γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005)."

Transcript

1 ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αζήλα, 30 Ιαλνπαξίνπ 2007 Αξηζ. Πξση.: 1506 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Αιθίθξνλνο 92 & Πεηξαηώο 207 ΠΡΟ : Χο Πίλαθαο Γηαλνκήο Σ. Κώδηθαο : ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Λάκπξνο Μπαισκέλνο Σειέθσλν : FAX : Θέκα: ΔΙΑΓΧΓΗ «Οδεγόο ειέγρνπ πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη λνζεπκέλσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ» Η Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) ζηα πιαίζηα ηεο ππνβνήζεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζηνλ πξνιεπηηθφ θαη πξνζσξηλφ έιεγρν, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ πάηαμε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ζεψξεζε αλαγθαίν θαη ρξήζηκν λα ζπληάμεη ηνλ παξφληα νδεγφ ειέγρνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηα πιαζηά, εηθνληθά θαη λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία. Δίλαη γλσζηφ φηη θαη ζην παξειζφλ (έηνο 2001) παξφκνηνο νδεγφο είρε ζπληαρζεί θαη εθδνζεί απφ ην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.). Κξίζεθε φκσο αλαγθαίν λα εθπνλεζεί λένο επηθαηξνπνηεκέλνο νδεγφο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α. Απφ ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ νδεγνχ (επηέκβξηνο 2001) κέρξη ζήκεξα έρνπλ επέιζεη λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο, πάλσ ζηα ζέκαηα ησλ πιαζηψλ, εηθνληθψλ θαη λνζεπκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. λ.3220/2004, άξζξν 40 παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4, 17, λ.3296/2004, άξζξν 27, θ.ιπ.) αιιά θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ - Κ.Β.. (λ.2992/2002, λ.3052/2002, λ.3522/2006). β. ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη πξνθχςεη λέα δηθαζηεξηαθή λνκνινγία, αιιά θαη λέεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζρεηηδφκελεο κε ην αληηθείκελν ηνπ νδεγνχ ειέγρνπ. γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξίζεθε αλαγθαίν λα εθπνλεζεί θαη λα θνηλνπνηεζεί ν λένο επηθαηξνπνηεκέλνο νδεγφο ειέγρνπ κε ηνλ ηίηιν «Οδεγφο ειέγρνπ πιαζηψλ, εηθνληθψλ θαη λνζεπκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ», ζεσξψληαο θαη επειπηζηψληαο φηη ν νδεγφο απηφο ζα απνηειέζεη έλα θαηάιιειν, ρξήζηκν, εχρξεζην θαη πξαθηηθφ εξγαιείν θαη αξρήλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΤΠ.Δ.Δ., αιιά αθφκε θαη γηα ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο ησλ Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ., Π.Δ.Κ., Γ.Δ.Κ.), πνπ έρνπλ ηνλ ίδην θνηλφ ζηφρν, ηελ 1

2 θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ. I. ΓΔΝΙΚΑ Ο παξψλ νδεγφο ειέγρνπ, παξνπζηάδεη ηνπο ζθνπνχο ζηνπο νπνίνπο απνβιέπνπλ φζνη ρξεζηκνπνηνχλ πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ελδείμεηο θαη ηξφπνπο εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο απηψλ, θαζψο θαη ηελ ηζρχνπζα έσο ζήκεξα λνκνζεζία θαη λνκνινγία γηα ην ζέκα απηφ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΤΠ.Δ.Δ. θαη ησλ ινηπψλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζην έξγν ηνπο. Σν κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηελ ρξήζε εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ κεζφδσλ έθδνζεο θαη ρξήζεο ηέηνησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ χπαξμε ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ζηελ θαηεχζπλζε εληαίαο δξάζεο ησλ ειεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΤΠ.Ο.Ο.), αμηνπνηψληαο πξνο ηνχην θαη ηελ κέρξη ζήκεξα ειεγθηηθή εκπεηξία πνπ πξνέθπςε απφ ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠ.Ο.Ο. Όπσο έρεη δηαπηζησζεί, ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ εκθαλίδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην αγαζψλ κέρξη ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ. Απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, πξνιεπηηθνχο, πξνζσξηλνχο θαη ηαθηηθνχο, πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαζψο θαη απφ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, πξνθχπηεη φηη ην θαηλφκελν ηεο έθδνζεο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο αθνχ θαζεκεξηλά απνθαιχπηνληαη λέεο πεξηπηψζεηο θαη λέεο κνξθέο απάηεο. Τπνινγίδεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ αλαθέξεηαη ζην ρνλδξηθφ εκπφξην, ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ θιάδν παξάδνζεο αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ (ζθξαπ) θαζψο θαη ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο, θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζην ιηαληθφ εκπφξην, ζην ρψξν ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ LEASING, ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη ινηπψλ θιάδσλ. Μέζσ ηεο ρξήζεο εηθνληθώλ θαη πιαζηώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ επηδηώθεηαη ε κε θαηαβνιή ή ε κείσζε θαηαβνιήο ησλ πνζώλ ηόζν έκκεζσλ όζν θαη άκεζσλ θόξσλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ηαθηνπνίεζε ινγηζηηθψλ θνξνινγηθψλ αηαζζαιηψλ πνπ πάληα πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηηεδεπκαηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ λα κελ θαηαβάινπλ θφξνπο, αθνχ πξνεγήζεθαλ άιινη κέζνδνη θνξνδηαθπγήο. Η κε θαηαβνιή έκκεζσλ θφξσλ ή ε θαηαβνιή κεησκέλνπ πνζνχ θφξνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζην Φ.Π.Α. κε ηε δηφγθσζε ηνπ Φ.Π.Α. ησλ εηζξνψλ, ν νπνίνο ζπκςεθίδεηαη κε ην Φ.Π.Α. ησλ εθξνψλ, κε θνξνινγηθά ζηνηρεία θπξίσο γηα αλχπαξθηεο αγνξέο θαη δαπάλεο. Η κε θαηαβνιή ή ε κείσζε θαηαβνιήο άκεζσλ θφξσλ επηδηψθεηαη κέζσ ηεο κείσζεο ησλ θεξδψλ, κε ηελ αχμεζε είηε ησλ δαπαλψλ, είηε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ πξντφλησλ ή εκπνξεπκάησλ ή παξαζρεζέλησλ ππεξεζηψλ, κε θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα αλχπαξθηεο δαπάλεο ή αγνξέο, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ησλ απνηειεζκάησλ (κείσζε ησλ θεξδψλ, κείσζε ή κεδεληζκφ ηεο δεκίαο). ηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα δηαπηζηψλεηαη φηη πθίζηαληαη ζεηξά ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο θπθιηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ είηε λα εηζπξάμνπλ πνζφ Φ.Π.Α. κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην 2

3 Φ.Π.Α., είηε λα κελ απνδνζεί πνηέ ην πνζφ Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ζπλαιιαγέο απηέο, κε ηε βνήζεηα θαηαζθεπαζκέλσλ θπθισκάησλ απφ εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν (π.ρ. απάηε ηχπνπ Καξνπδέι ή θπθιηθή απάηε). Οη ζπλαιιαγέο απηέο έρνπλ, ζπλήζσο, σο αληηθείκελν ηελ εκπνξία θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ηελ εκπνξία εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηελ εκπνξία θνζκεκάησλ, κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θ.ιπ.. II. ΠΛΑΣΟ Η ΔΙΚΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΟ Ή ΝΟΘΔΤΗ ΣΟΙΥΔΙΟΤ Α. ΔΝΝΟΙΔ Πφηε έλα ζηνηρείν ζεσξείηαη πιαζηφ θαη πφηε εηθνληθφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.2523/1997, φπσο νη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ. Δηδηθφηεξα: 1. Χο Πιαζηό ζεσξείηαη θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή ζθξαγηζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηα νηθεία βηβιία ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο ζρεηηθή πξάμε ζεψξεζήο ηνπ θαη εθφζνλ ε κε θαηαρψξεζε ηειεί ζε γλψζε ηνπ ππφρξενπ γηα ηε ζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. Θεσξείηαη επίζεο σο πιαζηφ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη φηαλ ην πεξηερφκελν θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ ή αληίηππνπ απηνχ είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηέιερνο ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ. 2. Δηθνληθό είλαη ην ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη γηα ζπλαιιαγή αλχπαξθηε ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο (εηθνληθφηεηα σο πξνο ηε ζπλαιιαγή) ή γηα ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κελ αιιά απφ πξφζσπα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν ή ην έλα απφ απηά είλαη άγλσζην θνξνινγηθά πξφζσπν, κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρεη δειψζεη ηελ έλαξμε ηνπ επηηεδεχκαηφο ηνπ νχηε έρεη ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηελ αλαγξαθφκελε ζην ζηνηρείν δηεχζπλζε, δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (εηθνληθφηεηα σο πξνο ην πξφζσπν). Δηθνληθφ είλαη επίζεο ην ζηνηρείν πνπ θέξεηαη φηη εθδφζεθε ή έρεη ιεθζεί απφ εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη είλαη παληειψο ακέηνρν κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, νπφηε ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή θχξσζε επηβάιιεηαη, θαη ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπ πξαγκαηηθνχ ππεχζπλνπ πνπ ππνθξχπηεηαη. Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία ζπλαιιαγήο θαηώηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνύληαη πάληνηε σο αλαθξηβή, ελψ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία κεγαιύηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνύληαη σο εηθνληθά θαηά ην κέξνο ηεο κεγαιχηεξεο απηήο αμίαο. 3. Έθδνζε ή ιήςε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ από θνηλσλία θιεξνλόκσλ θαη ινηπά πξόζσπα ζην όλνκα απνβηώζαληνο ή ζην όλνκα ζπληαμηνδνηεζέληνο επηηεδεπκαηία. Αλαθνξηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα θαη ηελ αληηκεηψπηζε εθδνζέλησλ ή ιεθζέλησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κε ηα ηέζζεξα ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.2523/1997, ηα νπνία πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 24 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2873/2000, νξίδεηαη ξεηά, φηη δελ είλαη εηθνληθφ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ εμέδσζε ή έιαβε ε θνηλσλία θιεξνλφκσλ ή ν θιεξνλφκνο ή ζχδπγνο ή ηέθλν απνβηψζαληνο ή ζπληαμηνδνηεζέληνο ζπδχγνπ ή γνλέα, ην νπνίν θέξεηαη φηη εθδφζεθε ή ιήθζεθε απφ ηνλ 3

