Δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίου δεδομένων ασφαλείας"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 13 Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να δημιουργήσει ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του REACH Αυτές οι πληροφορίες είναι προϊόν με τη μορφή που δημιουργούνται από το REACH παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να καλυφθούν REACH άρθρο 32 και για τα μη επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων που προβλέπονται απαιτήσεις πληροφόρησης. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι τύποι του προϊόντος HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2 Χημική ονομασία Τιτανίου (IV), οξείδιο του Συνώνυμα Ανατασίου, ρουτίλιο, διοξείδιο του τιτανίου (TiO 2 ), διοξείδιο του τιτανίου, Τιτάνια, ανατασίου χρωστική ουσία, Λευκή χρωστική 6, C.I. αριθμός REACH αριθμό εγγραφής Αριθμός CAS τον αριθμό ΕΚ Αριθμός ευρετηρίου όχι Χημικός τύπος TiO Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Λειτουργία βαφή Πλήρωση υλικού Υλικό φορέα Ουσία-Σκαλωσιές Πρόσθετων υλών για Κατηγορία Προϊόντος Προϊόντα Χρήση της ουσίας ή την προετοιμασία Ενδεδειγμένες χρήσεις Χαρτί και επιστρώσεις Σφραγιστικά και στόκοι Πλαστικά και από καουτσούκ Χρώματα και βερνίκια, μελάνες και τα τόνερ Ηλεκτρικά κεραμικά και πλαστικά και καουτσούκ Χρώματα και βερνίκια, μελάνες και τα τόνερ Ηλεκτρική κεραμική και τεχνικών κεραμικών καταλύτες Φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα Τροφίμων και ζωοτροφών. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες χρήσεις που δεν συνιστώνται Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Επωνυμία εταιρείας Sachtleben Pigment GmbH Επαγγελματική διεύθυνση Rheinuferstraße 7-9 Ταχυδρομικός κώδικας πόλη Krefeld χώρα Γερμανία τηλέφωνο τηλέφαξ Διεύθυνση δικτυακός τόπος

2 Σελίδα 2 από 13 Οι πληροφορίες που παρέχονται από Sachtleben Pigment GmbH 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Τηλέφωνο έκτακτης Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Αρχηγείου, 24-ωρη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ανάγκης: ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, οδηγία 1999/45/ΕΚ και ο CLP τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο Στοιχεία επισήμανσης Σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, οδηγία 1999/45/ΕΚ και ο CLP τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 δεν αποτελεί υποχρέωση για τη σήμανση. Σύνθεση στην ετικέτα 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Περιγραφή του κινδύνου Γενική Περιγραφή του κινδύνου Φυσικο-χημικές επιδράσεις Δεν είναι γνωστή. Επιπτώσεις στην υγεία Διοξείδιο του τιτανίου: Βάρος-% Η περαιτέρω επεξεργασία από τους μεταγενέστερους χρήστες μπορούν να ημιουργούνται από τον αέρα βαρύνουν τη σκόνη. Υπό ακραίες συνθήκες μπορεί να συμβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα μικρό ερεθισμό των βλεννογόνων, με μηχανική δράση σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Το υλικό αυτό δεν είναι με ΑΒΤ (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) ή αααβ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες) έχουν ταξινομηθεί. Επιδράσεις και συμπτώματα της πιθανής κακής χρήσης Δεν είναι γνωστή. Άλλοι κίνδυνοι Καμία γνωστή. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Συστατικά Αποφασιστικότητα Ταξινόμηση Περιεχόμενο ΔΙοξείδιο του τιτανίου Αριθμός CAS: Δεν έχει ταξινομηθεί % Συνώνυμα: Αριθμός ΕΚ: ως επικίνδυνη Βάρος-% Ανατασίου, ρουτίλιο Αριθμός Δείκτης: Όχι Λευκή χρωστική 6 Αριθμός Εγγραφής: C.I. αριθμός Περιγραφή του μείγματος Πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώσες Μονο-συστατική ουσία 3.2. Μείγματα Που δεν έχουν σχέση. ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Δεν συστατικά με οποιαδήποτε επίδραση στην ταξινόμηση και την επισήμανση Περιγραφήτωνμέτρωνπρώτωνβοηθειών Γενικές πληροφορίες Αφαιρέστε αμέσως τον μολυσμένο ρουχισμό. Εάν υπάρχει κίνδυνος ότι το θύμα έχει τις αισθήσεις του, να προετοιμάσει σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι οι καταγγελίες και τα συμπτώματα μπορεί να αντιμετωπίζονται ιατρικά.

3 Σελίδα 3 από 13 Εισπνοή Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια: Κατάποση Συνιστώμενη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό για την παροχή πρώτων βοηθειών oμάδα Μεταφέρετε το προσβεβλημένο άτομο από την πηγή της μόλυνσης. Φέρτε το άτομο σε καθαρό αέρα, διατηρήστε το ήσυχο και αφήστε το άτομο χωρίς επίβλεψη. Άβολα αναζητούν νοσοκομείο και να φέρει αυτές τις οδηγίες. Διαβρέξτε το δέρμα πολύ καλά με νερό. Βεβαιωθείτε ότι οι καταγγελίες και τα συμπτώματα μπορεί να αντιμετωπίζονται ιατρικά. Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, αφαιρέστε τα καπάκια από τα μάτια μέχρι εκεί. Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί αφαιρούνται πριν το ξέπλυμα των ματιών. Ξεπλύνετε τουλάχιστον 15 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι οι καταγγελίες και τα συμπτώματα του οφθαλμολόγος. Μην προκαλείτε εμετό! Αμέσως ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο νερό ( ml). Τα επηρεαζόμενα τίποτα άτομο να πιει αν θα είναι αναίσθητος. Βεβαιωθείτε ότι οι καταγγελίες και τα συμπτώματα μπορεί να αντιμετωπίζονται ιατρικά. Δεν σύσταση δοθεί Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Σημείωση για τον γιατρό Οξέα συμπτώματα και τα αποτελέσματα βλέπε τμήμα 2.3 Καθυστερημένη συμπτώματα και οι συνέπειες βλέπε τμήμα 2.3 Σκόνη ορυκτών. Απολύμανση, συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχουν τοξικά, ερεθιστικά ή αλλεργικές αντιδράσεις είναι γνωστό. Μπορεί να υπάρχει ένα μηχανικό ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών Ένδειξηοιασδήποτεαπαιτούμενηςάμεσηςιατρικήςφροντίδαςκαιειδικής θεραπείας Πληροφορίες για τις κλινικές δοκιμές Ιατρική παρακολούθηση των καθυστερημένων επιπτώσεων Αντίδοτα για ειδικές πληροφορίες Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ειδικά τις πρώτες βοήθειες ταμεία Όχι σύσταση δεδομένη. Άλλες πληροφορίες Καμία. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Επιτρεπτή μέσα πυρόσβεσης Το προϊόν δεν καίγεται. Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον. Σπρέι νερού ή νερού ομίχλη. Το διοξείδιο του άνθρακα ή ξηρή σκόνη. Μέσα πυρόσβεσης Πλήρη πίδακα νερού Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Πυρκαγιάς και έκρηξης Κανένας. Επικίνδυνα προϊόντα καύσης Καμία.

4 Σελίδα 4 από Συστάσεις για τους πυροσβέστες Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης Δεν σύσταση δεδομένη. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Άλλες πληροφορίες Καμία. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Γενικά μέτρα Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Προσωπικές προφυλάξεις Αν το προϊόν έκλυσης ή έκχυσης του, υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης. Επικίνδυνα προϊόντακαύσης Δενεφαρμόζεται Οι εργαζόμενοι που δεν είναι εκπαιδευμένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Προστατευτικός εξοπλισμός Δεν σύσταση δεδομένη. Θεραπεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Δυνάμεις για χρήση Δυνάμεις για χρήση Δεν σύσταση δεδομένη Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος Αδειάζετε στην αποχέτευση, την αποφυγή τους στο έδαφος ή στα ύδατα επιφανείας Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μέθοδοι καθαρισμού Συλλέξτε την ουσία για την ποιοτική αποκατάσταση. Αφαιρέστε την έκχυση με ηλεκτρική σκούπα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, συλλέξτε την έκχυση με φτυάρι, σκούπα ή κάτι παρόμοιο. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Συγκράτηση Άνευαντικειμένου. Καθαριότητα Δενσύστασηδεδομένη. Άλλεςπληροφορίες Καμία Παραπομπή σε άλλα τμήματα Άλλες οδηγίες Βλέπε θέμα 8 για τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας και το θέμα 13 για τη διάθεση των αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Χειρισμός Προστατευτικά μέτρα Προφυλάξεις για την Πυροπροστασία Προφυλάξεις για την πρόληψη της απελευθέρωσης των Αποφύγετε το χειρισμό που οδηγεί στο σχηματισμό σκόνης. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Παρέχετε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη δουλειά. Αποθήκευση του υλικού στο αρχικό περιέκτες ή σε περιέκτες που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Χρήση για την πλήρωση και την

5 Σελίδα 5 από 13 αερολυμάτων και σκόνης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Συστάσεις για τη γενική βιομηχανική υγιεινή επαναπλήρωση για ένα κλειστό σύστημα με ένα τοπικό σύστημα εξάτμισης που είναι τόσο κλειστό όσο το ο δυνατόν. Δεν σύσταση δεδομένη. Η καλή προσωπική υγιεινή είναι απαραίτητη. Καθαρίστε καλά πριν εγκαταλείψει το χώρο εργασίας, τα χέρια και τις μολυσμένες περιοχές με νερό και σαπούνι Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθήκευση Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις που αναφέρονται για αποθήκευση. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι και οιιδιότητες Μηεύφλεκταστερεά. Άλλες πληροφορίες Θα πρέπει να είναι μόνο οι ουσίες της ίδιας κατηγορίας αποθήκευσης αποθηκεύονται μαζί. Δεν αποθηκεύεται μαζί με ουσίες οι οποίες μπορούν να υποβληθούν σε επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις. Τα τεχνικά μέτρα και τις συνθήκες αποθήκευσης Καμία δοθεί σύσταση. Κατάλληλη συσκευασία Χρησιμοποιείτε τον αρχικό περιέκτη, άλλο δοχείο με το υλικό των οποίων η χημική αντίσταση έχει ελεγχθεί. Απαιτήσεις για το χώρο Φυλάσσεται σε διαδρόμους, περάσματα, σκάλες, διαδρόμους πρόσβασης, αποθήκευσης και τους στέγες, χώροι οροφή και τους χώρους εργασίας απαγορεύεται. Ετικέτα της περιέκτες συσκευασίας με σαφήνεια και σε μόνιμη βάση. Σημειώσεις για την οργάνωση της κατασκήνωσης Περισσότερες πληροφορίες Η κοινή αποθήκευση με τις ακόλουθες ουσίες απαγορεύεται: για τους όρους Φάρμακα, τρόφιμα και τις ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων. εναποθήκευσης Οργανικά υπεροξείδια και άλλα οξειδωτικά μέσα. Λοιμώδη, ραδιενεργά και εκρηκτικές ουσίες. Διάρκεια ζωής Απεριόριστη διάρκεια ζωής Ειδικήτελικήχρήσηήχρήσεις Συστάσεις δείτε το θέμα 1.1 Ειδικές χρήσεις ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Άλλες πληροφορίες Οριο επαγγελματικής έκθεσης που ισχύουν για. Μέτρα ελέγχου της έκθεσης Ορια έκθεσης ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ 8-ΩΡΏΝ ΑΞΊΑ 15-ΛΕΠΤΆ ΑΞΊΑ ΔΙοξείδιο του τιτανίου Αριθμός CAS: ώρες: 10 mg / m³ 15 λεπτά: 20 mg / m³ Συνώνυμα: Αριθμός ΕΚ: AGW / Γερμανία AGW / Γερμανία Ανατασίου, ρουτίλιο Αριθμός Δείκτης: Όχι εισπνεύσιμη σκόνη εισπνεύσιμη σκόνη Λευκή χρωστική 6 Αριθμός Εγγραφής: 8 ώρες: 3 mg / m³ 15 λεπτά: 6 mg / m³ C.I. αριθμός AGW / Γερμανία AGW / Γερμανία Αναπνεύσιμο σκόνη Αναπνεύσιμο σκόνη DNEL / PNEC των συστατικών Συστατικό Διοξείδιο του τιτανίου DNEL ομάδα: Οδός έκθεσης: Συχνότητα έκθεσης: Οι εργαζόμενοι Εισπνοή Η μακροχρόνια (επαναλαμβανόμενη)

6 Σελίδα 6 από 13 Τύπος Αντίκτυπος: PNEC της έκθεσης: PNEC της έκθεσης: PNEC της έκθεσης: PNEC έκθεσης: PNEC έκθεσης: PNEC έκθεσης: Συνιστώμενες διαδικασίες ελέγχου: Βιολογική οριακή τιμή Βιολογικές οριακές τιμές Μέτρα Περίληψη για τη Διαχείριση Κινδύνου, Ανθρώπινο Μέτρα για την Περίληψη ΔιαχείρισηςΚινδύνων, Περιβάλλον: Μέτρα διαχείρισης του κινδύνουπουσχετίζονται μεσυγκεκριμένες εφαρμογές Μια τοπική δράση 10 mg / m³ για τη σκόνη Το νερό 0,127 mg / l γλυκού νερού Το νερό 1 mg / l το θαλασσινό νερό Το νερό 0.61 mg / l νερού για την επεισοδιακή απελευθέρωση Ιζημάτων 1000 mg / kg ξηρού βάρους των ιζημάτων του γλυκού νερού Ιζημάτων 100 mg / kg ξηρού ιζήματος, το θαλασσινό νερό Εδαφος 100 mg / kg ξηρού εδάφους DeutscheForschungsgemeinschaft (DFG; Γερμανικό Ίδρυμα Έρευνας) - Αέρα ανάλυση: δειγματοληψία και την ανάλυση της σκόνης και του περιεχομένου της σκόνης. BIA 7284: Εισπνεύσιμοκλάσμα. BIA 6069: Αναπνεύσιμοκλάσμα. MDHS 14/3: Generalmethodsforsamplingandgravimetricanalysisof respirableandinhalabledust (Γενικές μέθοδοι για την δειγματοληψία και την σταθμική ανάλυση των εισπνεύσιμων και εισπνεύσιμη σκόνη). Δεν έχει καθοριστεί. Δεν σύσταση δεδομένη. Καμίασύστασηδεδομένη. Όχισύστασηδεδομένη. Προφυλάξεις για την πρόληψη της έκθεσης Προϊόν που σχετίζονται με μέτρα για την πρόληψη της έκθεσης Οδηγίες μέτρα για την αποφυγήέκθεσης Δενυπάρχουνσύστασηδεδομένη. Οργανωτικά μέτρα για την Την υγιεινή της εργασίας: Πλένετε πολύ καλά τα χέρια, τους βραχίονες και το πρόληψη της έκθεσης πρόσωπο μετά τον χειρισμό του προϊόντος, πριν από το φαγητό, πριν το πιείτε, πριν από τη χρήση της τουαλέτας και στο τέλος της βάρδιας. Τεχνικά μέτρα για την πρόληψη της έκθεσης Να μειώσει τη χρήση τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο επιτρεπόμενο επίπεδο έκθεσης. Αν είναι δυνατόν, να χειριστούν το προϊόν μόνο σε κλειστό εξοπλισμό. Παροχή επαρκούς γενικής και τοπικό εξαερισμό.

7 Σελίδα 7 από 13 Ειδικά μέτρα υγιεινής Έλεγχοι και παρακολούθησητης περιβαλλοντικήςέκθεσης Δεν σύσταση δεδομένη. Καμίασύστασηδεδομένη. Επαρκής έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης Τεχνικά μέτρα για την Τον καθορισμό των εκπομπών από το σύστημα αερισμού ή διαδικασίες πρόληψη της έκθεσης μηχανικού για τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τον καθαρισμό των καυσαερίων, το φιλτράρισμα, ή αλλαγή της μηχανικής διαδικασίας είναι απαραίτητη για να μειωθούν οι εκπομπές σε αποδεκτές τιμές. Μέτρα για τη χρήση της Τα χημικά προϊόντα είναι τα προϊόντα που προορίζονται για ιδιώτες χημικής ουσίας από τους καταναλωτές, μόνιμα σε ένα υλικό μήτρα. καταναλωτές 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Συνιστάται παρακολούθηση Απορρίψτε το προκύπτον αερολύματα, αέρια, ατμούς ή ομίχλη στους τόπους καταγωγής τους. Παρακολούθηση της επαγγελματικής έκθεσης Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε αερομεταφερόμενες ουσίες κάτω από τα νομοθετημένα όρια ή τα όρια που συνιστά. Προστασίας ματιών και προσώπου Προστασία των ματιών Φορέστε εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά χημικής ασφάλειας, εάν αναμένουν πιθανή έκθεση των ματιών. Στην περίπτωση της σκόνης, φορέστε ένα Στεγανά προστατευτικά γυαλιά. Σχετικό πρότυπο Προστασία του δέρματος Προστασία των χεριών EN 166 (Ευρωπαϊκό Πρότυπο) Σε μια μακροχρόνια ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα, να φορούν κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Σχετικό πρότυπο EN374 (Ευρωπαϊκό Πρότυπο) Κατάλληλο υλικό Ελαστικό (φυσικό καουτσούκ, λατέξ). Καουτσούκ νιτριλίου. Ακατάλληλα Υλικό Δέρμα ή ύφασμα Κρίσιμος χρόνος > 480 min Πάχος του υλικού γαντιών 0,6 mm Πρόσθετα μέτρα για Πριν αρχίσουν να δουλεύουν και μετά από κάθε διάλειμμα, να εφαρμόζουν το να προστατεύσετε δέρμα-προστασία κρέμα που δεν είναι διαλυτή στο νερό, σε καθαρό δέρμα και τα χέρια σας τρίψτε καλά. Καθαρίστε πριν από τα διαλείμματα και μετά την εργασία του δέρματος με σαπούνι και νερό μετά τον καθαρισμό των προϊόντων φροντίδας του δέρματος που περιέχουν λίπος. Προστασία του σώματος (εκτός από τα χέρια) Νονικά ρούχα εργασίας είναι γενικά επαρκής. Αναπνευστική προστασία Αναπνευστική προστασία Αιτείται όταν δημιουργείται σκόνη. Κατηγορία φίλτρα σκόνης P1 (για σκόνη) ή P2 (για λεπτή σκόνη). Σχετικό πρότυπο EN 140 για τις μισές μάσκες (Ευρωπαϊκό Πρότυπο). EN 136 για την πλήρη μάσκες προσώπου (Ευρωπαϊκό Πρότυπο).

8 Σελίδα 8 από 13 Παρατηρήσεις Θερμικήκινδύνους Θερμικήκίνδυνοι EN 143 για μάσκες φίλτρων (Ευρωπαϊκό Πρότυπο). Υπενθυμίστε τους περιορισμούς του φορώντας φορές σύμφωνα με τους κανονισμούς. Έλεγχοι και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής έκθεσης Έλεγχοι και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής έκθεσης Αλλες πληροφορίες Άλλες πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση Στερεά. Οσμή Αοσμο. Χρώμα Λευκό. Σημείο τήξης/περιοχή τήξης 1560 C Μέθοδος: Μη γνωστές. Ανατασίου; άλλες τιμές: 1843 C / ρουτίλιο, 1825 C / brookite. Σημείο βρασμού: αξία: ~ 3000 C. Μέθοδος δοκιμής: Άγνωστη Σημείο ανάφλεξης Δεν ισχύει Τάση ατμών Δεν εφαρμόζεται Σχετική πυκνότητα 3.90 g / cm ³ Μέθοδος δοκιμής: δεν είναι γνωστό Ανατασίου, άλλες τιμές: 4,26 g / cm ³ / ρουτίλιο, 4.17 g / cm ³ / brookite. Διαλυτότητα Αδιάλυτο στο νερό. Μεθυλική αλκοόλη. Αιθέρες. n-οκτανόλη. Ακετόνη. Διαλυτότητα στο νερό <1μg/l / ph 6-8 / σειρά του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο και την αξιολόγηση αρ. 29 Διαλυτότητα στο λίπος Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη / νερό K OW για ανόργανες ουσίες ανεφάρμοστος Θερμοκρασία διάσπασης Δεν είναι γνωστή. Ιξώδες ανεφάρμοστος 9.2. Άλλες πληροφορίες Όρια έκρηξης Αγωγιμότητα Δεν έχει προσδιορισθεί. Δραστικότητα με το νερό Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Αντιδρά με αέρα Μέγεθος σωματιδίων 3,26 έως 26,6 microns Μέθοδος δοκιμής: MPPD μοντέλο KronosKR-3333: MMAD1 5,9% / 3,26 μm, MMAD2 94,1% / 26,6 µm TionaAT-1: MMAD1 5,8% / 2,88 μm, MMAD2 94,2% / 44,92 µm AeroxideP25: MMAD<= 174 µm Κρίσιμη πίεση Επέκταση Μη γνωστές. Δυναμικού οξειδοαναγωγής Μη γνωστές. Άλλες φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσικο-χημικές ιδιότητες Δεν εφαρμόζεται.

9 Σελίδα 9 από 13 ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Δραστικότητα Καμία αντιδραστικότητα σε σχέση με τις γνωστές αυτό το προϊόν Χημικήσταθερότητα Σταθερότητα Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και συνιστώμενη χρήση Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Πιθανότητα επικίνδυνων Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις κάτω από κανονικές συνθήκες αντιδράσεων αποθήκευσης και χρήσης Συνθήκες προς αποφυγήν Συνθήκες προς αποφυγή Δεν σύσταση δεδομένη Μη συμβατά υλικά Υλικά προς αποφυγή Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα προϊόντα Δεν υπάρχουν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης κάτω από κανονικές αποσύνθεσης συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης γνωστά. Άλλες πληροφορίες Καμία. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Τοξικολογικά δεδομένα των συστατικών Συστατικό Διοξείδιο του τιτανίου LD 50 από το στόμα > 5000 mg / kg Πειραματόζωα: ΚΕΑ: CD (SD) αρουραίος Μέθοδος: OECD 425 Οξεία τοξικότητα - πάνω-κάτω διαδικασία Εισπνοή LC 50 5,09 mg / l Πειραματόζωα: Sprague-Dawley αρουραίων Διάρκεια: 4 ώρες Μέθοδος: OECD 403 Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής Οξεία τοξικότητα εισπνοή: Δεν ταξινομείται ως οξείας τοξικότητας μέσω εισπνοής Δέρμα: Δεν ταξινομείται ως οξείας τοξικότητας σε επαφή με το δέρμα Μάτια: Δεν έχει ταξινομηθεί ως υψηλή τοξικότητα σε επαφή με τα μάτια Κατάποση: Δεν έχει ταξινομηθεί ως υψηλή τοξικότητα σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλούν διάβρωση / ερεθισμό του δέρματος Μηχανικό ερεθισμό μετά από παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των οφθαλμών Μηχανικό ερεθισμό του επαφή με τα μάτια. Ευαισθητοποίηση του Δεν ευαισθητοποίηση για την τοπική δοκιμασία λεμφαδένων σε ποντίκια αναπνευστικού / δέρμα (ΟΟΣΑ, κατευθυντήρια γραμμή 429). Επιπτώσεις ΚΜΤ Μεταλλαξιγένεση: Δεν προκαλεί μεταλλάξεις κατά Amestest (ΟΟΣΑ, κατευθυντήρια γραμμή 471 βακτηριακή δοκιμασία αναστροφής μετάλλαξης). Καρκινογένεση: Δεν είναι καρκινογόνο δράση σε αρουραίους μετά από συνδυασμένη δοκιμασία (ΟΟΣΑ κατευθυντήρια γραμμή 453). Αλλά μετά από έρευνες που πραγματοποιούνται από την IARC, την προώθηση του καρκίνου του πνεύμονα είναι δυνατή. Αναπαραγωγική τοξικότητα: Δεν τοξικές για την αναπαραγωγή σύμφωνα με μελέτες σε αρουραίους. Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-και

10 Σελίδα 10 από 13 μόνη έκθεση Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχουςεπανειλημμένη έκθεση Κίνδυνοςαπόαναρρόφηση Καμία υποχρόνιας τοξικότητας σε αρουραίους. Δεν υπάρχουν μελέτες χρόνιας τοξικότητας σε αρουραίους. Άνευαντικειμένου. Άλλες πληροφορίες σχετικά με κινδύνους για την υγεία Γενικά Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στην έκθεσή τους. Εισπνοή Υψηλή συγκέντρωση σκόνης μπορεί να ερεθίσει το λαιμό και την αναπνευστική οδό και να προκαλέσουν βήχα. Επαφή με το δέρμα Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν αναμένεται να ερεθισμό του δέρματος. Επαφή με τα μάτια Μπορεί να προκαλέσει μηχανικό ερεθισμό στα μάτια. Κατάποση. Δεν υπάρχει ειδικό κίνδυνο για την υγεία. Χρόνιεςεπιδράσεις Δενείναιγνωστή. ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-και μόνη έκθεση Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχουςεπανειλημμένηέκθεση Καμίασύστασηδεδομένη. Κίνδυνοςαπόαναρρόφηση Άνευαντικειμένου. Σύγκριση της KMT-κατηγορίες Δεναπαιτούνταιπληροφορίες. Ευαισθητοποίηση Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης. Καρκινογόνος δράση Διοξείδιο του τιτανίου έχει ταξινομηθεί από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) ως ομάδα 2B πιθανώς καρκινογόνο σε πειραματόζωα με υπερφόρτωση των σωματιδίων, και την επιδημιολογία μελέτες σε ανθρώπους ήταν αρνητικά. Τερατογόνες ιδιότητες Δεν υπάρχουν ειδικά κίνδυνο για την υγεία. Μεταλλαξιγένεση Δεν υπάρχει ειδικό κίνδυνο για την υγεία. Αναπαραγωγική τοξικότητα Δεν υπάρχει ειδικό κίνδυνο για την υγεία. Τα συμπτώματα της Υπερδοσολογίας Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα. Τοξικοκινητική Δεν απορροφάται από το δέρμα ή τη γαστρεντερική οδό, για τη διατροφή των πειράματα μέσα σε 24 ώρες εντελώς απεκκρίνεται με τα κόπρανα. Εντοπίστηκε μετά την ένεση περίπου 80% το συκώτι, που ακολουθείται από τη μεταφορά και την αποθήκευση έως και 1 χρόνο στους λεμφαδένες, η αποβολή μέσω του λεμφικού συστήματος. Εναποτίθενται στις κυψελίδες μετά την εισπνοή, και μεταφέρονται μέσω των λεμφαδένων μέσω του λεμφικού συστήματος. Σχόλια Η ανθρώπινη κίνδυνο καρκίνου από την έκθεση σε διοξείδιο του τιτανίου ήταν πρόσφατα εκ νέου και αξιολογήθηκε από μια ομάδα εργασίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) και τρία ομάδα και μία περίπτωση με βάση επιδημιολογικές μελέτες. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην έκθεση σε διοξείδιο του τιτανίου και του κινδύνου καρκίνου του πνεύμονα, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, οι διακυμάνσεις στην ακτινογραφία του θώρακα ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να ανιχνευθούν, και δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παρατηρήθηκε με την εκτιμώμενη έκθεση. ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα

11 Σελίδα 11 από 13 Τοξικολογικά δεδομένα των συστατικών Συστατικό Διοξείδιο του τιτανίου Οξεία υδατική, τα ψάρια Οξεία υδατική, φύκια Οξεία υδατική, Daphnia Η επιφανειακή τάση Νερό Μέθοδος δοκιμής Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Βιοδιασπασιμότητα Βιοσυσσώρευση Συντελεστής κατανομής Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) Άλλεςαρνητικέςεπιπτώσεις > 100 mg / l Μέθοδος δοκιμής: OECD 203 Είδος: Oncorhynchusmykiss Διάρκεια: 96 ώρες <50 mg / l Μέθοδος δοκιμής: OECD 201 την ανάπτυξη της άλγης Τύποι: Scenedesmussubspicatus Διάρκεια: 72 ώρες > 1000 mg / l Μέθοδος δοκιμής: OECD 202 Daphnia Είδος: Daphnia magna Διάρκεια: 48 ώρες OECD 29 Περιβαλλοντική υγεία και την ασφάλεια. Ti 3,4 μg/l / ph 6 Θερμοκρασία νερού: 21,9 C Διοξείδιο του τιτανίου ως ανόργανη ουσία δεν είναι βιοαποικοδομήσιμη. Διοξείδιο του τιτανίου ως ανόργανο υλικό, που δεν έχουν ταξινομηθεί ως βιολογικά βιοαποικοδομησιμότητας. Λόγω της σοβαρής έλλειψης διαλυτότητα και τη βιοδιαθεσιμότητά, δεν βιοσυσσωρεύσιμες. Δενεφαρμόζεται. Δενείναιγνωστές. Άλλες οικολογικές πληροφορίες Οικοτοξικολογία Δεν αναμένεται ότι το προϊόν είναι επιβλαβές για το περιβάλλον Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Ανθεκτικότητα και Το προϊόν αποτελείται αποκλειστικά από ανόργανες ενώσεις, οι οποίες δεν ικανότητα αποδόμησης είναι βιοδιασπώμενα Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Πιθανές Βιοσυσσώρευση Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες οι οποίες αναμένεται να βιοσυσσωρεύεται Κινητικότηταστοέδαφος Ρευστότητας Το προϊόν δεν είναι διαλυτή στο νερό. Νερό <1 µg / l Μέθοδος: Μη γνωστές Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ ΑΒΤ αποτελέσματα Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες με ιδιότητες ΑΒΤ (ανθεκτικές, αξιολόγησης βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές) και αααβ (άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρευτικές) ιδιότητες Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Άλλες παρενέργειες / Δεν υπάρχει κίνδυνος των υδάτων, σύμφωνα με τη διοικητική ρύθμιση για την Σχόλια: επικινδυνότητα του νερού (VwVwS/Γερμανία). Περιβαλλοντική συμπεριφορά, περαιτέρω Δεν υπάρχουν πληροφορίες που απαιτούνται. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

12 Σελίδα 12 από 13 ΕΚΑ απόβλητα Κωδικός μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Κατάλληλες μέθοδοι Ελέγξτε τις επιλογές αποκατάστασης. Υπολείμματα και απορρίμματα διάθεσης: συσκευασίας και όχι αδειάσει τα δοχεία του προϊόντος σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και περιφερειακούς κανόνες, σφραγίδα, ετικέτα και απορρίψτε. Χρησιμοποιήστε εντός των κωδικών ταξινόμησης της ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (EWL) με την απόφαση 2000/532/ΕΚ. Κατανομή των αποβλήτων σε κώδικες για EAV και βιομηχανικές διαδικασίες είναι η ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων. Άλλες πληροφορίες Αφαιρέστε το υπόλειμμα από την συσκευασία ξέπλυμα με νερό. Απορρίψτε μετά την πλήρη εκκένωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Δεν κενών συσκευασιών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των περιφερειακών ρυθμίσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων. Συνιστώμενη κωδικός αποβλήτων, σύμφωνα με Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ): µeικtή sυsκeυasίa ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίεςσχετικάμετημεταφορά Όνομα προϊόντος: - UN αριθμό: ADR κατάσταση: Οχι RID κατάσταση: Οχι IMDG κατάσταση: Οχι ICAO/IATA κατάσταση: Οχι Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη ύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Άλλες σχετικές πληροφορίες Δεν υπόκειται σε διεθνείς κανόνες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG, ICAO / IATA, ADR / RID). ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχείασχετικάμετηνομοθεσία Αριθμός ΕΚ Ετικέτα ΕΚ Οχι Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Άλλες πληροφορίες ΕΟΚ κανονισμούς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2010 Μέθοδοι για την αξιολόγηση των πληροφοριών (άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008). Οι αναφορές (Νόμοι / Κανονισμοί Οι εθνικοί κανονισμοί (Ελλάδα): Οι διατάξεις των επαγγελματικών, της υγείας, του περιβάλλοντος και της προστασίας των καταναλωτών στη χώρα, όπου η χημική ουσία ή το μείγμα διατίθεται στην αγορά, είναι δεσμευτικό Αξιολόγησηχημικήςασφάλειας Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας διενεργήθηκε Ναι.

13 Σελίδα 13 από 13 ΕΚΕ που απαιτούνται Ναι. ΕΚΕ θέση Μια αξιολόγηση χημικής ασφάλειας (ΑΧΑ), δυνάμει του άρθρου REACH 14, παράγραφος 1 για το διοξείδιο του τιτανίου είναι παρούσα. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Συμβουλές για την εκπαίδευση Δεν συνιστάται χρήσεις Περαιτέρω πληροφορίες Άνευ αντικειμένου. Καμία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες που απαιτούνται. Πηγές των βασικών στοιχείων Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), πληροφορίες για τις στη σύνταξη των δελτίων καταχωρημένες ουσίες, διοξείδιο του τιτανίου, ΕΚ δεν Διαδίκτυο: δεδομένων ασφαλείας 482f-e f67d031/DISS-9eaff a-482f-e f67d031_DISS-9eaff a-482f-e f67d031.html. Χημικής ασφάλειας (CSR) του διοξειδίου του τιτανίου, ΕΚ δεν , σύμφωνα με τις σημειώσεις του φακέλου καταχώρισης REACH για τον αριθμό αναφοράς Sachtleben Pigment GmbH. Προστέθηκε, διαγράφηκαν ΤΜΗΜΑ Οιτύποι του προϊόντος:: Προσθέτοντας το νέο όνομα τομέα για ή αναθεωρήθηκαν τους τύπους του προϊόντος ΤΜΗΜΑ Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Προκήρυξη Προμηθευτής Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται σε πληροφορίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία της δημιουργίας στην κατοχή μας και να χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και σύμφωνα με τη συσκευασία ή / και στην τεχνική βιβλιογραφία τρόπο που καθορίζεται χρήση χρησιμοποιείται. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του προϊόντος, ενδεχομένως σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα ή διαδικασίες, είναι με δική σας ευθύνη. Σημείωση για τους χρήστες Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται στις διαπιστώσεις της ημερομηνίας που αναγράφεται. Οι πληροφορίες αυτές προορίζονται ως οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι λεπτομέρειες δεν είναι εγγύηση των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν είναι μεταβιβάσιμα σε άλλα προϊόντα. Εάν το προϊόν που αναφέρεται στο παρόν MSDS είναι έτοιμη, με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να μην σχετίζονται με το νέο υλικό που παρασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο, εκτός αν ρητά αναφέρεται. Υπεύθυνος για δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δημιουργήθηκε από Sachtleben Pigment GmbH Likedeelers GmbH - Fit4REACH - Dr. WolfgangPahlmann

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ιούνιος 2013 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα