Nickel Metal (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP))

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Nickel Metal (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP))"

Transcript

1 Updated: 01/08 Nickel Powder Type 123 Page 2 of 3 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)) 1. Προσδιορισμος Ουσιας Και Εταιρειας 1.1 Προσδιορισμός προϊόντος: Ονομασία προϊόντος: Νικέλιο, μαζικές μορφές Συνώνυμα: FSC Cut Cathode (Strip) Pellets 1X1 4X4 S-Pellets OSC R-Rounds P-Pellets S-Rounds Discs Chips Χημική οικογένεια: Μέταλλο. Αρ. ΕΚ: Αρ. ΕΧΟ: Αριθμός καταχώρισης REACH: βλ. Ενότητα Χρήσεις Αναγνωρισμένες χρήσεις: - Παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, ειδικού χάλυβα και ειδικών κραμάτων - Ενιαία παραγωγή χάλυβα και σιδήρου - Παραγωγή ανθρακούχου χάλυβα ΚΗΤ - Μεταλλουργία κονιών μετάλλων - Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου - Παραγωγή αλάτων νικελίου από μέταλλο νικέλιο - Κατασκευή μπαταριών με τη χρήση θετικών ηλεκτροδίων νικελίου - Παραγωγή καταλυτών Ni από πρόδρομη ουσία καταλύτη που περιέχει NiO - Χρήση προ-ανηγμένου καταλύτη που περιέχει νικέλιο - Παραγωγή μαγνητών - Παραγωγή προϊόντων που περιέχουν νικέλιο (ηλεκτρονικά) - Παραγωγή κράματος σκληρής συγκόλλησης - Χρήση κραμάτων σκληρής συγκόλλησης - Παραγωγή υλικών επαφής αργύρου-νικελίου - Χρήση υλικών επαφής αργύρου-νικελίου - Καθοδική επίχριση - Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης Προτεινόμενες χρήσεις: - Η χρήση νικελίου προορίζεται για άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, όπου η έκλυση νικελίου υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στις Οδηγίες 94/27/ΕΚ και 2004/6/ΕΚ και στον κανονισμό REACH 1907/2009 (Παράρτημα XVII). - Η χρήση νικελίου σε υλικά επαφής με τρόφιμα που περιέχουν νικέλιο, όπου η μεταβίβαση στα τρόφιμα θα μπορούσε να υπερβεί τα 0,1 mg/kg νικελίου σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μέταλλα και κράματα που χρησιμοποιούνται σε υλικά επαφής με τρόφιμα (2002) - Η χρήση νικελίου σε δοχεία τύπου εμβάπτισης, όπου θα εκλύονταν πάνω από 0,05 mg/l νικελίου στο νερό σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μέταλλα και κράματα που χρησιμοποιούνται σε υλικά επαφής με τρόφιμα (2002) - Η χρήση νικελίου σε γαλβανισμένα κιτ οικιακής χρήσης "do-it-yourself" που διατίθενται στο εμπόριο. Σενάρια Έκθεσης: Βλ. Παράρτημα 1 Nickel Metal 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 1 από 14

2 Updated: 01/08 Nickel Powder Type 123 Page 2 of Περιγραφή εταιρείας Vale Europe Limited Clydach, Swansea SA6 5QR Αριθμός τηλεφώνου: +44 (0) Για τυχόν πυρκαγιά, έκχυση ή έκτακτη ανάγκη που αφορά χημικές ουσίες, καλέστε την CHEMTREC: +(44) Αναγνωριση Κινδυνων 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας: Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) Αρ. 1272/2008 Ευαισθητοποίηση δέρματος - Κατηγορία 1 Καρκινογένεση - Κατηγορία 2 Τοξικότητα σε Συγκεκριμένο Όργανο-Στόχο, Επανειλημμένη έκθεση - Κατηγορία 1 Εικονογράμματα κινδύνου: Προειδοποιητική λέξη: GHS07 - Σύμβολο θαυμαστικού, GHS08 - Κίνδυνος για την υγεία Κίνδυνος Δηλώσεις κινδύνου: H317 - Ενδέχεται να προκληθεί δερματική αλλεργική αντίδραση. H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου H372 - Προκαλεί βλάβη στους πνεύμονες μετά από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση σε εισπνοή Δηλώσεις προφύλαξης: P201, P202, P260, P261, P272, P280, P281, P264, P270, P302+P352, P308+P313, P333+P313, P314, P321, P363, P405, P Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ Carc. Cat. 3, R40 T, R48/23 R43 2.2: Στοιχεία ετικέτας Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) Αρ. 1272/2008 Αναγνωριστικό προϊόντος: Νικέλιο CAS #: Σύμβολα: GHS07 - Σύμβολο θαυμαστικού, GHS08 - Κίνδυνος για την υγεία 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 2 από 14