4 απνβηψζαληα ή ζπληαμηνδνηεζέληα επηηεδεπκαηία, εθφζνλ αθνξά πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη πξηλ απφ θάζε είδνπο θνξνινγηθφ έιεγρν, έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηφζν ηνπ ιακβάλνληα, φζν θαη ηνπ εθδψζαληα ην ζηνηρείν, ε αμία απηνχ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο νηθείεο δειψζεηο Φ.Π.Α. θαη Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη έρεη γίλεη ε απφδνζε ησλ θφξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζηνηρείν απηφ. Απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ίδην ζέκα, νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζπλερίδεηαη κεηά ηελ πάξνδν εμακήλνπ απφ ην ρξφλν πνπ πξνέθπςε ε κεηαβνιή ζην θνξέα ηεο επηρείξεζεο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ αζθνχληνο ηελ επηρείξεζε ην πξφζηηκν ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξηπηψζεηο α θαη ε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2523/1997 (γεληθή παξάβαζε). 4. Νόζεπζε γεληθά είλαη ε επέκβαζε επί ηνπ ζηνηρείνπ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, απφ ηνλ ρξφλν έθδνζήο ηνπ, παξαπνηψληαο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπλαιιαγήο. 5. Δηθνληθή επηρείξεζε θπξώζεηο ζε ππνθξππηόκελν: Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνληθή επηρείξεζε θαη ηηο θπξψζεηο ζε ππνθξππηφκελν πξφζσπν, ηέζεθε ζρεηηθφ εξψηεκα ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.), ζε βάξνο πνίνπ ζα γίλεη ν θαηαινγηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε εηθνληθφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ θέξεηαη σο θνξέαο ηεο επηρείξεζεο. Σν Ν..Κ. εμέδσζε ηελ αξηζ. 84/1999 Γλσκνδφηεζή ηνπ, πνπ θνηλνπνηήζεθε κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1093/ , θαη ε νπνία απνηέιεζε πεξαηηέξσ αηηία γηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο. Έηζη ξεηά πιένλ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3220/2004 (ΦΔΚ Α 15/ ), φηη: «Δπί εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θέξνληαη φηη εθδφζεθαλ απφ εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ, λνκηθφ ή άιιεο κνξθήο πξφζσπν, εθόζνλ ηα πξόζσπα απηά απνδεηθλύνπλ φηη είλαη παληειψο ακέηνρα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, νη αλαινγνχληεο θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο θαη γεληθά νη θάζε είδνπο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη, θαζψο θαη ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη απνθιεηζηηθά θαηά ηνπ πξαγκαηηθνχ ππφρξενπ πνπ ππνθξχπηεηαη θαη φρη θαηά ηνπ θεξφκελνπ εθδφηε. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα παξαβάζεηο πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί κέρξη ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ ( ), γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί νη νηθείεο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ή εθφζνλ εθδφζεθαλ δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε». Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρεη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 14 ηνπ λ.2523/1997 γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε πξνβιεπφκελε Δηδηθή Έθζεζε Διέγρνπ ζπληάζζεηαη ζε βάξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ ππφρξενπ πνπ ππνθξχπηεηαη, σο πξάγκαηη αζθψλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ζε βάξνο ηνπ θεξφκελνπ εθδφηε πνπ απνδεηθλύεη φηη είλαη παληειψο ακέηνρνο κε ηε ζπλαιιαγή. ε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξφκελα ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηώλεηαη όηη ν θεξόκελνο εθδόηεο δελ είλαη παληειώο ακέηνρνο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, νη θνξνινγηθέο θαη ινηπέο θπξώζεηο επηβάιινληαη απηνηειώο θαη παξάιιεια ηόζν ζην θεξόκελν εθδόηε, όζν θαη ζηνλ ππνθξππηόκελν ν νπνίνο αζθεί πξάγκαηη ηελ επηρείξεζε (.η.δ. 3446/2000 θαη 4347/2001). 4

5 6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2523/1997 (άξζξν 5 παξ.10 πεξίπησζε β ) πξνβιέπεηαη ξεηά ε επηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. γηα ηε ρξήζε λνζεπκέλσλ ζηνηρείσλ, αληηκεησπηδφκελε ε πεξίπησζε απηή φπσο θαη ε έθδνζε πιαζηψλ ή ε έθδνζε θαη ιήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα λφζεπζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε βάξνο εθείλνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε λφζεπζε, ελψ γηα πιαζηφ ζηνηρείν ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζηνλ εθδφηε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Β. Δπηζεκάλζεηο -Γηεπθξηλίζεηο: α. Απφ ηελ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ: «ζεσξείηαη σο πιαζηφ θαη», ζπκπεξαίλεηαη φηη πθίζηαληαη θαη ινηπέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο έλα ζηνηρείν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πιαζηφ πέξαλ ησλ θαηαγξαθνκέλσλ ζην λφκν πεξηπηψζεσλ. β. ην λφκν 2523/1997 (άξζξν 19 παξάγξαθνο 4) δελ πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη «γηα δηαθίλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία αλχπαξθηε ζην ζχλνιν ή γηα κέξνο απηήο», αιιά αλαθέξεηαη ξεηά ε δηάηαμε κφλν ζε ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνπλ ζπλαιιαγέο κε ππαξθηέο, σο πξνο ηελ ίδηα ηε ζπλαιιαγή ή σο πξνο ην πξφζσπν πνπ δηελήξγεζε ηε ζπλαιιαγή, ζε ζρέζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ εηθνληθνχ πνπ δηλφηαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 παξ.1 ηνπ λ.1591/1986. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο, δηαθίλεζεο κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ίδηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ζπλαιιαγέο δελ αληηκεησπίδνληαη σο εηθνληθά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ ηα ζηνηρεία, θαηά ηελ αλσηέξσ έλλνηα δελ ραξαθηεξίδνληαη εηθνληθά, αληηκεησπίδνληαη ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.., σο αλαθξηβή. Έηζη ηα ζηνηρεία απηνπαξάδνζεο αγαζψλ ή ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ, σο κε αλαθεξφκελα ζε ζπλαιιαγέο αιιά εθδηδφκελα γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Π.Α. δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ «εηθνληθά», ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο σο πξνο ηελ αλαγξαθφκελε αμία, αιιά ηα ζηνηρεία απηά αληηκεησπίδνληαη, θαζφζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.., σο αλαθξηβή. γ. ε φηη αθνξά ζην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εγγξάθσλ κεηαθνξάο θνξησηηθψλ CMR (Γηεζλή έγγξαθα κεηαθνξάο) σο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη: - Δθφζνλ ηα CMR εθδίδνληαη απφ επηρεηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε θαη θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Β.., θαη γίλεηαη ρξήζε ηνπο θαη σο παξαζηαηηθψλ θνξνινγηθήο εκθάληζεο δαπαλψλ ή εμφδσλ, ηφηε, γηα ηελ πιαζηφηεηα ή θαη ηελ εηθνληθφηεηά ηνπο, επηβάιινληαη θαη γη απηά ζε βάξνο ησλ ιεπηψλ φιεο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηα πιαζηά θαη εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία. - Δθφζνλ ηα CMR εθδίδνληαη απφ επηρεηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα ή θέξνληαη φηη εθδφζεθαλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε θαη θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζηελ Διιάδα, ελψ νη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη αλχπαξθηεο ή δελ έρνπλ θακία εκπινθή θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ελ ιφγσ CMR εθδφζεθαλ ζηελ Διιάδα γηα θνξνινγηθή ρξήζε, ηφηε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη θπξψζεηο ιφγσ ηεο πιαζηφηεηαο ή εηθνληθφηεηαο επηβάιινληαη θαη ζε βάξνο ησλ εθδνηψλ ή ησλ ππνθξππηφκελσλ εθδνηψλ, θαηά πεξίπησζε. 5

6 δ. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο εηθνληθφηεηαο, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θάζε ππφζεζε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, λα ζηνηρεηνζεηείηαη πιήξσο ε εηθνληθόηεηα θαη λα απνδεηθλύεηαη αδηακθηζβήηεηα θαη όρη κε ηεθκαξηό ή ζπκπεξαζκαηηθό ηξόπν, ρσξίο ελδνηαζκνύο θαη ππεθθπγέο, ην πξόζσπν πνπ αζθεί πξάγκαηη ηε δξαζηεξηόηεηα είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθφ είηε πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν είηε πξφθεηηαη γηα άιιεο κνξθήο πξφζσπν. θφπηκν θξίλεηαη επίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο λα γίλεηαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε φισλ καδί ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο θαη φρη εθηίκεζε θαζελφο ή κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ρσξηζηά, πξνθεηκέλνπ ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη αζθαιή θαη βέβαηα. ε. ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ηνπ παξφληνο γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο ηζρχνπζαο (απφ ) θαη ηεο πξντζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ηεο έλλνηαο ησλ πιαζηψλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ επηβαιινκέλσλ πξνζηίκσλ (Φ.Π.Α. θαη Κ.Β..), ησλ πνηληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαζψο θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ηνπ ΝΚ ζρεηηθέο κε εηθνληθά θαη πιαζηά θνξνινγηθά ζηνηρεία. III. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΥΡΗΗ ΔΙΚΟΝΙΚΧΝ, ΠΛΑΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Ή ΝΟΘΔΤΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ Ο νπζηαζηηθόο ιόγνο ρξήζεο εηθνληθώλ θαη πιαζηώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, όπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε κείσζε ηεο θαηαβνιήο ή ε κε θαηαβνιή ηόζν έκκεζσλ όζν θαη άκεζσλ θόξσλ. Ωο πξνο ηελ ζθνπηκφηεηα πνπ εμππεξεηεί ε έθδνζε εηθνληθψλ ή πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ή ε ιήςε θαη ε ρξήζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε λφζεπζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ: 1. Έθδνζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ δειηίσλ απνζηνιήο ή ινηπψλ ζηνηρείσλ, κε νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα, απφ επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β ή Α θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ εμσινγηζηηθά ηα θαζαξά ηνπο θέξδε, δειαδή κε ηελ εθαξκνγή επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ή ακνηβψλ ή επί ησλ αγνξψλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ Μνλαδηθψλ πληειεζηψλ Καζαξνχ Κέξδνπο (Μ..Κ.Κ.) ή θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ ηξφπν, πξνο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ινγηζηηθά ην απνηέιεζκά ηνπο νη νπνίεο είηε ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. είηε ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαη πξνζδηνξίδνπλ ινγηζηηθά ην απνηέιεζκά ηνπο. 2. Έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε βνήζεηα θαηαζθεπαζκέλσλ θπθισκάησλ κε εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εζληθφ ή θνηλνηηθφ ή δηεζλέο πιαίζην, νη νπνίεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο, απνβιέπνπλ ζηε κε θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ Φ.Π.Α. ή ζηελ αδηθαηνιφγεηε επηζηξνθή Φ.Π.Α. Πξφθεηηαη δειαδή γηα εμαθαληζκέλνπο εκπφξνπο ή γηα ελδηάκεζνπο εκπφξνπο ή κεζάδνληεο ή δηνξγαλσηέο ησλ θπθισκάησλ απηψλ (απάηε ηχπνπ CAROUSEL ή θπθιηθή απάηε). Σν φλνκα ηεο απάηεο απηήο νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θπθινθνξνχλ ηα ίδηα αγαζά, απφ ην έλα θξάηνο ζην άιιν, απ φπνπ θαη επηζηξέθνπλ ρσξίο λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνην ηειηθφ ρξήζηε. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο, ε δηαδηθαζία απηή πξνυπνζέηεη ηξεηο εκπφξνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα ησλ ππνθεηκέλσλ ζηνλ Φ.Π.Α. ζε δχν δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε, αλ θαη, ζπλήζσο, ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη έκπνξνη εγθαηεζηεκέλνη ζε δχν ή παξαπάλσ θξάηε κέιε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξσηαγσληζηήο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ν εμαθαληζκέλνο έκπνξνο. Ο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο, επσθειείηαη ηεο δπλαηφηεηάο λα αγνξάζεη ζην εμσηεξηθφ ρσξίο Φ.Π.Α., γηα λα κεηαπσιήζεη ζηελ εζσηεξηθή-εζληθή αγνξά, έρνληαο ππφςε ηνπ φηη ζα εηζπξάμεη Φ.Π.Α. ηνλ νπνίν φκσο δελ ζα απνδψζεη πνηέ ζην Γεκφζην αιιά ζα ηνλ 6

7 νηθεηνπνηεζεί. Ο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππνβάιιεη δειψζεηο, κεξηθέο θνξέο ππνβάιιεη κεδεληθέο δειψζεηο ή αλαθξηβείο δειψζεηο παξά ηηο πνιχ κεγάιεο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηεί απφ ην εμσηεξηθφ. Δπεηδή έρεη θεξδίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηα πνζά πνπ επηζπκεί, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη ηα αγαζά ηνπ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο κε δεκία. (Αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά γηα ην ζέκα απηφ γίλεηαη ζην θεθάιαην ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ). 3. Έθδνζε ή ιήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα αλέγεξζεο λέσλ αθίλεησλ, ε κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ζε ΦΠΑ απφ 1/1/2006 θαη κεηά (λ. 3427/ ) θαη γηα ηα νπνία πθίζηαηαη δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο αληηκεηψπηζεο ηεο κεηαβίβαζεο απηψλ ζε ζρέζε κε ηα ινηπά αθίλεηα. Ο ηξφπνο άζθεζεο θαζψο θαη ην δηθαηνχκελν πνζνζηφ έθπησζεο ηνπ θφξνπ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαζνξίζζεθε κε δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ιήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ θφξνπ εηζξνψλ πνπ αθνξνχλ ζηε λέα νηθνδνκή θαη ζπλεπψο ζηελ θαηαβνιή κηθξφηεξνπ πνζνχ θφξνπ εθξνψλ γηα ηελ ελ ιφγσ νηθνδνκή. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), πξνυπφζεζε γηα ηελ έθπησζε ηνπ Φ.Π.Α. κε ηνλ νπνίν επηβαξχλζεθαλ νη εηζξνέο ηεο επηρείξεζεο είλαη, νη εηζξνέο απηέο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ. Έηζη φηαλ κηα θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε δηελεξγεί παξαδφζεηο αθηλήησλ ππνθείκελεο ζε Φ.Π.Α., εθπίπηεη νιφθιεξν ην θφξν ησλ εηζξνψλ ηεο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ δηελεξγεί πξάμεηο απαιιαζζφκελεο απφ ην θφξν γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν δηθαίσκα έθπησζεο (π.ρ. κεηαβίβαζε πξψηεο θαηνηθίαο, δσξεά αθηλήηνπ θ.ιπ.) δελ κπνξεί λα εθπέζεη ην θφξν πνπ επηβάξπλε ηηο εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ ηδηνθηεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν Φ.Π.Α. ησλ εηζξνψλ πνπ βάξπλε ηηο ηδηνθηεζίεο γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο θαζψο θαη ν Φ.Π.Α. πνπ βάξπλε ηηο ηδηνθηεζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο θαη λα δηαθαλνληζζεί απηφο κέζσ ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο. Δπί πιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πνζφ ηνπ εθπηπηφκελνπ θφξνπ πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε ηδηνθηεζίαο ζην ζπλνιηθφ θφξν εηζξνψλ, κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή δηάζεζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ αλά νηθνδνκή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο /1116/ΠΟΛ.1054/ , πξνβιέπεηαη φηη σο πξνο ην θφξν εθξνψλ πνπ αθνξά ην ηίκεκα ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ, εμαληιείηαη ζε επίπεδν Γ.Ο.Τ. ν έιεγρνο απηφο θαη νη ππνβαιιφκελεο εηδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ ζεσξνχληαη ππφ πξνυπνζέζεηο εηιηθξηλείο. 4. Έθδνζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ δειηίσλ απνζηνιήο ή ινηπψλ ζηνηρείσλ, γηα εμππεξέηεζε θάπνηνπ ηξίηνπ ν νπνίνο αδπλαηεί λα εθδψζεη θνξνινγηθά ζηνηρεία, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο είλαη ε πεξίπησζε κε δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ, ή ε κε ζεψξεζε ζηνηρείσλ ιφγσ νθεηιψλ πξνο ην δεκφζην θ.ιπ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ζπλήζσο πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο φκσο δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηα ζηνηρεία (εηθνληθφηεηα σο πξνο ην πξφζσπν). 5. Έθδνζε Σηκνινγίσλ Αγνξάο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ κε πνιχ κεγάιεο αμίεο, αθνχ δελ θαηαβάιιεηαη Φ.Π.Α. θαηά ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ απηψλ, αιιά ε εηδηθή εηζθνξά ππέξ ΔΛ.Γ.Α. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ιεηηνπξγεί ην ακνηβαίν ζπκθέξνλ ηνπ αγνξαζηή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ πσιεηή αγξφηε. Ο κελ πξψηνο απμάλνληαο ηελ ηηκή απνβιέπεη θαη αξρήλ, ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεη αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη πεξαηηέξσ απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε δηνγθσκέλε - απμεκέλε ηηκή κε βάζε ηελ νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζε ηέηνηα ηηκή πνπ λα πξνθχπηεη κηθξφο 7

8 ζπληειεζηήο κηθηνχ θέξδνπο, απνθεχγνληαο έηζη θαη ηνλ έιεγρν πεξί ππεξβνιηθνχ θέξδνπο, ν δε αγξφηεο εηζπξάηηεη κεγαιχηεξν πνζφ επηζηξνθήο Φ.Π.Α., ην νπνίν πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαη απνθνπή ζπληειεζηψλ, ζηελ αμία ησλ παξαδηδφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηνπ λ. 2859/2000 (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.2859/2000), θαζψο θαη πεξηζζφηεξν Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) ζηα θαχζηκα. 6. Έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θάιπςε παξαλφκσλ ελεξγεηψλ, φπσο είλαη ε ηνθνγιπθία, ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ε θάιπςε ιαζξαίσλ εηζαγσγψλ θιπ. 7. Έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, απφ επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο, πξνο αλχπαξθηνπο πειάηεο γηα ηελ θάιπςε άιισλ ζπλαιιαγψλ, γηα ηηο νπνίεο δελ εθδφζεθαλ θνξνινγηθά ζηνηρεία πψιεζεο. 8. Έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο ρξήζεο επεηδή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο εκθάληδαλ πςειέο αγνξέο θαη ρακειέο πσιήζεηο, πξνθεηκέλνπ ηα αλσηέξσ κεγέζε λα εκθαληζζνχλ ζην ίδην πεξίπνπ χςνο ή θαη κεγαιχηεξν ή θαη γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ θαη ζπζρεηίδνληαη κε εηδηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. απηνέιεγρνο βάζεη ηνπ λ.3296/2004 θ.ιπ). 9. Έθδνζε εηθνληθψλ ή λφζεπζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εκθάληζε πσιήζεσλ ή ππεξεζηψλ ζε ηέηνην χςνο πνπ είλαη θαζνξηζκέλν απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ (πνιιέο θνξέο κε θνξνινγηθψλ) γηα ηε ρνξήγεζε σθέιεηαο ζηελ επηρείξεζε, π.ρ. άδεηα πεηξειαηνθίλεηνπ απηνθηλήηνπ, επηδνηήζεηο, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, δαλεηνδνηήζεηο θ.ιπ. 10. Έθδνζε πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη πξφζζεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεπηψλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, πάληα κε ίδην νηθνλνκηθφ φθεινο (εκπνξία ζηνηρείσλ). 11. Έθδνζε εηθνληθψλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ γηα ηελ εκθάληζε εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, κηθξφηεξσλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ή ακνηβψλ θαη ζπλεπψο κηθξφηεξσλ θνξνινγεηέσλ εθξνψλ γηα ηελ απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α. 12. Έθδνζε εηθνληθψλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ, θπξίσο ζην ηέινο δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ νη επηρεηξήζεηο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., δειαδή ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ αλψηεξεο θαηεγνξίαο ή ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο ή ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθε ή επηδηψθνληαο ηελ ππαγσγή ηνπο ζηα άξζξα 13 έσο θαη 17 ηνπ λ.3296/2004 (απηνέιεγρνο). ηηο πξνεγνχκελεο δχν πεξηπηψζεηο ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθδφηε, ηελ έθδνζε δειαδή πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ, πνιιέο θνξέο δε γλσξίδεη ν αλαθεξφκελνο ζηα ζηνηρεία σο αληηζπκβαιιφκελνο. Άιιεο φκσο θνξέο, ππεηζέξρεηαη ην ζηνηρείν ηεο ακνηβαηφηεηαο, πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνπο ιήπηεο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιία ή ηεξνχλ βηβιίν αγνξψλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κελ ππεξβνχλ ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Β.. φξηα, γηα ηελ απαιιαγή ή ηελ ηήξεζε βηβιίνπ αγνξψλ. 13. Αληίζηνηρα ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ έθδνζε εηθνληθψλ ή πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηζρχνπλ θαη γηα ηε ιήςε ηέηνησλ ζηνηρείσλ. ηηο ζρέζεηο εθδφηε ιήπηε ζπλήζσο ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο ακνηβαηφηεηαο, δειαδή ε δηεπθφιπλζε γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, κε νηθνλνκηθά ή άιια αληαιιάγκαηα. Δπηζπλάπηεηαη σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1, πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ην απαηηνχκελν χςνο εζφδσλ γηα ηελ έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζε θαηεγνξία βηβιίσλ ή ηεο απαιιαγήο ηεο ηήξεζεο βηβιίσλ θαζψο θαη ηα φξηα ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο κέρξη ην λφκν 3522/

9 ΙV. ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ - ΔΚΓΟΣΔ ΠΛΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ - ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ ΠΛΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΙΚΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δέρνληαη πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία είλαη ζπλήζσο νηθνλνκηθά εχξσζηεο, ζε αληίζεζε κε απηέο πνπ εθδίδνπλ ηέηνηα ζηνηρεία, νη νπνίεο βαζηθά είλαη αδχλακεο νηθνλνκηθά ή θαη αλχπαξθηεο. 1. ΔΚΓΟΣΔ ΠΛΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Δθδφηεο κπνξεί λα είλαη : α) Τπαξθηά πξόζσπα πνπ ζεσξνχλ θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηηο Γ.Ο.Τ. κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα εηθνληθέο ζπλαιιαγέο ηηο νπνίεο δηελεξγνχλ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείπνληαο ηε δεισζείζα εγθαηάζηαζε δελ εληνπίδνληαη απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ή κεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εμαθαλίδνληαη. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη απφ ηηο πην δπζρεξείο φζνλ αθνξά ηελ απφδεημε θαη ηεθκεξίσζε ηεο εηθνληθφηεηαο δεδνκέλνπ φηη δελ εκθαλίδνληαη ηα πξφζσπα θαη δελ πθίζηαληαη ζηνηρεία, αθνχ δελ πξνζθνκίδνληαη νχηε ηα βηβιία νχηε ηα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη λα εθηηκεζνχλ γηα ηελ ηειηθή ηεθκεξίσζε ηεο εηθνληθφηεηαο. β) Αλύπαξθηεο επηρεηξήζεηο πνπ εθδίδνπλ πιαζηά ζηνηρεία γηα πξαγκαηηθέο ή γηα εηθνληθέο ζπλαιιαγέο. γ) Δπηρεηξήζεηο κε λνκηκνθαλείο ζπλαιιαγέο - Άηνκα ηα νπνία ρξεζηκνπνηψληαο θιεκκέλεο ή ρακέλεο ηαπηφηεηεο θαη θπξίσο ρακέλα πξνζσξηλά δειηία ηαπηφηεηαο (ζηα νπνία εχθνια αληηθαζίζηαηαη ε θσηνγξαθία), παξνπζηάδνληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη αθνχ πξνζθνκίζνπλ θαη φια ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο, φπσο βεβαηψζεηο επηκειεηεξίσλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα θ.ιπ., ζεσξνχλ βηβιία θαη θνξνινγηθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εθδίδνπλ ζηνηρεία γηα αλχπαξθηεο ζπλαιιαγέο ζπλήζσο κεγάιεο αμίαο. - Δπηηήδεηνη (ππνθξππηφκελνη) εθκεηαιιεπφκελνη άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε θάλνπλ έλαξμε εξγαζηψλ θαη ζεσξνχλ θνξνινγηθά ζηνηρεία ζην φλνκα απηψλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ θάιπςε αλχπαξθησλ ζπλαιιαγψλ, είηε δηθψλ ηνπο είηε πξνο ηξίηνπο. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη γηα λα δνζεί λνκηκνθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο απηέο, ππάξρεη ην ελδερφκελν ππνβνιήο ζηηο Γ.Ο.Τ. δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α. θ.ιπ., φπνπ νη πξνο απφδνζε θφξνη (Φ.Π.Α., εηζνδήκαηνο) είλαη ειάρηζηνη, αθνχ ζπκςεθίδνπλ ην Φ.Π.Α. ησλ ππνηηζέκελσλ (αλχπαξθησλ) εηζξνψλ κε εθείλν ησλ εηθνληθψλ εθξνψλ, ηα δε δεινχκελα θαζαξά θέξδε επίζεο είλαη ειάρηζηα. δ) Δπίζεο έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη θαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο θπθιηθήο απάηεο φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. ε) Δπίζεο έθδνζε εηθνληθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη θαη απφ επηρεηξήζεηο ή θαη επαγγεικαηίεο, πνπ θνξνινγνχληαη εμσινγηζηηθά ή κε εηδηθφ ηξφπν ή πνπ έρνπλ ειάρηζηα έζνδα θαη βέβαηα εθφζνλ ζην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ππάξρεη ζ απηνχο πεξηζψξην εζφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ θνξνινγηθέο αλάγθεο ηξίησλ. ζη) Μία άιιε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε κηθξή θιίκαθα, είλαη ε έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ θαιχπηνπλ αλχπαξθηεο ζπλαιιαγέο, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ εχξπζκεο θαηά η άιια επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο πνπ κεηαμχ ηνπο πθίζηαηαη ζπγγεληθή ζρέζε. εκεηψλεηαη εδψ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ζρέζε άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή ε εκεδαπή εηαηξεία ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο αιινδαπήο, ιφγσ ζπκκεηνρήο ηεο 9

10 δεχηεξεο ζην θεθάιαην ή ηε δηνίθεζε ηεο πξψηεο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2238/1994 πεξί ππεξηηκνινγήζεσλ θαη ππνηηκνινγήζεσλ. 2. ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ ΠΛΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΙΚΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Οη ηξφπνη θαηαζθεπήο θαη έθδνζεο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνηθίινπλ θαη δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ επηδίσμε ηνπ εθάζηνηε εθδφηε ηέηνησλ ζηνηρείσλ. Έηζη δηαπηζηψλεηαη: α. Παξάλνκε ρξήζε θνξνινγηθώλ κεραληζκώλ Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ κεραληζκνχο ηνπ λ.1809/1988 κε λφκηκνπο ή απφ παξαπνηεκέλνπο ή απφ κε δεισκέλνπο κεραληζκνχο κε θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ζ απηνχο, ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη εθδίδνπλ λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία. Ωο θνξνινγηθφο κεραληζκφο ζχκθσλα κε ην λ. 1809/1988, ραξαθηεξίδεηαη θάζε ζπζθεπή ή ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη δηαθχιαμε ζηνηρείσλ, δηαζέηεη αζθαιή θνξνινγηθή κλήκε, θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ζχξεο δηαζχλδεζεο, θαζψο θαη άιια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαη δηαζέηεη επίζεο άδεηα θαηαιιειφηεηαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 1809/1988. β. Υξεζηκνπνίεζε απσιεζζέλησλ (δήζελ) ζηνηρείσλ Υξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ εθδφηε ηνπο, ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ. δήισζε απψιεηάο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο γηα ηα εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηα νπνία δειψζεθαλ φηη έρνπλ απσιεζζεί, δελ εθπιεξψλνληαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ εθδφηε, αθνχ νη ζπλαιιαγέο απηέο δελ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ εθδφηε ή δελ πθίζηαληαη θαζφινπ βηβιία ιφγσ δηαθνπήο εξγαζηψλ. γ. Υξήζε απνθξπβέλησλ εληύπσλ από πξνζθνκηζζέληα γηα αθύξσζε ζηνηρεία Η επηρείξεζε ζεσξεί ζηε Γ.Ο.Τ. κεγάιν αξηζκφ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ. δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ θαη αθπξψλεη ηα ζεσξεκέλα ζηνηρεία απφ ηα νπνία φκσο, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα, έρεη απνζπαζηεί έλαο αξηζκφο πξσηφηππσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παξάλνκεο ζπλαιιαγέο, γηα ηηο νπνίεο δελ εθπιεξψλνληαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ εθδφηε, αθνχ έρεη ήδε δειψζεη δηαθνπή επαγγέικαηνο θαη έρεη αθπξψζεη ηα ζηνηρεία ηεο. απηή ηελ πεξίπησζε ε εκθαληδφκελε σο εθδφηξηα επηρείξεζε επηθαιείηαη ηελ αθχξσζε ησλ ζηνηρείσλ, αθνχ δηαζέηεη θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Τ. δ. Λαζξαία δηάηξεζε Λαζξαία δηάηξεζε κε παξεκβνιή επί πιένλ θχιισλ ζε ζηειέρε ή κεραλνγξαθεκέλα έληππα ζηνηρείσλ, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη γηα ζεψξεζε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπξξάπηνληαη ζ έλα κπινθ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζεσξεζνχλ λφκηκα θαη ιεπθά έληππα (ρσξίο ζπλήζσο ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ εθδφηε), ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα απνθφπηνληαη, ηίζεληαη ζ απηά ζθξαγίδεο κε ζηνηρεία θάπνηαο αλχπαξθηεο επηρείξεζεο θαη δηαθηλνχληαη ζηηο παξάλνκεο ζπλαιιαγέο. ε. Με λόκηκε δηάηξεζε ζε κεραλή Γ.Ο.Τ. ζη. Παξάλνκε δηάηξεζε εθηόο Γ.Ο.Τ. Γηάηξεζε ζηνηρείσλ κε δηάθνξνπο κεραληζκνχο φπσο ξαπηνκεραλέο θ.ιπ., θαζψο θαη ηδηνθαηαζθεπέο, φπσο παιηέο κεραλέο ηππνγξαθείσλ ή θαη κε απιά αηρκεξά αληηθείκελα, φπσο θαξθίηζα θ.α., ε νπνία είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηε δηάηξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ γίλεηαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. δ. Παξάλνκε ρξήζε ησλ επί πιένλ ζεσξεκέλσλ αληηηύπσλ Απφ ηνλ Κ.Β.. πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θαη ζπλεπψο θαη ε ζεψξεζε ελφο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηνπιάρηζηνλ σο δηπιφηππν φηαλ εθδίδεηαη ρεηξφγξαθα. Μπνξεί φκσο ν 10

11 επηηεδεπκαηίαο λα ζεσξήζεη θαη λα εθδίδεη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε πεξηζζφηεξα αληίηππα εθφζνλ ζε θάζε αληίηππν αλαγξάθεηαη κε ζθξαγίδα ή εληχπσο ν πξννξηζκφο ηνπ. Γηαπηζηψζεθε ζεψξεζε ζηνηρείσλ, είηε ρεηξφγξαθσλ, είηε κεραλνγξαθηθψλ, ζε πεξηζζφηεξα αληίηππα, ζηα νπνία ν πξννξηζκφο ηνπο αλαγξάθεηαη ζε ζέζε ηέηνηα πνπ κπνξνχλ λα απνθνπνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξσηφηππα γηα ηνλ πειάηε φια ηα αληίηππα. ε. Λνηπέο κέζνδνη Οη θαηαζθεπαζηέο πιαζηψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο : - Α.Φ.Μ. ππαξθηήο επηρείξεζεο θαη παξεκθεξή επσλπκία θαη αληηθείκελν εξγαζηψλ, - ζηνηρεία ππαξθηήο επηρείξεζεο κε αλχπαξθην Α.Φ.Μ., - πιήξε ζηνηρεία ππαξθηήο επηρείξεζεο. ηφρνο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη λα κε κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ νη ζπλαιιαγέο κε ηνλ πξαγκαηηθφ εθδφηε ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελ αγλνία ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία ηνπο ζηα πιαζηά θαη εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή ζεκεηψλεηαη φηη δελ πξέπεη λα θαηαινγίδνληαη παξαβάζεηο ζηε θεξφκελε σο εθδφηξηα, εθφζνλ απφ ηελ έξεπλα θαη ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πξνθχςεη φηη απνδεδεηγκέλα δελ είρε ζπκκεηνρή θαη ηεινχζε ζε πιήξε άγλνηα. V. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΚΓΟΗ ΠΛΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΙΚΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζηεξψζεθαλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ, ζηνλ ηξφπν εμφθιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ζηελ ππνρξέσζε αλαγξαθήο ζην δειηίν απνζηνιήο, ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ πξψηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πισηνχ κέζνπ (Ιζρχο απφ ) θαη ζηελ έθδνζε ζηνηρείσλ κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν γηα ηε δηαζθάιηζή ησλ, γηα ηελ πηζηφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο. Δηδηθόηεξα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.., νξίδεηαη φηη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ζπλαιιαγήο θέξεη ηφζν ν εθδφηεο φζν θαη ν ιήπηεο ηνπ ζηνηρείνπ, νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα επηβεβαηψλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ απφ ηε δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ή απφ άιιν πξφζθνξν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν (π.ρ. ηαπηφηεηα, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα). Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη αληηζπκβαιιφκελνη, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ εθαηέξσζελ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη ζπλαιιαγέο θαη λα κελ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα εθδίδνληαη ή λα ιακβάλνληαη θνξνινγηθά ζηνηρεία, απφ πξφζσπα ηα νπνία είλαη αλχπαξθηα θνξνινγηθά θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε, φηη ε ζπλαιιαγή πξάγκαηη έγηλε, αιιά δελ ππήξρε δπλαηφηεηα λα ειεγρζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ θαη φηη ελήξγεζαλ κε θαιή πίζηε, κε ηελ αληηθεηκεληθή θαη φρη ηελ ππνθεηκεληθή ηεο έλλνηα (θαη φρη θαηά ηελ ηδίαλ απηψλ αληίιεςε), δξψληαο δειαδή σο έληηκνη θαη δίθαηνη άλζξσπνη ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 2. Δπί πιένλ γηα ην πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα δηαζθάιηζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζηεξψζεθε εηδηθφο ηξφπνο εμφθιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, πάλσ απφ ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Έηζη: α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ΠΓ 186/1992, γηα ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ, νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη: «Δηδηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο ζπλαιιαγήο από ην ιήπηε θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ πνπ αθνξά αγνξά αγαζώλ ή ιήςε ππεξεζηώλ αμίαο ,00 επξώ θαη άλσ 11

12 απαηηείηαη ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμόθιεζε λα γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή κε δίγξακκε επηηαγή.» Η αλσηέξσ εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλαιιαγήο ηέζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 2992/2002, θαη ηζρχεη νπζηαζηηθά απφ θαζφζνλ γηα ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο έγηλαλ απφ έσο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1127/2002. Ωο πξνο ην είδνο θαη ηνλ ηχπν ηεο δίγξακκεο επηηαγήο, θαζψο θαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηεο, εθαξκνγή έρνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 5960/1933 (Φ.Δ.Κ. Α 401) πεξί επηηαγψλ. Γίγξακκε κπνξεί λα θαηαζηεί θάζε επηηαγή κε δηαγξάκκηζε, δειαδή ηε ράξαμε ζηελ πξφζζηα φςε απηήο δχν παξάιιεισλ γξακκψλ, είηε θάζεησλ, είηε εγθάξζησλ. β) Η αλσηέξσ ππνρξέσζε αλάγεηαη απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ ιήπηε ηνπ ζηνηρείνπ αμίαο ζπλαιιαγήο ,00 επξψ θαη άλσ, κε ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζρεηηθή εγγξαθή ζηα ηεξνχκελα απφ απηφλ βηβιία αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ηνπο, θαζψο θαη αλεμάξηεηα ηεο λνκηθήο ή κε κνξθήο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ (ιήπηε) ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθείηαη απφ απηφ. Η επζχλε αλάγεηαη απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπν ηνπ ιήπηε ηνπ ζηνηρείνπ θαη επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ γεληθή παξάβαζε (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ.2523/1997) θαη δελ θαηαινγίδεηαη παξάβαζε ζε βάξνο ηνπ εθδφηε ησλ ζηνηρείσλ. γ) ε φηη αθνξά ην θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 30, παξάγξαθνο 3 εδάθην δ, ηνπ Κ.Β.., ε εμφθιεζε ζηνηρείσλ άλσ ησλ ,00 επξψ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ θαη φρη φπσο νξίδεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή δίγξακκεο επηηαγήο, απνηειεί γηα ην ιήπηε ηνπ ζηνηρείνπ θαη αξρήλ ιφγν γηα ηελ θξίζε ησλ βηβιίσλ σο αλεπαξθψλ. δ) Δπίζεο ζε ηέηνην είδνο ζπλαιιαγήο αμίαο άλσ ησλ ,00 επξψ, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε ζπλαιιαγή ή αλ ηεξείηαη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία, ζα πξέπεη ζηελ πεξίπησζε εμφθιεζεο ηκεκαηηθήο ή νιηθήο απφ ην ιήπηε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ: αλ ε εμφθιεζε έγηλε κε δίγξακκε επηηαγή, ν εθδφηεο απηήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο, λα απνδεηθλχεη ηε ζπλαιιαγή κε θσηναληίγξαθν ηεο επηηαγήο ή κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν ή κέζν, δηαθπιάζζνληαο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. αλ ε εμφθιεζε έγηλε κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε απφδεημε ηεο ζπλαιιαγήο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν π.ρ. απφ ηα εθδηδφκελα ηξαπεδηθά παξαζηαηηθά ή έγγξαθα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, ηα νπνία επίζεο πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη απφ ην ιήπηε ηνπ ζηνηρείνπ σο αλσηέξσ. ε) Απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.., πξνθχπηεη φηη είλαη δπλαηφλ κε ηελ ίδηα δίγξακκε επηηαγή λα εμνθιεζνχλ ζπγρξφλσο πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη εθηφο εθαξκνγήο ηνπ (π.ρ. αμία θάησ ησλ ,00 επξψ), δεδνκέλνπ φηη δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο. ζη) Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη σο αμία ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ηνπ Κ.Β.., λνείηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο (ηειηθφ πνζφ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ (Φ.Π.Α., ηέιε θ.ιπ.) 3. Γηα ηνπο ίδηνπο σο αλσηέξσ ιφγνπο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Β.., (παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2992/2002), θαζηεξψζεθε ε ππνρξέσζε αλαγξαθήο ζην δειηίν απνζηνιήο, ηνπ αξηζκνύ θπθινθνξίαο ηνπ πξώηνπ θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ ή ηνπ νλόκαηνο ηνπ πισηνύ κέζνπ (Ιζρύο από ). Με ηηο δηαηάμεηο απηέο, γηα ηνλ πιεξέζηεξν έιεγρν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηαθηλήζεσλ αγαζψλ, ζεζπίζηεθε ππνρξέσζε αλαγξαθήο ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην.γ.α. πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ πξψηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε κεηαθνξά ησλ 12

13 αγαζψλ (έλαξμε δηαθίλεζεο) ή πξνθεηκέλνπ γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ην φλνκα ηνπ πισηνχ κέζνπ. εκεηώλεηαη όηη: α) Η αλσηέξσ ππνρξέσζε θαηαιακβάλεη ηηο δηαθηλήζεηο φισλ ησλ αγαζψλ, γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη απφ νηνλδήπνηε ηφπν, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απνθιεηζηηθά θνξηεγά απηνθίλεηα Γ.Υ. ή θνξηεγά απηνθίλεηα Ι.Υ., θαζψο θαη ηηο δηαθηλήζεηο αγαζψλ κε πισηά κέζα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (π.ρ. θφξησζε θαπζίκσλ απφ δηπιηζηήξηα θ.ιπ.). β) ην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην.γ.α. αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ή ην φλνκα ηνπ πισηνχ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έλαξμε ηεο δηαθίλεζεο (πξψηεο θφξησζεο) θαη φρη ηνπ δεχηεξνπ, ηξίηνπ θ.ι.π. κεηαθνξηθνχ κέζνπ, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθφξησζε γηα ιφγνπο πξαγκαηηθνχο (ππνθεηκεληθνχο ή αληηθεηκεληθνχο). γ) Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ αλαγξάθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, ηνπιάρηζηνλ ζην πξψην αληίηππν (πξσηφηππν), θαη φηαλ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά (Η.Τ.) αλαγξάθεηαη κε ρεηξφγξαθν ηξφπν. 4. ηα πιαίζηα απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ην λφκν 3052/2002 (ΦΔΚ 221 Α ), ζεζπίζηεθε ε θαηάξγεζε ηεο ζεψξεζεο θαη δηάηξεζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ επηηεδεπκαηίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεραλνγξαθηθφ ηξφπν έθδνζήο ηνπο, κε ζθνπφ ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ζεψξεζεο (δηάηξεζεο) ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή αζθαινχο ειεθηξνληθνχ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ ζηνπο Η/Τ, γηα ηε δηαζθάιηζε, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ πηζηφηεηα ησλ κεραλνγξαθηθά εθδηδφκελσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Η απζεληηθφηεηα ησλ εθδηδφκελσλ ζηνηρείσλ πηζηνπνηείηαη κε εηδηθή ζήκαλζε (θσδηθφ), πνπ εθηππψλεηαη επί απηψλ θαη πξνζδηνξίδεη θαηά ηξφπν κνλαδηθφ ην ζχλνιν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο δεδνκέλσλ. ην πιαίζην απηφ επηδηψθεηαη κεηαμχ άιισλ θαη: - Η ζήµαλζε θαη ε αζθαιήο πηζηνπνίεζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εθδηδνµέλσλ ζηνηρείσλ. -Ο ειεθηξνληθφο ηξφπνο δηαθχιαμεο ησλ ζηνηρείσλ µε παξάιιειε θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο θχιαμεο αληηηχπσλ ζε ραξηί. - Η δπλαηφηεηα άµεζνπ ειέγρνπ επαιήζεπζεο ηεο γλεζηφηεηαο (µε αιινίσζεο) ησλ εθδνζέλησλ θαη απνζεθεπµέλσλ ζε ειεθηξνληθή µνξθή ζηνηρείσλ. - Η δηεπθφιπλζε ηνπ ειεγθηηθνχ µεραληζµνχ ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ. VI. ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΠΛΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Α. ΓΔΝΙΚΑ Ο εληνπηζκφο, ηφζν ελφο πιαζηνχ, φζν θαη ελφο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, πνιιέο θνξέο είλαη εχθνινο, κε κφλν ηνλ έιεγρν ηνπ ζηνηρείνπ σο εληχπνπ ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη εηδηθή κειέηε ηφζν ηνπ ζηνηρείνπ, σο εληχπνπ, φζν θαη επαιήζεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ σο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ζε βάζνο έιεγρνο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ή κε ηεο ζπλαιιαγήο. Β. ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΔΙΚΟΝΙΚΧΝ Ή ΠΛΑΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ Οη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, δελ κπνξεί θάζε κία ρσξηζηά λα απνηειέζεη απφδεημε γηα πιαζηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ ή εηθνληθφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ δηελήξγεζε ηε ζπλαιιαγή. Απηέο απνηεινχλ ελδείμεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ έιεγρν ζε ζεηξά άιισλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ θαη δηαπηζηψζεσλ, απφ ηε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο ζα απνθηήζεη ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη θαη λα απνδείμεη ηε βαζηκφηεηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ σο πιαζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ σο εηθνληθψλ: 13

14 1. Η έιιεηςε ζηνηρείνπ δηαθίλεζεο ή ε κε αλαγξαθή ηνπ αξηζκνύ θπθινθνξίαο ηνπ πξώηνπ θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ ή ηνπ νλόκαηνο ηνπ πισηνύ κέζνπ ζηα ζηνηρεία δηαθίλεζεο. Πνιιέο ζπλαιιαγέο εκθαλίδνληαη κφλν ζε θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαθίλεζε. Αλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία δηαθίλεζεο νη ζπλαιιαγέο απηέο κπνξεί λα είλαη εηθνληθέο, αθνχ ε δηαθίλεζε δελ θαιχπηεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία. Δίλαη φκσο δπλαηφ λα ππάξρνπλ θαη ηα ζηνηρεία δηαθίλεζεο αιιά λα κελ πιεξείηαη ε ππνρξέσζε αλαγξαθήο ζην δειηίν απνζηνιήο ή ζην.γ.α. πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ πξψηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ (έλαξμε δηαθίλεζεο) ή πξνθεηκέλνπ γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ην φλνκα ηνπ πισηνχ κέζνπ, ε νπνία ζεζπίζζεθε γηα ηνλ πιεξέζηεξν έιεγρν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηαθηλήζεσλ αγαζψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16, παξάγξαθνο 4 ηνπ λ.2992/2002 (Ιζρχο απφ ). Πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ έγηλε πξάγκαηη ε κεηαθνξά κε νρήκαηα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ε επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πθηζηάκελα ζηνηρεία δαπαλψλ αλαθνξηθά κε κεηαθνξέο π.ρ. απνδείμεηο γηα δηφδηα, δαπάλεο επηζθεπήο απηνθηλήησλ, δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο, δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην πεηξέιαην θίλεζεο θ.ιπ. Δπί πιένλ γηα επαιήζεπζε κπνξεί λα δεηνχληαη ζηνηρεία απφ ηηο Ληκεληθέο αξρέο νη νπνίεο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνληαη κε νρεκαηαγσγά πινία. Δπίζεο ν έιεγρνο πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη θαηά ηε δηαθίλεζε ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηίλνο γίλεηαη θάζε θνξά ε κεηαθνξά θαη ζηα εκεδαπά αιιά θαη ζηα αιινδαπά θνξηεγά απηνθίλεηα, ηα νπνία ππνθξππηφκελα πνιιέο θνξέο πίζσ απφ ηε ρξήζε νρήκαηνο κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο άιιεο ρψξαο θαη κε ηα CMR πνπ ζπλνδεχνπλ ηα αγαζά, δηαθηλνχλ απηά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ρσξίο λα έρνπλ εθδψζεη ηε ζρεηηθή θνξησηηθή. 2. Σν κεηαθνξηθό κέζν θαη ν ηξόπνο κεηαθνξάο ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία δηαθίλεζεο είλαη ελδερφκελν λα αλαγξάθνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο, φπνπ ην βάξνο ηνπο ή ν φγθνο ηνπο ή ην είδνο ηνπο (π.ρ. ζε πγξή κνξθή) λα είλαη ηέηνηνο πνπ ε κεηαθνξά ηνπο λα είλαη αδχλαηε κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν ή ην θνξηεγφ απηνθίλεην λα αδπλαηεί λα κεηαθέξεη ηέηνηνπ είδνπο αγαζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θνξνινγηθφ ζηνηρείν. Γηα ηελ επαιήζεπζε απηή θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη, πέξαλ ησλ άιισλ, λα δηαπηζηψλεηαη ην σθέιηκν θνξηίν ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ κε ην νπνίν θαίλεηαη φηη δηελεξγήζεθε ε κεηαθνξά θαη λα επηζπλάπηεηαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ. Παξάδεηγκα: ε έλα θνξνινγηθφ ζηνηρείν δηαθίλεζεο απνηππψλεηαη ε κεηαθνξά 100 ηφλσλ ηζηκέληνπ απφ ηελ Αζήλα ζηε Λάξηζα. Απηφ απνηειεί έλδεημε γηα ηελ εηθνληθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ, αθνχ θαλέλα απηνθίλεην δελ κπνξεί λα κεηαθέξεη απηή ηελ πνζφηεηα. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ, κέζσ ηεο ψξαο έλαξμεο απνζηνιήο πνπ αλαγξάθεηαη ζε δχν δειηία απνζηνιήο λα ηεθκεξηψλνληαη ή λα εληζρχνληαη νη ελδείμεηο εηθνληθφηεηαο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. δχν κεηαθνξέο αγαζψλ κε ην ίδην θνξηεγφ απηνθίλεην, ε κία απφ Λακία πξνο πάξηε κε ψξα έλαξμεο απνζηνιήο ηελ 09:00 π.κ. θαη ε άιιε απφ Λακία πξνο Καβάια κε ψξα έλαξμεο απνζηνιήο ηελ 11:35 π.κ. ηεο ίδηαο εκέξαο. Με δεδνκέλν φηη ζην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (2 ψξεο θαη 35 ιεπηά) πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δχν κεηαθνξψλ, ε πξαγκαηνπνίεζε θαη ησλ δχν κεηαθνξψλ είλαη αδχλαηε κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζπλεπψο είλαη εκθαλέο φηη ηνπιάρηζηνλ κία εθ ησλ δχν ζπλαιιαγψλ είλαη εηθνληθή θαη πεξαηηέξσ ελαπφθεηηαη ζηνλ έιεγρν κέζσ επηπιένλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ (π.ρ. ζηνηρεία εθνδηαζκνχ κε θαχζηκα, ζηνηρεία δηνδίσλ, χπαξμε απνζεκάησλ ησλ 14

15 κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ θ.ι.π.), λα πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ην ή ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ. 3. Η έιιεηςε θνξησηηθώλ εγγξάθσλ Όηαλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη κεηαθνξηθά κέζα, ε κε χπαξμε θνξησηηθψλ κεηαθνξάο πξέπεη λα νδεγήζεη ζε έξεπλα αλ ν αληηζπκβαιιφκελνο, αγνξαζηήο ή πσιεηήο, δηαζέηεη ηέηνηα κέζα. Αλ δελ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, απηφ απνηειεί ζνβαξή έλδεημε εηθνληθφηεηαο ηεο ζπλαιιαγήο. 4. Η έιιεηςε κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ εθηέιεζεο έξγνπ Γηα εθηειέζεηο ηερληθψλ έξγσλ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη σο εθδφηεο ηηκνινγίσλ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ νχηε ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (κεραλήκαηα εθζθαθψλ, επηζηξψζεσλ, θνξησηέο, απηνθίλεηα θ.ι.π.) νχηε απαζρνινχλ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηθαλφ λα εθηειέζεη ην έξγν, νχηε έρνπλ ιάβεη θνξνινγηθφ ζηνηρείν απφ άιιε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη ή εθκηζζψλεη κεραλήκαηα ή εμνπιηζκφ ή απαζρνιεί αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηθαλά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο. ε ζρέζε κε ην αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ν έιεγρνο νθείιεη λα επεθηαζεί θαη ζε έξεπλα θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ ή ηερληθψλ έξγσλ. Δπί πιένλ δηαζηαχξσζε ηεο θαηνρήο ή κε ηέηνησλ κεραλεκάησλ κπνξεί λα γίλεη απφ ηε Γ/λζε Γ13- Σκήκα Δ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, (Λ. Αιεμάλδξαο 38, Σ.Κ ΑΘΗΝΑ, ηειέθσλν , FAX: ). 5. Ο ηξόπνο πιεξσκήο Η εμφθιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε εηθνληθά ή πιαζηά ζηνηρεία γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ζε φπνην χςνο θαη αλ αλέξρνληαη απηέο. Καη ελψ ε επηρείξεζε εμνθιεί πξνκεζεπηέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο ηεο, αθφκε θαη κηθξψλ πνζψλ, κε επηηαγέο, απηέο ηηο ζπλαιιαγέο (εηθνληθέο) ηηο εμνθιεί «κεηξεηνίο». ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θξίλεηαη θαη αξρήλ αλαγθαία ε επαιήζεπζε ηεο χπαξμεο ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «ΣΑΜΔΙΟΤ», ηθαλνχ λα αληαπνθξηζεί ζηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ ζην χςνο ησλ ππνηηζέκελσλ ζπλαιιαγψλ ( ζε πεξίπησζε ηήξεζεο βηβιίσλ Γ θαηεγνξίαο). Όηαλ δελ ππάξρνπλ κεηξεηά γηα λα θαιπθζεί ε ζπλαιιαγή, ην Σακείν ζα παξνπζηάζεη πηζησηηθφ ππφινηπν ή ζα θαηαρσξεζεί εηθνληθή εγγξαθή κε αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ, θιπ. Παξάδεηγκα: Δπηρείξεζε εκθαλίδεηαη λα εμνθιεί πξνκεζεπηή ηεο, κε ηελ θαηαβνιή ηελ 15/12/2003 κεηξεηψλ ,00 επξψ, φζν ήηαλ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Σελ ίδηα εκέξα κεηά ηε ζπλαιιαγή ην Σακείν εκθάληδε πηζησηηθφ ππφινηπν ,00 επξψ πεξίπνπ. Απηφ απνηειεί έλδεημε εηθνληθφηεηαο ηεο ζπλαιιαγήο. Η επηρείξεζε γηα ηελ ίδηα ζπλαιιαγή θαιχπηεη ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ Σακείν κε ηελ αθφινπζε εγγξαθή: 15/12/2003 Σακείν ,00 ε Καηαζέζεηο φςεσο ,00 επξψ Αλάιεςε κεηξεηψλ απφ Σξάπεδα.... Γηα ηελ εγγξαθή απηή δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη απνδεηθηηθφ ηεο ηξάπεδαο (EXTRE) φηη έγηλε ε αλάιεςε ησλ κεηξεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εγγξαθή. Πεξαηηέξσ, θξίλεηαη απαξαίηεην ζηελ πεξίπησζε απηή, λα επαιεζεπζεί αλ γηα ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή, φπσο αλσηέξσ αλαθέξζεθε, ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία εμφθιεζεο κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε δίγξακκε επηηαγή. Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε ζπλαιιαγή, ζα πξέπεη ζηελ πεξίπησζε εμφθιεζεο ηκεκαηηθήο ή νιηθήο, απφ 15

16 ην ιήπηε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε δίγξακκε επηηαγή, ν εθδφηεο απηήο λα απνδεηθλχεη ηε ζπλαιιαγή κε θσηναληίγξαθν ηεο επηηαγήο ή κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν ή κέζν, δηαθπιάζζνληαο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., ελψ αλ ε ζπλαιιαγή γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε απφδεημε ηεο ζπλαιιαγήο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν π.ρ. απφ ηα εθδηδφκελα ηξαπεδηθά παξαζηαηηθά ή έγγξαθα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, ηα νπνία επίζεο πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη απφ ηνλ ιήπηε ηνπ ζηνηρείνπ, γηα φζν ρξφλν επίζεο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ. ε παξά πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηηο εηθνληθέο ζπλαιιαγέο θαηαβάιιεηαη κε κεηξεηά κφλν ην πνζφ ΦΠΑ πνπ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο απηέο θαη ε θαζαξή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εμνθιείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 6. Ο ρξόλνο έθδνζεο ηνπ ζηνηρείνπ νβαξέο ελδείμεηο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν απνηεινχλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηδηαίηεξεο αμίαο πνπ εθδίδνληαη ζην ηέινο θνξνινγηθψλ πεξηφδσλ απφδνζεο Φ.Π.Α. θαη θπξίσο ζην ηέινο δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ, κε ζθνπφ λα κελ απνδνζνχλ ηα νθεηιφκελα πνζά Φ.Π.Α.. Παξάδεηγκα: Δπηρείξεζε κε βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. δηαπηζηψλεη απφ ηελ εκθάληζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζην βηβιίν Δζφδσλ - Δμφδσλ φηη ην πξνο απφδνζε πνζφ Φ.Π.Α. ελφο δηκήλνπ είλαη π.ρ ,00 επξψ. Όκσο, κε ηε ιήςε ελφο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ αγνξάο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, αμίαο ,00 επξψ κε αλαινγνχληα Φ.Π.Α ,00 επξψ, ν πξνο απφδνζε Φ.Π.Α. γίλεηαη 200,00 επξψ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θξίλεηαη απαξαίηεην κεηαμχ ησλ άιισλ επαιεζεχζεσλ λα δηαπηζησζεί αλ απνδφζεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ν ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζην ελ ιφγσ ζηνηρείν ή έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ νηθεία πεξηνδηθή δήισζε ηεο ζρεηηθήο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ. 7. Η ζπλάθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ εθδόηε κε ην αληηθείκελν εξγαζηώλ Σν αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ εθδφηε κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αληηθείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζην εθδνζέλ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλαιιαγήο. Παξάδεηγκα: Δθδφηεο ν νπνίνο ζην θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εκθαλίδεη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εκπνξία ελδπκάησλ, εθδίδεη θνξνινγηθφ ζηνηρείν κε αηηηνινγία ηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ. πλεπψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ρσξίο λα απνθιείεηαη φηη ππήξμε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο κεηαβνιψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ή ησλ ηερληθψλ έξγσλ αλ πξφθεηηαη γηα έξγα ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκπνξία, ε χπαξμε απνζεκάησλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ πξαγκαηηθέο αγνξέο. 8. Ο πξνκεζεπηήο. - Η εκθάληζε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, γηα κηα θαη κνλαδηθή θνξά, πξνκεζεπηή κε ζπλαιιαγέο ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ θαη κεγάιεο αμίαο, πξέπεη λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εηθνληθφηεηα ή κε ησλ ζπλαιιαγψλ. - Η εκθάληζε ζηα βηβιία πξνκήζεηαο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ πξνκεζεπηή πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζε κεγάιε απφζηαζε θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο είλαη ζεκαληηθά, ελψ ππήξρε ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο απφ επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν ή πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ιήπηξηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη απφ πξνζθνξέο ή απφ θνξνινγηθά ζηνηρεία νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ θ.ιπ.. 16

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 31.05.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 579 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.Σ. ζε ππεξεζίεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ.... 2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο

Διαβάστε περισσότερα