ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΤ HΛΗΓΑ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο ηα πλαίζια ηος σεδίος Γπάζηρ: «Δπάζειρ κοινωνικήρ ένηαξηρ εςάλωηων ομάδων Δήμος Ήλιδαρ» Αλαπηπμηαθή χκπξαμε: Γίθηπν ζπλεξγαζίαο Ήιηδαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ πξννπηηθή απαζρφιεζεο ησλ ΡΟΜΑ Ilida Colaboration Network for Roma Improvement IliCoN-R ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2012

2 ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ Γεπηεξνγελήο αλάιπζε Φάζειρ διεξαγωγήρ δεςηεπογενούρ μελέηηρ Μεθοδολογικέρ παπαηηπήζειρ Έξεπλα ζε θνξείο... 9 ΜΔΡΟ Α: ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά δήκν ηεο Π.Δ. Ζιείαο Πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο Βαζικοί δείκηερ αγοπάρ επγαζίαρ Δπγαηικό Γςναμικό Απαζσόληζη Ανεπγία Π.Δ. Ζιείαο Βαζικοί δείκηερ αγοπάρ επγαζίαρ Απαζσόληζη Γήκνο Ήιηδαο Βαζικοί δείκηερ αγοπάρ επγαζίαρ Απαζσόληζη Δπγαηικό Γςναμικό Ανεπγία ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Ζ ζέζε ηεο Π.Δ. Ζιείαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο δηαηξέζεηο ηεο ρψξαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη δείθηεο Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαη θαηά θεθαιή Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ΣΟΜΔΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο Ππωηογενήρ ηομέαρ Γεςηεπογενήρ ηομέαρ Σπιηογενήρ ηομέαρ Ακαθάπιζηη πποζηιθέμενη αξία ανά ηομέα οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ Γήκνο Ήιηδαο Ππωηογενήρ ηομέαρ Γεςηεπογενήρ ηομέαρ Σπιηογενήρ ηομέαρ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ΔΛ.ΣΑΣ. Π.Δ. Ζιείαο (αξηζκφο, δξαζηεξηφηεηα, θχθινο εξγαζηψλ, απαζρφιεζε) Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ΔΛ.ΣΑΣ. Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ζην Γήκν Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο (αξηζκφο, δξαζηεξηφηεηα, εγγξαθέοδηαγξαθέο) Δπηρεηξήζεηο θαηά ηάμεηο κεγέζνπο απαζρφιεζεο ηνηρεία δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ (Οηθνλνκηθή ρξήζε 2008)

3 8. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία Γήκνπ Ήιηδαο ΓΤΝΑΜΗΚΟΗ ΚΛΑΓΟΗ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΗΓΗΚΔ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΗΜΟΣΖΣΑ ΑΤΣΧΝ Άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ROM ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Τθηζηάκελν πιαίζην ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε Δ.Π. Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 3908/ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο Πιενλεθηήκαηα θαη δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ΜΔΡΟ Β: ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

4 ΔΗΑΓΧΓΖ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο «Γίθηπν ζπλεξγαζίαο Ήιηδαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ πξννπηηθή απαζρφιεζεο ησλ ΡΟΜΑ - Ilida Colaboration Network for Roma Improvement», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν IliCoN-R. ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ησλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο ππάξρνπζαο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηέο ζα θαιπθζνχλ. Δπίζεο, αλαδεηθλχνληαη νη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη αλάδεημε λέσλ βηψζηκσλ πεδίσλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε κειέηε παξνπζηάδεηαη ε ππάξρνπζα ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, φπσο επίζεο ηα ινηπά ηνπηθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε, δξάζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ ΠΔΠ, παξεκβάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ή άιια Δ.Π. θιπ. Ζ κειέηε βαζίδεηαη ζε δεπηεξνγελή αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ ηηο πιένλ έγθπξεο πεγέο θαζψο θαη ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ παξείραλ θνξείο ηηο πεξηνρήο κε αξκνδηφηεηεο πνπ άπηνληαη ησλ πξνο δηεξεχλεζε πεδίσλ. Πέξα απφ ηε δηαζθαιηζκέλε εγθπξφηεηα ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, βαζηθή επηδίσμε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη ε άληιεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιένλ πξφζθαησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ε επηηφπηα έξεπλα ζε θνξείο ηεο πεξηνρήο έδσζε ζηνπο κειεηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ επαξθψο ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, επηηπγράλνληαο ηνλ απαηηνχκελν πςειφ βαζκφ εζηίαζεο ζε πεξηνρέο θαη νκάδεο ζηφρνπ, ν νπνίνο δελ παξέρεηαη απφ ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο. 4

5 1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Ζ παξνχζα κειέηε ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο πεγψλ: Γεπηεξνγελή δεδνκέλα απφ ηνπο πιένλ έγθπξνπο θνξείο ζε θάζε εξεπλεηηθφ πεδίν. Δπηηφπηα έξεπλα ζε ηνπηθνχο θνξείο Γεπηεξνγελήο αλάιπζε Φάζεηο δηεμαγσγήο δεπηεξνγελνχο κειέηεο Μηα απφ ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο είλαη απηή ηεο δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο (Secondary Analysis). Ζ κέζνδνο απηή αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε πιηθνχ πξνεγνπκέλσλ εξεπλψλ (δεηγκαηνιεπηηθψλ ή απνγξαθηθψλ) θαζψο θαη δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλσληθψλ εξεπλψλ, ζπγθαηαιέγνληαη 1 : δπλαηφηεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζεσξηψλ κε πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο γεσγξαθηθνχο ηφπνπο, δπλαηφηεηα γηα επαιήζεπζε ησλ επξεκάησλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο ηερληθήο αλάιπζεο. Ζ επαλάιεςε ησλ θνηλσληθψλ εξεπλψλ είλαη πεξηζζφηεξν εθηθηή κε ηε δεπηεξνγελή αλάιπζε παξά κε ηε ζπγθέληξσζε λέσλ δεδνκέλσλ, ε δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε βάζε πιηθφ ην νπνίν θαιχπηεη κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, ε κεηάβαζε απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε γηα ηε ζεκειίσζε δηαθφξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο είλαη επθνιφηεξε κε ηε δεπηεξνγελή αλάιπζε. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζρεδηάζζεθε έλα εξεπλεηηθφ κνληέιν ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε (5) δηαδνρηθέο θάζεηο θαη νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί: 1 Δ.Κ.Κ.Δ. «Η Κοινωνική Έπεςνα ζηην Δλλάδα ζήμεπα» (1993) 5

6 Φάζε 1ε: Πξνδηαγξαθέο έξεπλαο Φάζε 2ε: Γεληθνί νξηζκνί Φάζε 3ε: πγθέληξσζε βηβιηνγξαθίαο & ζπιινγή ζηνηρείσλ Φάζε 4ε: Αλάιπζε ζηνηρείσλ Φάζε 5ε: χλζεζε ΦΑΖ 1: Πξνδηαγξαθέο θνπφο ηεο θάζεο απηήο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο έξεπλαο. ε πην εηδηθφ πιαίζην, πξνζδηνξίδεηαη: ηφρνο ηεο κειέηεο: είλαη ε αλάδεημε ησλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο ππάξρνπζαο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηέο ζα θαιπθζνχλ. Δπίζεο, αλαδεηθλχνληαη νη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη αλάδεημε λέσλ βηψζηκσλ πεδίσλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σξφπνο παξνπζίαζεο ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ: ηα πξνζήθνληα ζηνηρεία, επεμεξγάδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ηφζν δηαγξακκαηηθά φζν θαη ζε κνξθή πηλάθσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα νη ηάζεηο ησλ εμεηαδφκελσλ κεγεζψλ [π.ρ. δείθηεο νηθνλνκίαο, αλεξγία, απαζρφιεζε θ.ιπ.] θαη λα γίλνληαη πην θαηαλνεηά ζηνλ αλαγλψζηε. Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη αθνξνχλ ζηελ απνηχπσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο είλαη ηα πιένλ επίθαηξα ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ απφ ην πιήζνο ησλ επίζεκσλ δηαζέζηκσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε ηνπο απφ επηζήκνπο θνξείο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθζέζεσλ θαζψο θαη ηεο ζπρλφηεηαο επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. ΦΑΖ 2 : Γεληθνί νξηζκνί θνπφο ηεο θάζεο απηήο είλαη ε απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. Δηδηθφηεξα: Καηαγξαθή θαη εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 6

7 δνκήο ηεο απαζρφιεζεο, Πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο θαζψο θαη δεκνγξαθηθά, πιεζπζκηαθά θαη άιια νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία απνηππψλνπλ ηελ γεληθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ΦΑΖ 3 : πιινγή ζηνηρείσλ θνπφο ηεο θάζεο απηήο είλαη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο. Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε: Απνγξαθή θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγή ησλ θνξέσλ πνπ δεκνζηεχνπλ ζηνηρεία θαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαζψο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. ηελ επηινγή αμηνινγήζεθαλ ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία δεκνζηεχνπλ ζηνηρεία, ε αμηνπηζηία ηνπο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά. Δθηεηακέλε έξεπλα γξαθείνπ [Desk Research], κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε παξεκθεξνχο πιηθνχ φπσο ζρεηηθέο κειέηεο θαη δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ), ηελ Eurostat, ηνλ ΟΑΔΓ θαη άιιεο πεγέο. ΦΑΖ 4 : Αλάιπζε θνπφο ηεο θάζεο απηήο είλαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξσζήθαλ κε ζηφρν ην πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζηε θάζε απηή γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο, θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. ΦΑΖ 5 : χλζεζε ηε θάζε ηεο ζχλζεζεο θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα θάζε ελφηεηα ηεο έξεπλαο, επηθεληξψλνληαο ζηα ζεκεία εθείλα πνπ είλαη ζεκαληηθά θαη ελδεηθηηθά ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Βαζηθέο πήγεο κειέηεο θνπφο ηεο κειέηεο είλαη φρη κφλν λα παξνπζηάζεη ηα πνζνηηθά κεγέζε αιιά θαη λα αλαδείμεη ηε δηαρξνληθή ηνπο ηάζε. Δπηπξφζζεηα, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνζεγγίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα δεκνγξαθηθά θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο θαζψο νη πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο, νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί δείθηεο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Έηζη, ε εμέιημε ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξέρεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε 7

8 γηα ηηο κεηαβνιέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. Ζ πιεξνθφξεζε βαζίδεηαη ζηηο εμήο πεγέο: Γεκνζηεπκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δεηγκαηνιεπηηθή Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Δ.Δ.Γ.) θαη ηηο Απνγξαθέο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. Δπίζεο, ε ΔΛΣΑΣ απνηειεί βαζηθή πεγή άληιεζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο, ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θ.α.. Γεκνζηεπκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο EUROSTAT, ηα νπνία αθνξνχλ απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ Δξεπλψλ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ησλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ., νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ θξαηψλ κειψλ (π.ρ. θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ) θ.α.. Γεκνζηεπκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε εθδφζεηο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα εξεπλεηηθά πεδία ηεο κειέηεο, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. Γεκνζηεπκέλα ζηνηρεία απφ δεκφζηνπο θνξείο φπσο ππνπξγεία, νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ν ΟΑΔΓ θαη άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ εθδφζεθαλ θαηφπηλ αηηήκαηνο εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο Μεζνδνινγηθέο παξαηεξήζεηο Δλ ζπλέρεηα επηζεκαίλνληαη νξηζκέλεο κεζνδνινγηθέο παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα απηψλ. Αλαιπηηθά: Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή/θαη Γήκνπ βαζίδνληαη ζηελ Απνγξαθή 2001 ηεο ΔΛΣΑΣ θαη είλαη ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Σα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο 2011 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα κειέηε αθνξνχλ ζην πιήζνο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ αλά Γήκν. Αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο 2011 δελ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν πξφζθαηα απφ ηα αληίζηνηρα ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή/θαη Γήκνπ θαη βαζίδνληαη ζηελ ηξηκεληαία Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ [ΔΔΓ] ηεο ΔΛΣΑΣ. Ζ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔΓ) δηεμάγεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο 8

9 Δπξσπατθήο Έλσζεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Ζ ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ είλαη πςειή θαη έρεη επηηεπρζεί κε θαλνληζκνχο δηαζθαιίδνπλ ηελ ελαξκφληζε ησλ ελλνηψλ, ησλ νξηζκψλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.. Ο βαζκφο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΔΔ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ εμαζθαιίδεηαη απφ: i. ηελ θαηαγξαθή ηεο ίδηαο γθάκαο ραξαθηεξηζηηθψλ ζε θάζε ρψξα ii. iii. iv. ηε ζηελή αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο ιίζηαο εξσηήζεσλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ εξσηήζεσλ ησλ εζληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ηε ρξήζε ησλ ίδησλ νξηζκψλ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηε ρξήζε θνηλψλ ηαμηλνκήζεσλ (π.ρ. NACE γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα) v. ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηελ ίδηα ηε Eurostat (γηα ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη). Ζ ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (ΣΑΚΟΓ) είλαη ε ζηαηηζηηθή θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξνη ζπληειεζηέο, φπσο ν ηχπνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη, νη θπξηφηεξεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ν πξννξηζκφο ησλ αγαζψλ πνπ παξάγνληαη θ.ιπ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή κπνξεί λα είλαη κνλνςήθηα, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη γεληθέο θαηεγνξίεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κέρξη ηεηξαςήθηα, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη πην αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο. Απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2008, ε ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ λέα ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ 2008 ε νπνία είλαη ηαπηφζεκε, ζε επίπεδν ηξηςήθηαο ηαμηλφκεζεο, κε ηελ ηαμηλφκεζε NACE Rev.2 (Δπξσπατθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ) Έξεπλα ζε θνξείο Ζ έξεπλα αθνξά ζε ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ηεο νκάδαο εξγαζίαο θαη ζηειερψλ απφ θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζε πεδία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ νκάδα εξγαζίαο λα πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο, εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπ, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη θιάδνπο, ζε επίπεδν αλάιπζεο ην νπνίν δελ είλαη δηαζέζηκν ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο. 9

10 ΜΔΡΟ Α: ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 2. ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 2.1. Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά δήκν ηεο Π.Δ. Ζιείαο Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ», ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ λνκνχ Ζιείαο απφ 1/1/2011 κεηαβάιιεηαη δεκηνπξγψληαο λέεο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο ππφ ζχζηαζε δήκνπο. Δηδηθφηεξα, νη 22 νξγαληζκνί πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ λνκνχ Ζιείαο ζπλελψλνληαη θαη θαηαξγνχληαη δεκηνπξγψληαο ηνπο αθφινπζνπο 7 λένπο δήκνπο: 1. Γήκνο Εαράξσο, κε έδξα ηε Εαράξσ, απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Εαράξσο θαη β. Φηγαιείαο. 2. Γήκνο Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, κε έδξα ηα Κξέζηελα θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Αλδξίηζαηλα, απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. θηιινχληνο β. Αλδξηηζαίλεο θαη γ. Αιηθείξαο. 3. Γήκνο Πχξγνπ, κε έδξα ηνλ Πχξγν, απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πχξγνπ β. Χιέλεο γ. Ηαξδαλνχ θαη δ. Βψιαθνο. 4. Γήκνο Ήιηδαο, κε έδξα ηελ Ακαιηάδα, απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακαιηάδαο θαη β. Πελείαο. 5. Γήκνο Αξραίαο Οιπκπίαο, κε έδξα ηελ Αξραία Οιπκπία, απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξραίαο Οιπκπίαο β. Λαζηψλνο γ. Φνιφεο θαη δ. Λακπείαο. 6. Γήκνο Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο κε έδξα ηα Λεραηλά θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Βάξδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λεραηλψλ β. Αλδξαβίδαο γ. Κάζηξνπ Κπιιήλεο θαη δ. Βνππξαζηάο. 7. Γήκνο Πελεηνχ κε έδξα ηε Γαζηνχλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γαζηνχλεο β. Βαξζνινκηνχ θαη γ. Σξαγαλνχ. 10

11 Υάξηεο 1 Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο Νένη δήκνη ηεο Π.Δ. Ζιείαο Γήκνο Εαράξσο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ Γήκνο Πχξγνπ Γήκνο Ήιηδαο Γήκνο Αξραίαο Οιπκπίαο Γήκνο Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο Γήκνο Πελεηνχ Ο πιεζπζκφο θαη ε έθηαζε ησλ λέσλ δήκσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: Πίλαθαο 1 Γήκνο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο Μφληκνο πιεζπζκφο θαη έθηαζε ησλ Γήκσλ ηεο Π.Δ. Ζιείαο (2011) Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο % επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Π.Δ. Έθηαζε % επί ηεο έθηαζεο ηεο Π.Δ. Π.Δ. Ζιείαο , Πχξγνπ ,8 456,61 17,4 Ήιηδαο ,5 400,517 15,3 Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο ,6 355,476 13,6 Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ ,3 422,334 16,1 Πελεηνχ ,5 161,496 6,2 Αξραίαο Οιπκπίαο ,3 545,121 20,8 Εαράξσο ,0 276,222 10,6 Πηγή: Νόμορ 3852/2010 (Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ ) και ΔΛ.ΣΑΣ. (Απογπαθή 2011, πποζωπινά αποηελέζμαηα μόνιμος πληθςζμού) Δπεξεπγαζία: DATA RC 11

12 Δηδηθφηεξα, ε ζηελά νξηζκέλε πεξηνρή κειέηεο (Γήκνο Ήιηδαο ) πεξηιακβάλεη κφληκν πιεζπζκφ θαηνίθσλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ απνηειεί ην 19,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, ελψ θαηαιακβάλεη έθηαζε ίζε κε ην 15,3% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Ζιείαο. Πίλαθαο 2 Μφληκνο πιεζπζκφο θαη έθηαζε ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο (2011) Γήκνο Μφληκνο πιεζπζκφο % επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Π.Δ. Έθηαζε % επί ηεο έθηαζεο ηεο Π.Δ. Ήλιδαρ ,5 400,517 15,3 ΤΝΟΛΟ , Π.Δ.ΖΛΔΗΑ Πηγή: Νόμορ 3852/2010 (Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ ) και ΔΛ.ΣΑΣ. (Απογπαθή 2011, πποζωπινά αποηελέζμαηα μόνιμος πληθςζμού) Δπεξεπγαζία: DATA RC 2.2. Πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαρξνληθψλ πιεζπζκηαθψλ κεηαβνιψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ απνγξαθψλ 1981, 1991 θαη Σα κέρξη ζηηγκήο δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο 2011 είλαη πξνζσξηλά (δειαδή κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ θαηά ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ) θαη επηπιένλ αλαθέξνληαη ζην κφληκν 2 θαη φρη ζηνλ πξαγκαηηθφ 3 πιεζπζκφ ησλ δήκσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ην αθφινπζν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ζιείαο γηα ην δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Γηα ην δηάζηεκα , παξαηεξνχκε φηη ν πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ απμήζεθε θαηά 11,9%, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηφζν απφ ην 7,9% ηεο πεξηθέξεηαο, φζν θαη απφ ην 5,3% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Γηα ηελ πεξίνδν , ν πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ απμήζεθε θαηά 7,9%, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο πεξηθέξεηαο απμήζεθε θαηά 4,7% θαη ηεο ρψξαο θαηά 6,9%. 2 Μόνιμορ Πληθςζμόρ: ο απιθμόρ ηων αηόμων πος έσοςν ηη ζςνήθη διαμονή ηοςρ ζε κάθε πεπιθέπεια, πεπιθεπειακή ενόηηηα, δήμο/ κοινόηηηα, δημοηικό/κοινοηικό διαμέπιζμα και αςηοηελή οικιζμό. 3 Ππαγμαηικόρ πληθςζμόρ: είναι ο απιθμόρ ηων αηόμων πος βπέθηκαν παπόνηα καηά ηην ημέπα ηηρ απογπαθήρ, ζε κάθε πεπιθέπεια, πεπιθεπειακή ενόηηηα, δήμο/κοινόηηηα, δημοηικό/κοινοηικό διαμέπιζμα και αςηοηελή οικιζμό 12

13 Γξάθεκα 1 Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ,0 12,0 11,9 10,0 8,0 7,9 7,9 6,9 6,0 5,3 4,7 4,0 2,0 0, Νομόρ Πεπιθέπεια Φώπα Γήκνη/ Κνηλφηεηεο ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρήο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκσλ ηεο Ζιείαο, αλά θχιν θαη ζπλνιηθά, κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ Ο Γήκνο Ήιηδαο παξνπζηάδεη αχμεζε κε πνζνζηφ 15%, ελψ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο ν πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά 4,7%. Πίλαθαο 3 Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ αλά Γήκν Κνηλφηεηα θαη θχιν ( ) Μεηαβνιή (%), Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν Άλδξ. Γπλ χλ Ήιηδαο ,1 12,1 15,7 χλνιν Π.Δ. Ζιείαο χλνιν πεξηθέξεηαο χλνιν ρψξαο ,2 5,2 7, ,4 3,0 4, ,5 6,4 6,9 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή 2001 Δπεξεπγαζία: DATA RC 13

14 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Πίλαθαο 4 Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή θαη κεηαβνιέο ζπλνιηθά θαη αλά θχιν ζην Γήκν Ήιηδαο θαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο [1991, 2001] Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ΓΖΜΟ ΖΛΗΓΑ Ακαιηάδαο Πελείαο ΜΔΣΑΒΟΛΖ Δ ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ: ΠΟΟΣΗΑΗΑ (%): ΓΖΜΟ ΖΛΗΓΑ χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Ακαιηάδαο ,7 25,9 15,4 Πελείαο ,4 11,6 5,2 Μηα πην πξφζθαηε εηθφλα γηα ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο δίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θπζηθή εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ αλά έηνο, ηελ πεξίνδν , κε δηάθξηζε ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ θπζηθή εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ γηα θάζε έηνο πξνθχπηεη αλ απφ ηηο γελλήζεηο δψλησλ αθαηξεζνχλ νη ζάλαηνη. πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ε Π.Δ. παξνπζηάδεη αξλεηηθή θπζηθή εμέιημε θαζψο νη ζάλαηνη είλαη ζηαζεξά πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γελλήζεηο γηα ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ εμέιημε απηή εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ πξνζέιθπζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζην λνκφ θαη απαζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε γεσξγία θαη ηηο θαηαζθεπέο. Πίλαθαο 5 Φπζηθή Δμέιημε Πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο ( ) Πεξηνρέο Έηε χλνιν Αζηηθέο Ζκηαζηηθέο Αγξνηηθέο Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ. Δπεξεπγαζία: DATA RC Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ, ηελ επηθάλεηα θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Π.Δ. Ζιείαο θαηά βαζκφ αζηηθφηεηαο [αζηηθφο θαη 14

15 αγξνηηθφο 4 ]. Πίλαθαο 6 Πιεζπζκφο, επηθάλεηα θαη ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θαηά βαζκφ αζηηθφηεηαο (2001) ηνηρεία Αζηηθέο πεξηνρέο Αγξνηηθέο πεξηνρέο χλνιν Ννκνχ Ζιείαο Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Αξηζκφο Γεκνηηθψλ/ Κνηλνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Δπηθάλεηα ζε η.ρκ. 316, , ,78 Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 259,02 48,36 73,84 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή 2001 Δπεξεπγαζία: DATA RC ηελ πιεηνςεθία ηνπ, ν πιεζπζκφο ηεο Π.Δ. (πνζνζηφ 57,6% ηνπ ζπλφινπ ή άηνκα) θαηνηθεί ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο Π.Δ. είλαη 70,11 θάηνηθνη αλά η.ρκ., ε δεχηεξε πςειφηεξε κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ Π.Δ. ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Παξαηεξνχκε φηη ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο ηεο Π.Δ. Ζιείαο θαηνηθεί ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 87,9% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Π.Δ., ελψ ην ππφινηπν ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ κφιηο ην 12,09% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Π.Δ. ε επίπεδν ρψξαο, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηνηθεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο είλαη 72,8% θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 27,2%. Γξάθεκα 2 Πνζνζηηαία θαηαλνκή πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαη έθηαζεο ηεο Π.Δ. Ζιείαο θαηά βαζκφ αζηηθφηεηαο Δπιθάνεια ζε η.σμ. 12,1 87,9 Ππαγμαηικόρ πληθςζμόρ 42,4 57,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Αζηικέρ πεπιοσέρ Αγποηικέρ πεπιοσέρ Δζηηάδνληαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ζην Γήκν Ήιηδαο παξνπζηάδεηαη ε αθφινπζε θαηαλνκή πιεζπζκνχ κε βάζε ην βαζκφ αζηηθφηεηαο θαη ην πςφκεηξν ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ. 4 Έπειηα από εθαπμογή ηος «Νόμος Καποδίζηπια» δεν ςθίζηαηαι πλέον η καηηγοπία «Ημιαζηικόρ πληθςζμόρ» 15

16 Πίλαθαο 7 ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Πιεζπζκφο, επηθάλεηα θαη ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο θαηά βαζκφ αζηηθφηεηαο (2001) ηνηρεία Αζηηθέο πεξηνρέο Αγξνηηθέο πεξηνρέο χλνιν Γήκνπ Ήιηδαο Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Αξηζκφο Γεκνηηθψλ/ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Δπηθάλεηα ζε η.ρκ. 66, ,54 400,517 Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 299,06 53,13 94,25 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή 2001 Δπεξεπγαζία: DATA RC Πίλαθαο 8 ηνηρεία Πιεζπζκφο, επηθάλεηα θαη ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο θαηά πςνκεηξηθέο δψλεο (2001) Πεδηλέο πεξηνρέο Ζκηνξηλέο πεξηνρέο Οξεηλέο πεξηνρέο χλνιν Γήκνπ Ήιηδαο Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Αξηζκφο Γεκνηηθψλ/ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Δπηθάλεηα ζε η.ρκ. 268,71 126,704 5, ,517 Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 123,08 34,02 71,72 94,25 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή 2001 Δπεξεπγαζία: DATA RC 16

17 3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Ο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Π.Δ. Ζιείαο θαηά εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη θχιν ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2001 πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. Παξαηεξνχκε φηη: Σν 45,5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 6 εηψλ είλαη απφθνηηνη ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελψ αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε 33,9%. Σν πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ ζηελ Π.Δ. Ζιείαο (6%) ππεξβαίλεη ηφζν ην πνζνζηφ ηεο πεξηθέξεηαο (5,5%) φζν θαη ηεο ρψξαο (3,6%). Ζ παξαπάλσ θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ παξακέλεη ίδηα ηφζν ζηνπο άλδξεο (ην 47,3% είλαη νη απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 36,1% είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), φζν θαη ζηηο γπλαίθεο (ην 43,7% είλαη νη απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην 31,5% είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). Πίλαθαο 9 Πιεζπζκφο ειηθίαο 6 εηψλ θαη άλσ θαηά θχιν θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Π.Δ. Ζιείαο) Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν Απφιπηνη αξηζκνί χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Πνζνζηφ (%) Απφιπηνη αξηζκνί Πνζνζηφ (%) Απφιπηνη Πνζνζηφ αξηζκνί (%) χλνιν , , ,0 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε , , ,7 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε , , ,5 Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε , , ,8 Δγθαηέιεηςαλ ην Γεκνηηθφ, αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε , , ,0 Αλαιθάβεηνη , , ,9 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή Πληθςζμού 2001/ Δπεξεπγαζία: DATA RC 17

18 4. ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ζιηδαο. Ζ αλάιπζε ζηεξίδεηαη ζηηο κεηξήζεηο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ησλ εμεηαδφκελσλ πεξηνρψλ. Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βξέζεθαλ παξφληα θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο Βαζηθνί δείθηεο αγνξάο εξγαζίαο Πίλαθαο 10 Γείθηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο (Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 2001 & 2011) Ζ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο Πεξηγξαθή χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15 εηψλ θαη άλσ) Δξγαηηθφ δπλακηθφ (15 εηψλ θαη άλσ) Απαζρνινχκελνη (15 εηψλ θαη άλσ) Άλεξγνη (15 εηψλ θαη άλσ) Οηθνλνκηθψο κε ελεξγνί (15 εηψλ θαη άλσ) Μεηαβνιέο Γείθηεο Πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15 εηψλ θαη άλσ) 6,4 6,5 6,3 Δξγαηηθφ δπλακηθφ (15 εηψλ θαη άλσ) 9,6 3,3 21,2 Απαζρνινχκελνη (15 εηψλ θαη άλσ) 2,5-2,7 12,9 Άλεξγνη (15 εηψλ θαη άλσ) 71,8 77,3 67,0 Οηθνλνκηθψο κε ελεξγνί (15 εηψλ θαη άλσ) 3,3 12,2-1,7 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 49,3 63,9 34,8 50,8 62,0 39,7 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο 44,2 59,1 29,4 42,6 54,0 31,2 Πνζνζηφ αλεξγίαο 10,3 7,5 15,5 16,1 12,8 21,3 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Έπεςνα Δπγαηικού Γςναμικού 2001 & 2011 Δπεξεπγαζία: DATA RC Απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ησλ εηψλ 2001 θαη 2011 (πίλαθαο) γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζπκπεξαίλνπκε ηα αθφινπζα: Ο πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία απμήζεθε θαηά 6,4%. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ άλνδν ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία θαηά 6,5% θαη ζηελ άλνδν ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ θαηά 6,3%. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απμήζεθε θαηά 9,6%, σζηφζν ε άλνδνο απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε (θαηά 21,2%) ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη θαηά 18

19 δεχηεξν ζηελ αχμεζε (θαηά 3,3%) ηνπ αλδξηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία απμήζεθε ειαθξψο, απφ ην 49,3%, ζην 50,8%. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά 4,9%, ελψ αληίζεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αλδξηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζε ειηθία πξνο εξγαζία κεηψζεθε θαηά 1,9%. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ απμήζεθε θαηά 2,5%. Οη άλδξεο απαζρνινχκελνη κεηψζεθαλ θαηά 2,7%. Αληίζεηα, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ απμήζεθε θαηά 12,9%. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ππνρψξεζε, απφ ην 44,2%, ζην 42,6%. Αλά θχιν, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ κεηψζεθε θαηά 5,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ηε ζηηγκή πνπ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ απμήζεθε θαηά 1,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμήζεθε θαηά 71,8%. Ζ άλνδνο απηή νθείιεηαη ζηελ άλνδν ηεο αλεξγίαο θαη ησλ δχν θχισλ, θαζψο γηα ηνπο κελ άλεξγνπο άλδξεο ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε θαηά 77,3% γηα ηηο δε άλεξγεο γπλαίθεο θαηά 67%. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε θαηά 5,8 κνλάδεο, απφ ην 10,3% ην 2001, ζην 16,1% ην Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ απμήζεθε θαηά 5,4 κνλάδεο, θηάλνληαο ζην 12,8% ην 2011 (απφ 7,5% ην 2001). Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ απμήζεθε θαηά 5,8 κνλάδεο, θηάλνληαο ζην 21,3% ην 2011 (απφ 15,5% ην 2001). Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαζψο θαη απφ ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί πξνθχπηεη πσο ε δνκή ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε εμαίξεζε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. Σν αθφινπζν γξάθεκα παξνπζηάδεη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηψλ 2001 θαη

20 Γξάθεκα 3 Γείθηεο αγνξάο εξγαζίαο Μεηαβνιή (%) (ΠΓΔ) Οικονομικώρ μη ενεπγοί 3,3 Άνεπγοι 71,8 Απαζσολούμενοι 2,5 Δπγαηικό Γςναμικό 9,6 Πληθςζμόρ ζε ηλικία ππορ επγαζία 6,4 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο είλαη ε αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε νπνία φκσο δελ απνξξνθήζεθε πιήξσο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, θέξλνληαο σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ Δξγαηηθφ Γπλακηθφ ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζε ειηθία πξνο εξγαζία ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ηε ρψξα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηαμχ ησλ εηψλ 2001 θαη Γξάθεκα 4 (%) 60,0 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ πεξηθέξεηα, ζηε ρψξα θαη ζηελ Δ.Δ.-27 ( ) 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 56,4 56,3 56,5 56,5 56,8 57,1 57,2 57,5 57,5 57,5 57,4 53,3 53,3 53,3 53,4 53,5 53,7 54,0 53,2 52,5 51,9 51,5 51,7 50,3 50,4 50,4 50,7 50,9 50,8 49,8 49,7 49,3 49,2 48,0 46,0 44, Ε.Ε.-27 Ελλάδα Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ 20

21 Παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζε ειηθία πξνο εξγαζία ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, θαζ φιε ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν, είλαη ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε επίπεδν ρψξαο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αθνινπζεί κία ειαθξψο αλνδηθή πνξεία κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο, θαηαιήγνληαο ην 2009 ζην 50,8%, απμεκέλν θαηά 1,5% ζε ζρέζε κε ην Σφζν ην εζληθφ φζν θαη ην πεξηθεξεηαθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ππνιείπνληαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. θαζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν Απαζρφιεζε πσο είδακε παξαπάλσ, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ην 2011 αλήιζε ζε άηνκα. Απφ απηά, νη (πνζνζηφ 63,4%) ήηαλ άλδξεο θαη νη (πνζνζηφ 36,6%) γπλαίθεο. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί επηθεληξψλεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο, κε βάζε ηνπο ηνκείο παξαγσγήο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη απαζρνινχκελνη θαη ηε ζέζε ηνπο ζην επάγγεικα. Πίλαθαο 11 Απαζρνινχκελνη αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Π.Γ.Δ.) Έηνο Πνζνζηηαία % κεηαβνιή ( ) χλνιν απαζρνινχκελσλ ,5 Απαζρνινχκελνη ζηνλ Πξσηνγελή Σνκέα ,1 Απαζρνινχκελνη ζην Γεπηεξνγελή Σνκέα ,8 Απαζρνινχκελνη ζηνλ Σξηηνγελή Σνκέα ,1 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή 2001/ Δπεξεπγαζία: DATA RC 21

22 Γξάθεκα 5 Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαζρνινχκελσλ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Π.Γ.Δ.) ,6 16,5 63, ,5 18,5 50,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ππυηογενήρ Τομέαρ Γεςηεπογενήρ Τομέαρ Τπιηογενήρ Τομέαρ Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαη ηνπ γξαθήκαηνο πνπ πξνεγήζεθαλ είλαη θαλεξφ φηη ν θχξηνο φγθνο ηεο απαζρφιεζεο δεκηνπξγείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Μεηαμχ ησλ εηψλ παξνπζηάδεηαη κία ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ηεο απαζρφιεζεο απφ ηνλ πξσηνγελή πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κεηψζεθε θαηά 33,1% κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ Παξάιιεια, νη απαζρνινχκελνη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα κεηψζεθαλ θαηά 8,8%, ελψ νη απαζρνινχκελνη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα απμήζεθαλ θαηά 29,1%. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη κε πςειφ πνζνζηφ ζηελ απαζρφιεζε ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο (20,6%), ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο ρψξαο (12,3%) 5. Πίλαθαο 12 Απαζρνινχκελνη αλά ζέζε ζην επάγγεικα (Π.Γ.Δ.) Έηνο Πνζνζηηαία % κεηαβνιή ( ) χλνιν απαζρνινχκελσλ ,5 Απηναπαζρνινχκελνη κε πξνζσπηθφ ,3 Απηναπαζρνινχκελνη ,4 Μηζζσηνί ,3 Βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ,1 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή 2001/ Δπεξεπγαζία: DATA RC 5 Η ζςμμεηοσή ηων ςπόλοιπων ηομέων ζε επίπεδο σώπαρ είναι: δεςηεπογενήρ 17,8% και ηπιηογενήρ 69,9% 22

23 Γξάθεκα 6 Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαζρνινχκελσλ αλά ζέζε ζην επάγγεικα (Π.Γ.Δ.) ,6 30,5 52,9 8, ,0 29,4 46,2 16,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Αςηοαπαζσολούμενοι με πποζυπικό Μιζθυηοί Αςηοαπαζσολούμενοι Βοηθοί ζηην οικογενειακή επισείπηζη Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηνπ γξαθήκαηνο παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ κε πξνζσπηθφ απμήζεθε θαηά 10,3% κεηαμχ ησλ εηψλ Παξάιιεια, νη κηζζσηνί απμήζεθαλ θαηά 17,3% θαη νη απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο πξνζσπηθφ θαηά 6,4%. Παξάιιεια, κεηψζεθε ζην κηζφ ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ σο βνεζψλ ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε Αλεξγία ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο 6 ζηελ Π.Δ. Ζιείαο, ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.-27) γηα ηελ πεξίνδν Μέζο εηήζιο ποζοζηό ανεπγίαρ. 23

24 Γξάθεκα 7 Μέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο ηελ πεξίνδν (%) 12 10, ,5 11, ,7 8,4 9,6 8, , Ε.Ε.-27 Ελλάδα Πεπ. Δςηικήρ Ελλάδαρ Ηλεία ηα πιαίζηα ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ε ΔΛΣΑΣ πξαγκαηνπνηεί, θάζε ρξφλν, εθηηκήζεηο γηα ην κέζν εηήζην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζε επίπεδν λνκψλ 7. ε νιφθιεξε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ λνκνχ θπκάλζεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο ρψξαο, κε εμαίξεζε ην ηειεπηαίν έηνο. Σν 2005 θαη ην 2006, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ λνκνχ αθνινχζεζε ηελ πησηηθή πνξεία ηνπ δείθηε ζε επίπεδν ρψξαο. Έηζη, θπκάλζεθε ζην 9,2%, ην 2006, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 6,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην Αθνινχζεζε αχμεζε θαηά 1,1 πνζνζηηαία κνλάδα, ην 2007, ε νπνία εμηζνξξνπήζεθε απφ κείσζε θαηά 1,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην Σν 2009, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ λνκνχ απμάλεηαη ειάρηζηα, παξακέλνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 2008 θαη ηνπ Σελ ίδηα ρξνληά, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο ρψξαο ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε, θαηαιήγνληαο ζην 9,5% (0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ςειφηεξα απφ ην δείθηε ηνπ λνκνχ). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ηνπο κήλεο ηνπ 2011 ζηελ πεξηθέξεηα, ζηε ρψξα θαη ζηελ Δ.Δ.-27. Γξάθεκα 8 Δμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο αλά ηξίκελν ηνπ Δξαιπούνηαι οι νομοί με εκηιμώμενο πληθςζμό κάηω ηων , για ηοςρ οποίοςρ δε δίδονηαι εκηιμήζειρ λόγω μεγάλος δειγμαηοληπηικού ζθάλμαηορ. 24

25 20 18 (%) 18, ,9 15,1 16,3 17,7 16, ,8 9,3 9,4 8 6 Α' ηπιμ Β' ηπιμ Γ' ηπιμ Ε.Ε.-27 Ελλάδα Πεπ. Δςηικήρ Ελλάδαρ πλδπάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ δχν αλσηέξσ γξαθεκάησλ παξαηεξνχκε κία εληππσζηαθή άλνδν ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηε ρψξα, ε νπνία κάιηζηα ζπλερίδεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Σν Γ ηξίκελν 2011 ην πνζνζηφ αλεξγίαο επίπεδν πεξηθέξεηαο αλήιζε ζην 18,5% θαη ζε επίπεδν ρψξαο ζην 17,7%. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ ΟΑΔΓ ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 2011 Ηαλνπαξίνπ 2012 ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Γξάθεκα 9 Άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηνλ ΟΑΔΓ (Π.Γ.Δ.) 25

26 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αλέξγσλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ην Γξάθεκα 10 Καηαλνκή ησλ αλέξγσλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία (Π.Γ.Δ.) ,0 16,1 (%) , , , ,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ (40,3%) θαηαλέκεηαη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία εηψλ, ελψ ζεκαληηθά πνζνζηά θαηαιακβάλνπλ νη θαηεγνξίεο 25-29, θαη εηψλ. Γξάθεκα 11 Καηαλνκή ησλ αλέξγσλ αλά εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Π.Γ.Δ.) Γέν πήγε καθόλος ζσολείο Μεπικέρ ηάξειρ Γημοηικού 0,3 0,8 (%) Απολςηήπιο Γημοηικού 18,7 Απολςηήπιο 3-ηαξ Μέζηρ Δκπαίδεςζηρ 11,0 Απολςηήπιο Μέζηρ Δκπαίδεςζηρ 38,9 Πηςσίο Ανώηεπηρ Τεσν.Δπαγ. Δκπαίδεςζηρ 20,4 Πηςσίο Ανυηάηυν Σσολών 8,9 Γιδακηοπικό ή Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ 1,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ αλέξγσλ ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο (38,9%) είλαη απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο. Σν 20,4% ησλ αλέξγσλ είλαη απφθνηηνη αλψηεξεο ηερλνινγηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην 18,7% απφθνηηνη δεκνηηθνχ, ελψ αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. 8 ηοισεία Β ηπιμήνος 26

27 4.2. Π.Δ. Ζιείαο Βαζηθνί δείθηεο αγνξάο εξγαζίαο Πίλαθαο 13 Γείθηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Ζιεία (Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 1991 & 2001) Πεξηγξαθή Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην Ννκφ Ζιείαο χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15 εηψλ θαη άλσ) Πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15-64 εηψλ) Δξγαηηθφ δπλακηθφ (15 εηψλ θαη άλσ) Δξγαηηθφ δπλακηθφ (15-64 εηψλ) Απαζρνινχκελνη (15 εηψλ θαη άλσ) Απαζρνινχκελνη (15-64 εηψλ ) Άλεξγνη «Νένη» Άλεξγνη Απηναπαζρνινχκελνη Μηζζσηνί Βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε Απαζρνινχκελνη ζην Πξσηνγελή Σνκέα Απαζρνινχκελνη ζην Γεπηεξνγελή Σνκέα Απαζρνινχκελνη ζην Σξηηνγελή Σνκέα Γείθηεο Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (15-64 εηψλ) 56,6 82,2 29,9 57,5 73,9 39,5 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (15-64 εηψλ) 52,0 77,3 25,6 47,6 62,1 31,7 Πνζνζηφ απηναπαζρφιεζεο 48,3 55,6 25,2 39,2 47,5 21,0 Πνζνζηφ κηζζσηήο απαζρφιεζεο 38,2 35,6 49,2 51,1 50,3 52,8 Πνζνζηφ βνεζψλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 11,7 8,1 23,1 9,7 2,2 26,2 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζην Πξσηνγελή Σνκέα 39,1 40,8 33,6 35,4 33,9 38,6 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζην Γεπηεξνγελή Σνκέα 15,1 17,6 7,2 15,2 19,7 5,3 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζην Σξηηνγελή Σνκέα 38,9 35,4 50,2 40,9 37,2 48,9 Πνζνζηφ αλεξγίαο 7,9 5,7 14,0 16,8 15,5 19,5 Πνζνζηφ αλεξγίαο λέσλ (15-24 εηψλ) 30,3 22,9 44,6 44,2 43,1 46,5 Πνζνζηφ λέσλ άλεξγσλ 60,4 54,1 67,9 58,3 57,5 59,7 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Έπεςνα Δπγαηικού Γςναμικού 2001 & 2011 Δπεξεπγαζία: DATA RC Απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ Απνγξαθψλ 1991 θαη 2001 (πίλαθαο) γηα ηελ Π.Δ Ζιείαο ζπκπεξαίλνπκε ηα αθφινπζα: Ο πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία απμήζεθε θαηά 9,3%. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά πξσηεχνληα ιφγν ζηελ άλνδν ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία θαηά 11,9% θαη θαηά δεπηεξεχνληα ιφγν ζηελ άλνδν ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ θαηά 6,7%. 27

28 Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απμήζεθε θαηά 8,3% (γξάθεκα), σζηφζν ε άλνδνο απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεγάιε αχμεζε (36,9%) ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αληίζεηα, ζεκεηψζεθε κείσζε ηνπ αλδξηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά 1,5%. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15-64 εηψλ) ζεκείσζε κηθξή άλνδν, θαζψο απφ 56,6% ην 1991 αλήιζε ζην 57,5%. Ζ άλνδνο απηή νθείιεηαη κφλν ζηελ άλνδν ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά 9,7%, ελψ αληίζεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αλδξηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15-64 εηψλ) κεηψζεθε θαηά 8,4%. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ κεηψζεθε θαηά 2,2% (γξάθεκα). Ζ κείσζε απηή αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο απαζρνινχκελνπο άλδξεο θαζψο ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε θαηά 11,8%. Αληίζεηα ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ απμήζεθε θαηά 28,2%. Ο αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ (15-64 εηψλ) κεηψζεθε θαηά 1,7%, κεηαβνιή πνπ νθείιεηαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ αλδξψλ (15-64 εηψλ) θαηά 11,5%. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ (15-64 εηψλ) απμήζεθε θαηά 29%. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο (15-64 εηψλ) ζην λνκφ Ζιείαο κεηψζεθε θαηά 4,4%, θαη απφ 52% πνπ ήηαλ ην 1991 θπκάλζεθε ζην 47,6% ην Αλά θχιν ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ (15-64 εηψλ) απμήζεθε θαηά 6,1% θαη αλήιζε ην 2001 ζην 31,7% απφ 25,6% πνπ ήηαλ ην Αληίζεηε πνξεία αθνινχζεζε ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ (15-64 εηψλ), ην νπνίν κεηψζεθε ζεκαληηθά θαηά 15,3%, πέθηνληαο ζην 62,1% ην 2001 απφ 77,3% πνπ ήηαλ ην Σν πνζνζηφ κηζζσηήο απαζρφιεζεο αλήιζε ην 2001 ζην 51,1% απφ 38,2% πνπ ήηαλ ην 1991, αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 12,9%. Αληίζεηα πηψζε ζεκείσζαλ ηφζν νη απηναπαζρνινχκελνη (απφ 48,3% ην 1991 κεηψζεθαλ ζην 39,2% ην 2001), φζν θαη νη βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε (απφ 11,7% ην 1991 ζην 9,7% ην 2001). Σν πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κεηψζεθε θαηά 3,7% (απφ 39,1% ην 1991 θαηέιεμε ζην 35,4% ην 2001), ελψ αληίζεηα άλνδν ζεκεηψζεθε ζην πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηξηηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα θαηά 1,9% (απφ 38,9% ην 1991 αλήιζε ζην 40,9% ην 2001) θαη θαηά 0,1% (απφ 15,1% ην 1991 αλήιζε ζην 15,2% ην 2001). Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά 131,4% (γξάθεκα). Ζ άλνδνο απηή νθείιεηαη ζηελ άλνδν ηεο αλεξγίαο θαη ησλ δχν θχισλ, θαζψο γηα ηνπο κελ άλεξγνπο άλδξεο ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε θαηά 165,9% γηα ηηο δε άλεξγεο γπλαίθεο θαηά 90,4%. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε θαηά 8,9%, απφ 7,9% ην 1991 ζην 16,8% ην

29 Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ απμήζεθε θαηά 9,8%, απφ 5,7% ην 1991 αλήιζε ζην 15,5% ην 2001, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ απμήζεθε απφ 14% πνπ ήηαλ ην 1991 ζην 19,5% ην Αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ απμήζεθε θαηά 13,9%, απφ 30,3% ην 1991 θπκάλζεθε ζην 44,2% ην Ζ άλνδνο απηή νθείιεηαη ζηελ άλνδν ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ηφζν ησλ λέσλ αλδξψλ θαηά 20,2%, απφ 22,9% ην 1991 ζην 43,1% ην 2001, φζν θαη ησλ λέσλ γπλαηθψλ θαηά 1,9% απφ 44,6% ην 1991 ζην 46,5% ην Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαζψο θαη απφ ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί πξνθχπηεη πσο ε δνκή ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζην λνκφ Ζιείαο παξνπζίαζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηεο ηειεπηαία δεθαεηία. Σν γξάθεκα παξνπζηάδεη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ ηνπ 1991 θαη ηνπ Γξάθεκα 12 Γείθηεο αγνξάο εξγαζίαο Μεηαβνιή (%) (Ζιεία) Δπγαηικό Γςναμικό 8,3 Απαζσολούμενοι 2,2 Άνεπγοι 131,4 Γείκηηρ Απαζσόληζηρ -8,4 Γείκηηρ Ανεπγίαρ 113,6-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο Π.Δ. Ζιείαο είλαη ε αχμεζε ηφζν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ, φπσο επίζεο θαη ηεο αλεξγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηελ πεξίνδν απμήζεθε θαηά 8,3% ελψ ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ απμήζεθε θαηά 2,2% γηα ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν. Όκσο απμήζεθε ζεκαληηθά ε αλεξγία θαηά 131,4%. Δπίζεο κεηψζεθε ν δείθηεο απαζρφιεζεο θαηά 8,4%, ελψ απμήζεθε ν δείθηεο αλεξγίαο θαηά 113,6%. 29

30 Απαζρφιεζε Σν 2001 ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ (15 εηψλ θαη άλσ) ζηελ Π.Δ. Ζιείαο αλήιζε ζε άηνκα. Απφ απηά άηνκα ήηαλ άλδξεο (πνζνζηφ 68,6%) θαη άηνκα γπλαίθεο (πνζνζηφ 31,4%). Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ έρεη σο θξηηήξηα ην θχιν, ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία, ηα αηνκηθά επαγγέικαηα, ηε ζέζε ζην επάγγεικα θαη ηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθφηεξα ηε ζπκκεηνρή ησλ δχν θχισλ ζηελ απαζρφιεζε θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία. Πίλαθαο 14 Πνζνζηηαία (%) ζπκκεηνρή θάζε θχινπ ζηελ απαζρφιεζε αλά ειηθηαθή θαηεγνξία (Ζιεία) Ζιηθηαθή θαηεγνξία Απφιπηνη αξηζκνί θχιν χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Πνζνζηφ (%) Απφιπηνη αξηζκνί Πνζνζηφ (%) Απφιπηνη αξηζκνί Πνζνζηφ (%) χλνιν , , , εηψλ , , , εηψλ , , , εηψλ , , , εηψλ , , , εηψλ , , ,2 65+ εηψλ , , ,8 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή 2001/ Δπεξεπγαζία: DATA RC Γξάθεκα 13 Πνζνζηηαία θαηαλνκή θάζε θχινπ ζηελ απαζρφιεζε αλά ειηθηαθή θαηεγνξία (Ζιεία) 65+ εηών 22,8 77, εηών εηών εηών εηών εηών Σύνολο 28,2 33,4 33,7 33,9 28,8 31,4 71,8 66,6 66,3 66,1 71,2 68, Γςναίκερ Άνδπερ 30

31 ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία θαη θχιν. Παξαηεξνχκε φηη: Ζ ειηθηαθή θαηεγνξία εηψλ απαζρνιεί ην 42,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο είλαη 40,9% θαη 44,7%. Αθνινπζεί ε ειηθηαθή θαηεγνξία εηψλ κε 31,9%. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο είλαη 33,4% θαη 28,6%. Πίλαθαο 15 Πνζνζηηαία (%) ζπκκεηνρή θάζε ειηθηαθήο θαηεγνξίαο ζηελ απαζρφιεζε, αλά θχιν (Ζιεία) Φχιν Ζιηθηαθή θαηεγνξία Απφιπηνη αξηζκνί χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Πνζνζηφ (%) Απφιπηνη αξηζκνί Πνζνζηφ (%) Απφιπηνη αξηζκνί Πνζνζηφ (%) χλνιν , , , εηψλ 980 1, , , εηψλ , , , εηψλ , , , εηψλ , , , εηψλ , , ,6 65+ εηψλ , , ,2 Πηγή: ΔΛ.ΣΤΑΤ., Απογπαθή 2001/ Δπεξεπγαζία: DATA RC ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία αλαινγία ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζίαο (δείθηεο απαζρφιεζεο) θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία θαη θχιν. Παξαηεξνχκε φηη: Ο δείθηεο απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ (51%) είλαη δηπιάζηνο απφ απηφλ ησλ γπλαηθψλ (24,31%). Οη ειηθίεο εηψλ έρνπλ ηνπο πςειφηεξνο δείθηεο απαζρφιεζεο θαη απηφ ην θαηλφκελν αθνξά θαη ηα δχν θχια. Ο δείθηεο απαζρφιεζεο γηα ηηο λεαληθέο ειηθίεο (15-19 εηψλ θαη εηψλ) βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα ηφζν γηα ηνπο άλδξεο (10,71% θαη 45,37% αληίζηνηρα) φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο (4,89% θαη 27,98% αληίζηνηρα). 31

32 Πίλαθαο 16 Γείθηεο (%) απαζρφιεζεο θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία θαη θχιν (Ζιεία) Ζιηθηαθή θαηεγνξία Φχιν Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 51,00 24, εηψλ 10,71 4, εηψλ 45,37 27, εηψλ 71,44 41, εηψλ 80,07 44, εηψλ 62,88 25, εηψλ 8,28 2,10 Πηγή: ΔΛ.ΣΤΑΤ., Απογπαθή 2001/ Δπεξεπγαζία: DATA RC Γξάθεκα 14 Γείθηεο (%) απαζρφιεζεο θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία θαη θχιν (Ζιεία) 65+ εηών 2,1 8, εηών 25,68 62, εηών 44,55 80, εηών 41,57 71, εηών 27,98 45, εηών 4,89 10,71 Σύνολο 24, Γςναίκερ Άνδπερ 32

33 4.3. Γήκνο Ήιηδαο Βαζηθνί δείθηεο αγνξάο εξγαζίαο ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθνί δείθηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο κεηαμχ ησλ απνγξαθηθψλ εηψλ 1991 θαη Πίλαθαο 17 Οηθνλνκηθά ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο γηα ηα απνγξαθηθά έηε 1991 θαη 2001 Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην Γήκν Ήιηδαο Πεξηγξαθή Πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15 εηψλ θαη άλσ) χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Δξγαηηθφ δπλακηθφ (15 εηψλ θαη άλσ) Απαζρνινχκελνη (15 εηψλ θαη άλσ) Άλεξγνη (15 εηψλ θαη άλσ) Οηθνλνκηθψο κε ελεξγνί (15 εηψλ θαη άλσ) Μεηαβνιέο Πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15 εηψλ θαη άλσ) 24,6 31,0 18,3 Δξγαηηθφ δπλακηθφ (15 εηψλ θαη άλσ) 32,7 20,8 68,2 Απαζρνινχκελνη (15 εηψλ θαη άλσ) 18,9 7,3 56,7 Άλεξγνη (15 εηψλ θαη άλσ) 187,5 228,3 136,4 Οηθνλνκηθψο κε ελεξγνί (15 εηψλ θαη άλσ) 18,7 49,0 4,9 Γείθηεο Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 42,3 63,7 21,1 45,0 58,7 30,0 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο 38,8 59,8 18,1 37,0 48,9 23,9 Πνζνζηφ αλεξγίαο 8,2 6,1 14,5 17,8 16,6 20,3 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθέρ 1991 & 2001 Δπεξεπγαζία: DATA RC Απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ Απνγξαθψλ 1991 θαη 2001 (πίλαθαο) γηα ην Γήκν Ήιηδαο ζπκπεξαίλνπκε ηα αθφινπζα: Ο πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία απμήζεθε θαηά 24,6%. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά πξσηεχνληα ιφγν ζηελ άλνδν ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία θαηά 31% θαη θαηά δεπηεξεχνληα ιφγν ζηελ άλνδν ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ θαηά 18,3%. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απμήζεθε θαηά 32,7%, σζηφζν ε άλνδνο απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεγάιε αχμεζε (68,2%) ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηνπ αλδξηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά 20,8%. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία απμήζεθε απφ ην 42,3% ζην 45%. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηε 33

34 πηψζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ αλδξηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ αληίζεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζε ειηθία πξνο εξγαζία απμήζεθε. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ απμήζεθε θαηά 18,9%. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζεκείσζε κηθξή ππνρψξεζε, απφ ην 38,8%, ζην 37%. Αλά θχιν, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ κεηψζεθε θαηά 10,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ηε ζηηγκή πνπ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ απμήζεθε θαηά 5,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε (αχμεζε θαηά 9,6%). Ζ άλνδνο απηή νθείιεηαη ζηελ άλνδν ηεο αλεξγίαο θαη ησλ δχν θχισλ, θαζψο γηα ηνπο κελ άλεξγνπο άλδξεο ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε θαηά 10,5% γηα ηηο δε άλεξγεο γπλαίθεο θαηά 5,8%. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαζψο θαη απφ ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί πξνθχπηεη πσο ε δνκή ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο παξνπζίαζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηεο ηειεπηαία δεθαεηία. Σν αθφινπζν γξάθεκα παξνπζηάδεη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ ηνπ 1991 θαη ηνπ Γξάθεκα 15 Γείθηεο αγνξάο εξγαζίαο Μεηαβνιή (%) (Γήκνο Ζιηδαο) Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο είλαη ε αχμεζε ηφζν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ, ελψ εληππσζηαθή είλαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 34

35 Απαζρφιεζε Ζ απαζρφιεζε ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ δχν βαζηθνχο δείθηεο: ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ειηθίαο εηψλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία εηψλ θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ απαζρνινπκέλσλ εηψλ επίζεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία. πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο ην 2001 αλήιζε ζε άηνκα. Απφ απηά, νη ήηαλ άλδξεο θαη νη γπλαίθεο. Πίλαθαο 18 Απαζρνινχκελνη αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Γήκνο Ήιηδαο) Έηνο Πνζνζηηαία % κεηαβνιή ( ) χλνιν απαζρνινχκελσλ ,9 Απαζρνινχκελνη ζηνλ Πξσηνγελή Σνκέα ,3 Απαζρνινχκελνη ζην Γεπηεξνγελή Σνκέα ,8 Απαζρνινχκελνη ζηνλ Σξηηνγελή Σνκέα ,9 Με δπλάκελνη λα θαηαηαγνχλ ,6 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή 2001/ Δπεξεπγαζία: DATA RC Γξάθεκα 16 Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαζρνινχκελσλ (δπλάκελσλ λα θαηαηαγνχλ) αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Γήκνο Ήιηδαο) Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαη ηνπ γξαθήκαηνο πνπ πξνεγήζεθαλ είλαη θαλεξφ φηη ν θχξηνο φγθνο ηεο απαζρφιεζεο δεκηνπξγείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ελψ νινέλα θαη πην ζεκαληηθά πνζνζηά θαηαιακβάλεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κεηψζεθε θαηά 6,3% κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ Παξάιιεια, νη απαζρνινχκελνη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα απμήζεθαλ θαηά 31,8%, ελψ νη απαζρνινχκελνη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα απμήζεθαλ θαηά 27,9%. 35

36 Δξγαηηθφ Γπλακηθφ ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία ζηηο πεξηνρέο ησλ Γήκσλ Ήιηδαο, κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ 1991 θαη Πίλαθαο 19 Δξγαηηθφ δπλακηθφ αλά θαηεγνξία ειηθηψλ (Π.Δ. Ζιείαο & Ήιηδαο) Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο Γήκνο Ήιηδαο χλνιν εξγαηηθνχ δπλακηθνχ Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απογπαθή 2001/ Δπεξεπγαζία: DATA RC Γξάθεκα 17 Ζιηθηαθή ππξακίδα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Π.Δ. Ζιείαο & Ήιηδαο) 36

37 Αλεξγία ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αλέξγσλ ζην Γήκν Ήιηδαο αλά ειηθηαθή θαηεγνξία. Γξάθεκα 18 Καηαλνκή ησλ αλέξγσλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία (Γ. Ήιηδαο) Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ θαηαλέκεηαη ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο εηψλ (23,3%) θαη εηψλ (28,6%), ελψ ζεκαληηθά πνζνζηά θαηαιακβάλνπλ νη θαηεγνξίεο 25-29, θαη εηψλ. 37

38 5. Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 5.1. Ζ ζέζε ηεο Π.Δ. Ζιείαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο δηαηξέζεηο ηεο ρψξαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Ο πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνο δείθηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξίζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαζψο θαη γηα δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο είλαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ αλά θάηνηθν (θ.θ. ΑΔΠ). ηνηρεία γηα ην θ.θ. ΑΔΠ είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη ηελ Eurostat ζε επίπεδν ρψξαο, πεξηθέξεηαο θαη πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ην αθφινπζν γξάθεκα δίλεηαη κηα εηθφλα ηεο ζέζεο ηεο Π.Δ. Ζιείαο σο πξνο ην θ.θ. Α.Δ.Π. ζε Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο, ην 2007, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηηο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο δηαηξέζεηο ηεο Δ.Δ.-27 θαζψο θαη κε ηνλ αληίζηνηρν εζληθφ θαη θνηλνηηθφ Μ.Ο. Γξάθεκα 19 θ.θ. Α.Δ.Π. ζε Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο ην 2007 (Π.Δ., Υψξα, Δπξσπατθή Έλσζε) Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ γξαθήκαηνο ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη σο εμήο: Αλ ππνζέζνπκε ηελ χπαξμε κηαο αγνξάο, φπνπ νη πνιίηεο θάζε ρψξαο ή πεξηνρήο ηεο Δ.Δ. αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο ηηκέο γηα ηα αγαζά πνπ θαηαλαιψλνπλ, ηφηε ε αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε εθθξάδεηαη ζηηο Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (Μ.Α.Γ.) ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. Μία Μ.Α.Γ. αγνξάδεη ηελ ίδηα πνζφηεηα αγαζψλ/ ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε απηή ηελ ππνζεηηθή αγνξά ν κέζνο επξσπαίνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ Μ.Α.Γ. 38

39 Ζ Π.Δ. Ζιείαο βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ Π.Δ. ηεο ρψξαο κε βάζε ην θ.θ. Α.Δ.Π. ζε Μ.Α.Γ., κε κνλάδεο. Ζ Π.Δ. Ζιείαο βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν θνληά ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο (NUTS 3) ηεο Δ.Δ. κε ην ρακειφηεξν Α.Δ.Π. ζε Μ.Α.Γ. απφ φηη ζε απηέο κε ην πςειφηεξν, θαζψο ηνλ ρσξίδνπλ, κφιηο, κνλάδεο απφ ηελ ηειεπηαία [Vaslui (RO)] θαη απφ ηελ πξψηε [(Inner London - West (UK)]. Σν θ.θ. Α.Δ.Π. ζε Μ.Α.Γ. ηεο Ζιείαο είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ Μ.Ο. ηεο Δ.Δ. θαη ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ Μ.Ο. ηεο ρψξαο. Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπ θ.θ. ΑΔΠ: ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ (λνκαξρηαθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ) θ.θ. ΑΔΠ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε δχν πεξηνξηζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε. Παξά ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο ην θ.θ. ΑΔΠ είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο δείθηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξίζεσλ κεηαμχ πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα: Σν θ.θ. ΑΔΠ ηείλεη λα ππεξεθηηκά ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ πεξηνρψλ κε απμεκέλε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (γηα παξάδεηγκα ε Π.Δ. Βνησηίαο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ Π.Δ. ηεο ρψξαο, κε βάζε ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν). Σν πξφβιεκα έρεη λα θάλεη κε ηηο δηαλνκαξρηαθέο κεηαθηλήζεηο εξγαδνκέλσλ, θαζψο ην ηνπηθφ ΑΔΠ αθνξά πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε κηα πεξηνρή, αιιά δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ πεξηνρψλ κε ζεκαληηθή αγξνηηθή παξαγσγή, ζπλήζσο ππνεθηηκάηαη, θαζψο δε ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο ε απμεκέλε ηδηνθαηνίθεζε θαη ηδηνθαηαλάισζε (π.ρ. ηδηνθαηαλάισζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ρξήζε επαγγεικαηηθνχ νρήκαηνο απφ ην λνηθνθπξηφ θ.ιπ). ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θ.θ. Α.Δ.Π. ηεο Ζιείαο (ζε Μ.Α.Γ.) σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ Δπξσπατθνχ (EU-27), ζηε δεθαεηία , ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη ρψξαο. 39

40 Γξάθεκα 20 θ.θ. ΑΔΠ ζε ΜΑΓ σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ Δπξσπατθνχ (EU-27) (ρψξα/ πεξηθέξεηα/ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα) γηα ηα έηε ,0 90,0 83,3 82,7 84,1 86,5 90,2 92,6 94,0 91,8 93,0 92,8 80,0 70,0 60,0 50,0 66,9 54,6 64,1 52,4 58,5 59,4 61,2 47,9 48,7 48,7 62,8 61,1 60,4 61,2 59,8 52,2 51,3 48,3 47,7 48,5 40,0 30, EU (27) Δλλάδα Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ Ν. Ζλείαρ Ο εζληθφο δείθηεο εκθαλίδεη κία ζεκαληηθή άλνδν κεηαμχ ησλ εηψλ 1999 θαη 2004 αγγίδνληαο ην 94% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ ην 2004, γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ρακειφηεξα, ζρεδφλ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα, επίπεδα. Με ην θαηά θεθαιή πξντφλ ηεο Διιάδαο λα αληηζηνηρεί ζε 92,8% ηνπ κέζνπ ηεο Δ.Δ.-27, ην 2007, ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο αλαινγεί ΑΔΠ αλά θάηνηθν ίζν κε ην 59,8% ηνπ επξσπατθνχ. Σν θ.θ. ΑΔΠ (ζε ΜΑΓ) ηεο Π.Δ. Ζιείαο, σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ επξσπατθνχ, θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα, αθνινπζεί φκσο, ζε κεγάιν βαζκφ, ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηθεξεηαθνχ δείθηε. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ηειεπηαία δχν έηε, νπφηε εκθαλίδεηαη αληίζηξνθε ηάζε ζε ζρέζε κε ην δείθηε ηεο πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο ηεο Π.Δ. Ζιείαο παξνπζηάδεη κείσζε ην 2006 θαη αχμεζε (αλ θαη θαηά κφιηο 0,8 κνλάδεο), ην ηειεπηαίν έηνο. 40

41 5.2. Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη δείθηεο ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Με θαηά θεθαιή πξντφλ 10,6 ρηι., ην 2007, ν λνκφο Ζιείαο θαηαηάζζεηαη ηειεπηαίνο, κεηαμχ ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο, κε 52,3% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Διιάδαο θαη κφιηο 48,5% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. Με δεισζέλ εηζφδεκα 12 ρηι. επξψ αλά θνξνινγνχκελν ην 2007 (εηήζηα αχμεζε 6,2%, 77,4% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Διιάδαο), νη θνξνινγνχκελνη ηνπ πιήξσζαλ, ην 2007, θαηά κέζν φξν γηα θφξν εηζνδήκαηνο 756 επξψ, έλαληη κέζνπ φξνπ ρψξαο επξψ. ε απηφλ αλαινγεί 1,2% ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ην 0,9% ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ηεο ρψξαο θαη ην 0,6% ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ηελ θαηάηαμε ηεο Π.Δ. Ζιείαο κεηαμχ ησλ 52 λνκψλ ηεο ρψξαο ζηα βαζηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 2007, ε Π.Δ. Ζιείαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο θαηά θεθαιή απνηακηεπηηθέο θαηαζέζεηο βξίζθεηαη ζηελ 52 ε ζέζε. Δμεηάδνληαο ηελ θαηάηαμε ηεο Π.Δ. αλαθνξηθά κε ην θαηά θνξνινγνχκελν δεισζέλ εηζφδεκα παξαηεξνχκε φηη θαηαιακβάλεη ηελ 40 ε ζέζε, ελψ αλαθνξηθά κε ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζπλεηζθέξεη ν θάζε θνξνινγνχκελνο θαηαηάζζεηαη, ζηελ 41 ε ζέζε. Πίλαθαο 20 Βαζηθά κεγέζε θαη δείθηεο ηεο Π.Δ. Ζιείαο Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο Μέζνο φξνο ρψξαο Καηάηαμε ζε ζρέζε κε ηηο 52 9 Π.Δ. ΑΔΠ καηά κεθαλή ,6 σιλ. εςπώ 20,2 51 Καηά κεθαλή αποηαμιεςηικέρ καηαθέζειρ ,1 σιλ. εςπώ 15,4 52 Γηλυθέν ειζόδημα ανά θοπολογούμενο σιλ. εςπώ 15,6 40 Φόπορ ειζοδήμαηορ ανά θοπολογούμενο Σσμμετοτή στα σσνολικά μεγέθη της τώρας ,76 σιλ. εςπώ 1,5 41 ΑΔΠ ,8% 22 Φοπολογούμενοι ,2% 22 Γηλυθέν ζηην εθοπία ειζόδημα ,9% 23 Φόπορ ειζοδήμαηορ θ.π ,6% 25 Αποηαμιεςηικέρ καηαθέζειρ ,7% 24 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ. (για ηα ΑΔΠ και κ.κ.αδπ) και Δπιλογέρ, «Νομοί ηηρ Δλλάδορ», Έκδοζη 2009 (για ηα ςπόλοιπα μεγέθη και δείκηερ) 9 Δμαίξεζε απνηειεί ην ΑΔΠ θαη θ.θ. ΑΔΠ, φπνπ ε Αηηηθή εθιακβάλεηαη σο κία πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη φρη σο δχν (Πεξηθέξεηα Πξσηεπνχζεο θαη Τπφινηπν Αηηηθήο) 41

42 Νομοί Γξάθεκα 21 Καηάηαμε ηεο Π.Δ. Ζιείαο ζε ζρέζε κε ηηο 52 Π.Δ. ηεο ρψξαο ΑΕΠ καηά κεθαλή 52 Καηά κεθαλή αποηαμιε ςηικέρ καηαθέζε ιρ 40 Δηλωθέν ειζόδημα ανά θοπολογ ούμενο 41 Φόπορ ειζοδήμα ηορ ανά θοπολογ ούμενο ΑΕΠ Φοπολογ ούμενοι ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 23 Δηλωθέν ζηην εθοπία ειζόδημα 25 Φόπορ ειζοδήμα ηορ θ.π. Νομοί Καηάηαξη ηος νομού Ηλείαρ ζε ζσέζη με ηοςρ 52 νομούρ 24 Αποηαμιε ςηικέρ καηαθέζε ιρ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαη θαηά θεθαιή Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο θαη ηνπ θαηά θεθαιή Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ηνπ λνκνχ Ζιείαο, ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν , φπσο ηα κεγέζε απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Λνγαξηαζκνχο ηεο ΔΤΔ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Καζ φιε ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΑΔΠ ηνπ λνκνχ ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη δχν θχθινπο πηψζεο θαη αλφδνπ. Απφ ην 2000 έσο ην 2003, ν πξψηνο θχθινο θαη απφ ην 2003 έσο ην 2007, ν δεχηεξνο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ λνκνχ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ην 2007, αλέξρεηαη ζην 0,8%, κεησκέλε θαηά 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην Σελ ίδηα πεξίνδν, ε ζπκκεηνρή ηεο πεξηθέξεηαο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο εκθάληζε επίζεο πησηηθή ηάζε θαη θαηέιεμε ζην 4,2% ην 2007, απφ 4,6% ην

43 Πίλαθαο 21 χγθξηζε ΑΔΠ θαη θ.θ. ΑΔΠ ηεο Π.Δ. Ζιείαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο ΑΔΠ (πνζά ζε εθ. ) θ.θ. ΑΔΠ (πνζά ζε ) % ζπκκεηνρήο ηνπ ΑΔΠ ηεο Π.Δ. θαη ηεο πεξηθέξεηαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο % θ.θ. ΑΔΠ ηεο Π.Δ. θαη ηεο πεξηθέξεηαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο Π.Δ. Ζλείαρ ,0 57,0 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ ,6 69, Σύνολο Φώπαρ Π.Δ. Ζλείαρ ,9 56,2 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ ,5 68, Σύνολο Φώπαρ Π.Δ. Ζλείαρ ,9 54,0 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ ,5 67, Σύνολο Φώπαρ Π.Δ. Ζλείαρ ,9 56,3 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ ,5 67, Σύνολο Φώπαρ Π.Δ. Ζλείαρ ,9 54,6 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ ,3 65, Σύνολο Φώπαρ Π.Δ. Ζλείαρ ,9 52,6 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ ,3 65, Σύνολο Φώπαρ Π.Δ. Ζλείαρ ,8 51,3 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ ,3 65, Σύνολο Φώπαρ Π.Δ. Ζλείαρ ,8 52,3 Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ ,2 64,4 Σύνολο Φώπαρ Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ./ Δπεμεξγαζία: Data RC ε φ,ηη αθνξά ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηνπ λνκνχ, θαζ φιε ηελ πεξίνδν θπκάλζεθε ζε αξθεηά ρακειφηεξα επίπεδα ζπγθξηηηθά κε ην θ.θ. ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο. Χζηφζν, ε δηαθνξά απηή νθείιεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ζην ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ζηελ παξαγσγή ηνπ λνκνχ. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ θ.θ. ΑΔΠ ηνπ λνκνχ απφ ην θ.θ. ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, απφ ην 57% ηνπ κέζνπ 43

44 φξνπ ηεο ρψξαο ην 2000, ην θ.θ. ΑΔΠ ηνπ λνκνχ βξίζθεηαη, ην 2007, ζην 52,3% ηνπ Μ.Ο. ηεο ρψξαο. Γξάθεκα 22 Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θ.θ. ΑΔΠ (%) 60 69,6 68,7 67,9 67,8 57,0 56,2 54,0 56,3 65,1 65,8 65,8 64,4 54,6 52,6 51,3 52, Μ.Ο. Ηλείας Μ.Ο. Περιφέρειας Μ.Ο. Χώρας 44

45 6. ΣΟΜΔΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαιχνληαη νη ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε ζηφρν λα θαηαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θάζε ηνκέα. Δπηπιένλ, παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θξίζηκσλ θιάδσλ θάζε ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε αγξνηηθή παξαγσγή ζε ηφλνπο γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, νη βηνκεραληθέο κνλάδεο, νη απαζρνινχκελνη θαη ν ηδίξνο απηψλ γηα ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, φπσο θαη ε εμέιημε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο, γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ αλαιχνληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, ηελ πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ ηεο Π.Δ. θιπ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο Πξσηνγελήο ηνκέαο Ο πξσηνγελήο ηνκέαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ νηθνλνκία ηνπ λνκνχ. Απνηειεί ζεκαληηθφ πφιν απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αθνχ απαζρνιεί κεγάιν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν 2007, ν λνκφο Ζιείαο παξήγαγε ην 4,6% ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο ρψξαο θαηαιακβάλνληαο ηελ 3ε ζέζε κεηαμχ ησλ λνκψλ ηεο Διιάδαο, κεηά απφ ηε Λάξηζα θαη ηελ Αηηηθή. Σν 2007 ν λνκφο παξήγαγε ην 13,9% ηεο παξαγσγήο παηάηαο ηεο ρψξαο, ην 8,7% ηεο παξαγσγήο ηνκάηαο, ην 5,1% ησλ εζπεξηδνεηδψλ θαη ην 4,4% ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο. Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ηνπ λνκνχ ηελ πεξίνδν Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ είλαη: o Ζ κείσζε ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, θαηά 49%, ην 2007 ζε ζρέζε κε ην o Ζ κείσζε ηεο παξαγσγήο εζπεξηδνεηδψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. o Ζ πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο παηάηαο. 45

46 Πίλαθαο 22 Γεσξγηθή παξαγσγή λνκνχ Ζιείαο Πξντφλ Έηε Διαηφιαδν (ηφλνη) Καπλφο (ηφλνη) Βακβάθη (ηφλνη) ηηάξη (ηφλνη) Ρχδη (ηφλνη) Δζπεξηδνεηδή (ηφλνη) Μήια (ηφλνη) Ρνδάθηλα (ηφλνη) Παηάηεο (ηφλνη) Σνκάηεο (ηφλνη) Κξέαο (ηφλνη) Γάια (ηφλνη) Πηγή: Δπιλογέρ, Νομοί ηηρ Δλλάδορ 2009 O λνκφο έρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθφ θέληξν ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο ρψξαο, αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο ζεξκνθεπηαθέο θξάνπιεο ηηο Μαλσιάδαο. Ζ γεσξγηθή παξαγσγή ζπλδέεηαη άκεζα θαη ζηεξίδεη κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο, επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. Ξερσξίδνπλ ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ληνκάηαο (ζηα αβάιηα θαη ζηε Γαζηνχλε) θαζψο θαη νη κνλάδεο παξαγσγήο ηνπξζηψλ. Ζ θηελνηξνθία ζηελ Ζιεία έρεη θαηά θχξην ιφγν εθηαηηθφ ραξαθηήξα, κε κηθξφ αξηζκφ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ απνηειείηαη απφ αηγνπξφβαηα ειεχζεξεο βνζθήο κε θπξηφηεξα πξντφληα ην καιαθφ ηπξί, ην θξέαο θαη ην γάια. Δθηφο απφ ηε ζπλήζε θηελνηξνθία, ν λνκφο έρεη παξάδνζε ζηελ εθηξνθή αιφγσλ (Ζ θπιή Ζιείαο είλαη κία απφ ηηο έμη ειιεληθέο θπιέο αιφγσλ). Ζ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λνκφ πεξηιακβάλεη ηελ αιηεία αλνηρηήο ζάιαζζαο, ηελ αιηεία ησλ θπζηθψλ εθηξνθείσλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο Κνηχρη θαη Βάξδα θαη ηελ αιηεία ζηελ ηερλεηή ιίκλε ηνπ Πελεηνχ. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα εληνπίδνληαη 10 : ην κηθξφ θαη πνιπηεκαρηζκέλν γεσξγηθφ θιήξν, πνπ εκπνδίδεη ηελ άζθεζε απνδνηηθήο γεσξγίαο ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 10 Δ.Π. Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ ( ) 46

47 ην ρακειφ βαζκφ εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ. ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ν ηνκέαο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ηελ πιεκκειή νξγάλσζε ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ηελ σο εθ ηνχηνπ αδπλακία ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ζπλζεθψλ πξνψζεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη δηαθίλεζεο ησλ αγξνηηθψλ εηζξνψλ. Οη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα είλαη ζπλπθαζκέλεο κε: Σνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σελ πξνψζεζε ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Σε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σε βειηίσζε ησλ αγξνηηθψλ θαη αιηεπηηθψλ ππνδνκψλ. Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κε έκθαζε ζηα πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο. Σε βειηίσζε ησλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ πιεξνθφξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σε ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, κειηζζνθνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο. πκβνιή ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο: Ζ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο επηηάζζεη ηελ αλάδεημε ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα ηνπ λνκνχ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά σο πξντφλησλ πςειήο γαζηξνλνκηθήο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο. ηα πιαίζηα απηά ζα παξνπζηάδεηαη γηα ην λνκφ Ζιείαο κία ζεκαληηθή επθαηξία λα ζπλδέζεη θαη λα πξνσζήζεη απφ θνηλνχ ηνπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε γεσξγηθή παξαγσγή. Δηδηθφηεξα, γηα ηα πξντφληα ηνπ λνκνχ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη λα νξγαλσζεί κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ε πξνψζεζή ηνπο ζην ηνπξηζηηθφ θνηλφ θαη παξάιιεια ε πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ κέζσ ησλ ίδησλ ησλ πξντφλησλ (γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο). Ζ δπλακηθή ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο είλαη πνιχ κεγάιε, αξθεί λα ππνινγίζνπκε πσο ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ππέδεημε φηη ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο ζα πξέπεη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα λα γίλεη έλαο απφ ηνπο ηξεηο πξψηνπο ιφγνπο ηνπξηζηηθήο επηζθεςηκφηεηαο ηεο Διιάδαο! Δπηπιένλ, λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν ηνπξηζκφο επεμίαο θαη ν αγξνηνπξηζκφο πξνάγνπλ ηε γαζηξνλνκία κέζσ 47

48 ηεο δηαηηεηηθήο θνπδίλαο θαη ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ν πξψηνο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπηθψλ επνρηαθψλ πξντφλησλ ν δεχηεξνο. Ζ ελζάξξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο επηζθεςηκφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ δξάζεηο φπσο: Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ επηζθεςηκφηεηαο ζε ρψξνπο αγξνηηθήο παξαγσγήο ρεδηαζκφο εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαηηθψλ (νηλνγξαζηξνλνκηθψλ) δηαδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ, κε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο επηζθέςηκνπο ρψξνπο, νη νπνίνη ελδεηθηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: εθηάζεηο κε θαιιηέξγεηεο, ρψξνπο παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, επηρεηξήζεηο εζηίαζεο (παξαδνζηαθέο ή πνιπηειείαο) Σα νθέιε ηεο αλάπηπμεο γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ηνπο αγξφηεο είλαη πνιιά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα: Γεκηνπξγία εηζνδήκαηνο απφ ηελ άκεζε πψιεζε πξντφλησλ ζηνπο επηζθέπηεο. Γεκηνπξγία εηζνδήκαηνο απφ ηε δηακνλή ηνπξηζηψλ ζε αγξνηηθά θαηαιχκαηα θαη ηελ πψιεζε γεπκάησλ. Δμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο φιν ην ρξφλν κέζα απφ ηελ πξνψζεζε εηδηθψλ εθδειψζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ παθέησλ. Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο «επαθήο» κε ηνλ πειάηε θαη κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ην ρψξν δηακνλήο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Αλαγλψξηζε θαη δηαθήκηζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ (πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο) Γηεξεχλεζε κείγκαηνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αζθάιεηαο. πκκεηνρή ζε δηεζλείο ζπλδέζκνπο θαη δηθηπψζεηο νηλνγαζηξνλνκίαο/ αγξνηνπξηζκνχ κε απνηέιεζκα ηε κεηαιακπάδεπζε γλψζεο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε. Κίλεηξν γηα εθαξκνγή βηνθαιιηέξγεηαο θαη παξαδνζηαθψλ απζεληηθψλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ. Κίλεηξν γηα ηελ πξνθχιαμε θαη αλάδεημε ηεο εζληθήο βηνπνηθηιφηεηαο. Αθνινπζψληαο ηελ παγθφζκηα ηάζε, ε ειιεληθή θπβέξλεζε εμέθξαζε πξνζθάησο ηελ πξφζεζή ηεο γηα δεκηνπξγία εζληθνχ ζήκαηνο «Διιεληθήο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο» ην νπνίν ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε φπσο: 48

49 Θα εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα θαη απζεληηθφηεηα ησλ πξντφλησλ Θα ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο Θα βεβαηψλεη ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε φηη ν λνκφο Ζιείαο δηαζέηεη πξντφληα ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη, εληάζζνληάο ηα ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ, ακβιχλνληαο ηελ επνρηθφηεηα, απμάλνληαο ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη νδεγψληαο ηνπξίζηεο ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ πνπ ρξεηάδνληαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε θξάνπια (Μαλσιάδαο), ην θαξπνχδη (Ακαιηάδα θάκπνο), ηα θαιακπφθη, πεπφλη, ηνκάηα, κέιη, πηπεξηά, ηπξηά, ιάδη, ειηά, θξαζί, ζηαθίδα, αξσκαηηθά θπηά, βφηαλα θιπ. πγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ε Ζιεία δηαζέηεη φια ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά (θαη κάιηζηα αθφκα πεξηζζφηεξα) πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηα ηνπηθά ηεο πξντφληα κε αμηψζεηο ζην εμσηεξηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην brand name ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο θαη ηεο Ήιηδαο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα «Πποοπηικέρ ανάπηςξηρ ηος οινογαζηπονομικού ηοςπιζμού ζηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ» ηεο εηαηξίαο HARCOS 11 : Σν θαγεηφ θαη ε ηνπηθή γαζηξνλνκία απνηεινχλ πνιχ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ απφιαπζε ησλ δηαθνπψλ γηα ην 51,8% ησλ εξσηψκελσλ θαη κέηξηα ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ην 23,7% Δπηζπκνχλ λα ζπλδπάδνπλ ηνλ νηλνγαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ θαη κε άιιεο ηνπξηζηηθέο δξάζεηο (π.ρ. επηζθέςεηο ζε λανχο, κνπζεία, ζπκκεηνρή ζε ζπνξ, spa θιπ) ην 51,4% πνιχ έσο πάξα πνιχ θαη ην 26,2% ζε κέηξην βαζκφ Γεπηεξνγελήο ηνκέαο Ζ Π.Δ. Ζιείαο θαηαηάζζεηαη 29 νο κεηαμχ ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο θαη παξάγεη ην 0,6% ηεο ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηεο κεηαπνίεζεο ζηε ρψξα. Δπίζεο, ν λνκφο θαηαηάζζεηαη ηξηαθνζηφο ηέηαξηνο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, παξάγνληαο ην 0,7% ηεο ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ θιάδνπ. Πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Ζιείαο απνηειεί ε ζεκαληηθή παξαγσγή ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ε νπνία κπνξεί λα ζηεξίμεη κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηδηαίηεξα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ νλνκαζίαο 11 Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε δείγκα 531 εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ην δηάζηεκα Ηνχληνο Οθηψβξηνο

50 πξνέιεπζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα εμαγσγή. Βαζηθά κεγέζε βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά κεγέζε βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην λνκφ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ κέζσλ κεγεζψλ (Αθαζάξηζηε Αμία Παξαγσγήο, Πξνζηηζέκελε Αμία, Πσιήζεηο) ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ άλσ ησλ 10 αηφκσλ ηνπ λνκνχ. Χζηφζν, αλ εμεηάζνπκε ηνπο απφιπηνπο αξηζκνχο ησλ κνλάδσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ, εθεί εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Πίλαθαο 23 Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο (Π.Δ. Ζιείαο) Έηνο Αξηζκφο κνλάδσλ * Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ Ακνηβέο απαζρνινπκέλσλ (ζε ) Αθαζάξηζηε 12 αμία παξαγσγήο (ζε ) Πξνζηηζέκελε 13 αμία (ζε ) Πσιήζεηο Μ.Ο *με μέζη εηήζια απαζσόληζη μεγαλύηεπη ή ίζη ηων 10 αηόμων Έηνο Μέζνη Όξνη αλά Βηνκεραληθή Μνλάδα θαη αλά Απαζρνινχκελν Απαζρνινχκελνη/ κνλάδα Ακνηβέο/ απαζρνινχκελν Αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο/ κνλάδα Πξνζηηζέκελε αμία/κνλάδα Πσιήζεηο/ κνλάδα Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Δηήζηα Έξεπλα Βηνκεραλίαο Βηνηερλίαο ην αθφινπζν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνπο λνκνχο ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο άλσ ησλ 10 αηφκσλ. Γίλεηαη έηζη κία εηθφλα γηα 12 Αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο: Σν άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηεο έξεπλαο, ησλ εζφδσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο θαη ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ εζφδσλ. 13 Πξνζηηζέκελε αμία: Ζ Αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο αθνχ αθαηξεζεί ε Αμία αλαιψζεσλ, φπνπ σο Αμία αλαιψζεσλ νξίδεηαη ε αμία ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, ε αμία ησλ αλαισζέλησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ησλ θαπζίκσλ, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ ινηπψλ αλαισζέλησλ πιηθψλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. 50

51 ηε ρσξηθή δηάζξσζε ησλ κεγαιχηεξσλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ. Χζηφζν, δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε φηη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απαζρφιεζε παίδνπλ θαη νη κηθξφηεξεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο (θάησ απφ 10 απαζρνινχκελνπο). Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ην 2006, νη κεγάιεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο (10+) απαζρφιεζαλ άηνκα, ελψ νη κηθξφηεξεο απαζρφιεζαλ άηνκα. ην γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη νη κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ηνπ λνκνχ Αραΐαο ζπγθεληξψλνπλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ απαζρνινχκελσλ ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο άλσ ησλ 10 αηφκσλ (5.566 άηνκα ή 74,9%), ζην λνκφ Ζιείαο αληηζηνηρεί ην 18,6% θαη ζην λνκφ Ζιείαο κφιηο ην 6,5%. Γξάθεκα 23 Καηαλνκή ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο λνκνχο ηεο πεξηθέξεηαο κε βάζε ησλ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Βαζηθά κεγέζε νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο. Δθηφο απφ ην εηζφδεκα πνπ απνδίδεη ζηνπο απαζρνινχκελνπο ηνπ θιάδνπ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηεο νηθηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δεκηνπξγψληαο ηηο απαξαίηεηεο θηηξηαθέο ππνδνκέο. Ζ παξνχζα ελφηεηα έρεη ζηφρν λα απνηππψζεη ηελ εμέιημε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην λνκφ Ζιείαο θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζπγθεληξσηηθά εηήζηα ζηνηρεία. 51

52 Πίλαθαο 24 Αξηζκφο αδεηψλ λέσλ νηθνδνκψλ θαη πξνζζεθψλ ζην λνκφ Ζιείαο ( ) Νέερ Οικοδομέρ Πποζθήκερ Απιθμόρ Όγκορ Απιθμόρ Όγκορ Απιθμόρ Σύνολο Όγκορ Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λνκφ Ζιείαο, κεηά απφ κία ζεκαληηθή άλνδν ην 2005, νπφηε θαη έθηαζε (ζπλνιηθά) ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο γηα λέεο νηθνδνκέο θαη πξνζζήθεο, εκθαλίδεη κηθξή κείσζε ηα δχν επφκελα έηε 2006, 2007 (-14,5% θαη -4,5% αληίζηνηρα), γηα λα αξρίζεη θαη πάιη λα απμάλεηαη ην 2008 κε ξπζκφ 0,6% θαη ην 2009 κε ξπζκφ 11,1%. εκαληηθή είλαη ε παξάκεηξνο ηνπ φγθνπ ζε θπβηθά κέηξα ησλ νηθνδνκψλ θαη πξνζζεθψλ. Γηα παξάδεηγκα, άιιε νηθνλνκηθή ζεκαζία έρεη ε θαηαζθεπή κηαο πνιπθαηνηθίαο θαη δηαθνξεηηθή ε θαηαζθεπή κηαο κνλνθαηνηθίαο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ νηθνδνκψλ θαη πξνζζεθψλ αθνινχζεζε αλάινγε πνξεία κε ηνλ αξηζκφ απηψλ. Έηζη, κεηά απφ κία κεγάιε αχμεζε ην 2005, ηζνξξνπεί ζε ρακειφηεξα επίπεδα ηα επφκελα ρξφληα, ελψ ην 2008 κεηψλεηαη θαηά 0,2%, ζε ζρέζε κε ην 2007 θαη ην 2009 θαηά 18,3% ζε ζρέζε κε ην ζνλ αθνξά ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λνκφ Ζιείαο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ην παξάδνμν ηεο αξηζκεηηθήο αχμεζεο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ θαη πξνζζεθψλ ην 2008 αιιά θαη ην 2009 ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ αξηζκεηηθή αχμεζε πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ κεηά ηηο θαηαζηξνθέο ιφγσ ππξθαγηψλ (2007) θαη ζεηζκνχ (2008). Χζηφζν δελ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ λέσλ νηθνδνκψλ θαη πξνζζεθψλ. Αληίζεηα, ν φγθνο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ θαη πξνζζεθψλ είλαη κηθξφηεξνο απφ φηη ζην παξειζψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αξηζκεηηθή αχμεζε νθείιεηαη ζε έξγα θάιπςεο άκεζσλ νηθηζηηθψλ αλαγθψλ, ελψ ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο νη φγθνη ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ έρνπλ ζπκπηεζηεί. ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ θηηξίσλ πνπ απφ ηελ νηθνδνκηθή ηνπο άδεηα πξννξίδνληαη γηα ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ. Μεηά απφ κία κεγάιε εηήζηα αχμεζε ηεο θαηαζθεπήο θαηαζηεκάησλ, ην 2005, ε νπνία αθνξά φινπο ηνπο λνκνχο θαη έθηαζε σο θαη ην 122,6% ζην Ν. Ζιείαο, ηα επφκελα έηε παξαηεξνχληαη κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο. Σα 52

53 δχν ηειεπηαία ρξφληα ελψ ε εηήζηα κείσζε ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 22,5% ην 2008 θαη 26,1% ην 2009 Πίλαθαο 25 Αξηζκφο λέσλ θηηξίσλ θαηαζηεκάησλ, βάζεη ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ( ) ΠΔΕ Αιηωλ/νία Ασαΐα Ηλεία Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ Σξηηνγελήο ηνκέαο Ο Σξηηνγελήο ηνκέαο απνηειεί ηνλ θπξίαξρν ηνκέα ζην λνκφ Ζιείαο ζπγθεληξψλνληαο ην 40,8% ησλ απαζρνινπκέλσλ. Σν εκπφξην, ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ν ηνπξηζκφο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Σνπξηζκφο ζνλ αθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ ηνλίδνληαη νη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε πνηθίισλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ζξεζθεπηηθφο, νηθνινγηθφο, ηακαηηθφο, ζπλεδξηαθφο θ.ά). Ζ πεξηνρή δηαζέηεη ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη ζπγθεληξψλεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, απφ πιεπξάο θιίκαηνο - πεξηβάιινληνο θαη ηζηνξηθνχ - πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. Ο ζεκαληηθφηεξνο πφινο έιμεο ηνπ λνκνχ είλαη ε Αξραία Οιπκπία. Ζ Οιπκπία απνηέιεζε ην ζηαζεξφ ηφπν ηέιεζεο ησλ αξραίσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ απφ 776 π.υ. έσο ην 393 κ.υ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπο ίζρπε ε Οιπκπηαθή Δθερεηξία. ήκεξα, κεηά ηε ζχγρξνλε αλαβίσζε θαη δηεζλνπνίεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζηελ Οιπκπία πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε ε ηειεηή αθήο ηεο Οιπκπηαθήο θιφγαο, πξηλ απηή θάλεη ην γχξν ηεο πθειίνπ θαη θαηαιήμεη ζηελ εθάζηνηε δηνξγαλψηξηα πφιε. Ζ πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Ννκνχ, έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πιήζνο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο: Σν Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ γηα παηδηά θαη λένπο, πνπ δηνξγαλψλεηαη ζε εηήζηα βάζε ζηελ Οιπκπία, ζέινληαο λα αλαπηχμεη θαη λα πξνβάιιεη ηηο θαιιηηερληθέο αλεζπρίεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλέλσζεο ησλ επξσπατθψλ θαη κεζνγεηαθψλ ιαψλ θαη αληαιιαγήο θνπιηνχξαο θαη ζθέςεο. εκαληηθφ πνιηηηζηηθφ γεγνλφο απνηειεί θαη ην Φεζηηβάι Ήιηδαο, ελψ δηνξγαλψλνληαη ζε εηήζηα βάζε πιήζνο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο κε ηνπηθά πξντφληα 53

54 ηππηθή έθζεζε θαζψο επίζεο θαη ζπλαπιίεο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζην Αξραίν Θέαηξν Φιφθα, ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο κε ηδηαίηεξε επηηπρία. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο γεγνλφο είλαη ε χπαξμε ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Αξραίαο Διιεληθήο Ηζηνξίαο «ΧΗΠΟΛΗ». Πξφθεηηαη γηα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ηε Ν.Α. κε ηε ζπκκεηνρή επηθαλψλ ηζηνξηθψλ ζε Διιάδα θαη Δπξψπε θαη θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα ίδξπκα γλψζεο θαη δηάδνζεο ηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, θαζψο επίζεο θαη έλα ρψξν ζπλεχξεζεο θαη ζπζπείξσζεο ηζηνξηθψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Πξνζβιέπεη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Πξνζειθχνληαο επηθαλείο Αθαδεκατθνχο γηα έξεπλα θαη κειέηε, κε ζθνπφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. Σν ιηκάλη Καηαθφινπ απνηειεί βαζηθή πχιε εηζφδνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζην λνκφ Ζιείαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ιηκάλη γλσξίδεη εληππσζηαθή αχμεζε ησλ δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ. Ζ ειάρηζηε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε θνξηεγψλ πινίσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ πξνζέιθπζε θξνπαδηεξφπινησλ. ήκεξα είλαη έλα απφ ηα πξψηα ιηκάληα ηεο ρψξαο ζε αξηζκφ αθίμεσλ θξνπαδηεξφπινησλ. Γηα ην 2010 ππάξρεη λέα αχμεζε ζηηο αθίμεηο πινίσλ πνπ μεπεξλνχλ ηα 360 θαη κεηαθέξνπλ πεξί ηνπο επηβάηεο (ην 2009 ήηαλ ) θαη πιεξψκαηα κε ζθνπφ λα επηζθεθζνχλ ηελ Αξραία Οιπκπία. Σν αλαζεσξεκέλν Master Plan ην ιηκέλα, ην νπνίν εγθξίζεθε πξφζθαηα απφ ηελ Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο Ληκέλσλ, πεξηειάκβαλε: Δπέθηαζε ηνπ πξνζήλεκνπ κφινπ ηνπ ιηκέλα. Νέν πξνβιήηα εμππεξέηεζεο θξνπαδηεξφπινησλ ζηνλ νπνίν ζα εμππεξεηνχληαη δχν (2) θξνπαδηεξφπινηα, ζχκθσλα κε ηελ επηιεγείζα δηάηαμε, κήθνπο άλσ ησλ 300 m. Σξνπνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο καξίλαο θαη επέθηαζε απηήο κε λέεο ιηκεληθέο θαη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο πξνο βνξξά. Δθβάζπλζε θαη επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο ιηκελνιεθάλεο. Δξγαζίεο δηαπιάηπλζεο ηνπ παξαιηαθνχ θξεπηδψκαηνο έκπξνζζελ ηεο νηθηζηηθήο κε ζπλνιηθφ πιάηνο 7.0 m. Σα παξαπάλσ έξγα ζα επεθηείλνπλ ηε δπλακηθφηεηα ηνπ ιηκέλα κε ζηφρν λα αληαπνθξηζεί ζηελ απμεκέλε θίλεζε θξνπαδηεξφπινησλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Σν Μάην ηνπ 2010 ππνγξάθεθε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Ννκαξρίαο Ζιείαο θαη ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ θνπνχ κε ηελ επσλπκία «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΘΔΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΣΖΝ ΠΡΧΖΝ ΛΗΜΝΖ ΜΟΤΡΗΑ», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΟΛΤΜΠΗΑ Α.Δ.», ηελ νπνία ζχζηεζε ε HELLANION Α.Δ., γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ζεκαηηθνχ πάξθνπ κε ηελ νλνκαζία «OLYMPIA 54

55 THEME PARK». Ζ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε μεπεξλά ηα θαη ζα απαζρνιήζεη πάλσ 200 εξγαδφκελνπο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη άλσ ησλ 400 κνλίκσλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ. Σν ζεκαηηθφ πάξθν «OLYMPIA THEME PARK» ζα θαηαζθεπαζηεί ζηηο εθηάζεηο ηεο πξψελ ιίκλεο Μνπξηάο. Σα επηκέξνπο ζεκαηηθά πάξθα θαη νη ζπλαθείο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε κηα έθηαζε άλσ ησλ ζηξεκκάησλ. Ζ ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηνλ λνκφ Ζιείαο ζπλεπάγεηαη αλακθίβνια ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε. Σν ζεκαηηθφ πάξθν ζα ζπλδξάκεη ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή νιφθιεξνπ ηνπ λνκνχ Ζιείαο θαη ζα εληζρχζεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ πάξθνπ ζα ην ζπλδπάζεη κε ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ηνπ θαη ζα επηιέμεη ηελ δηακνλή ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ηνλψλνληαο ζεκαληηθά ην εηζφδεκα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζην λνκφ. Δπηπιένλ, απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ, ζα δεκηνπξγεζνχλ άκεζα 400 κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ σο επί ην πιείζηνλ ζα θαιπθζνχλ απφ θαηνίθνπο ηνπ λνκνχ Ζιείαο. Οη ππνδνκέο απηέο, εθφζνλ εληαρζνχλ ζε έλα επξχηεξν πιάλν πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ λνκνχ σο δηαθξηηνχ θαη ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, αλακέλεηαη λα δψζνπλ ψζεζε ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην «Διδικό Υωποηαξικό Πλαίζιο για ηον Σοςπιζμό», νη παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ θαη νινθιεξσκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Χο «ζχλζεηε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζηαζεξνχ παξαζεξηζκνχ» λνείηαη ε ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε μελνδνρείσλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ / ηχπσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ επαχιεσλ, εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (ζπλεδξηαθά θέληξα, γθνιθ, θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο θ.ά) θαζψο θαη θαηνηθηψλ πξνο πψιεζε ζηηο νπνίεο ζα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Σν ζπλνιηθφ μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηνπ λνκνχ πεξηιακβάλεη μελνδνρεία θαη νκνεηδή θαηαιχκαηα κε θιίλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη ζε μελνδνρεία 5 αζηέξσλ, θαζψο θαη 14 ηνπξηζηηθά θάκπηλγθ. Αξθεηέο απφ ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο έρνπλ εθζπγρξνληζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα πιαίζηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Σελ πεξίνδν , ν αξηζκφο ησλ μελνδνρείσλ θαη νκνεηδψλ θαηαιπκάησλ ζην λνκφ κεηψζεθε θαηά 3 κνλάδεο θαζψο απφ ηα 79 ην 2004, έθηαζαλ ζηα 76 ην Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο θαη ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. θαη αλαθέξνληαη ζην

56 Χζηφζν ηελ ίδηα πεξίνδν πξνζηέζεθαλ θιίλεο ζην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο (αχμεζε θαηά 24,2%). Πίλαθαο 26 Αξηζκφο μελνδνρείσλ θαη θιηλψλ ζηελ Π.Δ. Ζιείαο ( ) Ξελνδνρεία θαη νκνεηδή θαηαιχκαηα Κιίλεο μελνδνρείσλ θαη νκνεηδψλ θαηαιπκάησλ Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ. Απφιπηνη αξηζκνί Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζην λνκφ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη: Οη πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ απνδίδνπλ θαξπνχο θαζψο ην ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, ζηα μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ λνκνχ, απμήζεθαλ θαηά 46,5% ηελ πεξίνδν Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηε κείσζε ην 2008 ζε ζρέζε κε ην 2007, ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, θαηά 9,7%. Αλαιπηηθφηεξα: Οη δηαλπθηεξεχζεηο αιινδαπψλ ζην λνκφ ζεκείσζαλ κία πνιχ ζεκαληηθή εηήζηα αχμεζε ην 2007 θαηά 89% θαη έθηαζαλ ηηο , γηα λα αθνινπζήζεη κία κείσζε θαηά 15,1%, ην ζνλ αθνξά ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο εκεδαπψλ, ε εηήζηα κείσζε θαηά 31,5%, ην 2005, ήηαλ πξφζθαηξε, θαζψο ηα επφκελα έηε ε πνξεία ήηαλ αλνδηθή. Σν 2008, νη δηαλπθηεξεχζεηο εκεδαπψλ απμήζεθαλ θαηά 29,2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 56

57 Πίλαθαο 27 Γηαλπθηεξεχζεηο ηνπξηζηψλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο Π.Δ. θαη ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν Γηαλπθηεξεχζεηο αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ Έηνο Μεηαβνιή (%) Ννκφο Ζιείαο ,4 21,1 64,3-9,7 46,5 χλνιν ρψξαο ,7 5,0 13,0 0,0 24,2 Γηαλπθηεξεχζεηο αιινδαπψλ Έηνο Μεηαβνιή (%) Ννκφο Ζιείαο ,0 8,8 89,0-15,1 59,0 χλνιν ρψξαο ,6 5,9 11,7-0,4 23,3 Γηαλπθηεξεχζεηο εκεδαπψλ Έηνο Μεηαβνιή (%) Ννκφο Ζιείαο ,5 43,6 29,9 1,2 29,2 χλνιν ρψξαο ,0 2,2 17,0 1,0 26,8 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ./ Δπεξεπγαζία: DATA RC Γξάθεκα 24 Πνζνζηηαία (%) κεηαβνιή ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ ,4 4, ,0 21, ,0 64, ,7 0, ,2 46,5-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Σύνολο νομού Σύνολο σώπαρ Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηνπ λνκνχ Ζιείαο, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη: Ζ πιεξφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηνπ λνκνχ, απφ ην 40,6% ην 2004, 57

58 αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία, θηάλνληαο ζην 47,5% ην Σν 2008 ε πιεξφηεηα ππνρψξεζε ζην 44,7%. Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν , ε πιεξφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηνπ λνκνχ παξακέλεη πάληα κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ηεο ρψξαο. Μία ζεκαληηθή κείσζε ηεο δηαθνξάο παξαηεξείηαη ην 2007, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη κηα δηαρξνληθή ηάζε ζχγθιηζεο ησλ δχν δεηθηψλ. Πίλαθαο 28 Πιεξφηεηα μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζηελ Π.Δ. Ζιείαο θαη ζηε Υψξα ηελ πεξίνδν Πιεξφηεηα μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ Πνζνζηφ πιεξφηεηαο (%) Π.Δ. Ζιείαο 40,6 40,0 42,1 47,5 44,7 χλνιν ρψξαο 55,6 58,6 59,8 57,0 56,7 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ. Γξάθεκα 25 Πιεξφηεηα μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ (%) ,6% 40,0% 42,1% 47,5% 44,7% 55,6% 58,6% 59,8% 57,0% 56,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Σύνολο νομού Σύνολο σώπαρ ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία θίλεζεο επηζθεπηψλ ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ λνκνχ, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ 58

59 Γξάθεκα 26 Κίλεζε επηζθεπηψλ ζηα κνπζεία ηνπ Ννκνχ Ζιείαο αλά κήλα ( ) Γξάθεκα 27 Κίλεζε επηζθεπηψλ ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ Ννκνχ Ζιείαο 15 αλά κήλα ( ) ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαθηλεζέλησλ επηβαηψλ θαη ησλ κεηαθεξζέλησλ νρεκάησλ ζην πνξζκείν ηεο Κπιιήλεο, θαηά γξακκέο. γηα ηα έηε Παξαηεξνχκε φηη ε πνξεία είλαη αλνδηθή ρσξίο φκσο λα εκθαλίδεη έληνλα απμεηηθή 15 Αξραία Οιπκπία, Ναφο Δπηθνπξείνπ Απφιισλνο, Κάζηξν Υιεκνπηζίνπ, 59

60 ηάζε. Ζ πινπνίεζε ηεο Οιπκπίαο Οδνχ θαη ε ζχλδεζε κε ην πνξζκείν ηεο Κπιιήλεο αλακέλεηαη λα δψζεη αλαπηπμηαθή ψζεζε απμάλνληαο ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ θαη νρεκάησλ. Γξάθεκα 28 Κίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ζην πνξζκείν ηεο Κπιιήλεο ( ) Εάκςνθορ - Κςλλήνη (επιβάηερ) Εάκςνθορ - Κςλλήνη (ηποσοθόπα) Κςλλήνη - Πόπορ Κεθαλληνίαρ (επιβάηερ) Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε φ,ηη αθνξά ζηε ζχλζεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ζηελ Π.Δ. Ζιείαο, εμεηάδνπκε ην ηειηθφ πξντφλ πνπ παξάγεη ν θάζε ηνκέαο, αθνχ πξψηα αθαηξεζεί ε αμία ησλ πξντφλησλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ή αλαιψζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. Σν κέγεζνο πνπ πξνθχπηεη είλαη ε αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία (ΑΠΑ) θαη εθθξάδεη ηελ επηπιένλ πξνζηηζέκελε αμία πνπ ελζσκαηψλεη θάζε ηνκέαο ζηα πξντφληα πνπ παξάγεη. Έηζη, ην 2007, ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξάγεηαη ην 21,2%, ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΠΑ) ηνπ λνκνχ, ζην δεπηεξνγελή ην 14,5% θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ην 64,2%, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά φζνλ αθνξά ηελ πεξηθέξεηα, είλαη 10,4% γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 20,5% γηα ην δεπηεξνγελή θαη 69,2% γηα ηνλ ηξηηνγελή ην ίδην έηνο. Καηά ηελ πεληαεηία , παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηε ζπλνιηθά παξαγφκελε ΑΠΑ ηνπ λνκνχ, εηο βάξνο ηνπ πξσηνγελή θαη ηνπ δεπηεξνγελή. Σν 2007, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο έρεη ηελ θπξίαξρε ζέζε κε 64,2% ηεο ΑΠΑ, 60

61 σζηφζν ην πνζνζηφ απηφ είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηε ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο ρψξαο (76,5%). Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ ΑΠΑ ηνπ λνκνχ εμαθνινπζεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δηπιάζηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ζηελ ΑΠΑ ηεο ρψξαο (10,4%). Γξάθεκα 29 Πνζνζηηαία (%) θαηαλνκή ηεο ΑΠΑ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Π.Δ. Ζιείαο ( ) ,2 14,5 64, ,0 15,4 64, ,5 16,4 60, ,0 18,2 57, ,2 18,8 56,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Πηγή: ΔΛ.ΣΤΑΤ. - Δπεξεπγαζία DATARC Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας 6.2. Γήκνο Ήιηδαο Πξσηνγελήο ηνκέαο Ο πξσηνγελήο ηνκέαο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ Πεξηνρή Μειέηεο. Πεξηιακβάλεη θπξίσο αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο ζηελ πιεηνςεθία ηνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή γεσξγίαο ρσξίο λα εθδειψλεη εκθαλψο δηαηππσκέλεο ηάζεηο γηα πνιπ-απαζρφιεζε, ε νπνία ζα επέηξεπε θαη κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Απφ ηα θπξηφηεξα πξντφληα πνπ πξνσζνχληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά είλαη ε βηνκεραληθή ηνκάηα, νη παηάηεο, ηα εζπεξηδνεηδή, ηα θξεκκχδηα (Καιπβίσλ), ην ειαηφιαδν, ε ζηαθίδα, ην κέιη θ.α. πλνιηθά ζηε Γ.Δ. Ακαιηάδνο δξαζηεξηνπνηνχληαη 53 επηρεηξήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 52 αθνξνχλ ην θιάδν «Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα θαη ζπλαθείο βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» θαη κφλν κία (1) ζην θιάδν «Γαζνθνκία, πινηνκία θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο» 61

62 α. Γεσξγία πσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ε βαζηθή ρξήζε γεο ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή αθνξά γεσξγηθή γε (65%). Οη εθηάζεηο ησλ πεξηνρψλ ηεο Γ.Δ. Ακαιηάδαο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζηνλ αλαδαζκφ θαη αξδεχνληαη απφ ην δίθηπν ηερλεηήο βξνρήο είλαη ζηξέκκαηα. ζνλ αθνξά ηηο εθηάζεηο πνπ είλαη εληφο αλαδαζκνχ θαη αξδεχνληαη κε επηθαλεηαθή άξδεπζε, απηέο είλαη ζηξέκκαηα. Απφ ηελ θαιιηεξγήζηκε έθηαζε, ην 47% ζρεδφλ θαιχπηεηαη απφ αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο ελψ ζρεηηθά πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (18%) 16. Αμηφινγν πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ νη θεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ην 10% ηνπ ζπλφινπ. ην ζχλνιν ησλ αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ ζηε Γ.Δ. Ακαιηάδαο, ππεξηεξεί ε θαιιηέξγεηα αξαβφζηηνπ, ε βηνκεραληθή ηνκάηα, ηα εζπεξηδνεηδή, ηα θεπεπηηθά, ηα κπνζηαληθά (θαξπνχδηα, πεπφληα), νη παηάηεο θαη ηα θαζφιηα, ελψ απφ ηηο μεξηθέο δηαθξίλνληαη ηα ζηηεξά, ηα ακπέιηα (γηα ζηαθηδνπαξαγσγή) θαη νη ειηέο (θπξίσο ειαηνπνηήζηκεο). Δπίζεο είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε θαη ε ειαηνθαιιηέξγεηα. Καιιηεξγνχληαη ζπλνιηθά ζηξέκκαηα κε ειαηφδελδξα (θαηά πξνζέγγηζε). Ζ γεσξγία ζηε Ήιηδα είρε ππνζηεί ζεκαληηθέο βειηηψζεηο σο πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο θαη είρε επηηχρεη σο έλα βαζκφ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηή ε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε δπλακηθψλ θαιιηεξγεηψλ πςειψλ απαηηήζεσλ ζε λεξφ θαη ιίπαλζε, κε ζπλέπεηα ηε ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηε ξχπαλζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Οη θαιιηέξγεηεο αξδεχνληαη απφ ηνλ Πελεηφ κέζσ ηνπ νκψλπκνπ ζπιινγηθνχ αξδεπηηθνχ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ ηδησηηθψλ γεσηξήζεσλ (140 άδεηεο γεσηξήζεσλ Γ.Δ. Ακαιηάδαο), πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηνλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα ηεο πεξηνρήο. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη αξθεηνί θαιιηεξγεηέο ζην Ννκφ έρνπλ ζηξαθεί πξνο ηε βηνινγηθή γεσξγία, ηδηαίηεξα γηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (ειηέο, εζπεξηδνεηδή). Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, απνηειεί ηελ πεξηνρή κε ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ζηε ρψξα καο. ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη δχν νξγαλψζεηο Βηνθαιιηεξγεηψλ, ε Αγξνπεξηβαιινληηθή Οκάδα Βηνθαιιηεξγεηψλ Γπηηθήο Διιάδνο θαη ε Έλσζε Βηνθαιιηεξγεηψλ Ζιείαο. 16 ΜΔΛΔΣΖ ΥΟΟΑΠ / ΓΠ ΓΖΜΟΤ ΑΜΑΛΗΑΓΑ, Α ΣΑΓΗΟ : ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΔΦ. Α.2 ζει

63 β. Κηελνηξνθία Οη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζπλαληά θαλείο ζην Γήκν είλαη κηθξέο, ζπλήζσο παξαδνζηαθήο νηθνγελεηαθήο κνξθήο. Κχξηνη θιάδνη ηεο ηνπηθήο θηελνηξνθίαο είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία (θπξίσο εθηαηηθήο κνξθήο), ε ρνηξνηξνθία θαη ε βννηξνθία. Οη βνζθφηνπνη, νη νπνίνη δελ εκθαλίδνληαη νξγαλσκέλνη, θαιχπηνπλ ελ κέξεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δψσλ ζε βνζθήζηκε χιε. Απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξψηε ζέζε θαηέρεη ε αηγνπξνβαηνηξνθία, θχξηα κνξθή ηεο νπνίαο είλαη πνηκεληθή ελψ νη απαζρνινχκελνη κε απηή, είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αιινδαπνί θαη άηνκα κεγάιεο ειηθίαο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα λα κελ παξαηεξείηαη πξφνδνο σο πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Οη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, φζν αθνξά ηελ εθηξνθή θαη ηελ πγηεηλή ησλ δψσλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη θπζηθά δελ απνηεινχλ θίλεηξν γηα λένπο θηελνηξφθνπο νχηε παξέρνπλ ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ θηελνηξνθηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλδεδεκέλσλ γηα παξάδεηγκα κε αγξνηνπξηζκφ θαη άιιεο παξάιιειεο κε ηελ θηελνηξνθία δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θηελνηξνθία ζηε Γ.Δ. Πελείαο εθθξάδεηαη κε ηελ κνξθή ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο θαη, δηαξθψο πεξηζζφηεξν, απαζρνιεί πνιίηεο άλσ ησλ 40 εηψλ έσο θαη ηελ ηξίηε ειηθία. Γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα άξηζηεο πνηφηεηαο, απαιιαγκέλα απφ θάζε κνξθή ρεκηθήο επηβάξπλζεο, ηαμηδεχνπλ θαζεκεξηλά πξνο ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη ηελ αγνξά. Οη θηελνηξφθνη δηακέλνπλ κφληκα ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο (δελ ππάξρεη λνκαδηθή θηελνηξνθία) θαη κεηαθηλνχλ ηα δψα ζηνπο βνζθφηνπνπο αλάινγα κε ηελ επνρή. Απφ ην 2000 θαη κεηά, παξαηεξείηαη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ ζηαβιηζκνχ θαη εθηξνθήο ησλ δψσλ κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πίλαθαο 29 Αξηζκφο Εψσλ αλά θαηεγνξία Γήκνπ Ήιηδαο Εσηθφ Κεθάιαην ΒΟΟΔΗΓΖ ΠΡΟΒΑΣΑ ΑΗΓΔ ΥΟΗΡΟΗ Γ.Δ. Ακαιηάδαο Γ.Δ. Πελείαο ΓΖΜΟ ΖΛΗΓΑ Πεγή: ΔΤΔ 1999/2000- Δπεμεξγαζία DATA RC 63

64 γ. Μεηαπνίεζε Δκπφξην ηα φξηα ηεο Γ.Δ Ακαιηάδαο ζπνπδαηφηεξεο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο είλαη απηέο πνπ επεμεξγάδνληαη, κεηαπνηνχλ ή ηππνπνηνχλ θαηά βάζε ηα παξαδνζηαθά πξντφληα (θεπεπηηθά, ζηαθίδα, βηνκεραληθή ηνκάηα, ειηέο θ.ιπ.). Οη θπξηφηεξεο ζε κέγεζνο θαη δξαζηεξηφηεηα κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο είλαη: Γχν εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζηαθίδαο ζηελ Ακαιηάδα θαη ζην Μαξαζηά. Βηνηερλία επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο αιιαληηθψλ ζηελ Ακαιηάδα. Βηνκεραλία παξαγσγήο ηνκαηνπνιηνχ ζηα αβάιηα. Δξγνζηάζην επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ειηψλ θαη ιαδηνχ ζηα Γνπλαίηθα. Βηνηερλία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζην Υαβάξη. Βηνηερλία παξαγσγήο θαη ηππνπνίεζεο ηνπξζηψλ ζην Υαβάξη. δ. Ηρζπνθαιιηέξγεηεο - Αιηεία Ζ αιηεία δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ζην Ννκφ Ζιείαο. Ζ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηελ παξαιηαθή έθηαζε ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο είλαη πεξηνξηζκέλε. ηε Γ.Δ. Ακαιηάδαο δηαζέηεη επίζεο έλα αιηεπηηθφ θαηαθχγην (Παινπθίνπ) ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 80 αιηεπηηθψλ ζθαθψλ κέγηζηνπ κήθνπο 20κ. θαη βπζίζκαηνο 2κ. Παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ 40 κηθξψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ. Ζ πεξηνρή ηνπ Παινπθίνπ ζεσξείηαη ην θέληξν ζαιάζζηαο αιηείαο, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη παξάθηηα αιηεία κε ειιηπή ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ρσξίο ηελ χπαξμε θάπνηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ. ε. Υαξηνγξαθηθή απφδνζε γηα ηηο ππξφπιεθηεο Γ.Δ. Οη εθηεηακέλεο ππξθαγηέο ηνπο θαινθαηξηνχ ηνπ 2007 απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα κεγάιεο θιίκαθαο θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο πνπ έπιεμε ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Δηδηθά ζηε Πεινπφλλεζν έιαβαλ δηαζηάζεηο εζληθήο ηξαγσδίαο. πσο πξνθχπηεη επιήγεζαλ 502 Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο ηα νπνία απνηεινχλ ην 35% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ λνκψλ θαη έρνπλ πιεζπζκφ πνπ αλέξρεηαη ζην 37% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (ΤΠΔΥΧΓΔ, 2007). Δηδηθφηεξα απφ ην Κατάθα θαηαζηξάθεθαλ ζηξεκ. (22% πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο) 64

65 Πίλαθαο 30 Κακέλεο Δθηάζεηο ζηε Πεινπφλλεζν Πεγή WWF Γξάθεκα 30 Ππξφπιεθηεο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Πεινπνλλήζνπ 65

66 Γεπηεξνγελήο ηνκέαο Ζ πινπνίεζε ΒΗΟ.ΠΑ. ζηε Γ.Δ. Ακαιηάδαο ζηελ πεξηνρή αλακθίβνια ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαζψο ζα εληζρχζεη ηηο ππνδνκέο ππνδνρήο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα εθινγηθεχζεη ηε ρσξηθή δηαζπνξά ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζα «θαζαξίζεη» ηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Σξηηνγελήο ηνκέαο Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ Πεξηνρή Μειέηεο. Μέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρνπλ ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πινπνηνχληαη ζηε Γ.Δ. Πελείαο, απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ζην πιαίζην ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο. Απηφο είλαη έλαο ζηφρνο πνπ ζα πξέπεη ε Γ.Δ. λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα, αμηνπνηψληαο ηα πνιηηηζηηθά θαη θπζηθά δηαζέζηκα ηεο πεξηνρήο θαη δίλνληαο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. Αληίζεηα ζηε Γ.Δ. Ακαιηάδαο πάλσ απφ ην 50% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ ελψ νη ινηπνί θιάδνη παξνπζηάδνπλ κηθξή ζπγθέληξσζε. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν «Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα» απνηεινχλ πεξί ην 15% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. Απφ απηά ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (πάλσ απφ 200) εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εζηηαηνξίσλ. Σνπξηζκφο Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε έρεη έληνλε επνρηθφηεηα θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηε Γ.Δ. Ακαιηάδαο, ηνπο ηξεηο θαινθαηξηλνχο κήλεο (Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο), ελψ ε κέζε κεληαία πιεξφηεηα δελ μεπεξλά ην 40% αθφκα θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε κέηξηα πνηφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ (2**, Γ θαηεγνξίαο) θαη νη αληίζηνηρνπ επηπέδνπ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Σα μελνδνρεία ηεο πφιεο Ακαιηάδα ιεηηνπξγνχλ φιν ην ρξφλν θαη απεπζχλνληαη θπξίσο ζε εκεδαπνχο πνπ ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, φπσο ππνδεινί ε εμαηξεηηθά ζχληνκε δηάξθεηα παξακνλήο. Σα παξαιηαθά μελνδνρεία (Κνπξνχηα) ιεηηνπξγνχλ κφλνλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Σέινο, ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα θάκπηγθ (δχν ζηελ παξαιία Κνπξνχηα θαη δχν ζηελ παξαιία Παινχθη), κέζεο ρσξεηηθφηεηαο 100 ζέζεσλ πεξίπνπ, ζηα νπνία δείρλνπλ πξνηίκεζε αιινδαπνί. Απφ ηα ηέζζεξα απηά θάκπηγθ, ην κεγαιχηεξν, ρσξεηηθφηεηαο 160 ζέζσλ πεξίπνπ, ιεηηνπξγεί σο δεκνηηθή επηρείξεζε. 66

67 Πίλαθαο 31 Αθίμεηο, Γηαλπθηεξεχζεηο θαη Μέζε Γίαξθεηα ζηε Γ.Δ. Ακαιηάδαο ΑΜΑΛΗΑΓΑ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ εκεδαπνί αιινδαπνί ζχλνιν εκεδαπνί αιινδαπνί ζχλνιν αθίμεηο δηαλπθηεξεχζεηο Μέζε Γηάξθεηα Παξακνλήο 2,3 1,8 2,2 2,4 3,3 2,6 Πεγή: ΔΤΔ, 2000 θαη 2006 Σνπξηζηηθνί πφξνη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη απεηθφληζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο Πεγή: Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Γπηηθήο Διιάδαο (ΚΔΣΑ-ΓΔ), Φπιιάδην Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ 67

68 7. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 7.1. Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ΔΛ.ΣΑΣ. Π.Δ. Ζιείαο (αξηζκφο, δξαζηεξηφηεηα, θχθινο εξγαζηψλ, απαζρφιεζε) ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Π.Δ. Ζιείαο, θαηά δηςήθην θσδηθφ ΣΑΚΟΓ, ζε θζίλνπζα ηαμηλφκεζε κε βάζε ηνλ ηδίξν θάζε θιάδνπ, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκνζηεχεη ε ΔΛ.ΣΑΣ. (2007). ηελ Π.Δ. Ζιείαο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο έλαληη επηρεηξήζεσλ ην 2000, δηαγξάθνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14%. ε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα θπκάλζεθε ην κέγεζνο ηεο αχμεζεο ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνχ ηελ πεξίνδν (93%), θαζψο απφ 782 εθ. ην 2000 απμήζεθε ζε εθ. ην Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (δελ πεξηιακβάλεηαη ην εκπφξην απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ) ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζε 26,11% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν αλήιζε ζε επηρεηξήζεηο ην 2007 απφ επηρεηξήζεηο ην 2000 (αχμεζε θαηά 11%). Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ (εθηφο απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ) ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνχ κε πνζνζηφ 30,67%. Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ παξνπζηάδεη ν θιάδνο ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ (εθηφο απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ) ήηαλ απηφο πνπ ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ, κε πνζνζηφ 28,03% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ, ηε ζηηγκή πνπ ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ απνηειεί κφιηο ην 6,65% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ θαηάηαμε ησλ θιάδσλ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ηνπο, νη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο βξίζθνληαη ζηε δεχηεξε ζέζε κε επηρεηξήζεηο (13,15% ηνπ ζπλφινπ). Αθνινπζνχλ νη εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε πνζνζηφ 10,21%, ην ρνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ κε πνζνζηφ 6,65%, νη θαηαζθεπέο θηηξίσλ (4,8%), ε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο (4,54%) θιπ. 68

69 Πίλαθαο 32 Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θαη ηδίξνο απηψλ (2007) Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ Πεξηγξαθή ΣΑΚΟΓ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ Δπηρεηξήζεηο Κχθινο Δξγαζηψλ % επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ % επί ηνπ ζπλνιηθνχ Κχθινπ Δξγαζηψλ ΤΝΟΛΟ ΝΟΜΟΤ Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ ,11 30,67 56 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο ,15 3,57 43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,21 2,93 46 Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ ,65 28,03 41 Καηαζθεπέο θηηξίσλ ,80 2,97 01 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ,54 1,88 45 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην- επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ ,72 3,32 71 Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ- ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο ,23 1,26 10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ ,10 6,44 49 Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ ,66 2,71 96 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ ,43 0,34 42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ ,99 1,06 25 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ ,84 1,30 69 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,23 0,23 0 Άγλσζηε Γξαζηεξηφηεηα ,13 0,51 55 Καηαιχκαηα ,08 3,26 95 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο ,87 0,24 16 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια- θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο ,62 0,15 85 Δθπαίδεπζε ,62 0,46 70 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ- δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο ,57 0,21 23 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ ,55 2,59 33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ,53 0,16 77 Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο ,48 0,12 81 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ,47 0,10

70 Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 08 Πεξηγξαθή ΣΑΚΟΓ Δπηρεηξήζεηο Κχθινο Δξγαζηψλ % επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ % επί ηνπ ζπλνιηθνχ Κχθινπ Δξγαζηψλ ΤΝΟΛΟ ΝΟΜΟΤ Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ,41 0,06 31 Καηαζθεπή επίπισλ ,39 0,85 52 Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο ,37 0,23 13 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ ,33 0,48 14 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο ,33 0,08 28 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α ,32 0,26 35 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ ,31 0,02 90 Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε ,31 0,02 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,29 0,63 68 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ,29 0,02 82 Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ,26 0,06 73 Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο ,23 0,05 93 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο ,23 0,06 72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε ,22 0,02 80 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο ,21 0,01 61 Σειεπηθνηλσλίεο ,20 0,10 18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ ,16 0,11 66 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,16 0,03 79 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ,15 0,16 03 Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα ,14 0,17 11 Πνηνπνηία ,14 0,14 58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,14 0,17 60 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ ,14 0,19 62 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο ,13 0,02 70

71 Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 08 Πεξηγξαθή ΣΑΚΟΓ Δπηρεηξήζεηο Κχθινο Δξγαζηψλ % επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ % επί ηνπ ζπλνιηθνχ Κχθινπ Δξγαζηψλ ΤΝΟΛΟ ΝΟΜΟΤ δξαζηεξηφηεηεο 94 Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ ,13 0,09 53 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,11 0,06 86 Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο ,10 0,01 92 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα ,10 0,04 24 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ ,09 0,23 22 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο ,08 0,05 38 πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ- αλάθηεζε πιηθψλ ,08 0,06 75 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,08 0,12 02 Γαζνθνκία θαη πινηνκία ,07 0,02 37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ ,07 0,02 84 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα- ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε ,07 0,19 08 Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία ,06 0,02 50 Πισηέο κεηαθνξέο ,06 0,03 65 Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε ,05 0,02 88 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο ,05 0,01 27 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ,05 0,02 29 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ ,05 0,07 59 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο ,05 0,05 36 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ ,04 0,44 63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο ,04 0,00 15 Βηνκεραλία δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ 3 0 0,03 0,00 17 Υαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ 3 0 0,03 0,00 20 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 3 0 0,03 0,00 87 Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο θαη' νίθνλ 2 0 0,02 0,00 71

72 Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 08 Πεξηγξαθή ΣΑΚΟΓ Δπηρεηξήζεηο Κχθινο Δξγαζηψλ % επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ % επί ηνπ ζπλνιηθνχ Κχθινπ Δξγαζηψλ ΤΝΟΛΟ ΝΟΜΟΤ Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2 0 0,02 0,00 05 Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε 1 0 0,01 0,00 19 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 1 0 0,01 0,00 26 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 1 0 0,01 0,00 Πηγή: ΔΛ.ΣΤΑΤ., Μηηπώο Δπισειπήζευν 2005 καηά διτήθια ανάλςζη Δπεξεπγαζία: DATA RC 72

73 7.2. Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ΔΛ.ΣΑΣ. Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ζην Γήκν ηε ελφηεηα απηή βιέπνπκε φηη ην 30,09% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δήκνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη αθνινπζεί ν ρψξνο ηεο εζηίαζεο κε πνζνζηφ 10,7% θαη ν ρψξνο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζθεπψλ κε πνζνζηφ 10,93%. Σν ρνλδξηθφ εκπφξην έρεη κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 7,66% Πίλαθαο 33 Δπηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο ΣΑΚ ΟΓ08 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΗΘΜΟ % 47 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ ,09 43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,93 56 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο ,70 46 Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 171 7,66 45 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην? επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 90 4,03 49 Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 86 3,85 71 Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ? ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 72 3,22 01 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 66 2,96 10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ 62 2,78 96 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 53 2,37 42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 47 2,10 41 Καηαζθεπέο θηηξίσλ 36 1,61 0 Αγγλσζηε Γξαζηεξηφηεηα 35 1,57 69 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 28 1,25 25 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ 26 1,16 95 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 21 0,94 23 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 18 0,81 33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 17 0,76 77 Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 14 0,63 28 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 13 0,58 16 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια? θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 12 0,54 31 Καηαζθεπή επίπισλ 11 0,49 35 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 11 0,49 81 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 11 0,49 85 Δθπαίδεπζε 11 0,49 93 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 11 0,49 74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 10 0,45 68 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 9 0,40 73

74 74 ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 14 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο 8 0,36 55 Καηαιχκαηα 8 0,36 70 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ? δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 8 0,36 90 Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε 8 0,36 72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 7 0,31 82 Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 6 0,27 18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 5 0,22 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 5 0,22 58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 5 0,22 66 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 5 0,22 80 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο 5 0,22 37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 4 0,18 38 πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ? αλάθηεζε πιηθψλ 4 0,18 52 Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 4 0,18 60 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ 4 0,18 73 Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 4 0,18 88 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο 4 0,18 24 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 3 0,13 53 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 3 0,13 61 Σειεπηθνηλσλίεο 3 0,13 62 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 3 0,13 79 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 3 0,13 86 Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο 3 0,13 08 Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία 2 0,09 11 Πνηνπνηία 2 0,09 13 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 2 0,09 22 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 2 0,09 27 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 2 0,09 29 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 2 0,09 63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο 2 0,09 87 Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο θαη' νίθνλ 2 0,09 92 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 2 0,09 15 Βηνκεραλία δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ 1 0,04 17 Υαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ 1 0,04 36 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 1 0,04 50 Πισηέο κεηαθνξέο 1 0,04 75 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 0,04 91 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 0,04 94 Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ 1 0,04 ΤΝΟΛΟ Πηγή: ΔΛΣΑΣ 2007 Δπεξεπγαζία: DATARC

75 7.3. Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο (αξηζκφο, δξαζηεξηφηεηα, εγγξαθέο-δηαγξαθέο) ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην Μεηξψν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο ηνλ Ηνχλην ηνπ Πίλαθαο 34 Δπηρεηξήζεηο κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο (Ηνχληνο 2010): Επισειπήζειρ ανά δπαζηηπιόηηηα Απιθμόρ Ποζοζηό (%) Δμπόπιο ,23 Μεηαποίηζη ,94 Υπηπεζίερ ,57 Τοςπιζμόρ 358 2,25 Σύνολο ,00 Πηγή: Δπιμεληηήπιο Ηλείαρ Δπεξεπγαζία: DATARC ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο απφ ην Μεηξψν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο ηα ηξία ηειεπηαία έηε. Παξαηεξνχκε κία κείσζε ησλ εγγξαθψλ θαηά 61 κνλάδεο (ή θαηά 8,9%) κεηαμχ ησλ εηψλ Σν Α εμάκελν ηνπ 2010 νη εγγξαθέο κεηψζεθαλ θαηά 35 κνλάδεο (ή θαηά 11,3%) ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2009, ελψ ην Α εμάκελν ηνπ 2011 εκθαλίδεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εγγξαθψλ θαηά 36 κνλάδεο (ή θαηά 13%). Παξάιιεια, νη δηαγξαθέο επηρεηξήζεσλ απμήζεθαλ θαηά 41,7% ην Α εμάκελν ηνπ 2011 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ Έηζη, ην ηζνδχγην εγγξαθψλ δηαγξαθψλ εκθαλίδεηαη νξηαθά ζεηηθφ ην Α εμάκελν ηνπ 2011 κε κφιηο 26 εγγξαθέο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαγξαθέο. Πίλαθαο 35 Δγγξαθέο Γηαγξαθέο ( Α εμάκελν 2011): Έηνο Δγγξαθέο Γηαγξαθέο Ηζνδχγην * Α εμάκελν * Α εμάκελν Α εμάκελν Πηγή: Δπιμεληηήπιο Ηλείαρ Δπεξεπγαζία: DATARC 75

76 7.4. Δπηρεηξήζεηο θαηά ηάμεηο κεγέζνπο απαζρφιεζεο ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία, απφ ην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Ζιείαο. Δηδηθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε 7 θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ. Πίλαθαο 36 Δπηρεηξήζεηο θαηά ηάμεηο κεγέζνπο απαζρφιεζεο (2005) Απιθμόρ και άνω Νομόρ Ηλείαρ Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ % και άνω Νομόρ Ηλείαρ 97,75 1,29 0,49 0,18 0,15 0,09 0,05 Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ 96,32 2,13 0,84 0,30 0,24 0,11 0,06 Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Μηηπώο Δπισειπήζεων Δπεξεπγαζία: DATA RC Σν 97,75% ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ Ν. Ζιείαο, είλαη επηρεηξήζεηο ησλ 0 έσο 4 αηφκσλ. Σν 1,29% αληίζηνηρα είλαη επηρεηξήζεηο ησλ 5 έσο 9 αηφκσλ, ελψ κφιηο ην 0,96% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνινχλ πάλσ απφ 10 άηνκα. Σα λνχκεξα είλαη παξφκνηα ζε νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Γξάθεκα 31 Δπηρεηξήζεηο θαηά ηάμεηο κεγέζνπο απαζρφιεζεο (2005) 1,29 % 0,96 % 97,75 % 0-4 άτομα 5-9 άτομα 10 και άνω Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Μηηπώο Δπισειπήζεων Δπεξεπγαζία: DATA RC 76

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Πεπιυεπειακή Ενότητα Λάπισαρ

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Πεπιυεπειακή Ενότητα Λάπισαρ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Πεπιυεπειακή Ενότητα Λάπισαρ Αναπτςξιακή ύμππαξη: «Γίκησο Σσνεργαζία» ςντονιστήρ Φοπέαρ: Σύνδεζμος Θεζζαλικών Δπιτειρήζεων και Βιομητανιών (ΣΘΔΒ) ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ Πεξηθεξεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011 Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην λνκό Κεζζελίαο Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011 Ρν Λνέκβξην 2010 μεθηλήζακε ηελ έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Πην ηξίην δειηίν (Γειηίν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζεκαίλνπκε ηα εμήο: Κάζε ηξίκελν απνηειείηαη απφ 13 εβδνκάδεο αλαθνξάο θαη θάζε έηνο απφ 52 (ή 13 θαη αληίζηνηρα 53, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο).

Δπηζεκαίλνπκε ηα εμήο: Κάζε ηξίκελν απνηειείηαη απφ 13 εβδνκάδεο αλαθνξάο θαη θάζε έηνο απφ 52 (ή 13 θαη αληίζηνηρα 53, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο). Η Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ δηελεξγείηαη απφ ην 1981. Μέρξη ην 1997 ηα απνηειέζκαηα εμάγνληαλ ζε εηήζηα βάζε, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην 2ν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ελψ απφ ην 1998 θαη εμήο ε έξεπλα είλαη ζπλερήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 Α' Φάζε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. Οθηώβξηνο 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.... ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 1.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οινθιεξωκέλε Αλάπηπμε & Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνύ Υώξνπ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γεκνγξαθηθέο αιιαγέο ζηε Νόηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο.

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο. 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η έληαμε ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αγνξά εξγαζίαο θαη ε νηθνλνκία ζηελ Π.Γ.Δ. - Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011

Ζ αγνξά εξγαζίαο θαη ε νηθνλνκία ζηελ Π.Γ.Δ. - Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011 Ζ αγνξά εξγαζίαο θαη ε νηθνλνκία ζηελ Π.Γ.Δ. - Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011 Πην παξφλ δειηίν παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΒ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΒ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΒ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλωλ πνπ αθνξνύλ ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα Δπηβιέπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING 1999-2010

FRANCHISING 1999-2010 FRANCHISING 1999-2010 Γηα 13 ε ρξνληά παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. γηα ηελ πνξεία ηνπ

Διαβάστε περισσότερα