3 Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος Δηλώσεις κινδύνου: H317, H351, H372 Δηλώσεις προφύλαξης (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο αριθμός δηλώσεων προφύλαξης έχει μειωθεί ανά κανονισμό CLP, η πλήρης λίστα υπάρχει στην Ενότητα 15). P202, P261, P281, P , P501 Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων R και των δηλώσεων προφύλαξης, ανατρέξτε στην ενότητα Συσταση Ουσία Μίγμα Τυπική ΕΕΧΟΠΚΕ/ Επικίνδυνα συστατικά Αριθμός C.A.S. σύσταση Αρ. ετικέτας ΕΚ Μέταλλο νικέλιο (Ni) >99% Αριθμοί καταχώρισης REACH: XXXX LR, Vale Europe Limited XXXX OR, Vale Canada Limited 4. Μετρα Πρωτων Βοηθειων Κατάποση: Εισπνοή: Δέρμα: Μάτια: Τα πιο σημαντικά συμπτώματα, οξεία και καθυστερημένα Απαιτείται άμεση ιατρική συμβουλή και ειδική φροντίδα 5. Μετρα Πυροσβεσης Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα πρώτων βοηθειών. Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα πρώτων βοηθειών. Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και πλύνετε σχολαστικά με νερό τις περιοχές που επηρεάστηκαν. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός στο δέρμα ή εξάνθημα: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε την ετικέτα, εάν είναι δυνατόν. Ξεπλύνετε τους λοβούς των ματιών σχολαστικά με νερό, επί τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν η αδιαθεσία επιμείνει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με το δέρμα: Εξάνθημα Επαφή με τα μάτια: Ερυθρότητα Καμία ιδιαίτερη απαίτηση Οποιαδήποτε. Ο τύπος θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με το υλικό που βρίσκεται πλησιέστερα. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι: Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροπροστασία: Άφλεκτο. Ενδέχεται να οξειδωθεί σε Οξείδιο του Νικελίου, εάν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Διατηρήστε τα δοχεία σε χαμηλή θερμοκρασία, ψεκάζοντάς τα με νερό. Δεν χρειάζεται. Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό εάν χρειάζεται για άλλα υλικά στο άμεσο περιβάλλον. 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 3 από 14

4 6. Μετρα Για Τυχαια Εκλυση Προληπτικά μέτρα για τα άτομα: Αποφύγετε τη δημιουργία ατμόσφαιρας με σκόνη. Μην εισπνέετε σκόνες. Ο μολυσμένος ρουχισμός εργασίας θα πρέπει να απαγορεύεται εκτός του χώρου εργασίας. Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται. Μετά το χειρισμό, να πλένετε τα χέρια και το πρόσωπό σας σχολαστικά. Μέτρα περιβαλλοντικής Δεν χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα. προστασίας: Διαδικασίες για Συλλέξτε και επανατοποθετήστε στο αρχικό δοχείο. Τα υλικά που περιέχουν νικέλιο καθαρισμό/απορρόφηση: συλλέγονται κανονικά για την ανάκτηση των τιμών νικελίου. 7. Χειρισμος Και Αποθηκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: 7.2 Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση: Να αποφεύγεται η δημιουργία εισπνεόμενης σκόνης, π.χ. με τη χρήση του κατάλληλου εξαερισμού. Μην εισπνέετε σκόνη. Εάν ο χειρισμός υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε το περιβάλλον να υπερβεί τα όρια έκθεσης που προδιαγράφονται από τους εθνικούς κανονισμούς να φοράτε κατάλληλους αναπνευστήρες, εγκεκριμένους από την εθνική νομοθεσία. Να φοράτε κατάλληλο ρουχισμό και γάντια προστασίας. Ο μολυσμένος ρουχισμός εργασίας θα πρέπει να απαγορεύεται εκτός του χώρου εργασίας. Να φυλάσσεται στο δοχείο στο οποίο παρέχεται και το δοχείο να παραμένει κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Θα πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί σχετικά με την αποθήκευση του προϊόντος αυτού. 8. Ελεγχοι Εκθεσης/Προσωπικη Προστασια Όρια έκθεσης: Μέταλλο νικέλιο (Ni) - CAS Όριο έκθεσης (mg/m 3 ) Έτος ΑΕΥΒ ΚΟΤ-ΧΣΜΤΕ 1,5 * 2008 Ην. Βασ. ΟΕΧΕ 0, Ιαπωνία Κορέα Κίνα * - Ni σε εισπνεόμενο κλάσμα Περιβαλλοντικά όρια: ΠΣΧΕ Διαμέρισμα Μονάδα ΠΣΧΕ Γλυκό νερό μg Ni/L (βιοδιαθέσιμο) 3,55 Θαλάσσιο νερό μg Ni/L 8,6 Επίγεια ύδατα mg Ni/kg 29,9 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 4 από 14

5 ΠΕΧΕ Δερματική επαφή Μονάδα ΠΕΧΕ Οξεία συστηματική mgni/kg/ημέρα - Οξεία τοπική mgni/cm 2 /ημέρα - Μακροχρόνια συστηματική mgni/kg/ημέρα - Μακροχρόνια τοπική mgni/cm 2 /ημέρα 0,015 Εισπνοή Οξεία συστηματική mgni/m Οξεία τοπική mgni/m 3 1,6 1 Μακροχρόνια συστηματική mgni/m 3 0,05 2 Μακροχρόνια τοπική mgni/m 3 0, Με βάση ΜΜΑΔ 1,5 μm, αυξάνεται όταν αυξάνεται και η ΜΜΑΔ (κατ' εκτίμηση ως 6,4 mg Ni/m 3 για έκθεση σε σωματίδια με ΜΜΑΔ 30 μm. 2 Όταν η έκθεση αφορά αποκλειστικά σκόνες μετάλλων και οξειδίων του νικελίου (χωρίς έκθεση σε διαλυτό νικέλιο ή σουλφιδικό νικέλιο) και το μέσο μέγεθος των σωματιδίων του αερολύματος έχει αεροδυναμική διάμετρο μεγαλύτερη από 10 μ m ( 10% μάζας αερολύματος σε εισπνεόμενο κλάσμα), εισπνεόμενα επίπεδα έως 0,2 mg Ni/m 3 θα μπορούσαν ευλόγως να θεωρηθούν ασφαλή Έλεγχοι έκθεσης στο χώρο εργασίας: Όπως διατίθεται, αυτό το προϊόν δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση εισπνοής. Ενδέχεται να χρειάζεται εξαερισμός μηχανικής εξαγωγής εάν οι χειρισμοί του χρήστη αλλάξουν την ουσία σε άλλη φυσική ή χημική μορφή, είτε ως τελικά προϊόντα, ενδιάμεσα παράγωγα ή διαφυγούσες εκπομπές, ο χρήστης θα πρέπει να διαπιστώσει τους κινδύνους που ενδεχομένως να ενέχουν αυτές οι μορφές για την υγεία. Να διατηρείτε τα επίπεδα αερομεταφερόμενου νικελίου όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα. ΕΑΠ Προστασία αναπνευστικού συστήματος: Προστασία ματιών: Προστασία χεριών και δέρματος: Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε έναν εγκεκριμένο αναπνευστήρα με φίλτρα σωματιδίων. Καμία Να φοράτε κατάλληλο ρουχισμό και γάντια προστασίας, τα οποία θα πρέπει να επιλέγονται ειδικά για το χώρο εργασίας, ανάλογα με τη συγκέντρωση και την ποσότητα του επικίνδυνου υλικού (ολόσωμες φόρμες και δερμάτινα/ελαστικά γάντια). Να πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά από το χειρισμό και προτού φάτε, πιείτε ή καπνίσετε. Να αλλάζετε συχνά το μολυσμένο ρουχισμό. Να πλένετε το ρουχισμό και τα γάντια σύμφωνα με τις ανάγκες. Συνιστάται η χρήση κρέμας για την προστασία της επιδερμίδας. 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 5 από 14

6 9. Φυσικες Και Χημικες Ιδιοτητες Μέταλλο σε γκρίζο-ασημί χρώμα, άοσμο. Φυσική κατάσταση στους 20 C και στα 101,3 kpa στερεό Σημείο τήξης/πήξης 1455 C Σημείο βρασμού 2730 C Σχετική πυκνότητα 8,9 g/cm 3 στους 25 C Πίεση ατμού Εφελκυσμός επιφάνειας Διαλυτότητα νερού Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (τιμή μητρώου) Σημείο ανάφλεξης Ευφλεκτότητα Εκρηκτικές ιδιότητες Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Οξειδωτικές ιδιότητες Κοκκομετρία Σταθερότητα σε οργανικούς διαλύτες και ταυτότητα των σχετικών προϊόντων αποδόμησης Σταθερά διάστασης 1 mm Hg στους 1810 C. Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει Άφλεκτο Μη εκρηκτικό Η αυτανάφλεξη δεν ισχύει για μαζική ποσότητα μετάλλου νικελίου. Μη οξειδωτικό Κατανομή μεγέθους σωματιδίων: <100 μm, <99% Δεν ισχύει Δεν ισχύει Ιξώδες Δεν ισχύει Πυκνότητα συσκευασμένο Pellets: 5,4-6,0 g/cm 3 Discs: 5,4-6,0 g/cm 3 Flats: 4,5-6,0 g/cm 3 Chips: 4,5-6,0 g/cm 3 Foam: g/m 3 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 6 από 14

7 10. Σταθεροτητα Και Δραστικοτητα 10.1 Δραστικότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες Χημική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες Καταστάσεις προς αποφυγή Αυτό το προϊόν μπορεί να αντιδρά έντονα με οξέα και να απελευθερώνεται υδρογόνο, το οποίο μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Υπό ειδικές συνθήκες, το νικέλιο μπορεί να αντιδράσει με το μονοξείδιο του άνθρακα σε μειωμένη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας καρβονύλιο του νικελίου, Ni(CO) 4, που είναι τοξικό αέριο. Όταν θερμανθούν σε μειωμένη ατμόσφαιρα, οι κονίες μετάλλων ενδέχεται να γίνουν πυροφόρες Μη συμβατά υλικά Οξέα, Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Αέριο καρβονυλίου νικελίου. 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 3 Νικέλιο Οξεία τοξικότητα: α) Πρόσληψη από το στόμα: Μη τοξικό - LD 50 ORAL RAT >9000 mg/kg β) Εισπνοή: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. γ) Δερματική επαφή: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. Διαβρωτική ικανότητα/ερεθισμός: α) Αναπνευστική οδός: Καμία β) Δέρμα: Βλ. ενότητα ευαισθητοποίησης. γ) Μάτια: Ενδέχεται να προκληθεί μηχανικός ερεθισμός. Ευαισθητοποίηση: α) Αναπνευστική οδός: Η εμφάνιση άσθματος προκαλούμενου από μέταλλο νικέλιο είναι πολύ σπάνια. Υπάρχουν διαθέσιμες 3 αναφορές περιστατικών. Τα δεδομένα δεν είναι επαρκή ώστε να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα ότι το μέταλλο νικέλιο ταξινομείται ως ευαισθητοποιητής του αναπνευστικού συστήματος. β) Δέρμα: Το μέταλλο νικέλιο είναι γνωστός ευαισθητοποιητής του δέρματος. Η άμεση και παρατεταμένη επαφή του δέρματος με μέταλλο νικέλιο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργία στο νικέλιο και να προκληθούν δερματικές αλλεργικές αντιδράσεις στο νικέλιο σε όσους είναι ήδη ευαισθητοποιημένοι σε αυτό, οι οποίες ονομάζονται αλλεργική δερματίτιδα στο νικέλιο εξ επαφής. 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 7 από 14

8 γ) Προϋπάρχουσες καταστάσεις: Τα άτομα που είναι γνωστό ότι είναι αλλεργικά στο νικέλιο θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το νικέλιο όποτε είναι δυνατόν, προκειμένου να μειωθεί το ενδεχόμενο να τους προκληθούν αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις από το νικέλιο (δερματικά εξανθήματα). Η επανειλημμένη επαφή ενδέχεται να καταλήξει σε επίμονη, χρόνια δερματίτιδα στις παλάμες/τα χέρια σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, παρά τις προσπάθειες περιορισμού ή αποφυγής της έκθεσης στο νικέλιο. Χρόνια τοξικότητα: α) Πρόσληψη από το στόμα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες β) Εισπνοή: Μελέτες σε ζώα (επίμυες) έδειξαν ότι η επανειλημμένη εισπνοή δόσεων νικελίου βλάπτει τους πνεύμονες. Παρατηρήθηκαν χρόνιες φλεγμονές, ίνωση των πνευμόνων και συγκέντρωση σωματιδίων νικελίου. γ) Δερματική επαφή: Άμεση και παρατεταμένη δερματική επαφή με το μέταλλο νικέλιο ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε αυτό η οποία θα καταλήξει στην πρόκληση αλλεργικής δερματίτιδας/δερματικού εξανθήματος από την επαφή. Μεταλλαξιγένεση / Αναπαραγωγική τοξικότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα. Καρκινογένεση: α) Κατάποση: Το Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (NIOSH) των Η.Π.Α. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως το μέταλλο νικέλιο είναι καρκινογόνο κατά την κατάποσή του. β) Εισπνοή: Έως σήμερα, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το μέταλλο νικέλιο προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα από εργαζομένους στις βιομηχανίες παραγωγής και κατανάλωσης νικελίου. Μια πρόσφατη μελέτη εισπνοής σε ζώα (επίμυες) έδειξε πως δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου του αναπνευστικού συστήματος από εισπνοή κονίας μετάλλου νικελίου, υποδεικνύοντας πως το μέταλλο νικέλιο δεν υπάγεται σε καμία καρκινογόνο κατηγορία. Το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας των Η.Π.Α. ταξινόμησε το μέταλλο νικέλιο ως ευλόγως αναμενόμενο να είναι καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC)(Τόμος 49) κατέληξε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι το μέταλλο νικέλιο είναι καρκινογόνο για τους ανθρώπους αλλά, καθώς υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι είναι καρκινογόνο για τα ζώα, το IARC συμπέρανε ότι το μέταλλο νικέλιο είναι δυνητικώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο (Κατηγορία 2B). Το 1997, το ΑΕΥΒ ταξινόμησε το στοιχειακό νικέλιο ως: A5 "Μη ύποπτο ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο". Οι επιδημιολογικές μελέτες που εκπονήθηκαν σε εργαζόμενους που εκτίθενται σε πούδρα νικελίου και στη σκόνη και τους ατμούς που δημιουργούνται κατά την παραγωγή κραμάτων νικελίου και ανοξείδωτου χάλυβα δεν κατέδειξαν την ύπαρξη σημαντικού κινδύνου πρόκλησης καρκίνου του αναπνευστικού συστήματος. 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 8 από 14

9 12. Πληροφορίες για την οικολογία 12.1 Τοξικότητα Δεν ταξινομήθηκε ως υδρόβιο για το περιβάλλον 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Τα κριτήρια ΑBT και παπβ στο Παράρτημα XIII του Κανονισμού δεν ισχύουν για ανόργανες ουσίες, όπως το μέταλλο νικέλιο. Οι μέθοδοι για τον καθορισμό της βιολογικής ικανότητας αποδόμησης δεν ισχύουν στις ανόργανες ουσίες 12.3 Βιοσυσσωρευτικό δυναμικό Το νικέλιο δεν έχει τάση βιοσυσσώρευσης ή βιομεγέθυνσης σε υδάτινα ή επίγεια συστήματα Κινητικότητα στο έδαφος Η ουσία είναι ουσιαστικά αδιάλυτη στο νερό Αποτελέσματα αξιολόγησης ΑBT και παπβ Δεν ταξινομήθηκε ως ΑBT ή παπβ Άλλες ανεπιθύμητες επιδράσεις Καμία δεν αναμένεται. 13. Θέματα που αφορούν την απόρριψη 13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων Ανάκτηση ή ανακύκλωση, εάν είναι δυνατόν. Απορρίψτε το περιεχόμενο σύμφωνα με την τοπική ή εθνική νομοθεσία Πρόσθετες πληροφορίες Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 14. Πληροφορίες για τη μεταφορά Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εμπορευμάτων Τεχνικές οδηγίες για την αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων αγαθών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας Κανονισμοί Υπουργείου Μεταφορών των Η.Π.Α. Νόμος περί Μεταφοράς Επικίνδυνων Αγαθών Καναδά Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων Δεν υπόκειται. Δεν υπόκειται. Δεν υπόκειται. Δεν υπόκειται. Δεν υπόκειται. 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 9 από 14

10 15. Κανονιστικές πληροφορίες Ευρώπη: Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ περί επικίνδυνων ουσιών T - Τοξικό - Καρκινογόνος κατηγορία 3 R48/23 - Τοξικό: κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής βλάβης στην υγεία από παρατεταμένη έκθεση μέσω εισπνοής R40 - Περιορισμένες αποδείξεις καρκινογενούς επίδρασης R43 - Ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατά την επαφή με το δέρμα S36/27/39 - Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστασία για τα μάτια/το πρόσωπο S45 - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, εάν είναι δυνατόν) Όλα τα συστατικά αναγράφονται στο ΕΕΧΟΠΚΕ. (Ευρωπαϊκό Ευρετήριο Χημικών Ουσιών που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο) Ταξινόμηση σύμφωνα με το Μέρος 3 του Παραρτήματος VI του Κανονισμού της ΕΕ Αρ. 1272/2008 Ευαισθητοποίηση δέρματος - Κατηγορία 1 Καρκινογένεση - Κατηγορία 2 Τοξικότητα σε Συγκεκριμένο Όργανο-Στόχο, Επανειλημμένη έκθεση - Κατηγορία 1 Σύμβολα: GHS07 - Σύμβολο θαυμαστικού, GHS08 - Κίνδυνος για την υγεία Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος Δηλώσεις κινδύνου: H317 - Ενδέχεται να προκληθεί δερματική αλλεργική αντίδραση H372 - Προκαλεί βλάβη στους πνεύμονες μετά από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση σε εισπνοή H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου Δηλώσεις προφύλαξης: Πρόληψη: P201 - Προμηθευτείτε τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση P202 - Να μην χρησιμοποιείται εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας P260 - Μην εισπνέετε σκόνη ή αναθυμιάσεις P261 - Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης ή αναθυμιάσεων P272 - Ο μολυσμένος ρουχισμός εργασίας θα πρέπει να απαγορεύεται εκτός του χώρου εργασίας P280 - Να φοράτε γάντια προστασίας και προστατευτικό ρουχισμό P281 - Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται P264 - Μετά το χειρισμό, να πλένετε τα χέρια και το πρόσωπό σας σχολαστικά P270 - Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό Αντίδραση: P302+P352 - Εάν υπάρχει στο δέρμα: Να πλένετε με πολύ σαπούνι και νερό P308+P313 - Εάν υπάρχει έκθεση ή ανησυχία: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή P333+P313 - Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός στο δέρμα ή εξάνθημα: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή P314 - Εάν νιώσετε αδιαθεσία, αναζητήστε ιατρική συμβουλή 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 10 από 14

11 P321 - Βλ. Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας για ειδική κατεργασία P363 - Να πλένετε τα μολυσμένα ρούχα προτού τα χρησιμοποιήσετε ξανά Αποθήκευση: P405 - ασφάλιση αποθήκης Απόρριψη: P501 - Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς Καναδάς: Ταξινόμηση WHMIS: D2A Όλα τα συστατικά αναφέρονται στον Κατάλογο Εγχωρίων Ουσιών Καναδά (DSL) Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Επικίνδυνο σύμφωνα με το Πρότυπο Ανακοίνωσης Κινδύνων (29 CFR ) Αυτό το προϊόν περιέχει ΝΙΚΕΛΙΟ που υπόκειται στις απαιτήσεις αναφοράς της Ενότητας 313 στο Νόμο δικαιώματος της κοινότητας στην ενημέρωση και σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του 1986 και του 40 CFR 372. Ανατρέξτε στην ενότητα Επικίνδυνα συστατικά αυτού του Φύλλου Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού για τους κατάλληλους αριθμούς CAS και τα ποσοστά κατά βάρος. Όλα τα συστατικά αναγράφονται στο ευρετήριο του Νόμου Ελέγχου Τοξικών Ουσιών (TSCA) των Η.Π.Α. Αυστραλία: Ταξινομήθηκε ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια ASCC Όλα τα συστατικά αναγράφονται στο Αυστραλιανό Ευρετήριο Χημικών Ουσιών (AICS) Δημοκρατία της Κορέας: Όλα τα συστατικά αναγράφονται στο ευρετήριο του Κορεατικού Νόμου Ελέγχου Τοξικών Ουσιών, KE Φιλιππίνες: Όλα τα συστατικά αναγράφονται στο Ευρετήριο Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων (PICCS) Ιαπωνία: Όλα τα συστατικά αναγράφονται στο Ιαπωνικό Εγχειρίδιο Υφιστάμενων και Νέων Χημικών Ουσιών Δημοκρατία της Κίνας: Όλα τα συστατικά αναγράφονται στο Ευρετήριο Υφιστάμενων Ουσιών στην Κίνα (IECSC) 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 11 από 14

12 16. Άλλες πληροφορίες Ενδείξεις αλλαγής: 1,0 - πρωτότυπο έγγραφο 2,0 - Ενημέρωση έκτακτης ανάγκης Τα ακόλουθα αρκτικόλεξα ενδέχεται να εντοπιστούν στο παρόν έγγραφο: ΑΕΥΒ ΠΕΧΕ ΟΜΕ ΚΚ ΜΜΑΔ NIOSH ΟΕΧΕ ΑΑ OSHA ΑΒΤ ΠΣΧΕ ΟΒΕ ΤΣΟΣ ΚΟΤ-TWA παπβ ΟΕΧΕ Αμερικανική Ένωση Υγιεινολόγων Βιομηχανίας Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις Όριο Μακροχρόνιας Έκθεσης Κύριος Καταχωρών Μέση Μαζική Αεροδυναμική Διάμετρος Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Όρια Έκθεσης στο Χώρο Εργασίας Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας ΑBT: Ανθεκτικός, Βιοσυσσωρευτικός και Τοξικός Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις Όριο Βραχυπρόθεσμης Έκθεσης Τοξικότητα σε Συγκεκριμένο Όργανο-Στόχο Κατώτερη Οριακή Τιμή - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση Τιμή πολύ Ανθεκτικός και πολύ Βιοσυσσωρευτικός Όριο Έκθεσης στο Χώρο Εργασίας (Ην. Βασ. ΠΑΥ EH40) Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας συντάχθηκε από: Vale Canada Limited 200 Bay St., Royal Bank Plaza Suite 1600, South Tower, PO Box 70 Toronto, ON Canada, M5J 2K2 Product Stewardship (416) Το ΦΔΑ είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση Σημείωση: Η εταιρεία Vale Canada θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού είναι ακριβείς. Ωστόσο, η Vale Canada δεν παρέχει καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών και αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη η οποία θα προκύψει από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. 1. Κατώτερες οριακές τιμές από την Αμερικανική Ένωση Υγιεινολόγων Βιομηχανίας Μέγιστο όριο έκθεσης της Ομάδας Υγείας και Ασφάλειας του Ην. Βασιλείου στο EH40/ Περιγράφει τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία στο παρεχόμενο προϊόν. Εάν οι χειρισμοί του χρήστη αλλάξουν την ουσία σε άλλη φυσική ή χημική μορφή, είτε ως τελικά προϊόντα, ενδιάμεσα παράγωγα ή 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 12 από 14

13 διαφυγούσες εκπομπές, ο χρήστης θα πρέπει να διαπιστώσει τους κινδύνους που ενδεχομένως να ενέχουν αυτές οι μορφές για την υγεία. 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 13 από 14

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Σενάρια Έκθεσης Τα σενάρια έκθεσης μπορούν να ληφθούν κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Vale Nickel Exposure Scenarios. Τα σενάρια έκθεσης που περιλαμβάνονται στη σελίδα σύμφωνα με το GES # και από τη γλώσσα. Αν είστε σε θέση να ανακτήσει το έγγραφο ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για βοήθεια: ή GES 6 - Παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, ειδικού χάλυβα και ειδικών κραμάτων GES 7 - Ενιαία παραγωγή χάλυβα και σιδήρου GES 8 - Παραγωγή ανθρακούχου χάλυβα ΚΗΤ GES 9 - Μεταλλουργία κονιών μετάλλων GES 10 - Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου GES 11 - Παραγωγή αλάτων νικελίου από μέταλλο νικέλιο GES 12 - Κατασκευή μπαταριών με τη χρήση θετικών ηλεκτροδίων νικελίου GES 13 - Παραγωγή καταλυτών Ni από πρόδρομη ουσία καταλύτη που περιέχει NiO GES 14 - Χρήση προ-ανηγμένου καταλύτη που περιέχει νικέλιο GES 15 - Παραγωγή μαγνητών GES 16 - Παραγωγή προϊόντων που περιέχουν νικέλιο (ηλεκτρονικά) GES 17 - Παραγωγή κράματος σκληρής συγκόλλησης GES 18 - Χρήση κραμάτων σκληρής συγκόλλησης GES 19 - Παραγωγή υλικών επαφής αργύρου-νικελίου GES 20 - Χρήση υλικών επαφής αργύρου-νικελίου GES 21 - Καθοδική επίχριση GES 22 - Εναπόθεση λεπτού υμενίου με τεχνική εξαέρωσης 03/13/2012 Nickel Metal Σελίδα 14 από 14

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 «КАUSTIК»ΑΕ Βόλγκογκραντ Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ЕΚ) 1907/2006 (REACH) και παράρτημα του Κανονισμού ЕΚ 453/2010 Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ιούνιος 2013 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ Ονομασία προϊόντος: MOBILTEMP SHC 100 Περιγραφή προϊόντος: Συνθετικές πρώτες ύλες και πρόσθετα Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ACTIVITY Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.10 / EL EN Ημερομ. Αναθεώρησης: DD/MM/YYYY 08/06/2015 Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις CEM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985629 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR COD 1500, robot 20 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα