεσ πωλθτζσ και ςε ςθμεία όπου υπάρχει αποχζτευςθ.»

4 3. Η παράγραφοσ 3 του άρκρου 5 του ν. 4264/2014, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: «Σα κριτιρια για τθν κατανομι των κζςεων, όπωσ ιδίωσ θ παλαιότθτα κατοχισ τθσ άδειασ, κακϊσ και κοινωνικά κριτιρια, και κάκε άλλο ςχετικό κζμα που προκφπτει για τθν κατανομι των κζςεων, προςδιορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομία, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, θ οποία κα εκδίδεται μετά από διαβοφλευςθ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ενθμζρωςθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Παραγωγισ και Εμπορίου τθσ Βουλισ.» 4. Σο ςτοιχείο βα) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 7 του νόμου 4264/2014, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: «βα) Για τισ λαϊκζσ αγορζσ Αττικισ, δικαιοφχοι είναι θ Πανελλαδικι Ομοςπονδία υλλόγων Παραγωγϊν Αγροτικϊν Προϊόντων Λαϊκϊν Αγορϊν, θ Πανελλινια Ομοςπονδία ωματείων Πωλθτϊν Λαϊκϊν Αγορϊν και θ Ομοςπονδία Επαγγελματιϊν Πωλθτϊν και Παραγωγϊν Λαϊκϊν Αγορϊν Περιφερείασ Αττικισ και το ποςό εκάςτθσ δικαιοφχου κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί του θμεριςιου τζλουσ που καταβάλλουν τα μζλθ τθσ.» 5. Η παράγραφοσ 7 του άρκρου 7 του ν. 4264/2014 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: «Με απόφαςθ των Περιφερειακϊν ςυμβουλίων Αττικισ και Κεντρικισ Μακεδονίασ αντίςτοιχα, μπορεί να διατίκεται ποςοςτό ζωσ 25% από το ποςό του τρίτου εδαφίου τθσ παραγράφου 4 που αποτελεί ζςοδο των Περιφερειϊν, αποκλειςτικά, για τθν οικονομικι ενίςχυςθ ανζργων, πολφτεκνων, απόρων, ατόμων με αναπθρία άνω του 67%, ατόμων τρίτθσ θλικίασ που ζχουν ειςοδιματα κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ, οικογενειϊν με ανιλικα τζκνα με ειδικζσ ανάγκεσ και γονιϊν που προςτατεφουν άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ, αυτιςμό, βαριζσ αναπθρίεσ και πολλαπλζσ ανάγκεσ εξάρτθςθσ. Η οικονομικι ενίςχυςθ αφορά αποκλειςτικά ςτθν κάλυψθ αναγκϊν των ανωτζρω με είδθ που πωλοφνται ςτισ λαϊκζσ αγορζσ. Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ. 6. Σο δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 85 του νόμου 4314/2014, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: «Κάκε επιτροπι αποτελείται από τον Περιφερειάρχθ ι τον οριηόμενο από αυτόν Αντιπεριφερειάρχθ ωσ πρόεδρο, με αναπλθρωτι εντεταλμζνο Περιφερειακό φμβουλο, επτά (7) μζλθ των αντίςτοιχων Περιφερειακϊν υμβουλίων, δφο (2) εκ των οποίων εκλζγονται από το ςφνολο τθσ μειοψθφίασ και τρεισ (3) εκπροςϊπουσ των πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν, οι οποίοι υποδεικνφονται από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ, κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ του Περιφερειάρχθ, ωσ εξισ: α) προκειμζνου για τθν Περιφζρεια Αττικισ: ζνασ (1) εκπρόςωποσ τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ ωματείων Επαγγελματιϊν Πωλθτϊν Λαϊκϊν Αγορϊν, ζνασ (1) εκπρόςωποσ τθσ Πανελλαδικισ Ομοςπονδίασ υλλόγων Παραγωγϊν Αγροτικϊν Προϊόντων Πωλθτϊν Λαϊκϊν Αγορϊν και ζνασ (1) εκπρόςωποσ τθσ Ομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν Πωλθτϊν και Παραγωγϊν Λαϊκϊν Αγορϊν Περιφζρειασ Αττικισ που αςκεί τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα ςτθν Περιφζρεια Αττικισ και

5 β) προκειμζνου για τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ζνασ (1) εκπρόςωποσ τθσ Ομοςπονδίασ υλλόγων Παραγωγϊν Λαϊκϊν Αγορϊν Κεντρικισ και Δυτικισ Μακεδονίασ- Θεςςαλίασ-Θράκθσ, ζνασ (1) εκπρόςωποσ τθσ Ομοςπονδίασ ωματείων Επαγγελματιϊν Παραγωγϊν Λαϊκϊν Αγορϊν Θεςςαλίασ - Μακεδονίασ - Θράκθσ και ζνασ (1) εκπρόςωποσ των Παραγωγϊν Αγροτικϊν Προϊόντων Πωλθτϊν Λαϊκϊν Αγορϊν που αςκεί τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα ςτθ Μθτροπολιτικι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ και προτείνεται από τον αντιπροςωπευτικότερο ςφλλογο παραγωγϊν εντόσ του ανωτζρω διοικθτικοφ ορίου.» 7. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 85 του νόμου 4314/2014 (Α'265) αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: «Οι επιτροπζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αποφαςίηουν για τθν ζκδοςθ όλων των ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων που αφοροφν ςτθ λειτουργία των λαϊκϊν αγορϊν αρμοδιότθτάσ τουσ, όπωσ ιδίωσ για: τθν τοποκζτθςθ παραγωγϊν και επαγγελματιϊν πωλθτϊν ςε λαϊκζσ αγορζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και Μθτροπολιτικισ Περιφζρειασ Θεςςαλονίκθσ, τθν αλλαγι λαϊκισ αγοράσ, τθν ζκδοςθ αδειϊν παραγωγοφ ι επαγγελματία πωλθτι για λαϊκζσ αγορζσ προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ, τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κφρωςθσ για τισ λοιπζσ παραβάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 32 του ν. 4264/2014. Κατ' εξαίρεςθ, οι παρακάτω ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ εκδίδονται από τον προϊςτάμενο ι το νόμιμο αναπλθρωτι προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Λαϊκϊν Αγορϊν των Περιφερειϊν Αττικισ και Κεντρικισ Μακεδονίασ αντίςτοιχα: α. Η πρόςλθψθ υπαλλιλου από παραγωγό ι επαγγελματία πωλθτι. β. Η διαγραφι υπαλλιλου από παραγωγό ι επαγγελματία πωλθτι. γ. Η παράταςθ τθσ άδειασ πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν (επαγγελματιϊν πωλθτϊνπαραγωγϊν). δ. Η προςωρινι αναπλιρωςθ παραγωγοφ ι επαγγελματία πωλθτι για λόγουσ υγείασ και μζχρι ζνα (1) μινα. ε. Η διαγραφι θμερϊν προςζλευςθσ παραγωγοφ ι επαγγελματία πωλθτι ςε λαϊκζσ αγορζσ αρμοδιότθτασ των Διευκφνςεων Λαϊκϊν Αγορϊν Αττικισ και Κεντρικισ Μακεδονίασ. ςτ. Η αναςτολι ιςχφοσ αδειϊν επαγγελματιϊν πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν λόγω μθ καταβολισ θμεριςιου τζλουσ για χρονικό διάςτθμα πζραν των δφο (2) μθνϊν κακϊσ και θ ζκδοςθ απόφαςθσ άρςθσ αναςτολισ αδείασ ςε περίπτωςθ μεταγενζςτερθσ εξόφλθςθσ των οφειλϊν.» 8. Η παράγραφοσ 4 του άρκρου 14 του ν. 4264/2014, αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: «4. Δεν δικαιοφται νζασ άδειασ ο επαγγελματίασ πωλθτισ ο οποίοσ μεταβιβάηει τθν άδειά του, κακϊσ και ο επαγγελματίασ πωλθτισ που ςυνταξιοδοτείται λόγω γιρατοσ ι

6 αναπθρίασ. Εξαιροφνται οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ, τθσ περίπτωςθσ (α) τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου που είχαν ιδθ ςυνταξιοδοτθκεί λόγω αναπθρίασ ι τυφλότθτασ ενϊ κατείχαν άδεια επαγγελματία πωλθτι, κατά τθν ζκδοςθ του παρόντοσ νόμου, και ςυνεπϊσ οι άδειεσ αυτζσ διατθροφνται ςε ιςχφ. Επαγγελματίασ πωλθτισ, ο οποίοσ με αίτθςθ του παραιτείται τθσ άδειασ του, διαγράφεται οριςτικά, με απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ι Κεντρικισ Μακεδονίασ για τισ λαϊκζσ αγορζσ που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τουσ ι των οικείων δθμοτικϊν ςυμβουλίων, για τισ λαϊκζσ αγορζσ των λοιπϊν περιφερειακϊν ενοτιτων τθσ χϊρασ, και δεν δικαιοφται νζα άδεια.» 9. το εδάφιο β' τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του ν. 4242/2014 (Α' 50), το οποίο προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ δ' τθσ παρ. 7 του άρκρου 8 του ν. 3908/2011 (Α' 8), και το οποίο τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 1α) του άρκρου 37 του νόμου 4301/2014 (Α'223), θ φράςθ «εφόςον ζωσ τισ », αντικακίςταται από τθ φράςθ «ζωσ τισ ». 10. τθν περίπτωςθ ε' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του Π.Δ. 35/2011 (Α'88) όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 του π.δ. 158/2013 (Α'250) θ φράςθ «επιςτρζφεται ςτο Δθμόςιο» αντικακίςταται από τθ φράςθ «επιςτρζφεται ατόκωσ ςτο Δθμόςιο». 11. Ο τίτλοσ του άρκρου 9 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α') αλλάηει από «Κατανομι αρμοδιοτιτων των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν» ςε «Κατανομι αρμοδιοτιτων των αρχϊν διαχείριςθσ και ελζγχου» Σο άρκρο 9 του ν. 4314/2014 τροποποιείται ωσ εξισ: α) Σο κείμενο του άρκρου αυτοφ αρικμείται ωσ παράγραφοσ 1 και προςτίκενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ωσ εξισ: «2. τισ αρμοδιότθτεσ των προϊςταμζνων των λοιπϊν Ειδικϊν Τπθρεςιϊν του άρκρου 4 περιλαμβάνονται οι αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ 1Β1β, 1Β1γ, 1Β1δ, 1Β1ε και 1Β2. 3. Οι αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1Β αςκοφνται και για τα Επιχειρθςιακά Προγράμματα τθσ περιόδου Ειδικότερα για τα Επιχειρθςιακά προγράμματα τθσ περιόδου οι αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1Β αςκοφνται από τουσ αρμόδιουσ Τποδιευκυντζσ.» 4. Με αποφάςεισ του, που δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ο προϊςτάμενοσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ μπορεί να μεταβιβάηει ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Τπθρεςίασ τισ αναγκαίεσ αρμοδιότθτεσ, για όςεσ εκ του παρόντοσ άρκρου ζχει τθν αρμοδιότθτα, προκειμζνου αυτοί να ανταποκρικοφν ςτουσ ςτόχουσ που τουσ τίκενται, όπωσ και να ανακαλεί τθ μεταβίβαςθ αυτι των αρμοδιοτιτων, ανεξάρτθτα αν ζλαβε χϊρα πριν ι μετά τθν ανάκεςθ των κακθκόντων του». 12. α) Η παρ. 1 του άρκρου 39 του νόμου 4314/2014 αντικακίςταται ωσ εξισ:

7 «1. ε κάκε Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ, ςτισ Επιτελικζσ Δομζσ, ςτθν Αρχι Πιςτοποίθςθσ και ςτισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ υντονιςμοφ (ΕΑ), ςυνιςτάται μία κζςθ προϊςταμζνου επιπζδου Διεφκυνςθσ και κζςεισ προϊςταμζνων μονάδων επιπζδου Σμιματοσ. Ειδικότερα ςτισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ που ςυςτικθκαν βάςει των παρ. 3 και 4 του άρκρου 5 ςυνιςτϊνται και κζςεισ προϊςταμζνων τομζων, επιπζδου υποδιεφκυνςθσ. Επίςθσ ςτθν ΕΑ, ςυνιςτάται μία κζςθ προϊςταμζνου επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ.» β) Η παρ. 6 του άρκρου 39 του νόμου 4314/2014 αντικακίςταται ωσ εξισ: «6. Ο προϊςτάμενοσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ όταν απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνεται από τον Τποδιευκυντι και εφόςον ο τελευταίοσ δεν υφίςταται, από τον αρχαιότερο προϊςτάμενο μονάδασ.» 13. τθν παρ. 7 του άρκρου 59 του νόμου 4314/2014 προςτίκεται νζο εδάφιο, ωσ εξισ: «Ειδικότερα, οι κζςεισ προϊςταμζνων τομζων επιπζδου υποδιεφκυνςθσ των Ειδικϊν Τπθρεςιϊν που ςυςτικθκαν με τισ παρ. 3 και 4 του άρκρου 5 του παρόντοσ και ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 39, λογίηονται ωσ κζςεισ προϊςταμζνων Ειδικϊν Τπθρεςιϊν, αναφορικά με τον κακοριςμό τυπικϊν, ουςιαςτικϊν και πρόςκετων προςόντων.» 14. Ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ). ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΘΑΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΟΤΣΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΡΙΣΕΙΔΗ-ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΑΛΣΑ

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΦΑΚΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΡΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ ΤΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΡΟΣΘΗΚΗ Στο ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ - Κεφάλαιο Α Αρχζσ και όργανα του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο1 Θεμελιϊδεισ αρχζσ του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο 2 Εκνικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Αςφάλειασ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/15.7.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. Θ γνϊμθ επί του τεκζντοσ ηθτιματοσ είναι θ εξισ: Στο άρκρο

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1 ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ενςωμάτωςη ςτο ελληνικό δίκαιο τησ Οδηγίασ 2014/62/EE του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 15ησ Μαΐου 2014 ςχετικά με την προςταςία του ευρώ και άλλων νομιςμάτων από την παραχάραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 Η Top Development είναι μία εταιρεία η οποία ζχει εξειδικευτεί ςτον τομζα των ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ Ακινα, 27 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ επενδυτικι δραςτθριότθτα και γενικότερα θ οικονομία, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αθήνα 14/11/2011 ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 Στο Ν.4024/2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 226 Α /27-10-2011 και αναφζρεται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Με το Ν.1566/85 (Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ) και με μεταγενζςτερα νομοκετιματα, ζγιναν ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα